Årsregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2012. www.alta.kommune.no"

Transkript

1 Årsregnskap 2012

2 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7 Note 2 Pensjonsberegninger 10 Note 3 Garantier 13 Note 4 Innlån 15 Note 5 Kontrollgrense lån, gjeldsutvikl, låneopptak, renter og avdrag 16 Note 6 Utlån 21 Note 7 Aksjer 22 Note 8 Fonds 24 Note 9 Kapitalkonto 26 Note10 Ubrukte lånemidler/avslutning av investeringsregnskapet 27 Note11 Anlegg- og avskrivningsaldi 28 Note12 Avstemming av økonomisk kretsløp 28 Note13 Etterkalkyler selvkost og byggesak 29 Note14 Leasing INVESTERINGSREGNSKAPET...35 Skjema 2A 35 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler 36 Finansiering av den samlede investeringsportefølje DRIFTSREGNSKAPET...39 Skjema 1A 39 Skjema 1B - Driftsregnskap pr. sektor 40 Brutto driftsinntekter/utgifter pr kostra-art 43 Netto drift pr. funksjon 45 Driftsregnskap - spesifikasjon ansvar 8 og 9 47 Netto avvik budsjett/regnskap fordelt pr. sektor 49 Hovedkonklusjon driftsregnskap Skatter og rammetilskudd BALANSEREGNSKAPET...58 Side 1 av 65

3 1. Hovedoversikter 1.1. Hovedoversikt drift REGNSKAP 2012 REVIDERT BUDSJETT 2012 OPPRINNELIG BUDSJETT 2012 REGNSKAP 2011 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger , ,44 Andre salgs- og leieinntekter , ,60 Overføringer med krav til motytelse , ,40 Rammetilskudd fra staten , ,00 Andre statlige tilskudd , ,00 Andre overføringer , ,58 Skatt på Inntekt og formue , ,40 Eiendomsskatt , ,58 Andre direkte og indirekte skatter , ,00 Sum Driftsinntekter , ,00 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,39 Sosiale utgifter , ,31 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod , ,34 Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod , ,60 Overføringer , ,87 Avskrivninger , ,36 Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter , ,87 Brutto driftsresultat , ,13 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,47 Mottatte avdrag på utlån , ,00 Sum eksterne finansinntekter , ,47 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,67 Avdragsutgifter , ,00 Utlån ,00 Sum eksterne finansutgifter , ,67 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,20 Motpost avskrivninger , ,36 Netto driftsresultat , ,29 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk , Bruk av disposisjonsfond , ,45 Bruk av bundne fond , ,02 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger , ,47 Avsetninger Overført til investeringsregnskpet , ,00 Dekning av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk ,05 Avsatt til disposisjonsfond , ,50 Avsatt til bundne fond , ,40 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger , ,95 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk , ,81 Side 2 av 65

4 1.2. Hovedoversikt investering REGNSKAP 2012 REVIDERT BUDSJETT 2012 OPPRINNELIG BUDSJETT 2012 REGNSKAP 2011 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,19 Andre salgsinntekter , ,14 Overføringer med krav til motytelse , ,89 Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak ,00 Sum Inntekter , ,22 INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,41 Sosiale utgifter , ,45 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod , ,40 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , ,57 Overføringer , ,65 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 946, ,89 Fordelte utgifter Sum Utgifter , ,37 FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,37 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekning av tidligere års udekket ,76 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,61 Avsetninger til bundne fond , ,03 Sum finanstransaksjoner , , , ,77 Finansieringsbehov , ,92 FINANSIERING - Bruk av lån , ,86 Mottatte avdrag på utlån , ,95 Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,61 Bruk av ubundne investeringsfond , ,11 Bruk av bundne fond , ,39 Bruk likviditetsreserve - forskriftsendring Sum finansiering , , , ,92 Udekket/udisponert 0, Side 3 av 65

5 1.3. Hovedoversikt anskaffelse og anvendelse REGNSKAP 2012 REGNSKAP 2011 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , ,00 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,22 Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,28 Sum anskaffelse av midler , ,50 ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , ,51 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,48 Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,93 Sum anvendelse av midler , ,92 Anskaffelse - anvendelse av midler , ,58 Endring i ubrukte lånemidler , ,14 Endring i arbeidskapital , ,72 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger , ,16 Bruk av avsetninger , ,58 Til avsetning senere år - - Netto avsetninger , ,58 Side 4 av 65

6 1.4. Hovedoversikt balansen Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER Anleggsmidler , ,94 Faste eiendommer og anlegg , ,26 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,79 Utlån , ,89 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,74 Kortsiktige fordringer , ,19 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,55 Sum eiendeler , ,68 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,20 Disposisjonsfond , ,31 Bundne driftsfond , ,70 Ubundne investeringsfond , ,89 Bundne investeringsfond , ,92 Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK drift , ,48 Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK investering , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,81 Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i investeringsregnskapet - - Udekket i investeringsregnskapet - - Likviditetsreserve - - Kapitalkonto , ,05 GJELD Langsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,48 Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld , ,48 Premieavvik - - Sum egenkapital og gjeld , ,68 MEMORIAKONTO Memoriakonto - - Ubrukte lånemidler , ,61 Andre memoriakonti , ,00 Motkonto for memoriakontiene , ,61 Side 5 av 65

7 2. Noter Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Note 7: Note 8: Note 9: Arbeidskapitalen og netto driftsresultat Pensjonsberegninger Garantiansvar Innlån Kontrollgrense lån fordeling fast- og flytende rente, rente-og Avdragsutvikling Utlån Aksjer Fonds Kapitalkonto Note 10: Ubrukte lånemidler/avslutning av investeringsregnskapet Note 11: Anlegg- og avskrivningssaldi Note 12: Avstemming av økonomisk kretsløp Note 13: Etterkalkyler for vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, byggesak Note 14: Leasing Side 6 av 65

8 Note 1 Arbeidskapitalen 2012 TEKST DELSUM DELSUM BELØP ANVENDELSE / ANSKAFFELSE AV MIDLER Anskaffelse av midler ,63 Anvendelse av midler ,13 Endring , ,50 UBRUKTE LÅNEMIDLER Ubrukte lånemidler pr ,61 Ubrukte lånemidler pr ,73 Endring , ,88 SUM ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I BEVILGNINGSREGNSKAPET ,38 BALANSEN Omløpsmidler ,74 Omløpsmidler ,66 Endring i omløpsmidler , ,92 Kortsiktig gjeld ,48 Kortsiktig gjeld ,78 Endring i kortsiktig gjeld , ,30 SUM ENDRING AV ARBEIDSKAPITALEN I BALANSEREGNSKAPET , ,38 AVVIK -ENDRING I ARB.KAP. I BALANSE OG ENDRING I ARB.KAP. BEV.REGNSKAP - Kommentar Endring i arbeidskapital mellom balanseregnskapet og bevilgningsregnskapet skal være lik. Utvikling av arbeidskapitalen Beløp i hele 1000 kr Balansen Mest likvide midler Kortsiktige fordringer inkl. premieavvik Kortsiktig gjeld Arbeidskapital inkl. ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital inkl. ubr.lånemidler Ubrukte lånemidler Arbeidskapital ekskl. ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital ekskl. ubr.lånemidler Arbeidskapitalen er beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktige gjeld. For 2012 er arbeidskapitalen på 203 mill.kr inkl. ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen ekskl. ubrukte lånemidler er på 176 mill.kr. Det har vært nedgang i arbeidskapitalen de siste år, men viste en positiv tendens i 2011, for så å ha en nedgang fra 2011 til 2012 på 10,6 mill.kr. Ubrukte lånemidler er 26 mill.kr lavere i 2012 enn i Side 7 av 65

9 Likviditetshistorikk 2012 Kommentar Grafen viser netto innskudd på konsernkonto i 2012 den blå linjen. Sommeren 2012 ble alle lån som var inklusiv i konsernkontosystemet, ca. 70 mill.kr refinansiert og tatt ut av konsernkontosystemet. Dette er årsaken til at det tilsynelatende er en markant økning i netto innskudd i juni, juli Den røde linjen viser utviklingen inn i 2013, og som en ser er vi ikke langt over minimum. Dette har bl.a. sin årsak i at vi i 2012 ikke har tatt opp nye lån til investering, men kun brukt ubrukte lånemidler og ubrukte fondsmidler til finansiering av investeringen. Konsernkonto systemet er slik at når vi ikke nå har lån inklusiv, vil vi måtte søke om kassakreditt dersom vi kommer ned mot 0 i netto. Så lenge lånene var inklusiv i konsernkontosystemet kunne vi trekke på kreditt tilsvarende lånene. Side 8 av 65

10 Netto driftsresultat Driftsresultat Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 1,7 % 2,5 % -1,7 % -0,5 % 1,5 % 0,5 % Kommentar: Definisjon av resultatbegrep Regnskapsforskriften beskriver flere ulike resultatbegrep. Brutto driftsresultat er i 4 definert som driftsinntekter fratrukket driftsutgifter og avskrivninger. Med driftsinntekt i 4 forstås løpende inntekter og innbetalinger, med unntak av renteinntekter og utbytte, som benevnes eksterne finanstransaksjoner. Med driftsutgift menes løpende utgifter og utbetalinger, med unntak av renteutgifter, låneomkostninger og avdrag, som benevnes eksterne finanstransaksjoner. Netto driftsresultat defineres som brutto driftsresultat tillagt netto finanstransaksjoner og avskrivninger. Regnskapsmessig mer/mindre forbruk er netto driftsresultat tillagt periodens bruk av avsetninger og fratrukket avsetninger i perioden. Alta kommunes netto driftsresultat i 2012: Det var budsjettert med et netto driftsresultat på 0,7% eller 10.3 mill.kr. Det endelige resultat ble på 24,4 mill.kr. tilsvarende 1,7 %. Det anbefalte er et netto driftsresultat på minst 3 %. Tabellen over viser utviklingen av netto driftsresultat fra og med Netto driftsresultat er 10,1 mill.kr lavere i 2012 enn i Alta kommunes brutto driftsresultat i 2012: Det var budsjettert med et brutto driftsresultat på 28,2 mill.kr., det faktiske ble 38,1 mill.kr. Brutto driftsresultat i 2011 var på 56,6 mill.kr. Alta kommunes mindre forbruk i 2012: Årets mindre forbruk ble på 12,8 mill.kr., mindre forbruket i 2011 var på 17,1 mill.kr. Jfr. hovedoversikt drift, side 2. Side 9 av 65

11 Note 2 Pensjoner REGNSKAP 2012 ÅRETS PENSJONSKOSTNAD Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Alle ordn. DNB SPK KLP - Sykepleiere Alle ordn Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto pensjonskostnad Amortisering premieavvik (sum) ( ) Avregning for tidligere år Administrasjonskostnader Samlet kostnad PREMIEAVVIK Forfalt premie inkl adm. kostnader Administrasjonskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto pensjonskostnad ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets premieavvik ( ) ( ) NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE / MIDLER Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto forpliktelse eks. arb.giv.avgift SPESIFIKASJON AV BRUTTO FORPLIKTELSER IB pensjonsforpliktelser Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forpliktelser til og fraflyttet ved fratrådte Utbetalinger pensjoner for året (estimert) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) Amortisering estimat avvik forpliktelser ( ) ( ) UB Brutto pensjonsforpliktelse Uamortisert estimatavvik forpliktelser ( ) UB Brutto pensjonsforpliktelse ved full amortisering SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER IB pensjonsmidler Innbetaling til pensjonsmidler Administrasjonskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Midler til og fraflyttet Utbetalinger pensjoner for året (estimert) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) Forventet avkastning på pensjonsmidler Amortisering estimat avvik midler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UB Brutto pensjonsmidler Uamortisert estimatavvik forpliktelser UB Brutto pensjonsmidler ved full amortisering Side 10 av 65

12 ÅRETS PENSJONSKOSTNAD Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Alle ordn. Vital SPK KLP - Sykepleiere Alle ordn AMORTISERING AV PREMIEAVVIK Premieavvik oppstått forrige år ( ) ( ) ( ) Amortisering 1/10 av forrige års premieaavik ( ) ( ) ( ) Amortisering tidligere års premiavvik Amortiseringsbeløp premieavvik ( ) SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK Forpliktelser Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse 1.1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Estimatavvik forpliktelser IB ( ) ( ) Akkumulert avvik gjenstående fra tidligere år Amortisering av avvik i år vedr forpliktelser ( ) ( ) Uamortisert samlet estimatavvik forpliktelser UB ( ) Pensjonsmidler Estimerte midler ( ) ( ) Faktiske midler 1.1 ( ) ( ) ( ) Estimatavvik midler IB Akkumulert avvik gjenstående fra tidligere år Amortisering av avvik i år vedr midler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Uamortisert samlet estimatavvik midler UB (0) 0 ( ) FØRING AV ESTIMATAVVIK Amortisert estimatavvik brutto ( ) Amortisert premieavvik i år ( ) ( ) ( ) ( ) Netto estimatavvik ( ) AVSTEMMING Balanseført netto forpliktelse IB Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Amortisert premieavvik i år ( ) Netto til og fraflyttede forpliktelser Innbetalt premie inkl adm kostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto estimatavvik i år (balanseført) ( ) Balanseført netto forpliktelse UB MEDLEMSSTATUS Antall aktive Antall fratrådte med rettigheter Antall pensjonister Gj-snitt pensjonsgrunnlag Gjennomsnittsalder aktive 43,14-42,58 Forventet gjenstående tjenestetid 17,67 - Gjennomsnittlig avlagt tjenestetid - 8,52 Side 11 av 65

13 Regnskaps året Regnskaps året Regnskaps året Regnskaps året Regnskaps året ÅRETS PENSJONSKOSTNAD ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Alle ordn. Vital SPK KLP - Sykepleiere Alle ordn Diskonteringsrente 4,50% 4,50% 4,50% Forventet avkastning 5,50% 4,85% 3,16% Lønnsøkning 3,16% 3,16% 3,16% G-regulering 3,16% 3,16% 3,16% Regulering av løpende pensjon 3,16% 0,00% Arbeidsgiveravgift - sats 0,00% 0,00% AKTUARIELLE FORUTSETNINGER Forventet frivillig avgang før pensjonsalder 2,0% Forventet frivillig avgang før pensjonsalder 0,0% Uførhet (tabellnavn/beskrivelse) IR02- nivå Dødelighet (tabellnavn/beskrivelse) K2005-nivå Giftemålssannsynlighet m.v. (tabellnavn/beskrivelse) K2005-nivå Uttakstilbøyelighet AFP 40% 50% 50% Kommentarer til pensjonsnoten Premieavvik Årets premieavvik er på 25,9 mill.kr. Tilsvarende tall for 2011 var -13,2 mill kr. Premieavvikene skal i henhold til regnskapsforskriftene føres på en utgiftskonto. Beløpet er ført under sektor 109, Reserver. Amortisering av tidligere års premieavvik Amortisert premieavvik 2012 er på 6,9 mill.kr, tilsvarende tall i 2011 var på 8,2 mill.kr. Dette beløpet er også ført under sektor 109. Pensjonsforpliktelser Brutto pensjonsforpliktelser pr er på 1,6 milliarder kr. Tilsvarende tall for 2011 var på 1,5 milliarder kr. Pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler pr er på 1,3 milliarder kr. mot 1,2 milliarder kr i Forutsetninger Oppsettet viser at forventet uttak av AFP er beregnet til 50% for Statens Pensjonskasse og KLP, men Vital benytter 40%. Hvilken prosentsats som skal benyttes er det opp til den enkelte kommune å bestemme ihht forskriftene, dog må eventuelle endringer kommenteres særskilt. De samme satsene er blitt benyttet siden Side 12 av 65

14 Note 3 Garantier Konto Kreditor Opptatt år Lånetid antall år Opprinnelig lån Garantiforpliktelser pr DEN NORSKE BANK Finnmarkshallen Driftsselskap AS kr kr K-sak 43/01 Bossekop Barnehage 2004 kr kr K-sak 6/03 Alta Kristne Grunnskole kr kr Alta Havn KF kr kr Alta Havn KF kr kr Alta Havn KF kr kr Alta Havn KF kr kr SPAREBANKEN NORD-NORGE K-sak 139/ Barnehage Allta Siida AS kr kr DEN NORSKE STATS HUSBANK Stiftelsen Betania 1993 kr kr Alta foreldrelagsbarnehage kr kr Rishaugen Barnehage kr kr Holten Barnehage kr kr Stiftelsen utleieboliger 1996/ /12 kr kr Allta Siida AS kr kr Breverud Barnehage AS kr kr KOMMUNALBANKEN Nordlysbadet AS kr kr Nordlysbadet AS kr kr Nordlysbadet AS kr kr Alta kirkelige fellesråd (Nordlyskatedral) kr kr Alta kirkelige fellesråd (Nordlyskatedral) kr kr Det er opptatt 30 mill. i 2011 og 39,5 mill.kr i 2012 av de 86.mill Byhagen Eiendom AS kr kr KOMMUNALBANKEN Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) 1997/ kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr KLPKOMMUNEKREDITT 8914 Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr K-sak 62/07/ K- sak 140/08 K-sak 69/10 K-sak 98/11 SUM GARANTIFORPLIKTELSER kr kr Auro ra Kin o IKS 2006/2007 m aks 25 m ill.kr Fin n m ark Bo m p en geselskap AS - selvskyld n er. To t alt lån 196 m ill.kr. - An svar 50 % p å Alt a ko m m un e o g 50 % p å Fin n m ark Fylkesko m m un e mill.kr 98 mill.kr Kven vikm o en Mo t o rp ark - garan t i f o r f rem t id ige sp illem id20 ler Side 13 av 65

15 Kommentarer til garantinoten Aurora Kino IKS Ihht til selskapsavtale/vedtekter, behandlet i kommunestyret , K-sak 140/08 eier Tromsø, Alta, og Sør-Varanger kommune hhv. 64,4%, 27,6% og 8% av selskapet. Kommunene er utad pro rata ansvarlige for de lån selskapet opptar. I henhold til selskapsavtalen 17 for Aurora Kino IKS, kan selskapet maks ta opp lån på 25 mill.kr. Kommunens garantiansvar for selskapets samlede gjeld fordeler seg i forhold til eierandelen i selskapet. Kommunale forpliktelser i forbindelse med spillemidler. Kommunen er også garantist i de tilfeller andre enn kommunen står som eier/søker av spillemidler for følgende typer anlegg: Flerbrukshaller og spesialhaller Alpinanlegg Golfanlegg Motorsportsanlegg Kunstisbaner Garantiansvaret for kommunen gjelder tilbakebetaling av spillemidler dersom mottaker ikke oppfyller eller misligholder de krav som departementet har satt til lag/foreninger som mottar spillemidler. Det er videre et krav om at det samlede tilskuddet til anlegget er over 2 mill.kr, samt at det er spillemidler som er mottatt de 10 siste år. Side 14 av 65

16 Note 4 Innlån KONTO TEKST DELSUM DELSUM SUM ENDRING Balanseregnskapet Langsiktig gjeld pr kr Overtatt lån kr - Delsum kr Langsiktig gjeld pr kr Endring i langsiktig gjeld i balanseregnskapet kr kr ,00 Bevilgningsregnskapet Post 51 Post 51 Avdrag på lån i driftsregnskapet kr Post 51 Avdrag på lån i investeringsregnskapet kr Sum betalte avdrag kr kr Post 91 Bruk av lån i driftsregnskapet kr - Post 91 Bruk av lån i investeringsregnskapet kr Sum bruk av lån kr kr Ubrukte lånemidler Ubrukte lånemidler pr kr Ubrukte lånemidler pr kr Sum endring i ubrukte lånemidler kr kr kr Endring i langsiktig gjeld i bevilgningsregnskapet kr ,00 Avvik mellom balanse- og bevilgningsregnskapet kr - Side 15 av 65

17 Note 5 Kontrollgrense lån fordeling fast- og flytende rente, rente og avdragsutvikling Beregnet nedbetalingstid på lån Tekskt Leve tid Anleggsmidler AM Bokf. pr VEKTING Beløp i hele 1000 kr Anleggsmidler AM Bokf. pr VEKTING Anleggsmidler AM Bokf. pr VEKTING Aktiva 5 år , , ,02 Aktiva 10 år , , ,29 Aktiva 20 år , , ,22 Aktiva 40 år , , ,15 Aktiva 50 år , , ,09 SUM , , ,77 Beregning av minimums avdrag og avvik i forhold til faktisk avdrag Tekst Minimums Minimums Minimums verdi verdi verdi Beregn grunnlag Beløp i 1000 kr Beregn grunnlag Beløp i 1000 kr Beregn grunnlag Beløp i 1000 kr Langsiktig gjeld pr Minimum årlig avdrag A) Langsiktig gjeld B) Vekting uten korr av anl midler 42,0 42,0 41,8 C) (A delt på B) Laveste avdragsnivå Faktisk årlig avdrag (Drift) Avvik minimum og faktisk årlig avdrag Endring fra forrige år Kommentarer Maksimal gjennomsnittlig lånetid kunne ved utgangen av 2012 vært på 41,7 år, og laveste avdragsutgift kunne ha vært på 32,6 mill.kr. Etter refinansiering og justering av avdragstid på låneporteføljen i 2012 er faktisk betalte avdrag veldig nær minimumsavdraget. Side 16 av 65

18 Oversikt over fast og flytende renter pr TLÅNE GIVER 1 Lånenr Rentefot Rente reg GJELD Ford lån y tids pkt fast pr p e rente lån Beløp i 1000 kr l 8317 KLP ,94 % ,0 % 9900 KOMM. BANKEN ,46 % ,6 % 9900 KOMM. BANKEN ,45 % ,1 % 9900 KOMM. BANKEN ,30 % ,8 % 9900 KOMM. BANKEN ,30 % ,0 % 9900 KOMM. BANKEN ,92 % ,6 % 9900 KOMM. BANKEN ,96 % ,2 % 9900 KOMM. BANKEN ,04 % ,4 % 9900 KOMM. BANKEN ,71 % ,0 % A HUSB. VIDERE UTLÅN ,00 % ,3 % A HUSB. VIDERE UTLÅN ,76 % ,6 % A HUSB. VIDERE UTLÅN ,87 % ,3 % Fast rente lån ,0 % Flytende rente lån ,0 % Totalt lån ,0 % Kommentarer Av vår totale lånemasse på 1,363 milliarder kr. pr var 981,4 mill. kr eller 72 % opptatt med fast rente med de bindingstider som framkommer ovenfor. Tilsvarende tall for 2011 var 32,4 %. Oppsettet viser også at 381,8 mill. kr. eller 28,0 % er på flytende rente. Renten på disse lånene varierer fra kredittinstitusjon til kredittinstitusjon. 1 % renteendring mht den eksisterende lånemassen pr som er på flytende rente betyr ca 3,8 mill. kr. i mer/mindre utgift for kommunen. Norges Banks styringsrente pr dato er på 1,50 %. Gjeldsutvikling G r 1 GLÅNE GIVER 1 R 2 GJ. SNITT RENTE EKS LÅN GJELD GJELD GJELD GJELD GJELD GJELD Totalt 10 NORDEA BANK Totalt 3001 KLP Totalt 8317 KLP 3,94 % Totalt 4910 SPAREB1-NY Totalt 9900 KOMM. BANKEN 4,10 % Totalt 9916 HUSBANKEN - ORD. LÅN 2,40 % Totalt 1. Eks lån Totalt 2. Utlån 2,53 % Totalt 3,64 % Endring fra forrige år Endring fra forr år i % 13,4 % 21,4 % 4,0 % 2,6 % 5,4 % 0,9 % Endring i kr Endring i % 37,8 % Side 17 av 65

19 Kommentarer: Oppsettet viser fordelingen av lån på ulike kredittinstitusjoner. Videre framgår det at den gjennomsnittlige lånerenten vi betaler til bankene mht våre lån er på 3,64 %. Lånegjelden har økt med 0,9 % fra 2011 til 2012 og siden 2007 har den økt med 374,2 mill. kr. eller 37,8 %. Lånegjeld Totalt alle lån Gjeldsutvikling Be lø p i 1000 k r Beløp i 1000 kr Gje ld Gje ld Gje ld Gje ld Gje ld Gje ld Kommentarer: Kommunen hadde ved utgangen av 2007 langsiktig lånegjeld på 989,0 mill. kr. Ved utgangen av 2012 er den langsiktige lånegjeld på 1,363 milliarder kr., dvs en økning på 37,8 %. Låneopptak T o t a l t a l l e l å n O p p t a k n y e l å n B e l ø p i k r Beløp i 1000 kr N y e l å n N y e l å n N y e l å n N y e l å n N y e l å n N y e l å n Side 18 av 65

20 Kommentarer: 2008 er det året vi har opptatt mest i lån til investeringer og utlån med i alt 268 mill. kr. I 2012 er låneopptaket redusert til 60 mill. kr., hvorav hele beløpet er lån til videre utlån. Bakgrunnen for at vi ikke har opptatt lån i til andre formål i 2012 er at kommunen har omdisponert tidligere opptatte, ubrukte lånemidler. Renteutviklingen T o ta lt a lle lå n R e n te u tv ik lin g Be lø p i k r Beløp i 1000 kr RENT E RENT E RENT E RENT E RENT E Re n t e Kommentarer I hovedoversikten for drift, side 2, er renteutgift oppført med 57,5 mill.kr. Inklusiv i dette beløpet ligger internrenteutgiftene som skyldes konsernkontosystemet. Internrentene utgjør 11,1 mill.kr. Tilsvarende beløp også blir ført som renteinntekt. I oppsettet ovenfor framkommer det at vi har en renteutgift på 46,4 mill.kr. I denne summen inngår internrenter på de lån vi har inklusiv i konsernkontosystemet. Intern rentebeløpet utgjør 0,9 mill.kr, slik at det vi faktisk har betalt i renteutgift i 2012 er på 45,5 mill.kr. Side 19 av 65

21 Avdragsutviklingen T o ta lt a lle lå n A v d r a g s u tv ik lin g B e lø p i k r Beløp i 1000 kr A v d r a g A v d r a g A v d r a g A v d r a g A v d r a g A v d r a g Kommentarer: Oppsettet viser betalte låneavdrag i 2012 på 47,9 mill.kr. I hovedoversikten for drift, side 2, framkommer at betalte låneavdrag er på 34 mill.kr., og i hovedoversikten for investeringsregnskapet, side 3, er betalte avdrag på 13,9 mill.kr. Totalt betalt avdrag på 47,9 mill.kr. Norges banks rentebeslutninger mht styringsrenten R e n te m ø te S ty rin g s- D ø g n lå n s- re n te re n te E n d ring G je lde r fra 1 9.d e s.1 2 1,50 2,50 0, o k t.1 2 1,50 2,50 0, a u g.1 2 1,50 2,50 0, ju n.1 2 1,50 2,50 0, m a i.1 2 1,50 2,50 0,00 14.m a r.1 2 1,50 2,50 (0,25) 1 4.d e s.1 1 1,75 2,75 (0,50) 1 9.o k t.1 1 2,25 3,25 0, s e p.1 1 2,25 3,25 0, a u g.1 1 2,25 3,25 0, ju n.1 1 2,25 3,25 0, m a i.1 1 2,25 3,25 0,25 13.m a i m a r.1 1 2,00 3,00 0, ja n.1 1 2,00 3,00 0, d e s.1 0 2,00 3,00 0, o k t.1 0 2,00 3,00 0, s e p.1 0 2,00 3,00 0, a u g.1 0 2,00 3,00 0, ju n.1 0 2,00 3,00 0, m a i.1 0 2,00 3,00 0,25 06.m a i m a r.1 0 1,75 2,75 0,00 I ovennevnte oppsett framkommer hvordan utviklingen av styringsrenten i Norges Bank har vært siden 24. mars Her ser en at styringsrenten har holdt seg på 1,50 % siden mars måned Side 20 av 65

22 Note 6 Utlån KONTO TEKST DELSUM DELSUM SUM ENDRING Balanseregnskapet Kap. 222 Saldo pr kr Kap. 223 Saldo pr kr Sum kap. 222 og 223 pr kr kr Kap. 222 Saldo pr kr Kap. 223 Saldo pr kr Sum kap. 222 og 223 pr kr kr Sum endring i balansen kr kr Bevilgningsregnskapet Uerholdelig restanse kr - Uerholdelig restanse kr Post 92 Avdrag på utlån i driftsregnskapet kr Post 92 Avdrag på utlån i investeringsregnskapet kr Sum mottatte avdrag kr kr Slettet restgjeld kr - Renter tilbakeført til restgjeld startlån kr Renter tilbakeført til restgjeld kraft-/næringslån kr Post 52 Utlån av midler i driftsregnskapet kr - Post 52 Utlån av midler i investeringsregnskapet kr Sum utlån i 2012 kr kr Sum endring i bevilgningsregnskapet kr kr Avvik mellom balanse- og bevilgningsregnskapet kr - Side 21 av 65

23 Note 7 Aksjer KONTO TEKST DELSUM DELSUM SUM ENDRING Balanseregnskapet Saldo pr kr Saldo pr kr Saldo pr kr Saldo pr kr Sum kap. 221 pr kr kr Saldo pr kr Saldo pr kr Saldo pr kr Saldo pr kr Sum kap. 221 pr kr kr Sum endring i balansen kr kr Bevilgningsregnskapet kr - Post 529 Kjøp av aksjer/andel kr Sum mottatte avdrag kr kr kr - Alta Ski og Alpinsenter AS - konkurs kr Post 929 Salg av aksjer kr - kr Sum endring i bevilgningsregnskapet kr kr Avvik mellom balanse- og bevilgningsregnskapet - Kommentar I posten 529 framkommer innbetalt egenkapitalinnskudd til KLP vedrørende pensjonsordningen for sykepleiere med 0,35 mill. kr. Alta Ski og Alpinsenter AS er konkurs i 2012 og aksjeposten er tilbakeført. Side 22 av 65

24 Aksjeoversikt BALANSE- KONTO SELSKAPSNAVN EIERANDEL / ANTALL AKSJER BALANSEFØRT VERDI PR Den Nordenfjeldske Bykreditt KLP Egenkapitalinnskudd Alta Utviklingsselskap/Origo Nord AS 1913 aksjer à kr % Kommunekraft AS 1 aksje á kr , Vefik IKS 3 eierandeler á kr , Kusek IKS 3 eierandeler Alta Produkter Eiendom AS 2982 aksjer á kr % A/L Biblioteksentralen 1 andel á kr. 300, Finnmark Bompengeselskap AS Finnmark Enøksenter AS 50 aksjer á kr. 100, Nord Norsk Student og elevhjem Finnmarkshallen drift 51% av aksjene A/L Galvano Stans 2 andeler á kr. 100, A/L Kvalfjord Vannverk Alta Idrettspark 3 aksjer á kr , Sagat 35 aksjer á kr. 50, Hammerfest Turist AS 5 aksjer á kr. 100, Origo As 820 aksjer à kr Bossekop Samfunnshus A/L Talvik Samfunnshus 2402 andeler á kr. 100, A/L Langfjordbotn Samfunnshus Stud.samf.hus A/L 2 andeler á kr. 100, Leirbotn Samfunnshus AL 110 andeler á kr. 100, Alta Fiskeriservice AS 128 aksjer á kr , Alta Ski- og Alpinsenter AS 4950 aksjer á kr. 10,- + innskudd aksjekapital i Konkurs i Kr ,- ført ut av balansen Nordlysbadet A/S 4000 aksjer á kr. 5000,- - 64,5% Komsa Parkering AS Eierandel 49% Allta Sámi Giellaguovddás AS 33 aksjer á kr. 1060, Aurora Kino IKS Nordlysattraksjon AS A/L Alta Boligbyggerlag 40 andeler á kr. 100, Herav andeler knyttet mot leiligheter: Knausen Borettslag Kaiskuru Borettslag Midtbakkflaten Borettslag Myrullveien Borettslag 1 stk 2 stk 5 stk 1 stk SUM AKSJER OG ANDELER Side 23 av 65

25 Note 8 Fonds DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND ,31 Avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet inn ,85 Forbruk av disposisjonsfond i investeringsregnsk. inn ut ,36 Forbruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet ut ,95 DISPOSISJONSFOND ,85 Gruppa disposisjonsfond tilsvarer kapittel 256, 257 og 258 i balanseregnskapet. Det er avsatt til disposisjonsfond 19,4 mill.kr. Det er brukt 6 mill.kr i investeringsregnskapet til ulike investeringsprosjekt. I driftsregnskapet er det brukt 0,8 mill.kr. Dette er i henhold til budsjett. UBUNDNE INVESTERINGSFOND UBUNDNE INVESTERINGSFOND inn ,89 Avsatt til ubundne investeringsfond i investeringsregnsk. inn ,00 - Forbruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnsk. ut ,89 UBUNDNE INVESTERINGSFOND ut ,00 Ubundne investeringsfond tilsvarer kapittel 253 i balanseregnskapet. Det er avsatt til ubundne investeringsfond 0,2 mill.kr. Bruk av fondet er på 27,5 mill.kr. til ulike investeringsprosjekt ihht. budsjett. Avsatte midler gjelder avsetning av 0,2 mill.kr til utredning av sykehusstruktur. BUNDNE INVESTERINGSFOND BUNDNE INVESTERINGSFOND inn ,92 Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnsk. inn ,08 Forbruk av bundne investeringsfond i investeringsregnsk. ut ,82 BUNDNE INVESTERINGSFOND ut ,18 Bundne investeringsfond tilsvarer kapittel 255 i balanseregnskapet. Det er totalt avsatt 14,1 mill.kr. Avsatte midler gjelder i hovedsak avsatte ekstraordinære innbetalinger av startlån på 13,7 mill.kr og avsatt til lekeplassfond 0,4 mill.kr. Bruk på 8,6 mill.kr ihht. budsjett. BUNDNE DRIFTSFOND BUNDNE DRIFTSFOND inn ,70 Avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet inn ,36 Forbruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet ut ,25 BUNDNE DRIFTSFOND ut ,81 Bundne driftsfond tilsvarer kapittel 251 i balanseregnskapet. Bruk og avsetning i denne fondsgruppa er eksterne midler til ulike tiltak i driftsregnskapet. I denne gruppa inngår også kraftfond og selvkostfondene. Opptjente renter som er avsatt til kraft-/næringsfond utgjør 1,6 mill.kr i Side 24 av 65

26 SUM TOTALE FONDS PR ,82 Bruk og avsetninger i året inn ,29 ut ,27 SUM TOTALE FONDS PR ,84 Totale fonds har en netto nedgang fra 2011 til 2012 på 6,3 mill.kr. Det vises for øvrig til balanseregnskapet, side 62, 63, 64 for detaljert oversikt over de enkelte fondsgrupper og fond. Side 25 av 65

27 Note 9 Kapitalkonto REGNSKAP 2012 Konto Tekst Delsum Debet Hovedsum Konto Tekst Delsum kredit Hovedsum Balansen Balansen Underskudd 0,00 Overskudd , Nedskr/avskr biler/m askiner/ut st yr , Kjøp av biler/m askiner/ut st yr , , DELSUM , , DELSUM , , Nedskr./avskr. eien d./anlegg 200 Salg jordeiendom m er 200 Salg av f ast eiendom /anlegg , Akt ivering av f ast eiend. og anlegg , DELSUM , , DELSUM , , Nedskr./avskr. EDB-ut st yr , Kjøp av edb/ut st yr ,61 0,00 DELSUM , ,08 DELSUM , , Egenkapit alinnskudd KLP 203 Slet t et rest gjeld 203 Rent er t illagt lån , Ut lån av egne m idler 203 Kapit alnedset t /økning/salg , Ut lån av Kraf t f ondet 203 Avdrag på ut lån - kraf t f ond , Kjøp av aksjer/eierandeler ,00 DELSUM , ,00 DELSUM , , Uerholdelig lån ,00 Rent er t illagt lån , Avdrag på ut lån - egenkap.lån , Ut lån DELSUM , ,08 DELSUM , , Lån om gjort t il bidrag 0,00 Korr.f eil lånesaldo 0, Avdrag sosiale lån , Ut lån - sosiale lån DELSUM , ,00 DELSUM 0,00 0, Bruk av lånem idler , , , Overt at t lån/innf ridd garant i 0, Ut lån - egenkap.lån , Gam m el uerholdelig rest anse 0, Bruk lånem ut lån , Avdrag på ekst erne lån ,00 DELSUM , ,27 DELSUM , , Pensjonsf orplikt elser , , Pensjonsm idler , ,00 Balansen pr Balansen pr Overskudd kapital ,76 Underskudd kapital 0,00 SUM DEBET ,51 SUM KREDIT ,51 Alta, Alta, Bjørn Atle Hansen Gunvor Isaksen Tove Mathisen Rådmann Fagansvarlig Revisjonssjef sign sign sign Side 26 av 65

28 Note 10 Ubrukte lånemidler/avslutning av investeringsregnskapet Ubrukte lånemidler og investeringsmidler på fond Til og med 2011 var lån opptatt til investering øremerket det enkelte prosjekt, og regnskapsført på egne balansekonti pr. prosjekt. Det samme ble gjort med investeringsmidler fra fond. Ihht nye forskrifter/presiseringer i 2011 fra kommunaldepartementet har Alta kommune nå tilpasset seg langt på veg de nye presiseringene. Fra departementet presiseres det at investeringsbudsjettet er ettårig, og ikke årsuavhengig, og med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale med giver, regnes alle midler i prinsippet som frie investeringsmidler. All tilgang på frie midler i investeringsregnskapet vil således måtte ansees som felles finansiering av investeringsporteføljen. I 2012 er så å si all finansiering av årets investeringsportefølje regnskapsført felles for alle prosjekt på prosjekt K800. I balanseregnskapet er alle ubrukte lånemidler nå samlet på en balansekonto, og det samme gjelder for ubrukte investeringsmidler på fond. Jfr. balanseregnskapet side 62 og 63. Rest ubrukte lånemidler til investering er på 7,2 mill.kr etter årets avslutning. For detaljer vedrørende årets investering vises det til side 34 og 35 i regnskapsdokumentet. Startlån KONTOTEKST Regnskap 2012 Korr Bud 2012 Oppr Bud LÅNEAVDRAG HUSBANK VIDEREUTL , , , UTLÅN AV STARTLÅN , , , AVSETN.BUNDNE INVEST.FOND , ,00 0, BRUK AV STARTLÅN , , , MOTTATT AVDRAG STARTLÅN/ETABL , , , MOTTATT EKSTRAORD.AVDR.START/ETABL , ,00 0,00 Sum 0,00 0,00 0,00 Kommentarer I 2012 er det opptatt 60 mill.kr i lån til videre utlån. Det er gitt lånetilsagn for hele beløpet, men faktisk utbetalt lån ved utgangen av 2012 er på 51,9 mill.kr. Tilsagnstiden er pr. i dag 6 måneder. Det er betalt 13,9 mill.kr i låneavdrag til Husbanken, innbetalt ordinære avdrag fra låntakerne er på 7,3 mill.kr. Ekstraordinære innbetalinger fra kundene er 20,3 mill.kr. Låneavdrag til Husbanken skal finansieres med innbetalte låneavdrag. Resterende 13,7 mill.kr av ekstraordinære innbetalinger er avsatt til bundet investeringsfond. Fondet er på 58,3 mill.kr. og skal ihht forskrifter brukes til nedbetaling av lån. Side 27 av 65

29 Note 11 Anlegg- og avskrivningssaldi ANLEGGSMIDLER (5 års avskr.) ANLEGGMIDLER ( 10 års avskr.) ANLEGGSMIDLER ( 20 års avskr.) ANLEGGMIDLER (40 års avskr.) ANLEGGSMIDLER ( 50 års avskr.) SUM ANLEGGS MIDLER UB Aktivert i UB Aktivert i UB AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING SUM AVSKRIVING UB ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Avskrevet i 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UB ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Avskrevet i 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UB ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto avskrivbar anleggsverdi MERKNAD: Ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning skal følgende avskrivningsperioder legges til grunn: 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende. 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende. 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Note 12 Avstemming av økonomisk kretsløp REGNSKAP 2012 REGNSKAP 2012 REGNSKAP 2012 Omløpsmidler Anleggsmidler = Eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld = Gjeld = - Arbeidskapital Ubrukte lånemidler Ubrukte lånemidler = = = Egenkapitalens fondsdel Kapitalkonto = Egenkapital Side 28 av 65

30 Note 13 Etterkalkyler selvkost og byggesak Gebyrgrunnlag avløp etterkalkyle 2012 Grunnlag Enhet Tallunderlag Regnskap Regnskap Regnskap Abonnementsgebyrer ordinære stk Abonnementsgebyrer hybler stk Tilknytningsgebyrer stk Vannforbruk 1000m³ Areal for stipulert forbruk 1000m² Investeringer 1000kr Volumvekst % 0,7 0,70 0,70 Lønnsvekst % 3,5 3,25 4,00 Prisvekst % 1,8 1,75 1,90 Deflator 3,10 2,80 3,30 Kalkylerente % 3,46 3,24 2,44 Gebyrstørrelser Abonnementsgebyr kr Abonnementsgebyr årlig økning % 6,0 5,0 2,0 Tilknytingsgebyr kr Tilknytningsgebyr årlig økning % 0,0 0,0 0,0 Kubikkpris kr/m³ 6,89 7,23 7,37 Kubikkpris årlig økning % 6,0 5,0 2,0 Stipuleringsfaktor m³/m² 1,20 1,20 1,20 Kostnader Kapitalkostnader - avskrivning 1000kr Kapitalkostnader - renter 1000kr Leasing 1000kr Forvaltning 1000kr Faste kostnader sum 1000kr Faste kostnader økning % 9,3 12,0 4,0 Lønnskostnader drift 1000kr Driftskostnader 1000kr Variable kostnader sum 1000kr Variable kostnader økning % -1,2 4,2 22,2 Kosnader totalt 1000kr Kostnader totalt økning % 3,8 8,1 12,8 Inntekter Abonnementsgebyr 1000kr Tilknytningsgebyrer 1000kr Faste inntekter sum 1000kr Faste inntekter økning % 8,4 4,6 6,2 Forbruksgebyr areal 1000kr Forbruksgebyr målt 1000kr Andre inntekter 1000kr Variable inntekter sum 1000kr Variable inntekter økning % -0,5 17,2 6,0 Inntekter totalt 1000kr Inntektsøkning % 4,4 10,0 6,1 Resultat 1000kr Renter selvkostfond 1000kr Selvkostfond avløp 1000kr Gebyrgrunnlag vann etterkalkyle 2012 Grunnlag Enhet Tallgrunnlag Regnskap Regnskap Regnskap Abonnementsgebyrer ordinære stk Abonnementsgebyrer hybler stk Tilknytningsgebyrer stk Vannforbruk 1000m³ Vannmålere Qn 2,5 stk Vannmålere Qn 6-10 stk 206 Vannmålere Dn stk 100 Areal for stipulert forbruk 1000m² Investeringer 1000kr Volumvekst % 0,7 0,70 0,70 Lønnsvekst % 3,5 3,25 4,00 Prisvekst % 1,8 1,75 1,90 Deflator 3,10 2,80 3,30 Kalkylerente % 3,46 3,24 2,44 Gebyrstørrelser Abonnementsgebyr kr Abonnementsgebyr årlig økning % 0,0 10,0 2,0 Tilknytingsgebyr kr Tilknytningsgebyr årlig økning % 0,0 0,0 0,0 Kubikkpris kr/m³ 5,33 5,86 5,98 Kubikkpris årlig økning % 0,0 10,0 2,0 Stipuleringsfaktor m³/m² 1,20 1,20 1,20 Vannmålergebyr Qn 2,5 kr Vannmålergebyr Qn 6-10 kr Vannmålergebyr Dn kr Kostnader Kapitalkostnader - avskrivning kr Kapitalkostnader - renter kr Leasing kr Forvaltning kr Faste kostnader sum kr Faste kostnader økning % -0,1 0,7-4,3 Lønnskostnader drift kr Driftskostnader kr Variable kostnader sum kr Variable kostnader økning % 16,9-8,9 6,0 Kostnader totalt kr Kostnader totalt økning % 8,0-4,3 0,8 Inntekter Abonnementsgebyr kr Tilknytningsgebyrer kr Faste inntekter sum kr Faste inntekter økning % 3,1 7,6 6,7 Forbruksgebyr areal kr Forbruksgebyr målt kr Vannmålergebyr kr Andre inntekter kr Variable inntekter sum kr Variable inntekter økning % 2,4 16,9 0,0 Inntekter totalt kr Inntektsøkning % 2,8 12,0 3,3 Resultat kr Renter selvkostfond kr Selvkostfond vann kr Side 29 av 65

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Årsregnskap INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 Driftsregnskapet 3 1.2 Investeringsregnskapet 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4 Balanseregnskapet 6 2. NOTER... 7 Note 1 : Arbeidskapital

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R

ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R Smølakommune - øyi et havav muligheter ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 OBLIGATORISKE OVERSIKTER... 3 Driftsregnskapet... 3 sskjema 1A - drift... 4 sskjema 1B

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag 18. juni 2012 kl. 12.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 09/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 15. mars 2012

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:35 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler 812.580.267,47 762.861.849,29 Faste eiendommer og anlegg 412.749.085,70

Detaljer