Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 10/ Geir Hekne fung. leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 29/15 Referatsaker PS 30/15 Godkjenning av protokoll fra møte PS 31/15 Strategisk kulturplan - forslag til planprogram PS 32/15 Overtakelse av kull på lagerhall PS 33/15 Investering i dieseltank til tilbringertjenesten PS 34/15 Rapport om finansforvaltning pr PS 35/15 Tertialrapport pr Informasjon fra lokalstyreleder og administrasjonssjef Side 2

3 PS 29/15 Referatsaker RS 20/15 Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturutvalget RS 21/15 Protokoll fra møte i Teknisk utvalg RS 22/15 Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget RS 23/15 Protokoll fra møte i Valgstyret PS 30/15 Godkjenning av protokoll fra møte Side 3

4 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/ Einar Buø Strategisk kulturplan - forslag til planprogram Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 14/ Lokalstyret 31/ Oppvekst- og kulturutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling Forslag til planprogram av legges ut til offentlig gjennomsyn. Anbefaling: Forslag til planprogram av legges ut til offentlig gjennomsyn. Saksopplysninger: Forslag til planprogram fremlegges iht vedtak i Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Vedlegg: 1 Forslag til planprogram Side 4

5 Deres referanse: Vår referanse: 2015/ Saksbehandler: Einar Buø Dato: Strategisk kulturplan Forslag til planprogram, LLs enhet for Kultur og idrett er byens helse- og omsorgssektor. Nettopp derfor er enhetens nærvær og produksjon - i seg selv - et valg og en beslutning på strategisk nivå. Side 5

6 Side 2 av 4 1. Bakgrunn Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) fattet følgende vedtak: "Forslag til planprogram for en strategisk kulturplan fremlegges for OKU i juni." 2. Organisering av planarbeidet og -prosessen Planarbeidet har følgende formelle linjer: Etter behov Enhet for Kultur og idrett Prosjekteier og -leder Arbeidsgrupper Oppvekstog kulturutvalget Referanse-/ styringsgrupp e Lokalstyre t Vedtak Arbeidsgrupper blir dannet etter behov, sammensatt fra det rikholdige kulturlivet i Longyearbyen. Behov for referanse-/styringsgruppe avklares. Planprosessen er administrativt styrt, i nær samhandling med brukerne. I etableringen av delplan for idrett og fysisk aktivitet ble det eksempelvis gjennomført en rekke dialogkonferanser. Her ble alle aktuelle grupperinger innen området invitert til å delta. 3. Fremdrift Arbeidet deles inn i følgende milepæler: a) Vedtak i OKU om oppstart av planprosess b) Utarbeidelse av dette planprogrammet - for behandling i OKU c) Avklaring av sentrale og lokale føringer d) Utarbeidelse av forslag til plandokument e) Offentlig gjennomsyn f) Planvedtak i OKU og Lokalstyret 4. Planprosessens fokusområder Planen skal følge strukturen: Mål, strategi, tiltak (ansvar). Longyearbyen og LL er små enheter, og et rigid planverk vil kreve unødvendige ressurser og kvele engasjement. Derfor et det hensiktsmessig at følgende tre markante forhold - basert på erfaring - analyseres og presiseres i planprosessen: a) Enhetens mål og produksjon b) Samhandling internt og eksternt c) Finansering Enheten var tidligere organisert som et kommunalt foretak med eget driftsstyre. Mål/formål var skissert på overordnet nivå og for den enkelte driftsenhet. Oppgaveutførelse og -ansvar er videreført til den nye enheten. Målformuleringer må fortsatt skisseres på overordnet nivå. Den eksterne samhandlingen er god og helt nødvendig. I planprosessen vil denne samhandlingen være en suksessfaktor. Intern samhandling (for totalproduksjonen) bør videreutvikles, og utfordres i planprosessen. Ekstern finansiering har blitt vanskeligere, og må problematiseres i prosessen. 5. Avklaring av sentrale og lokale føringer Kulturlova gjelder ikke for Svalbard, men sier bl.a.: 1.Føremål Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit Side 6

7 Side 3 av 4 breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk. 2.Definisjonar Med kulturverksemd meiner ein i denne lova å a. skapa, produsera, utøva, formidla og distribuera kunst- og andre kulturuttrykk, b. verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarv, c. delta i kulturaktivitet, d. utvikla kulturfagleg kunnskap og kompetanse. Enhet for Kultur og idrett har et bredt sammensatt tilbud, og har fokus på individ, grupper, helse og samhandling. Dette er en unik kombinasjon som er blitt drevet frem av dedikerte ansatte, i nær samhandling med lag, foreninger, enkeltpersoner og næringsliv. 6. Utforming av plandokumentet Det finnes ingen standard mal for en kulturplan, og derfor må det tas utgangspunkt i følgende to sentral forhold: Dagens produksjon i fem kjernevirksomheter Dagens brukergrupper Ved å gjennomføre en forberedende administrativ analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT-analyse), dannes et godt grunnlag for dialogkonferanser. Analyseresultatet kan danne et bakteppe for konferansene, men på en slik måte at materialet ikke virker kreativitetshemmende på de eksterne prosessene. Erfaring med slike konferanser, når rammen er trygg, inkluderende og motiverende er at kreativiteten flommer. På sammen tid vil datatilfanget innen dette spesifikke fagområdet bli stort. Å avgrense prosessen opp mot reell budsjettsituasjon vil derfor være viktig, for bl.a. å få kvalitativt godt nok utkomme. 7. Dagens status - basis for prosess Enhetens formål er å ivareta driften av kultur- og fritidsoppgavene i Longyearbyen lokalstyre. For å ivareta dette består kulturvirksomheten av følgende fem kjernevirksomheter: Longyearbyen folkebibliotek Arealet leies av Lompensenteret AS. Flytting er til vurdering Svalbardhallen med nærmiljøanlegg og løypemaskin Hallen er organisert som et A/L (under avvikling) Galleri Svalbard med Longyearbyen kunst- og håndverkssenter Longyearbyen kulturhus med Longyearbyen kino Kulturskolen Målet er å være tilrettelegger for det frivillige kulturarbeidet og bidra til å skape et tilbud som favner så bredt som mulig i forhold til aldersgrupper, interesser og behov. Longyearbyen folkebibliotek Skal være et informasjonssenter for befolkningen i Longyearbyen Skal fremme utdanning og opplysning, og bidra til trivsel og kulturell aktivitet Skal være i takt med tiden og skaffe seg aktuell litteratur og andre medier, og formidle dette ut til publikum Polarsamling skal prioriteres. All ny polarlitteratur skal kjøpes inn, og samlingen skal suppleres med manglende, eldre litteratur Tilbud og åpningstider skal til enhver tid være i tråd med ønsker og behov i samfunnet Skal samarbeide med andre institusjoner i samfunnet, og på den måten utnytte muligheter og ressurser på best mulig måte Side 7

8 Side 4 av 4 Longyearbyen kulturhus Øke befolkningens tilfredshet med tilbudet fra enheten Gi opplevelser, stimulere til kunnskap, deltakelse og tilhørighet Longyearbyen kino Tilby et repertoar innenfor de fleste genrer som jevnlig tilfredsstiller de forskjellige aldersgruppene og smaksretningene blant publikum Galleri Svalbard Gi både fastboende og tilreisende et bredt kunsttilbud Driften skal være stabil og forutsigbar med vekt på god økonomistyring Longyearbyen Kunst- og håndverkssenter Tilby fastboende lokaler hvor kunst og kunsthåndverk kan utøves, samt kunne tilby tilreisende kunstnere hybler og verksted for å fremme kunst inspirert av Svalbard også utenfor Svalbard Driften skal være stabil og forutsigbar med vekt på god økonomistyring Tilby tilreisende kunstnere rimelig overnatting i et kunstnermiljø for å fremme kunst inspirert av Svalbard. Driften skal være stabil og forutsigbar med vekt på god økonomistyring Svalbardhallen Samlet tilbud, åpningstider og drift generelt skal så langt som mulig være i tråd med politikernes, leietakernes og publikums ønsker og behov. Vareutvalget i kiosken skal gjenspeile en sunn profil Kulturskolen Gi barn og ungdom en faglig fullverdig kulturell undervisning Legge grunnlag for et rikt kulturmiljø i Longyearbyen Gi den enkelte elev best mulig anledning til å utvikle sine kulturelle evner og anlegg innen eget valgt område Ta utgangspunkt i elevens musikalske ståsted Side 8

9 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/ Kim Rune Røkenes Overtakelse av kull på lagerhall Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvalg 25/ Lokalstyret 32/ Teknisk utvalgs behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Teknisk utvalgs innstilling Lokalstyret vedtar å overta kull i lagerhall og bevilger 1 mill. kroner til kjøp av kullet. Beløpet finansieres ved mindre budsjettert avsetning til disposisjonsfond. Budsjett 2015 korrigeres tilsvarende. Anbefaling: Lokalstyret vedtar å overtal kull i lagerhall og bevilger 1 mill. kroner til kjøp av kullet. Beløpet finansieres ved mindre budsjettert avsetning til disposisjonsfond. Budsjett 2015 korrigeres tilsvarende Saksopplysninger: I februar 2010 stod lagerhallen for kull ferdig. Intensjonen med hallen var å sikre å ha tørt kull i riktig kvalitet tilgjengelig. Kullet skulle benyttes som reserve i tilfelle driftsstans, ferieavvikling og eventuelle andre årsaker som førte til stopp i leveransen fra Gruve 7. Kullet i lagerhallen har siden hallen stod ferdig, tilhørt Store Norske og er registrert i deres lagerbeholdning. Før ny kontrakt for leveranse av kull ble undertegnet i 2012, varslet Store Norske om endring i levering. Levering av kull ble i ny kontrakt endret til: «kullet skal leveres i fyllkasse og/eller til annen avtalt anvist plass mellom kl 07 og kl 15 mandager til fredager.» Leveringen på lørdag og søndag ble avsluttet. Kull for helgedrift (lørdag og søndag) har siden den gang vært tippet utenfor lagerhall. Fylling av fyllkasse i helgene og fylling/henting i lagerhall blir utført av LNSS. Store Norske veie kullet som leveres til fyllkasse og helgedrift. Energiverket har egen vekt som veier kull transportert inn over bunkringsanlegg. Kull som av ulike årsaker hentes eller fylles i lagerhall, rapporteres av LNSS til Store Norske på skuffe volum. Dagens løsningen øker sannsynligheten for feil i veiing, fakturering og mengde i lagerbeholdning. Dette er enten i Energiverkets favør eller Store Norske. Det er et ønske fra Store Norske og Energiverket at kullet på lagerhallen overtas av Energiverket. Dette vil forenkle oppgjøret, avregning og gi oss en bedre oversikt over beholdningen. Side 9

10 2015/377-1 Side 2 av 2 Kullet ble målt opp den til 1587,6tonn, kullet har i 2015 en pris på 622 kr/tonn levert Energiverket. Ved en overtakelse den ville dette utgjort rundt 1 mill. kr. Side 10

11 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/ Kjetil Bråten Investering i dieseltank til tilbringertjenesten Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvalg 26/ Lokalstyret 33/ Teknisk utvalgs behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Teknisk utvalgs innstilling Lokalstyret bevilger inntil kr til dieseltank. Beløpet finansieres ved bruk av havnefond drift. Investeringsbudsjettet for 2015 korrigeres tilsvarende. Anbefaling: Lokalstyret bevilger inntil kr til dieseltank. Beløpet finansieres ved bruk av havnefond drift. Investeringsbudsjettet for 2015 korrigeres tilsvarende. Saksopplysninger: Det er inngått en 10-årig avtale mellom Longyearbyen lokalstyre og Kystverket vedrørende tilbringertjeneste for loser å Svalbard. Avtalen trådte i kraft 1. april Avtalen er på helårsbasis, med hovedsesong i perioden mai oktober. Med nytt fartøy ser vi at behovet for bedre tilgjengelighet og fyllehastighet på dieselforsyningen er nødvendig for å opprettholde en effektiv og forutsigbar tjeneste. Dagens løsning, med en fyllehastighet på knapt 50 liter i minuttet, blir krevende om vi skal fylle opp fartøyet med opptil 3000 liter. Samtidig blir det vanskelig å ha tilstrekkelig med diesel på lager til enhver tid med en tank på knapt 5 m3, som vi i dag disponerer fra LNS. Tilgangen på tankbil er uforutsigbar og i den travleste tiden har vi ikke anledning til å vente på bil, når nye oppdrag venter. Med en tank med større kapasitet (rundt 20 m3) og en fyllehastighet på mer enn 130 l/min kan vi til enhver tid tilpasse mengden drivstoff om bord i fartøyet, slik at vi ikke drar med oss mere drivstoff enn nødvendig. Dette betyr bedre drivstofføkonomi med økt marsjfart og redusert forbruk over tid. Med tre dieseldrevne båter i drift er behovet for tilstrekkelig drivstoff stort i hovedsesong. Opprinnelig var det planlagt å integrere dieseltank i den nye flytekaien. Denne løsningen er imidlertid forkastet på grunn av løsning og pris. Side 11

12 2012/ Side 2 av 2 Longyearbyen havn er i dialog med flere leverandører, som har flere konsepter for løsning av vår utfordring. Valg av konsept, og tilbud for dette er ikke endelig mottatt og konkurranse vil bli gjennomført når valg av løsning er klar. Forventet pris på tank er ca. kr pluss montering og tilpasning. Til sammen ca. kr Søknad om tillatelse til etablering av ny dieseltank forelegges Sysselmannen for uttalelse før søknad sendes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Side 12

13 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/ Marit Virkesdal Rapport om finansforvaltning pr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 24/ Lokalstyret 34/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Rapport om finansforvaltning pr tas til orientering. Anbefaling: Rapport om finansforvaltning pr tas til orientering. Saksopplysninger: Finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre med foretak ble vedtatt av lokalstyret i juni Finansreglementet bygger på Forskrift om kommuners finansforvaltning. I sak 4/14 i lokalstyrets møte godkjente lokalstyret at finansreglementets punkt 6.1 og 6.2 kan avvikes, slik at innskudd i hovedbankforbindelse og innskudd i andre banker kan være hhv 300 mill. kr og 40 mill kr. Finansreglementet sier bl.a. at administrasjonssjefen i fbm tertialrapportering samt ved årets utgang skal legge fram en rapport for lokalstyret som viser status for lokalstyrets finansforvaltning. Siden informasjon fra rentemøtet i Norges Bank 7.mai og vedtak i Lokalstyret 5.mai var kjent da denne saken ble skrevet, er dette hensyntatt i vedlagte rapport. Vedlegg: 1 Finansforvaltningsrapport pr Side 13

14 Side 0 av 9 Finansforvaltningsrapport pr 30. april 2015 Sak nr.: 2012/111 Side 14

15 Side 1 av 9 Finansforvaltningsrapport pr I hht Finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapporter for lokalstyret som viser status for finansforvaltningen. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler til driftsformål. Innskudd i Sparebanken Nord-Norge (SNN), Longyearbyen lokalstyre sin hovedbankforbindelse (beløp i millioner kroner): Kommentar: Finansreglementet tillater at inntil 300 mill kr er plassert hos hovedbankforbindelsen. Longyearbyen lokalstyre sine innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen: Kommentar: Finansreglementet tillater at ett enkelt innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen er på maks 40 mill kr. Side 15

16 Side 2 av 9 Samlet innskudd i hovedbankforbindelse og plasseringsbanker: Kommentar: Hovedårsaken til den kraftige nedgangen i samlet innskudd fra til er at LL i Svalbardbudsjettet 2014 mottok 71,5 mill til renseanlegget ved energiverket, i tillegg til ordinært rammetilskudd, totalt 193,4 mill kr. I Svalbardbudsjettet 2015 mottok LL kr 142,1 mill i ordinært rammetilskudd, og ingen ytterligere finansiering av renseanlegget, da det var fullfinansiert i Imidlertid har vi hatt utgifter til renseanlegget på 55,2 mill kr fra mai 2014 til april 2015, som finansieres av tilskudd mottatt i perioden Kontoene i Sparebanken Sør, Stadsbygd sparebank og Sparebanken Hedmark ble sagt opp , og innskuddene ble overført til SNN. Rapportering angående plassering av likviditet: Genelt for alle innskudd: Max 25 % av ledig likviditet er plassert med tidsbinding JA JA JA JA Hovedbankforbindelse (Sparebanken Nord-Norge)*: Bankinnskudd i hovedbankforbindelsen er 300 mill kr JA JA JA JA Rating av hovedbankforbindelse er BBB eller bedre JA JA JA JA Totale innskudd er 2 % av bankens forvaltningskapital JA JA JA JA Plassering i banker utenom hovedbankforbindelsen: Tidsbinding på innskudd er 12 måneder JA JA JA JA Lengste tidsbinding på innskudd 32 dager 32dager 32dager 32dager Største innskudd med tidsbinding 20 mill 20 mill 20,3 mill 20,4 mill Et enkelt innskudd, med eller uten tidsbinding, er 40 mill kr. Rating av bankforbindelsen er BBB eller bedre JA JA JA JA Totale innskudd er 2 % av bankens forvaltningskapital JA JA JA JA Mål for tilfredsstillende avkastning på innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen: 3 md nibor **: JA JA JA 1,75 1,72 1,53 JA 1,47 Rentesatsen på bankinnskuddene ligger i intervallet 2,29-2,89 2,17-2,82 1,61-2,63 1,92-2,57 Side 16

17 Side 3 av 9 * Hovedbankavtalen med Sparebank1 Nord-Norge trådte i kraft og varer til med opsjon på ytterligere 2 år. ** Opplysningen er hentet hos Oslo Børs, Kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/ avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering: I følge «Bankrapport 2015» utarbeidet av Sparebank 1 Markets er bankenes Issuer-rating slik: Bank: År: Sparebank 1 Nord-Norge A+ A+ A A+ Sparebank 1 SMN A+ A A A Sparebanken Hedmark A+ A+ A+ A+ Sparebanken Sør A A- A A- Sparebanken Øst A- A- A- A- Stadsbygd Sparebank A- BBB BBB BBB Åfjord Sparebank BBB+ BBB+ BBB BBB Fana Sparebank A- A- A- A- Kontoene i Sparebanken Hedmark, Sparebanken Sør og Stadsbygd Sparebank ble sagt opp Likviditeten er plassert i hht finansreglementets regler. Avkastningen er tilfredsstillende sett i forhold til finansreglementets mål. Administrasjonssjefens vurdering er at det er ingen vesentlige markedsendringer eller endringer i risikoeksponering å melde om. Forvaltning av låneporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Opptak av lån siden forrige rapportering: Ingen Refinansierte / sammenslåtte lån i perioden: Ingen Endring i risikoeksponering: Ingen endring å melde Gjenværende rentebinding: Er på 5,06 år, se vedlagte oversikt over lån. Dette er innenfor finansreglementets bestemmelser (som sier maks rentebindingsperiode er 10 år). Rentebetingelser: 37% av total lånegjeld har fast rente, 63% har flytende rente, se vedlagte oversikt over lån. Dette er innenfor finansreglementets regler (som sier at minimum 25% og maksimum 50% av lånegjelden skal ha fast rente og minimum 25% skal ha flytende rente). Total lånegjeld er 133,4 mill kr. Side 17

18 Side 4 av 9 Lån pr fordelt på formål (beløp i mill. kr): Figuren viser at lån på totalt 82,7 mill er knyttet til låneformål som skal være selvfinansierende (avløp 1,3 mill kr og renovasjon 7,6 mill kr) / bør være selvfinansierende, dvs ledlys (0,5 mill kr), fjernvarme (40,8 mill kr), havn (21,2 mill kr), energiverket eks tilstandsanalyse (6,3 mill kr), og vann (5 mill kr). Lån til kulturhuset (24,5 mill kr) betjenes av korkpenger, og finansieres slik sett ikke av lokalstyrets generelle økonomi. Lån knyttet til energiverket (tilstandsanalyse) (10,3 mill kr), brann (0,7 mill kr), IKT skole (0,2 mill), veier og nærmiljø (6,2 mill kr), fundamenter boliger (1,5 mill kr), kjøp av boliger (5,3 mill kr) og næringsbygget (2 mill kr) finansieres via Longyearbyen lokalstyre. Det er altså 19,6% (26,2 mill) av totalt lånebeløp som belastes «kommunekassen». Tabellen «Oversikt over lån» lenger bak gir opplysninger om rentesats, utløp av rentebindingsperiode, lånenes løpetid, og når lånene er nedbetalt. Side 18

19 Side 5 av 9 Forestående finansierings-/refinansieringsbehov: Pr 1.tertial 2015 er det vedtak på følgende låneopptak: Enhet/ansvar Prosjektnr Prosjektnavn Vedtatt låneopptak 2015 Avløp 6151 Oppgradering avløp Sjøskrenten Eiendom 6070 Nytt fyrhus H Lagerbygg Sjøområdet Rørkasser under skolen Heis Energiverket Utbedring fundamenter boliger Energiverket 6081 Slagg- og askedeponi Fjernavlesning el Fjernvarme 6071 Utbedring rørkasse U261 - Blåmyra SD-anlegg fjernvarme Utbedringer fjernvarme i hht tilstandsvurd Havn 6012 Flytekai - skisseprosjekt Havnebygg - prosjektering Havnelager - prosjektering Forlengelse av turistkaia Losbåt IKT 6301 Ikt-investeringer skolen Renovasjon 6005 HP Avfall - Restavfallscontainere HP avfall: Sigevannsrensing Vann 6090 HP Vann - Nylegging inntaksledning HP Vann - Dosing elveløp mv HP Vann - Manganfilter HP Vann - ledning Energiverket HP Vann - ledning Haugen Oppgradering vannledning Sjøskrenten Vei 6028 Tiltak i hht trafikksikkerhetsplan Nærmiljløanlegg: belysning sentrum Totalsum Siden denne saken er skrevet etter møtet i Lokalstyret 5.mai, er vedtatte låneopptak fra dette møtet med i tabellen over. Av erfaring vet vi at det i løpet av året vil bli endringer i lånebehovet, og vi avventer derfor med å ta opp lån til november/desember når vi har sikrere grunnlag. Side 19

20 Side 6 av 9 OVERSIKT OVER LÅN Lån nr Långiver Lånetype/rente Avdragstid (år) Nedbetalt Rentesats Mill NOK Lånets andel År igjen Rentesats Mill NOK Lånets andel År igjen Rentesats Mill NOK Lånets andel År igjen Rentesats Mill NOK Lånets andel 904 Kommunalbanken Seri elån flytende ,25 % 3,5 3,4 % 2,25 % 3,3 3,4 % 2,25 % 3,1 2,3 % 2,00 % 3,1 2,3 % 908 Kommunekreditt Seri elån flytende ,46 % 10,7 10,4 % 2,46 % 10,0 10,2 % 2,38 % 9,7 7,1 % 2,12 % 9,1 6,8 % 909 Kommunekreditt Seri elån flytende ,85 % 26,0 25,2 % 2,85 % 25,3 25,8 % 2,85 % 24,5 17,9 % 2,55 % 24,5 18,4 % 905 Kommunalbanken Seri elån flytende ,25 % 28,9 28,0 % 2,25 % 27,1 27,6 % 2,25 % 27,1 19,8 % 2,00 % 25,3 19,0 % 911 Kommunekreditt Seri elån flytende ,80 % 1,5 1,5 % 2,80 % 1,5 1,5 % 2,25 % 4,1 3,0 % 2,55 % 4,1 3,1 % 914 Kommunekreditt Seri elån flytende ,25 % 2,2 1,6 % 2,00 % 2,2 1,6 % 916 Kommunalbanken Seri elån flytende ,15 % 10,5 7,7 % 1,90 % 10,5 7,9 % 917 Kommunalbanken Seri elån flytende ,25 % 0,4 0,3 % 2,00 % 0,4 0,3 % 918 Kommunalbanken Seri elån flytende ,15 % 0,4 0,3 % 1,90 % 0,4 0,3 % 902 Kommunalbanken Seri elån flytende 11, ,37 % 5,6 5,4 % 0,66 4,37 % 5,1 5,2 % 0,33 4,37 % 5,1 3,7 % 0,00 2,00 % 4,7 3,5 % Sum m/flytende rente (minimum 25% av totale lån) 76,2 73,8 % 72,3 73,6 % 87,1 63,5 % 84,3 63,2 % 906 Kommunekreditt Seri elån fastrente ,45 % 7,5 7,3 % 2,66 4,45 % 7,0 7,1 % 2,33 4,45 % 6,5 4,7 % 2,00 4,45 % 6,5 4,9 % 1, Kommunekreditt Seri elån fastrente ,45 % 10,7 10,4 % 3,17 4,45 % 10,1 10,3 % 2,83 4,45 % 9,5 6,9 % 2,50 4,45 % 9,5 7,1 % 2, Kommunalbanken Seri elån fastrente ,01 % 5,6 5,4 % 4,50 4,01 % 5,5 5,6 % 4,17 4,01 % 5,4 3,9 % 3,84 4,01 % 5,3 4,0 % 3, Kommunekreditt Seri elån fastrente ,80 % 3,3 3,2 % 2,80 % 3,3 3,4 % 4,05 % 15,7 11,5 % 9,84 4,05 % 14,9 11,2 % 9, Kommunekreditt Seri elån fastrente ,70 % 5,9 4,3 % 5,00 1,70 % 5,9 4,4 % 4, Kommunekreditt Seri elån fastrente ,70 % 5,5 4,0 % 5,00 1,70 % 5,5 4,1 % 4, Kommunalbanken Seri elån fastrente ,54 % 1,5 1,1 % 3,00 1,54 % 1,5 1,1 % 2,66 Sum m/fastrente (min. 25% og max 50% av totale lån) 27,1 26,2 % 3,05 25,9 26,4 % 2,68 50,0 36,5 % 5,47 49,1 36,8 % 5,06 Finansiell leasing 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 År igjen Sum langsiktig gjeld Størs te enkeltl ån i mill. kr. (max 50% av samlet lån) Antall lån Bekreftelse på at 50 % av lån med fast rente har fornyelse /forfall i løpet av neste 12 md 103,3 100 % 0,80 98,2 100 % 0,71 137,1 100 % 1,99 133,4 100 % 1,86 28,90 28,0 % 27,10 27,6 % 27,10 19,8 % 25,30 19,0 % JA JA JA JA Bekreftelse på at den totale låneporteføljens vektede renteløpetid er 3 år JA, 0,8 år JA, 0,71 år 2,0 Ja 1,9 Ja Bekreftelse på at lån med fastrente har en gj.snittlig gjenværende rentebinding på 2-6 år Dagens flytende lånerente Anslått fastrente, ved binding på hhv 2, 5, 7 og 10 år JA, 2,8 år JA, 2,51 år JA, 4,96 år JA, 5,06 år 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2%/2,55% 2,27 % /2,77 % /3,12 % /3,48 % 2,15 % /2,41 % /2,63 % /2,92 % 1,91 % /2,06 % /2,27 % /2,51 % 1,72 % /2,12 % /2,32 % /2,48 % Side 20

21 Side 7 av 9 Felles rapportområder for likviditet og gjeld inkludert forventet utvikling i markedet fram til neste rapporteringstidspunkt: Alle plasseringer og lån er i NOK, og i norske banker. Våre bankforbindelser har fått oversendt lokalstyrets finansreglement. Beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet: For likviditet: Ingen avvik. For lån: Ingen avvik. Utvikling i Norges bank sin styringsrente: Norges Bank sin styringsrente er renten bankene får på innskudd i Norges Bank (foliorenten). Endringer i Norges Banks foliorente vil normalt påvirke bankenes innskudds- og utlånsrenter. Styringsrenten ble satt ned til 1,25% Da hadde den vært 1,5 % siden Siden rentemøtet 7.mai 2015 var avholdt før denne saken ble skrevet, har vi valgt å referere til informasjon fra dette møtet. I rentemøtet både 19.mars og 7.mai 2015 vedtok hovedstyret for Norges Bank å holde renten uendret på 1,25%. Etter rentemøtet 7.mai kom de med følgende pressemelding: «Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. Utviklingen i norsk økonomi har så langt vært om lag som vi anslo i mars. Etter en samlet vurdering valgte hovedstyret å holde styringsrenten uendret på dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Den økonomiske veksten hos våre handelspartnere er fortsatt moderat. Prisveksten er svært lav i mange land. Styringsrentene er nær null eller negative, og forventningene til styringsrentene ute den nærmeste tiden har falt noe. Side 21

22 Her hjemme er konsumprisveksten nær 2,5 prosent. Arbeidsledigheten har som ventet økt. Vårens lønnsoppgjør tyder så langt på at lønnveksten kan bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn. På den andre siden har oljeprisen steget og etterspørselen fra husholdningene holder seg oppe. Boligprisene fortsetter å vokse, og husholdningenes gjeld har økt mer enn ventet. Ut fra informasjonen vi har fått i det siste, er det fortsatt utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.» Det er ikke publisert ny pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet etter rentemøtet 7.mai, så den siste rapporten er fra mars. De neste rapportene kommer i juni, september og desember. Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen 7.mai 2015 var imidlertid følgende: «Den økonomiske veksten hos våre handelspartnere er moderat, men det er store forskjeller mellom ulike land. Så langt ser det ut til at veksten ute har vært litt svakere enn anslått i Pengepolitisk rapport 1/15, men utsiktene fremover er lite endret. Prisveksten er fortsatt svært lav hos de fleste av handelspartnerne. Styringsrentene er nær null og i enkelte land er rentene negative. Markedsaktørenes forventninger til styringsrentene ute den nærmeste tiden har falt noe. Risikopremiene i de norske pengemarkedsrentene har økt, og vært litt høyere enn lagt til grunn i mars. Bankenes utlånsrenter har utviklet seg som ventet. Oljeprisen har steget mer enn ventet og har den siste tiden vært rundt 65 dollar per fat. Hittil i andre kvartal har kronekursen vært nær anslaget fra mars. Veksten i norsk økonomi ser ut til å være om lag som lagt til grunn i Pengepolitisk rapport 1/15. En ringerunde til et mindre utvalg bedrifter i Regionalt nettverk indikerer at veksten og sysselsettingen har vært om lag som kontaktene så for seg i januar. Husholdningenes varekonsum har steget noe mer enn lagt til grunn i forrige rapport. Utviklingen i den registrerte arbeidsledigheten har vært som ventet, mens ledigheten målt ved AKU har steget mer. Årets lønnsoppgjør tyder så langt på at lønnsveksten kan bli noe lavere enn tidligere antatt. Boligprisene fortsetter å vokse, og husholdningenes gjeld har økt mer enn ventet. Prisveksten har vært om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 1/15. Tolvmåneders veksten i KPI-JAE var 2,3 prosent i mars. Prisene på importerte konsumvarer steg mer enn lagt til grunn i forrige rapport, mens prisveksten på norskproduserte varer og tjenester var lavere enn anslått. Styringsrenten settes med sikte på at inflasjonen over tid skal være nær 2,5 prosent. På møtet 18. mars vedtok hovedstyret å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. Samtidig var det utsikter til at renten ville bli satt ned i løpet av andre kvartal dersom norsk økonomi utviklet seg i tråd med anslagene. Side 22

Finansforvaltningsrapport 31. Desember 2016 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 14.06.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

0,

0, Finansforvaltningsrapport 30. April 2017 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret

Detaljer

Finansforvaltningsrapport

Finansforvaltningsrapport Finansforvaltningsrapport 31. august 2014 Finansforvaltningsrapport pr. 31.08.14 I hht Finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved ets utgang legges

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 09.06.2015, kl 14:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 08.04.2014, kl 15:00 Sted: Næringsbygget, 1. etg., møterom Nordlys Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Budsjettkorrigeringer 2016

Budsjettkorrigeringer 2016 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2016/1590-1-153 Vigdis Jensen 14.11.2016 Budsjettkorrigeringer 2016 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 22.11.2016 Lokalstyret 13.12.2016 Anbefaling:

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 27.09.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 07.10.2014, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtwontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 03.11.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Kultur- og fritidsforetak KF Tidspunkt: 10.10.2013, kl 14:00 Sted: 3. etg. Næringsbygget, møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.11.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Introduksjonskurs for folkevalgte fortsetter. Tema: Barnevern og byggesaksbehandling.

Introduksjonskurs for folkevalgte fortsetter. Tema: Barnevern og byggesaksbehandling. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 08.03.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Folkevalgte møter kl 18.00 Introduksjonskurs for folkevalgte fortsetter. Tema: Barnevern

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 06.11.2012, kl 19:00 Sted: 3. etg. i Næringsbygget, møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.12.2015, kl 16:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 27.05.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 05.05.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 09.06.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.10.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 12.11.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 23.02.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 03.09.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Innkalling til strategikonferansen 2013

Innkalling til strategikonferansen 2013 Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 16.06.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 04.06.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 31.05.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet.

Detaljer

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat): Notat Til: Økonomisjef Elin Dolmseth, Longyearbyen lokalstyre Fra: Daglig leder Einar Buø, Kultur- og fritidsforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/548-6-151 Saksbehandler: Einar Buø Dato: 03.10.2013

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 02.05.2017, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Eirik Berger Nestleder

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 20.08.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 08.04.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 1. etg., møterom Nordlys Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016

D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016 D42ÅR-51-1L-r-P.K... -......,,... 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg 50 % midlertidig stilling i personal- og Øke budsjetterte HP serviceavdelinga 2013 250 000 renteinntekter

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Geir Hekne Nestleder

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 26.01.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering.

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 30.08.2016, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Utvalgsmedlemmene møter kl. 13.00 på Kulturskolen for orientering.

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 07.05.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 17.06.2014, kl 16:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 27.05.2014, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FINANSRAPPORT PR

FINANSRAPPORT PR FINANSRAPPORT PR.30.04.2012. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Helga Bårdsdatter Kristiansen MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Helga Bårdsdatter Kristiansen MEDL MDG Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 31.01.2017, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 14.03.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Odd Gunnar Brøto Braathen Medlem AP Eirik Berger Nestleder V Helga Bårdsdatter Kristiansen Medlem MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Odd Gunnar Brøto Braathen Medlem AP Eirik Berger Nestleder V Helga Bårdsdatter Kristiansen Medlem MDG Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 25.10.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Elise Strømseng

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 17.03.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2015. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året, og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2013. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Finansrapporten for 2012 tas til orientering.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 15.12.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Elise Strømseng

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 FINANSRAPPORT 2011 OG 3. TERTIAL 2011 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Finansrapporten

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etasje, møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etasje, møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 08.03.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etasje, møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Torgeir

Detaljer