Aktiv aksjeforvaltning. Nils Erling Ødegaard MP Pensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktiv aksjeforvaltning. Nils Erling Ødegaard MP Pensjon"

Transkript

1 Aktiv aksjeforvaltning Nils Erling Ødegaard MP Pensjon

2 Aktiv aksjeforvaltning Warren E. Buffet 19,7 % årlig avkastning siden 1965 John Armitage 19 % årlig avkastning på sitt aksjefond siden Aktiv aksjeforvaltning 2

3 Aktiv forvaltning Hva er det? Forvaltning som er basert på analyse og/eller kvantitative metoder Akademia All forvaltning som ikke er indeksbasert Aktiv aksjeforvaltning 3

4 NBIM brev til FD Norges Bank kan ikke anbefale en passiv investeringsstrategi der det Verken søkes å oppnå en kostnadseffektiv markedsportefølje Innsikt i de underliggende verdier vi er investert i Eller en forståelse av den samlede risikoen i våre investeringer. Strategien har som mål minimum 25 bp årlig meravkastning Aktiv aksjeforvaltning 4

5 Stocks for the long run Jeremy S. Siegel Årlig realavkastning i USA Aksjer: 6,8 % Obligasjoner: 3,5 % Sertifikater: 2,8 % Gull: 0,3 % Konsumpris: 1,4 % Aktiv aksjeforvaltning 5

6 Historikk aksjemarkedet 1 dollar investert i 1806 har i 2006 vokst til; i aksjer i Obligasjoner i Sertifikater 33 i Gull 17 konsumpris Aktiv aksjeforvaltning 6

7 Siegel (forts.) «Emerging» USA ( ) Aksjer 7 %, Obligasjoner 4,8 % «Industrialiserte» ( ) Aksjer 6,6 %, Obligasjoner 3,7 % «Verdensledende» ( ) Aksjer 6,8 %, Obligasjoner 2,4 % Etterkrigstiden ( ) Aksjer 6,9 %, Obligasjoner 1,6 % Aktiv aksjeforvaltning 7

8 Hvorfor aksjer? Historikken taler for aksjer for den langsiktige investor Siegel viser positiv realavkastning for alle perioder over 20 år Obligasjoner har gitt negativ realavkastning i perioder på over 30 år. Aksjer har gjort det bedre enn obligasjoner i alle 30 års perioder fra Gir god beskyttelse mot inflasjon Gir løpende utbytte Aktiv aksjeforvaltning 8

9 Inntjening på Oslo Børs Aktiv aksjeforvaltning 9

10 Hvorfor aksjer? (forts.) Selskapene på Oslo Børs har hatt en inntjening som i snitt har gitt en årlig egenkapitalavkastning på 12,5 % siden Årlig vekst i inntjening har vært 10 % 1992 er det eneste år hvor selskapene på børsen i sum har hatt negativ inntjening Aktiv aksjeforvaltning 10

11 Hvorfor ikke aksjer? Høy risiko på kort sikt Historien har vist at risikoen ikke er normalfordelt og at hale risikoen er betydelig Store kurssvingninger må forventes Risiki på lang sikt Samfunnsmodell Bærekraft Aktiv aksjeforvaltning 11

12 Svein Otto Garberg Viktig at alle ansatte skal kunne ta del i verdiskapningen i samfunnet Aktiv aksjeforvaltning 12

13 Kort om MP Pensjon Privat pensjonskasse etablert Forvalter pensjonsordningene til foretak i TINE Gruppa, tilknyttede foretak og fripoliser Balansen er 13,7 milliarder Utfører alle driftsoppgaver internt med kostnader på 0,17% av forvaltningskapital 8 ansatte Aktiv aksjeforvaltning 13

14 Deltagende medlemsforetak i dag Innenfor TINE Gruppa TINE SA Diplom-IS AS (100 %) Fjordland AS (51 %) Sunniva Drikker AS 100 %) Ostecompagniet (100%) Utenfor TINE Gruppa MP Pensjon Norske Meierifolks Landsforening Alvdal Innkjøpslag AL Sokndal Innkjøpslag BA Aktiv aksjeforvaltning 14

15 Sponsors rolle (TINE SA) Oppnevne styremedlemmer Vedtar hvilken tjenestepensjonsordning de ansatte skal tilbys og organiseringen av denne Pensjonsordningen er definert i avtale mellom medlemsforetakene og pensjonskassen Sørge for tilstrekkelig egenkapital i pensjonskassen (har foreløpig ikke vært nødvendig) Aktiv aksjeforvaltning 15

16 Pensjonsordningen Pensjonsordningen Ytelsesordning (ytelsen er definert) Nettoordning / tilleggsordning (I tillegg til Folketrygden) Lineær opptjening av pensjonsytelser Krav til fullt opptjening er 30 års tjenestetid Beregningsalder (tidligere pensjonsalder) er 67 år Alderspensjonen fastsettes på grunnlag av sluttlønn Tidligere pensjonsrettigheter medregnes ikke Fripoliser på egen balanse. Pensjonsytelser Alderspensjon (AP): 16 % av slutt lønn inntil 6 G 44 % av sluttlønn for 6 G < sluttlønn =< 12 G Uførepensjon = Alderspensjon Ektefellepensjon = 55 % av Alderspensjon Barnepensjon = 50 % av AP for yngste barn, 25 % av AP for øvrige barn Aktiv aksjeforvaltning 16

17 Forutsetninger for passiva Økonomiske forutsetninger Beregningsrente (grunnlagsrente): 2,5 % Demografiske forutsetninger Dødelighet (K2013 full finansiert f.o.m ) Uføregrunnlag (egen tariff) Durasjon (rentefølsomhet) i pensjonsforpliktelsene Aktive og pensjonister: 16,2 år Fripoliser: 21,2 år Aktiv aksjeforvaltning 17

18 Over medlemmer Aktiv aksjeforvaltning 18

19 Forsikringstekniske avsetninger Forsikringsmessige forpliktelser i livsforsikring - kontraktfastsatte forpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond og innskuddsfond Pensjonistenes overskuddsfond Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser Aktiv aksjeforvaltning 19

20 Forsikringstekniske avsetninger Aktiv aksjeforvaltning 20

21 Historisk avkastning Verdijustert avkastning Bokført avkastning : 11,0 % per år : 8,7 % per år Historisk avkastning - alle porteføljer 35% 25% 15% 5% -5% % -25% -35% Bokført Verdijustert Aktiv aksjeforvaltning 21

22 Hvem betaler premiene Årlig premie (inkludert medlemstilskudd) utgjør i gjennomsnitt ca. 14 % av lønn Medlemmenes premietilskudd er 2 % av lønn Deler av årlig premie har vært finansiert av overskudd Engangspremier finansiert av overskudd Regulering av fripoliser og pensjonister i kollektive ordninger Lønnsøkning for aktive i kollektive kontrakter (delvis). Tariffmessige forsterkninger/økte avsetninger (2.145 mill. kr. i tidsrommet ) Aktiv aksjeforvaltning 22

23 Strategi for kapitalforvaltningen Langsiktig hovedmål å oppfylle medlemmenes pensjonsrettigheter Utvikle en sterk risikobærende evne (bufferkapital) som gir grunnlag for høyere avkastning og dermed lavere kostnader for foretakene Lang investeringshorisont i aksjer 50 % aksjer (33 % bokført), 45 % obligasjoner, 4 % eiendom Høy andel investert i Norge (80 %) All forvaltning gjøres av pensjonskassen selv Forvaltning skal skje innenfor de rammer som settes av vedtatt strategi, vedtektene, forsikringsavtaler, lovverk, forskrifter, direktiver og en forsvarlig etikk. Strategien skal revideres i styremøte i juni i år Aktiv aksjeforvaltning 23

24 MP Pensjon historikk aksjer Aksjeavkastning i MP for Bokført avkastning (årlig): 9,98 % Verdijustert avkastning (årlig): 13,15 % OSEBX: 10 % 3,15 % årlig meravkastning siden 1995 Gjennomsnittlig direkteavkastning er 3,62 %. Dårligste år gav 2,6 % direkteavkastning (2006) Varians i avkastning noe mindre enn OSEBX Aktiv aksjeforvaltning 24

25 MP Pensjon Status aksjer Bokført verdi (kostpris): NOK 3.500m. Verdijustert (markedsverdi): NOK 7.000m. 259 aksjer og egenkapitalbevis i porteføljen 80 % Oslo Børs Snittinvestering NOK 13 mill (markedsverdi NOK 26 mill) Utbytte i år gir noe over 7 % bokført avkastning Aktiv aksjeforvaltning 25

26 Investeringsbeslutningen Møter med selskapet Vurdering av ledelsen Markedsutsiktene Rapporter/presentasjoner fra selskapene Analyser fra 18 meglerhus Bransjeanalyser Makrovurderinger Momentvurdering Risikovurdering Vurdering av hvordan investeringen påvirker den samlede risiko i porteføljen Aktiv aksjeforvaltning 26

27 MP Pensjon historikk obligasjoner 7,49 % årlig avkastning siden ,26 % årlig avkastning siste 5 år 2,35 % bedre enn referanseindeks til Folketrygdfondet siste 5 år Vesentlig høyere risiko enn referanseindeks Deltar i restruktureringer og konverterer lån til aksjer der vi finner det lønnsomt Aktiv aksjeforvaltning 27

28 Avkastning i 2013 Livselskaper og pensjonskasser 25% Verdijustert avkastning i % 15% 10% 5% 0% MP Pensjon Private PK Offentlige PK OPF Storebrand Liv KLP DNB Liv Kilde: MP Pensjon, Pensjonskasseforeningen Aktiv aksjeforvaltning 28

29 Avkastning siste 10 år Livselskaper og pensjonskasser Verdijustert avkastning i % 11,0 % 10% 8% 6% 4% 2% 7,0 % 5,7 % 0% MP Pensjon Pensjonskasser Livselskaper Kilde: MP Pensjon, Pensjonskasseforeningen Aktiv aksjeforvaltning 29

30 «MP Modellen» Langsiktighet, lav omsetningshastighet Investert primært ved emisjoner Ca. 50 % aksjeandel Diversifisert portefølje Ingen ny aksje eller renteinvestering over NOK 100m 493 motparter (259 aksjer og 234 obligasjoner) Lave kostnader, lite bemanning Kun direkte investeringer All forvaltning gjøres av kassen selv Høy andel selskapsobligasjoner Aktiv aksjeforvaltning 30

31 Hvorfor velge «MP Modellen»? Gir fleksibilitet til å bygge bufferkapital «Tvinger» frem langsiktighet Gir mulighet for å høste likviditetsrabatt Mindre selskap har i perioder gitt meravkastning Full kontroll over investeringene Kostnadseffektivt Rask og effektiv beslutningsprosess Aktiv aksjeforvaltning 31

32 Hvorfor ikke velge «MP Modellen»? Vanskelig å få god oppfølging av alle investeringene Høy korrelasjon mellom aksjemarkedet og markedet for selskapsobligasjoner Stor fokus på å bygge bufferkapital kan medføre at selskaper som burde selges ikke blir realisert Sårbar, grunnet liten bemanning Aktiv aksjeforvaltning 32

33 MP som bidragsyter Kapitalen settes i «arbeid» i norsk næringsliv Opptatt av likebehandling av aksjonærer og vel fungerende markedsplasser Tar til tider betydelig risiko i tidlig fase selskaper følger opp investeringene langsiktig eier Deltar med egenkapital i en rekke vesentlige restruktureringer Investert NOK 1,5 mrd. i norske sparebanker Investerer innen fornybar energi og miljøteknologi Aktiv aksjeforvaltning 33

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Når pensjons- leverandør skal vurderes - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Mai, 2014 Innhold 1. Oppsummering av leverandørsammenligningen 8 2. Bakgrunn 12

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562 Årsrapport 2013 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Skanska Norge konsernpensjonskasse

Skanska Norge konsernpensjonskasse Skanska Norge konsernpensjonskasse Org.nr 971510110 ÅRSREGNSKAP Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømsanalyse Endring i egenkapital Revisjonsberetning SKANSKA NORGE KONSERNPENSJONSKASSE

Detaljer

Årsberetning 2004 for Pensjonsordningen for apoteketaten

Årsberetning 2004 for Pensjonsordningen for apoteketaten Årsberetning 2004 for Pensjonsordningen for apoteketaten 1. Styrets beretning Generelt Pensjonsordningen for apoteketaten er en lovfestet tjenestepensjonsordning for apotekere og ansatte i apotekene. Ordningen

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Rådhusgata 18 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no KRISTIANSAND

Detaljer

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Foto: Istockphoto AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2013 Foto: Istockphoto Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse Styrets

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 STATOIL PENSJON - 2013 ÅRSRAPPORT 1 HOVEDPUNKTER Et av tidenes beste år for aksjer medførte solide avkastningsresultater

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.04.2011 22625/2011 2011/3644 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/20 Bystyret 19.05.2011 Melding - Bodø kommunale pensjonskasses

Detaljer

Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no. Alle foto: Anders Martinsen Fotografer

Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no. Alle foto: Anders Martinsen Fotografer ÅRSRAPPORT Kirkegaten Rådhusgaten 11B 26 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no Alle foto: Anders Martinsen Fotografer 2 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Detaljer

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap NFT 1/2004 Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap av Hanne Myre I Norge ble maksimal grunnlagsrente for nye livsforsikringskontrakter satt ned til 3 prosent allerede i 1993. Fra og

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: administrasjonsutvalget, formannskapet, kommunestyret Fra: rådmannen Saksbehandler: Håkon Ystehede Dato:20.05.2014 PENSJONSORDNING - FLYTTING AV PENSJON FRA DNB TIL KLP Bakgrunn

Detaljer

Produksjon av pensjon

Produksjon av pensjon Produksjon av pensjon Forvaltning av gammel og ny kapital fripoliser med og uten investeringsvalg, farvel til overskuddsdeling m.m. og betydning for forvaltningsstrategier Kjetil Svihus 14.06.2013 1 Mitt

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer