Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011"

Transkript

1 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april

2 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer Valutarisiko Obligasjonsinvesteringer Bred gjennomgang av ekstern forvaltning i SPU Gjennomgang av aktiv forvaltning av SPN Rapportering om arbeidet med ansvarlig forvaltning 2

3 2010 var et godt år for Statens pensjonsfond Statens pensjonsfond (SPU+SPN). Mrd. kroner Endringer i markedsverdien i 2010 (SPU+SPN). Mrd. kroner Kilde: Finansdepartementet 3

4 Netto avkastning på 730 mrd. i SPU siden 1996 Kilde: Finansdepartementet og Norges Bank 4

5 Høye ambisjoner for videreutvikling av fondet 40% aksjer Noen framvoksende markeder Flere framvoksende markeder Etiske retningslinjer Eiendom Alle framvoksende aksjemarkeder Første tilførsel Ikke-statsgaranterte obligasjoner 60% Aksjer Small-cap 5

6 Har vurdert nye typer investeringer I SPU Unoterte markeder er en naturlig videreutvikling av SPUs investeringsstrategi Likviditetspremie Risikospredning Store og langsiktige investorer kan ha fortrinn I 2010 ble det åpnet for at 5 pst. av fondet kan investeres i fast eiendom, herunder unotert eiendom Unoterte aksjer og infrastrukturinvesteringer er de største unoterte aktivaklassene etter eiendom Departementet har mottatt råd fra Strategirådet, Norges Bank og forskeren Ludovic Phalippou 6

7 men åpner ikke for det nå Stor usikkerhet til forventet avkastning for unoterte aksjer Avkastningen har ikke vært høyere enn noterte aksjer, selv om risikoen har vært høyere Høye eksterne forvaltningskostnader Store langsiktige investorer har imidlertid gjort det bedre enn gjennomsnittet Infrastrukturinvesteringer har flere likehetstrekk med unoterte aksjer, men vanskelig å vurdere pga. manglende tall for historisk avkastning Går gradvis fram. Starter med unotert fast eiendom Gitt SPUs mulige fortrinn i unoterte markeder er det naturlig å komme tilbake til dette spørsmålet senere 7

8 Har revurdert geografisk fordeling SPU plasseres bredt i verdens finansmarkeder framtidige kjøp av varer og tjenester i større grad rettet mot Europa Valutakurser varierer, men rundt stabile nivåer Fondets lange tidshorisont og jevnlige uttak gjennom handlingsregelen gjør at valutarisikoen synes relativt liten Grunnlag for over tid å redusere andelen investert i Europa Realvalutakursutviklingen mellom amerikanske dollar og britiske pund 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 1,2 1,0 1,0 0,8 Historisk 0,8 0,6 gjennomsnitt 0,6 0,4 0, Kilde: Sarno og Passari (2011) Purchasing Power Parity in Tradable Goods, Rapport til Finansdepartementet 8

9 Videre arbeid med geografisk fordeling vil inkludere vurdering av framvoksende markeder Nå er rundt 10 prosent av fondets aksjer investert i framvoksende markeder, eller om lag 200 mrd. kroner Naturlig og nyttig del av fondets investeringsstrategi - Sprer risikoen i fondet SPUs aksjeinvesteringer i framvoksende markeder Mrd. kroner (venstre akse) Andel av aksjeporteføljen (høyre akse) Høster risikopremier 80 4 Grunnlag for å vurdere ytterligere økninger framover Investeringer i framvoksende markeder er krevende vi må fortsatt gå gradvis fram Kilder: Norges Bank, FTSE og Finansdepartementet 2 0 9

10 Sammensetningen av obligasjonsporteføljen SPU Aksjer 60% Obligasjoner 35-40% Fast eiendom 0-5% Realrente 5% Selskaper 19 % Statsrelaterte 12 % Stat 52 % Pantesikrede 12 % 10

11 Obligasjonsinvesteringenes rolle Ekstern rapport Risikofaktorer i obligasjonsmarkedet Råd om endringer i rammeverk for obligasjonsinvesteringer Brev fra Norges Bank Avkastning og risiko i ulike deler av markedet Råd om forenkling av referanseindeks De ulike delene av obligasjonsporteføljen fyller forskjellige roller i fondet Noen deler bidrar til å redusere samlet risiko Noen deler bidrar til å høste risikopremier 11

12 Bred gjennomgang av ekstern forvaltning i SPU (1/2) Hoveddelen av midlene i SPU forvaltes internt, men gode grunner for et visst innslag av ekstern forvaltning Siden 1998 er andelen som forvaltes eksternt vesentlig redusert, og utgjorde ved utgangen av 2010 drøyt 9 pst. av kapitalen I tråd med krav fra Finansdepartementet har Norges Bank etablert omfattende prosedyrer for å vurdere og følge opp eksterne forvaltere Ekstern gjennomgang (Deloitte): Banken har i det alt vesentligste utformet og etablert et rammeverk for risikostyring og kontroll knyttet til bruk av eksterne forvaltere som er i samsvar med anerkjente internasjonale standarder 12

13 Bred gjennomgang av ekstern forvaltning i SPU (2/2) Erfaringene med eksterne forvaltere på aksjesiden er svært gode. Mer blandet innen obligasjonsforvaltningen Viktig å ivareta hensynet til fondets omdømme og den allmenne oppslutning om forvaltningen. Svært høye honorarer kan utfordre fondets omdømme I mandatet fra departementet er det stilt krav om at fondet skal beholde den vesenligste delen av oppnådd meravkastning, når en bruker avkastningsavhengig godtgjøring til eksterne forvaltere. Vil i tillegg kreve tak på avkastningsavhengige honorarer utbetalt til eksterne forvaltningsselskaper 13

14 Har evaluert aktiv forvaltning av SPN Tre rapporter Folketrygdfondet MSCI Barra Professor T. Johnsen, NHH Særtrekk ved markedet og fondet taler mot passiv forvaltning Erfaringene er alt i alt positive Viderefører dagens ramme for aktiv forvaltning Supplerende risikorammer Skal evalueres hvert fjerde år 14

15 Ansvarlig investeringspraksis Vi skal sikre verdier i bred forstand Sikre finansiell avkastning over tid, til gode for kommende generasjoner Ivareta de verdiene eierne av fondet, det norske folk, representerer SPU er en universell eier vi eier litt av alt Den generelle, økonomiske utviklingen på lang sikt bestemmer verdiutviklingen på eiendelene Egeninteresse av velfungerende, legitime markeder og reduserte negative effekter på miljø og samfunn Tjent med at enkeltaktører utnytter ressurser på en måte som gagner også samfunnsøkonomien 15

16 Mange tiltak i arbeidet med ansvarlig investeringspraksis Observasjon og utelukkelse Internasjonalt samarbeid og bidrag til utvikling av beste praksis Nytt investeringsprogram Miljørettede investeringer: finansiell og miljømessig gevinst Deltakelse i forskningsprosjekt Investorsamarbeid for å kartlegge konsekvensene av klimaendringer på finansmarkedene og på fondets plasseringer Eierskapsutøvelse 16

17 Regulerings-, rapporterings- og tilsynshierarkiet Stortinget Regulering/ delegasjon av fullmakter Finansdepartementet Tilsyn: Riksrevisjonen Norges Banks hovedstyre Tilsyn: Representantskapet, ekstern revisor Rapportering av resultater og risiko Norges Bank Investment Management (NBIM) Tilsyn: Hovedstyret, internrevisjonen i Norges Bank Interne og eksterne forvaltere Tilsyn: NBIMs interne kontrollfunksjon 17

18 Oppsummering Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Vil over tid redusere andel investert i Europa Vil vurdere andelen framvoksende markeder på nytt Vurderer flere endringer i obligasjonsporteføljen Ikke nye aktivaklasser nå Tak på eksterne honorarer i SPU Viderefører ramme for aktiv forvaltning av SPN Økte ambisjoner for miljørelaterte investeringer Stortingets presisering av rolle- og ansvarsdeling viktig 18

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/HEi/SAB 171006 20. oktober 2006 Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland 1. Innledning

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1-1 Norges Banks forvaltningsoppdrag... 4 1-2 Plassering av fondsmidlene... 4 1-3 Strategisk plan for bankens

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT Hovedpunkter Tall og fakta for 1. kvartal 2014 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 1,7 prosent, eller 78 milliarder kroner, i første kvartal

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

Strategirådet 2013. Oppsummering. Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School. Idar Kreutzer

Strategirådet 2013. Oppsummering. Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School. Idar Kreutzer Strategirådet 2013 Ansvarlig investeringspraksis og Statens pensjonsfond utland Oppsummering Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School Idar Kreutzer Administrerende direktør,

Detaljer

En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser

En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser Ludovic Phalippou 1 Desember 2010 1 Forfatteren er

Detaljer

aktiv forvaltning i folketrygdfondet

aktiv forvaltning i folketrygdfondet temaartikkel aktiv forvaltning i folketrygdfondet Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. aktiv forvaltning AKTIV FORVALTNING Spørsmålet om aktive eller passive forvaltningsstiler

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012 Hovedpunkter i 2012 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 13 prosent, eller 447 milliarder kroner, i 2012. Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 02 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 02 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2002.................................... 4 F ORVALTNING AV

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Innledning. 1979 Siste år med kapitaloverføring fra folketrygden. Folketrygdfondet opprettes. Folketrygdfondet direkte underlagt Finansdepartementet.

Innledning. 1979 Siste år med kapitaloverføring fra folketrygden. Folketrygdfondet opprettes. Folketrygdfondet direkte underlagt Finansdepartementet. årsrapport 2012 Innledning Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond etter mandater gitt av Finansdepartementet. Kapitalen står som innskudd

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond

ÅRSRAPPORT 2011 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond ÅRSRAPPORT 2011 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond innholdsfortegnelse INNLEDNING Historikk 2 Årsrapport 2011 Nøkkeltall 3 Hovedpunkter 4 Meravkastning i turbulente

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2013 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT Vårt oppdrag er å ivareta og Utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner Innhold Hovedpunkter Tall og fakta for 2013 4 Ledelsen Leder for hovedstyret

Detaljer

Organisasjon. Tema. Årsberetning. Årsrapport 2010 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond

Organisasjon. Tema. Årsberetning. Årsrapport 2010 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond Organisasjon 201 Regnskap Forvaltning Tema Årsberetning Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond innholdsfortegnelse innledning Formål og litt historikk 1 Nøkkeltall

Detaljer

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014)

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) REPRESENTANTSKAPET i NorgES BANK RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt

Detaljer

Forvaltning for fremtiden?

Forvaltning for fremtiden? - En kartlegging av Norges Banks eierskapsutøvelse for Statens pensjonsfond Utland. Forvaltning for fremtiden? I 2006 hadde Statens pensjonsfond - Utland (SpU) en gjennomsnittlig vekst på over én milliard

Detaljer

Evaluering av aktiv forvaltning for Statens pensjonsfond Norge Professor Thore Johnsen, NHH 21. mars 2011

Evaluering av aktiv forvaltning for Statens pensjonsfond Norge Professor Thore Johnsen, NHH 21. mars 2011 Evaluering av aktiv forvaltning for Statens pensjonsfond Norge Professor Thore Johnsen, NHH 21. mars 2011 Dette arbeidet er gjort på oppdrag av Finansdepartementet som en del av gjennomgangen av den aktive

Detaljer

Årsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Årsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Årsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkeltall 1 Formål og litt historikk 2 Administrerende direktørs innledning 5 Beretningsdel

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland

Forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland Forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland Egil Matsen Institutt for samfunnsøkonomi NTNU 1 CME 21.04.09 Utgangspunkt Mange land har tråkket feil i forvaltningen av naturressurser. Norge framstår som

Detaljer

Årsrapport 2008. Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge

Årsrapport 2008. Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Årsrapport 2008 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge INNHOLDSFORTEGNELSE Formål og virksomhet 2 Historisk turbulent og krevende år 3 Nøkkeltall 4 Beretningsdel Styrets beretning for 2008

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer