PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN"

Transkript

1 Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 17. januar 2017 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2016 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

2 Linker i forbindelse med PORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Link mellom resultatregnskapet i oppstillingsplanen og rapport 20 Årsresultatregnskap Link mellom rapport 20 Årsresultatregnskap og resultatregnskapet i oppstillingsplanen Link mellom balansen i oppstillingsplanen og rapport 50 Årsbalanse Link mellom rapport 50 Årsbalanse og balansen i oppstillingsplanen

3 Linker i forbindelse med PORT Resultatregnskap 1. Link mellom resultatregnskapet i oppstillingsplanen og rapport 20 Årsresultatregnskap Linken nedenfor tar utgangspunkt i postene i oppstillingsplanen og knytter disse til arter og objekter/poster i PORT-rapporteringen. Kolonnene for sektorkode og porteføljekode er fylt ut med "- - eller, dersom ikke knytning til post i oppstillingsplanen krever bruk av disse kodene. - - betyr at det ikke er noen underoppdeling av objektet i kodelisten, mens betyr at kodelisten har underoppdeling som ikke benyttes i linken. Tall i parentes etter - - angir at eneste mulighet er en særskilt kode/kodekombinasjon. i feltet for sektorkode betyr alle sektorer som slutter på 8 og 9, dvs. alle datter-, tilknyttede og felleskontrollerte foretak. xxxx8 og xxxx9 betyr tilsvarende alle sektorkoder som ikke slutter på 8 eller 9. Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20 Resultatpost Sektorkode Porteføljek. Merknader TEKNISK REGNSKAP 1. Premieinntekter 1.1 Forfalte premier, brutto Avgitte gjenforsikringspremier Overføring av premiereserve og pensjonskapital mv. fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak Sum premieinntekter for egen regning 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 2.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inkl. utbytte på aksjer og andeler i eiendomsselskaper i konsern, tilknyttede og felleskontrollerte. foretak. Inkl. utbytte på aksjer og andeler i eiendomsselskaper/-fond som ikke er konsern, tilknyttede eller felleskontrollerte foretak Inkl. driftskostnader på eiendommer. 3. Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen 3.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Inkl. utbytte på aksjer og andeler

4 Linker i forbindelse med PORT Resultatregnskap Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20 Resultatpost Sektorkode Porteføljek. Merknader i eiendomsselskaper i konsern, tilknyttede og fellesktrl. foretak. 3.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto investeringer i investeringsvalgporteføljen Inkl. utbytte på aksjer og andeler i eiendomsselskaper/-fond som ikke er konsern, tilknyttede eller felleskontrollerte foretak Inkl. driftskostnader på eiendommer. 4. Andre forsikringsrelaterte inntekter Pensjoner mv. 5.1 Utbetalte pensjoner mv Brutto xxx Gjenforsikringsandel av utbetalte pensjoner Endring i erstatningsavsetninger Brutto Endring av gjenforsikringsandel av erstatningsavsetninger Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. og tilleggsavsetninger til andre forsikringsforetak/pensjonsforetak Sum pensjoner mv Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser 6.1 Endring i premiereserve mv Endring i premiereserve mv., brutto Endring i gjenforsikringsandel av premiereserve mv Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond

5 Linker i forbindelse med PORT Resultatregnskap Kode i rapport 20 Post i oppstillingsplanen Resultatposføljek. Sektorkode Porte- 6.4 Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv Overføring av tilleggsavsetninger fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak Merknader Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelsene kontraktsfastsatte forpliktelser 7. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser særskilt investeringsportefølje 7.1 Endring i pensjonskapital mv Endring i gjenforsikringsandel av pensjonskapital mv Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv Endring i andre avsetninger Overføring av tilleggsavsetninger fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser særskilt investeringsportefølje 8. Midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser 8.1 Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Forsikringsrelaterte driftskostnader 9.1 Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader ,,,,,, 11. Resultat av teknisk regnskap IKKE-TEKNISK REGNSKAP 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 12.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Inkl. utbytte på aksjer og andeler i eiendomsselskaper i konsern, tilknyttede og felles-kontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Inkl. utbytte på 5

6 Linker i forbindelse med PORT Resultatregnskap Post i oppstillingsplanen 12.3 Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Kode i rapport 20 Resultatpost Sektorkode Porteføljek. Merknader aksjer og andeler i eiendomsselskaper/-fond som ikke er konsern, tilknyttede eller felleskontrollerte foretak Inkl. driftskostnader på eiendommer. 13. Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen 14.1 Forvaltningskostnader Andre kostnader Resultat av ikke-teknisk regnskap 16. Resultat før skattekostnader 17. Skattekostnader Resultat før andre resultatkomponenter 19. Andre resultatkomponenter 19.1 Verdireguleringer eiendom, anlegg og utstyr Verdireguleringer immaterielle eiendeler Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger ytelser til ansatte 19.4 Valutakursdifferanser på utenlandsk virksomhet Gevinster og tap på finansielle eiendeler tilgjengelige for salg Effektiv andel av gevinst og tap på sikringsinstr. i kontantstrømssikring Andel av andre resultatkomponenter ved anvendelse av egenkapitalmetoden 19.8 Justering av forsikringsforpliktelsene Skatt på andre resultatkomponenter Totalresultat

7 Linker i forbindelse med PORT Resultatregnskap 2. Link mellom rapport 20 Årsresultatregnskap og resultatregnskapet i oppstillingsplanen Linken nedenfor tar utgangspunkt i hele resultatposten i PORT-rapporteringen, som til sammen består av arts-, objekts-/post- og underobjekts-/underpostkode, og knytter disse til postene i oppstillingsplanen. Kolonnene for sektorkode og porteføljekode er fylt ut med - - eller, dersom ikke knytning til post i oppstillingsplanen krever bruk av disse kodene. - - betyr at det ikke er noen underoppdeling av objektet i kodelisten, mens betyr at kodelisten har underoppdeling som ikke benyttes i linken. Tall i parentes etter - - angir at eneste mulighet er en særskilt kode/kodekombinasjon. i feltet for sektorkode betyr alle sektorer som slutter på 8 og 9, dvs. alle datter-, tilknyttede og felleskontrollerte foretak. xxxx8 og xxxx9 betyr tilsvarende alle sektorkoder som ikke slutter på 8 eller 9. Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20 Inntekts-/kostnadsart Objekt/post Underobjekt/ -post Resultatposfølje- Sektorkode Portekode INNTEKTER 5 0 Premier f.e.r. Forfalte premier, brutto Betalt vederlag for administrasjon, 1.1 forvaltning og rentegaranti Øvrig premie Avgitte gjenforsikringspremier Overføring av premiereserve og pensjonskapital mv. fra andre Renteinntekter mv. Bankinnskudd Driftskonti Plasseringskonti Obligasjoner, sertifikater mv Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Forsikringsrelaterte renteinntekter Utbytte og andel av Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Renter av andeler i obligasjons- 2.1 over-/ underskudd, samt og pengemarkedsfond 2.2 renter på obligasjons- og penge- 3.1 markedsfond Utbytte og konsernbidrag, 2.1 eiendomsselskaper

8 Linker i forbindelse med PORT Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20 Inntekts-/kostnadsart Objekt/post Underobjekt/ -post Resultatposfølje- Sektorkode Portekode Resultatregnskap () Resultatandel, egenkapitalmet. 2.1 () 3.1 () Utbytte og konsernbidrag ellers Andre verdipapirer Aksjer, andeler, egenkapitalbevis Verdiendringer, obligasjons- 2.4 Netto verdiendringer Inkl. andeler i obligasjons-/ og pengemarkedsfond 3.4 pengemarkedsfond Verdiendringer, aksjer og 2.4 andeler i eiendomsselskaper/ 3.4 -fond Øvrige verdiendringer Obligasjoner, sertifikater mv Utlån Bygninger og annen fast eiendom Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler/gjeld Forsikringsrelaterte verdiendringer Positive verdiendringer Negative verdiendringer Netto realisert Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Realisert gevinst/tap på obliga- 2.5 gevinst/tap inkl. andeler i obligasjons-/ sjons-/pengemarkedsfond 3.5 pengemarkedsfond Realisert gevinst/tap på aksjer 2.5 og andeler i 3.5 eiendomsselskaper/-fond Øvrig realisert gevinst/tap Obligasjoner, sertifikater mv

9 Linker i forbindelse med PORT Resultatregnskap Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20 Inntekts-/kostnadsart Objekt/post Underobjekt/ -post Resultatposfølje- Sektorkode Portekode Bygninger og annen fast eiendom Finansielle derivater Andre eiendeler/gjeld Driftsinntekter faste 2.3 eiendommer Øvrige 4 forsikringsrelaterte inntekter Andre inntekter i ikke teknisk regnskap 13 KOSTNADER Alderspensjoner Pensjoner og Uførepensjoner erstatninger Utbetalte pensjoner og erstatninger, Ektefellepensjoner brutto Barnepensjoner Premiefritak ved uførhet () Gruppeliv Gjenforsikringsandel Refusjoner Mottatte Avgitte Overføring av 5.2 premiereserve og pensjonskapital mv. til andre Garanterte renter Premiereserve, pensjonskapital mv. Øvrig brutto premiereserve, f.e.r pensjonskapital mv Gjenforsikringsandel Resultatførte 7.2 endringer i forsikringsforpliktelser Erstatningsavsetning f.e.r Brutto ekskl. Gjenforsikringsandel risikoutjevningsfond Årets tilleggsavsetninger 6.2 f.e.r 700 Tilleggsavsetninger Overføring av tilleggsavsetninger og kursreserve fra andre Til (fra) tilleggsavsetninger Overføring fra tilleggsavsetninger til dekning av renteunderskudd 7.4 9

10 Linker i forbindelse med PORT Resultatregnskap Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20 Inntekts-/kostnadsart Objekt/post Underobjekt/ -post Resultatposfølje- Sektorkode Portekode Kursreguleringsfond Supplerende avsetninger Premiefond/innskuddsfond Garanterte renter Overføring til premiefond og innskuddsfond av frigjort premieres. og pensjonskapital 7.3 mv. ved fratreden og inntrådt forsikringstilfelle Fond for regulering av pensjoner Garanterte renter 6.4 mv Brutto premiereserve Overskudd på avkastningsres Midler tilordnet Fra risikoresultat 8.2 forsikringskontraktene (pensjonsordningene) Premiefond/innskuddsfond Overskudd på avkastningsres Fra risikoresultat Fond for regulering av pensjoner Overskudd på avkastningsres. 8.1 mv Fra risikoresultat Rentekostnader Ansvarlig lånekapital Andre finansielle eiendeler/gjeld Andre finansielle eiendeler/gjeld Forsikringsrelaterte rentekostnader Provisjoner mv. Forvaltningskostnader kostnader Lønnskostnader Lønn og feriepenger til ansatte Forvaltningskostnader kostnader Øvrige lønnskostnader Forvaltningskostnader kostnader Forsikringsrelaterte adm Forsikringsrelaterte adm Forsikringsrelaterte adm Honorar til aktuar Honorarer Honorar til revisor Forvaltningskostnader kostnader Andre honorarer til ordinær drift Forvaltningskostnader kostnader Forsikringsrelaterte adm Forsikringsrelaterte adm Driftskostnader faste 2.3 eiendommer, inkl 3.3 avskrivning

11 Linker i forbindelse med PORT Resultatregnskap Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20 Inntekts-/kostnadsart Objekt/post Underobjekt/ -post Resultatposfølje- Sektorkode Portekode Andre ordinære driftskostnader Andre forsikringsrelaterte driftskostnader og forvaltningskostnader Forvaltningskostnader kostnader Forsikringsrelaterte adm Andre forsikringsrelaterte kostnader Andre kostnader i 14.2 ikke-teknisk regnskap Skattekostnader Periodeskatt For lite/mye avsatt skatt tidligere år 17 (kan være negativ) Øvrig endring i forpliktelse ved 17 utsatt skatt Verdireg - eiendom, anlegg, utstyr Verdireg. immaterielle eiendeler Andre Aktuarielle gevinster og tap på 19.3 resultatkomponenter ytelsesbaserte pensjonsordninger ytelser til ansatte Valutakursdifferanser på utenlandsk 19.4 virksomhet Gevinst/tap på fin. eiendeler 19.5 tilgjengelig for salg Effektiv andel av gevinster/ tap på 19.6 sikringsinstrument i kontantstrømssikring Andel av andre resultatkomp. ved 19.7 anvendelse av egenkapitalmetoden Justering av forsikringsforpliktelser Skatt på andre resultatkomponenter Totalresultat 20 11

12 3. Link mellom balansen i oppstillingsplanen og rapport 50 Årsbalanse Linken nedenfor tar utgangspunkt i postene i oppstillingsplanen og knytter disse til objekter med underobjekter i PORTrapporteringen. Poster som ikke krever oppdeling på underobjekt, er markert med xx for underobjekt. Løpetidskode er tatt med i feltet for objektskode dersom denne er forskjellig fra 00. Kolonnene for sektorkode, porteføljekode og verdsettingskode er fylt ut med "- - eller, dersom ikke knytning til post i oppstillingsplanen krever bruk av disse kodene. - - betyr at det ikke er noen underoppdeling av objektet i kodelisten, mens betyr at kodelisten har underoppdeling som ikke benyttes i linken. Tall i parentes etter - - angir at eneste mulighet er en særskilt kode. i feltet for sektorkode betyr alle sektorer som slutter på 8 og 9. xxx8 og xxxx9 betyr tilsvarende alle sektorkoder som ikke slutter på 8 eller 9. Post i oppstillingsplanen Objektskode Kode i rapport 50 Sektorkode Porte føljekode Verdset. kode Merknader EIENDELER Eiendeler i selskapsporteføljen 1. Immaterielle eiendeler Investeringer 2.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Ekskl. aksjer og andeler i Eierbenyttet eiendom eiendomsselskaper og fond 2.2 Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak xx Inkl. aksjer og andeler i eiendomsselskaper, andeler i andre indre selskaper, som er datter-, tilknyttet og felleskontrollert foretak. Ekskl. andeler i verdipapirfond Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter 2.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Inkl. opptjente, ikke forfalte renter Utlån og fordringer Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter. 255 xx Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer xx Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Inkl. aksjer og andeler i eiendomsselskaper, herunder andeler i indre eiendomsselskaper, andeler i andre indre selskaper, som ikke er datter-, tilknyttet eller felleskontrollert foretak. Ekskl. andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond. Inkl. opptjente, ikke forfalte renter. Inkl. andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond. Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter. 12

13 Post i oppstillingsplanen Objektskode Kode i rapport 50 Sektorkode Porte føljekode Verdset. kode Merknader Sum investeringer 3. Fordringer 3.1 Fordringer knyttet til premieinntekter Andre fordringer Sum fordringer 4. Andre eiendeler 4.1 Anlegg og utstyr Kasse, bank Eiendeler ved skatt Andre eiendeler betegnet etter sin art Sum andre eiendeler 5. Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen Eiendeler i kundeporteføljene 6. Investeringer i kollektivporteføljen 6.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Ekskl. aksjer og andeler i Eierbenyttet eiendom eiendomsselskaper og -fond 6.2 Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 6.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost xx Inkl. aksjer og andeler i eiendomsselskaper, andeler i andre indre selskaper, som er datter-, tilknyttet og felleskontrollert foretak. Ekskl. andeler i verdipapirfond Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter Investeringer som holdes til forfall Inkl. opptjente, ikke forfalte renter Utlån og fordringer xx Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter. 6.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Inkl. aksjer og andeler i eiendomsselskaper, herunder andeler i indre eiendomsselskaper, andeler i andre indre selskaper, som ikke er datter-, tilknyttet eller felleskontrollert foretak. Ekskl. andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond. 13

14 Post i oppstillingsplanen Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Objektskode Utlån og fordringer xx Kode i rapport 50 Sektorkode Porte føljekode Verdset. kode Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Merknader Inkl. opptjente, ikke forfalte renter. Inkl. andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond. Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter. Sum investeringer i kollektivporteføljen 7. Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen 8.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Ekskl. aksjer og andeler i Eierbenyttet eiendom eiendomsselskaper og -fond 8.2 Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak xx Inkl. aksjer og andeler i eiendomsselskaper, andeler i andre indre selskaper, som er datter-, tilknyttet og felleskontrollert foretak. Ekskl. andeler i verdipapirfond Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter 8.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Inkl. opptjente, ikke forfalte renter Utlån og fordringer xx Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter. 8.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer xx Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen Inkl. aksjer og andeler i eiendomsselskaper, herunder andeler i indre eiendomsselskaper, andeler i andre indre selskaper, som ikke er datter-, tilknyttet eller felleskontrollert foretak. Ekskl. andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond. Inkl. opptjente, ikke forfalte renter. Inkl. andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond. Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter. 14

15 Kode i rapport 50 Post i oppstillingsplanen Objektskode Sektorkode Porte Verdset. følje- kode kode 9. Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i investeringsvalgporteføljen Merknader Sum eiendeler i kundeporteføljene SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER. Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 11.1 Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital 12. Ansvarlig lånekapital mv Evigvarende ansvarlig lånekapital Ordinær ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital mv. 13. Forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser 13.1 Premiereserve mv Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv Pensjonistenes overskuddsfond Sum forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser 14. Forsikringsforpliktelser særskilt investeringsportefølje 14.1 Pensjonskapital mv Supplerende avsetninger Tilleggsavsetningererer Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv Pensjonistenes overskuddsfond Sum forsikringsforpliktelser særskilt investeringsportefølje 15. Avsetninger for forpliktelser 15.1 Pensjonsforpliktelser o.l Forpliktelser ved skatt Forpliktelser ved periodeskatt Forpliktelser ved utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser 16. Forpliktelser 16.1 Finansielle derivater Forfalte, ikke betalte pensjoner og utløsningsbeløp

16 Post i oppstillingsplanen Objektskode 16.3 Andre forpliktelser Sum forpliktelser 17. Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Kode i rapport 50 Sektorkode Porte føljekode Verdset. kode Merknader SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER POSTER UTENOM BALANSEN 18. Betingede forpliktelser 16

17 4. Link mellom rapport 50 Årsbalanse og balansen i oppstillingsplanen Linken nedenfor tar utgangspunkt i objekt og underobjekt i PORT-rapporteringen og knytter disse til postene i oppstillingsplanen. Dersom ikke linken krever oppdeling på underobjekt, er underobjektskoden markert med xx i kolonnen for objektskode. Løpetidskode er tatt med i feltet for objektskode dersom denne er forskjellig fra 00. Kolonnene for sektorkode, porteføljekode og verdsettingskode er fylt ut med - - eller, dersom ikke knytning til post i oppstillingsplanen krever bruk av disse kodene. - - betyr at det ikke er noen underoppdeling av objektet i kodelisten, mens betyr at kodelisten har underoppdeling som ikke benyttes i linken. Tall i parentes etter - - angir at eneste mulighet er en særskilt kode. i feltet for sektorkode betyr alle sektorer som slutter på 8 og 9. xxxx8 og xxxx9 betyr tilsvarende alle sektorkoder som ikke slutter på 8 eller 9. Kode i rapport 50 Objekt Underobjekt Løpetid Post i Objekts Sektorkode Portefølje setting Verd- oppst.- kode planen EIENDELER () Sedler og skillemynt Bankinnskudd Driftskonto Plasserings konto Aksjer, andeler og Aksjer, ekskl. aksjer i eiendoms egenkapitalbevis selskaper Aksjer i eiendomsselskaper Andeler i KS og ansvarlige selskaper, ekskl. aksjer i eiendomsselskaper Andeler i eiendomsselskaper Andeler i indre eiendomsselskaper Andeler i andre indre selskaper

18 Kode i rapport 50 Objekt Underobjekt Løpetid Post i Objekts Sektorkode Portefølje setting planen Verd- oppst.- kode () Andeler i aksjefond () () () Andeler i obligasjonsfond () () () Andeler i pengemarkedsfond () () () Aksjer, andeler og Andeler i kombinasjonsfond () egenkapitalbevis, forts () () Andeler i andre fond () () Egenkapitalbevis Obligasjoner, sertifikater o.l () Finansielle derivater () () Andre verdipapirer / finansielle eiendeler ekskl. utlån xx Utlån

19 Kode i rapport 50 Objekt Underobjekt Løpetid Post i Objekts Sektorkode Portefølje setting planen Verd- oppst.- kode Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Opptjente, ikke forfalte Leieinntekter inntekter Andre inntekter Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Forfalte premier o.a. fordringer knyttet til premieinntekter Andre fordringer ellers Eiendeler ved skatt (utsatt 4.3 skattefordel) Andre eiendeler Immaterielle eiendeler Bygninger og annen fast eiendom eksklusiv aksjer i eiendomsselskaper (60) Maskiner, inv. og transp.midl. 4.1 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Likviditetslån Påløpte, ikke forfalte kostn Mottatte, ikke opptjente Leieinntekter inntekter Andre inntekter Avsatt rente på innskutt kapital Annen gjeld Forfalte pensjoner og utløsningsbeløp Annen gjeld ellers () Finansielle derivater 16.1 () 16.1 () Avsetninger o.l. Periodeskatt Forpliktelse ved utsatt skatt knyttet til forsikringsforpliktelser under egenkapital Andre forpliktelser ved utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger Premiereserve mv., Pensjonskapital mv Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Supplerende avsetninger Erstatningsavsetning Premiefond og innskuddsfond Fond for regulering av 13.4 pensjoner mv (52) Ansvarlig lånekapital Evigvarende (52) Ordinære lån

20 Kode i rapport 50 Objekt Underobjekt Løpetid Post i Objekts Sektorkode Portefølje setting planen Verd- oppst.- kode Eierandelskapital Eierandelskapital (total) Egne egenkapitalbevis (negativ) 993 Annen innskutt egenkapital Overkurs Innskutt kjernekapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital

19. desember 2016 Gjelder f.o.m. desember Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT

19. desember 2016 Gjelder f.o.m. desember Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Forsikringsforetak 19. desember 2016 Gjelder f.o.m. desember 2016 Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT LINKER

Detaljer

3. februar 2016 Gjelder f.o.m. mars Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT

3. februar 2016 Gjelder f.o.m. mars Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Forsikringsforetak 3. februar 2016 Gjelder f.o.m. mars 2016 Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT LINKER TIL ÅRS-

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT

FORSIKRINGSSELSKAPENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Forsikringsselskaper 4. juni 2013 Gjelder f.o.m. juni 2013 Skadeforsikring FORSIKRINGSSELSKAPENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT LINKER TIL ÅRS-

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) I 2017 tegner selskapet forsikringer på egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil konsernet fremdeles ha hoveddelen

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) Watercircles Forsikring ASA Selskapet har i første kvartal 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige,

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q2 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q3 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS Delårsregnskap Q4 2016 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap tredje kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q3 2017 Q3 2016 01.01.- 30.09.2017 01.01.- 30.09.2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP Resultatregnskap Note 1.kvartal 2017 1.kvartal 2016 2016 TEKNISK REGNSKAP TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente bruttopremier 35 526 167 20 470 811 107 653 588 - Gjenforsikringsandel av opptjente

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap andre kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q2 2017 Q2 2016 01.01.- 30.06.2017 01.01.- 30.06.2016 ÅRET 2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT FEILKONTROLLER I REGNEARKSMALEN OG VED MOTTAK

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT FEILKONTROLLER I REGNEARKSMALEN OG VED MOTTAK Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 15. januar 2016 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2015 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT FEILKONTROLLER I REGNEARKSMALEN OG VED

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse 30.06.2010 30.06.2009 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 19 089 089 20 654 274 1.2. - Avgitte gjenforsikringspremier 1.3. Endring i avsetning

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Resultatrapport per 3. kvartal 2014

Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2014

Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) RESULTAT PER 1. KVARTAL 2012 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 2.kvartal 2016 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 2,8 MNOK. Dette er svakere enn tilsvarende periode i 2015 som endte med et

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2012. Beløpene angis i millioner

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Kvartalsrapport - 4/2014

Kvartalsrapport - 4/2014 Kvartalsrapport - 4/2014 Regnskap OPF konsern Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Regnskap OPF AS Resultatregnskap

Detaljer