Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene. Telemarksforsking Bø hotell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene. Telemarksforsking Bø hotell"

Transkript

1 Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Telemarksforsking Bø hotell

2 Disposisjon Kommuneopplegget for 2019 RNB 2018 Demografi Effektiviseringspotensial Inntektssystemet 2019 Anslag regionaltilskudd 2019 Aktuell kommunaløkonomisk dokumentasjon 2

3 Kommuneopplegget 2019 Vekst i samlede inntekter 1-2 mrd. kr. Anslaget for veksten i samlede inntekter er lavere enn veksten i frie inntekter. Dette skyldes at kommunesektoren i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2018 er foreslått tildelt om lag 2,4 mrd. kroner som følge av vekst i oppdrettsnæringen. Dette er engangsinntekter og bidrar dermed til lavere vekst fra 2018 til Vekst i frie inntekter 2,6-3,2 mrd. kr Kommuner 2,6-3,2 mrd. kr Fylkeskommuner -0,1-0,1 mrd. kr Økt handlingsrom (reell vekst) Mrd. kr Vekst i frie inntekter 2,6-3,2 - Merkostnader demografi 1,6 - Merkostnader pensjon 0,65 - Satsinger innenfor veksten i frie inntekter 0,3 Økt handlingsrom (reell vekst) 0,1-0,7 + Effektiviseringskrav på 0,5 % 1,2 3

4 Satsinger innenfor veksten i frie inntekter 2019 (fordeling basert på kostnadsnøkkel 2018) Opptrappingsplanen for Opptrappingsplan for rusfeltet habilitering og rehabilitering Totalt I makro 1000 kr Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

5 Skjønn Kommunene: 1,166 mrd. kr (1,0 mrd. i basisramme mill. i tilbakeholdte skjønnsmidler + 26 mill. i prosjektskjønn + 20 mill. i kompensasjon for ufrivillig alene) 5

6 RNB 2018 Nedjustering av skatteanslaget med 0,450 mrd. kr, hvorav 0,343 mrd. kr på kommunene (nominell vekst på 1,0 istedenfor 1,3 %) Lavere lønnsvekst Deflator uendret på 2,6 % Lønnsvekstanslaget nedjustert fra 3,0 til 2,8 % Høyere prisvekst på varer og tjenester, i hovedsak økte energipriser Reell nedgang i de frie inntektene på 2,6 mrd. kr (NB2018 anslo en reduksjon på 0,2 mrd. kr) Nedgangen i frie inntekter må ses i sammenheng med at de ekstra skatteinntektene i 2017 ikke videreføres, samt nedjusteringen av skatteanslaget for 2018 med knapt 0,5 mrd. kr. Som følge av økte skatteinntekter i 2017 går kommunesektoren inn i 2018 med et høyt inntektsnivå. Øremerkede tilskudd øker med 2,8 mrd. kr, hvorav 2,4 mrd. kr er vederlag til kommunesektoren for tildeling av oppdrettstillatelser i havbruksnæringen. Lavere demografikostnader (basert på endelige innbyggertall for 2017) Fra 2,7 til 1,7 mrd. kr. 6

7 RNB 2018 Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Havbruksfondet Økt kompensasjon for gratis kjernetid i barnehagen Kommunal betaling for pasienter i psykisk helsevern og TSB Lærernorm 7

8 Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Bevilgningen på kap. 761, post 63 foreslås økt med 59,3 mill. kr i 2018 tilsvarende om lag 700 heldøgns omsorgsplasser. Dette er som følge av stor søknadsinngang til investeringstilskuddet i Basert på tilbakemeldinger fra Husbanken foreslås det en økning av tilsagnsrammen i 2018 på 1,186 mrd. kr. Total tilsagnsramme for 2018 blir etter dette på 4,236 mrd. kr, tilsvarende om lag heldøgns omsorgsplasser. 40 prosent av rammen er forbeholdt netto tilvekst i

9 Havbruksfondet I forbindelse med at det har blitt etablert et nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakseoppdrettsnæring, ble det i 2015 besluttet at 80 prosent av inntektene fra salg av ny produksjonskapasitet skal tilfalle kommunal sektor gjennom det såkalte havbruksfondet. Midlene fordeler seg mellom alle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet, om lag 160 kommuner og 10 fylkeskommuner. Første kapasitetstildeling etter det nye systemet er for tiden under gjennomføring. Kommunenes og fylkeskommunenes del av vederlaget for veksten som tildeles til fastpris er beregnet til 756 mill. kroner. Det tas videre sikte på å tildele ytterligere ny kapasitet gjennom auksjon før sommeren 2018, noe som vil medføre økte inntekter for de angjeldende kommunene og fylkeskommunene. Det er usikkert hva inntektene fra auksjonen vil bli, men med et beregningsteknisk utgangspunkt i fastprisen, vil kommunenes og fylkeskommunenes andel av vederlaget være om lag 1,5 mrd. kr. I tillegg til midlene til havbruksfondet foreslås det at bevilgningen økes med 74,9 mill. kr knyttet til kommunenes andel av vederlag for tildeling av oppdrettstillatelser utlyst i Samlet foreslås bevilgningen på kap. 919, post 60 økt med 2,366 mrd. kr. 9

10 Økt kompensasjon for gratis kjernetid i barnehagen I saldert budsjett 2018 vedtok Stortinget å øke rammetilskuddet til kommunene med 24,8 mill. kr som kompensasjon for å heve beløpsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for 3 5-åringer til kr med virkning fra 1. august I etterkant av budsjettbehandlingen er det oppdaget at feil gjennomsnittsinntekt for husholdningene ble lagt til grunn. For å rette opp i dette foreslås det at bevilgningen på kap. 571, post 60 økes med 14,2 mill. kroner. 10

11 Økt kompensasjon for gratis kjernetid i barnehagen (forts.) Saldert budsjett 2018 RNB 2018 Sum I makro Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

12 Kommunal betaling for pasienter i psykisk helsevern og TSB Regjeringen legger opp til at kommunene fra 2019 også skal betale for pasienter i psykisk helsevern og TSB Kompensasjon inn i rammetilskuddet for 2019, anslagsvis mill. kr 12

13 Tilskudd lærernorm Totalt bevilger regjeringen 1,4 mrd. kr til økt lærertetthet i Det vil gi midler til rundt flere lærere til høsten, ifølge regjeringens anslag. Til sammen blir det satt av 700 mill. kr til flere lærere fra høsten mill. kr er ferske penger satt av i revidert budsjett, men beløpet ble varslet allerede i forbindelse med budsjettforliket med KrF før jul i fjor. 500 mill. kr er penger som alt er bevilget under vignetten tidlig innsats i skolen. Regjeringen øremerker nå disse pengene til flere lærere. 13

14 Årsverk som mangler for å oppfylle en norm på 16/21/21 Kompensasjon høsten 2018 Antall årsverk komepnsasjonen 2018 gir rom for høsten 2018 Tilskudd økt lærertetthet våren 2018 Sum tilskudd 2018 Norm for lærertetthet 0805 Porsgrunn 19, , Skien 11, , Notodden 0, , Siljan 0, , Bamble 3, , Kragerø 0, , Drangedal 2, , Nome 0, , Bø 0, , Sauherad 3, , Tinn 0, , Hjartdal 0, , Seljord 0, , Kviteseid 0, , Nissedal 0, , Fyresdal 0, , Tokke 0, , Vinje 0, ,

15 Tilskudd til økt lærertetthet på trinn (2017) Kommune Beløp (kr) Varig styrking Midlertidige tiltak Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Hele landet

16 Oppdatert skatteanslag (fra 1,3 til 1,0 %) effekt på frie inntekter Oppdatert skatteanslag (fra 1,3-1,0 %) Porsgrunn Skien Notodden -774 Siljan -144 Bamble -869 Kragerø -641 Drangedal -249 Nome -403 Bø -394 Sauherad -266 Tinn -389 Hjartdal -99 Seljord -181 Kviteseid -147 Nissedal -93 Fyresdal -81 Tokke -153 Vinje -266 Telemark Landet

17 Demografikostnader 2018 En oppdatert beregning basert på den faktiske befolkningsutviklingen i 2017 anslår de samlede merutgiftene (demografikostnadene) for kommunesektoren i 2018 til å bli 1,7 mrd. kr, dvs. 1,0 mrd. kr lavere enn anslaget i Demografikostnader 2018, kommunesektoren Framskriving 2017 (MMMM) Endelige innbyggertall 2017 Mer-/mindreutgift Mer-/mindreutgift % endring 2018 (mill. kr) % endring 2018 (mill. kr)* 0-5 år 0, , år 0, , år 0, , år 3, , år 0, , år og eldre 1, ,2 29 Sum 1, , *):Hvorav 1,4 mrd. kr belaster de frie inntektene 17

18 Befolkningsframskrivinger alt. MMMM og MMML Oppdaterte befolkningsframskrivinger publiseres av SSB i juni Gjeldende prognoser er fra juni Middelalternativet overvurderer befolkningsveksten framover. Alternativet med lav innvandring lå samlet sett nærmere den faktiske utviklingen gjennom 2017 enn middelalternativet. %-endring Endelig Hovedalternativet (MMMM) Lav nettoinnvandring (MMML) Porsgrunn -0,3 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0, Skien 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Notodden -0,7 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 0,4 0,3 0, Siljan -0,3-0,5-0,7 0,3 0,0-0,5-0,7-0,8 0,0 0,0-0, Bamble 0,3-0,1 0,0 0,0-0,1 0,0-0,3-0,1-0,2-0,2 0, Kragerø -0,8 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,0 0,2 0,2 0,2 0, Drangedal -1,0 0,6 0,4 0,4 0,3 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4 0, Nome 0,4 0,0-0,2-0,2-0,2 0,0-0,1-0,4-0,3-0,2-0, Bø 3,2 1,9 1,8 1,4 1,0 1,2 1,5 1,5 1,3 1,0 0, Sauherad 1,3 0,9 0,4 0,0 0,2 0,1 0,8 0,1 0,0-0,1-0, Tinn -0,6 0,3 0,1 0,0-0,3-0,2 0,0-0,3-0,1-0,5-0, Hjartdal -0,4 0,3 0,2 0,4 0,7-0,6-0,1 0,3 0,1 0,7-0, Seljord -0,7 0,8 0,5 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5-0,1-0,1 0, Kviteseid -1,8-0,4 0,1 0,0 0,0-0,4-0,7 0,0-0,2-0,1-0, Nissedal 0,9 0,6 0,4 0,5 0,7 0,3 0,3 0,1 0,7-0,1 0, Fyresdal 0,1 0,8 0,3 1,3 0,1 0,4 0,5-0,2 1,4-0,2 0, Tokke 0,4 0,1-0,1-0,4-0,2 0,3 0,0-0,4-0,4-0,2 0, Vinje -0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 Telemark 0,0 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Landet 0,7 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 18

19 Demografikostnader 2018, Telemark Demografikostnader 2018, kommunesektoren Befolkningsendringer 2017, % Demografikostnader 2018, mill. kr Anslag Endelig Anslag Endelig 0-5 år -0,5-2,3-14,5-39, år 0,6-0,2 19,0-5, år 0,2-0,3-31,4-2, år 2,4 3,3 30,9 40, år 1,0 0,3 13,6 3,7 90 år og eldre 0,4-1,1 3,5-6,9 Sum 0,5 0,0 20,9-9,2 Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen, og er et utrykk for hva det vil koste kommunesektoren å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen. 19

20 Demografikostnader 2019 TBU estimerer at den demografiske utviklingen i 2018 (framskrivingsalternativ MMML) vil medføre merutgifter (demografikostnader) for kommunesektoren på om lag 2,0 mrd kr i Av dette kan merutgiftene som må finansieres av de frie inntektene, anslås til om lag 1,6 mrd. kr i SSB kommer til å publisere nye framskrivinger i juni I etterkant av dette vil utvalget utarbeide et oppdatert anslag for hvordan den demografiske utviklingen påvirker kommunesektorens utgifter i Flere barn i grunnskolealder og flere eldre vil trekke i retning av økte utgifter for kommunene i Demografikostnader 2019, kommunesektoren Personer % Demografikostnader (mill. Kr) Herav frie inntekter (mill. kr) 0-5 år 554 0, år , år , år , år , år og eldre 730 1, Sum ,

21 Demografikostnader 2019 (alt. MMML), Telemark Demografikostnader 2019, kommunesektoren Personer % Demografikostnader (mill. kr) Herav kommunene Herav fylkeskommunen 0-5 år -65-0,6-17,2-17,1-0, år 61 0,3 9,9 9,4 0, år -45 0,0-40,5-1,4-39, år 523 2,4 30,7 29,6 1, år 75 1,1 14,2 14,0 0,1 90 år og eldre 22 1,2 7,9 7,9 0,0 Sum 571 0,3 5,0 42,5-37,5 21

22 Demografikostnader (alt MMML), Telemark (kommunene) år år år år år år og eldre Totalt år år og eldre (frie inntekter) 0-5 år år år år år år og eldre Sum år år og eldre

23 Effektivisering Regjeringen ønsker å synliggjøre effektivitetspotensiale som ligger i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren klarer å effektivisere med 0,5 prosent, tilsvarer det 1,2 mrd. kr i 2019 som kan brukes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten. Statlige virksomheter er pålagt en effektivisering på 0,7 prosent i 2018 SØF har laget et anslag for effektiviteten innenfor barnehage, grunnskole og omsorgstjenestene for den enkelte kommune. Analysene viser at det samlede effektiviseringspotensialet innen disse tre sektorene kan anslås til om lag 13 prosent. 23

24 Effektivisering (forts.) Dersom en kommune får verdien 70 innenfor et tjenesteområde, tilsier dette at kommunen er 30 prosentpoeng mindre effektiv enn den mest effektive kommunen Kommune Barnehage Grunnskole Pleie og Pleie og Endring Samlet Barnehage Grunnskole Samlet omsorg omsorg Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

25 Inntektssystemet Revidert distriktsindeks og regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet Dagens distriktsindeks videreføres Bruken av distriktsindeksen i inntektssystemet vurderes fram mot kommuneproposisjonen for 2020 Rus og psykisk helse i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet Departementet vil komme tilbake til saken på et senere tidspunkt PU-kriteriet Departementet vil arbeide videre med problemstillingen fram mot neste helhetlige revisjon av kostnadsnøkkelen Beregning av samlet utgiftsbehov for kommunene Departementet foreslår at samlet utgiftsbehov for kommunene fra og med 2019 beregnes på bakgrunn av konsernregnskapstall og ikke på grunnlag av kommunekassetall Kommunereformen og inntektssystemet Bosettingskriteriene sone og nabo videreføres Inndelingstilskuddet videreføres 25

26 Kommunereformen økonomiske virkemidler Inndelingstilskuddet videreføres Inndelingstilskuddet vil bli beregnet på bakgrunn av gjeldende IS det året sammenslåingen skjer kr i støtte til informasjon og folkehøring Engangstilskudd ved kommunesammenslåing Støtte til engangskostnader og reformstøtte slås nå sammen til en ordning, kalt engangstilskudd (=25 mill mill. per kommune) Tall i mill. kr Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen innbyggere innbyggere innbyggere Over innbyggere 2 kommuner kommuner kommuner kommuner

27 Støtteordningene i kommunereformen Tall i 1000 kr Antall kommuner og innbyggere i sammenslåing innb innb Over innb 2 kommuner kommuner kommuner eller flere kommuner Tall i 1000 kr Innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte innbyggere innbyggere innbyggere Over innbyggere

28 Anslag regionalpolitiske tilskudd 2019 Distriktstilskudd Sør-Norge Distriktstilskudd Sør-Norge - (over innb.) småkommunetillegg Vekstkommunetilskudd Anslag Anslag Anslag Kommune DI 2016 DI Endring Endring Endring Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

29 Distriktsindeksen Distriktsindeksen er et mål som er satt sammen av indikatorer for geografi, demografi, arbeidsmarked og inntektsforhold, og gir et uttrykk for distriktsutfordringer i en kommune. Indeksen har verdi fra 0-100, og jo lavere verdi jo større distriktsutfordringer. Indikatorer og vekter 2017 Indikatorer Vekt Sentralitet 20 Befolkningstetthet 10 Reisetid (til Oslo) 10 Befolkningsutvikling siste 10 år 20 Eldreandel (67 år+) 5 Kvinneandel 5 Andel yrkesaktive 10 Vekst i sysselsetting siste 10 år 10 Inntekt (gj.snitt per skatteyter) 10 29

30 Distriktsindeksen 2017: Telemark Geografi Demografi Arbeidsmarked Levekår Reisetid Beftetto Befveks Kvinnean Eldrean Sysselsettin Yrkesaktiva Indeksen Kriterier NIBR11 Oslo tal t del del gsvekst ndel Inntekt 2017 Vekt 20 % 10 % 10 % 20 % 5 % 5 % 10 % 10 % 10 % 100 % 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

31 Revisjon av distriktsindeksen Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har revidert distriktsindeksen. I utkastet til ny DI er det lagt større vekt på geografiske ulemper, det vil si ulemper og utfordringer som følger av lite befolknings- og markedsgrunnlag i tillegg til lange reiseavstander. Vekting i ny distriktsindeks 2018 Gruppe Indikator Vekt Geografi Sentralitetsindeksen (SSB) 60 Økonomisk vekst Sysselsettingsvekst siste 10 år 20 Demografi Befolkningsutvikling siste 10 år 20 Vekting i distriktsindeksen fom Gruppe Indikator Vekt Sentralitet (NIBR11) 20 Geografi (40) Befolkningstetthet 10 Reisetid 10 Befolkningsutvikling siste 10 år 20 Demografi (30) Eldreandel (67 år og eldre) 5 Kvinneandel (kvinner i aldersgruppen år) 5 Andel yrkesaktive (bostedskommune) Arbeidsmarked i aldersgruppen år 10 (20) Vekst i sysselsettingen siste 10 år 10 Levekår (10) Inntekt per skatteyter, 17 år og over 10 31

32 Revisjon av distriktsindeksen (forts.) Distriktsindeks ny Geografi Demografi Verdiskapning 0805 Porsgrunn 57,9 57,4 65,3 47,7 10,0 7, Skien 54,7 55,0 67,3 46,4 10,3 10, Notodden 41,0 41,7 56,4 39,4 9,1 7, Siljan 49,0 47,2 46,4 31,1 7,0 8, Bamble 42,9 42,3 53,3 40,7 7,4 5, Kragerø 36,5 33,8 50,4 36,9 7,6 6, Drangedal 37,7 35,6 45,4 28,3 7,2 9, Nome 37,0 35,7 50,2 35,1 7,2 7, Bø 54,7 58,4 64,5 37,8 14,9 11, Sauherad 40,0 33,6 47,5 34,7 7,4 5, Tinn 23,3 23,7 36,6 25,1 5,4 6, Hjartdal 49,3 44,5 45,7 24,5 6,4 14, Seljord 32,6 31,4 43,5 28,6 7,8 7, Kviteseid 26,3 21,9 38,4 26,0 5,3 7, Nissedal 31,8 36,2 42,9 19,6 10,4 12, Fyresdal 21,2 15,3 22,5 12,3 5,7 4, Tokke 25,1 21,9 28,9 20,6 3,6 4, Vinje 40,5 39,8 40,2 21,3 7,6 11,3 32

33 Anslag regionalpolitiske tilskudd med bruk av revidert distriktsindeks Distriktstilskudd Sør-Norge (over innb.) Distriktstilskudd Sør-Norge - småkommunetillegg DI 2017 Anslag Anslag Kommune DI 2016 (revidert) Endring Endring Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

34 Anslag regionaltilskudd - grunnlagsdata Bef.vekst gj.snitt Skatt gj.snitt Distriktsindeks 2016 Distriktsindeks 2017 Distriktsindeks på høring Innb Innb Porsgrunn ,3 87, Skien ,5 84, Notodden ,2 81, Siljan ,1 81, Bamble ,1 87, Kragerø ,4 78, Drangedal ,0 70, Nome ,1 76, Bø ,6 75, Sauherad ,1 79, Tinn ,3 110, Hjartdal ,1 93, Seljord ,5 87, Kviteseid ,9 82, Nissedal ,1 96, Fyresdal ,6 83, Tokke ,2 118, Vinje ,2 131,

35 Aktuell kommunaløkonomisk statistikk Korrigerte frie inntekter 2017 Skatteinngang 2018 (tom. april) Innbyggertall 35

36 «Status» fra 2017 korrigerte frie inntekter Kommune Ekskl. e-skatt og konsesjonskraftinnt. Inkl. e-skatt og konsesjonskraftinnt. Inkl. e-skatt og konsesjonskraftinnt. og fordel DA Sone arbeidsgiveravgift Porsgrunn I Skien I Notodden I Siljan I Bamble I Kragerø I Drangedal Nome Bø I Sauherad I Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Sone I: 14,1 % Sone 2: 10,6 % 36

37 Nivå korrigerte frie inntekter (inkl. e-skatt og konsesjonskraftinnt.) Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

38 Skatteinngangen 2018 (etter april) Skatteinngangen for (primær-)kommunene for perioden januar-april var på 48,227 mrd. kr, dvs. 4,6 prosent høyere enn samme periode i Etter mars var skatteveksten på 3,9 prosent. For april isolert var skatteveksten på 29,5 prosent. Fra staten er inngangen på årsbasis etter RNB2018 anslått til 1,0 prosent. Kommunenes skatteinntekter 2018 %-vis endr månedlig 2018 månedlig 2017 akkumulert 2018 akkumulert 2017 månedlig akkumulert Januar ,91 4,91 Februar ,02 4,59 Mars ,42 3,93 April ,44 4,61 Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Skatteinngang 2018 %-vis endring Anslag NB ,3 % Anslag RNB ,0 % 38

39 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Skatteinngangen 2018 (etter april) Skatteinngang %- endring 2018 (mill. kr) Landet ,4 4,6 Porsgrunn 292,6 3,6 Skien 414,1 4,0 Notodden 100,8 3,1 Siljan 17,6 4,3 Bamble 111,9 4,9 Kragerø 75,6 7,6 Drangedal 26,6 3,5 Nome 47,6 5,6 Bø 42,6 6,4 Sauherad 30,7 3,0 Tinn 89,9 8,2 Hjartdal 16,6 3,5 Seljord 26,2 6,4 Kviteseid 23,8 17,5 Nissedal 16,1 5,4 Fyresdal 13,7 3,7 Tokke 39,0 0,4 Vinje 67,7 2,3 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Akkumulert skattevekst 2018, % 4,9 4,6 4,6 3,9 39

40 Skatteinngangen ,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Akkumulert skattevekst 2017, % 9,6 9,8 6,9 6,4 3,9 3,7 3,9 3,9 4,4 4,5 4,0 4,0 Skatteinngang 2017 %-vis endring Anslag NB ,5 % Anslag RNB ,0 % Anslag NB ,3 % Endelig ,5 % 40

41 Innbyggertallsutvikling 2017 og siste 10 år Endring 2017 Endring 10 år Personer % Personer % 0805 Porsgrunn , , Skien , , Notodden , , Siljan , , Bamble ,3 74 0, Kragerø , , Drangedal ,0-6 -0, Nome ,4 8 0, Bø , , Sauherad ,3 93 2, Tinn , , Hjartdal , , Seljord ,7 29 1, Kviteseid , , Nissedal , , Fyresdal , , Tokke , , Vinje ,5 74 2,0 Telemark , ,0 Landet , ,8 41

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Status 2017 korrigerte frie inntekter

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 12.05.17 Disposisjon Status 2016 korrigerte frie inntekter

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene «Status» fra 2015 korrigerte frie inntekter Korrigerte frie inntekter i 2015 per innbygger, i % av landsgjennomsnittet

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 12.05.17 Disposisjon RNB 2017 Kommuneopplegget for 2018 Aktuell

Detaljer

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 Økte rammeoverføringer på 1,1 mrd kr (herav 0,9 mrd kr til kommunene)

Detaljer

Fylkesmannen viser til Prop. 88 S ( ) Kommuneproposisjonen 2019, lagt frem 15. mai 2018.

Fylkesmannen viser til Prop. 88 S ( ) Kommuneproposisjonen 2019, lagt frem 15. mai 2018. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 16.05.2018 2018/2997 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 Fylkesmannen

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019

Kommuneproposisjonen 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2019 Departementsråd Eivind Dale God kommuneøkonomi 2,5 2 Gjennomsnittlig prosentvis årlig realvekst i frie inntekter. 2005-2013 og 2013-2017

Detaljer

Statsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Demografikostnader Ulstein kommune ( )

Demografikostnader Ulstein kommune ( ) Demografikostnader Ulstein kommune (2017-2030) 1 Innhold Om beregningsopplegget Hovedfunn: Demografikostnadsberegninger 2017-2030 Befolkningsframskrivinger 2017-2030 Demografikostnader 2017 Demografikostnader

Detaljer

Demografikostnadsberegninger

Demografikostnadsberegninger Demografikostnadsberegninger 2018-2022 Fjell kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie-

Detaljer

Demografikostnader Sigdal kommune ( )

Demografikostnader Sigdal kommune ( ) Demografikostnader Sigdal kommune (2016-2020) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering.

SAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2184-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: KOMMUNEPROPOSISJONEN 2019 Planlagt behandling: Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen

Detaljer

Demografikostnadsberegninger Alvdal kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018)

Demografikostnadsberegninger Alvdal kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018) Demografikostnadsberegninger 2018-2022 Alvdal kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie-

Detaljer

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 5. mars 2018 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2019 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene Statsbudsjettet for 2017 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2016-2017) for budsjettåret 2017 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2017 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med

Detaljer

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2015-2016) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2016 Agenda Før lunch (kl 1140-1230) Detaljer

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Bø, den 11. oktober 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Bø, den 11. oktober 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Anne Karin Olli Bø, den 11. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge

Detaljer

Demografi og kommuneøkonomi

Demografi og kommuneøkonomi Demografi og kommuneøkonomi Vadsø kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole, videregående opplæring og pleie-

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 7. mars 2019 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte 12. mars 2019 mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2020 1 Sammendrag I forbindelse

Detaljer

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene Statsbudsjettet for 2018 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2017-2018) for budsjettåret 2018 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2018 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019

Kommuneproposisjonen 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2019 Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland Stavanger, 22. mai 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Demografi og kommuneøkonomi. Fjell kommune. Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Demografi og kommuneøkonomi. Fjell kommune. Audun Thorstensen, Telemarksforsking Demografi og kommuneøkonomi Fjell kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking 6.9.2016 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester.

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Telemark 9. oktober 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Telemark 9. oktober 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Departementsråd Eivind Dale Telemark 9. oktober 2018 Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019

Kommuneproposisjonen 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2019 Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo Agder, 16. mai 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for alle Gode helse-

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019

Kommuneproposisjonen 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2019 Statssekretær Anne Karin Olli Tønsberg, 16. mai 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Departementsråd Eivind Dale 2015 - beste driftsresultat for kommunene siden 2006 Prosent av driftsinntektene 6 5 4 3 2 1 0-1 2004 2005

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Per-Willy Amundsen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. Bergen, 10.oktober 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. Bergen, 10.oktober 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Lars Jacob Hiim Bergen, 10.oktober 2018 Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser Skape et inkluderende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2017 - NYTT INNTEKTSSYSTEM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Vedlegg: Saksopplysninger:

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. 8. Oktober Oslo/Leikanger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. 8. Oktober Oslo/Leikanger Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Lars Jacob Hiim 8. Oktober Oslo/Leikanger Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser Skape et inkluderende

Detaljer

Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Rakkestad, 9. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Rakkestad, 9. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Statssekretær Anne Karin Olli Rakkestad, 9. oktober 2018 Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser

Detaljer

Nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Fræna + Eide Utarbeidet av Audun Thorstensen Oppsummering av effektberegninger Oppsummering av effektberegninger. Eide og Fræna. I mill. kr og

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018

Kommuneproposisjonen 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Hege Rønning, KMD 11. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2017 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Vrådal 10. februar 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Vrådal 10. februar 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Vrådal 10. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Rettet inn mot kommunereformen Nye kostnadsnøkler

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2016 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering?

Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering? Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering? TF-notat nr. 27/2018 Audun Thorstensen og Kjetil Lie 1 Kolofonside Tittel: Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering?

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Lillehammer 12.02.16 Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen, Kommunalavdelingen, KMD Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2015 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing 1) Bardu + Målselv 2) Bardu + Målselv + Sørreisa + Dyrøy 3) Målselv + Sørreisa + Tranøy + Torsken + Berg + Lenvik 4) Bardu + Salangen

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune

Sauherad kommune Arkiv: FE Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune Sauherad kommune Arkiv: FE - 103 Saksmappe: 16/500-2 Saksbehandler: Mona Slaaen Dato: 19.02.2016 Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017 RNB 2016

Kommuneproposisjonen 2017 RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 11. mai 2016 2 2015 - beste driftsresultat siden 2006 Prosent av driftsinntektene

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2012 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2013 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune 1 Om beregningene Vi har utarbeidet illustrasjonsberegninger av effekt på frie inntekter for Fjell kommune som følge av oljekrisen/-prisfallet

Detaljer

Reformøkonomi. Oppdatert med siste nytt fra kommuneprop Kjetil Lie, Telemarksforsking

Reformøkonomi. Oppdatert med siste nytt fra kommuneprop Kjetil Lie, Telemarksforsking Reformøkonomi Oppdatert med siste nytt fra kommuneprop. 2016 Kjetil Lie, Telemarksforsking Éngangsstøtte (-midler) godt kjent fra kommunepropen for 2015 Tilskudd til dekning av éngangskostnader Reformstøtte

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 12.5.2017 2017/3579 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 Fylkesmannen

Detaljer

Demografikostnadsberegninger

Demografikostnadsberegninger Demografikostnadsberegninger 2018-2022 Sigdal kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger jun i 2018) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnsko le og

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.02.2018 18:00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/18 ENDRING I KOMMUNENES

Detaljer

Norsk økonomi går bedre

Norsk økonomi går bedre Norsk økonomi går bedre Oljeprisen er god Kronen styrker seg Arbeidsledigheten er lav og synkende Det er vekst i privat sektor Renten er på vei opp Konsekvens Oljepengebruken og veksten over offentlige

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 12.5.2016 Espen Nordby 77 64 20 85 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune

Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune Sauherad kommune Arkiv: FE - 103 Saksmappe: 16/500 -

Detaljer

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Formål med undersøkelsen Kartlegge kommunenes kostnader til etablering og drift av tilbud for utskrivningsklare

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2014-2015) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2014-2015) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2014-2015) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2015 Agenda Oppdaterte anslag for inneværende

Detaljer

RNB 2015 Kommuneproposisjonen 2016 Kommentarer fra KS

RNB 2015 Kommuneproposisjonen 2016 Kommentarer fra KS RNB 2015 Kommuneproposisjonen 2016 Kommentarer fra KS Børre Stolp, KS Telemark og fylkesmannen i Telemark kommuneproposisjonskonferanse, Bø, 19.mai 2015 Veksten bremser opp, arbeidsledigheten stiger er

Detaljer

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2020 God vekst i norsk økonomi BNP for Fastlands-Norge. Årlig prosentvis volumvekst 3 3 2 2 1 1 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trendvekst

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2020

Kommuneproposisjonen 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2020 Statssekretær Aase Marthe Horrigmo Trondheim, 16. mai 2019 God vekst i norsk økonomi BNP for Fastlands-Norge. Årlig prosentvis volumvekst

Detaljer

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Høring nytt inntektssystem fra 1. januar 2017 Folk og samfunn

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Statssekretær Per-Willy Amundsen Hotell Norge Høsbjør, 26. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 2015 - beste driftsresultat for kommunene

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: -2016/147

Ørland kommune Arkiv: -2016/147 Ørland kommune Arkiv: -2016/147 Dato: 28.01.2016 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Forslag til nytt inntektssystem fra 2017 - høring

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 19.01.16 Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble sist

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Agder 12.mai 2016 2 2015 - beste driftsresultat siden 2006 Prosent av driftsinntektene

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunene

Nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for kommunene Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen KMD 11.05.16 Inntektssystemet skal bidra til: Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet Likeverdig

Detaljer

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Statssekretær Lars Jacob Hiim Trøndelag fylkeskommune, 8.10.2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2010 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2011. Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Statsbudsjettet for 2019 og virkninger for kommunene

Statsbudsjettet for 2019 og virkninger for kommunene Statsbudsjettet for 2019 og virkninger for kommunene avdelingsdirektør Kjell Kvingedal Haustkonferansen 10. oktober 2018 Hovedpunkter 2018: samlet pris og kostnadsvekst justert opp til 3 % der lønnsvekst

Detaljer

Kommuneøkonomikonferansen 2016

Kommuneøkonomikonferansen 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneøkonomikonferansen 2016 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. mai 2016 2 2015 - beste driftsresultat siden 2006 Prosent av driftsinntektene

Detaljer

Orientering om kommuneproposisjonen for 2020 og revidert nasjonalbudsjett 2019

Orientering om kommuneproposisjonen for 2020 og revidert nasjonalbudsjett 2019 Vår dato: Vår ref: 15. 05.2019 2019/7024 Deres dato: Deres ref: Alle kommunene i Troms og Finnmark Saksbehandler, innvalgstelefon Marianne Winther Riise, 77642042 Orientering om kommuneproposisjonen for

Detaljer

Inntektssystemet for kommunene 2017

Inntektssystemet for kommunene 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Inntektssystemet for kommunene 2017 Karen N. Byrhagen KMD, 05.10.16 Hovedpunkt endringene i inntektssystemet 1. Differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Forslag til nytt inntektssystem Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Oppsummering av effektberegninger Illustrasjonsberegningene viser en effekt av nytt inntektssystem på -18,5 mill. kr for de tre

Detaljer

Statsbudsjettet Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober 2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 15.01.16 Seniorrådgiver Hilde Marie Skarvang Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Statssekretær Grete Ellingsen Steinkjer, 12. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 2015 - beste driftsresultat for kommunene siden 2006

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Departementsråd Eivind Dale Kommuneøkonomien 2016 Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner Ø Kommuneøkonomien vesentlig styrket sammenlignet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Rådmannens innstilling: Kommunal- og moderniseringsdepartementets

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

Hørings forslag til inntektssystemet. Jens-Einar Johansen

Hørings forslag til inntektssystemet. Jens-Einar Johansen Hørings forslag til inntektssystemet Jens-Einar Johansen Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal og regionaldepartementet har sendt ut på høring forslag til nytt inntektssystem.

Detaljer

Statsbudsjettet 2020:

Statsbudsjettet 2020: Statsbudsjettet 2020: Olja har bidratt til god fart til økonomien for siste gang Kommuneøkonomien blir meget stram i 2020 Skattelettenes tid er forbi ABE-reformen videreføres Regjeringens anslag for norsk

Detaljer

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 2015 - beste driftsresultat for kommunene siden 2006 Prosent av driftsinntektene 6 5 4 3 2 1 0-1 2004 2005

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 150

OSEN KOMMUNE Arkiv: 150 OSEN KOMMUNE Arkiv: 150 Dato: 24.01.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Roar Leirset Ikke vedlagt saken, men lenket elektronisk: https://www.regjeringen.no/contentassets/a2d1bd7961da456c9b107253cd54c31c/horingsnota

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 26. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2014 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer