PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN"

Transkript

1 Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 17. januar 2017 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2016 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

2 Linker i forbindelse med PORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Link mellom resultatregnskapet i oppstillingsplanen og rapport 20 Årsresultatregnskap Link mellom rapport 20 Årsresultatregnskap og resultatregnskapet i oppstillingsplanen Link mellom balansen i oppstillingsplanen og rapport 50 Årsbalanse Link mellom rapport 50 Årsbalanse og balansen i oppstillingsplanen

3 Linker i forbindelse med PORT Resultatregnskap 1. Link mellom resultatregnskapet i oppstillingsplanen og rapport 20 Årsresultatregnskap Linken nedenfor tar utgangspunkt i postene i oppstillingsplanen og knytter disse til arter og objekter/poster i PORT-rapporteringen. Kolonnene for sektorkode og porteføljekode er fylt ut med "- - eller, dersom ikke knytning til post i oppstillingsplanen krever bruk av disse kodene. - - betyr at det ikke er noen underoppdeling av objektet i kodelisten, mens betyr at kodelisten har underoppdeling som ikke benyttes i linken. Tall i parentes etter - - angir at eneste mulighet er en særskilt kode/kodekombinasjon. i feltet for sektorkode betyr alle sektorer som slutter på 8 og 9, dvs. alle datter-, tilknyttede og felleskontrollerte foretak. xxxx8 og xxxx9 betyr tilsvarende alle sektorkoder som ikke slutter på 8 eller 9. Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20 Resultatpost Sektorkode Porteføljek. Merknader TEKNISK REGNSKAP 1. Premieinntekter 1.1 Forfalte premier, brutto Avgitte gjenforsikringspremier Overføring av premiereserve og pensjonskapital mv. fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak Sum premieinntekter for egen regning 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 2.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inkl. utbytte på aksjer og andeler i eiendomsselskaper i konsern, tilknyttede og felleskontrollerte. foretak. Inkl. utbytte på aksjer og andeler i eiendomsselskaper/-fond som ikke er konsern, tilknyttede eller felleskontrollerte foretak Inkl. driftskostnader på eiendommer. 3. Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen 3.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Inkl. utbytte på aksjer og andeler

4 Linker i forbindelse med PORT Resultatregnskap Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20 Resultatpost Sektorkode Porteføljek. Merknader i eiendomsselskaper i konsern, tilknyttede og fellesktrl. foretak. 3.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto investeringer i investeringsvalgporteføljen Inkl. utbytte på aksjer og andeler i eiendomsselskaper/-fond som ikke er konsern, tilknyttede eller felleskontrollerte foretak Inkl. driftskostnader på eiendommer. 4. Andre forsikringsrelaterte inntekter Pensjoner mv. 5.1 Utbetalte pensjoner mv Brutto xxx Gjenforsikringsandel av utbetalte pensjoner Endring i erstatningsavsetninger Brutto Endring av gjenforsikringsandel av erstatningsavsetninger Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. og tilleggsavsetninger til andre forsikringsforetak/pensjonsforetak Sum pensjoner mv Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser 6.1 Endring i premiereserve mv Endring i premiereserve mv., brutto Endring i gjenforsikringsandel av premiereserve mv Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond

5 Linker i forbindelse med PORT Resultatregnskap Kode i rapport 20 Post i oppstillingsplanen Resultatposføljek. Sektorkode Porte- 6.4 Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv Overføring av tilleggsavsetninger fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak Merknader Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelsene kontraktsfastsatte forpliktelser 7. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser særskilt investeringsportefølje 7.1 Endring i pensjonskapital mv Endring i gjenforsikringsandel av pensjonskapital mv Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv Endring i andre avsetninger Overføring av tilleggsavsetninger fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser særskilt investeringsportefølje 8. Midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser 8.1 Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Forsikringsrelaterte driftskostnader 9.1 Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader ,,,,,, 11. Resultat av teknisk regnskap IKKE-TEKNISK REGNSKAP 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 12.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Inkl. utbytte på aksjer og andeler i eiendomsselskaper i konsern, tilknyttede og felles-kontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Inkl. utbytte på 5

6 Linker i forbindelse med PORT Resultatregnskap Post i oppstillingsplanen 12.3 Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Kode i rapport 20 Resultatpost Sektorkode Porteføljek. Merknader aksjer og andeler i eiendomsselskaper/-fond som ikke er konsern, tilknyttede eller felleskontrollerte foretak Inkl. driftskostnader på eiendommer. 13. Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen 14.1 Forvaltningskostnader Andre kostnader Resultat av ikke-teknisk regnskap 16. Resultat før skattekostnader 17. Skattekostnader Resultat før andre resultatkomponenter 19. Andre resultatkomponenter 19.1 Verdireguleringer eiendom, anlegg og utstyr Verdireguleringer immaterielle eiendeler Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger ytelser til ansatte 19.4 Valutakursdifferanser på utenlandsk virksomhet Gevinster og tap på finansielle eiendeler tilgjengelige for salg Effektiv andel av gevinst og tap på sikringsinstr. i kontantstrømssikring Andel av andre resultatkomponenter ved anvendelse av egenkapitalmetoden 19.8 Justering av forsikringsforpliktelsene Skatt på andre resultatkomponenter Totalresultat

7 Linker i forbindelse med PORT Resultatregnskap 2. Link mellom rapport 20 Årsresultatregnskap og resultatregnskapet i oppstillingsplanen Linken nedenfor tar utgangspunkt i hele resultatposten i PORT-rapporteringen, som til sammen består av arts-, objekts-/post- og underobjekts-/underpostkode, og knytter disse til postene i oppstillingsplanen. Kolonnene for sektorkode og porteføljekode er fylt ut med - - eller, dersom ikke knytning til post i oppstillingsplanen krever bruk av disse kodene. - - betyr at det ikke er noen underoppdeling av objektet i kodelisten, mens betyr at kodelisten har underoppdeling som ikke benyttes i linken. Tall i parentes etter - - angir at eneste mulighet er en særskilt kode/kodekombinasjon. i feltet for sektorkode betyr alle sektorer som slutter på 8 og 9, dvs. alle datter-, tilknyttede og felleskontrollerte foretak. xxxx8 og xxxx9 betyr tilsvarende alle sektorkoder som ikke slutter på 8 eller 9. Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20 Inntekts-/kostnadsart Objekt/post Underobjekt/ -post Resultatposfølje- Sektorkode Portekode INNTEKTER 5 0 Premier f.e.r. Forfalte premier, brutto Betalt vederlag for administrasjon, 1.1 forvaltning og rentegaranti Øvrig premie Avgitte gjenforsikringspremier Overføring av premiereserve og pensjonskapital mv. fra andre Renteinntekter mv. Bankinnskudd Driftskonti Plasseringskonti Obligasjoner, sertifikater mv Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Forsikringsrelaterte renteinntekter Utbytte og andel av Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Renter av andeler i obligasjons- 2.1 over-/ underskudd, samt og pengemarkedsfond 2.2 renter på obligasjons- og penge- 3.1 markedsfond Utbytte og konsernbidrag, 2.1 eiendomsselskaper

8 Linker i forbindelse med PORT Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20 Inntekts-/kostnadsart Objekt/post Underobjekt/ -post Resultatposfølje- Sektorkode Portekode Resultatregnskap () Resultatandel, egenkapitalmet. 2.1 () 3.1 () Utbytte og konsernbidrag ellers Andre verdipapirer Aksjer, andeler, egenkapitalbevis Verdiendringer, obligasjons- 2.4 Netto verdiendringer Inkl. andeler i obligasjons-/ og pengemarkedsfond 3.4 pengemarkedsfond Verdiendringer, aksjer og 2.4 andeler i eiendomsselskaper/ 3.4 -fond Øvrige verdiendringer Obligasjoner, sertifikater mv Utlån Bygninger og annen fast eiendom Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler/gjeld Forsikringsrelaterte verdiendringer Positive verdiendringer Negative verdiendringer Netto realisert Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Realisert gevinst/tap på obliga- 2.5 gevinst/tap inkl. andeler i obligasjons-/ sjons-/pengemarkedsfond 3.5 pengemarkedsfond Realisert gevinst/tap på aksjer 2.5 og andeler i 3.5 eiendomsselskaper/-fond Øvrig realisert gevinst/tap Obligasjoner, sertifikater mv

9 Linker i forbindelse med PORT Resultatregnskap Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20 Inntekts-/kostnadsart Objekt/post Underobjekt/ -post Resultatposfølje- Sektorkode Portekode Bygninger og annen fast eiendom Finansielle derivater Andre eiendeler/gjeld Driftsinntekter faste 2.3 eiendommer Øvrige 4 forsikringsrelaterte inntekter Andre inntekter i ikke teknisk regnskap 13 KOSTNADER Alderspensjoner Pensjoner og Uførepensjoner erstatninger Utbetalte pensjoner og erstatninger, Ektefellepensjoner brutto Barnepensjoner Premiefritak ved uførhet () Gruppeliv Gjenforsikringsandel Refusjoner Mottatte Avgitte Overføring av 5.2 premiereserve og pensjonskapital mv. til andre Garanterte renter Premiereserve, pensjonskapital mv. Øvrig brutto premiereserve, f.e.r pensjonskapital mv Gjenforsikringsandel Resultatførte 7.2 endringer i forsikringsforpliktelser Erstatningsavsetning f.e.r Brutto ekskl. Gjenforsikringsandel risikoutjevningsfond Årets tilleggsavsetninger 6.2 f.e.r 700 Tilleggsavsetninger Overføring av tilleggsavsetninger og kursreserve fra andre Til (fra) tilleggsavsetninger Overføring fra tilleggsavsetninger til dekning av renteunderskudd 7.4 9

10 Linker i forbindelse med PORT Resultatregnskap Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20 Inntekts-/kostnadsart Objekt/post Underobjekt/ -post Resultatposfølje- Sektorkode Portekode Kursreguleringsfond Supplerende avsetninger Premiefond/innskuddsfond Garanterte renter Overføring til premiefond og innskuddsfond av frigjort premieres. og pensjonskapital 7.3 mv. ved fratreden og inntrådt forsikringstilfelle Fond for regulering av pensjoner Garanterte renter 6.4 mv Brutto premiereserve Overskudd på avkastningsres Midler tilordnet Fra risikoresultat 8.2 forsikringskontraktene (pensjonsordningene) Premiefond/innskuddsfond Overskudd på avkastningsres Fra risikoresultat Fond for regulering av pensjoner Overskudd på avkastningsres. 8.1 mv Fra risikoresultat Rentekostnader Ansvarlig lånekapital Andre finansielle eiendeler/gjeld Andre finansielle eiendeler/gjeld Forsikringsrelaterte rentekostnader Provisjoner mv. Forvaltningskostnader kostnader Lønnskostnader Lønn og feriepenger til ansatte Forvaltningskostnader kostnader Øvrige lønnskostnader Forvaltningskostnader kostnader Forsikringsrelaterte adm Forsikringsrelaterte adm Forsikringsrelaterte adm Honorar til aktuar Honorarer Honorar til revisor Forvaltningskostnader kostnader Andre honorarer til ordinær drift Forvaltningskostnader kostnader Forsikringsrelaterte adm Forsikringsrelaterte adm Driftskostnader faste 2.3 eiendommer, inkl 3.3 avskrivning

11 Linker i forbindelse med PORT Resultatregnskap Post i oppstillingsplanen Kode i rapport 20 Inntekts-/kostnadsart Objekt/post Underobjekt/ -post Resultatposfølje- Sektorkode Portekode Andre ordinære driftskostnader Andre forsikringsrelaterte driftskostnader og forvaltningskostnader Forvaltningskostnader kostnader Forsikringsrelaterte adm Andre forsikringsrelaterte kostnader Andre kostnader i 14.2 ikke-teknisk regnskap Skattekostnader Periodeskatt For lite/mye avsatt skatt tidligere år 17 (kan være negativ) Øvrig endring i forpliktelse ved 17 utsatt skatt Verdireg - eiendom, anlegg, utstyr Verdireg. immaterielle eiendeler Andre Aktuarielle gevinster og tap på 19.3 resultatkomponenter ytelsesbaserte pensjonsordninger ytelser til ansatte Valutakursdifferanser på utenlandsk 19.4 virksomhet Gevinst/tap på fin. eiendeler 19.5 tilgjengelig for salg Effektiv andel av gevinster/ tap på 19.6 sikringsinstrument i kontantstrømssikring Andel av andre resultatkomp. ved 19.7 anvendelse av egenkapitalmetoden Justering av forsikringsforpliktelser Skatt på andre resultatkomponenter Totalresultat 20 11

12 3. Link mellom balansen i oppstillingsplanen og rapport 50 Årsbalanse Linken nedenfor tar utgangspunkt i postene i oppstillingsplanen og knytter disse til objekter med underobjekter i PORTrapporteringen. Poster som ikke krever oppdeling på underobjekt, er markert med xx for underobjekt. Løpetidskode er tatt med i feltet for objektskode dersom denne er forskjellig fra 00. Kolonnene for sektorkode, porteføljekode og verdsettingskode er fylt ut med "- - eller, dersom ikke knytning til post i oppstillingsplanen krever bruk av disse kodene. - - betyr at det ikke er noen underoppdeling av objektet i kodelisten, mens betyr at kodelisten har underoppdeling som ikke benyttes i linken. Tall i parentes etter - - angir at eneste mulighet er en særskilt kode. i feltet for sektorkode betyr alle sektorer som slutter på 8 og 9. xxx8 og xxxx9 betyr tilsvarende alle sektorkoder som ikke slutter på 8 eller 9. Post i oppstillingsplanen Objektskode Kode i rapport 50 Sektorkode Porte føljekode Verdset. kode Merknader EIENDELER Eiendeler i selskapsporteføljen 1. Immaterielle eiendeler Investeringer 2.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Ekskl. aksjer og andeler i Eierbenyttet eiendom eiendomsselskaper og fond 2.2 Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak xx Inkl. aksjer og andeler i eiendomsselskaper, andeler i andre indre selskaper, som er datter-, tilknyttet og felleskontrollert foretak. Ekskl. andeler i verdipapirfond Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter 2.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Inkl. opptjente, ikke forfalte renter Utlån og fordringer Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter. 255 xx Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer xx Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Inkl. aksjer og andeler i eiendomsselskaper, herunder andeler i indre eiendomsselskaper, andeler i andre indre selskaper, som ikke er datter-, tilknyttet eller felleskontrollert foretak. Ekskl. andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond. Inkl. opptjente, ikke forfalte renter. Inkl. andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond. Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter. 12

13 Post i oppstillingsplanen Objektskode Kode i rapport 50 Sektorkode Porte føljekode Verdset. kode Merknader Sum investeringer 3. Fordringer 3.1 Fordringer knyttet til premieinntekter Andre fordringer Sum fordringer 4. Andre eiendeler 4.1 Anlegg og utstyr Kasse, bank Eiendeler ved skatt Andre eiendeler betegnet etter sin art Sum andre eiendeler 5. Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen Eiendeler i kundeporteføljene 6. Investeringer i kollektivporteføljen 6.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Ekskl. aksjer og andeler i Eierbenyttet eiendom eiendomsselskaper og -fond 6.2 Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 6.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost xx Inkl. aksjer og andeler i eiendomsselskaper, andeler i andre indre selskaper, som er datter-, tilknyttet og felleskontrollert foretak. Ekskl. andeler i verdipapirfond Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter Investeringer som holdes til forfall Inkl. opptjente, ikke forfalte renter Utlån og fordringer xx Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter. 6.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Inkl. aksjer og andeler i eiendomsselskaper, herunder andeler i indre eiendomsselskaper, andeler i andre indre selskaper, som ikke er datter-, tilknyttet eller felleskontrollert foretak. Ekskl. andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond. 13

14 Post i oppstillingsplanen Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Objektskode Utlån og fordringer xx Kode i rapport 50 Sektorkode Porte føljekode Verdset. kode Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Merknader Inkl. opptjente, ikke forfalte renter. Inkl. andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond. Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter. Sum investeringer i kollektivporteføljen 7. Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen 8.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Ekskl. aksjer og andeler i Eierbenyttet eiendom eiendomsselskaper og -fond 8.2 Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak xx Inkl. aksjer og andeler i eiendomsselskaper, andeler i andre indre selskaper, som er datter-, tilknyttet og felleskontrollert foretak. Ekskl. andeler i verdipapirfond Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter 8.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Inkl. opptjente, ikke forfalte renter Utlån og fordringer xx Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter. 8.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer xx Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen Inkl. aksjer og andeler i eiendomsselskaper, herunder andeler i indre eiendomsselskaper, andeler i andre indre selskaper, som ikke er datter-, tilknyttet eller felleskontrollert foretak. Ekskl. andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond. Inkl. opptjente, ikke forfalte renter. Inkl. andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond. Inkl. opptjente, ikke forfalte renter og mottatte, ikke opptjente renter. 14

15 Kode i rapport 50 Post i oppstillingsplanen Objektskode Sektorkode Porte Verdset. følje- kode kode 9. Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i investeringsvalgporteføljen Merknader Sum eiendeler i kundeporteføljene SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER. Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 11.1 Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital 12. Ansvarlig lånekapital mv Evigvarende ansvarlig lånekapital Ordinær ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital mv. 13. Forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser 13.1 Premiereserve mv Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv Pensjonistenes overskuddsfond Sum forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser 14. Forsikringsforpliktelser særskilt investeringsportefølje 14.1 Pensjonskapital mv Supplerende avsetninger Tilleggsavsetningererer Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv Pensjonistenes overskuddsfond Sum forsikringsforpliktelser særskilt investeringsportefølje 15. Avsetninger for forpliktelser 15.1 Pensjonsforpliktelser o.l Forpliktelser ved skatt Forpliktelser ved periodeskatt Forpliktelser ved utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser 16. Forpliktelser 16.1 Finansielle derivater Forfalte, ikke betalte pensjoner og utløsningsbeløp

16 Post i oppstillingsplanen Objektskode 16.3 Andre forpliktelser Sum forpliktelser 17. Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Kode i rapport 50 Sektorkode Porte føljekode Verdset. kode Merknader SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER POSTER UTENOM BALANSEN 18. Betingede forpliktelser 16

17 4. Link mellom rapport 50 Årsbalanse og balansen i oppstillingsplanen Linken nedenfor tar utgangspunkt i objekt og underobjekt i PORT-rapporteringen og knytter disse til postene i oppstillingsplanen. Dersom ikke linken krever oppdeling på underobjekt, er underobjektskoden markert med xx i kolonnen for objektskode. Løpetidskode er tatt med i feltet for objektskode dersom denne er forskjellig fra 00. Kolonnene for sektorkode, porteføljekode og verdsettingskode er fylt ut med - - eller, dersom ikke knytning til post i oppstillingsplanen krever bruk av disse kodene. - - betyr at det ikke er noen underoppdeling av objektet i kodelisten, mens betyr at kodelisten har underoppdeling som ikke benyttes i linken. Tall i parentes etter - - angir at eneste mulighet er en særskilt kode. i feltet for sektorkode betyr alle sektorer som slutter på 8 og 9. xxxx8 og xxxx9 betyr tilsvarende alle sektorkoder som ikke slutter på 8 eller 9. Kode i rapport 50 Objekt Underobjekt Løpetid Post i Objekts Sektorkode Portefølje setting Verd- oppst.- kode planen EIENDELER () Sedler og skillemynt Bankinnskudd Driftskonto Plasserings konto Aksjer, andeler og Aksjer, ekskl. aksjer i eiendoms egenkapitalbevis selskaper Aksjer i eiendomsselskaper Andeler i KS og ansvarlige selskaper, ekskl. aksjer i eiendomsselskaper Andeler i eiendomsselskaper Andeler i indre eiendomsselskaper Andeler i andre indre selskaper

18 Kode i rapport 50 Objekt Underobjekt Løpetid Post i Objekts Sektorkode Portefølje setting planen Verd- oppst.- kode () Andeler i aksjefond () () () Andeler i obligasjonsfond () () () Andeler i pengemarkedsfond () () () Aksjer, andeler og Andeler i kombinasjonsfond () egenkapitalbevis, forts () () Andeler i andre fond () () Egenkapitalbevis Obligasjoner, sertifikater o.l () Finansielle derivater () () Andre verdipapirer / finansielle eiendeler ekskl. utlån xx Utlån

19 Kode i rapport 50 Objekt Underobjekt Løpetid Post i Objekts Sektorkode Portefølje setting planen Verd- oppst.- kode Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Opptjente, ikke forfalte Leieinntekter inntekter Andre inntekter Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Forfalte premier o.a. fordringer knyttet til premieinntekter Andre fordringer ellers Eiendeler ved skatt (utsatt 4.3 skattefordel) Andre eiendeler Immaterielle eiendeler Bygninger og annen fast eiendom eksklusiv aksjer i eiendomsselskaper (60) Maskiner, inv. og transp.midl. 4.1 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Likviditetslån Påløpte, ikke forfalte kostn Mottatte, ikke opptjente Leieinntekter inntekter Andre inntekter Avsatt rente på innskutt kapital Annen gjeld Forfalte pensjoner og utløsningsbeløp Annen gjeld ellers () Finansielle derivater 16.1 () 16.1 () Avsetninger o.l. Periodeskatt Forpliktelse ved utsatt skatt knyttet til forsikringsforpliktelser under egenkapital Andre forpliktelser ved utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger Premiereserve mv., Pensjonskapital mv Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Supplerende avsetninger Erstatningsavsetning Premiefond og innskuddsfond Fond for regulering av 13.4 pensjoner mv (52) Ansvarlig lånekapital Evigvarende (52) Ordinære lån

20 Kode i rapport 50 Objekt Underobjekt Løpetid Post i Objekts Sektorkode Portefølje setting planen Verd- oppst.- kode Eierandelskapital Eierandelskapital (total) Egne egenkapitalbevis (negativ) 993 Annen innskutt egenkapital Overkurs Innskutt kjernekapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse 30.06.2010 30.06.2009 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 19 089 089 20 654 274 1.2. - Avgitte gjenforsikringspremier 1.3. Endring i avsetning

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) RESULTAT PER 1. KVARTAL 2012 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2012. Beløpene angis i millioner

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 2.kvartal 2016 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 2,8 MNOK. Dette er svakere enn tilsvarende periode i 2015 som endte med et

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs foreløpige resultat for andre kvartal 2013. Beløpene

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport - 4/2014

Kvartalsrapport - 4/2014 Kvartalsrapport - 4/2014 Regnskap OPF konsern Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Regnskap OPF AS Resultatregnskap

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 469,0 millioner kroner etter tredje kvartal 2013, mot

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q3 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 260 730 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2016

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2016 Rundskriv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2016 RUNDSKRIV: 2/2017 DATO: 12. 01.2017 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Pensjonskasser FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS

Delårsrapport 2. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS Delårsrapport 2. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS SpareBank 1 Forsikring AS Styrets beretning per 2. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et totalresultat på 240,3 mill. kroner etter andre

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Resultatrapport pr. 31.12.2010

Resultatrapport pr. 31.12.2010 Resultatrapport pr. 31.12.21 Nøkkeltall Resultatutvikling Spesifikasjon av : #1 Premieinnbetalinger vs pensjonsutbetalinger #2 Premiereserve #3a Finansinntekter #3b Finansinntekter utvikling pr. aktiva

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS

Delårsrapport 3. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS SpareBank 1 Forsikring AS Styrets beretning per 3. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et totalresultat på 351,7 mill. kroner etter tredje

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper DATO: 10.02.2010 VEDLEGG TIL RUNDSKRIV 8/2010 FRA FINANSTILSYNET INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I GENERELT... 4 1. Innledning... 4 2. Overordnet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013 Rundskriv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013 RUNDSKRIV: 3/2014 DATO: 14.01.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Pensjonskasser FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Veiledning Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Vedlegg til rundskriv 13/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold DEL I GENERELT 5 1 Innledning 5 2 Overordnet om

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014 Rundskriv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014 RUNDSKRIV: 18/2014 DATO: 15.12.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Pensjonskasser FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Livsforsikring

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 3. kvartal

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak Vedlegg Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak Vedlegg til rundskriv 14/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Overordnet om regelverket 4 2.1 Selskapsregnskap

Detaljer