Innspill ifm Finanskomiteens behandling av Stortingsmelding 15 ( ) om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill ifm Finanskomiteens behandling av Stortingsmelding 15 (2010-2011) om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010"

Transkript

1 Finanskomiteen Stortinget 0026 Oslo Oslo, 16. mai 2011 Innspill ifm Finanskomiteens behandling av Stortingsmelding 15 ( ) om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Vi viser til Finanskomiteens behandling av Stortingsmelding 15 ( ) om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Vi tillater oss i den anledning å komme med noen innspill til komiteen. Om komiteen eller noen av dens medlemmer skulle ønske utdypende kommentarer eller informasjon om punktene som bringes opp i dette brevet, står vi til deres disposisjon. Våre hovedpunkter er: Departementet er selektive når de gjengir konklusjoner fra de eksterne evalueringene av den aktive forvaltningen i Statens pensjonsfond Norge (SPN). En objektiv vurdering tilsier at denne forvaltningen ikke har skapt merverdier. Videre har departementet i evalueringen brukt en professor hvis habilitet kan trekkes i tvil. Departementet skjønnmaler resultatene i den eksterne forvaltningen i Statens pensjonsfond utland (SPU) og unnlater å nevne at de nylig har godkjent en betydelig økning i utgifter knyttet til denne forvaltningen. Den eksterne forvaltningen har i sum påført SPU tap og kostnadene ved denne forvaltningen forventes å øke kraftig. Departementet unnlater å nevne i stortingsmeldingen at de i desember 2010 godkjente en økning på 35% i SPUs forvaltningskostnader i Økningen tilsvarer over 1 milliard kroner. Stortinget bør, etter vår mening, være skeptiske til å gi sin tilslutning til forslag om å forenkle referanseindeksen for obligasjonsporteføljen i SPU. Stortinget bør kreve at departementet snarest klargjør hva de mener er normale forvaltningskostnader for eiendomsporteføljen i SPU. Dette er nødvendig for at det skal være mulig å evaluere resultatene i forvaltningen av denne delen av porteføljen. Evaluering av aktiv forvaltning i Statens pensjonsfond Norge (SPN) Departementet har, ved hjelp av eksterne konsulenter, foretatt en gjennomgang av den aktive forvaltningen i Statens pensjonsfond Norge (SPN). En oppsummering av konsulentrapportene, samt departementets vurderinger, er gjengitt i kapittel 3 i stortingsmeldingen. Departementet konklusjon er at den aktive forvaltningen bør fortsette mer eller mindre uten endringer. Vi vil påpeke følgende: 1. Departementet har vært selektive i sin gjengivelse av hovedkonklusjonen i rapporten fra MSCI. Departementet hevder konklusjonen i denne rapporten er at innslaget av aktiv forvaltning i perioden januar 1998 juni 2010 har vært relativt lite, men at det alt i alt har bidratt til å øke 1

2 fondets avkastning samtidig som det har bidratt til å redusere risikonivået i fondet (side 57 i meldingen). Hovedkonklusjonen i rapporten er imidlertid: In general, the Fund appears to have added some value by active management, but not enough to make us able to conclude that mean active returns or alpha are truly greater than zero in a statistical sense. Med andre ord: resultatene har vært beskjedne, og det er vanskelig å konkludere med om disse resultatene er tilfeldig eller et resultat av dyktighet. 2. Departementet har vært selektive når de har valgt hvilken periode resultatene i den aktive forvaltningen skal evalueres over. Departementet ba MSCI vurdere resultatene i den aktive forvaltningen i SPN i perioden juni I hvert av de tre årene før denne perioden, dvs , var meravkastningen i SPN negativ. Ved å begynne i 1998 har altså departementet utelukket tre dårlige år fra fondets historie. Evalueringer av aktiv forvaltning er generelt meget sensitive til hvilke tidsperioder som vurderingen foretas over. Våre overslagsberegninger viser at dersom årene hadde blitt inkludert i analysen, så vil meravkastningen være omtrent halvparten av det MSCI finner i sin analyse. Selv i perioden 1998-juni 2010 finner MSCI at resultatene er beskjedne og at selv i denne perioden ikke er grunnlag for å si om den positive meravkastningen skyldes annet enn tilfeldigheter. Oppsummert: en objektiv gjennomgang av resultatene i SPNs aktive forvaltning viser at denne ikke har skapt merverdier for det norske samfunnet. 3. I evalueringen av den aktive forvaltningen har departementet brukt professor hvis habilitet kan trekkes i tvil. Til å evaluere grunnlaget for den aktive forvaltningen i SPN, har departementet valgt professor ved NHH, Thore Johnsen. Vi vil påpeke at Thore Johnsen er far til Petter Johnsen som er ansvarlig for den aktive aksjeforvaltningen i SPNs søsterfond, Statens pensjonsfond utland. Det er naturlig at en gjennomgang av den aktive forvaltningen i SPN vil kunne ha konsekvenser også for den aktive forvaltningen i SPU. Johnsen diskuterer i sin rapport skjæringspunkter, og mulige konflikter, mellom den nordiske aksjeforvaltningen i SPN og SPU i sin rapport. Videre vil trolig en rapport som konkluderer med at aktiv forvaltning i SPN ikke er hensiktsmessig, være egnet til også å så tvil om den aktive forvaltningen av SPU. 2

3 Det finnes mange kompetente akademikere både i Norge og internasjonalt, som vil være i stand til å gjennomføre en evaluering av den aktive forvaltningen i SPN. Det er uheldig at departementet til denne oppgaven har valgt en professor hvis habilitet kan trekkes i tvil. Ekstern forvaltning i SPU Departementet har i meldingen, som tidligere varslet, foretatt en gjennomgang av den eksterne forvaltningen i SPU. Departementets gjennomgang og konklusjon finnes i seksjon (side 85) i meldingen. Vi vil påpeke følgende: 1. Departementet unnlater å nevne at den samlede verdiskapningen i den eksterne forvaltningen har vært negativ. I sin gjennomgang trekker departementet frem at meravkastningen i den eksterne aksjeforvaltningen har vært 22,4 mrd kroner (før kostnader) i perioden Om resultatene i den eksterne renteforvaltningen nevnes kun at erfaringene har vært mer blandet. I sum er det dessverre slik at de gode resultatene i den eksterne aksjeforvaltningen ikke er store nok til å veie opp for de store tapene i den eksterne renteforvaltningen. Tall fra SPUs årsrapport for 2010 viser følgende (alle tall i millioner kroner): Tabell 1: Verdiskapning i SPUs eksterne forvaltning, (MNOK) Brutto meravkastning Forvaltningskostnader Netto meravkastning Aksjer Obligasjoner Totalt Som tabellen viser har netto meravkastning fra den eksterne forvaltningen vært -165 millioner kroner. Den eksterne forvaltningen har altså i sum påført fondet et netto tap på 165 millioner kroner. I sin gjennomgang av den eksterne forvaltningen skjønnmaler departementet resultatene av den eksterne forvaltningen. 2. Departementet nevner ikke at kostnadene til den eksterne forvaltningen forventes å øke kraftig. Departementet godkjente i desember 2010 budsjettet for forvaltningen av SPU for Budsjettet departementet godkjente innebærer en økning i honorarer til eksterne forvaltere på 39% i forhold til I forhold til toppåret 2009 er økningen på 9%. Som figuren under viser har den årlige økningen i honorarer til eksterne forvaltere vært på 30% siden

4 MNOK B Faste honorarer Avkastningsavhengige honorarer Figur 1: Honorarer til eksterne forvaltere i SPU (millioner kroner) 1 Vi vil videre påpeke at denne økningen kommer til tross for at kapitalen som forvaltes av eksterne forvaltere i samme periode har blitt redusert fra ca 300 milliarder kroner (2008) til ca 200 milliarder kroner (2011). Dette innebærer at kostnadene målt som prosent av kapital forvaltet eksternt forventes å tredobles fra ca 0,3% i 2008 til ca 1% i Departementet har nylig godkjent en kraftig vekst i honorarer til eksterne forvaltere, til tross for at mengden kapital som forvaltes av slike forvaltere er betydelig redusert. 3. Det kan sås tvil om SPU hos eskterne forvaltere i virkeligheten oppnår bedre betingelser enn andre fond. Departementet hevder at Norges Bank nyter godt av fondets størrelse og anseelse når de forhandler med eksterne forvaltere. Departementet skriver blant annet i meldingen at banken kan ha mulighet til å oppnå lavere honorarer enn mange andre kunder. Departementet støtter ikke denne påstanden med noen analyser eller uavhengige evalueringer. Departementet har imidlertid bestilt en analyse der kostnader i SPU sammenlignes med kostnader i andre, tilsvarende fond. Analysen er gjennomført av det kanadiske konsultentselskapet CEM Benchmarking Inc. Vi har fått tilgang til denne analysen og den konkluderer med at SPU betaler mer, ikke mindre, for ekstern forvaltning enn fond det er naturlig å sammenligne med. Analysen fra CEM Benchmarking viser at merkostnaden i 2009 var på hele 87 millioner euro (ca 700 millioner kroner). Departementet gir i meldingen inntrykk av at SPU oppnår bedre betingelser hos eksterne forvaltere enn andre fond. Dette til tross for at analyser gjennomført på vegne av 1 Kilde: SPUs årsrapporter (tall for ) og Dagens Næringsliv 9. februar 2011 (budsjettall for 2011). 4

5 departementet indikerer at Norges Bank betaler mer, ikke mindre, for eksterne forvaltere enn det sammenlignbare fond gjør. Forvaltningskostnader i SPU Departementet godkjente i desember 2010 den største økningen i SPUs forvaltningskostnader noensinne. Kostnadsøkningen departementet godkjente, innebærer en økning i fondets forvaltningskostnader på 35%, hvilket tilsvarer over 1 milliard kroner. Tabellen under gir ytterligere detaljer. Tabell 2: Forvaltningskostnader i SPU 2 (Millioner kroner) B Endring Lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader % IT, informasjons og beslutningsstøttesystemer % Faste honorarer til eksterne forvaltere % Avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere % Eksterne kostnader til depot, oppgjør og regnskap % Øvrige utkonrakterte tjenester % Fordelte felleskostnader Norges Bank % Øvrige kostnader % Totale kostnader % Finansdepartementet forventer at kapitalen i fondet i 2011 vil vokse med ca 11%. Vi vil påpeke at det fremstår som underlig at departementet i stortingsmeldingen ikke finner det passende å informere om den betydelige økningen i fondets forvaltningskostnader som departementet har godkjent. Endringer i obligasjonsreferansen til SPU Departementet diskuterer i kapittel 2.5 mulige endringer i referanseindeksen for obligasjoner. Departementet konkluderer med at noen av de endringene som diskuteres vil vurderes videre og at Stortinget vil bli forelagt en ny redegjørelse før en eventuell større omlegging besluttes. Vi har følgende kommentarer til de forslag som departementet diskuterer i meldingen: 1. Forslaget om å dele obligasjonsporteføljen i én del som indeksforvaltes og en eller flere delporteføljer som forvaltes aktivt er godt og bør følges opp. Departementet har fått utarbeidet en rapport skrevet av professor Stephen Schaefer (London Business School) og konsulent Jörg Behrens. For å bedre forståelsen av risikoen i obligasjonsporteføljen og for å sørge for riktige insentiver til forvalterne, ser Schaefer og Behrens det som essensielt at obligasjonsporteføljen deles i ett mandat for indeksforvaltning og et eller flere mandater for aktiv risikotaking. 2 Tallene i tabellen er hentet fra SPUs årsrapport for 2010 og artikkel i Dagens Næringsliv 9. februar

6 Dette er etter vår vurdering en god idé som departementet bør følge opp og sørge for at blir implementert. Tilsvarende deling bør, etter vår mening, også skje i aksjeforvaltningen. 2. Bakgrunnen for forslaget om å forenkle referanseindeksen fremstår som uklar og Stortinget bør be om en vesentlig bedre redegjørelse før forslag i denne retningen gjennomføres. Departementet vurderer et forslag om å forenkle referanseindeksen for obligasjonsporteføljen. Spesifikt vurderes et å fjerne statsrelaterte og pantesikrede obligasjoner fra indeksen og samtidig øke andelen selskapsobligasjoner. Det vi finner spesielt underlig med dette forslaget er at SPU per i dag er betydelig overvektet innen pantesikrede obligasjoner. Tabellen under viser at SPU per idag har 23% av obligasjonsporteføljen (tilsvarende 284 milliarder kroner) investert i pantesikrede obligasjoner. Dette er 11 prosentpoeng (135 milliarder kroner) mer enn det en eksponering i henhold til referanseindeksen skulle tilsi. Tabellen under viser sammensetningen av fondets obligasjonsindeks og den faktiske porteføljen. Tabell 3: Sammensetningen av SPUs obligasjonsindeks og faktiske portefølje 3 Vekt i referanseindeks Vekt i faktisk portefølje Overvekt (+) / Undervekt (-) Stat 52 % 42 % -10 % Selskaper 18 % 16 % -2 % Statsrelatert 12 % 12 % -1 % Pantesikret 12 % 23 % +11 % Realrente 5 % 8 % +3 % Sum 100 % 100 % 0 % Administrerende direktør i NBIM (enheten i Norges Bank som forvalter SPU), uttalte forøvrig senest på en pressekonferanse 13. mai 2011 (hvor fondets resultater for første kvartal 2011 ble presentert) at han var entusiastisk for pantesikrede obligasjoner. Han informerte samtidig at en stor del av tilførselen av ny kapital i fondet i kvartalet hadde gått til å kjøpe nettopp slike obligasjoner. Gitt SPUs betydelige eksponering i pantesikrede obligasjoner og Norges Banks uttalte entusiasme for disse obligasjonene, så har vi vanskelig for å forstå hvorfor departementet vurderer å fjerne denne typen obligasjoner fra fondets referanseindeks. En mulig forklaring kan være at en forenkling i tråd med det som diskuteres i meldingen vil gjøre det enklere å oppnå meravkastning i den aktive forvaltningen. Dette vil for eksempel kunne skje hvis pantesikrede obligasjoner fjernes fra referanseindeksen, men ikke fra den faktiske porteføljen. Fondet vil da i realiteten høste en velkjent risikopremie i obligasjonsmarkedet (likviditetsrisiko) og vil således med høy sannsynlighet kunne presentere resultater som tilsynelatende overgår obligasjonsindeksen den aktive forvaltningen måles mot. 3 Kilder: Stortingsmelding 15 ( ) og SPUs kvartalsrapport for Q

7 Rapporten som professorene Ang, Goetzmann og Schaefer leverte i forbindelse med departementets gjennomgangen av den aktive forvaltningen i SPU 4 for et drøyt år siden, konkluderte med at dersom SPU skal være eksponert mot risikopremier som for eksempel likviditetsrisiko, så bør eksponeringen følge av referanseindeksen og ikke av den aktive forvaltningen i SPU. Forslaget om å fjerne pantesikrede obligasjoner fra referanseindeksen går i motsatt retning: en velkjent risikopremie fjernes fra referanseindeksen, mens Norges Banks intensjon tilsynelatende ser ut til å være å fortsette å være eksponert mot denne risikopremien. Før Stortinget godkjenner noen endringer i obligasjonsindeksen for SPU, bør en forsikre seg om at en forstår bakgrunnen for hvorfor endringene foreslås. Etter vår mening er det grunn til å være kritisk til de forslag som går på å forenkle referanseindeksen for obligasjoner. Referanseindeks for eiendomsinvesteringer i SPU SPU har nylig gjennomført sin første investering i eiendom og i stortingsmeldingen (avsnitt 2.3.2) diskuteres forhold knyttet til fondets investeringer i denne aktivaklassen. Vi vil i denne forbindelse påpeke at departementet ikke har fastsatt noen klar målestokk for fondets eiendomsinvesteringer. Det vil si at når fondets investeringer i eiendom skal evalueres, så er det uklart hva departementet vil anse som gode resultater og hva som vil være skuffende resultater. I mandatet for SPU har departementet fastsatt hva som er referanseindeksen for fondets aksje- og obligasjonsportefølje og det er entydig hvordan det skal regnes ut om fondet har oppnådd mer- eller mindreavkastning. Når det gjelder fondets investeringer i eiendom, er foreløpig ikke en tydelig referanseindeks fastsatt. Årsaken til dette er at departementet i mandatet til SPU har skrevet at eiendomsinvesteringene skal måles mot IPD Global Property Benchmark hensyntatt normale forvaltningskostnader. Problemet er imidlertid, som departementet skiver på side 31 i meldingen, at anslag på normale forvaltningskostnader varierer svært mye. Anslag departementet har innhentet tyder på at normale kostnader kan være et sted mellom 0,04% og 2,7% av forvaltet kapital per år. Tabellen under viser hvordan usikkerheten i hva som er normale forvaltningskostnader kan påvirke beregningen av meravkastning i eiendomsporteføljen i SPU. 4 Ang, Goetzmann og Schaefer (2009). Evaluation of Active Management of the Norwegian Government Pension Fund Global. 7

8 Tabell 4: Eksempler på beregning av meravkastning i SPUs eiendomsportefølje Eksempel 1: Høye normale kostnader Eksempel 2: Lave normale kostnader A Avkastning indeks (IPD) før kostnader 4,0% 4,0% B Normale kostnader 2,5% 0,1% C Avkastning indeks (IPD) etter kostnader 1,5% 3,9% D Avkastning SPUs eiendomsportefølje etter kostnader 3,5% 3,5% D-C Meravkastning ift indeks 2,0% -0,4% De to eksemplene er identiske, med unntak av at høye normale forvaltningskostnader legges til grunn i eksempel 1, mens lave normale forvaltningskostnader legges til grunn i eksempel 2. Faktisk oppnådd avkastning i SPU er satt til 3,5% i begge eksemplene. Som tabellen viser, vil departementet med et høyt anslag på normale kostnader (eksempel 1), kunne hevde at det i forvaltningen av fondets eiendomsportefølje er oppnådd en meravkastning på 2,0%. I eksempel 2, hvor lave normale forvaltningskostnader legges til grunn, vil departementet imidlertid måtte presentere en mindreavkastning på 0,4%. Stortinget bør kreve at departementet klargjør hva de mener er normale forvaltningskostnader i eiendomsporteføljen til SPU. Departementets syn bør tallfestes og skrives inn i mandatet for SPU. Investeringer i unoterte aksjer i SPU Departementet vurderer i meldingen om det bør åpnes for at deler av SPU skal investeres i unoterte aksjer (såkalt private equity ). I forbindelse med denne vurderingen har departementet fått utført en analyse av investeringer i denne aktivaklassen av Ludovic Phalippou (University of Amsterdam). På bakgrunn av denne analysen konkluderer departementet med at det ikke bør åpnes for investeringer i unoterte aksjer. Etter vår mening er analysen Phallipou har utført meget god og vi vil berømme departementet for å ha besørget at et så klart og grundig beslutningsmateriale har blitt frembragt. Vi deler forøvrig departementets syn på at det ikke bør åpnes for investeringer i unoterte aksjer i SPU. Med vennlig hilsen, Morten Josefsen Lars Haakon Søraas 5 Blogger og doktorgradsstudent BI Blogger 5 Søraas er utnevnt av Stortinget som vararepresentant i Norges Banks representantskap. Alle synspunkter som kommer til uttrykk i dette brevet står for egen regning. 8

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

Sammenhenger mellom størrelse, kostnader og avkastning i kapitalforvaltningen

Sammenhenger mellom størrelse, kostnader og avkastning i kapitalforvaltningen Sammenhenger mellom størrelse, kostnader og avkastning i kapitalforvaltningen Et omfattende datamateriale fra store nord-amerikanske pensjonsfond viser at forvaltningskostnadene er lavere, målt som andel

Detaljer

Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond utland (SPU)

Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond utland (SPU) Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond utland (SPU) 16. mars 2011 Fagsjef Eivind Øy Avdeling for formuesforvaltning 1 SPUs styringsmodell Stortinget Finansdepartementet Norges Bank Stortinget endelig

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Presentasjon til Norges Banks regionale nettverk Gjøvik, 1. november 2013 Petter Johnsen, investeringsdirektør aksjer 1 Tidslinje for forvaltningen av oljeformuen 1969 Olje

Detaljer

Innspill ifm høring om Statens Pensjonsfond Utland

Innspill ifm høring om Statens Pensjonsfond Utland Lars Haakon Søraas Rubina Ranas gate 3 0190 Oslo Email: lh@lh.no Tlf: +47 988 68 270 Blogg: larshaakon.blogspot.com Finanskomiteen Att: Hans Olav Syversen Stortinget 0026 Oslo Oslo, 28. april 2009 Innspill

Detaljer

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv.

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv. 211 Pressekonferanse 13. mai 211 1.kv. Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3,5 3, 3 12 3,5 3, 2,5 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1, 5 5 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Kilde: NBIM Endring i markedsverdi

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Pressekonferanse 4. mars 2008 1 Aksje- og rentemarkedene 2 1 Positiv kursutvikling i aksjemarkedene i 2007 Kursoppgang i de fleste hovedgrupper

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Bodø 31. oktober 211 Age Bakker, Chief Operating Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse 2 Historie

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 211 Finansminister Sigbjørn Johnsen 3. mars 212 1 Hovedinnhold i meldingen Fjorårets resultater preget av fall i aksjekursene og stor usikkerhet i markedet

Detaljer

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER I all sin enkelhet - to ting: Unoterte aksjer Regional forvaltning ta i bruk kompetansen i de største byene Alt annet kan

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

Government Pension Fund Global

Government Pension Fund Global Government Pension Fund Global Sandnes Sparebank 31.mai 211 Trond Grande, Deputy Chief Executive Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Ansvarlige

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009 5/3/21 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 29 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Pressekonferanse 22. mai 2007 1 Verdiutviklingen på Lehman Global Aggregate statsobligasjonsindekser i første kvartal 2007

Detaljer

NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Fondsmekanismen Petroleumsinntekter og fondets avkastning Inntekter utenom petroleumsinntekter Statens pensjonsfond

Detaljer

En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser

En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser Ludovic Phalippou 1 Desember 2010 1 Forfatteren er

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 Finansminister Siv Jensen 5. april 2016 Styrker forvaltningen av fondet 2 God avkastning i Norge og Norden Markedsverdien av SPN Mrd. kroner 250 Avkastning

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Kirkenes 3. september 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Pressekonferanse 23. mai 2006 1 Porteføljene NBIM forvalter pr. 31.03.2006 Portefølje Størrelse Eier Aksjei mrd. NOK andel

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Trondheim 2. november 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Rådgivning - obligasjoner

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.:

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.: NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.: Statens pensjonsfond utland - investeringer i eiendom Finansdepartementet varslet i desember 2014 at

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN BERGEN 28. SEPTEMBER 2016

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN BERGEN 28. SEPTEMBER 2016 SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN BERGEN 28. SEPTEMBER 216 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Oslo, 30. mars 2017 Fondsmekanismen Petroleumsinntekter og fondets avkastning Inntekter utenom petroleumsinntekter Statens pensjonsfond Statens

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad.

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Hamar 29. september 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Nr. 05 2012. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012. Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 05 2012. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012. Norges Bank Pengepolitikk Nr. 05 2012 Staff Memo Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012 Norges Bank Pengepolitikk Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank,

Detaljer

Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge

Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1-1. Folketrygdfondets forvaltningsoppdrag... 3 1-2. Plassering av fondsmidlene... 3 1-3. Strategisk plan

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Jæren 10. mai 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning 2 Fra

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

HOVEDSTYRETS VURDERING AV RESULTATENE I STATENS PENSJONSFOND UTLAND, 2015

HOVEDSTYRETS VURDERING AV RESULTATENE I STATENS PENSJONSFOND UTLAND, 2015 NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Dato: 15. mars 2016 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 16/00536 HOVEDSTYRETS VURDERING AV RESULTATENE I STATENS PENSJONSFOND UTLAND, 2015 Norges Bank forvalter

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Trondheim 3. november 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Endringer i mandatet for Statens pensjonsfond

Endringer i mandatet for Statens pensjonsfond NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 28.01.2016 Deres ref.: Vår ref.: Endringer i mandatet for Statens pensjonsfond utland Finansdepartementet har i brev av 10. desember 2015

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Statens pensjonsfond utland - rammen for avvik fra referanseindeksen

Statens pensjonsfond utland - rammen for avvik fra referanseindeksen NORGES BANK Finansdepartementet Boks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 29.09.2015 Statens pensjonsfond utland - rammen for avvik fra referanseindeksen Finansdepartementet ber i brev av 26.juni 2015 om råd og vurderinger

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Mo i Rana 22. mars 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013

Meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013 Meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013 Finansminister Siv Jensen 4. april 2014 Styrker forvaltningen av Statens pensjonsfond Sundvolden-plattformen: Bygger på dagens rammeverk 2013 blant

Detaljer

Meld. St. 27. ( ) Melding til Stortinget. Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012

Meld. St. 27. ( ) Melding til Stortinget. Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012 Meld. St. 27 (212 213) Melding til Stortinget Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 212 Meld. St. 27 (212 213) Melding til Stortinget Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 212 Innhold Del I Forvaltningen

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud

Detaljer

Oljens betydning for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Handelshøyskole 5. april 2011

Oljens betydning for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Handelshøyskole 5. april 2011 Oljens betydning for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Handelshøyskole 5. april 211 Hovedtemaer Oljerikdommen velsignelse eller forbannelse? Oljefond og handlingsregel Forvaltningen av

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

Forslag om endringer i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge

Forslag om endringer i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet Postboks 1845 Vika 0123 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/607 AFF/LRD 16.2.2016 Forslag om endringer i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge Både Statens pensjonsfond utland

Detaljer

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN, BODØ 3. MAI 2016

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN, BODØ 3. MAI 2016 FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN, BODØ 3. MAI 216 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Pensjon&Finans DAGENS PENSJONSREGLER - OPTIMAL KAPITALFORVALTNING? FAFO - PENSJONSFORUM OSLO, 29.01.10 CASPAR HOLTER PENSJON & FINANS AS

Pensjon&Finans DAGENS PENSJONSREGLER - OPTIMAL KAPITALFORVALTNING? FAFO - PENSJONSFORUM OSLO, 29.01.10 CASPAR HOLTER PENSJON & FINANS AS Pensjon&Finans DAGENS PENSJONSREGLER - OPTIMAL KAPITALFORVALTNING? FAFO - PENSJONSFORUM OSLO, 29.01.10 CASPAR HOLTER PENSJON & FINANS AS TEMAER HVA SKAPER GOD FORVALTNING? HVILKE RESULTATER HAR LIVSELSKAPENE

Detaljer

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere Styrets Beretning 2014 Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til norske bildende kunstnere over 30 år. Støtten gis i form av toårige arbeidsstipendier eller ett-årige stipendier. Stipendiene utdeles

Detaljer

St.meld. nr. 16 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007

St.meld. nr. 16 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 St.meld. nr. 16 (2007-2008) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 Finansminister Kristin Halvorsen 4. april 2008 1 2 1 Trygg og langsiktig forvaltning av Statens pensjonsfond Statens pensjonsfond

Detaljer

Langsiktige investeringer i et globalt marked

Langsiktige investeringer i et globalt marked Langsiktige investeringer i et globalt marked : Dag Dyrdal ODIN-konferansen 3. juni 2010 Disposisjon Fondets styringsmodell NBIM s organisasjon Våre oppgaver som forvalter Utvikling per 1. kvartal Oppsummering

Detaljer

Den aktive forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Den aktive forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Den aktive forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland har flere særtrekk som kan utnyttes til å skape meravkastning på investeringene. De siste tolv årene har en aktiv forvaltning

Detaljer

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Lillehammer 8. november 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Eierskapsutøvelse Organisering

Detaljer

Styrets beretning 2013. Den Norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved UiO

Styrets beretning 2013. Den Norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved UiO Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 215 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell formue 1% 9% 8% 7% 6% 5%

Detaljer

Høringsuttalelse: Nye regler om forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland

Høringsuttalelse: Nye regler om forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland Lars Haakon Søraas Rubina Ranas gate 3 0190 Oslo Epost: lh@lh.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 14. oktober 2009 Høringsuttalelse: Nye regler om forvaltningen av Statens pensjonsfond -

Detaljer

CAPM, oljeøkonomi og oljefond

CAPM, oljeøkonomi og oljefond CAPM, oljeøkonomi og oljefond FIBE konferansen 2007, Norges Handelshøyskole, 4. januar 2007 Knut N. Kjær Se også foredraget Fra olje til aksjer i Polyteknisk Forening, 2 nov. 2006 http://www.norges-bank.no/front/pakke/no/foredrag/2006/2006-11-02/

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hans og Helga Reuschs legat til utdannelse av kunstmalere

Styrets beretning 2013. Hans og Helga Reuschs legat til utdannelse av kunstmalere Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til kunstmaleres utdannelse. Midlene utdeles til personer

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU) Styrets beretning 2013 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av Vidar Nybakk, Brumunddal, og midlene er slått sammen med Klara Bergs gave. Den disponible inntekt skal anvendes til forskning innenfor området muskelsykdommer.

Detaljer

Muligheter for en langsiktig investor: Aksjeinvesteringene til Statens Pensjonsfond Utland

Muligheter for en langsiktig investor: Aksjeinvesteringene til Statens Pensjonsfond Utland Muligheter for en langsiktig investor: Aksjeinvesteringene til Statens Pensjonsfond Utland Seminar Næringsforeningen i Stavanger-regionen 13. januar, 2012 Petter Johnsen, CIO Equities 1 Avkastning 2 Avkastning

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Ålesund 15. august 211 Trond Grande, Deputy Chief Executive Officer Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Statsgjeld Eiendom

Detaljer

15/ /9-eal

15/ /9-eal Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 15/5421 2 16/9-eal 29.01.2016 Evaluering av organiseringen av arbeidet med ansvarlig forvaltning Statens pensjonsfond utland Vi

Detaljer

Stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 3. april 2009

Stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 3. april 2009 Stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008 Finansminister Kristin Halvorsen 3. april 2009 Statens pensjonsfond i 2008 Evaluering av de etiske retningslinjene Investeringsstrategien

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 2 mai 29 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner

Detaljer

Styrets beretning 2013. Legat til Henrik Homans Minne

Styrets beretning 2013. Legat til Henrik Homans Minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele reisestipendier for studenter immatrikulert for å gjennomføre sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet

Detaljer

Meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014

Meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 Meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 214 Finansminister Siv Jensen 1. april 215 Langsiktig og god forvaltning 7 6 SPN: 186 SPU: 6 431 Mrd. kroner 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 - - Kilder: Norges

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 A/S Norsk Varekrigsforsikrings fond til fremme av norsk sjørett og sjørettsforskning Stiftelsens formål er: a) Bidrag til møte ved konferanser og kongresser, hvor hensynet til norske

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 28 Statens petroleumsforsikringsfond skal være en reserve for utbetalinger til å dekke skader og ansvar forbundet med at staten

Detaljer

Folketrygdfondets aktive forvaltning av Statens pensjonsfond Norge

Folketrygdfondets aktive forvaltning av Statens pensjonsfond Norge Finansdepartementet Avdeling for formuesforvaltning Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Dato: OS/JN 01.12.10 Folketrygdfondets aktive forvaltning av Statens pensjonsfond Norge Vi viser til

Detaljer

Erfaringer med eksterne aktive renteforvaltere

Erfaringer med eksterne aktive renteforvaltere Page 1 of 7 Erfaringer med eksterne aktive renteforvaltere Temaartikkel 1 Artikkelen oppsummerer erfaringen fra nærmere fem år med anvendelse av eksterne renteforvaltere. Perioden har gitt en samlet netto

Detaljer

VALG AV AKSJEANDEL I STATENS PENSJONSFOND UTLAND EGIL MATSEN, 16. DESEMBER, TRONDHEIM

VALG AV AKSJEANDEL I STATENS PENSJONSFOND UTLAND EGIL MATSEN, 16. DESEMBER, TRONDHEIM VALG AV AKSJEANDEL I STATENS PENSJONSFOND UTLAND EGIL MATSEN, 16. DESEMBER, TRONDHEIM Statens pensjonsfond utland Ved inngangen til året. Mrd. kroner 8 7 6 Tilførsel Kronekurs Avkastning 4 3 1-1 1998 4

Detaljer

Styrets beretning 2013. Stiftelsen til diabetesforskning

Styrets beretning 2013. Stiftelsen til diabetesforskning Styrets beretning 2013 Den disponible del av avkastningen stilles hvert år til rådighet et beløp til disposisjon for Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet. 72 prosent av de disponible

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av John Selmer Gulliksens foreldre, Kristian Gulliksen og hustru Alfhild f. Pettersen, og hans onkel og tante Birger Arnljot Pettersen og Edith Pettersen. Legatmidlene

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning og åpenhet 2

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sjørettsfondet

Styrets beretning 2013. Sjørettsfondet Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å fremme forskningen i Norge i sjørett, transportrett og dertil knyttede juridiske emner. Dette gjøres ved utdeling av stipendier, ved å forestå eller støtte

Detaljer

temaartikkel Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. Avkastningsutviklingen 1998 2010, Statens pensjonsfond Norge

temaartikkel Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. Avkastningsutviklingen 1998 2010, Statens pensjonsfond Norge temaartikkel Avkastningsutviklingen 1998-2010, Avkastningsutviklingen 1998 2010, Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. Avkastningsutviklingen 1998-2010, Avkastningsutviklingen

Detaljer

Prises norske fond ansvarlig?

Prises norske fond ansvarlig? Prises norske fond ansvarlig? Nordmenn kan spare 500 millioner i året i kostnader og samtidig få bedre avkastning over tid Sammendrag KLP har analysert sammenhengen mellom avkastningen og pris på fond

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Styrets beretning 2013. Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond

Styrets beretning 2013. Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet av Lisl og Leo Eitinger ved gavebrev av 10. november 1984. Fondets grunnkapital utgjorde opprinnelig NOK 135.000,-. I 2000 ble fondet tilført ytterligere midler

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2008

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2008 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 28 13 mars 29 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Styret stiller hvert år til rådighet et beløp til disposisjon for Universitetet i Oslo. 87 % deles ut som stipend til fremme av kreftforskningen og kreftens bekjempelse, 10 % skal

Detaljer

Innst. 361 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 361 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 361 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 17 (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011 Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2014 med hjemmel i kgl. res. 19. november 2004 og lov om Statens pensjonsfond

Detaljer

Pengemarkedsporteføljen

Pengemarkedsporteføljen 212 2 Pengemarkedsporteføljen September 212 Forvaltningen av Norges Banks pengemarkedsportefølje og petrobufferportefølje Rapport for andre kvartal 212 Forvaltningen av Norges Banks pengemarkedsportefølje

Detaljer