Langsiktig kapitalforvaltning av pensjonsmidler. Nils Erling Ødegaard MP Pensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langsiktig kapitalforvaltning av pensjonsmidler. Nils Erling Ødegaard MP Pensjon"

Transkript

1 Langsiktig kapitalforvaltning av pensjonsmidler Nils Erling Ødegaard MP Pensjon

2 Innhold MP Pensjon og sponsors rolle Strategi for kapitalforvaltningen Resultater og disponering av overskudd Risikostyring og soliditet MP Modellen Konklusjoner pensjonsmidler 2

3 MP Pensjon Privat pensjonskasse etablert per med 8 ansatte i dag Omfatter 9 medlemsforetak i TINE Gruppa og tilknyttede foretak, samt fripoliser på egen balanse Medlemsbestand per er Aktive medlemmer: Pensjonister: Fripoliser: Netto ytelsesordning basert på sluttlønn, uavhengig av ytelser fra Folketrygden Alderspensjonen utgjør: 16 % av sluttlønn inntil 6*G, 44 % av sluttlønn mellom 6*G og 12*G Øvrige dekninger: Ektefelle-/samboer-, barne- og uførepensjon Forvaltningskapitalen er 13 milliarder (kun Statoil og Norsk Hydro er større) Utfører alle driftsoppgaver internt til en kostnad på 0,2 % av forvaltningskapitalen (2013: 0,17 %) pensjonsmidler 3

4 Deltagende medlemsforetak Innenfor TINE Gruppa TINE SA Diplom-IS AS (100 %) Fjordland AS (51 %) Sunniva Drikker AS 100 %) Ostecompagniet (100%) Utenfor TINE Gruppa MP Pensjon Norske Meierifolks Landsforening Alvdal Innkjøpslag AL Sokndal Innkjøpslag BA pensjonsmidler 4

5 Sponsors (TINE SA) rolle Oppnevne styremedlemmer i pensjonskassen Vedtar hvilken tjenestepensjonsordning de ansatte skal tilbys og organiseringen av denne Pensjonsordningen er definert i avtale mellom medlemsforetakene og pensjonskassen Sørge for tilstrekkelig egenkapital i pensjonskassen (har foreløpig ikke vært nødvendig) pensjonsmidler 5

6 Ytelsesordninger lever farlig Økende levealder Krav om økte reserveavsetninger i ny dødelighetstariff K2013 Høyere premier for sponsor Balanseføring av pensjonsforpliktelsen hos sponsor Balansen til MP er 13,2 mrd. mot 13,8 mrd. i TINE SA (2013) Egenkapitalrisiko hos sponsor Eiernes utbytte kan bli påvirket, dvs. melkeprisen til produsent kan bli påvirket Nye solvensregler (Solvens II) kommer To beregningsstudier (QIS 5 og IORP II) indikerer økte kapitalkrav, men kan håndteres med dagens egenkapital i MP For livselskapene innføres nye kapitalkrav fra Fremdeles uklart hvordan reglene blir for pensjonskasser og når de blir innført. Stadig lavere renter må ta risiko for å oppnå avkastning pensjonsmidler 6

7 Forutsetninger for passiva Økonomiske forutsetninger Beregningsrente (grunnlagsrente): 2,5 % Demografiske forutsetninger Dødelighet (K2013 full finansiert f.o.m ) Uføregrunnlag (egen tariff) Durasjon (rentefølsomhet) i pensjonsforpliktelsene Aktive og pensjonister: 16,2 år Fripoliser: 21,2 år pensjonsmidler 7

8 Svein Otto Garberg Viktig at alle ansatte skal kunne ta del i verdiskapningen i samfunnet pensjonsmidler 8

9 Strategi for kapitalforvaltningen Langsiktig hovedmål å oppfylle medlemmenes pensjonsrettigheter Utvikle en sterk risikobærende evne (bufferkapital) som gir grunnlag for høyere avkastning og dermed lavere kostnader for foretakene Lang investeringshorisont i aksjer, gjennomsnitt 10 år 51 % aksjer, 45 % obligasjoner, 4 % eiendom Høy andel investert i Norge (80 %) All forvaltning gjøres av pensjonskassen selv Hovedsakelig direkteinvesteringer, svært lite fondsinvesteringer Aktiv forvaltningsstrategi (fremfor passiv) Forvaltning skal skje innenfor de rammer som settes av vedtatt strategi, vedtektene, forsikringsavtaler, lovverk, forskrifter, direktiver og en forsvarlig etikk. pensjonsmidler 9

10 Historisk aktiva allokering Historisk aktivaallokering (i prosent) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Aksjer Obligasjoner Pantelån Annet Eiendom pensjonsmidler 10

11 Investeringsbeslutningen Møter med selskapet Vurdering av ledelsen Markedsutsiktene Rapporter/presentasjoner fra selskapene Analyser fra 18 meglerhus Bransjeanalyser Makrovurderinger Momentvurdering Risikovurdering Vurdering av hvordan investeringen påvirker den samlede risiko i porteføljen pensjonsmidler 11

12 Stocks for the long run Jeremy S. Siegel Årlig realavkastning i USA Aksjer: 6,8 % Obligasjoner: 3,5 % Sertifikater: 2,8 % Gull: 0,3 % Konsumpris: 1,4 % pensjonsmidler 12

13 Siegel (forts.) «Emerging» USA ( ) Aksjer 7 %, Obligasjoner 4,8 % «Industrialiserte» ( ) Aksjer 6,6 %, Obligasjoner 3,7 % «Verdensledende» ( ) Aksjer 6,8 %, Obligasjoner 2,4 % Etterkrigstiden ( ) Aksjer 6,9 %, Obligasjoner 1,6 % pensjonsmidler 13

14 Hvorfor aksjer? Historikken taler for aksjer for den langsiktige investor Siegel viser positiv realavkastning for alle perioder over 20 år Obligasjoner har gitt negativ realavkastning i perioder på over 30 år. Aksjer har gjort det bedre enn obligasjoner i alle 30 års perioder fra Gir god beskyttelse mot inflasjon Gir løpende utbytte pensjonsmidler 14

15 Inntjening på Oslo Børs pensjonsmidler 15

16 Hvorfor aksjer? (forts.) Selskapene på Oslo Børs har hatt en inntjening som i snitt har gitt en årlig egenkapitalavkastning på 12,5 % siden Årlig vekst i inntjening har vært 10 % 1992 er det eneste år hvor selskapene på børsen i sum har hatt negativ inntjening. pensjonsmidler 16

17 Hvorfor ikke aksjer? Høy risiko på kort sikt Historien har vist at risikoen ikke er normalfordelt og at hale risikoen er betydelig Store kurssvingninger må forventes Risiki på lang sikt Samfunnsmodell Bærekraft pensjonsmidler 17

18 Historisk avkastning - aksjer Verdijustert avkastning i MP ( ) Bokført avkastning i MP ( ) : 13,15 % per år : 9,99 % per år 80% Avkastning i aksjeporteføljen 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Bokført avkastning (%) Verdijustert avkastning (%) pensjonsmidler 18

19 MP Pensjon historikk aksjer Aksjeavkastning i MP for Bokført avkastning (årlig): 9,98 % Verdijustert avkastning (årlig): 13,15 % OSEBX: 10 % 3,15 % årlig meravkastning siden 1995 Gjennomsnittlig direkteavkastning er 3,62 %. Dårligste år gav 2,6 % direkteavkastning (2006) Varians i avkastning noe mindre enn OSEBX pensjonsmidler 19

20 MP Pensjon Status aksjer Bokført verdi (kostpris): NOK 3.500m. Verdijustert (markedsverdi): NOK 7.000m. 259 aksjer og egenkapitalbevis i porteføljen 80 % Oslo Børs Snittinvestering NOK 13 mill (markedsverdi NOK 26 mill) Utbytte i 2014 vil utgjøre noe over 7 % av kostpris pensjonsmidler 20

21 Strategi obligasjoner Primært selskapsobligasjoner Investment grade (1/3) High yield (2/3) Stor grad av diversifisering Hovedvekt på flytende rentepapirer Fastrente (1/3) Flytende rente (2/3) Relativt kort durasjon (rentefølsomhet) på 1,35 Fastrentepapirene har durasjon 3,2 20 % i utenlandsk valuta pensjonsmidler 21

22 MP Pensjon historikk obligasjoner 7,49 % årlig avkastning siden ,26 % årlig avkastning siste 5 år 2,35 % bedre enn referanseindeks til Folketrygdfondet siste 5 år Vesentlig høyere risiko enn referanseindeks Deltar i restruktureringer og konverterer lån til aksjer der vi finner det lønnsomt pensjonsmidler 22

23 Historisk avkastning obligasjoner Verdijustert avkastning i MP ( ) Bokført avkastning i MP ( ) : 7,49 % per år : 7,44 % per år 25% Avkastning i obligasjonsporteføljen 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Bokført avkastning (%) Verdijustert avkastning (%) pensjonsmidler 23

24 Historisk avkastning totalt Verdijustert avkastning i MP ( ) Bokført avkastning i MP ( ) : 9,40 % per år : 8,68 % per år 40% Avkastning i totalporteføljen 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Bokført avkastning (%) Verdijustert avkastning (%) pensjonsmidler 24

25 Historisk avkastning Verdijustert avkastning i MP ( ) Bokført avkastning i MP ( ) : 11,0 % per år : 8,7 % per år Historisk avkastning - alle porteføljer 35% 25% 15% 5% -5% % -25% -35% Bokført Verdijustert pensjonsmidler 25

26 Disponeringen av overskudd Styrke forsikringsmessige avsetninger Sterkere forsikringstariffer. Buffer for forsikringsrisiko Reduksjon av beregningsrenten (grunnlagsrenten) buffer for avkastningsrisiko Bygge tilleggsavsetninger buffer for avkastningsrisiko Premiefond (Aktives andel) finansierer sponsors premier: Lønnsreguleringspremien Deler av årlig terminpremie Pensjonistenes overskuddsfond regulering av løpende pensjoner Fripolisene regulering av ytelser pensjonsmidler 26

27 Hvem betaler premiene Årlig premie (inkludert medlemstilskudd) utgjør i gjennomsnitt ca. 14 % av lønn Medlemmenes premietilskudd er 2 % av lønn Deler av årlig premie har vært finansiert av overskudd Engangspremier finansiert av overskudd Regulering av fripoliser og pensjonister i kollektive ordninger Lønnsøkning for aktive i kollektive kontrakter (delvis). Tariffmessige forsterkninger/økte avsetninger (2.145 mill. kr. i tidsrommet ) pensjonsmidler 27

28 Soliditet målt ved kapitaldekning Kapitaldekning 2000 Kjernekapitalmargin 18% 15,6 % 15,4 % 16% 14,8 %14,7 % 14,5 % 14,1 % 13,6 % 13,3 % 13,7 % 13,5 % 13,1 % 13,0 % 14% 13,5 % 12,2 % 14,8 % 12% 13,9 % 10% 8% 6% 4% 2% 0% des. 10 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 Kapitaldekning (MP Pensjon) Kapitalkrav Egenkapital 770 Urealiserte gevinster i SP Kjernekapital Kapitalkrav Kjernekapitalmargin Kommentarer: Soliditeten målt ved kapitaldekningen er solid. Egenkapitalen: 2.000m. Kapitalkrav: 802m Det er kun opptjent egenkapital i pensjonskassen. TINE SA har aldri innskutt egenkapital. Egenkapitalens andel (20 %) av finansieringen av K2013 på 113m reduserer kapitaldekningen med 1,12 % fra 2013 Q4 til 2014 Q1. pensjonsmidler 28

29 Soliditet målt ved stresstester 150% 130% 110% Bufferkapitalutnyttelse med delårsresultat (DR) Generelle kommentarer: Under finanskrisen i 2008 var bufferkapitalutnyttelsen i stresstestene ca. 130 %. 90% 70% 50% 30% 10% -10% mar.08 okt.08 jun.09 mar.10 des.10 aug.11 mar.12 des.12 sep.13 Når aksjer stiger i verdi øker bufferkapitalen kroner for krone mens tapsantagelsen stiger mindre. ST I m/dr ST II m/dr FT's ramme for ST II Spesifikke kommentarer: Stresstest II per 2014 Q1 viser at de potensielle tapene spiser opp 38 % av tilgjengelig bufferkapital. Stresstest I per 2014 Q1 viser at de potensielle tapene spiser opp 75 % av tilgjengelig bufferkapital. Pensjonskassen er mindre eksponert for renterisiko i stresstest I pensjonsforpliktelsen som følge av lav beregningsrente (2,5 %). pensjonsmidler 29

30 Avkastning siste 10 år Livselskaper og pensjonskasser Verdijustert avkastning i % 11,0 % 10% 8% 6% 4% 2% 7,0 % 5,7 % 0% MP Pensjon Pensjonskasser Livselskaper Kilde: MP Pensjon, Pensjonskasseforeningen pensjonsmidler 30

31 «MP Modellen» Langsiktighet, lav omsetningshastighet Investert primært ved emisjoner Ca. 50 % aksjeandel Diversifisert portefølje Ingen ny aksje eller renteinvestering over NOK 100m 493 motparter (259 aksjer og 234 obligasjoner) Lave kostnader, lite bemanning Kun direkte investeringer All forvaltning gjøres av kassen selv Høy andel selskapsobligasjoner pensjonsmidler 31

32 Hvorfor velge «MP Modellen»? Gir fleksibilitet til å bygge bufferkapital «Tvinger» frem langsiktighet Gir mulighet for å høste likviditetsrabatt Mindre selskap har i perioder gitt meravkastning Full kontroll over investeringene Kostnadseffektivt Rask og effektiv beslutningsprosess pensjonsmidler 32

33 Hvorfor ikke velge «MP Modellen»? Vanskelig å få god oppfølging av alle investeringene Høy korrelasjon mellom aksjemarkedet og markedet for selskapsobligasjoner Stor fokus på å bygge bufferkapital kan medføre at selskaper som burde selges ikke blir realisert Sårbar, grunnet liten bemanning pensjonsmidler 33

34 MP som bidragsyter Kapitalen settes i «arbeid» i norsk næringsliv Opptatt av likebehandling av aksjonærer og vel fungerende markedsplasser Tar til tider betydelig risiko i tidlig fase selskaper følger opp investeringene langsiktig eier Deltar med egenkapital i en rekke vesentlige restruktureringer Investert NOK 1,5 mrd. i norske sparebanker Investerer innen fornybar energi og miljøteknologi pensjonsmidler 34

35 Konklusjoner Pensjonskasser har historisk gitt høyere avkastning enn livselskaper (+1,3 % de siste 10 år) Sterk risikobærende evne (bufferkapital), høy avkastning og lave kostnader over tid er nøkkelen for at ytelsesordninger kan videreføres Strategien har vært god både for sponsor, medlemmene og fripolisene: Betydelig andel av samlet premie er finansiert av overskudd i MP Pensjon All egenkapital er opptjent, dvs. TINE SA har aldri innbetalt egenkapital til MP Pensjon Opptjente pensjonsytelser er godt sikret med høye reserveavsetninger (sterke forsikringstariffer og lav garantert rente på 2.5 %) Høy årlig regulering av løpende pensjoner (3.66 %) og fripoliser (3.44 %) siste 8 år Kapitaldekningen er på 12.1 % mot lovens krav på 8 % Administrasjonskostnader utgjør over tid ca. 0.2 % av forvaltningskapitalen En innskuddsordning med tilsvarende ytelsesnivå vil koste betydelig mer for sponsor enn dagens ytelsesordning pensjonsmidler 35

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 STATOIL PENSJON - 2013 ÅRSRAPPORT 1 HOVEDPUNKTER Et av tidenes beste år for aksjer medførte solide avkastningsresultater

Detaljer

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Når pensjons- leverandør skal vurderes - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Mai, 2014 Innhold 1. Oppsummering av leverandørsammenligningen 8 2. Bakgrunn 12

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562 Årsrapport 2013 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Foto: Istockphoto AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2013 Foto: Istockphoto Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse Styrets

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap NFT 1/2004 Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap av Hanne Myre I Norge ble maksimal grunnlagsrente for nye livsforsikringskontrakter satt ned til 3 prosent allerede i 1993. Fra og

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

Finanstilsynet orienterer

Finanstilsynet orienterer Finanstilsynet orienterer Pensjonskassekonferansen 16. april 2015 finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innhold 1. Kort om pensjonskassemarkedet 2. Utfordringer for pensjonskassene 3. Resultater og Stresstester

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Rådhusgata 18 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no KRISTIANSAND

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Årsrapport fra Nordea Liv 2005 Årsrapport fra Nordea Liv 2005 1 Nøkkeltall 2001-2005 Nordea Liv 2001 2002 2003 2004 2005 Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital 22 962 22 881 25 305 26 600 30 103 Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0

Detaljer

Produksjon av pensjon

Produksjon av pensjon Produksjon av pensjon Forvaltning av gammel og ny kapital fripoliser med og uten investeringsvalg, farvel til overskuddsdeling m.m. og betydning for forvaltningsstrategier Kjetil Svihus 14.06.2013 1 Mitt

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Pensjonsinnretningenes tilpasning til Solvens II

Pensjonsinnretningenes tilpasning til Solvens II Pensjonsinnretningenes tilpasning til Solvens II Kjell Bjørn Nordal, seniorrådgiver i Enhet for regelverksanalyse, Avdeling for finansiell stabilitet, Norges Bank Solvens II er det nye solvensregelverket

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Årsberetning 2004 for Pensjonsordningen for apoteketaten

Årsberetning 2004 for Pensjonsordningen for apoteketaten Årsberetning 2004 for Pensjonsordningen for apoteketaten 1. Styrets beretning Generelt Pensjonsordningen for apoteketaten er en lovfestet tjenestepensjonsordning for apotekere og ansatte i apotekene. Ordningen

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer