Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 14:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 2/ Christin Kristoffersen leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 23/15 Godkjenning av protokoll fra møte PS 24/15 Rapport om finansforvaltning pr PS 25/15 Tertialrapport pr Informasjon fra lokalstyreleder og administrasjonssjef Side 2

3 PS 23/15 Godkjenning av protokoll fra møte Side 3

4 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/ Marit Virkesdal Rapport om finansforvaltning pr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 24/ Lokalstyret Anbefaling: Rapport om finansforvaltning pr tas til orientering. Saksopplysninger: Finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre med foretak ble vedtatt av lokalstyret i juni Finansreglementet bygger på Forskrift om kommuners finansforvaltning. I sak 4/14 i lokalstyrets møte godkjente lokalstyret at finansreglementets punkt 6.1 og 6.2 kan avvikes, slik at innskudd i hovedbankforbindelse og innskudd i andre banker kan være hhv 300 mill. kr og 40 mill kr. Finansreglementet sier bl.a. at administrasjonssjefen i fbm tertialrapportering samt ved årets utgang skal legge fram en rapport for lokalstyret som viser status for lokalstyrets finansforvaltning. Siden informasjon fra rentemøtet i Norges Bank 7.mai og vedtak i Lokalstyret 5.mai var kjent da denne saken ble skrevet, er dette hensyntatt i vedlagte rapport. Vedlegg: 1 Finansforvaltningsrapport pr Side 4

5 Side 0 av 9 Finansforvaltningsrapport pr 30. april 2015 Sak nr.: 2012/111 Side 5

6 Side 1 av 9 Finansforvaltningsrapport pr I hht Finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapporter for lokalstyret som viser status for finansforvaltningen. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler til driftsformål. Innskudd i Sparebanken Nord-Norge (SNN), Longyearbyen lokalstyre sin hovedbankforbindelse (beløp i millioner kroner): Kommentar: Finansreglementet tillater at inntil 300 mill kr er plassert hos hovedbankforbindelsen. Longyearbyen lokalstyre sine innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen: Kommentar: Finansreglementet tillater at ett enkelt innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen er på maks 40 mill kr. Side 6

7 Side 2 av 9 Samlet innskudd i hovedbankforbindelse og plasseringsbanker: Kommentar: Hovedårsaken til den kraftige nedgangen i samlet innskudd fra til er at LL i Svalbardbudsjettet 2014 mottok 71,5 mill til renseanlegget ved energiverket, i tillegg til ordinært rammetilskudd, totalt 193,4 mill kr. I Svalbardbudsjettet 2015 mottok LL kr 142,1 mill i ordinært rammetilskudd, og ingen ytterligere finansiering av renseanlegget, da det var fullfinansiert i Imidlertid har vi hatt utgifter til renseanlegget på 55,2 mill kr fra mai 2014 til april 2015, som finansieres av tilskudd mottatt i perioden Kontoene i Sparebanken Sør, Stadsbygd sparebank og Sparebanken Hedmark ble sagt opp , og innskuddene ble overført til SNN. Rapportering angående plassering av likviditet: Genelt for alle innskudd: Max 25 % av ledig likviditet er plassert med tidsbinding JA JA JA JA Hovedbankforbindelse (Sparebanken Nord-Norge)*: Bankinnskudd i hovedbankforbindelsen er 300 mill kr JA JA JA JA Rating av hovedbankforbindelse er BBB eller bedre JA JA JA JA Totale innskudd er 2 % av bankens forvaltningskapital JA JA JA JA Plassering i banker utenom hovedbankforbindelsen: Tidsbinding på innskudd er 12 måneder JA JA JA JA Lengste tidsbinding på innskudd 32 dager 32dager 32dager 32dager Største innskudd med tidsbinding 20 mill 20 mill 20,3 mill 20,4 mill Et enkelt innskudd, med eller uten tidsbinding, er 40 mill kr. Rating av bankforbindelsen er BBB eller bedre JA JA JA JA Totale innskudd er 2 % av bankens forvaltningskapital JA JA JA JA Mål for tilfredsstillende avkastning på innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen: 3 md nibor **: JA JA JA 1,75 1,72 1,53 JA 1,47 Rentesatsen på bankinnskuddene ligger i intervallet 2,29-2,89 2,17-2,82 1,61-2,63 1,92-2,57 Side 7

8 Side 3 av 9 * Hovedbankavtalen med Sparebank1 Nord-Norge trådte i kraft og varer til med opsjon på ytterligere 2 år. ** Opplysningen er hentet hos Oslo Børs, Kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/ avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering: I følge «Bankrapport 2015» utarbeidet av Sparebank 1 Markets er bankenes Issuer-rating slik: Bank: År: Sparebank 1 Nord-Norge A+ A+ A A+ Sparebank 1 SMN A+ A A A Sparebanken Hedmark A+ A+ A+ A+ Sparebanken Sør A A- A A- Sparebanken Øst A- A- A- A- Stadsbygd Sparebank A- BBB BBB BBB Åfjord Sparebank BBB+ BBB+ BBB BBB Fana Sparebank A- A- A- A- Kontoene i Sparebanken Hedmark, Sparebanken Sør og Stadsbygd Sparebank ble sagt opp Likviditeten er plassert i hht finansreglementets regler. Avkastningen er tilfredsstillende sett i forhold til finansreglementets mål. Administrasjonssjefens vurdering er at det er ingen vesentlige markedsendringer eller endringer i risikoeksponering å melde om. Forvaltning av låneporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Opptak av lån siden forrige rapportering: Ingen Refinansierte / sammenslåtte lån i perioden: Ingen Endring i risikoeksponering: Ingen endring å melde Gjenværende rentebinding: Er på 5,06 år, se vedlagte oversikt over lån. Dette er innenfor finansreglementets bestemmelser (som sier maks rentebindingsperiode er 10 år). Rentebetingelser: 37% av total lånegjeld har fast rente, 63% har flytende rente, se vedlagte oversikt over lån. Dette er innenfor finansreglementets regler (som sier at minimum 25% og maksimum 50% av lånegjelden skal ha fast rente og minimum 25% skal ha flytende rente). Total lånegjeld er 133,4 mill kr. Side 8

9 Side 4 av 9 Lån pr fordelt på formål (beløp i mill. kr): Figuren viser at lån på totalt 82,7 mill er knyttet til låneformål som skal være selvfinansierende (avløp 1,3 mill kr og renovasjon 7,6 mill kr) / bør være selvfinansierende, dvs ledlys (0,5 mill kr), fjernvarme (40,8 mill kr), havn (21,2 mill kr), energiverket eks tilstandsanalyse (6,3 mill kr), og vann (5 mill kr). Lån til kulturhuset (24,5 mill kr) betjenes av korkpenger, og finansieres slik sett ikke av lokalstyrets generelle økonomi. Lån knyttet til energiverket (tilstandsanalyse) (10,3 mill kr), brann (0,7 mill kr), IKT skole (0,2 mill), veier og nærmiljø (6,2 mill kr), fundamenter boliger (1,5 mill kr), kjøp av boliger (5,3 mill kr) og næringsbygget (2 mill kr) finansieres via Longyearbyen lokalstyre. Det er altså 19,6% (26,2 mill) av totalt lånebeløp som belastes «kommunekassen». Tabellen «Oversikt over lån» lenger bak gir opplysninger om rentesats, utløp av rentebindingsperiode, lånenes løpetid, og når lånene er nedbetalt. Side 9

10 Side 5 av 9 Forestående finansierings-/refinansieringsbehov: Pr 1.tertial 2015 er det vedtak på følgende låneopptak: Enhet/ansvar Prosjektnr Prosjektnavn Vedtatt låneopptak 2015 Avløp 6151 Oppgradering avløp Sjøskrenten Eiendom 6070 Nytt fyrhus H Lagerbygg Sjøområdet Rørkasser under skolen Heis Energiverket Utbedring fundamenter boliger Energiverket 6081 Slagg- og askedeponi Fjernavlesning el Fjernvarme 6071 Utbedring rørkasse U261 - Blåmyra SD-anlegg fjernvarme Utbedringer fjernvarme i hht tilstandsvurd Havn 6012 Flytekai - skisseprosjekt Havnebygg - prosjektering Havnelager - prosjektering Forlengelse av turistkaia Losbåt IKT 6301 Ikt-investeringer skolen Renovasjon 6005 HP Avfall - Restavfallscontainere HP avfall: Sigevannsrensing Vann 6090 HP Vann - Nylegging inntaksledning HP Vann - Dosing elveløp mv HP Vann - Manganfilter HP Vann - ledning Energiverket HP Vann - ledning Haugen Oppgradering vannledning Sjøskrenten Vei 6028 Tiltak i hht trafikksikkerhetsplan Nærmiljløanlegg: belysning sentrum Totalsum Siden denne saken er skrevet etter møtet i Lokalstyret 5.mai, er vedtatte låneopptak fra dette møtet med i tabellen over. Av erfaring vet vi at det i løpet av året vil bli endringer i lånebehovet, og vi avventer derfor med å ta opp lån til november/desember når vi har sikrere grunnlag. Side 10

11 Side 6 av 9 OVERSIKT OVER LÅN Lån nr Långiver Lånetype/rente Avdragstid (år) Nedbetalt Rentesats Mill NOK Lånets andel År igjen Rentesats Mill NOK Lånets andel År igjen Rentesats Mill NOK Lånets andel År igjen Rentesats Mill NOK Lånets andel 904 Kommunalbanken Seri elån flytende ,25 % 3,5 3,4 % 2,25 % 3,3 3,4 % 2,25 % 3,1 2,3 % 2,00 % 3,1 2,3 % 908 Kommunekreditt Seri elån flytende ,46 % 10,7 10,4 % 2,46 % 10,0 10,2 % 2,38 % 9,7 7,1 % 2,12 % 9,1 6,8 % 909 Kommunekreditt Seri elån flytende ,85 % 26,0 25,2 % 2,85 % 25,3 25,8 % 2,85 % 24,5 17,9 % 2,55 % 24,5 18,4 % 905 Kommunalbanken Seri elån flytende ,25 % 28,9 28,0 % 2,25 % 27,1 27,6 % 2,25 % 27,1 19,8 % 2,00 % 25,3 19,0 % 911 Kommunekreditt Seri elån flytende ,80 % 1,5 1,5 % 2,80 % 1,5 1,5 % 2,25 % 4,1 3,0 % 2,55 % 4,1 3,1 % 914 Kommunekreditt Seri elån flytende ,25 % 2,2 1,6 % 2,00 % 2,2 1,6 % 916 Kommunalbanken Seri elån flytende ,15 % 10,5 7,7 % 1,90 % 10,5 7,9 % 917 Kommunalbanken Seri elån flytende ,25 % 0,4 0,3 % 2,00 % 0,4 0,3 % 918 Kommunalbanken Seri elån flytende ,15 % 0,4 0,3 % 1,90 % 0,4 0,3 % 902 Kommunalbanken Seri elån flytende 11, ,37 % 5,6 5,4 % 0,66 4,37 % 5,1 5,2 % 0,33 4,37 % 5,1 3,7 % 0,00 2,00 % 4,7 3,5 % Sum m/flytende rente (minimum 25% av totale lån) 76,2 73,8 % 72,3 73,6 % 87,1 63,5 % 84,3 63,2 % 906 Kommunekreditt Seri elån fastrente ,45 % 7,5 7,3 % 2,66 4,45 % 7,0 7,1 % 2,33 4,45 % 6,5 4,7 % 2,00 4,45 % 6,5 4,9 % 1, Kommunekreditt Seri elån fastrente ,45 % 10,7 10,4 % 3,17 4,45 % 10,1 10,3 % 2,83 4,45 % 9,5 6,9 % 2,50 4,45 % 9,5 7,1 % 2, Kommunalbanken Seri elån fastrente ,01 % 5,6 5,4 % 4,50 4,01 % 5,5 5,6 % 4,17 4,01 % 5,4 3,9 % 3,84 4,01 % 5,3 4,0 % 3, Kommunekreditt Seri elån fastrente ,80 % 3,3 3,2 % 2,80 % 3,3 3,4 % 4,05 % 15,7 11,5 % 9,84 4,05 % 14,9 11,2 % 9, Kommunekreditt Seri elån fastrente ,70 % 5,9 4,3 % 5,00 1,70 % 5,9 4,4 % 4, Kommunekreditt Seri elån fastrente ,70 % 5,5 4,0 % 5,00 1,70 % 5,5 4,1 % 4, Kommunalbanken Seri elån fastrente ,54 % 1,5 1,1 % 3,00 1,54 % 1,5 1,1 % 2,66 Sum m/fastrente (min. 25% og max 50% av totale lån) 27,1 26,2 % 3,05 25,9 26,4 % 2,68 50,0 36,5 % 5,47 49,1 36,8 % 5,06 Finansiell leasing 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 År igjen Sum langsiktig gjeld Størs te enkeltl ån i mill. kr. (max 50% av samlet lån) Antall lån Bekreftelse på at 50 % av lån med fast rente har fornyelse /forfall i løpet av neste 12 md 103,3 100 % 0,80 98,2 100 % 0,71 137,1 100 % 1,99 133,4 100 % 1,86 28,90 28,0 % 27,10 27,6 % 27,10 19,8 % 25,30 19,0 % JA JA JA JA Bekreftelse på at den totale låneporteføljens vektede renteløpetid er 3 år JA, 0,8 år JA, 0,71 år 2,0 Ja 1,9 Ja Bekreftelse på at lån med fastrente har en gj.snittlig gjenværende rentebinding på 2-6 år Dagens flytende lånerente Anslått fastrente, ved binding på hhv 2, 5, 7 og 10 år JA, 2,8 år JA, 2,51 år JA, 4,96 år JA, 5,06 år 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2%/2,55% 2,27 % /2,77 % /3,12 % /3,48 % 2,15 % /2,41 % /2,63 % /2,92 % 1,91 % /2,06 % /2,27 % /2,51 % 1,72 % /2,12 % /2,32 % /2,48 % Side 11

12 Side 7 av 9 Felles rapportområder for likviditet og gjeld inkludert forventet utvikling i markedet fram til neste rapporteringstidspunkt: Alle plasseringer og lån er i NOK, og i norske banker. Våre bankforbindelser har fått oversendt lokalstyrets finansreglement. Beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet: For likviditet: Ingen avvik. For lån: Ingen avvik. Utvikling i Norges bank sin styringsrente: Norges Bank sin styringsrente er renten bankene får på innskudd i Norges Bank (foliorenten). Endringer i Norges Banks foliorente vil normalt påvirke bankenes innskudds- og utlånsrenter. Styringsrenten ble satt ned til 1,25% Da hadde den vært 1,5 % siden Siden rentemøtet 7.mai 2015 var avholdt før denne saken ble skrevet, har vi valgt å referere til informasjon fra dette møtet. I rentemøtet både 19.mars og 7.mai 2015 vedtok hovedstyret for Norges Bank å holde renten uendret på 1,25%. Etter rentemøtet 7.mai kom de med følgende pressemelding: «Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. Utviklingen i norsk økonomi har så langt vært om lag som vi anslo i mars. Etter en samlet vurdering valgte hovedstyret å holde styringsrenten uendret på dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Den økonomiske veksten hos våre handelspartnere er fortsatt moderat. Prisveksten er svært lav i mange land. Styringsrentene er nær null eller negative, og forventningene til styringsrentene ute den nærmeste tiden har falt noe. Side 12

13 Her hjemme er konsumprisveksten nær 2,5 prosent. Arbeidsledigheten har som ventet økt. Vårens lønnsoppgjør tyder så langt på at lønnveksten kan bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn. På den andre siden har oljeprisen steget og etterspørselen fra husholdningene holder seg oppe. Boligprisene fortsetter å vokse, og husholdningenes gjeld har økt mer enn ventet. Ut fra informasjonen vi har fått i det siste, er det fortsatt utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.» Det er ikke publisert ny pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet etter rentemøtet 7.mai, så den siste rapporten er fra mars. De neste rapportene kommer i juni, september og desember. Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen 7.mai 2015 var imidlertid følgende: «Den økonomiske veksten hos våre handelspartnere er moderat, men det er store forskjeller mellom ulike land. Så langt ser det ut til at veksten ute har vært litt svakere enn anslått i Pengepolitisk rapport 1/15, men utsiktene fremover er lite endret. Prisveksten er fortsatt svært lav hos de fleste av handelspartnerne. Styringsrentene er nær null og i enkelte land er rentene negative. Markedsaktørenes forventninger til styringsrentene ute den nærmeste tiden har falt noe. Risikopremiene i de norske pengemarkedsrentene har økt, og vært litt høyere enn lagt til grunn i mars. Bankenes utlånsrenter har utviklet seg som ventet. Oljeprisen har steget mer enn ventet og har den siste tiden vært rundt 65 dollar per fat. Hittil i andre kvartal har kronekursen vært nær anslaget fra mars. Veksten i norsk økonomi ser ut til å være om lag som lagt til grunn i Pengepolitisk rapport 1/15. En ringerunde til et mindre utvalg bedrifter i Regionalt nettverk indikerer at veksten og sysselsettingen har vært om lag som kontaktene så for seg i januar. Husholdningenes varekonsum har steget noe mer enn lagt til grunn i forrige rapport. Utviklingen i den registrerte arbeidsledigheten har vært som ventet, mens ledigheten målt ved AKU har steget mer. Årets lønnsoppgjør tyder så langt på at lønnsveksten kan bli noe lavere enn tidligere antatt. Boligprisene fortsetter å vokse, og husholdningenes gjeld har økt mer enn ventet. Prisveksten har vært om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 1/15. Tolvmåneders veksten i KPI-JAE var 2,3 prosent i mars. Prisene på importerte konsumvarer steg mer enn lagt til grunn i forrige rapport, mens prisveksten på norskproduserte varer og tjenester var lavere enn anslått. Styringsrenten settes med sikte på at inflasjonen over tid skal være nær 2,5 prosent. På møtet 18. mars vedtok hovedstyret å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. Samtidig var det utsikter til at renten ville bli satt ned i løpet av andre kvartal dersom norsk økonomi utviklet seg i tråd med anslagene. Side 13

14 Så langt har utviklingen i norsk økonomi vært om lag som ventet. Konsumprisveksten er nær 2,5 prosent. Lavere lønnsvekst svekker drivkreftene for inflasjonen lenger fram. På den andre siden holder etterspørselen fra husholdningene seg oppe, og oljeprisen har steget. Det er fortsatt usikkerhet om den videre utviklingen i boligpriser og gjeld. Samtidig synes risikoen for en markert nedgang i norsk økonomi noe mindre enn tidligere. Etter en samlet vurdering av ny informasjon og risikobildet valgte hovedstyret å holde styringsrenten uendret på dette møtet. Samtidig er det fortsatt utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned i juni.» Figuren under viser styringsrenten i prosent de siste fem årene og anslag fremover fra siste Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet: Administrasjonssjefens vurderinger av konsekvenser av forventet utvikling i markedet frem til neste rapporteringstidspunkt: Ut fra teksten ovenfor antar administrasjonssjefen at det er ikke er usannsynlig at styringsrenten vil bli satt ned i juni. Vurdering av hva en generell endring i rentekurven på 1%-poeng vil føre til i økte renteutgifter på lån og i økte renteinntekter på likviditet: Pr har Longyearbyen lokalstyre 133,4 mill kr i lån (herav 49,1mill med fastrente) og 247,6 mill kr i innskudd. En renteendring kan føre til endringer både i lånerenten (for de lånene som har flytende rente) og i innskuddsrenten, noe som skulle tilsi at en renteendring samlet sett ikke vil påvirke Longyearbyen lokalstyre i vesentlig grad. Side 14

15 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/ Marit Virkesdal Tertialrapport pr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 25/ Lokalstyret Anbefaling: Rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet, nøkkeltall vedr personalforvaltning og rapportene om driftsregnskapet, driftsprosjekter og investeringsprosjekter pr tas til orientering. Budsjettkorrigeringer vedtas som foreslått i vedlagte dokument. Budsjett 2015 korrigeres tilsvarende. Saksopplysninger: Se vedlagte dokument. Vedlegg: 1 Tertialrapport pr Tertialrapport 1. tertial Nytt renseanlegg ved Longyear energiverk Side 15

16 Side 1 av 38 Deres referanse: Vår referanse: 2015/ Saksbehandler: Marit Virkesdal Dato: Tertialrapport: Måloppnåelse, personalforvaltning og økonomi 30. april Side 16

17 Side 2 av 38 Rapport om måloppnåelse pr i hht handlingsprogrammet Vi vil ha et levende lokaldemokrati Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr Opprettholde demokratisk tilgjengelighet for befolkningen Lokalstyreleder Lokalstyreleder fortsetter tydeligheten med både å ha fokus på mer offentlighet i dokumentasjonsflyt og være tilgjengelig både i praksis med besøk hos bedrifter i byen hver uke, samt på sosiale medier. Den nye organiseringen fungerer også slik at man har bedre oversikt over hvem som har politiske roller og hvilke i byen. Sikre lokalstyrets ombudsrolle også for internasjonale borgere Lokalstyreleder Arbeid videreført som sist, ingen spesifikke tiltak gjennomført siste del av Sikre tydelighet og åpenhet i politiske prosesser Lokalstyreleder Videreføre fokus på mer offentlighet og gi media god innføring i beslutninger og begrunnelser både politisk og administrativt fra LL. Samt sikre god informasjon i Lokalstyremøtene, som også anvendes til å informere politisk om prosesser relevant for byen både av lokalstyreleder, inviterte forelesere og administrasjon. Bli hørt i beslutninger som får konsekvenser for Longyearbyens innbyggere Lokalstyreleder Her har arbeidet og innsatsen vært videreført med samme intensitet som tidligere. Presentasjon av situasjonen i Longyearbyen i forbindelse med Store Norske har vært gitt til utallige media og departement og Storting, samt organisasjoner og andre relevante parter. Dette er den saken første del av året i år som ville gi heftigste konsekvenser for innbyggerne og har dermed fått et intensivt fokus gjennom utallige møter og foredrag, presentasjoner og medieinnspill, både intervju og leserinnlegg, kronikker mm. Side 17

18 Side 3 av 38 Synliggjøre Longyearbyens kompetanse og potensiale Lokalstyreleder Fokuset fra forrige punkt har kontinuerlig hatt dette som fast innhold. Det har vært jobbet i tillegg til beskrevet ovenfor målrettet ovenfor NHO Troms og Svalbard, ovenfor ND og andre, og i alle tilfeller har næringslivet og aktører lokalt vært både tatt med på råd og presentert sin kompetanse og sitt potensial direkte i møter. Være referansegruppe på arktiske spørsmål og problemstillinger Lokalstyreleder Her har det vært gitt foredrag til mange nasjonale og internasjonale fora med dette som tema, blant annet The Economist sitt Arctic Issues som ble avholdt i Oslo. Jobbe for økt valgdeltakelse Alle partier 2015 Delta i prøveordning med stemmerett for ungdom Lokalstyreleder 2015 Her er det søkt og innvilget deltakelse også i år. Det jobbes også med aktiv deltakelse ovenfor de unge, lokalstyreleder har også invitert til konkurranse blant de unge for å sikre deltakelse ved valget etter at vi ble innvilget dette også i Gjennomgang av innbyggerundersøkelsen Lokalstyreleder 2015 Det har vært presentert i sosiale medier, gitt intervju og allmøte med dette som tema. 2. Vi vil ha et allsidig arbeids- og næringsliv som tar medansvar for utvikling av lokalsamfunnet Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr Fortsatt støtte reiselivet, masterplan 2025 og destinasjon Svalbard. Lokalstyreleder Lokalstyreleder har holdt foredrag, invitert reiselivet aktivt med på møter med ministre, departement og andre næringsutøvere. Reiselivet er også invitert til LL møter for å redegjøre for sitt arbeid og lokalstyreleder har jevnlige møter med representanter for næringen for å holde seg oppdatert på prosessene og dialogen er meget god. Side 18

19 Side 4 av 38 Promotere strategisk næringsplan og støtte næringslivet Lokalstyreleder Lokalstyreleder har holdt foredrag, invitert næringslivet aktivt med på møter med ministre, departement og andre næringsutøvere. Næringslivet er også invitert til LL møter for å redegjøre for sitt arbeid og lokalstyreleder har jevnlige møter med representanter for næringen for å holde seg oppdatert på prosessene og dialogen er meget god. Gjennomføre havneplan, havn som knutepunkt for all maritim aktivitet i høyarktis. Lokalstyreleder Det jobbes intenst med havneutvikling og formidling av både innhold, verdi og nødvendighet av havneutvikling ovenfor både kystverket, ND, JD, MD og andre relevante sentrale aktører, samt at havneutviklingen er med i alle presentasjoner og relasjoner som utvikles for å sikre fremtidige investorer og kvalitet i alle ledd i arbeidet. Meget godt samarbeid med administrasjonen gjør dette arbeidet både konstruktivt og innholdsmessig godt. Understøtte utvikling av Gruve 3-museet Lokalstyreleder Lokalstyreleder jobber videre med både potensielle investorer og sentrale myndigheter for finansiering og formidling av verdien av dette for samfunnet, innbyggerne, historien vår og ikke minst å sikre et mer stabild og helårlig reiseliv. Understøtte Store Norske som hjørnesteinsbedrift og som en norsk aktør innenfor bergverk og mineralnæringen (kompetanse og utøver). Lokalstyreleder Her har arbeidet og innsatsen vært videreført med samme intensitet som tidligere. Presentasjon av situasjonen i Longyearbyen i forbindelse med Store Norske har vært gitt til utallige media og departement og Storting, samt organisasjoner og andre relevante parter. Dette er den saken første del av året i år som ville gi heftigste konsekvenser for innbyggerne og har dermed fått et intensivt fokus gjennom utallige møter og foredrag, presentasjoner og medieinnspill, både intervju og leserinnlegg, kronikker mm. Side 19

20 Side 5 av 38 Holde avgifter og gebyr på et nivå som innbyggere og næringsliv kan håndtere Lokalstyreleder / administrasjonssjef Balansere velferdstilbudet i forhold til dagens skattenivå Lokalstyreleder / administrasjonssjef Sikre hensiktsmessig arealutnyttelse innenfor Longyearbyen lokalstyre sitt arealplanområde gjennom revidering av arealplan. Bidra til samhandling mellom offentlige etater i Longyearbyen. Lokalstyreleder / administrasjonssjef Lokalstyreleder / administrasjonssjef Vi har fokus på kostnadseffektiv drift av alle selvkostområder og andre gebyrbelagte tjenester Dette vurderes hver gang vi vurderer nye tjenester til våre innbyggere Arbeidet med revisjon av planen er godt i gang. Det har blitt avholdt informasjonsmøte og arbeidsmøte/innspillmøte med god deltakelse Formelle og uformelle møter gjennomføres. 3. Vi vil ha en miljøbevisst lokalbefolkning som har god tilgang til Longyearbyens nærområder og Svalbards natur Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr Etterstrebe balansert kunnskap i miljødebatten Lokalstyreleder / administrasjonssjefen Videreført arbeidet som før og ikke minst hatt et meget godt forberedt møte med Klima- og miljøministeren sammen med representanter for byen vår. I tillegg jobbes det ovenfor og sammen Fortsette samarbeidet med Sysselmannen og Store Norske i forhold til å holde Longyearbyen ren og ryddig. Longyearbyen lokalstyre fortsetter ordningen med sommerjobb for ungdom Bidra til at barn og unge ser verdien i, og bruker naturen på en sikker måte, bl.a. gjennom Camp Svalbard med Sysselmannsetaten om dette jevnlig. Administrasjonssjefen Svalbard miljøvernfond har gitt midler til fortsatt søppelamnesti samt til å ta imot søppel fra søppeltokt. Kurs/informasjon om farlig avfall er avholdt. Sommerjobb for ungdom er under planlegging. Administrasjonssjefen Camp Svalbard vinter er gjennomført i april. Ut og kjør. Barnehagedagen med uteaktiviteter i mars. Skidag for alle elever i april. Aktiviteter rundt solformørkelsen. Bidra til økt miljøfokus i egen organisasjon Administrasjonssjefen Vi har fått godkjent egen miljøsertifisør. Etablere kultursti Administrasjonssjefen Dette arbeidet er ikke startet. Side 20

21 Side 6 av Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr Vedlikeholde beredskapsplan Administrasjonssjef Kontinuerlig Årlig beredskapsøvelse i egen organisasjon Administrasjonssjef Planlegges høsten 2015 Bidra til å videreføre det gode samarbeidet med sysselmannen og UNN avd Longyearbyen om forebyggende arbeid for barn og unge Administrasjonssjef Forebyggende forum er aktivisert. Dialog med sysselmannen om ungdomskontakt. Helsesøstertilbud i både barnehage og skole. Gjennomføre igangsatt prosess i Sjøområdet Administrasjonssjef 2015 Prosess godt i gang, det er nå kun noen få enheter vi følger opp videre. Oppfølging av avfallsplan Administrasjonssjef Prosess rundt ny renovasjonsordning igangsatt. 5. Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr Statlig støtte til å etablere økonomisk buffer til tiltak innen skole-/barnehage- tjenester som følge av stor uforutsigbarhet i barnetallet Statlig støtte til vedlikehold av veier: arktisk klima tærer mye på veier, broer, stikkrenner, kulverter o.l. Gruve7- veien er i tillegg demning for vannkilden Statlig støtte til finansiering av vedlikeholdsplan og tiltak i hht tilstandsanalysen ved energiverket Iverksette tiltak for å redusere skader som følge av tilstanden på vann- og avløpsrør på Sjøskrenten Lokalstyreleder/ Administrasjonssjefen Lokalstyreleder/ Administrasjonssjefen Lokalstyreleder/ Administrasjonssjefen I 2015 har barnetallet sunket, og behovet for buffer er dermed redusert Tatt med i søknad til Polaravdelingen for budsjett Tatt med i søknad til Polaravdelingen for budsjett Administrasjonssjefen 2015 Planlegger utskifting av frostsikring sommeren 2015 Politisk behandling av hovedplan vei Lokalstyreleder/ 2015 Vedtatt våren Administrasjonssjefen Gjennomføre tiltak i hht tilstandsanalyse for fjernvarme Administrasjonssjefen 2015 Tiltak igangsatt og ligger før plan. Revidere hovedplan vann Administrasjonssjefen 2015 Gjennomfører tiltak for å finne ut nivå på revisjonen. Selve revisjonen gjennomføres Side 21

22 Side 7 av 38 høsten 2015/16 Ny ledning for å sikre vannleveransen til Energiverket Administrasjonssjefen 2015 Planlegges gjennomført sommeren 2015 Bruke forskningsparkens kompetanse. Administrasjonssjefen Vi har kontinuerlig kontakt med fagmiljøene ved UNIS, NTNU etc innen mange fagområder. Evaluering av kvalitet og tilbud innen videregående Administrasjonssjefen 2015 Evalueringsrapport ferdigstilt i april. opplæring Følge opp utviklingsarbeid og kvalitet i skolen Administrasjonssjefen Utviklingsdialog gjennomført med skolens ledelse i april. De nasjonale prosjektene «Kompetanse for mangfold» og «Ungdomstrinn i utvikling» er godt i gang i barnehager og skole. Videreføre to årlige opptak i barnehagene Administrasjonssjefen Søknadsprosess gjennomført med frist 15.april for første opptak. Styrke barnevernet med barnevernspedagog-stilling i 2 Administrasjonssjefen Barnevernspedagog tilsatt fra år. Delta i KS-prosjekt «Gode skoleeiere for Nord-Norge Lokalstyret/ Administrasjonssjefen 2015 Samling gjennomført i Tromsø i februar og OKU orientert. 6. Vi vil ha infrastruktur- og logistikkløsninger som gir et framtidsrettet samfunn Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr Øke fokus på teknologiutvikling i og for arktis Lokalstyreleder / Administrasjonssjef Sikre trygg leveranse av energi tilpasset samfunnets behov Lokalstyreleder / administrasjonssjef Prosjekter knyttet til vedlikeholdsplanen og tilstandsanalyse er godt i gang i forhold til Tydeliggjøre Longyearbyen som arktisk kunnskapsarena produksjon sommeren Lokalstyreleder Lokalstyreleder har holdt foredrag både nasjonalt og internasjonalt, invitert næringslivet aktivt med på møter med ministre, departement og andre relevant for kunnskapsutvikling her, særlig universitetene på fastlandet og UNIS, NITO og andre aktører. Det er også gitt flere intervju og skrevet flere kronikker om tema. I tillegg Side 22

Finansforvaltningsrapport 31. Desember 2016 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret

Detaljer

0,

0, Finansforvaltningsrapport 30. April 2017 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 14.06.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Finansforvaltningsrapport

Finansforvaltningsrapport Finansforvaltningsrapport 31. august 2014 Finansforvaltningsrapport pr. 31.08.14 I hht Finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved ets utgang legges

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 08.04.2014, kl 15:00 Sted: Næringsbygget, 1. etg., møterom Nordlys Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 18.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Budsjettkorrigeringer 2016

Budsjettkorrigeringer 2016 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2016/1590-1-153 Vigdis Jensen 14.11.2016 Budsjettkorrigeringer 2016 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 22.11.2016 Lokalstyret 13.12.2016 Anbefaling:

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 27.09.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 07.10.2014, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtwontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 03.11.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Kultur- og fritidsforetak KF Tidspunkt: 10.10.2013, kl 14:00 Sted: 3. etg. Næringsbygget, møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 05.05.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 27.05.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Introduksjonskurs for folkevalgte fortsetter. Tema: Barnevern og byggesaksbehandling.

Introduksjonskurs for folkevalgte fortsetter. Tema: Barnevern og byggesaksbehandling. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 08.03.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Folkevalgte møter kl 18.00 Introduksjonskurs for folkevalgte fortsetter. Tema: Barnevern

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 06.11.2012, kl 19:00 Sted: 3. etg. i Næringsbygget, møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.11.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Innkalling til strategikonferansen 2013

Innkalling til strategikonferansen 2013 Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.10.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 23.02.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 12.11.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 20.08.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.12.2015, kl 16:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 08.04.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 1. etg., møterom Nordlys Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 04.06.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 03.09.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 16.06.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016

D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016 D42ÅR-51-1L-r-P.K... -......,,... 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg 50 % midlertidig stilling i personal- og Øke budsjetterte HP serviceavdelinga 2013 250 000 renteinntekter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Geir Hekne Nestleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 17.06.2014, kl 16:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 27.05.2014, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 18.11.2014, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 02.05.2017, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Eirik Berger Nestleder

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 17.03.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2015. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året, og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat): Notat Til: Økonomisjef Elin Dolmseth, Longyearbyen lokalstyre Fra: Daglig leder Einar Buø, Kultur- og fritidsforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/548-6-151 Saksbehandler: Einar Buø Dato: 03.10.2013

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 07.05.2013, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

FINANSRAPPORT PR

FINANSRAPPORT PR FINANSRAPPORT PR.30.04.2012. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 FINANSRAPPORT 2011 OG 3. TERTIAL 2011 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Finansrapporten

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Finansrapporten for 2012 tas til orientering.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 31.05.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 26.01.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Perioderapport pr

Perioderapport pr Perioderapport pr. 31.10.16 Sektor Oppvekst Utfordringer i drift Sterk nedgang i elevtall skole de siste årene. Spesialundervisning krever fortsatt store ressurser på enkelte trinn. Barnehage økning i

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2013. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering.

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 30.08.2016, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Utvalgsmedlemmene møter kl. 13.00 på Kulturskolen for orientering.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer