Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene"

Transkript

1 Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell

2 Disposisjon RNB 2017 Kommuneopplegget for 2018 Aktuell kommunaløkonomisk dokumentasjon Oppdatert prognosemodell fra KS 2

3 RNB 2017 Nedjustering av skatteanslaget med 0,850 mrd. kr, hvorav 0,707 mrd. kr på kommunene (nominell vekst på 1,0 istedenfor 1,5 %) Lavere lønnsvekst Endringer i skatteopplegget (effekt på 132 mill. kr, som kompenseres over rammetilskuddet) Deflator nedjustert fra 2,5 til 2,3 % (=0,9 mrd. kr). Lønnsvekstanslaget nedjustert fra 2,7 til 2,4 % Om lag samme inntektsnivå som i statsbudsjettet

4 Oppdatert skatteanslag (fra 1,5 til 1,0 %) effekt på frie inntekter Oppdatert skatteanslag (fra 1,5-1,0 %) PORSGRUNN SKIEN NOTODDEN SILJAN -299 BAMBLE KRAGERØ DRANGEDAL -523 NOME -834 BØ -792 SAUHERAD -545 TINN -814 HJARTDAL -207 SELJORD -379 KVITESEID -310 NISSEDAL -193 FYRESDAL -168 TOKKE -319 VINJE -553 TELEMARK LANDET

5 RNB 2017 (forts.) Det øremerkede tilskuddet til flere barnehagelærere (172,2 mill. kr i 2017 = 5/12 effekt) innlemmes i rammetilskuddet alt for i år Helårseffekten av tiltaket utgjør om lag 413 mill. kr. Differansen mellom 413 og 172,2 mill. kr inngår ikke i vekstintervallet 3,8-4,3 mrd. kr i frie inntekter, siden den inngår i oppgavekorrigering Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser økt tilsagnsramme ekstra heldøgns omsorgsplasser 5

6 Fordelingsvirkninger 2017 Tilskudd til flere barnehagelærere Kompensasjon for skatteomlegging I makro 1000 kr (helårseffekt) PORSGRUNN SKIEN NOTODDEN SILJAN BAMBLE KRAGERØ DRANGEDAL NOME BØ SAUHERAD TINN HJARTDAL SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE VINJE TELEMARK

7 Tilskudd til økt lærertetthet på trinn I budsjettforliket for 2017 ble samarbeidspartiene KrF, Venstre, FrP og Høyre enige om å bevilge 1,3 mrd. kr til flere lærere på trinn. Det er 460 mill. kr mer enn i fjor. Midlene er fordelt etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet. Kommunene skal hvert år bekrefte til Udir at tilskuddsmidlene er brukt til lærere på trinn. Kommuner som ikke bekrefter at midlene er brukt som de skal, vil ikke få tildelt midler påfølgende år. Kommune Beløp (kr) Varig styrking Midlertidige tiltak Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Hele landet

8 Demografikostnader 2017 Oppdaterte beregninger fra TBU viser at merutgiftene til demografi vil utgjøre 2,3 mrd. kr i 2017 (hvorav 1,9 mrd. kr må dekkes innenfor de frie inntektene). Flere barn i grunnskolealder og flere eldre vil trekke i retning av økte utgifter for kommunene i Personer % Mill kr 0-5 år , år , år , år , år 292 0, år og eldre 663 1,5 288 Sum ,

9 Demografikostnader 2017, Telemark Personer % Demografikostnader (mill. kr) Herav kommunene Herav fylkeskommunen 0-5 år ,0-23,3-23,0-0, år 51 0,3 7,7 7,6 0, år 126 0,1 12,5 1,7 10, år 866 4,2 45,0 44,5 0, år -96-1,4-16,5-16,4-0,1 90 år og eldre -24-1,3-10,5-10,4-0,1 Sum 813 0,5 14,9 4,0 10,9 9

10 Kommuneopplegget 2018 Vekst i samlede inntekter 4,3-5,3 mrd. kr. Vekst i frie inntekter 3,8-4,3 mrd. kr Kommuner 3,5-4 mrd. kr Fylkeskommuner 0,3 mrd. kr Vekst i øremerkede overføringer/refusjoner dermed 0,5-1 mrd. kr Økt handlingsrom (reell vekst) Mrd. kr Vekst i frie inntekter 3,8-4,3 - Merkostnader demografi 2,2 - Merkostnader pensjon 0,35 - Satsinger innenfor veksten i frie inntekter 0,8 Økt handlingsrom (reell vekst) 0,45-0,95 + Effektiviseringskrav på 0,5 % 1,2 10

11 Satsinger innenfor veksten i frie inntekter 2018 (= midler med «bruksanvisning») 300 mill. kr for å styrke rusomsorgen Opptrappingsplanen på rusfeltet ( ) 200 mill. kr for å styrke tidlig innsats i barnehage og skole 200 mill. kr for å styrke forebyggende tiltak for barn, unge og barnefamilier. Kan benyttes til tiltak innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten, eller andre forebyggende tiltak som satsing på sosiallærere, psykologer eller samarbeid med private aktører om foreldrestøttende tiltak Fylkeskommunene får 300 mill. av veksten i frie inntekter, hvorav 100 mill. kr av disse fordeles særskilt til ferjefylkene. Den nye modellen for finansiering av båt og ferje tar hensyn til lengden på strekningen, antall passasjerer og antall skolereiser 11

12 Satsinger innenfor veksten i frie inntekter 2018 (fordeling basert på kostnadsnøkkel 2017) Opptrappingsplan for rusfeltet Tidlig innsats i barnehage/skole Forebyggende tiltak barn, unge, familier (barnevernsreformen) Totalt I makro 1000 kr PORSGRUNN SKIEN NOTODDEN SILJAN BAMBLE KRAGERØ DRANGEDAL NOME BØ SAUHERAD TINN HJARTDAL SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE VINJE TELEMARK

13 Fordelingsvirkning av styrking av båt- og ferjesektoren Telemark fylkeskommune Mottar av Fordelingsvirkning ny Totalt satsingen (mill. kr) nøkkel (mill. kr) (mill. kr) Telemark fylkeskommune 0,7* -5,0-4,4 *): Dvs. delen av 100 mill. kr. 13

14 Effektivisering Regjeringen ønsker å synliggjøre effektivitetspotensiale som ligger i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren klarer å effektivisere med 0,5 prosent, tilsvarer det 1,2 mrd. kr i 2018 som kan brukes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten. Statlige virksomheter er pålagt en effektivisering på 0,8 prosent i 2017 SØF har laget et anslag for effektiviteten innenfor barnehage, grunnskole og omsorgstjenestene for den enkelte kommune. Analysene anslår et effektiviseringspotensial for de tre sektorene på 12 prosent for 2015, noe som innebærer at det kan frigjøres om lag 27 mrd. kr til å styrke tjenestetilbudet dersom alle kommuner blir like effektive som de mest effektive kommunene. 14

15 Effektiviseringspotensiale Telemarkskommunene Dersom en kommune får verdien 70 innenfor et tjenesteområde, tilsier dette at kommunen er 30 prosentpoeng mindre effektiv enn den mest effektive kommunen. Barnehage Grunnskole Pleie og omsorg Samlet PORSGRUNN SKIEN NOTODDEN SILJAN BAMBLE KRAGERØ DRANGEDAL NOME BØ SAUHERAD TINN HJARTDAL SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE VINJE

16 Demografikostnader 2018 TBU estimerer at den demografiske utviklingen i 2017 vil medføre merutgifter (demografikostnader) for kommunesektoren på om lag 2,7 mrd kr i Av dette kan merutgiftene som må finansieres av de frie inntektene, anslås til om lag 2,2 mrd. kr i Merutgiftene kan knyttes til kommunene. Flere barn i grunnskolealder og flere eldre vil trekke i retning av økte utgifter for kommunene i Personer % Demografikostnader (mill. Kr) Herav frie inntekter 0-5 år 711 0, år , år , år , år , år og eldre 604 1, Sum ,

17 Anslag for merutgifter uavhengig av finansiering og for frie inntekter TBU har tidligere kun beregnet demografikostnader som vil belaste kommunenes samlede inntekter. Den reelle belastningen på de frie inntektene vil være lavere som følge av at noen av de anslåtte utgiftene vil bli dekket gjennom gebyrer og øremerkede tilskudd og andre inntekter. I utvalgets demografiberegninger gis det nå anslag både på hvordan den demografiske utviklingen påvirker kommunenes samlede utgifter, uavhengig av hvordan tjenestene finansieres, og på hvordan demografiutviklingen påvirker utgiftene knyttet til finansiering gjennom de frie inntektene. 17

18 Demografikostnader 2018, Telemark Personer % Demografikostnader (mill. kr) Herav kommunene Herav fylkeskommunen 0-5 år -99-0,9-30,9-30,5-0, år 19 0,1 3,0 2,8 0, år 227 0,2 9,0 3,3 5, år 719 3,4 41,9 40,5 1, år 28 0,4 5,2 5,1 0,1 90 år og eldre -6-0,3-2,1-2,1 0,0 Sum 888 0,5 26,1 19,3 6,8 Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen, og er et utrykk for hva det vil koste kommunesektoren å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen. 18

19 Demografikostnader , Telemark (kommunene) år år år år år år og eldre Totalt år år og eldre (frie inntekter) 0-5 år år år år år år og eldre Sum år år og eldre

20 Demografikostnader (Nome kommune) år år år år år år og eldre Totalt år -0,1-1,4-1,6 0,2-2, år -0,9-1,9-0,9-2,8-6, år -0,6 0,0-0,4-0,3-1, år 2,3 0,8 1,5 1,4 5, år -1,3-2,0-0,5 0,4-3,5 90 år og eldre 1,0 0,3-0,7-1,7-1,0 Sum 0,5-4,2-2,7-2,9-9,2 20

21 Inntektssystemet Kommunale veier Ikke inn i utgiftsutjevningen Utvidelse av storbytilskuddet Kristiansand får storbytilskudd alt fra 2018 Inntektsgarantiordningen Grenseverdien økes fra 300 til 400 kr per innb. Selskapsskatt Innføring utsettes på nytt Kommunereformen og inntektssystemet Kompensasjon til kommuner som blir stående ufrivillig alene etter kommunereformen. Over skjønnsmidlene i 2017 Fordelingen av regionsentertilskudd og midlene i overgangsordningen for 2017 gjøres kjent etter Stortingets behandling av kommunereformen i juni. 21

22 Endring av INGAR - inntektsgarantiordningen Inntektsgarantiordningen i inntektssystemet sikrer at alle kommuner har en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som ikke ligger mer enn 300 kr per innb. under veksten på landsbasis. Grenseverdien på 300 kr per innb. har vært uendret siden innføringen av ordningen i Fra 2018 foreslås det å øke grenseverdien til 400 kr per innb. 22

23 Reformøkonomi Infrastruktur: I 2017 er det satt av 150 millioner til infrastrukturtiltak til kommuner som slår seg sammen. I 2016 var potten på 50 millioner og 14 sammenslåinger fikk tilskudd. Årets tilskuddsordning er på 150 millioner kroner og er utlyst med søknadsfrist 1.juni. Ingen pott her i Kompensasjon for de som blir stående ufrivillig alene: Noen kommuner har søkt å redusere smådriftsulempene ved å slå seg sammen, men har ikke fått gjensidig vedtak fra naboen. Flere av disse taper på endringene i inntektssystemet. Departementet vil i samarbeid med fylkesmennene vurdere hvem som står ufrivillig alene og gi disse en kompensasjon som en del av skjønnstilskuddet i Regionsentertilskudd: Fra 2017 er det etablert en ny tilskuddsordning til kommuner som slår seg sammen og utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region. Kommunen må ha over 9000 innbyggere etter sammenslåingen og ikke allerede motta storbytilskudd. I 2017 er det foreslått 100 millioner kroner til dette, tilsvarende halvårsvirkning. Dermed 200 mill. kr fom Overgangsordning: Kommuner der det fattes et nasjonalt vedtak om sammenslåing våren 2017 vil få kompensasjon for nedgang i basistilskuddet og småkommunetillegget gjennom en egen overgangsordning. I 2017 er det satt av 300 mill. kroner til overgangsordningen innenfor skjønnstilskuddet. Fom vil midlene inngå i innbyggertilskuddet, med kommunevis fordeling til aktuelle kommuner som kommer til å framgå av tabell C-k Saker med særskilt fordeling Engangsstøtte og reformstøtte til sammenslåtte kommuner: I reformen vil det bli utbetalt nær 1,4 milliarder kroner i tilskudd til dekning av engangskostnader. De nye kommunene vil også motta over 800 millioner kroner i reformstøtte. På grunn av pågående prosesser er det i RNB satt av inntil 311,5 mill. kroner til dekning av tilskudd til dekning av engangskostnader i ,3 mill. kroner er basert på forslagene som er presentert i Prop. 96 S. Beløpet kan øke med inntil 67,2 mill. kroner på bakgrunn av pågående prosesser. 23

24 Skjønnstilskudd 2018 Total skjønnsramme 1,9 mrd. kr Kommuner 1,36 mrd. kr (=1,1 mrd. i basisramme + 0,14 mrd. i tilbakeholdt skjønn i KMD + 0,12 mrd. i prosjektskjønn) Fylkeskommuner 0,54 mrd. kr (=0,49 mrd. i basisramme (inkl. 0,139 mrd. i komp. AGA) + 0,05 mrd. i tilbakeholdt skjønn i KMD) Basisrammen til kommunene: 1,1 mrd. kr 91 mill. kr lavere basisramme enn for i år, men som overveltes innbyggertilskuddet. Satsing på IKT: 100 mill. kr til en KS-administrert ordning for finansiering av IKT-prosjekter i kommunal sektor, finansiert av prosjektskjønnet på 120 mill. kr 24

25 Oppgavefordeling og regelverk - enkeltheter å merke seg KD: Skole: Ønske om økt desentralisering av dagens kompetansemidler, slik at kommuner og skoler kan drive kvalitetsutvikling. I 2017 vil regjeringen fordele ca. 100 mill. kr til lokal skoleutvikling. Potten skal økes til opp mot en halv milliard i årene som kommer. Fra 2018 vil fagskolene få en ny tilskuddsordning. I dag er det tre ordninger: midler gjennom fylkesrammen (KMD), tilskuddsordning fra HOD og tilskudd til private fagskoler fra KD. Fra 2018 skal ordningene samles i én felles tilskuddsordning. Rett til videregående opplæring: Regjeringen foreslår å endre regelverket for å gi rett til videregående opplæring for de som ikke får opplæringen fra utlandet godkjent som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge. 25

26 Oppgavefordeling og regelverk - enkeltheter å merke seg (forts.) KD: Barnehage: Regjeringen vil sende på høring et forslag om bemanningsnorm og forslag om å styrke kompetansekravene til ansatte i barnehagen gjennom en skjerping av pedagognormen i løpet av våren Regjeringen foreslår at det øremerkede tilskuddet til flere barnehagelærere (172 mill. kr i år = 5/12) overføres til kommune-rammen (rammetilskuddet) alt fom. inneværende år. Barn født i november skal få rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. Ingen ekstra midler over rammetilskuddet legges inn til dette, da det legges til grunn at finansiering her alt ligger inne BLD: Barnevernsreform: Regjeringen har lagt fram en proposisjon om barnevernsreform der det foreslås endringer som skal styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som oppgavene til det statlige barnevernet tydeliggjøres. Proposisjonen omhandler også forslag til kvalitets- og kompetansetiltak rettet mot kommunene. Det legges opp til kompensasjon gjennom rammetilskuddet for kommunesektorens anslåtte merutgifter. 26

27 Oppgavefordeling og regelverk - enkeltheter å merke seg (forts.) Regjeringen legger opp til å innlemme det øremerkede tilskuddet til stillinger i kommunalt barnevern i rammetilskuddet, samtidig med at barnevernsreformen trer i kraft tidligst i 2020 Da tar regjeringen også sikte på å avvikle dagens refusjonsordning for utgifter til forsterkningstiltak i fosterhjem. Kommunene vil kompenseres over rammetilskuddet for bortfall av refusjonsordningen Regjeringen vil vurdere om kommunenes årlige kontingent til Norsk Helsenett SF (i sum på rundt 32,5 mill. kr) fom heller skal tildeles direkte fra staten til Norsk Helsenett. I så fall vil rammetilskuddet naturlig reduseres tilsvarende. 27

28 Oppgavefordeling og regelverk - enkeltheter å merke seg (forts.) RNB: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett med 107,6 mill. kroner i 2017 som følge av stor søknadsinngang til investeringstilskuddet for etablering av heldøgns omsorgsplasser i Bevilgningsforslaget innebærer en økning av tilsagnsrammen i 2017 med 2,152 mrd. kroner. En slik økning av tilsagnsrammen gir rom for tilskudd til om lag 1300 heldøgns omsorgsplasser. Dette kommer i tillegg til de 1800 plassene det fra før var bevilget tilskudd til. Det er fra 1. mars i år innført krav for leger om å være spesialist i allmennmedisin eller være under spesialisering for å jobbe i kommunale helse- og omsorgstjenester. 28

29 Anslag regionalpolitiske tilskudd 2018 Distriktsindeks 2016 Distriktstilskudd Sør-Norge 2018 Kommuner over 3200 innbyggere Kommuner under 3200 innbyggere (småkommunetillegg) Veksttilskudd

30 Anslag regionalpolitiske tilskudd 2018 Distriktstilskudd Sør-Norge (over 3200 innb.) Distriktstilskudd Sør-Norge - småkommunetillegg Vekstkommunetilskudd Kommune Anslag Endring Anslag Endring Anslag Endring Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

31 Regionalpolitiske tilskudd bakgrunnsdata Innbyggere per Distriktsindeks per 2016 Befolkningsendring , % Gj.snitt skatte-% Porsgrunn ,64 87,6 Skien ,54 83,7 Notodden ,39 82,6 Siljan ,66 80,3 Bamble ,13 87,4 Kragerø ,11 78,5 Drangedal ,10 71,0 Nome ,29 78,7 Bø ,39 76,2 Sauherad ,17 78,5 Tinn ,35 111,9 Hjartdal ,19 95,7 Seljord ,11 87,5 Kviteseid ,35 82,7 Nissedal ,57 98,0 Fyresdal ,41 86,0 Tokke ,43 122,0 Vinje ,03 132,1 31

32 Distriktsindeksen Distriktsindeksen måler graden av distriktsutfordringer i en kommune. Jo lavere indeks jo større distriktspolitiske utfordringer. Områder Kriterier Vekt NIBR11 20 Geografi ReisetidOslo 10 Beftettotal 10 Befvekst10 20 Demografi Kvinneandel 5 Eldreandel 5 Arbeidsmarked Sysselsettingsvekst10 10 Yrkesaktivandel 10 Levekår Inntekt 10 Distriktsindeks

33 Satser distriktstilskudd Sør-Norge 2017 Tilskuddet blir tildelt kommuner i Sør-Norge som: Har en distriktsindeks på 46 eller lavere. Har hatt en gjennomsnittlig skatteinngang siste 3 år under 120 pst av landsgjennomsnittet. Under innb. Over innb. Distriktsindeks Per kommune (-10 %) (-20 %) (-30 %) (-40 %) 0ver (-50 %) Per kommune Per innb ver

34 Distriktsindeks 2016 Geografi Demografi Arbeidsmarked Levekår NIBR11 ReisetidOslo Beftettotal Befvekst10 Kvinneandel Eldreandel Sysselsettingsvekst10 Yrkesaktivandel Inntekt DI2016 Vekt Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

35 Distriktsindeks DI Geografi Demografi Arbeidsmarked Levekår NIBR11 ReisetidOslo Beftettotal Befvekst10 Kvinneandel Eldreandel Sysselsettingsvekst10 Yrkesaktivandel Inntekt DI15-16 Vekt Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

36 Veksttilskudd 2018 Veksttilskuddet blir gitt til kommuner som har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst over en gitt vekstgrense siste 3 år. Vekstgrense 1,4 pst. (2017) Sats per innb. over vekstgrensen er kr (2017) Bø eneste Telemarkskommune som kvalifiserer til veksttilskudd: Befolkningsvekst på 2,39 pst årlig ( ) gir veksttilskudd i 2018 på anslagsvis 3,5 mill. kr. 36

37 Aktuell kommunaløkonomisk statistikk Korrigerte frie inntekter 2016 Skatteinngang 2017 (tom. april) Innbyggertall per 1. april (1. kvartal) 37

38 Korrigerte frie inntekter 2016 Kommune Ekskl. e-skatt og konsesjonskrafti nnt. Inkl. e-skatt og konsesjonskraftin nt. Inkl. e-skatt og konsesjonskraftin nt. og fordel DA Sone arbeidsgiveravgift Porsgrunn I Skien I Notodden I Siljan I Bamble I Kragerø I Drangedal Nome Bø I Sauherad I Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Sone I: 14,1 % Sone 2: 10,6 % 38

39 Nivå korrigerte frie inntekter (inkl. e-skatt og konsesjonskraftinnt.) Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

40 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Hele landet Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Frie inntekter og behovsindeks Frie inntekter i kroner per innbygger ,3500 Behovsindeks ,3000 1,2500 1, ,1500 1,1000 1, ,0000 0,9500 0,

41 Skatteinngangen 2017 (etter april) Skatteinngangen for (primær-)kommunene for perioden januar-april var på mrd. kr, dvs. 6,42 prosent høyere enn samme periode i For april isolert var skatteinntektene 9,5 prosent lavere enn samme måned i fjor. Fra staten er inngangen på årsbasis etter RNB2017 anslått til 1,04 prosent. Kommunenes skatteinntekter 2017 %-vis endr månedlig 2017 månedlig 2016 akkumulert 2017 akkumulert 2016 månedlig akkumulert Januar ,59 9,59 Februar ,08 9,77 Mars ,87 6,94 April ,48 6,42 Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Skatteinngang 2016 %-vis endr Anslag NB ,00 % Anslag RNB ,43 % Anslag NB ,70 % Regnskap ,68 % 41

42 Skatteinngangen 2017 (forts.) Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt (april 2017) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill. kr) 1 Tokke 39 14,5 % 2 Bø 40 9,2 % 3 Sauherad 30 8,0 % 4 Porsgrunn 282 7,7 % 5 Siljan 17 7,4 % 6 Kviteseid 20 7,1 % 7 Vinje 66 6,7 % 8 Skien 398 6,4 % 9 Bamble 107 6,2 % 10 Drangedal 26 5,5 % 11 Fyresdal 13 4,2 % 12 Kragerø 70 4,1 % 13 Notodden 98 4,0 % 14 Hjartdal 16 2,3 % 15 Seljord 25 2,0 % 16 Nome 45 0,3 % 17 Nissedal 15-2,7 % 18 Tinn 83-3,0 % Telemark ,6 % Landet ,4 % Uavhengig av skatteinngang er nettoeffekten for sum skatt og inntektsutjevning uansett marginal (5 pst) for kommuner med skatteandel under 90 pst av landsgjennomsnittet. Skatteinngang på landsbasis har mye større betydning. Kommuner med skatteinngang under 90 pst er sikret å få 95 pst av eventuell skatteøkning per innbygger på landsbasis. 42

43 Skatteinngang 2016 Skatteinntekts-% 2016 Før utjevning Etter utjevning Porsgrunn 87,1 % 94,6 % Skien 83,7 % 94,4 % Notodden 82,4 % 94,3 % Siljan 80,9 % 94,3 % Bamble 87,7 % 94,6 % Kragerø 78,4 % 94,1 % Drangedal 70,2 % 93,7 % Nome 76,0 % 94,0 % Bø 75,6 % 94,0 % Sauherad 77,4 % 94,1 % Tinn 109,5 % 102,5 % Hjartdal 87,7 % 94,6 % Seljord 90,4 % 94,9 % Kviteseid 84,1 % 94,4 % Nissedal 95,7 % 97,0 % Fyresdal 82,5 % 94,3 % Tokke 117,3 % 105,6 % Vinje 130,5 % 110,9 % Mange kommuner i Telemark har et skattenivå under 90 % av landssnittet. Løftes etter utjevning opp på om lag % 43

44 Innbyggertall 2017 Innbyggertall for 1. kvartal blir publisert av SSB 19. mai. 44

45 Innbyggertallsutvikling siste 3 år Innbyggertall pr 1.1. %-vis endring Gj.snitt Hele landet ,11 % 0,93 % 0,85 % 0,96 % Telemark ,28 % 0,31 % 0,47 % 0,36 % Porsgrunn ,67 % 0,56 % 0,68 % 0,64 % Skien ,57 % 0,39 % 0,67 % 0,54 % Notodden ,08 % 0,94 % 0,31 % 0,39 % Siljan ,79 % -1,10 % 0,94 % -0,66 % Bamble ,37 % -0,37 % 0,35 % -0,13 % Kragerø ,14 % -0,27 % -0,20 % -0,11 % Drangedal ,58 % 0,61 % 0,29 % 0,10 % Nome ,20 % -1,45 % 0,78 % -0,29 % Bø ,45 % 2,07 % 2,64 % 2,39 % Sauherad ,49 % -0,18 % -0,81 % -0,17 % Tinn ,74 % 0,46 % -0,77 % -0,35 % Hjartdal ,50 % 1,19 % -1,24 % -0,19 % Seljord ,43 % -0,37 % -0,40 % -0,11 % Kviteseid ,08 % -0,73 % -0,25 % -0,35 % Nissedal ,83 % 0,28 % 2,29 % 0,57 % Fyresdal ,38 % 1,93 % -0,30 % 0,41 % Tokke ,22 % -0,27 % -0,80 % -0,43 % Vinje ,91 % 1,03 % -0,03 % 0,03 % 45

46 Befolkningsframskrivinger (fra juni 2016) Sist oppdaterte befolkningsframskrivinger fra SSB er fra juni Årlige framskrivingstall ville gitt mulighet til å justere kursen raskere Hovedalternativet (MMMM) %-endring (Anslag) Porsgrunn ,7 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % Skien ,7 % 0,5 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % Notodden ,3 % 1,1 % 1,7 % 0,9 % 0,8 % 0,6 % Siljan ,9 % 0,1 % -1,3 % -0,5 % -0,7 % 0,3 % Bamble ,4 % -0,1 % -0,6 % -0,1 % 0,0 % 0,0 % Kragerø ,2 % 0,3 % 0,7 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % Drangedal ,3 % 0,0 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % 0,4 % Nome ,8 % -0,4 % -1,1 % 0,0 % -0,2 % -0,2 % Bø ,6 % 1,9 % 1,2 % 1,9 % 1,8 % 1,4 % Sauherad ,8 % 0,6 % 2,3 % 0,9 % 0,4 % 0,0 % Tinn ,8 % 0,5 % 1,6 % 0,3 % 0,1 % 0,0 % Hjartdal ,2 % 0,4 % 2,0 % 0,3 % 0,2 % 0,4 % Seljord ,4 % 0,6 % 1,7 % 0,8 % 0,5 % 0,1 % Kviteseid ,2 % 0,0 % -0,2 % -0,4 % 0,1 % 0,0 % Nissedal ,3 % 0,3 % -1,4 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % Fyresdal ,3 % 0,4 % 1,4 % 0,8 % 0,3 % 1,3 % Tokke ,8 % -0,1 % 0,9 % 0,1 % -0,1 % -0,4 % Vinje ,0 % 0,8 % 1,2 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % Telemark ,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Hele landet ,9 % 1,1 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % Framskrivingene fra SSB har truffet rimelig bra, men kan være inne i en periode med større usikkerhet. 46

47 Oppdatert prognosemodell fra KS (pilot) Prognosemodellen er oppdatert ut fra forutsetningene i RNB2017 kommuneproposisjonen

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Status 2017 korrigerte frie inntekter

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 12.05.17 Disposisjon Status 2016 korrigerte frie inntekter

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene. Telemarksforsking Bø hotell

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene. Telemarksforsking Bø hotell Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Kommuneopplegget for 2019 RNB 2018 Demografi Effektiviseringspotensial

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene «Status» fra 2015 korrigerte frie inntekter Korrigerte frie inntekter i 2015 per innbygger, i % av landsgjennomsnittet

Detaljer

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 Økte rammeoverføringer på 1,1 mrd kr (herav 0,9 mrd kr til kommunene)

Detaljer

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene Statsbudsjettet for 2018 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2017-2018) for budsjettåret 2018 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2018 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med

Detaljer

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene Statsbudsjettet for 2017 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2016-2017) for budsjettåret 2017 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2017 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 12.5.2017 2017/3579 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 Fylkesmannen

Detaljer

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Inntektssystemet for kommunene 2017

Inntektssystemet for kommunene 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Inntektssystemet for kommunene 2017 Karen N. Byrhagen KMD, 05.10.16 Hovedpunkt endringene i inntektssystemet 1. Differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Demografikostnader Ulstein kommune ( )

Demografikostnader Ulstein kommune ( ) Demografikostnader Ulstein kommune (2017-2030) 1 Innhold Om beregningsopplegget Hovedfunn: Demografikostnadsberegninger 2017-2030 Befolkningsframskrivinger 2017-2030 Demografikostnader 2017 Demografikostnader

Detaljer

Demografikostnadsberegninger

Demografikostnadsberegninger Demografikostnadsberegninger 2018-2022 Fjell kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie-

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018

Kommuneproposisjonen 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Hege Rønning, KMD 11. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Bø, den 11. oktober 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Bø, den 11. oktober 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Anne Karin Olli Bø, den 11. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2017 - NYTT INNTEKTSSYSTEM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Vedlegg: Saksopplysninger:

Detaljer

Demografikostnadsberegninger Alvdal kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018)

Demografikostnadsberegninger Alvdal kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018) Demografikostnadsberegninger 2018-2022 Alvdal kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie-

Detaljer

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2015-2016) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2016 Agenda Før lunch (kl 1140-1230) Detaljer

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Statsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Fræna + Eide Utarbeidet av Audun Thorstensen Oppsummering av effektberegninger Oppsummering av effektberegninger. Eide og Fræna. I mill. kr og

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Per-Willy Amundsen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune

Sauherad kommune Arkiv: FE Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune Sauherad kommune Arkiv: FE - 103 Saksmappe: 16/500-2 Saksbehandler: Mona Slaaen Dato: 19.02.2016 Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Demografikostnader Sigdal kommune ( )

Demografikostnader Sigdal kommune ( ) Demografikostnader Sigdal kommune (2016-2020) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet

Detaljer

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune 1 Om beregningene Vi har utarbeidet illustrasjonsberegninger av effekt på frie inntekter for Fjell kommune som følge av oljekrisen/-prisfallet

Detaljer

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen Inntektssystemet Karen N. Byrhagen 24.11.2010 1 Finansiering av kommunesektoren (2011) Frie inntekter Skatteinntekter Rammetilskudd 40% 36% Bundne inntekter Egenbetalinger (gebyrer) Øremerkede tilskudd

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 12.5.2016 Espen Nordby 77 64 20 85 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing 1) Bardu + Målselv 2) Bardu + Målselv + Sørreisa + Dyrøy 3) Målselv + Sørreisa + Tranøy + Torsken + Berg + Lenvik 4) Bardu + Salangen

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 5. mars 2018 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2019 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Demografi og kommuneøkonomi

Demografi og kommuneøkonomi Demografi og kommuneøkonomi Vadsø kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole, videregående opplæring og pleie-

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Reformøkonomi. Oppdatert med siste nytt fra kommuneprop Kjetil Lie, Telemarksforsking

Reformøkonomi. Oppdatert med siste nytt fra kommuneprop Kjetil Lie, Telemarksforsking Reformøkonomi Oppdatert med siste nytt fra kommuneprop. 2016 Kjetil Lie, Telemarksforsking Éngangsstøtte (-midler) godt kjent fra kommunepropen for 2015 Tilskudd til dekning av éngangskostnader Reformstøtte

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Inntektssystemet for kommunene og kommunesammenslåing

Inntektssystemet for kommunene og kommunesammenslåing Inntektssystemet for kommunene og kommunesammenslåing Sigmund Engdal, Florø 3.4.2019 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hovedtemaer Kort om inntektssystemet for kommunene Hvordan påvirkes Flora

Detaljer

Demografi og kommuneøkonomi. Fjell kommune. Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Demografi og kommuneøkonomi. Fjell kommune. Audun Thorstensen, Telemarksforsking Demografi og kommuneøkonomi Fjell kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking 6.9.2016 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester.

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017 RNB 2016

Kommuneproposisjonen 2017 RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 11. mai 2016 2 2015 - beste driftsresultat siden 2006 Prosent av driftsinntektene

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Telemark 9. oktober 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Telemark 9. oktober 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Departementsråd Eivind Dale Telemark 9. oktober 2018 Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 4. september 2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 4. september 2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 4. september 2015 Nytt inntektssystem for kommunene: Regjeringen har varslet at de vil foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene som legges

Detaljer

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 7. mars 2019 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte 12. mars 2019 mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2020 1 Sammendrag I forbindelse

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Departementsråd Eivind Dale 2015 - beste driftsresultat for kommunene siden 2006 Prosent av driftsinntektene 6 5 4 3 2 1 0-1 2004 2005

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Vrådal 10. februar 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Vrådal 10. februar 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Vrådal 10. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Rettet inn mot kommunereformen Nye kostnadsnøkler

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

1 Kommuneøkonomien i 2017

1 Kommuneøkonomien i 2017 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 12.10.2017 2017/3579-0 112 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Statsbudsjettet 2018 og det økonomiske opplegget

Detaljer

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Høring nytt inntektssystem fra 1. januar 2017 Folk og samfunn

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2014-2015) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2014-2015) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2014-2015) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2015 Agenda Oppdaterte anslag for inneværende

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Fylkesmannen viser til Prop. 88 S ( ) Kommuneproposisjonen 2019, lagt frem 15. mai 2018.

Fylkesmannen viser til Prop. 88 S ( ) Kommuneproposisjonen 2019, lagt frem 15. mai 2018. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 16.05.2018 2018/2997 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 Fylkesmannen

Detaljer

Hvordan påvirkes de frie inntektene ved kommunesammenslåing?

Hvordan påvirkes de frie inntektene ved kommunesammenslåing? Hvordan påvirkes de frie inntektene ved kommunesammenslåing? Sigmund Engdal, Ålesund 23. oktober 2018 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Inndelingsloven garanterer engangsstøtte, og sikrer at

Detaljer

Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune

Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune Sauherad kommune Arkiv: FE - 103 Saksmappe: 16/500 -

Detaljer

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering?

Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering? Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering? TF-notat nr. 27/2018 Audun Thorstensen og Kjetil Lie 1 Kolofonside Tittel: Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering?

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/814 HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: Notat fra KS fra 14 januar

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Statssekretær Per-Willy Amundsen Hotell Norge Høsbjør, 26. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 2015 - beste driftsresultat for kommunene

Detaljer

Konferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud. 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner

Konferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud. 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner Konferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner Økonomiforvaltning Ny kommunelov på høring Forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen ivaretas over tid

Detaljer

MODELL FOR ILLUSTRASJON AV UTSLAG I FRIE INNTEKTER VED KOMMUNESAMMENSLÅING

MODELL FOR ILLUSTRASJON AV UTSLAG I FRIE INNTEKTER VED KOMMUNESAMMENSLÅING MODELL FOR ILLUSTRASJON AV UTSLAG I FRIE INNTEKTER VED KOMMUNESAMMENSLÅING Modellen som illustrerer hvilke utslag en ville fått om kommunesammenslåingene i 2020 hadde skjedd fra 1.1.2019 er oppdatert på

Detaljer

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Kommuneøkonomi Østfold i 2015 Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Konsekvenser Endring fra årets regnskap til to år gamle regnskap for likeverdig behandling Grunnlag for beregning av pensjonskostnader ved tilskudd

Detaljer

Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018

Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 Vår dato: 11.10.2017 Vår referanse: Arkivnr.: 331.0 Deres referanse: Saksbehandler: Lisbet Kari Wølner Kommunene i Buskerud v/ordfører, rådmann og økonomiansvarlig Innvalgstelefon: 32266683 Informasjon

Detaljer

RNB 2015 Kommuneproposisjonen 2016 Kommentarer fra KS

RNB 2015 Kommuneproposisjonen 2016 Kommentarer fra KS RNB 2015 Kommuneproposisjonen 2016 Kommentarer fra KS Børre Stolp, KS Telemark og fylkesmannen i Telemark kommuneproposisjonskonferanse, Bø, 19.mai 2015 Veksten bremser opp, arbeidsledigheten stiger er

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Lillehammer 12.02.16 Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen, Kommunalavdelingen, KMD Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Agder 12.mai 2016 2 2015 - beste driftsresultat siden 2006 Prosent av driftsinntektene

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Forslag til nytt inntektssystem Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Oppsummering av effektberegninger Illustrasjonsberegningene viser en effekt av nytt inntektssystem på -18,5 mill. kr for de tre

Detaljer

Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure Strukturkriteriet grense 25,4 km

Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure Strukturkriteriet grense 25,4 km Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for kommunesammenslåing? Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure Strukturkriteriet grense 25,4 km 1 Forslaget

Detaljer

SAKEN GJELDER: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

SAKEN GJELDER: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Skaun kommune Arkivkode: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3281 Saksbehandler: Frode Haugskott Saksnummer Utvalg Møtedato 5/16 Kommunestyret 28.01.2016 SAKEN GJELDER: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR

Detaljer

1 Kommuneøkonomien i 2018

1 Kommuneøkonomien i 2018 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 08.10.2018 2018/2997 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Anne Karin Olli. Bodø, 16. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Anne Karin Olli. Bodø, 16. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Anne Karin Olli Bodø, 16. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 19.01.16 Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble sist

Detaljer

Orientering om kommuneproposisjonen for 2020 og revidert nasjonalbudsjett 2019

Orientering om kommuneproposisjonen for 2020 og revidert nasjonalbudsjett 2019 Vår dato: Vår ref: 15. 05.2019 2019/7024 Deres dato: Deres ref: Alle kommunene i Troms og Finnmark Saksbehandler, innvalgstelefon Marianne Winther Riise, 77642042 Orientering om kommuneproposisjonen for

Detaljer

RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS. 16. mai 2019

RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS. 16. mai 2019 RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS 16. mai 2019 Moderat konjunkturoppgang ikke alle fylker følger hovedmønsteret Arbeidsledigheten i april ned 0,3 prosentpoeng på 12 måneder

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019

Kommuneproposisjonen 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2019 Departementsråd Eivind Dale God kommuneøkonomi 2,5 2 Gjennomsnittlig prosentvis årlig realvekst i frie inntekter. 2005-2013 og 2013-2017

Detaljer

Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure Strukturkriteriet grense 25,4 km

Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure Strukturkriteriet grense 25,4 km Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for kommunesammenslåing? Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure Strukturkriteriet grense 25,4 km 1 Forslaget

Detaljer

Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene

Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene Utvalgets medlemmer Leder: Kristin Sørheim (Senterpartiet) Erlend Helle (Sosialistisk Venstreparti) Anita Orlund (Arbeiderpartiet) Ole Martin

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Demografikostnadsberegninger

Demografikostnadsberegninger Demografikostnadsberegninger 2018-2022 Sigdal kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger jun i 2018) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnsko le og

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Kommuneøkonomikonferansen 2016

Kommuneøkonomikonferansen 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneøkonomikonferansen 2016 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. mai 2016 2 2015 - beste driftsresultat siden 2006 Prosent av driftsinntektene

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 15.01.16 Seniorrådgiver Hilde Marie Skarvang Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble

Detaljer

Inntektssystemet. Nasjonale mål. Høyt nivå på velferdstjenestene. Likeverdige tjenestetilbud. Nasjonaløkonomisk kontroll.

Inntektssystemet. Nasjonale mål. Høyt nivå på velferdstjenestene. Likeverdige tjenestetilbud. Nasjonaløkonomisk kontroll. Inntektssystemet Seniorrådgiver Hege Rønning, KRD 1 Nasjonale mål Høyt nivå på velferdstjenestene Likeverdige tjenestetilbud Nasjonaløkonomisk kontroll Lokalt selvstyre 2 Finansiering av kommunesektoren

Detaljer

Kommunesammenslåing. Illustrasjon på beregning av inndelingstilskudd

Kommunesammenslåing. Illustrasjon på beregning av inndelingstilskudd Kommunesammenslåing Illustrasjon på beregning av inndelingstilskudd Forutsetninger for illustrasjonen Regionalpolitiske tilskudd er videreført slik de er i dag Den nye kommunens distriktsindekser beregnet

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: -2016/147

Ørland kommune Arkiv: -2016/147 Ørland kommune Arkiv: -2016/147 Dato: 28.01.2016 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Forslag til nytt inntektssystem fra 2017 - høring

Detaljer

Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2017

Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2017 Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2017 v/ Samordningsstaben Fakra Butt Tor Håkon Skomsvold Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

Hørings forslag til inntektssystemet. Jens-Einar Johansen

Hørings forslag til inntektssystemet. Jens-Einar Johansen Hørings forslag til inntektssystemet Jens-Einar Johansen Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal og regionaldepartementet har sendt ut på høring forslag til nytt inntektssystem.

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Statssekretær Grete Ellingsen Steinkjer, 12. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 2015 - beste driftsresultat for kommunene siden 2006

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015

Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015 Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015 v/børre Stolp Disposisjon Innledning Økte frie inntektene i

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres referanse 15/4746 Dato 29.02.2016 Vår referanse 2015/8200-3 330 AGN Saksbehandler Anne-Gunn Sletten, tlf. 61 26 60 38 Høringsuttalelse

Detaljer