Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008"

Transkript

1 Årsregnskap

2 REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7 Note 2 Pensjonsberegninger 9 Note 3 Garantier 12 Note 4 Innlån 14 Note 5 Kontrollgrense lån, gjeldsutvikl, låneopptak, renter og avdrag 15 Note 6 Utlån 20 Note 7 Aksjer 21 Note 8 Fonds 23 Note 9 Kapitalkonto 25 Note10 Likviditetsreserve 26 Note11 Ubrukte lånemidler 27 Note12 Udekket/udisponert i investeringsregnskapet, inkl. oversikt over midler fra salg av grunn 29 Note13 Anlegg- og avskrivningsaldi 31 Note14 Avstemming av økonomisk kretsløp 31 Note15 Selvkostberegninger 32 Note16 Leasing INVESTERINGSREGNSKAPET Skjema 2A 38 Skjema 2B 39 Totale investeringsutgifter 46 Brutto investering pr. prosjekt DRIFTSREGNSKAPET Skjema 1A 50 Skjema 1B 51 Brutto driftsinntekter/utgifter pr kostra-art 53 Driftsregnskap pr. sektor pr. hovedpost 56 Driftsregnskap - spesifikasjon ansvar 8 og 9 59 Netto avvik budsjett/regnskap fordelt pr. sektor 61 Hovedkonklusjon driftsregnskap 61 Skatter og rammetilskudd BALANSEREGNSKAPET Side 1 av 79

3 REGNSKAP 1. Hovedoversikter 1.1. Hovedoversikt drift REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPR BUDSJETT REGNSKAP 2007 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger , ,21 Andre salgs- og leieinntekter , ,13 Overføringer med krav til motytelse , ,16 Rammetilskudd fra staten , ,00 Andre statlige tilskudd , ,00 Andre overføringer , ,45 Skatt på Inntekt og formue , ,04 Eiendomsskatt , ,62 Andre direkte og indirekte skatter , ,00 Sum Driftsinntekter , ,61 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,64 Sosiale utgifter , ,34 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod , ,92 Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod , ,07 Overføringer , ,39 Avskrivninger , ,17 Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter , ,53 Brutto driftsresultat , ,08 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,84 Mottatte avdrag på utlån , ,50 Sum eksterne finansinntekter , ,34 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,95 Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,00 Sum eksterne finansutgifter , ,95 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,61 Motpost avskrivninger , ,17 Netto driftsresultat , ,64 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ,49 Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundne fond , ,61 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger , ,10 Avsetninger Overført til investeringsregnskpet Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Avsatt til disposisjonsfond , ,50 Avsatt til bundne fond , ,24 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger , ,74 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk , ,00 Side 2 av 79

4 REGNSKAP 1.2. Hovedoversikt investering REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPR BUDSJETT REGNSKAP 2007 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,34 Andre salgsinntekter , ,00 Overføringer med krav til motytelse , ,47 Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak ,00 Sum Inntekter , ,81 INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,79 Sosiale utgifter , ,44 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod , ,96 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , ,74 Overføringer , ,52 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,31 Fordelte utgifter Sum Utgifter , ,76 FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter , ,21 Utlån , ,55 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekning av tidligere års udekket , ,26 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,50 Avsetninger til bundne fond , ,37 Sum finanstransaksjoner , ,89 Finansieringsbehov , ,84 FINANSIERING - Bruk av lån , ,00 Mottatte avdrag på utlån , ,00 Salg av aksjer og andeler ,00 Bruk av tidligere års udisponert , ,95 Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond , ,68 Bruk av ubundne investeringsfond , ,72 Bruk av bundne fond , ,35 Sum finansiering , , , ,70 Udekket/udisponert , ,14 Side 3 av 79

5 REGNSKAP 1.3. Hovedoversikt anskaffelse og anvendelse REGNSKAP REGNSKAP 2007 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , ,61 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,81 Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,34 Sum anskaffelse av midler , ,76 ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , ,36 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,45 Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,02 Sum anvendelse av midler , ,83 Anskaffelse - anvendelse av midler , ,07 Endring i ubrukte lånemidler , ,50 Endring i arbeidskapital , ,43 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger , ,28 Bruk av avsetninger , ,80 Til avsetning senere år ,55 Netto avsetninger , ,07 Side 4 av 79

6 REGNSKAP 1.4. Hovedoversikt balansen Regnskap Regnskap 2007 EIENDELER Anleggsmidler , ,70 Faste eiendommer og anlegg , ,83 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,63 Utlån , ,24 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,50 Kortsiktige fordringer , ,64 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,86 Sum eiendeler , ,20 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,72 Disposisjonsfond , ,38 Bundne driftsfond , ,40 Ubundne investeringsfond , ,74 Bundne investeringsfond , ,37 Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK drift ,00 - Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK investering - - Regnskapsmessig mindreforbruk ,58 - Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i investeringsregnskapet , ,41 Udekket i investeringsregnskapet , ,29 Likviditetsreserve , ,68 Kapitalkonto , ,03 GJELD Langsiktig gjeld , ,67 Pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån , ,67 Kortsiktig gjeld , ,81 Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld , ,81 Premieavvik - - Sum egenkapital og gjeld , ,20 MEMORIAKONTO Memoriakonto - - Ubrukte lånemidler , ,50 Andre memoriakonti , ,50 Motkonto for memoriakontiene , ,00 Side 5 av 79

7 REGNSKAP 2. Noter Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Note 7: Note 8: Note 9: Note 10: Note 11: Note 12: Note 13: Note 14: Note 15: Note 16: Arbeidskapitalen Pensjonsberegninger Garantiansvar Innlån Kontrollgrense lån fordeling fast- og flytende rente Utlån Aksjer Fonds Kapitalkonto Likviditetsreserve Ubrukte lånemidler Merinntekt og merforbruk i investeringsregnskap Anlegg- og avskrivningssaldi Avstemming av økonomisk kretsløp Selvkostbereregninger Etterkalkyler for vann, avløp, renovasjon og slam Leasing Side 6 av 79

8 REGNSKAP Note 1 Arbeidskapitalen TEKST DELSUM DELSUM BELØP ANVENDELSE / ANSKAFFELSE AV MIDLER Anskaffelse av midler ,60 Anvendelse av midler ,38 Endring , ,22 UBRUKTE LÅNEMIDLER Ubrukte lånemidler pr ,50 Ubrukte lånemidler pr ,45 Endring , ,95 SUM ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I BEVILGNINGSREGNSKAPET ,17 BALANSEN Omløpsmidler ,50 Omløpsmidler ,36 Endring i omløpsmidler , ,86 Kortsiktig gjeld ,81 Kortsiktig gjeld ,50 Endring i kortsiktig gjeld , ,31 SUM ENDRING AV ARBEIDSKAPITALEN I BALANSEREGNSKAPET , ,17 AVVIK -ENDRING I ARB.KAP. I BALANSE OG ENDRING I ARB.KAP. BEV.REGNSKAP ,00 Kommentar Avviket på arbeidskapitalen skyldes at tilskudd til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester skal føres direkte mot konto for prinsippendringer (25810) og ikke som inntekt i driftsregnskapet. Utvikling av arbeidskapitalen Beløp i hele 1000 Balansen Mest likvide midler Kortsiktige fordringer inkl. premieavvik Kortsiktig gjeld Arbeidskapital inkl. ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital inkl. ubr.lånemidler Ubrukte lånemidler Arbeidskapital ekskl. ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital ekskl. ubr.lånemidler Side 7 av 79

9 REGNSKAP Arbeidskapitalen er beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktige fordringer. For er arbeidskapitalen på 278,2 mill.kr inkl. ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen ekskl. ubrukte lånemidler er på 178,9 mill.kr. Side 8 av 79

10 REGNSKAP Note 2 Pensjoner ÅRETS PENSJONSKOSTNAD Regnskaps året Regnskaps åre t Regnskaps året Alle ordn. Vital SPK Regnskaps åre t KLP - Sykepleiere Re gnskaps åre t Alle ordn Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto pensjonskostnad Amortisering premieavvik (sum) Amortisering av estimatavvik tap/(gevinst) Administrasjonskostnader Samlet kostnad PREMIEAVVIK Forfalt premie inkl adm. kostnader Administrasjonskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto pensjonskostnad ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets premieavvik ( ) NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE / MIDLER Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto forpliktelse eks. arb.giv.avgift ( ) SPESIFIKASJON AV BRUTTO FORPLIKTELSER IB pensjonsforpliktelser Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktels Forpliktelser til og fraflyttet ved fratrådte Utbetalinger pensjoner for året (estimert) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortisering estimat avvik forpliktelser ( ) UB Brutto pensjonsforpliktelse Uamortisert estimatavvik forpliktelser ( ) UB Brutto pensjonsforpliktelse ved fu SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER IB pensjonsmidler Innbetaling til pensjonsmidler Administrasjonskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Midler til og fraflyttet Utbetalinger pensjoner for året (estimert) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Forventet avkastning på pensjonsmidler Amortisering estimat avvik midler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UB Brutto pensjonsmidler Uamortisert estimatavvik forpliktelser ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UB Brutto pensjonsmidle r ve d full amo Side 9 av 79

11 REGNSKAP ÅRETS PENSJONSKOSTNAD Regnskaps året Regnskaps året Regnskaps året Alle ordn. Vital SPK Regnskaps åre t KLP - Sykepleiere Regnskaps året Alle ordn AMORTISERING AV PREMIEAVVIK Premieavvik oppstått forrige år ( ) Amortisering 1/15 av forrige års premieaav ( ) Amortisering tidligere års premiavvik Amortiseringsbeløp premieavvik SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK Forpliktelser Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse 1.1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Estimatavvik forpliktelser IB 1.1 ( ) ( ) ( ) ( ) Akkumulert avvik gjenstående fra tidligere ( ) Amortisering av avvik i år vedr forpliktelse ( ) Uamortisert samlet estimatavvik forpli ( ) Pensjonsmidler Estimerte midler Faktiske midler 1.1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Estimatavvik midler IB ( ) Akkumulert avvik gjenstående fra tidligere Amortisering av avvik i år vedr midler ( ) ( ) ( ) Uamortisert samlet estimatavvik midle FØRING AV ESTIMATAVVIK Amortisert estimatavvik brutto Amortisert premieavvik i år ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto estimatavvik ( ) AVSTEMMING Balanseført netto forpliktelse IB ( ) Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Amortisert premieavvik i år Netto til og fraflyttede forpliktelser ( ) 0 0 Innbetalt premie inkl adm kostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto estimatavvik i år (balanseført) ( ) Balanseført netto forpliktelse UB ( ) MEDLEMSSTATUS Antall aktive Antall fratrådte med rettigheter Antall pensjonister Gj-snitt pensjonsgrunnlag Gjennomsnittsalder aktive 42,00-40,95 Forventet gjenstående tjenestetid 17,51 - Side 10 av 79

12 REGNSKAP ÅRETS PENSJONSKOSTNAD Regnskaps året Regnskaps åre t Regnskaps åre t Alle ordn. Vital SPK Regnskaps åre t KLP - Sykepleiere Regnskaps året Alle ordn ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 6,00% 6,00% 6,00% Forventet avkastning 7,00% 6,35% 7,00% Lønnsøkning 4,23% 4,23% 4,23% G-regulering 4,23% 4,23% 4,23% Regulering av løpende pensjon 0,00% 0,00% 0,00% Arbeidsgiveravgift - sats 0,00% 0,00% 0,00% AKTUARIELLE FORUTSETNINGER Forventet frivillig avgang før pensjonsalder 2,0% Forventet frivillig avgang før pensjonsalder 0,0% Uførhet (tabellnavn/beskrivelse) IR02- nivå Dødelighet (tabellnavn/beskrivelse) K2005-nivå Giftemålssannsynlighet m.v. (tabellnavn/beskrivelse) K2005-nivå Uttakstilbøyelighet AFP 40% 50% 50% Kommentarer til pensjonsnoten Premieavvik Årets premieavvik er inntektsført med 28,9 mill.kr. Tilsvarende tall for 2007 var 13,4 mill kr. Premieavvikene skal i henhold til regnskapsforskriftene føres på en utgiftskonto. Beløpet er ført under sektor 109, Reserver. Amortisering av tidligere års premieavvik Amortisert premieavvik er på mill.kr, tilsvarende tall i 2007 var på mill.kr. Dette beløpet er også ført under sektor 109. Pensjonsforpliktelser Brutto pensjonsforpliktelser pr er på 1.131,7 mill.kr, Tilsvarende tall for 2007 var på 1.034,5 mill.kr. Pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler pr er på kr ,8 mill.kr, mot 919,8 mill.kr i Netto pensjonsforpliktelser Netto pensjonsforpliktelser pr er på 91,8 mill kr, mens tilsvarende tall i 2007 var på 114,7 mill.kr. Forutsetninger Oppsettet viser at forventet uttak av AFP er beregnet til 50% for Statens Pensjonskasse og KLP, men Vital benytter 40%. Hvilken prosentsats som skal benyttes er det opp til den enkelte kommune å bestemme ihht forskriftene, dog må eventuelle endringer kommenteres særskilt. De samme satsene er blitt benyttet siden Side 11 av 79

13 REGNSKAP Note 3 Garantier KONTO KREDITOR OPPTATT I ÅR LÅNETID ANTALL ÅR OPPRINNELIG LÅN GARANTI- FORPLIKTELSER PR DEN NORSKE BANK Finnmarkshallen Driftsselskap AS kr kr K-sak 43/01 Bossekop Barnehage 2004 kr kr K-sak 6/03 Alta Kristne Grunnskole kr kr SPAREBANKEN NORD-NORGE K-sak 139/ Barnehage Allta Siida AS kr kr DEN NORSKE STATS HUSBANK Stiftelsen Betania 1993 kr kr Alta foreldrelagsbarnehage kr kr Rishaugen Barnehage kr kr Holten Barnehage kr kr KOMMUNALBANKEN 0553 Nordlysbadet AS 40 kr kr KOMMUNALBANKEN Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) 1997/ kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr KOMMUNEKREDITT NORGE AS 8914 Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr SUM GARANTIFORPLIKTELSER kr kr GITTE, IKKE IVERKSATTE K-sak 73/07 Nordlysbadet AS Utvidelse av garantien fra 85 mill.kr til 120 mill.kr i byggeperioden Nordlyskatedralen v/ Alta kirkelige fellesråd K-sak 106/07 Utvidelse i byggeperioden fra 66 mill.kr til 83 mill.kr K-sak 5/07, Ksak 115/08 Furuly Barnehage v/ Stiftelsen Betania mill.kr K-sak 62/07 Aurora Kino IKS 2006/2007 maks 25 mill.kr Kommentarer til garantinoten Aurora Kino IKS I forbindelse med at Alta Kino KF og Tromsø Kino KF ble besluttet oppløst og nytt selskap Aurora Kino IKS ble stiftet fra garanterer Alta kommune og Tromsø kommune med henholdsvis 30% og 70 %. I henhold til selskapsavtalen for Aurora Kino IKS kan selskapet maks ta opp lån på 25 mill.kr. Side 12 av 79

14 REGNSKAP Kommunale forpliktelser i forbindelse med spillemidler. Kommunen er også garantist i de tilfeller andre enn kommunen står som eier/søker av spillemidler for følgende typer anlegg: Flerbrukshaller og spesialhaller Alpinanlegg Golfanlegg Motorsportsanlegg Kunstisbaner Garantiansvaret for kommunen gjelder tilbakebetaling av spillemidler dersom mottaker ikke oppfyller eller misligholder de krav som departementet har satt til lag/foreninger som mottar spillemidler. Det er videre et krav om at det samlede tilskuddet til anlegget er over 2 mill.kr, samt at det er spillemidler som er mottatt de 10 siste år. Side 13 av 79

15 REGNSKAP Note 4 Innlån KONTO TEKST DELSUM DELSUM SUM ENDRING Balanseregnskapet Langsiktig gjeld pr kr Overtatt lån kr - Delsum kr Langsiktig gjeld pr kr Endring i langsiktig gjeld i balanseregnskapet kr kr ,33 Bevilgningsregnskapet Post 51 kr - Post 51 Avdrag på lån i driftsregnskapet kr Post 51 Avdrag på lån i investeringsregnskapet kr Sum betalte avdrag kr kr Post 91 Bruk av lån i driftsregnskapet kr - Post 91 Bruk av lån i investeringsregnskapet kr Sum bruk av lån kr kr Ubrukte lånemidler Ubrukte lånemidler pr kr Ubrukte lånemidler pr kr Sum endring i ubrukte lånemidler kr kr kr Endring i langsiktig gjeld i bevilgningsregnskapet kr ,33 Avvik mellom balanse- og bevilgningsregnskapet kr - Side 14 av 79

16 REGNSKAP Note 5 Tekskt Kontrollgrense lån Leve tid Anleggsmidler AM Bokf. VEKTING pr UTEN KORR. Beløp i hele 1000 kr Anleggsmidler AM Bokf. pr VEKTING UTEN KORR. AM Anleggsmidler AM Bokf. pr VEKTING UTEN KORR. AM Aktiva 5 år , , ,03 Aktiva 10 år , , ,30 Aktiva 20 år , , ,24 Aktiva 40 år , , ,65 Aktiva 50 år , , ,26 SUM , , ,49 Beregning av minimums avdrag og avvik i forhold til faktisk avdrag Tekst Beregn gr lag Beløp i 1000 kr Beløp i hele 1000 kr Minimums verdi Minimums verdi Minimums verdi Beregn gr lag Beløp i 1000 kr Beregn gr lag Beløp i 1000 kr Langsiktig gjeld pr Minimum årlig avdrag A) Langsiktig gjeld B) Vekting uten korr av anl midler 41,6 41,6 41,5 C) (A delt på B) Laveste avdragsnivå Faktisk årlig avdrag (Drift) Avvik minimum og faktisk årlig avdrag Endring fra forrige år Kommentarer: År 2006 Kontrollgrensen for våre lån viser at maksimal gjennomsnittlig lånetid kunne ved utgangen av 2006 vært på 41,6 år. Laveste avdragsutgifter kunne ha vært 20,9 mill.kr., mens det faktisk var 25,1 mill.kr. År 2007 Ved beregningen av kontrollgrensen er det skjedd en endring i regelverket. Det er tall pr.1.1. i regnskapsåret som skal benyttes som grunnlag for beregning av anleggsverdiene. Kontrollgrensen for våre lån viser at maksimal gjennomsnittlig lånetid kunne ved utgangen av 2007 vært på 41,6 år. Laveste avdragsutgifter kunne ha vært 23,7 mill.kr., mens det faktisk var 29,8 mill.kr. År Maksimal gjennomsnittlig lånetid kunne ved utgangen av vært på 41,5 år. Laveste avdragsutgifter kunne ha vært 28,9 mill.kr., mens det faktisk var 34,0 mill.kr. Side 15 av 79

17 Oversikt over fast og flytende renter REGNSKAP TLÅNE GIVER 1 Rentefot pr Rente reg GJELD Ford lån y tids pkt fast pr p e l13001 KLP 5,45 % rente lån Beløp i 1000 kr ,7 % KOMM. BANKEN 4,45 % ,5 % KOMM. BANKEN 4,46 % ,8 % KOMM. BANKEN 4,92 % ,6 % KOMM. BANKEN 5,30 % ,3 % KOMM. BANKEN ,30 % ,0 % HUSBANKEN- Videre utlån 5,00 % ,4 % HUSBANKEN- Videre utlån 5,00 % ,8 % Totalt 1. Eks ordinære lån ,1 % Fast rente lån ,1 % Flytende rente lån ,9 % Totalt lån ,0 % Kommentarer Av vår totale lånemasse på 1,2 milliarder. kroner pr var 385,8 mill. kr eller 32,1% opptatt med fast rente. Oppsettet viser også at 814,8 mill kroner eller 67,9% vil være på flytende rente. Renten på disse lånene varierer fra kredittinstitusjon til kredittinstitusjon. 1% renteendring mht den eksisterende lånemassen pr som er på flytende renten betyr ca 8,1 mill kroner i mer/mindre utgift for kommunen. Norges Banks styringsrente pr dato er på 3% Gjeldsutvikling LÅNE GIVER 1 GJ. SNITT RENTE EKS LÅN GJELD GJELD GJELD GJELD GJELD GJELD Totalt 10 NORDEA BANK Totalt 3001 KLP 5,45 % Totalt 4910 SPAREB1-NY 6,13 % Totalt 6004 KOMMUNEKREDITT Totalt 7575 DNB Totalt 9900 KOMM. BANK 5,44 % Totalt 9916 HUSBANKEN - 6,30 % Totalt 1. Eks lån 5,53 % Totalt 1. Eks utlån 6,19 % Totalt 5,63 % Endring fra forrige år Endring fra forr år i % 12,0 % 6,2 % 8,7 % 15,2 % 13,4 % 21,4 % Endring i kr Endring i % 82,9 % Lånegjelden har økt med 21.4% fra 2007 til og siden 2003 har den nesten 83%. Side 16 av 79

18 REGNSKAP T o talt alle lån Gjeldsutvikling Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Kommentarer: Kommunen har ved utgangen av en langsiktig lånegjeld på 1,2 milliarder kroner Låneopptak Totalt alle lån Opptak nye lån Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Nye lån 2003 Nye lån 2004 Nye lån 2005 Nye lån 2006 Nye lån 2007 Nye lån Side 17 av 79

19 REGNSKAP er det året vi har opptatt mest i lån til investeringer og utlån med i alt 268 mill kroner. Renteutviklingen T otalt alle lån Renteutvikling Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr RENTE 2003 RENTE 2004 RENTE 2005 RENTE 2006 RENTE 2007 RENTE Kommentarer I hovedoversikten for drift, side 2, er renteutgift oppført med 82,5 mill.kr. Inklusiv i dette beløpet ligger internrenteutgiftene som skyldes konsernkontosystemet. Internrentene utgjør 30,2 mill.kr. Det er slik at tilsvarende beløp også blir ført som renteinntekt. I oppsettet ovenfor framkommer det at vi har en renteutgift på 57,5 mill.kr. Inklusiv i de 57,5 mill.kr ligger internrenter på de lån vi har inklusiv i konsernkontosystemet. Intern rentebeløpet utgjør 5,2 mill.kr, slik at det vi faktisk har betalt i renteutgift i er på 52,3 mill.kr. Side 18 av 79

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer