Pensjon&Finans DAGENS PENSJONSREGLER - OPTIMAL KAPITALFORVALTNING? FAFO - PENSJONSFORUM OSLO, CASPAR HOLTER PENSJON & FINANS AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon&Finans DAGENS PENSJONSREGLER - OPTIMAL KAPITALFORVALTNING? FAFO - PENSJONSFORUM OSLO, 29.01.10 CASPAR HOLTER PENSJON & FINANS AS"

Transkript

1 Pensjon&Finans DAGENS PENSJONSREGLER - OPTIMAL KAPITALFORVALTNING? FAFO - PENSJONSFORUM OSLO, CASPAR HOLTER PENSJON & FINANS AS

2 TEMAER HVA SKAPER GOD FORVALTNING? HVILKE RESULTATER HAR LIVSELSKAPENE SKAPT? HVILKEN EVNE HAR LIVSELSKAPENE TIL Å TA RISIKO? HINDRER RAMMEBETINGELSE EFFEKTIV SPARING? MULIG Å LAGE ET BEDRE SYSTEM?

3 PENSJONSMARKEDET I NORGE OVERSIKT - PENSJONER I MLDR NOK FORDELING LIVSELSKAPER % PENSJONSKASSER % TOTALT % KOLLEKTIVE ORDNINGER % PENSJONSKASSER % ANDRE ORDNINGER % TOTALT % KOLLEKTIVE ORDNINGER MED INVESTERINGSVALG 22,5 3 % EST. AV P&F PR 2008

4 HVA ER GOD PENSJONSFORVALTNING?

5 VURDERING AV NBIM FINANSDEPARTEMENTES GJENNOMGANG Professorene Andrew Ang (Colombia), William Goetzmann (Yale) and Stephen Schaefer (London BS): Evaluation of Active Management of the Norwegian Government Pension Fund - Global Mercer: Active management survey Active management and active ownership Norges Bank Brev fra Norges Bank undertegnet Svein Gjedrem : Norges Banks egen rapport (92 sider)

6 FRA NORGESBANKS BREV TIL FINANSDEPARTEMENTET: For et stort, veldiversifisert fond som Statens pensjonsfond - utland vil forventet avkastning følge av ønsket risikonivå. Den viktigste enkeltbeslutningen i utformingen av strategien er valget av aksjeandel for fondet. Strategien som Finansdepartementet fastsetter, bygger på en vurdering av fondets langsiktige investeringsmuligheter. Valget av en strategisk aksjeandel på 60 prosent kan sikre god avkastning på lang sikt, og innebærer samtidig en relativt høy toleranse for kortsiktige svingninger i avkastningen.

7 FRA RAPPORTEN : EVALUATION OF ACTIVE MANAGEMENT OF NORWEGIAN GOVERNMENT PENSION FUND ABROAD I finansmarkedet for øvrig vil det være en interessemotsetning mellom sparere som ønsker å tjene penger på sine investeringer i fond og forvaltningsbedriften som ønsker å tjene penger på sine kunder.

8 LÆRDOM FRA NBIM EVALUERING LITE Å HENTE FRA AKTIV FORVALTNING VALG AV AKTIVAFORDELING VIKTIGST STRATEGIVALG SOM AKSJEANDEL OG ANDEL AV ANDRE RISIKOFYLTE AKTIVA AVGJØR RESULTATET EKSPONERING MOT RIKTIGE RISIKOFAKTORER GIR MERAVKASTNING (RISIKOPREMIE) RISIKOMÅL BØR ERSTATTE RISIKOTAK UTNYTTE KOMPARATIVE FORTRINN PENSJONSFONDET OG LIVSELSKAPENE/PENSJONSKASSER LANG HORISONT OVER 20 ÅR VOLATILITETSPREMIE LIKVIDITETSPREMIE MINIMALISER PRINSIPAL AGENT PROBLEMET FORVALTER OG INVESTORER SAMME AVKASTNINGS- OG RISIKOPROFIL

9 HVILKE RESULTATER ER SKAPT?

10 NORSKE LIVSELSKAPERS - KAPITALAVKASTNING (III) 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % 0,9 % 10,8 % 7,3 % 8,0 % 6,3 % 6,9 % -1,1 % 4,90 % KLP NORDEA SP1 STOREBR VITAL LIKEV.

11 des. 01 jun. 02 des. 02 jun. 03 des. 03 jun. 04 des. 04 jun. 05 des. 05 jun. 06 des. 06 jun. 07 des. 07 jun. 08 des. 08 jun ,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 AVKASTNINGSSAMMENLIGNINGER DIV. AKTIVAKLASSER - INDEKSERT AVKASTNING ST1X ST4X MSCI NOK OSEBX STRATEGI PENGEM OBLIG GLOBAL AKSJER NORSKE AKSJER ,9 % 7,9 % -38,9 % -31,1 % ,8 % 11,1 % 25,7 % 48,4 % ,0 % 5,5 % 2,9 % 38,4 % ,0 % 2,5 % 20,6 % 40,5 % ,7 % 0,9 % 10,4 % 32,4 % ,4 % 3,9 % -5,5 % 11,5 % ,9 % 9,6 % -23,3 % -54,1 % 3K ,7 % 1,6 % 3,1 % 43,5 % PERIODEAV 34,6 % 51,6 % -21,3 % 93,5 % - P.A. 3,9 % 5,5 % -3,1 % 8,9 % 0,00 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % NORSKE LIVSELSKAPER - GJ.SN.AVKASTNING K ,7 % 5,7 % 4,9 % 5,7 % 6,1 % 5,6 % KLP NORDEA SP1 STOREBR VITAL LIKEV.

12 NORSKE LIVSELSKAPER AKSJEANDEL 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % NORSKE LIVSELSKAPER - AKSJEANDEL NORSKE LIVSELSKAPER AKSJEANDEL KLP NORDEA SP1 STOREBR VITAL 22,7 % 18,4 % 21,5 % 23,7 % 22,5 % 12,8 % 15,0 % 9,7 % 5,5 % STRATEGI VALG BUY AND HOLD GLIDENDE RISIKO OG EKSPONERING FIXED MIX FAST EKSPONERING DYNAMISK RISIKOTAK LIVSELSKAPENE LAV AKSJEANDEL VARIERENDE EKSPONERING DYNAMISK STRATEGI - RISIKOTAK VARIERENDE HØSTING AV VOLATILITETSPREMIEN HØY PREMIE LAV EKSPONERING LAV PREMIE HØY EKSPONERING -20,0 % -40,0 % -60,0 % K.2009 NORSK AKSJEAVKASTNING VEKTET GJENNOMSNITT - AKSJEANDEL

13 OPPSUMMERING - KAPITALAVKASTNING LIVSELSKAPENE - AVKASTNING RUNDT RISIKOFRI RENTE 3 ÅRS STATSOBLIGASJON - 5,5% LIVSELSKAPER 5,7% LITEN VARIASJON MELLOM SELSKAPENE LITEN FORSKJELL MELLOM GJENNOMSNITTSRENTEN (KUNDETILDELINGEN) OG MARKEDSAVKASTNINGEN GJENNOMSNITTLIG 0,2% RESULTAT-NIVÅ/LIKHET SYSTEMRESTRIKSJONER??

14 SOLIDITET POSISJON TIL Å TA RISIKO

15 DIV. AKTIVA - ÅRLIG AVKASTNING 60,0 % 48,4 % 43,5 % 40,0 % 38,4 % 40,5 % 32,4 % 20,0 % 0,0 % 4,9 % 7,5 % 7,9 % 11,1 % 11,5 % 9,6 % 3,2 % 5,5 % 2,5 % 3,9 % 0,9 % 1,6 % ST1X ST4X MSCI NOK -20,0 % -14,6 % OSEBX -40,0 % -31,1 % -60,0 % -54,1 % K.2009

16 FRA KAPITALFORVALTNINGSFORSKRIFTEN 6-6. Kapitalforvaltning Et forsikringsselskap skal sørge for en forsvarlig kapitalforvaltning. Et forsikringsselskap skal for å sikre oppfyllelse av dets forsikringsforpliktelser sørge for at eiendeler til dekning av de forsikringsmessige avsetninger til enhver tid er plassert på en hensiktsmessig og betryggende måte sett i forhold til arten av forsikringsforpliktelsene og hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

17 FRA FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN 6-4. Krav til solvensmarginkapital Et forsikringsselskap skal til enhver tid ha en kapital som er tilstrekkelig til å dekke solvensmarginen for selskapets samlede virksomhet. Kongen kan ved forskrift fastsette regler om beregningsmåten for solvensmarginen for henholdsvis livsforsikringsselskaper og skadeforsikringsselskaper, den kapital som kan dekke kravene, og andre forhold vedrørende gjennomføringen av solvensmarginkravene.

18 SKISSE LOVER OG REGLER - PENSJON LOV OM FORSIKRINGSVIRK. LOV OM FINANS - INSTITUSJONER VIRKSOMHETS- KONSESJON & ORGANISERING REGLER EGENKAP.KRAV ETABLERING/ ORGANISERIING/ ORGANISERING/ YTELSER VEDTEKTER LOV OM FORETAKS- PENSJON (LOF) HOVEDTARIFF- AVTALEN KOMMUNALE DRIFT KAPITALFORV. - FORSKRIFT FORSIKRINGS - FORSKRIFT AVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG KASSE/LIVSELSK KAPITALFORV. REGNSKAPS- - FORSKRIFT

19 NORSKE LIVSELSKAPERS RESERVER KURSRESERVER IKKE-REALISERTE GEVINSTER I FORVALTNINGEN FORSKJELLEN MELLOM ANSKAFFELSEKOST OG MARKEDSVERDI PÅ OMLØPSAKTIVA HVIS POSITIV TILLEGGSAVSETNINGER ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJON KUNDEEIET KAN DEKKE MANGLEDE BOKFØRT RESULTAT MELLOM 0% OG GRUNNLAGSRENTEN FRI ANSVARLIG KAPITAL INNTJENT OG INNBETALT KAPITAL UTOVER KONSESJONSKRAVET DEKKER MANGLENDE BOKFØRT RESULTAT ETTER ANVENDELSE AV TILLEGGSAVSETNINGER SAMT RESULTAT < 0% UNDERSKUDD - IKKE FREMFØRBART

20 NORSKE LIVSELSKAPER - BUFFERKAPITAL NORSKE LIVSELSKAPERS KURSRESERVER IFT. TOT. KAP. NORSKE LIVSELSKAPERS TILLEGGSAVSETNINGER IFT. TOT. KAP 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % KLP NORDEA SP1 STOREBR VITAL TOT ,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % KLP NORDEA SP1 STOREBR VITAL TOT NORSKE LIVSELSKAPER - KURSRESERVER OG TILLEGGSAVSETNINGER I % AV TOT. KAP 8,0 % 7,0 % 6,0 % KLP 5,0 % NORDEA 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % SP1 STOREBR VITAL TOT

21 LIVSELSKAPENES ANSVARLIG KAPITAL NORSKE LIVSELSKAPERS EGENKAPITAL% NORSKE LIVSELSKAPERS ANSVARLIG KAPITAL IFT. TOT. KAP 30,0 % 14,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % ,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % ,0 % 0,0 % KLP NORDEA SP1 STOREBR VITAL KLP NORDEA SP1 STOREBR VITAL NORSKE LIVSELSKAPERS ANSV. LÅN IFT. TOT. KAP. 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % ,0 % ,0 % KLP NORDEA SP1 STOREBR VITAL

22 BEREGNET SOLIDITET FINANSIELL BUFFER PR BUFFER RUNDT 6% AV TOT. KAP. 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % BEREGNET BUFFERKAPITAL IFT. TOTALKAPITALEN 2,0 % 4,0 % 0,7 % 0,8 % 5,6 % 4,9 % 1,7 % 8,6 % 2,4 % 2,1 % KLP NORDEA SP1 STOREBR VITAL FRI EGENKAPITAL KURSRESERVER TILLEGGSAVSETNINGER BEREGNET STRESSTESTTAP 4% ØKNING AV AKSJEANDEL 10% KREVER 2% MER BUFFERKAPITAL RESULTATENE I 2009 KAN REDDE SOLIDITETEN FORVENT STORE ALLOKERINGER TIL TILLEGGSAVSETNINGER BEGRENSET KAPASITET TIL Å ØKE AKSJEANDELEN

23 PRINSIPAL AGENT PROBLEMENT LIVSELSKAPETS OVERSKUDDSFORDELING UNDERSKUDDET DEKKES MOT LIVSELSKAPENES EGENKAPITAL MINDREAVKASTNING DEKKES MOT RESERVER MERAVKASTNING TILDELES KUNDENE UNDERSKUDD 0% 3% GRUNNLAGSRENTEN OPPSTÅR VED ULIKE INTERESSER MELLOM PRINSIPAL (FORSIKRINGSTAKER/FORSIKREDE) OG AGENT (LIVSELSKAP) PROBLEMOMRÅDER INGEN PRESTASJONSAVHENGIG HONORERING TIDLIGERE INNTIL 35% AV FRIE OVERSKUDDET MOTSATT RISIKOINSIATIV LIVSELSKAP GARANTERER AVKASTNINGEN LIVSELSKAPET EKSPONERER EGENKAP. IKKE FREMFØRBART IKKE SKATTEFRADRAGBERETTIGET FORSIKRINGSTAKERENE HØSTER GEVINSTEN FORSIKRINGSTAKER GARANTERT 3% - ALL AVKASTNING OVER - GÅR OGSÅ TIL FORSIKRINGSTAKER

24 KONKLUSJON POLITISK DILEMA - STOR SIKKERHETEN FOR DE FORSIKREDE SOM HAR YTELSESORDNINGER SYSTEMET GIR STADIG FÆRRE FORSIKREDE (OVERGANG TIL INNSKUDDSORDNINGER) STOR TRYGGHET FOR FREMTIDIG UTBETALING AV LOVET PENSJON TILSVARENDE USIKKERHET HOS LIVSELSKAPEN SOM IKKE FÅR BETALT FOR Å TA RISIKO HØY EGENKAPITALKOSTNAD FOR LIVSELSKAPER GIR LAV AVKASTNING - RUNDT GRUNNLAGSRENTEN HØY PREMIE FOR FORSIKRINGSTAKER RISIKOEN FOR Å OPPNÅ MERAVKASTNING LIGGER HOS KUNDEN MEN DE FÅR OGSÅ FÅR GLEDEN AV DEN DAGENS SYSTEM BLIR DERFOR KOSTBART KOMPLISERT ROLLEDELING REGELVERK

25 FREMTIDENS SYSTEM PENSJONSSYSTEM MELLOM DAGENS YTELSES- OG INNSKUDDSSYSTEM OPPRETTHOLDELSE AV YTELSER MINDRE GARANTIER TIL DE FORSIKREDE MULIG Å GARANTER PENSJONSBETALINGEN MEN IKKE DEN ÅRLIGE AVKASTNINGEN! MINDRE RESTRIKSJONER RUNDT FORVALTNING RISIKOMÅL I STEDET FOR RISIKOTAK PREMIERE FORVALTER/LIVSELSKAP TIL Å TA RISIKO (INNEN DEFINERTE RAMMER) => LAVERE PREMIE FOR ARBEIDSGIVER / HØYERE LØNN/PENSJONSYTELSER ANSATTE

26 Pensjon&Finans AS Frittstående og uavhengig konsulentselskap Investeringsrådgivning Pensjonsrådgivning Internettbasert avkastningsrapportering Finansfaglig kurs KARL JOHANSGT. 16 B 0154 OSLO TELEFON TELEFAX E- MAIL:

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Pensjonsinnretningenes tilpasning til Solvens II

Pensjonsinnretningenes tilpasning til Solvens II Pensjonsinnretningenes tilpasning til Solvens II Kjell Bjørn Nordal, seniorrådgiver i Enhet for regelverksanalyse, Avdeling for finansiell stabilitet, Norges Bank Solvens II er det nye solvensregelverket

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Årsrapport fra Nordea Liv 2005 Årsrapport fra Nordea Liv 2005 1 Nøkkeltall 2001-2005 Nordea Liv 2001 2002 2003 2004 2005 Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital 22 962 22 881 25 305 26 600 30 103 Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring Kredittilsynet 23. juni 2009 Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring 1. Innledning Kredittilsynet foreslår nye bestemmelser om gjennomføringen

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

Den norske pensjonsreformen i lys av EU-reguleringen

Den norske pensjonsreformen i lys av EU-reguleringen Den norske pensjonsreformen i lys NFT av EU-reguleringen 1/2009 Den norske pensjonsreformen i lys av EU-reguleringen av Caspar Holter Caspar Holter caspar.holter@pensfins.no EU baserer sin regulering av

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter Kredittilsynet 26. juni 2009 Høringsnotat Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter Forskrift 12. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer