Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008"

Transkript

1 Årsregnskap

2 REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7 Note 2 Pensjonsberegninger 9 Note 3 Garantier 12 Note 4 Innlån 14 Note 5 Kontrollgrense lån, gjeldsutvikl, låneopptak, renter og avdrag 15 Note 6 Utlån 20 Note 7 Aksjer 21 Note 8 Fonds 23 Note 9 Kapitalkonto 25 Note10 Likviditetsreserve 26 Note11 Ubrukte lånemidler 27 Note12 Udekket/udisponert i investeringsregnskapet, inkl. oversikt over midler fra salg av grunn 29 Note13 Anlegg- og avskrivningsaldi 31 Note14 Avstemming av økonomisk kretsløp 31 Note15 Selvkostberegninger 32 Note16 Leasing INVESTERINGSREGNSKAPET Skjema 2A 38 Skjema 2B 39 Totale investeringsutgifter 46 Brutto investering pr. prosjekt DRIFTSREGNSKAPET Skjema 1A 50 Skjema 1B 51 Brutto driftsinntekter/utgifter pr kostra-art 53 Driftsregnskap pr. sektor pr. hovedpost 56 Driftsregnskap - spesifikasjon ansvar 8 og 9 59 Netto avvik budsjett/regnskap fordelt pr. sektor 61 Hovedkonklusjon driftsregnskap 61 Skatter og rammetilskudd BALANSEREGNSKAPET Side 1 av 79

3 REGNSKAP 1. Hovedoversikter 1.1. Hovedoversikt drift REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPR BUDSJETT REGNSKAP 2007 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger , ,21 Andre salgs- og leieinntekter , ,13 Overføringer med krav til motytelse , ,16 Rammetilskudd fra staten , ,00 Andre statlige tilskudd , ,00 Andre overføringer , ,45 Skatt på Inntekt og formue , ,04 Eiendomsskatt , ,62 Andre direkte og indirekte skatter , ,00 Sum Driftsinntekter , ,61 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,64 Sosiale utgifter , ,34 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod , ,92 Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod , ,07 Overføringer , ,39 Avskrivninger , ,17 Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter , ,53 Brutto driftsresultat , ,08 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,84 Mottatte avdrag på utlån , ,50 Sum eksterne finansinntekter , ,34 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,95 Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,00 Sum eksterne finansutgifter , ,95 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,61 Motpost avskrivninger , ,17 Netto driftsresultat , ,64 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ,49 Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundne fond , ,61 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger , ,10 Avsetninger Overført til investeringsregnskpet Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Avsatt til disposisjonsfond , ,50 Avsatt til bundne fond , ,24 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger , ,74 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk , ,00 Side 2 av 79

4 REGNSKAP 1.2. Hovedoversikt investering REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPR BUDSJETT REGNSKAP 2007 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,34 Andre salgsinntekter , ,00 Overføringer med krav til motytelse , ,47 Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak ,00 Sum Inntekter , ,81 INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,79 Sosiale utgifter , ,44 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod , ,96 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , ,74 Overføringer , ,52 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,31 Fordelte utgifter Sum Utgifter , ,76 FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter , ,21 Utlån , ,55 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekning av tidligere års udekket , ,26 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,50 Avsetninger til bundne fond , ,37 Sum finanstransaksjoner , ,89 Finansieringsbehov , ,84 FINANSIERING - Bruk av lån , ,00 Mottatte avdrag på utlån , ,00 Salg av aksjer og andeler ,00 Bruk av tidligere års udisponert , ,95 Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond , ,68 Bruk av ubundne investeringsfond , ,72 Bruk av bundne fond , ,35 Sum finansiering , , , ,70 Udekket/udisponert , ,14 Side 3 av 79

5 REGNSKAP 1.3. Hovedoversikt anskaffelse og anvendelse REGNSKAP REGNSKAP 2007 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , ,61 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,81 Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,34 Sum anskaffelse av midler , ,76 ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , ,36 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,45 Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,02 Sum anvendelse av midler , ,83 Anskaffelse - anvendelse av midler , ,07 Endring i ubrukte lånemidler , ,50 Endring i arbeidskapital , ,43 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger , ,28 Bruk av avsetninger , ,80 Til avsetning senere år ,55 Netto avsetninger , ,07 Side 4 av 79

6 REGNSKAP 1.4. Hovedoversikt balansen Regnskap Regnskap 2007 EIENDELER Anleggsmidler , ,70 Faste eiendommer og anlegg , ,83 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,63 Utlån , ,24 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,50 Kortsiktige fordringer , ,64 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,86 Sum eiendeler , ,20 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,72 Disposisjonsfond , ,38 Bundne driftsfond , ,40 Ubundne investeringsfond , ,74 Bundne investeringsfond , ,37 Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK drift ,00 - Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK investering - - Regnskapsmessig mindreforbruk ,58 - Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i investeringsregnskapet , ,41 Udekket i investeringsregnskapet , ,29 Likviditetsreserve , ,68 Kapitalkonto , ,03 GJELD Langsiktig gjeld , ,67 Pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån , ,67 Kortsiktig gjeld , ,81 Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld , ,81 Premieavvik - - Sum egenkapital og gjeld , ,20 MEMORIAKONTO Memoriakonto - - Ubrukte lånemidler , ,50 Andre memoriakonti , ,50 Motkonto for memoriakontiene , ,00 Side 5 av 79

7 REGNSKAP 2. Noter Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Note 7: Note 8: Note 9: Note 10: Note 11: Note 12: Note 13: Note 14: Note 15: Note 16: Arbeidskapitalen Pensjonsberegninger Garantiansvar Innlån Kontrollgrense lån fordeling fast- og flytende rente Utlån Aksjer Fonds Kapitalkonto Likviditetsreserve Ubrukte lånemidler Merinntekt og merforbruk i investeringsregnskap Anlegg- og avskrivningssaldi Avstemming av økonomisk kretsløp Selvkostbereregninger Etterkalkyler for vann, avløp, renovasjon og slam Leasing Side 6 av 79

8 REGNSKAP Note 1 Arbeidskapitalen TEKST DELSUM DELSUM BELØP ANVENDELSE / ANSKAFFELSE AV MIDLER Anskaffelse av midler ,60 Anvendelse av midler ,38 Endring , ,22 UBRUKTE LÅNEMIDLER Ubrukte lånemidler pr ,50 Ubrukte lånemidler pr ,45 Endring , ,95 SUM ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I BEVILGNINGSREGNSKAPET ,17 BALANSEN Omløpsmidler ,50 Omløpsmidler ,36 Endring i omløpsmidler , ,86 Kortsiktig gjeld ,81 Kortsiktig gjeld ,50 Endring i kortsiktig gjeld , ,31 SUM ENDRING AV ARBEIDSKAPITALEN I BALANSEREGNSKAPET , ,17 AVVIK -ENDRING I ARB.KAP. I BALANSE OG ENDRING I ARB.KAP. BEV.REGNSKAP ,00 Kommentar Avviket på arbeidskapitalen skyldes at tilskudd til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester skal føres direkte mot konto for prinsippendringer (25810) og ikke som inntekt i driftsregnskapet. Utvikling av arbeidskapitalen Beløp i hele 1000 Balansen Mest likvide midler Kortsiktige fordringer inkl. premieavvik Kortsiktig gjeld Arbeidskapital inkl. ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital inkl. ubr.lånemidler Ubrukte lånemidler Arbeidskapital ekskl. ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital ekskl. ubr.lånemidler Side 7 av 79

9 REGNSKAP Arbeidskapitalen er beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktige fordringer. For er arbeidskapitalen på 278,2 mill.kr inkl. ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen ekskl. ubrukte lånemidler er på 178,9 mill.kr. Side 8 av 79

10 REGNSKAP Note 2 Pensjoner ÅRETS PENSJONSKOSTNAD Regnskaps året Regnskaps åre t Regnskaps året Alle ordn. Vital SPK Regnskaps åre t KLP - Sykepleiere Re gnskaps åre t Alle ordn Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto pensjonskostnad Amortisering premieavvik (sum) Amortisering av estimatavvik tap/(gevinst) Administrasjonskostnader Samlet kostnad PREMIEAVVIK Forfalt premie inkl adm. kostnader Administrasjonskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto pensjonskostnad ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets premieavvik ( ) NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE / MIDLER Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto forpliktelse eks. arb.giv.avgift ( ) SPESIFIKASJON AV BRUTTO FORPLIKTELSER IB pensjonsforpliktelser Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktels Forpliktelser til og fraflyttet ved fratrådte Utbetalinger pensjoner for året (estimert) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortisering estimat avvik forpliktelser ( ) UB Brutto pensjonsforpliktelse Uamortisert estimatavvik forpliktelser ( ) UB Brutto pensjonsforpliktelse ved fu SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER IB pensjonsmidler Innbetaling til pensjonsmidler Administrasjonskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Midler til og fraflyttet Utbetalinger pensjoner for året (estimert) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Forventet avkastning på pensjonsmidler Amortisering estimat avvik midler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UB Brutto pensjonsmidler Uamortisert estimatavvik forpliktelser ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UB Brutto pensjonsmidle r ve d full amo Side 9 av 79

11 REGNSKAP ÅRETS PENSJONSKOSTNAD Regnskaps året Regnskaps året Regnskaps året Alle ordn. Vital SPK Regnskaps åre t KLP - Sykepleiere Regnskaps året Alle ordn AMORTISERING AV PREMIEAVVIK Premieavvik oppstått forrige år ( ) Amortisering 1/15 av forrige års premieaav ( ) Amortisering tidligere års premiavvik Amortiseringsbeløp premieavvik SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK Forpliktelser Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse 1.1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Estimatavvik forpliktelser IB 1.1 ( ) ( ) ( ) ( ) Akkumulert avvik gjenstående fra tidligere ( ) Amortisering av avvik i år vedr forpliktelse ( ) Uamortisert samlet estimatavvik forpli ( ) Pensjonsmidler Estimerte midler Faktiske midler 1.1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Estimatavvik midler IB ( ) Akkumulert avvik gjenstående fra tidligere Amortisering av avvik i år vedr midler ( ) ( ) ( ) Uamortisert samlet estimatavvik midle FØRING AV ESTIMATAVVIK Amortisert estimatavvik brutto Amortisert premieavvik i år ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto estimatavvik ( ) AVSTEMMING Balanseført netto forpliktelse IB ( ) Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Amortisert premieavvik i år Netto til og fraflyttede forpliktelser ( ) 0 0 Innbetalt premie inkl adm kostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto estimatavvik i år (balanseført) ( ) Balanseført netto forpliktelse UB ( ) MEDLEMSSTATUS Antall aktive Antall fratrådte med rettigheter Antall pensjonister Gj-snitt pensjonsgrunnlag Gjennomsnittsalder aktive 42,00-40,95 Forventet gjenstående tjenestetid 17,51 - Side 10 av 79

12 REGNSKAP ÅRETS PENSJONSKOSTNAD Regnskaps året Regnskaps åre t Regnskaps åre t Alle ordn. Vital SPK Regnskaps åre t KLP - Sykepleiere Regnskaps året Alle ordn ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 6,00% 6,00% 6,00% Forventet avkastning 7,00% 6,35% 7,00% Lønnsøkning 4,23% 4,23% 4,23% G-regulering 4,23% 4,23% 4,23% Regulering av løpende pensjon 0,00% 0,00% 0,00% Arbeidsgiveravgift - sats 0,00% 0,00% 0,00% AKTUARIELLE FORUTSETNINGER Forventet frivillig avgang før pensjonsalder 2,0% Forventet frivillig avgang før pensjonsalder 0,0% Uførhet (tabellnavn/beskrivelse) IR02- nivå Dødelighet (tabellnavn/beskrivelse) K2005-nivå Giftemålssannsynlighet m.v. (tabellnavn/beskrivelse) K2005-nivå Uttakstilbøyelighet AFP 40% 50% 50% Kommentarer til pensjonsnoten Premieavvik Årets premieavvik er inntektsført med 28,9 mill.kr. Tilsvarende tall for 2007 var 13,4 mill kr. Premieavvikene skal i henhold til regnskapsforskriftene føres på en utgiftskonto. Beløpet er ført under sektor 109, Reserver. Amortisering av tidligere års premieavvik Amortisert premieavvik er på mill.kr, tilsvarende tall i 2007 var på mill.kr. Dette beløpet er også ført under sektor 109. Pensjonsforpliktelser Brutto pensjonsforpliktelser pr er på 1.131,7 mill.kr, Tilsvarende tall for 2007 var på 1.034,5 mill.kr. Pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler pr er på kr ,8 mill.kr, mot 919,8 mill.kr i Netto pensjonsforpliktelser Netto pensjonsforpliktelser pr er på 91,8 mill kr, mens tilsvarende tall i 2007 var på 114,7 mill.kr. Forutsetninger Oppsettet viser at forventet uttak av AFP er beregnet til 50% for Statens Pensjonskasse og KLP, men Vital benytter 40%. Hvilken prosentsats som skal benyttes er det opp til den enkelte kommune å bestemme ihht forskriftene, dog må eventuelle endringer kommenteres særskilt. De samme satsene er blitt benyttet siden Side 11 av 79

13 REGNSKAP Note 3 Garantier KONTO KREDITOR OPPTATT I ÅR LÅNETID ANTALL ÅR OPPRINNELIG LÅN GARANTI- FORPLIKTELSER PR DEN NORSKE BANK Finnmarkshallen Driftsselskap AS kr kr K-sak 43/01 Bossekop Barnehage 2004 kr kr K-sak 6/03 Alta Kristne Grunnskole kr kr SPAREBANKEN NORD-NORGE K-sak 139/ Barnehage Allta Siida AS kr kr DEN NORSKE STATS HUSBANK Stiftelsen Betania 1993 kr kr Alta foreldrelagsbarnehage kr kr Rishaugen Barnehage kr kr Holten Barnehage kr kr KOMMUNALBANKEN 0553 Nordlysbadet AS 40 kr kr KOMMUNALBANKEN Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) 1997/ kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr KOMMUNEKREDITT NORGE AS 8914 Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr SUM GARANTIFORPLIKTELSER kr kr GITTE, IKKE IVERKSATTE K-sak 73/07 Nordlysbadet AS Utvidelse av garantien fra 85 mill.kr til 120 mill.kr i byggeperioden Nordlyskatedralen v/ Alta kirkelige fellesråd K-sak 106/07 Utvidelse i byggeperioden fra 66 mill.kr til 83 mill.kr K-sak 5/07, Ksak 115/08 Furuly Barnehage v/ Stiftelsen Betania mill.kr K-sak 62/07 Aurora Kino IKS 2006/2007 maks 25 mill.kr Kommentarer til garantinoten Aurora Kino IKS I forbindelse med at Alta Kino KF og Tromsø Kino KF ble besluttet oppløst og nytt selskap Aurora Kino IKS ble stiftet fra garanterer Alta kommune og Tromsø kommune med henholdsvis 30% og 70 %. I henhold til selskapsavtalen for Aurora Kino IKS kan selskapet maks ta opp lån på 25 mill.kr. Side 12 av 79

14 REGNSKAP Kommunale forpliktelser i forbindelse med spillemidler. Kommunen er også garantist i de tilfeller andre enn kommunen står som eier/søker av spillemidler for følgende typer anlegg: Flerbrukshaller og spesialhaller Alpinanlegg Golfanlegg Motorsportsanlegg Kunstisbaner Garantiansvaret for kommunen gjelder tilbakebetaling av spillemidler dersom mottaker ikke oppfyller eller misligholder de krav som departementet har satt til lag/foreninger som mottar spillemidler. Det er videre et krav om at det samlede tilskuddet til anlegget er over 2 mill.kr, samt at det er spillemidler som er mottatt de 10 siste år. Side 13 av 79

15 REGNSKAP Note 4 Innlån KONTO TEKST DELSUM DELSUM SUM ENDRING Balanseregnskapet Langsiktig gjeld pr kr Overtatt lån kr - Delsum kr Langsiktig gjeld pr kr Endring i langsiktig gjeld i balanseregnskapet kr kr ,33 Bevilgningsregnskapet Post 51 kr - Post 51 Avdrag på lån i driftsregnskapet kr Post 51 Avdrag på lån i investeringsregnskapet kr Sum betalte avdrag kr kr Post 91 Bruk av lån i driftsregnskapet kr - Post 91 Bruk av lån i investeringsregnskapet kr Sum bruk av lån kr kr Ubrukte lånemidler Ubrukte lånemidler pr kr Ubrukte lånemidler pr kr Sum endring i ubrukte lånemidler kr kr kr Endring i langsiktig gjeld i bevilgningsregnskapet kr ,33 Avvik mellom balanse- og bevilgningsregnskapet kr - Side 14 av 79

16 REGNSKAP Note 5 Tekskt Kontrollgrense lån Leve tid Anleggsmidler AM Bokf. VEKTING pr UTEN KORR. Beløp i hele 1000 kr Anleggsmidler AM Bokf. pr VEKTING UTEN KORR. AM Anleggsmidler AM Bokf. pr VEKTING UTEN KORR. AM Aktiva 5 år , , ,03 Aktiva 10 år , , ,30 Aktiva 20 år , , ,24 Aktiva 40 år , , ,65 Aktiva 50 år , , ,26 SUM , , ,49 Beregning av minimums avdrag og avvik i forhold til faktisk avdrag Tekst Beregn gr lag Beløp i 1000 kr Beløp i hele 1000 kr Minimums verdi Minimums verdi Minimums verdi Beregn gr lag Beløp i 1000 kr Beregn gr lag Beløp i 1000 kr Langsiktig gjeld pr Minimum årlig avdrag A) Langsiktig gjeld B) Vekting uten korr av anl midler 41,6 41,6 41,5 C) (A delt på B) Laveste avdragsnivå Faktisk årlig avdrag (Drift) Avvik minimum og faktisk årlig avdrag Endring fra forrige år Kommentarer: År 2006 Kontrollgrensen for våre lån viser at maksimal gjennomsnittlig lånetid kunne ved utgangen av 2006 vært på 41,6 år. Laveste avdragsutgifter kunne ha vært 20,9 mill.kr., mens det faktisk var 25,1 mill.kr. År 2007 Ved beregningen av kontrollgrensen er det skjedd en endring i regelverket. Det er tall pr.1.1. i regnskapsåret som skal benyttes som grunnlag for beregning av anleggsverdiene. Kontrollgrensen for våre lån viser at maksimal gjennomsnittlig lånetid kunne ved utgangen av 2007 vært på 41,6 år. Laveste avdragsutgifter kunne ha vært 23,7 mill.kr., mens det faktisk var 29,8 mill.kr. År Maksimal gjennomsnittlig lånetid kunne ved utgangen av vært på 41,5 år. Laveste avdragsutgifter kunne ha vært 28,9 mill.kr., mens det faktisk var 34,0 mill.kr. Side 15 av 79

17 Oversikt over fast og flytende renter REGNSKAP TLÅNE GIVER 1 Rentefot pr Rente reg GJELD Ford lån y tids pkt fast pr p e l13001 KLP 5,45 % rente lån Beløp i 1000 kr ,7 % KOMM. BANKEN 4,45 % ,5 % KOMM. BANKEN 4,46 % ,8 % KOMM. BANKEN 4,92 % ,6 % KOMM. BANKEN 5,30 % ,3 % KOMM. BANKEN ,30 % ,0 % HUSBANKEN- Videre utlån 5,00 % ,4 % HUSBANKEN- Videre utlån 5,00 % ,8 % Totalt 1. Eks ordinære lån ,1 % Fast rente lån ,1 % Flytende rente lån ,9 % Totalt lån ,0 % Kommentarer Av vår totale lånemasse på 1,2 milliarder. kroner pr var 385,8 mill. kr eller 32,1% opptatt med fast rente. Oppsettet viser også at 814,8 mill kroner eller 67,9% vil være på flytende rente. Renten på disse lånene varierer fra kredittinstitusjon til kredittinstitusjon. 1% renteendring mht den eksisterende lånemassen pr som er på flytende renten betyr ca 8,1 mill kroner i mer/mindre utgift for kommunen. Norges Banks styringsrente pr dato er på 3% Gjeldsutvikling LÅNE GIVER 1 GJ. SNITT RENTE EKS LÅN GJELD GJELD GJELD GJELD GJELD GJELD Totalt 10 NORDEA BANK Totalt 3001 KLP 5,45 % Totalt 4910 SPAREB1-NY 6,13 % Totalt 6004 KOMMUNEKREDITT Totalt 7575 DNB Totalt 9900 KOMM. BANK 5,44 % Totalt 9916 HUSBANKEN - 6,30 % Totalt 1. Eks lån 5,53 % Totalt 1. Eks utlån 6,19 % Totalt 5,63 % Endring fra forrige år Endring fra forr år i % 12,0 % 6,2 % 8,7 % 15,2 % 13,4 % 21,4 % Endring i kr Endring i % 82,9 % Lånegjelden har økt med 21.4% fra 2007 til og siden 2003 har den nesten 83%. Side 16 av 79

18 REGNSKAP T o talt alle lån Gjeldsutvikling Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Kommentarer: Kommunen har ved utgangen av en langsiktig lånegjeld på 1,2 milliarder kroner Låneopptak Totalt alle lån Opptak nye lån Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Nye lån 2003 Nye lån 2004 Nye lån 2005 Nye lån 2006 Nye lån 2007 Nye lån Side 17 av 79

19 REGNSKAP er det året vi har opptatt mest i lån til investeringer og utlån med i alt 268 mill kroner. Renteutviklingen T otalt alle lån Renteutvikling Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr RENTE 2003 RENTE 2004 RENTE 2005 RENTE 2006 RENTE 2007 RENTE Kommentarer I hovedoversikten for drift, side 2, er renteutgift oppført med 82,5 mill.kr. Inklusiv i dette beløpet ligger internrenteutgiftene som skyldes konsernkontosystemet. Internrentene utgjør 30,2 mill.kr. Det er slik at tilsvarende beløp også blir ført som renteinntekt. I oppsettet ovenfor framkommer det at vi har en renteutgift på 57,5 mill.kr. Inklusiv i de 57,5 mill.kr ligger internrenter på de lån vi har inklusiv i konsernkontosystemet. Intern rentebeløpet utgjør 5,2 mill.kr, slik at det vi faktisk har betalt i renteutgift i er på 52,3 mill.kr. Side 18 av 79

20 REGNSKAP Avdragsutviklingen Totalt alle lån Avdragsutvikling Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Avdrag 2003 Avdrag 2004 Avdrag 2005 Avdrag 2006 Avdrag 2007 Avdrag Kommentarer: Oppsettet viser betalte låneavdrag på 38,5 mill.kr. I hovedoversikten for drift, side 2, framkommer at betalte låneavdrag er på 34,1 mill.kr., og i hovedoversikten for investeringsregnskapet, side 3, er betalte avdrag på 22,4 mill.kr. Totalt betalt avdrag på 56,5 mill.kr. Differansen, 18 mill.kr er ekstraordinær nedbetaling av lån i. Side 19 av 79

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Årsregnskap INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 Driftsregnskapet 3 1.2 Investeringsregnskapet 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4 Balanseregnskapet 6 2. NOTER... 7 Note 1 : Arbeidskapital

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap 2012. www.alta.kommune.no

Årsregnskap 2012. www.alta.kommune.no Årsregnskap 2012 www.alta.kommune.no 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap

Årsregnskap Årsregnskap www.alta.kommune.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER...3 Driftsregnskapet 3 Investeringsregnskapet 5 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Balanseregnskapet 8 2. NOTER...9 Note 1 Arbeidskapital

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Evenes kommune. Regnskap 2006

Evenes kommune. Regnskap 2006 Evenes kommune Innhold 1. sskjema 1A - DRIFTSREGNSKAPET Side 4 2. sskjema 1B - DRIFTSREGNSKAPET Side 5 3. sskjema 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 4. sskjema 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 5. Balanseregnskapet

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer