Årsregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2012. www.alta.kommune.no"

Transkript

1 Årsregnskap 2012

2 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7 Note 2 Pensjonsberegninger 10 Note 3 Garantier 13 Note 4 Innlån 15 Note 5 Kontrollgrense lån, gjeldsutvikl, låneopptak, renter og avdrag 16 Note 6 Utlån 21 Note 7 Aksjer 22 Note 8 Fonds 24 Note 9 Kapitalkonto 26 Note10 Ubrukte lånemidler/avslutning av investeringsregnskapet 27 Note11 Anlegg- og avskrivningsaldi 28 Note12 Avstemming av økonomisk kretsløp 28 Note13 Etterkalkyler selvkost og byggesak 29 Note14 Leasing INVESTERINGSREGNSKAPET...35 Skjema 2A 35 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler 36 Finansiering av den samlede investeringsportefølje DRIFTSREGNSKAPET...39 Skjema 1A 39 Skjema 1B - Driftsregnskap pr. sektor 40 Brutto driftsinntekter/utgifter pr kostra-art 43 Netto drift pr. funksjon 45 Driftsregnskap - spesifikasjon ansvar 8 og 9 47 Netto avvik budsjett/regnskap fordelt pr. sektor 49 Hovedkonklusjon driftsregnskap Skatter og rammetilskudd BALANSEREGNSKAPET...58 Side 1 av 65

3 1. Hovedoversikter 1.1. Hovedoversikt drift REGNSKAP 2012 REVIDERT BUDSJETT 2012 OPPRINNELIG BUDSJETT 2012 REGNSKAP 2011 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger , ,44 Andre salgs- og leieinntekter , ,60 Overføringer med krav til motytelse , ,40 Rammetilskudd fra staten , ,00 Andre statlige tilskudd , ,00 Andre overføringer , ,58 Skatt på Inntekt og formue , ,40 Eiendomsskatt , ,58 Andre direkte og indirekte skatter , ,00 Sum Driftsinntekter , ,00 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,39 Sosiale utgifter , ,31 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod , ,34 Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod , ,60 Overføringer , ,87 Avskrivninger , ,36 Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter , ,87 Brutto driftsresultat , ,13 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,47 Mottatte avdrag på utlån , ,00 Sum eksterne finansinntekter , ,47 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,67 Avdragsutgifter , ,00 Utlån ,00 Sum eksterne finansutgifter , ,67 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,20 Motpost avskrivninger , ,36 Netto driftsresultat , ,29 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk , Bruk av disposisjonsfond , ,45 Bruk av bundne fond , ,02 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger , ,47 Avsetninger Overført til investeringsregnskpet , ,00 Dekning av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk ,05 Avsatt til disposisjonsfond , ,50 Avsatt til bundne fond , ,40 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger , ,95 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk , ,81 Side 2 av 65

4 1.2. Hovedoversikt investering REGNSKAP 2012 REVIDERT BUDSJETT 2012 OPPRINNELIG BUDSJETT 2012 REGNSKAP 2011 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,19 Andre salgsinntekter , ,14 Overføringer med krav til motytelse , ,89 Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak ,00 Sum Inntekter , ,22 INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,41 Sosiale utgifter , ,45 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod , ,40 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , ,57 Overføringer , ,65 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 946, ,89 Fordelte utgifter Sum Utgifter , ,37 FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,37 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekning av tidligere års udekket ,76 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,61 Avsetninger til bundne fond , ,03 Sum finanstransaksjoner , , , ,77 Finansieringsbehov , ,92 FINANSIERING - Bruk av lån , ,86 Mottatte avdrag på utlån , ,95 Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,61 Bruk av ubundne investeringsfond , ,11 Bruk av bundne fond , ,39 Bruk likviditetsreserve - forskriftsendring Sum finansiering , , , ,92 Udekket/udisponert 0, Side 3 av 65

5 1.3. Hovedoversikt anskaffelse og anvendelse REGNSKAP 2012 REGNSKAP 2011 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , ,00 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,22 Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,28 Sum anskaffelse av midler , ,50 ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , ,51 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,48 Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,93 Sum anvendelse av midler , ,92 Anskaffelse - anvendelse av midler , ,58 Endring i ubrukte lånemidler , ,14 Endring i arbeidskapital , ,72 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger , ,16 Bruk av avsetninger , ,58 Til avsetning senere år - - Netto avsetninger , ,58 Side 4 av 65

6 1.4. Hovedoversikt balansen Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER Anleggsmidler , ,94 Faste eiendommer og anlegg , ,26 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,79 Utlån , ,89 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,74 Kortsiktige fordringer , ,19 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,55 Sum eiendeler , ,68 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,20 Disposisjonsfond , ,31 Bundne driftsfond , ,70 Ubundne investeringsfond , ,89 Bundne investeringsfond , ,92 Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK drift , ,48 Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK investering , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,81 Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i investeringsregnskapet - - Udekket i investeringsregnskapet - - Likviditetsreserve - - Kapitalkonto , ,05 GJELD Langsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,48 Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld , ,48 Premieavvik - - Sum egenkapital og gjeld , ,68 MEMORIAKONTO Memoriakonto - - Ubrukte lånemidler , ,61 Andre memoriakonti , ,00 Motkonto for memoriakontiene , ,61 Side 5 av 65

7 2. Noter Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Note 7: Note 8: Note 9: Arbeidskapitalen og netto driftsresultat Pensjonsberegninger Garantiansvar Innlån Kontrollgrense lån fordeling fast- og flytende rente, rente-og Avdragsutvikling Utlån Aksjer Fonds Kapitalkonto Note 10: Ubrukte lånemidler/avslutning av investeringsregnskapet Note 11: Anlegg- og avskrivningssaldi Note 12: Avstemming av økonomisk kretsløp Note 13: Etterkalkyler for vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, byggesak Note 14: Leasing Side 6 av 65

8 Note 1 Arbeidskapitalen 2012 TEKST DELSUM DELSUM BELØP ANVENDELSE / ANSKAFFELSE AV MIDLER Anskaffelse av midler ,63 Anvendelse av midler ,13 Endring , ,50 UBRUKTE LÅNEMIDLER Ubrukte lånemidler pr ,61 Ubrukte lånemidler pr ,73 Endring , ,88 SUM ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I BEVILGNINGSREGNSKAPET ,38 BALANSEN Omløpsmidler ,74 Omløpsmidler ,66 Endring i omløpsmidler , ,92 Kortsiktig gjeld ,48 Kortsiktig gjeld ,78 Endring i kortsiktig gjeld , ,30 SUM ENDRING AV ARBEIDSKAPITALEN I BALANSEREGNSKAPET , ,38 AVVIK -ENDRING I ARB.KAP. I BALANSE OG ENDRING I ARB.KAP. BEV.REGNSKAP - Kommentar Endring i arbeidskapital mellom balanseregnskapet og bevilgningsregnskapet skal være lik. Utvikling av arbeidskapitalen Beløp i hele 1000 kr Balansen Mest likvide midler Kortsiktige fordringer inkl. premieavvik Kortsiktig gjeld Arbeidskapital inkl. ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital inkl. ubr.lånemidler Ubrukte lånemidler Arbeidskapital ekskl. ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital ekskl. ubr.lånemidler Arbeidskapitalen er beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktige gjeld. For 2012 er arbeidskapitalen på 203 mill.kr inkl. ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen ekskl. ubrukte lånemidler er på 176 mill.kr. Det har vært nedgang i arbeidskapitalen de siste år, men viste en positiv tendens i 2011, for så å ha en nedgang fra 2011 til 2012 på 10,6 mill.kr. Ubrukte lånemidler er 26 mill.kr lavere i 2012 enn i Side 7 av 65

9 Likviditetshistorikk 2012 Kommentar Grafen viser netto innskudd på konsernkonto i 2012 den blå linjen. Sommeren 2012 ble alle lån som var inklusiv i konsernkontosystemet, ca. 70 mill.kr refinansiert og tatt ut av konsernkontosystemet. Dette er årsaken til at det tilsynelatende er en markant økning i netto innskudd i juni, juli Den røde linjen viser utviklingen inn i 2013, og som en ser er vi ikke langt over minimum. Dette har bl.a. sin årsak i at vi i 2012 ikke har tatt opp nye lån til investering, men kun brukt ubrukte lånemidler og ubrukte fondsmidler til finansiering av investeringen. Konsernkonto systemet er slik at når vi ikke nå har lån inklusiv, vil vi måtte søke om kassakreditt dersom vi kommer ned mot 0 i netto. Så lenge lånene var inklusiv i konsernkontosystemet kunne vi trekke på kreditt tilsvarende lånene. Side 8 av 65

10 Netto driftsresultat Driftsresultat Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 1,7 % 2,5 % -1,7 % -0,5 % 1,5 % 0,5 % Kommentar: Definisjon av resultatbegrep Regnskapsforskriften beskriver flere ulike resultatbegrep. Brutto driftsresultat er i 4 definert som driftsinntekter fratrukket driftsutgifter og avskrivninger. Med driftsinntekt i 4 forstås løpende inntekter og innbetalinger, med unntak av renteinntekter og utbytte, som benevnes eksterne finanstransaksjoner. Med driftsutgift menes løpende utgifter og utbetalinger, med unntak av renteutgifter, låneomkostninger og avdrag, som benevnes eksterne finanstransaksjoner. Netto driftsresultat defineres som brutto driftsresultat tillagt netto finanstransaksjoner og avskrivninger. Regnskapsmessig mer/mindre forbruk er netto driftsresultat tillagt periodens bruk av avsetninger og fratrukket avsetninger i perioden. Alta kommunes netto driftsresultat i 2012: Det var budsjettert med et netto driftsresultat på 0,7% eller 10.3 mill.kr. Det endelige resultat ble på 24,4 mill.kr. tilsvarende 1,7 %. Det anbefalte er et netto driftsresultat på minst 3 %. Tabellen over viser utviklingen av netto driftsresultat fra og med Netto driftsresultat er 10,1 mill.kr lavere i 2012 enn i Alta kommunes brutto driftsresultat i 2012: Det var budsjettert med et brutto driftsresultat på 28,2 mill.kr., det faktiske ble 38,1 mill.kr. Brutto driftsresultat i 2011 var på 56,6 mill.kr. Alta kommunes mindre forbruk i 2012: Årets mindre forbruk ble på 12,8 mill.kr., mindre forbruket i 2011 var på 17,1 mill.kr. Jfr. hovedoversikt drift, side 2. Side 9 av 65

11 Note 2 Pensjoner REGNSKAP 2012 ÅRETS PENSJONSKOSTNAD Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Alle ordn. DNB SPK KLP - Sykepleiere Alle ordn Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto pensjonskostnad Amortisering premieavvik (sum) ( ) Avregning for tidligere år Administrasjonskostnader Samlet kostnad PREMIEAVVIK Forfalt premie inkl adm. kostnader Administrasjonskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto pensjonskostnad ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets premieavvik ( ) ( ) NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE / MIDLER Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto forpliktelse eks. arb.giv.avgift SPESIFIKASJON AV BRUTTO FORPLIKTELSER IB pensjonsforpliktelser Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forpliktelser til og fraflyttet ved fratrådte Utbetalinger pensjoner for året (estimert) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) Amortisering estimat avvik forpliktelser ( ) ( ) UB Brutto pensjonsforpliktelse Uamortisert estimatavvik forpliktelser ( ) UB Brutto pensjonsforpliktelse ved full amortisering SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER IB pensjonsmidler Innbetaling til pensjonsmidler Administrasjonskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Midler til og fraflyttet Utbetalinger pensjoner for året (estimert) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) Forventet avkastning på pensjonsmidler Amortisering estimat avvik midler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UB Brutto pensjonsmidler Uamortisert estimatavvik forpliktelser UB Brutto pensjonsmidler ved full amortisering Side 10 av 65

12 ÅRETS PENSJONSKOSTNAD Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Alle ordn. Vital SPK KLP - Sykepleiere Alle ordn AMORTISERING AV PREMIEAVVIK Premieavvik oppstått forrige år ( ) ( ) ( ) Amortisering 1/10 av forrige års premieaavik ( ) ( ) ( ) Amortisering tidligere års premiavvik Amortiseringsbeløp premieavvik ( ) SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK Forpliktelser Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse 1.1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Estimatavvik forpliktelser IB ( ) ( ) Akkumulert avvik gjenstående fra tidligere år Amortisering av avvik i år vedr forpliktelser ( ) ( ) Uamortisert samlet estimatavvik forpliktelser UB ( ) Pensjonsmidler Estimerte midler ( ) ( ) Faktiske midler 1.1 ( ) ( ) ( ) Estimatavvik midler IB Akkumulert avvik gjenstående fra tidligere år Amortisering av avvik i år vedr midler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Uamortisert samlet estimatavvik midler UB (0) 0 ( ) FØRING AV ESTIMATAVVIK Amortisert estimatavvik brutto ( ) Amortisert premieavvik i år ( ) ( ) ( ) ( ) Netto estimatavvik ( ) AVSTEMMING Balanseført netto forpliktelse IB Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Amortisert premieavvik i år ( ) Netto til og fraflyttede forpliktelser Innbetalt premie inkl adm kostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto estimatavvik i år (balanseført) ( ) Balanseført netto forpliktelse UB MEDLEMSSTATUS Antall aktive Antall fratrådte med rettigheter Antall pensjonister Gj-snitt pensjonsgrunnlag Gjennomsnittsalder aktive 43,14-42,58 Forventet gjenstående tjenestetid 17,67 - Gjennomsnittlig avlagt tjenestetid - 8,52 Side 11 av 65

13 Regnskaps året Regnskaps året Regnskaps året Regnskaps året Regnskaps året ÅRETS PENSJONSKOSTNAD ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Alle ordn. Vital SPK KLP - Sykepleiere Alle ordn Diskonteringsrente 4,50% 4,50% 4,50% Forventet avkastning 5,50% 4,85% 3,16% Lønnsøkning 3,16% 3,16% 3,16% G-regulering 3,16% 3,16% 3,16% Regulering av løpende pensjon 3,16% 0,00% Arbeidsgiveravgift - sats 0,00% 0,00% AKTUARIELLE FORUTSETNINGER Forventet frivillig avgang før pensjonsalder 2,0% Forventet frivillig avgang før pensjonsalder 0,0% Uførhet (tabellnavn/beskrivelse) IR02- nivå Dødelighet (tabellnavn/beskrivelse) K2005-nivå Giftemålssannsynlighet m.v. (tabellnavn/beskrivelse) K2005-nivå Uttakstilbøyelighet AFP 40% 50% 50% Kommentarer til pensjonsnoten Premieavvik Årets premieavvik er på 25,9 mill.kr. Tilsvarende tall for 2011 var -13,2 mill kr. Premieavvikene skal i henhold til regnskapsforskriftene føres på en utgiftskonto. Beløpet er ført under sektor 109, Reserver. Amortisering av tidligere års premieavvik Amortisert premieavvik 2012 er på 6,9 mill.kr, tilsvarende tall i 2011 var på 8,2 mill.kr. Dette beløpet er også ført under sektor 109. Pensjonsforpliktelser Brutto pensjonsforpliktelser pr er på 1,6 milliarder kr. Tilsvarende tall for 2011 var på 1,5 milliarder kr. Pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler pr er på 1,3 milliarder kr. mot 1,2 milliarder kr i Forutsetninger Oppsettet viser at forventet uttak av AFP er beregnet til 50% for Statens Pensjonskasse og KLP, men Vital benytter 40%. Hvilken prosentsats som skal benyttes er det opp til den enkelte kommune å bestemme ihht forskriftene, dog må eventuelle endringer kommenteres særskilt. De samme satsene er blitt benyttet siden Side 12 av 65

14 Note 3 Garantier Konto Kreditor Opptatt år Lånetid antall år Opprinnelig lån Garantiforpliktelser pr DEN NORSKE BANK Finnmarkshallen Driftsselskap AS kr kr K-sak 43/01 Bossekop Barnehage 2004 kr kr K-sak 6/03 Alta Kristne Grunnskole kr kr Alta Havn KF kr kr Alta Havn KF kr kr Alta Havn KF kr kr Alta Havn KF kr kr SPAREBANKEN NORD-NORGE K-sak 139/ Barnehage Allta Siida AS kr kr DEN NORSKE STATS HUSBANK Stiftelsen Betania 1993 kr kr Alta foreldrelagsbarnehage kr kr Rishaugen Barnehage kr kr Holten Barnehage kr kr Stiftelsen utleieboliger 1996/ /12 kr kr Allta Siida AS kr kr Breverud Barnehage AS kr kr KOMMUNALBANKEN Nordlysbadet AS kr kr Nordlysbadet AS kr kr Nordlysbadet AS kr kr Alta kirkelige fellesråd (Nordlyskatedral) kr kr Alta kirkelige fellesråd (Nordlyskatedral) kr kr Det er opptatt 30 mill. i 2011 og 39,5 mill.kr i 2012 av de 86.mill Byhagen Eiendom AS kr kr KOMMUNALBANKEN Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) 1997/ kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr KLPKOMMUNEKREDITT 8914 Vest-Finnmark Avfallsselskap (73,53%) kr kr K-sak 62/07/ K- sak 140/08 K-sak 69/10 K-sak 98/11 SUM GARANTIFORPLIKTELSER kr kr Auro ra Kin o IKS 2006/2007 m aks 25 m ill.kr Fin n m ark Bo m p en geselskap AS - selvskyld n er. To t alt lån 196 m ill.kr. - An svar 50 % p å Alt a ko m m un e o g 50 % p å Fin n m ark Fylkesko m m un e mill.kr 98 mill.kr Kven vikm o en Mo t o rp ark - garan t i f o r f rem t id ige sp illem id20 ler Side 13 av 65

15 Kommentarer til garantinoten Aurora Kino IKS Ihht til selskapsavtale/vedtekter, behandlet i kommunestyret , K-sak 140/08 eier Tromsø, Alta, og Sør-Varanger kommune hhv. 64,4%, 27,6% og 8% av selskapet. Kommunene er utad pro rata ansvarlige for de lån selskapet opptar. I henhold til selskapsavtalen 17 for Aurora Kino IKS, kan selskapet maks ta opp lån på 25 mill.kr. Kommunens garantiansvar for selskapets samlede gjeld fordeler seg i forhold til eierandelen i selskapet. Kommunale forpliktelser i forbindelse med spillemidler. Kommunen er også garantist i de tilfeller andre enn kommunen står som eier/søker av spillemidler for følgende typer anlegg: Flerbrukshaller og spesialhaller Alpinanlegg Golfanlegg Motorsportsanlegg Kunstisbaner Garantiansvaret for kommunen gjelder tilbakebetaling av spillemidler dersom mottaker ikke oppfyller eller misligholder de krav som departementet har satt til lag/foreninger som mottar spillemidler. Det er videre et krav om at det samlede tilskuddet til anlegget er over 2 mill.kr, samt at det er spillemidler som er mottatt de 10 siste år. Side 14 av 65

16 Note 4 Innlån KONTO TEKST DELSUM DELSUM SUM ENDRING Balanseregnskapet Langsiktig gjeld pr kr Overtatt lån kr - Delsum kr Langsiktig gjeld pr kr Endring i langsiktig gjeld i balanseregnskapet kr kr ,00 Bevilgningsregnskapet Post 51 Post 51 Avdrag på lån i driftsregnskapet kr Post 51 Avdrag på lån i investeringsregnskapet kr Sum betalte avdrag kr kr Post 91 Bruk av lån i driftsregnskapet kr - Post 91 Bruk av lån i investeringsregnskapet kr Sum bruk av lån kr kr Ubrukte lånemidler Ubrukte lånemidler pr kr Ubrukte lånemidler pr kr Sum endring i ubrukte lånemidler kr kr kr Endring i langsiktig gjeld i bevilgningsregnskapet kr ,00 Avvik mellom balanse- og bevilgningsregnskapet kr - Side 15 av 65

17 Note 5 Kontrollgrense lån fordeling fast- og flytende rente, rente og avdragsutvikling Beregnet nedbetalingstid på lån Tekskt Leve tid Anleggsmidler AM Bokf. pr VEKTING Beløp i hele 1000 kr Anleggsmidler AM Bokf. pr VEKTING Anleggsmidler AM Bokf. pr VEKTING Aktiva 5 år , , ,02 Aktiva 10 år , , ,29 Aktiva 20 år , , ,22 Aktiva 40 år , , ,15 Aktiva 50 år , , ,09 SUM , , ,77 Beregning av minimums avdrag og avvik i forhold til faktisk avdrag Tekst Minimums Minimums Minimums verdi verdi verdi Beregn grunnlag Beløp i 1000 kr Beregn grunnlag Beløp i 1000 kr Beregn grunnlag Beløp i 1000 kr Langsiktig gjeld pr Minimum årlig avdrag A) Langsiktig gjeld B) Vekting uten korr av anl midler 42,0 42,0 41,8 C) (A delt på B) Laveste avdragsnivå Faktisk årlig avdrag (Drift) Avvik minimum og faktisk årlig avdrag Endring fra forrige år Kommentarer Maksimal gjennomsnittlig lånetid kunne ved utgangen av 2012 vært på 41,7 år, og laveste avdragsutgift kunne ha vært på 32,6 mill.kr. Etter refinansiering og justering av avdragstid på låneporteføljen i 2012 er faktisk betalte avdrag veldig nær minimumsavdraget. Side 16 av 65

18 Oversikt over fast og flytende renter pr TLÅNE GIVER 1 Lånenr Rentefot Rente reg GJELD Ford lån y tids pkt fast pr p e rente lån Beløp i 1000 kr l 8317 KLP ,94 % ,0 % 9900 KOMM. BANKEN ,46 % ,6 % 9900 KOMM. BANKEN ,45 % ,1 % 9900 KOMM. BANKEN ,30 % ,8 % 9900 KOMM. BANKEN ,30 % ,0 % 9900 KOMM. BANKEN ,92 % ,6 % 9900 KOMM. BANKEN ,96 % ,2 % 9900 KOMM. BANKEN ,04 % ,4 % 9900 KOMM. BANKEN ,71 % ,0 % A HUSB. VIDERE UTLÅN ,00 % ,3 % A HUSB. VIDERE UTLÅN ,76 % ,6 % A HUSB. VIDERE UTLÅN ,87 % ,3 % Fast rente lån ,0 % Flytende rente lån ,0 % Totalt lån ,0 % Kommentarer Av vår totale lånemasse på 1,363 milliarder kr. pr var 981,4 mill. kr eller 72 % opptatt med fast rente med de bindingstider som framkommer ovenfor. Tilsvarende tall for 2011 var 32,4 %. Oppsettet viser også at 381,8 mill. kr. eller 28,0 % er på flytende rente. Renten på disse lånene varierer fra kredittinstitusjon til kredittinstitusjon. 1 % renteendring mht den eksisterende lånemassen pr som er på flytende rente betyr ca 3,8 mill. kr. i mer/mindre utgift for kommunen. Norges Banks styringsrente pr dato er på 1,50 %. Gjeldsutvikling G r 1 GLÅNE GIVER 1 R 2 GJ. SNITT RENTE EKS LÅN GJELD GJELD GJELD GJELD GJELD GJELD Totalt 10 NORDEA BANK Totalt 3001 KLP Totalt 8317 KLP 3,94 % Totalt 4910 SPAREB1-NY Totalt 9900 KOMM. BANKEN 4,10 % Totalt 9916 HUSBANKEN - ORD. LÅN 2,40 % Totalt 1. Eks lån Totalt 2. Utlån 2,53 % Totalt 3,64 % Endring fra forrige år Endring fra forr år i % 13,4 % 21,4 % 4,0 % 2,6 % 5,4 % 0,9 % Endring i kr Endring i % 37,8 % Side 17 av 65

19 Kommentarer: Oppsettet viser fordelingen av lån på ulike kredittinstitusjoner. Videre framgår det at den gjennomsnittlige lånerenten vi betaler til bankene mht våre lån er på 3,64 %. Lånegjelden har økt med 0,9 % fra 2011 til 2012 og siden 2007 har den økt med 374,2 mill. kr. eller 37,8 %. Lånegjeld Totalt alle lån Gjeldsutvikling Be lø p i 1000 k r Beløp i 1000 kr Gje ld Gje ld Gje ld Gje ld Gje ld Gje ld Kommentarer: Kommunen hadde ved utgangen av 2007 langsiktig lånegjeld på 989,0 mill. kr. Ved utgangen av 2012 er den langsiktige lånegjeld på 1,363 milliarder kr., dvs en økning på 37,8 %. Låneopptak T o t a l t a l l e l å n O p p t a k n y e l å n B e l ø p i k r Beløp i 1000 kr N y e l å n N y e l å n N y e l å n N y e l å n N y e l å n N y e l å n Side 18 av 65

20 Kommentarer: 2008 er det året vi har opptatt mest i lån til investeringer og utlån med i alt 268 mill. kr. I 2012 er låneopptaket redusert til 60 mill. kr., hvorav hele beløpet er lån til videre utlån. Bakgrunnen for at vi ikke har opptatt lån i til andre formål i 2012 er at kommunen har omdisponert tidligere opptatte, ubrukte lånemidler. Renteutviklingen T o ta lt a lle lå n R e n te u tv ik lin g Be lø p i k r Beløp i 1000 kr RENT E RENT E RENT E RENT E RENT E Re n t e Kommentarer I hovedoversikten for drift, side 2, er renteutgift oppført med 57,5 mill.kr. Inklusiv i dette beløpet ligger internrenteutgiftene som skyldes konsernkontosystemet. Internrentene utgjør 11,1 mill.kr. Tilsvarende beløp også blir ført som renteinntekt. I oppsettet ovenfor framkommer det at vi har en renteutgift på 46,4 mill.kr. I denne summen inngår internrenter på de lån vi har inklusiv i konsernkontosystemet. Intern rentebeløpet utgjør 0,9 mill.kr, slik at det vi faktisk har betalt i renteutgift i 2012 er på 45,5 mill.kr. Side 19 av 65

21 Avdragsutviklingen T o ta lt a lle lå n A v d r a g s u tv ik lin g B e lø p i k r Beløp i 1000 kr A v d r a g A v d r a g A v d r a g A v d r a g A v d r a g A v d r a g Kommentarer: Oppsettet viser betalte låneavdrag i 2012 på 47,9 mill.kr. I hovedoversikten for drift, side 2, framkommer at betalte låneavdrag er på 34 mill.kr., og i hovedoversikten for investeringsregnskapet, side 3, er betalte avdrag på 13,9 mill.kr. Totalt betalt avdrag på 47,9 mill.kr. Norges banks rentebeslutninger mht styringsrenten R e n te m ø te S ty rin g s- D ø g n lå n s- re n te re n te E n d ring G je lde r fra 1 9.d e s.1 2 1,50 2,50 0, o k t.1 2 1,50 2,50 0, a u g.1 2 1,50 2,50 0, ju n.1 2 1,50 2,50 0, m a i.1 2 1,50 2,50 0,00 14.m a r.1 2 1,50 2,50 (0,25) 1 4.d e s.1 1 1,75 2,75 (0,50) 1 9.o k t.1 1 2,25 3,25 0, s e p.1 1 2,25 3,25 0, a u g.1 1 2,25 3,25 0, ju n.1 1 2,25 3,25 0, m a i.1 1 2,25 3,25 0,25 13.m a i m a r.1 1 2,00 3,00 0, ja n.1 1 2,00 3,00 0, d e s.1 0 2,00 3,00 0, o k t.1 0 2,00 3,00 0, s e p.1 0 2,00 3,00 0, a u g.1 0 2,00 3,00 0, ju n.1 0 2,00 3,00 0, m a i.1 0 2,00 3,00 0,25 06.m a i m a r.1 0 1,75 2,75 0,00 I ovennevnte oppsett framkommer hvordan utviklingen av styringsrenten i Norges Bank har vært siden 24. mars Her ser en at styringsrenten har holdt seg på 1,50 % siden mars måned Side 20 av 65

22 Note 6 Utlån KONTO TEKST DELSUM DELSUM SUM ENDRING Balanseregnskapet Kap. 222 Saldo pr kr Kap. 223 Saldo pr kr Sum kap. 222 og 223 pr kr kr Kap. 222 Saldo pr kr Kap. 223 Saldo pr kr Sum kap. 222 og 223 pr kr kr Sum endring i balansen kr kr Bevilgningsregnskapet Uerholdelig restanse kr - Uerholdelig restanse kr Post 92 Avdrag på utlån i driftsregnskapet kr Post 92 Avdrag på utlån i investeringsregnskapet kr Sum mottatte avdrag kr kr Slettet restgjeld kr - Renter tilbakeført til restgjeld startlån kr Renter tilbakeført til restgjeld kraft-/næringslån kr Post 52 Utlån av midler i driftsregnskapet kr - Post 52 Utlån av midler i investeringsregnskapet kr Sum utlån i 2012 kr kr Sum endring i bevilgningsregnskapet kr kr Avvik mellom balanse- og bevilgningsregnskapet kr - Side 21 av 65

23 Note 7 Aksjer KONTO TEKST DELSUM DELSUM SUM ENDRING Balanseregnskapet Saldo pr kr Saldo pr kr Saldo pr kr Saldo pr kr Sum kap. 221 pr kr kr Saldo pr kr Saldo pr kr Saldo pr kr Saldo pr kr Sum kap. 221 pr kr kr Sum endring i balansen kr kr Bevilgningsregnskapet kr - Post 529 Kjøp av aksjer/andel kr Sum mottatte avdrag kr kr kr - Alta Ski og Alpinsenter AS - konkurs kr Post 929 Salg av aksjer kr - kr Sum endring i bevilgningsregnskapet kr kr Avvik mellom balanse- og bevilgningsregnskapet - Kommentar I posten 529 framkommer innbetalt egenkapitalinnskudd til KLP vedrørende pensjonsordningen for sykepleiere med 0,35 mill. kr. Alta Ski og Alpinsenter AS er konkurs i 2012 og aksjeposten er tilbakeført. Side 22 av 65

24 Aksjeoversikt BALANSE- KONTO SELSKAPSNAVN EIERANDEL / ANTALL AKSJER BALANSEFØRT VERDI PR Den Nordenfjeldske Bykreditt KLP Egenkapitalinnskudd Alta Utviklingsselskap/Origo Nord AS 1913 aksjer à kr % Kommunekraft AS 1 aksje á kr , Vefik IKS 3 eierandeler á kr , Kusek IKS 3 eierandeler Alta Produkter Eiendom AS 2982 aksjer á kr % A/L Biblioteksentralen 1 andel á kr. 300, Finnmark Bompengeselskap AS Finnmark Enøksenter AS 50 aksjer á kr. 100, Nord Norsk Student og elevhjem Finnmarkshallen drift 51% av aksjene A/L Galvano Stans 2 andeler á kr. 100, A/L Kvalfjord Vannverk Alta Idrettspark 3 aksjer á kr , Sagat 35 aksjer á kr. 50, Hammerfest Turist AS 5 aksjer á kr. 100, Origo As 820 aksjer à kr Bossekop Samfunnshus A/L Talvik Samfunnshus 2402 andeler á kr. 100, A/L Langfjordbotn Samfunnshus Stud.samf.hus A/L 2 andeler á kr. 100, Leirbotn Samfunnshus AL 110 andeler á kr. 100, Alta Fiskeriservice AS 128 aksjer á kr , Alta Ski- og Alpinsenter AS 4950 aksjer á kr. 10,- + innskudd aksjekapital i Konkurs i Kr ,- ført ut av balansen Nordlysbadet A/S 4000 aksjer á kr. 5000,- - 64,5% Komsa Parkering AS Eierandel 49% Allta Sámi Giellaguovddás AS 33 aksjer á kr. 1060, Aurora Kino IKS Nordlysattraksjon AS A/L Alta Boligbyggerlag 40 andeler á kr. 100, Herav andeler knyttet mot leiligheter: Knausen Borettslag Kaiskuru Borettslag Midtbakkflaten Borettslag Myrullveien Borettslag 1 stk 2 stk 5 stk 1 stk SUM AKSJER OG ANDELER Side 23 av 65

25 Note 8 Fonds DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND ,31 Avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet inn ,85 Forbruk av disposisjonsfond i investeringsregnsk. inn ut ,36 Forbruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet ut ,95 DISPOSISJONSFOND ,85 Gruppa disposisjonsfond tilsvarer kapittel 256, 257 og 258 i balanseregnskapet. Det er avsatt til disposisjonsfond 19,4 mill.kr. Det er brukt 6 mill.kr i investeringsregnskapet til ulike investeringsprosjekt. I driftsregnskapet er det brukt 0,8 mill.kr. Dette er i henhold til budsjett. UBUNDNE INVESTERINGSFOND UBUNDNE INVESTERINGSFOND inn ,89 Avsatt til ubundne investeringsfond i investeringsregnsk. inn ,00 - Forbruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnsk. ut ,89 UBUNDNE INVESTERINGSFOND ut ,00 Ubundne investeringsfond tilsvarer kapittel 253 i balanseregnskapet. Det er avsatt til ubundne investeringsfond 0,2 mill.kr. Bruk av fondet er på 27,5 mill.kr. til ulike investeringsprosjekt ihht. budsjett. Avsatte midler gjelder avsetning av 0,2 mill.kr til utredning av sykehusstruktur. BUNDNE INVESTERINGSFOND BUNDNE INVESTERINGSFOND inn ,92 Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnsk. inn ,08 Forbruk av bundne investeringsfond i investeringsregnsk. ut ,82 BUNDNE INVESTERINGSFOND ut ,18 Bundne investeringsfond tilsvarer kapittel 255 i balanseregnskapet. Det er totalt avsatt 14,1 mill.kr. Avsatte midler gjelder i hovedsak avsatte ekstraordinære innbetalinger av startlån på 13,7 mill.kr og avsatt til lekeplassfond 0,4 mill.kr. Bruk på 8,6 mill.kr ihht. budsjett. BUNDNE DRIFTSFOND BUNDNE DRIFTSFOND inn ,70 Avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet inn ,36 Forbruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet ut ,25 BUNDNE DRIFTSFOND ut ,81 Bundne driftsfond tilsvarer kapittel 251 i balanseregnskapet. Bruk og avsetning i denne fondsgruppa er eksterne midler til ulike tiltak i driftsregnskapet. I denne gruppa inngår også kraftfond og selvkostfondene. Opptjente renter som er avsatt til kraft-/næringsfond utgjør 1,6 mill.kr i Side 24 av 65

26 SUM TOTALE FONDS PR ,82 Bruk og avsetninger i året inn ,29 ut ,27 SUM TOTALE FONDS PR ,84 Totale fonds har en netto nedgang fra 2011 til 2012 på 6,3 mill.kr. Det vises for øvrig til balanseregnskapet, side 62, 63, 64 for detaljert oversikt over de enkelte fondsgrupper og fond. Side 25 av 65

27 Note 9 Kapitalkonto REGNSKAP 2012 Konto Tekst Delsum Debet Hovedsum Konto Tekst Delsum kredit Hovedsum Balansen Balansen Underskudd 0,00 Overskudd , Nedskr/avskr biler/m askiner/ut st yr , Kjøp av biler/m askiner/ut st yr , , DELSUM , , DELSUM , , Nedskr./avskr. eien d./anlegg 200 Salg jordeiendom m er 200 Salg av f ast eiendom /anlegg , Akt ivering av f ast eiend. og anlegg , DELSUM , , DELSUM , , Nedskr./avskr. EDB-ut st yr , Kjøp av edb/ut st yr ,61 0,00 DELSUM , ,08 DELSUM , , Egenkapit alinnskudd KLP 203 Slet t et rest gjeld 203 Rent er t illagt lån , Ut lån av egne m idler 203 Kapit alnedset t /økning/salg , Ut lån av Kraf t f ondet 203 Avdrag på ut lån - kraf t f ond , Kjøp av aksjer/eierandeler ,00 DELSUM , ,00 DELSUM , , Uerholdelig lån ,00 Rent er t illagt lån , Avdrag på ut lån - egenkap.lån , Ut lån DELSUM , ,08 DELSUM , , Lån om gjort t il bidrag 0,00 Korr.f eil lånesaldo 0, Avdrag sosiale lån , Ut lån - sosiale lån DELSUM , ,00 DELSUM 0,00 0, Bruk av lånem idler , , , Overt at t lån/innf ridd garant i 0, Ut lån - egenkap.lån , Gam m el uerholdelig rest anse 0, Bruk lånem ut lån , Avdrag på ekst erne lån ,00 DELSUM , ,27 DELSUM , , Pensjonsf orplikt elser , , Pensjonsm idler , ,00 Balansen pr Balansen pr Overskudd kapital ,76 Underskudd kapital 0,00 SUM DEBET ,51 SUM KREDIT ,51 Alta, Alta, Bjørn Atle Hansen Gunvor Isaksen Tove Mathisen Rådmann Fagansvarlig Revisjonssjef sign sign sign Side 26 av 65

28 Note 10 Ubrukte lånemidler/avslutning av investeringsregnskapet Ubrukte lånemidler og investeringsmidler på fond Til og med 2011 var lån opptatt til investering øremerket det enkelte prosjekt, og regnskapsført på egne balansekonti pr. prosjekt. Det samme ble gjort med investeringsmidler fra fond. Ihht nye forskrifter/presiseringer i 2011 fra kommunaldepartementet har Alta kommune nå tilpasset seg langt på veg de nye presiseringene. Fra departementet presiseres det at investeringsbudsjettet er ettårig, og ikke årsuavhengig, og med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale med giver, regnes alle midler i prinsippet som frie investeringsmidler. All tilgang på frie midler i investeringsregnskapet vil således måtte ansees som felles finansiering av investeringsporteføljen. I 2012 er så å si all finansiering av årets investeringsportefølje regnskapsført felles for alle prosjekt på prosjekt K800. I balanseregnskapet er alle ubrukte lånemidler nå samlet på en balansekonto, og det samme gjelder for ubrukte investeringsmidler på fond. Jfr. balanseregnskapet side 62 og 63. Rest ubrukte lånemidler til investering er på 7,2 mill.kr etter årets avslutning. For detaljer vedrørende årets investering vises det til side 34 og 35 i regnskapsdokumentet. Startlån KONTOTEKST Regnskap 2012 Korr Bud 2012 Oppr Bud LÅNEAVDRAG HUSBANK VIDEREUTL , , , UTLÅN AV STARTLÅN , , , AVSETN.BUNDNE INVEST.FOND , ,00 0, BRUK AV STARTLÅN , , , MOTTATT AVDRAG STARTLÅN/ETABL , , , MOTTATT EKSTRAORD.AVDR.START/ETABL , ,00 0,00 Sum 0,00 0,00 0,00 Kommentarer I 2012 er det opptatt 60 mill.kr i lån til videre utlån. Det er gitt lånetilsagn for hele beløpet, men faktisk utbetalt lån ved utgangen av 2012 er på 51,9 mill.kr. Tilsagnstiden er pr. i dag 6 måneder. Det er betalt 13,9 mill.kr i låneavdrag til Husbanken, innbetalt ordinære avdrag fra låntakerne er på 7,3 mill.kr. Ekstraordinære innbetalinger fra kundene er 20,3 mill.kr. Låneavdrag til Husbanken skal finansieres med innbetalte låneavdrag. Resterende 13,7 mill.kr av ekstraordinære innbetalinger er avsatt til bundet investeringsfond. Fondet er på 58,3 mill.kr. og skal ihht forskrifter brukes til nedbetaling av lån. Side 27 av 65

29 Note 11 Anlegg- og avskrivningssaldi ANLEGGSMIDLER (5 års avskr.) ANLEGGMIDLER ( 10 års avskr.) ANLEGGSMIDLER ( 20 års avskr.) ANLEGGMIDLER (40 års avskr.) ANLEGGSMIDLER ( 50 års avskr.) SUM ANLEGGS MIDLER UB Aktivert i UB Aktivert i UB AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING SUM AVSKRIVING UB ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Avskrevet i 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UB ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Avskrevet i 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UB ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto avskrivbar anleggsverdi MERKNAD: Ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning skal følgende avskrivningsperioder legges til grunn: 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende. 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende. 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Note 12 Avstemming av økonomisk kretsløp REGNSKAP 2012 REGNSKAP 2012 REGNSKAP 2012 Omløpsmidler Anleggsmidler = Eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld = Gjeld = - Arbeidskapital Ubrukte lånemidler Ubrukte lånemidler = = = Egenkapitalens fondsdel Kapitalkonto = Egenkapital Side 28 av 65

30 Note 13 Etterkalkyler selvkost og byggesak Gebyrgrunnlag avløp etterkalkyle 2012 Grunnlag Enhet Tallunderlag Regnskap Regnskap Regnskap Abonnementsgebyrer ordinære stk Abonnementsgebyrer hybler stk Tilknytningsgebyrer stk Vannforbruk 1000m³ Areal for stipulert forbruk 1000m² Investeringer 1000kr Volumvekst % 0,7 0,70 0,70 Lønnsvekst % 3,5 3,25 4,00 Prisvekst % 1,8 1,75 1,90 Deflator 3,10 2,80 3,30 Kalkylerente % 3,46 3,24 2,44 Gebyrstørrelser Abonnementsgebyr kr Abonnementsgebyr årlig økning % 6,0 5,0 2,0 Tilknytingsgebyr kr Tilknytningsgebyr årlig økning % 0,0 0,0 0,0 Kubikkpris kr/m³ 6,89 7,23 7,37 Kubikkpris årlig økning % 6,0 5,0 2,0 Stipuleringsfaktor m³/m² 1,20 1,20 1,20 Kostnader Kapitalkostnader - avskrivning 1000kr Kapitalkostnader - renter 1000kr Leasing 1000kr Forvaltning 1000kr Faste kostnader sum 1000kr Faste kostnader økning % 9,3 12,0 4,0 Lønnskostnader drift 1000kr Driftskostnader 1000kr Variable kostnader sum 1000kr Variable kostnader økning % -1,2 4,2 22,2 Kosnader totalt 1000kr Kostnader totalt økning % 3,8 8,1 12,8 Inntekter Abonnementsgebyr 1000kr Tilknytningsgebyrer 1000kr Faste inntekter sum 1000kr Faste inntekter økning % 8,4 4,6 6,2 Forbruksgebyr areal 1000kr Forbruksgebyr målt 1000kr Andre inntekter 1000kr Variable inntekter sum 1000kr Variable inntekter økning % -0,5 17,2 6,0 Inntekter totalt 1000kr Inntektsøkning % 4,4 10,0 6,1 Resultat 1000kr Renter selvkostfond 1000kr Selvkostfond avløp 1000kr Gebyrgrunnlag vann etterkalkyle 2012 Grunnlag Enhet Tallgrunnlag Regnskap Regnskap Regnskap Abonnementsgebyrer ordinære stk Abonnementsgebyrer hybler stk Tilknytningsgebyrer stk Vannforbruk 1000m³ Vannmålere Qn 2,5 stk Vannmålere Qn 6-10 stk 206 Vannmålere Dn stk 100 Areal for stipulert forbruk 1000m² Investeringer 1000kr Volumvekst % 0,7 0,70 0,70 Lønnsvekst % 3,5 3,25 4,00 Prisvekst % 1,8 1,75 1,90 Deflator 3,10 2,80 3,30 Kalkylerente % 3,46 3,24 2,44 Gebyrstørrelser Abonnementsgebyr kr Abonnementsgebyr årlig økning % 0,0 10,0 2,0 Tilknytingsgebyr kr Tilknytningsgebyr årlig økning % 0,0 0,0 0,0 Kubikkpris kr/m³ 5,33 5,86 5,98 Kubikkpris årlig økning % 0,0 10,0 2,0 Stipuleringsfaktor m³/m² 1,20 1,20 1,20 Vannmålergebyr Qn 2,5 kr Vannmålergebyr Qn 6-10 kr Vannmålergebyr Dn kr Kostnader Kapitalkostnader - avskrivning kr Kapitalkostnader - renter kr Leasing kr Forvaltning kr Faste kostnader sum kr Faste kostnader økning % -0,1 0,7-4,3 Lønnskostnader drift kr Driftskostnader kr Variable kostnader sum kr Variable kostnader økning % 16,9-8,9 6,0 Kostnader totalt kr Kostnader totalt økning % 8,0-4,3 0,8 Inntekter Abonnementsgebyr kr Tilknytningsgebyrer kr Faste inntekter sum kr Faste inntekter økning % 3,1 7,6 6,7 Forbruksgebyr areal kr Forbruksgebyr målt kr Vannmålergebyr kr Andre inntekter kr Variable inntekter sum kr Variable inntekter økning % 2,4 16,9 0,0 Inntekter totalt kr Inntektsøkning % 2,8 12,0 3,3 Resultat kr Renter selvkostfond kr Selvkostfond vann kr Side 29 av 65

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2013

Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Vedtatt av kommunestyret 19.06.2014, Sak 27/14 DEL1:... 4 ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 LIKVIDITET... 4 Arbeidskapital... 4 Arbeidskapitalens driftsdel... 5 DRIFTSRESULTATET...

Detaljer

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Innhold Hovedtall...4 Hovedoversikt

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2008 Økonomiske oversikter med noter Rådmannens innstilling FOTO: KNUT DYPVIK ÅRSREGNSKAP 2008 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: Økonomiske oversikter og noter Økonomiske

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

Foto: Harald Valderhaug. Tilbake til innhold ÅRSREGNSKAP. Regnskap og noter

Foto: Harald Valderhaug. Tilbake til innhold ÅRSREGNSKAP. Regnskap og noter Foto: Harald Valderhaug Tilbake til innhold ÅRSREGNSKAP 2014 Regnskap og noter ØKONOMISK OVERSIKT Drift Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 14 234 420

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013

Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013 Mulighetenes OPPLAND ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 5 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer