Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 14:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 2/ Christin Kristoffersen leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 23/15 Godkjenning av protokoll fra møte PS 24/15 Rapport om finansforvaltning pr PS 25/15 Tertialrapport pr Informasjon fra lokalstyreleder og administrasjonssjef Side 2

3 PS 23/15 Godkjenning av protokoll fra møte Side 3

4 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/ Marit Virkesdal Rapport om finansforvaltning pr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 24/ Lokalstyret Anbefaling: Rapport om finansforvaltning pr tas til orientering. Saksopplysninger: Finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre med foretak ble vedtatt av lokalstyret i juni Finansreglementet bygger på Forskrift om kommuners finansforvaltning. I sak 4/14 i lokalstyrets møte godkjente lokalstyret at finansreglementets punkt 6.1 og 6.2 kan avvikes, slik at innskudd i hovedbankforbindelse og innskudd i andre banker kan være hhv 300 mill. kr og 40 mill kr. Finansreglementet sier bl.a. at administrasjonssjefen i fbm tertialrapportering samt ved årets utgang skal legge fram en rapport for lokalstyret som viser status for lokalstyrets finansforvaltning. Siden informasjon fra rentemøtet i Norges Bank 7.mai og vedtak i Lokalstyret 5.mai var kjent da denne saken ble skrevet, er dette hensyntatt i vedlagte rapport. Vedlegg: 1 Finansforvaltningsrapport pr Side 4

5 Side 0 av 9 Finansforvaltningsrapport pr 30. april 2015 Sak nr.: 2012/111 Side 5

6 Side 1 av 9 Finansforvaltningsrapport pr I hht Finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapporter for lokalstyret som viser status for finansforvaltningen. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler til driftsformål. Innskudd i Sparebanken Nord-Norge (SNN), Longyearbyen lokalstyre sin hovedbankforbindelse (beløp i millioner kroner): Kommentar: Finansreglementet tillater at inntil 300 mill kr er plassert hos hovedbankforbindelsen. Longyearbyen lokalstyre sine innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen: Kommentar: Finansreglementet tillater at ett enkelt innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen er på maks 40 mill kr. Side 6

7 Side 2 av 9 Samlet innskudd i hovedbankforbindelse og plasseringsbanker: Kommentar: Hovedårsaken til den kraftige nedgangen i samlet innskudd fra til er at LL i Svalbardbudsjettet 2014 mottok 71,5 mill til renseanlegget ved energiverket, i tillegg til ordinært rammetilskudd, totalt 193,4 mill kr. I Svalbardbudsjettet 2015 mottok LL kr 142,1 mill i ordinært rammetilskudd, og ingen ytterligere finansiering av renseanlegget, da det var fullfinansiert i Imidlertid har vi hatt utgifter til renseanlegget på 55,2 mill kr fra mai 2014 til april 2015, som finansieres av tilskudd mottatt i perioden Kontoene i Sparebanken Sør, Stadsbygd sparebank og Sparebanken Hedmark ble sagt opp , og innskuddene ble overført til SNN. Rapportering angående plassering av likviditet: Genelt for alle innskudd: Max 25 % av ledig likviditet er plassert med tidsbinding JA JA JA JA Hovedbankforbindelse (Sparebanken Nord-Norge)*: Bankinnskudd i hovedbankforbindelsen er 300 mill kr JA JA JA JA Rating av hovedbankforbindelse er BBB eller bedre JA JA JA JA Totale innskudd er 2 % av bankens forvaltningskapital JA JA JA JA Plassering i banker utenom hovedbankforbindelsen: Tidsbinding på innskudd er 12 måneder JA JA JA JA Lengste tidsbinding på innskudd 32 dager 32dager 32dager 32dager Største innskudd med tidsbinding 20 mill 20 mill 20,3 mill 20,4 mill Et enkelt innskudd, med eller uten tidsbinding, er 40 mill kr. Rating av bankforbindelsen er BBB eller bedre JA JA JA JA Totale innskudd er 2 % av bankens forvaltningskapital JA JA JA JA Mål for tilfredsstillende avkastning på innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen: 3 md nibor **: JA JA JA 1,75 1,72 1,53 JA 1,47 Rentesatsen på bankinnskuddene ligger i intervallet 2,29-2,89 2,17-2,82 1,61-2,63 1,92-2,57 Side 7

8 Side 3 av 9 * Hovedbankavtalen med Sparebank1 Nord-Norge trådte i kraft og varer til med opsjon på ytterligere 2 år. ** Opplysningen er hentet hos Oslo Børs, Kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/ avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering: I følge «Bankrapport 2015» utarbeidet av Sparebank 1 Markets er bankenes Issuer-rating slik: Bank: År: Sparebank 1 Nord-Norge A+ A+ A A+ Sparebank 1 SMN A+ A A A Sparebanken Hedmark A+ A+ A+ A+ Sparebanken Sør A A- A A- Sparebanken Øst A- A- A- A- Stadsbygd Sparebank A- BBB BBB BBB Åfjord Sparebank BBB+ BBB+ BBB BBB Fana Sparebank A- A- A- A- Kontoene i Sparebanken Hedmark, Sparebanken Sør og Stadsbygd Sparebank ble sagt opp Likviditeten er plassert i hht finansreglementets regler. Avkastningen er tilfredsstillende sett i forhold til finansreglementets mål. Administrasjonssjefens vurdering er at det er ingen vesentlige markedsendringer eller endringer i risikoeksponering å melde om. Forvaltning av låneporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Opptak av lån siden forrige rapportering: Ingen Refinansierte / sammenslåtte lån i perioden: Ingen Endring i risikoeksponering: Ingen endring å melde Gjenværende rentebinding: Er på 5,06 år, se vedlagte oversikt over lån. Dette er innenfor finansreglementets bestemmelser (som sier maks rentebindingsperiode er 10 år). Rentebetingelser: 37% av total lånegjeld har fast rente, 63% har flytende rente, se vedlagte oversikt over lån. Dette er innenfor finansreglementets regler (som sier at minimum 25% og maksimum 50% av lånegjelden skal ha fast rente og minimum 25% skal ha flytende rente). Total lånegjeld er 133,4 mill kr. Side 8

9 Side 4 av 9 Lån pr fordelt på formål (beløp i mill. kr): Figuren viser at lån på totalt 82,7 mill er knyttet til låneformål som skal være selvfinansierende (avløp 1,3 mill kr og renovasjon 7,6 mill kr) / bør være selvfinansierende, dvs ledlys (0,5 mill kr), fjernvarme (40,8 mill kr), havn (21,2 mill kr), energiverket eks tilstandsanalyse (6,3 mill kr), og vann (5 mill kr). Lån til kulturhuset (24,5 mill kr) betjenes av korkpenger, og finansieres slik sett ikke av lokalstyrets generelle økonomi. Lån knyttet til energiverket (tilstandsanalyse) (10,3 mill kr), brann (0,7 mill kr), IKT skole (0,2 mill), veier og nærmiljø (6,2 mill kr), fundamenter boliger (1,5 mill kr), kjøp av boliger (5,3 mill kr) og næringsbygget (2 mill kr) finansieres via Longyearbyen lokalstyre. Det er altså 19,6% (26,2 mill) av totalt lånebeløp som belastes «kommunekassen». Tabellen «Oversikt over lån» lenger bak gir opplysninger om rentesats, utløp av rentebindingsperiode, lånenes løpetid, og når lånene er nedbetalt. Side 9

10 Side 5 av 9 Forestående finansierings-/refinansieringsbehov: Pr 1.tertial 2015 er det vedtak på følgende låneopptak: Enhet/ansvar Prosjektnr Prosjektnavn Vedtatt låneopptak 2015 Avløp 6151 Oppgradering avløp Sjøskrenten Eiendom 6070 Nytt fyrhus H Lagerbygg Sjøområdet Rørkasser under skolen Heis Energiverket Utbedring fundamenter boliger Energiverket 6081 Slagg- og askedeponi Fjernavlesning el Fjernvarme 6071 Utbedring rørkasse U261 - Blåmyra SD-anlegg fjernvarme Utbedringer fjernvarme i hht tilstandsvurd Havn 6012 Flytekai - skisseprosjekt Havnebygg - prosjektering Havnelager - prosjektering Forlengelse av turistkaia Losbåt IKT 6301 Ikt-investeringer skolen Renovasjon 6005 HP Avfall - Restavfallscontainere HP avfall: Sigevannsrensing Vann 6090 HP Vann - Nylegging inntaksledning HP Vann - Dosing elveløp mv HP Vann - Manganfilter HP Vann - ledning Energiverket HP Vann - ledning Haugen Oppgradering vannledning Sjøskrenten Vei 6028 Tiltak i hht trafikksikkerhetsplan Nærmiljløanlegg: belysning sentrum Totalsum Siden denne saken er skrevet etter møtet i Lokalstyret 5.mai, er vedtatte låneopptak fra dette møtet med i tabellen over. Av erfaring vet vi at det i løpet av året vil bli endringer i lånebehovet, og vi avventer derfor med å ta opp lån til november/desember når vi har sikrere grunnlag. Side 10

11 Side 6 av 9 OVERSIKT OVER LÅN Lån nr Långiver Lånetype/rente Avdragstid (år) Nedbetalt Rentesats Mill NOK Lånets andel År igjen Rentesats Mill NOK Lånets andel År igjen Rentesats Mill NOK Lånets andel År igjen Rentesats Mill NOK Lånets andel 904 Kommunalbanken Seri elån flytende ,25 % 3,5 3,4 % 2,25 % 3,3 3,4 % 2,25 % 3,1 2,3 % 2,00 % 3,1 2,3 % 908 Kommunekreditt Seri elån flytende ,46 % 10,7 10,4 % 2,46 % 10,0 10,2 % 2,38 % 9,7 7,1 % 2,12 % 9,1 6,8 % 909 Kommunekreditt Seri elån flytende ,85 % 26,0 25,2 % 2,85 % 25,3 25,8 % 2,85 % 24,5 17,9 % 2,55 % 24,5 18,4 % 905 Kommunalbanken Seri elån flytende ,25 % 28,9 28,0 % 2,25 % 27,1 27,6 % 2,25 % 27,1 19,8 % 2,00 % 25,3 19,0 % 911 Kommunekreditt Seri elån flytende ,80 % 1,5 1,5 % 2,80 % 1,5 1,5 % 2,25 % 4,1 3,0 % 2,55 % 4,1 3,1 % 914 Kommunekreditt Seri elån flytende ,25 % 2,2 1,6 % 2,00 % 2,2 1,6 % 916 Kommunalbanken Seri elån flytende ,15 % 10,5 7,7 % 1,90 % 10,5 7,9 % 917 Kommunalbanken Seri elån flytende ,25 % 0,4 0,3 % 2,00 % 0,4 0,3 % 918 Kommunalbanken Seri elån flytende ,15 % 0,4 0,3 % 1,90 % 0,4 0,3 % 902 Kommunalbanken Seri elån flytende 11, ,37 % 5,6 5,4 % 0,66 4,37 % 5,1 5,2 % 0,33 4,37 % 5,1 3,7 % 0,00 2,00 % 4,7 3,5 % Sum m/flytende rente (minimum 25% av totale lån) 76,2 73,8 % 72,3 73,6 % 87,1 63,5 % 84,3 63,2 % 906 Kommunekreditt Seri elån fastrente ,45 % 7,5 7,3 % 2,66 4,45 % 7,0 7,1 % 2,33 4,45 % 6,5 4,7 % 2,00 4,45 % 6,5 4,9 % 1, Kommunekreditt Seri elån fastrente ,45 % 10,7 10,4 % 3,17 4,45 % 10,1 10,3 % 2,83 4,45 % 9,5 6,9 % 2,50 4,45 % 9,5 7,1 % 2, Kommunalbanken Seri elån fastrente ,01 % 5,6 5,4 % 4,50 4,01 % 5,5 5,6 % 4,17 4,01 % 5,4 3,9 % 3,84 4,01 % 5,3 4,0 % 3, Kommunekreditt Seri elån fastrente ,80 % 3,3 3,2 % 2,80 % 3,3 3,4 % 4,05 % 15,7 11,5 % 9,84 4,05 % 14,9 11,2 % 9, Kommunekreditt Seri elån fastrente ,70 % 5,9 4,3 % 5,00 1,70 % 5,9 4,4 % 4, Kommunekreditt Seri elån fastrente ,70 % 5,5 4,0 % 5,00 1,70 % 5,5 4,1 % 4, Kommunalbanken Seri elån fastrente ,54 % 1,5 1,1 % 3,00 1,54 % 1,5 1,1 % 2,66 Sum m/fastrente (min. 25% og max 50% av totale lån) 27,1 26,2 % 3,05 25,9 26,4 % 2,68 50,0 36,5 % 5,47 49,1 36,8 % 5,06 Finansiell leasing 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 År igjen Sum langsiktig gjeld Størs te enkeltl ån i mill. kr. (max 50% av samlet lån) Antall lån Bekreftelse på at 50 % av lån med fast rente har fornyelse /forfall i løpet av neste 12 md 103,3 100 % 0,80 98,2 100 % 0,71 137,1 100 % 1,99 133,4 100 % 1,86 28,90 28,0 % 27,10 27,6 % 27,10 19,8 % 25,30 19,0 % JA JA JA JA Bekreftelse på at den totale låneporteføljens vektede renteløpetid er 3 år JA, 0,8 år JA, 0,71 år 2,0 Ja 1,9 Ja Bekreftelse på at lån med fastrente har en gj.snittlig gjenværende rentebinding på 2-6 år Dagens flytende lånerente Anslått fastrente, ved binding på hhv 2, 5, 7 og 10 år JA, 2,8 år JA, 2,51 år JA, 4,96 år JA, 5,06 år 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2%/2,55% 2,27 % /2,77 % /3,12 % /3,48 % 2,15 % /2,41 % /2,63 % /2,92 % 1,91 % /2,06 % /2,27 % /2,51 % 1,72 % /2,12 % /2,32 % /2,48 % Side 11

12 Side 7 av 9 Felles rapportområder for likviditet og gjeld inkludert forventet utvikling i markedet fram til neste rapporteringstidspunkt: Alle plasseringer og lån er i NOK, og i norske banker. Våre bankforbindelser har fått oversendt lokalstyrets finansreglement. Beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet: For likviditet: Ingen avvik. For lån: Ingen avvik. Utvikling i Norges bank sin styringsrente: Norges Bank sin styringsrente er renten bankene får på innskudd i Norges Bank (foliorenten). Endringer i Norges Banks foliorente vil normalt påvirke bankenes innskudds- og utlånsrenter. Styringsrenten ble satt ned til 1,25% Da hadde den vært 1,5 % siden Siden rentemøtet 7.mai 2015 var avholdt før denne saken ble skrevet, har vi valgt å referere til informasjon fra dette møtet. I rentemøtet både 19.mars og 7.mai 2015 vedtok hovedstyret for Norges Bank å holde renten uendret på 1,25%. Etter rentemøtet 7.mai kom de med følgende pressemelding: «Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. Utviklingen i norsk økonomi har så langt vært om lag som vi anslo i mars. Etter en samlet vurdering valgte hovedstyret å holde styringsrenten uendret på dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Den økonomiske veksten hos våre handelspartnere er fortsatt moderat. Prisveksten er svært lav i mange land. Styringsrentene er nær null eller negative, og forventningene til styringsrentene ute den nærmeste tiden har falt noe. Side 12

13 Her hjemme er konsumprisveksten nær 2,5 prosent. Arbeidsledigheten har som ventet økt. Vårens lønnsoppgjør tyder så langt på at lønnveksten kan bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn. På den andre siden har oljeprisen steget og etterspørselen fra husholdningene holder seg oppe. Boligprisene fortsetter å vokse, og husholdningenes gjeld har økt mer enn ventet. Ut fra informasjonen vi har fått i det siste, er det fortsatt utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.» Det er ikke publisert ny pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet etter rentemøtet 7.mai, så den siste rapporten er fra mars. De neste rapportene kommer i juni, september og desember. Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen 7.mai 2015 var imidlertid følgende: «Den økonomiske veksten hos våre handelspartnere er moderat, men det er store forskjeller mellom ulike land. Så langt ser det ut til at veksten ute har vært litt svakere enn anslått i Pengepolitisk rapport 1/15, men utsiktene fremover er lite endret. Prisveksten er fortsatt svært lav hos de fleste av handelspartnerne. Styringsrentene er nær null og i enkelte land er rentene negative. Markedsaktørenes forventninger til styringsrentene ute den nærmeste tiden har falt noe. Risikopremiene i de norske pengemarkedsrentene har økt, og vært litt høyere enn lagt til grunn i mars. Bankenes utlånsrenter har utviklet seg som ventet. Oljeprisen har steget mer enn ventet og har den siste tiden vært rundt 65 dollar per fat. Hittil i andre kvartal har kronekursen vært nær anslaget fra mars. Veksten i norsk økonomi ser ut til å være om lag som lagt til grunn i Pengepolitisk rapport 1/15. En ringerunde til et mindre utvalg bedrifter i Regionalt nettverk indikerer at veksten og sysselsettingen har vært om lag som kontaktene så for seg i januar. Husholdningenes varekonsum har steget noe mer enn lagt til grunn i forrige rapport. Utviklingen i den registrerte arbeidsledigheten har vært som ventet, mens ledigheten målt ved AKU har steget mer. Årets lønnsoppgjør tyder så langt på at lønnsveksten kan bli noe lavere enn tidligere antatt. Boligprisene fortsetter å vokse, og husholdningenes gjeld har økt mer enn ventet. Prisveksten har vært om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 1/15. Tolvmåneders veksten i KPI-JAE var 2,3 prosent i mars. Prisene på importerte konsumvarer steg mer enn lagt til grunn i forrige rapport, mens prisveksten på norskproduserte varer og tjenester var lavere enn anslått. Styringsrenten settes med sikte på at inflasjonen over tid skal være nær 2,5 prosent. På møtet 18. mars vedtok hovedstyret å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. Samtidig var det utsikter til at renten ville bli satt ned i løpet av andre kvartal dersom norsk økonomi utviklet seg i tråd med anslagene. Side 13

14 Så langt har utviklingen i norsk økonomi vært om lag som ventet. Konsumprisveksten er nær 2,5 prosent. Lavere lønnsvekst svekker drivkreftene for inflasjonen lenger fram. På den andre siden holder etterspørselen fra husholdningene seg oppe, og oljeprisen har steget. Det er fortsatt usikkerhet om den videre utviklingen i boligpriser og gjeld. Samtidig synes risikoen for en markert nedgang i norsk økonomi noe mindre enn tidligere. Etter en samlet vurdering av ny informasjon og risikobildet valgte hovedstyret å holde styringsrenten uendret på dette møtet. Samtidig er det fortsatt utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned i juni.» Figuren under viser styringsrenten i prosent de siste fem årene og anslag fremover fra siste Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet: Administrasjonssjefens vurderinger av konsekvenser av forventet utvikling i markedet frem til neste rapporteringstidspunkt: Ut fra teksten ovenfor antar administrasjonssjefen at det er ikke er usannsynlig at styringsrenten vil bli satt ned i juni. Vurdering av hva en generell endring i rentekurven på 1%-poeng vil føre til i økte renteutgifter på lån og i økte renteinntekter på likviditet: Pr har Longyearbyen lokalstyre 133,4 mill kr i lån (herav 49,1mill med fastrente) og 247,6 mill kr i innskudd. En renteendring kan føre til endringer både i lånerenten (for de lånene som har flytende rente) og i innskuddsrenten, noe som skulle tilsi at en renteendring samlet sett ikke vil påvirke Longyearbyen lokalstyre i vesentlig grad. Side 14

15 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/ Marit Virkesdal Tertialrapport pr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 25/ Lokalstyret Anbefaling: Rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet, nøkkeltall vedr personalforvaltning og rapportene om driftsregnskapet, driftsprosjekter og investeringsprosjekter pr tas til orientering. Budsjettkorrigeringer vedtas som foreslått i vedlagte dokument. Budsjett 2015 korrigeres tilsvarende. Saksopplysninger: Se vedlagte dokument. Vedlegg: 1 Tertialrapport pr Tertialrapport 1. tertial Nytt renseanlegg ved Longyear energiverk Side 15

16 Side 1 av 38 Deres referanse: Vår referanse: 2015/ Saksbehandler: Marit Virkesdal Dato: Tertialrapport: Måloppnåelse, personalforvaltning og økonomi 30. april Side 16

17 Side 2 av 38 Rapport om måloppnåelse pr i hht handlingsprogrammet Vi vil ha et levende lokaldemokrati Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr Opprettholde demokratisk tilgjengelighet for befolkningen Lokalstyreleder Lokalstyreleder fortsetter tydeligheten med både å ha fokus på mer offentlighet i dokumentasjonsflyt og være tilgjengelig både i praksis med besøk hos bedrifter i byen hver uke, samt på sosiale medier. Den nye organiseringen fungerer også slik at man har bedre oversikt over hvem som har politiske roller og hvilke i byen. Sikre lokalstyrets ombudsrolle også for internasjonale borgere Lokalstyreleder Arbeid videreført som sist, ingen spesifikke tiltak gjennomført siste del av Sikre tydelighet og åpenhet i politiske prosesser Lokalstyreleder Videreføre fokus på mer offentlighet og gi media god innføring i beslutninger og begrunnelser både politisk og administrativt fra LL. Samt sikre god informasjon i Lokalstyremøtene, som også anvendes til å informere politisk om prosesser relevant for byen både av lokalstyreleder, inviterte forelesere og administrasjon. Bli hørt i beslutninger som får konsekvenser for Longyearbyens innbyggere Lokalstyreleder Her har arbeidet og innsatsen vært videreført med samme intensitet som tidligere. Presentasjon av situasjonen i Longyearbyen i forbindelse med Store Norske har vært gitt til utallige media og departement og Storting, samt organisasjoner og andre relevante parter. Dette er den saken første del av året i år som ville gi heftigste konsekvenser for innbyggerne og har dermed fått et intensivt fokus gjennom utallige møter og foredrag, presentasjoner og medieinnspill, både intervju og leserinnlegg, kronikker mm. Side 17

18 Side 3 av 38 Synliggjøre Longyearbyens kompetanse og potensiale Lokalstyreleder Fokuset fra forrige punkt har kontinuerlig hatt dette som fast innhold. Det har vært jobbet i tillegg til beskrevet ovenfor målrettet ovenfor NHO Troms og Svalbard, ovenfor ND og andre, og i alle tilfeller har næringslivet og aktører lokalt vært både tatt med på råd og presentert sin kompetanse og sitt potensial direkte i møter. Være referansegruppe på arktiske spørsmål og problemstillinger Lokalstyreleder Her har det vært gitt foredrag til mange nasjonale og internasjonale fora med dette som tema, blant annet The Economist sitt Arctic Issues som ble avholdt i Oslo. Jobbe for økt valgdeltakelse Alle partier 2015 Delta i prøveordning med stemmerett for ungdom Lokalstyreleder 2015 Her er det søkt og innvilget deltakelse også i år. Det jobbes også med aktiv deltakelse ovenfor de unge, lokalstyreleder har også invitert til konkurranse blant de unge for å sikre deltakelse ved valget etter at vi ble innvilget dette også i Gjennomgang av innbyggerundersøkelsen Lokalstyreleder 2015 Det har vært presentert i sosiale medier, gitt intervju og allmøte med dette som tema. 2. Vi vil ha et allsidig arbeids- og næringsliv som tar medansvar for utvikling av lokalsamfunnet Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr Fortsatt støtte reiselivet, masterplan 2025 og destinasjon Svalbard. Lokalstyreleder Lokalstyreleder har holdt foredrag, invitert reiselivet aktivt med på møter med ministre, departement og andre næringsutøvere. Reiselivet er også invitert til LL møter for å redegjøre for sitt arbeid og lokalstyreleder har jevnlige møter med representanter for næringen for å holde seg oppdatert på prosessene og dialogen er meget god. Side 18

19 Side 4 av 38 Promotere strategisk næringsplan og støtte næringslivet Lokalstyreleder Lokalstyreleder har holdt foredrag, invitert næringslivet aktivt med på møter med ministre, departement og andre næringsutøvere. Næringslivet er også invitert til LL møter for å redegjøre for sitt arbeid og lokalstyreleder har jevnlige møter med representanter for næringen for å holde seg oppdatert på prosessene og dialogen er meget god. Gjennomføre havneplan, havn som knutepunkt for all maritim aktivitet i høyarktis. Lokalstyreleder Det jobbes intenst med havneutvikling og formidling av både innhold, verdi og nødvendighet av havneutvikling ovenfor både kystverket, ND, JD, MD og andre relevante sentrale aktører, samt at havneutviklingen er med i alle presentasjoner og relasjoner som utvikles for å sikre fremtidige investorer og kvalitet i alle ledd i arbeidet. Meget godt samarbeid med administrasjonen gjør dette arbeidet både konstruktivt og innholdsmessig godt. Understøtte utvikling av Gruve 3-museet Lokalstyreleder Lokalstyreleder jobber videre med både potensielle investorer og sentrale myndigheter for finansiering og formidling av verdien av dette for samfunnet, innbyggerne, historien vår og ikke minst å sikre et mer stabild og helårlig reiseliv. Understøtte Store Norske som hjørnesteinsbedrift og som en norsk aktør innenfor bergverk og mineralnæringen (kompetanse og utøver). Lokalstyreleder Her har arbeidet og innsatsen vært videreført med samme intensitet som tidligere. Presentasjon av situasjonen i Longyearbyen i forbindelse med Store Norske har vært gitt til utallige media og departement og Storting, samt organisasjoner og andre relevante parter. Dette er den saken første del av året i år som ville gi heftigste konsekvenser for innbyggerne og har dermed fått et intensivt fokus gjennom utallige møter og foredrag, presentasjoner og medieinnspill, både intervju og leserinnlegg, kronikker mm. Side 19

20 Side 5 av 38 Holde avgifter og gebyr på et nivå som innbyggere og næringsliv kan håndtere Lokalstyreleder / administrasjonssjef Balansere velferdstilbudet i forhold til dagens skattenivå Lokalstyreleder / administrasjonssjef Sikre hensiktsmessig arealutnyttelse innenfor Longyearbyen lokalstyre sitt arealplanområde gjennom revidering av arealplan. Bidra til samhandling mellom offentlige etater i Longyearbyen. Lokalstyreleder / administrasjonssjef Lokalstyreleder / administrasjonssjef Vi har fokus på kostnadseffektiv drift av alle selvkostområder og andre gebyrbelagte tjenester Dette vurderes hver gang vi vurderer nye tjenester til våre innbyggere Arbeidet med revisjon av planen er godt i gang. Det har blitt avholdt informasjonsmøte og arbeidsmøte/innspillmøte med god deltakelse Formelle og uformelle møter gjennomføres. 3. Vi vil ha en miljøbevisst lokalbefolkning som har god tilgang til Longyearbyens nærområder og Svalbards natur Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr Etterstrebe balansert kunnskap i miljødebatten Lokalstyreleder / administrasjonssjefen Videreført arbeidet som før og ikke minst hatt et meget godt forberedt møte med Klima- og miljøministeren sammen med representanter for byen vår. I tillegg jobbes det ovenfor og sammen Fortsette samarbeidet med Sysselmannen og Store Norske i forhold til å holde Longyearbyen ren og ryddig. Longyearbyen lokalstyre fortsetter ordningen med sommerjobb for ungdom Bidra til at barn og unge ser verdien i, og bruker naturen på en sikker måte, bl.a. gjennom Camp Svalbard med Sysselmannsetaten om dette jevnlig. Administrasjonssjefen Svalbard miljøvernfond har gitt midler til fortsatt søppelamnesti samt til å ta imot søppel fra søppeltokt. Kurs/informasjon om farlig avfall er avholdt. Sommerjobb for ungdom er under planlegging. Administrasjonssjefen Camp Svalbard vinter er gjennomført i april. Ut og kjør. Barnehagedagen med uteaktiviteter i mars. Skidag for alle elever i april. Aktiviteter rundt solformørkelsen. Bidra til økt miljøfokus i egen organisasjon Administrasjonssjefen Vi har fått godkjent egen miljøsertifisør. Etablere kultursti Administrasjonssjefen Dette arbeidet er ikke startet. Side 20

21 Side 6 av Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr Vedlikeholde beredskapsplan Administrasjonssjef Kontinuerlig Årlig beredskapsøvelse i egen organisasjon Administrasjonssjef Planlegges høsten 2015 Bidra til å videreføre det gode samarbeidet med sysselmannen og UNN avd Longyearbyen om forebyggende arbeid for barn og unge Administrasjonssjef Forebyggende forum er aktivisert. Dialog med sysselmannen om ungdomskontakt. Helsesøstertilbud i både barnehage og skole. Gjennomføre igangsatt prosess i Sjøområdet Administrasjonssjef 2015 Prosess godt i gang, det er nå kun noen få enheter vi følger opp videre. Oppfølging av avfallsplan Administrasjonssjef Prosess rundt ny renovasjonsordning igangsatt. 5. Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr Statlig støtte til å etablere økonomisk buffer til tiltak innen skole-/barnehage- tjenester som følge av stor uforutsigbarhet i barnetallet Statlig støtte til vedlikehold av veier: arktisk klima tærer mye på veier, broer, stikkrenner, kulverter o.l. Gruve7- veien er i tillegg demning for vannkilden Statlig støtte til finansiering av vedlikeholdsplan og tiltak i hht tilstandsanalysen ved energiverket Iverksette tiltak for å redusere skader som følge av tilstanden på vann- og avløpsrør på Sjøskrenten Lokalstyreleder/ Administrasjonssjefen Lokalstyreleder/ Administrasjonssjefen Lokalstyreleder/ Administrasjonssjefen I 2015 har barnetallet sunket, og behovet for buffer er dermed redusert Tatt med i søknad til Polaravdelingen for budsjett Tatt med i søknad til Polaravdelingen for budsjett Administrasjonssjefen 2015 Planlegger utskifting av frostsikring sommeren 2015 Politisk behandling av hovedplan vei Lokalstyreleder/ 2015 Vedtatt våren Administrasjonssjefen Gjennomføre tiltak i hht tilstandsanalyse for fjernvarme Administrasjonssjefen 2015 Tiltak igangsatt og ligger før plan. Revidere hovedplan vann Administrasjonssjefen 2015 Gjennomfører tiltak for å finne ut nivå på revisjonen. Selve revisjonen gjennomføres Side 21

22 Side 7 av 38 høsten 2015/16 Ny ledning for å sikre vannleveransen til Energiverket Administrasjonssjefen 2015 Planlegges gjennomført sommeren 2015 Bruke forskningsparkens kompetanse. Administrasjonssjefen Vi har kontinuerlig kontakt med fagmiljøene ved UNIS, NTNU etc innen mange fagområder. Evaluering av kvalitet og tilbud innen videregående Administrasjonssjefen 2015 Evalueringsrapport ferdigstilt i april. opplæring Følge opp utviklingsarbeid og kvalitet i skolen Administrasjonssjefen Utviklingsdialog gjennomført med skolens ledelse i april. De nasjonale prosjektene «Kompetanse for mangfold» og «Ungdomstrinn i utvikling» er godt i gang i barnehager og skole. Videreføre to årlige opptak i barnehagene Administrasjonssjefen Søknadsprosess gjennomført med frist 15.april for første opptak. Styrke barnevernet med barnevernspedagog-stilling i 2 Administrasjonssjefen Barnevernspedagog tilsatt fra år. Delta i KS-prosjekt «Gode skoleeiere for Nord-Norge Lokalstyret/ Administrasjonssjefen 2015 Samling gjennomført i Tromsø i februar og OKU orientert. 6. Vi vil ha infrastruktur- og logistikkløsninger som gir et framtidsrettet samfunn Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr Øke fokus på teknologiutvikling i og for arktis Lokalstyreleder / Administrasjonssjef Sikre trygg leveranse av energi tilpasset samfunnets behov Lokalstyreleder / administrasjonssjef Prosjekter knyttet til vedlikeholdsplanen og tilstandsanalyse er godt i gang i forhold til Tydeliggjøre Longyearbyen som arktisk kunnskapsarena produksjon sommeren Lokalstyreleder Lokalstyreleder har holdt foredrag både nasjonalt og internasjonalt, invitert næringslivet aktivt med på møter med ministre, departement og andre relevant for kunnskapsutvikling her, særlig universitetene på fastlandet og UNIS, NITO og andre aktører. Det er også gitt flere intervju og skrevet flere kronikker om tema. I tillegg Side 22

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 18.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 05.05.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 14.06.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 27.09.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Kultur- og fritidsforetak KF Tidspunkt: 10.10.2013, kl 14:00 Sted: 3. etg. Næringsbygget, møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD LOKALSTYRELEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten... 5 Politisk struktur... 5 Lokalstyret... 5 Administrasjonsutvalget (AU)... 5 Teknisk utvalg

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av Lokalstyret i sak xxx/13 (13/208), i møte 10.12.13 1 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2014... 4 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Mai 2015 Deres referanse: Vår referanse: 2014/680-27-030 Saksbehandler: Elin Dolmseth Dato: Mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Administrasjonssjefens

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 07.10.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Vedtatt av Lokalstyret i sak xx/12 (11/838), i møte 11.12.12 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 2 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2013... 3 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 Ringerike kommune 1 Innhold HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 OPPVEKST OG KULTUR... 25 HELSE- OG OMSORG...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer