ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELIG TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 Lena ungdomsskole, Østre Toten kommune ved Aslaug Dæhlen Rådhusgata 20, 2850 Lena ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østre Toten kommune - Lena ungdomsskole 1

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Om tilsynet med Østre Toten kommune Lena ungdomsskole Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Tema for tilsynet Om gjennomføringen av tilsynet Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Rettslige krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Enkeltvedtak om spesialundervisning Rettslige krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon...21 Forhåndsvarsel om vedtak...22 Kommunens rett til å kommentere foreløpig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport...23 Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget

3 Sammendrag Tema og formål Temaet for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse når det gjelder avgjørelser om særskilt tilrettelegging. I denne delen av tilsynet skal Fylkesmannen i Oppland kontrollere om saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak blir fulgt; både de generelle kravene som fremgår av forvaltningsloven, og tilleggskravene som fremgår av bestemmelsene til de enkelte rettighetene i opplæringsloven. Lena ungdomsskole har ikke elever som mottar tegnspråkopplæring eller punktskriftopplæring. Disse temaene er derfor utelatt fra vår rapport. Gjennomføring Varselbrev ble sendt ut den Egenvurdering og dokumentasjon ble mottatt hos Fylkesmannen den Foreløpig rapport ble sendt kommunen , og Østre Toten kommune fikk anledning til å uttale seg om rapporten innen Fylkesmannen mottok kommentarer til foreløpig tilsynsrapport fra kommunen Disse kommentarene og ny dokumentasjon er tatt inn i vurderingen før endelig tilsynsrapport ble utarbeidet. Lovbrudd som ble avdekket i tilsynet er nå rettet, og tilsynet blir avsluttet. 3

4 1. Innledning Fylkesmannen åpnet tilsyn med forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging i Østre Toten kommune. Undersøkelsene har vært på skolenivå ved Lena ungdomsskole. Felles nasjonalt tilsyn handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, forvaltningskompetanse (som denne rapporten omhandler) og skolebasert vurdering. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell 1 knyttet til tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og veiledningssamlinger. Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven første ledd. Kommunen er derfor adressat for denne foreløpige tilsynsrapporten. Den foreløpige tilsynsrapporten av avdekket lovbrudd, og Østre Toten kommune kommenterte på denne innen I tillegg mottok Fylkesmannen supplerende kommentarer På bakgrunn av kommentarene og utfyllende dokumentasjon, har Fylkesmannen nå utarbeidet en endelig tilsynsrapport. Fylkesmannen i Oppland har etter en gjennomgang av den nye dokumentasjonen ikke funnet lovbrudd, og tilsynet avsluttes med denne rapporten

5 2. Om tilsynet med Østre Toten kommune Lena ungdomsskole 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven 14-1 første ledd, jf. kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som brudd på regelverket, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt. 2.2 Tema for tilsynet Temaet for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen. Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt utbytte av opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov for særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i opplæringsloven. Særskilt tilrettelegging for elever innebærer avvik fra ordinært opplæringstilbud og er enkeltvedtak etter loven. Hovedpunkter i tilsynet vil være: - Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak - Enkeltvedtak om spesialundervisning - Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen ivaretar elevens rettssikkerhet gjennom å involvere elever og foreldre i vurderingene før skolen tar avgjørelser om avvik fra ordinært opplæringstilbud følger reglene for innhold i enkeltvedtak sørger for å vurdere og kartlegge elevens behov på en faglig forsvarlig måte fatter vedtak som gir gode føringer for å tilrettelegge innholdet i opplæringen I tilsynet vurderer vi om Lena ungdomsskole på denne måten sikrer elevenes rettigheter ved enkeltvedtak. Manglende forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter. Det kan også medføre at avgjørelsene ikke gir gode faglige føringer for innholdet i opplæringen. Elevene står da i fare for å få en opplæring som ikke gir et forsvarlig utbytte. Det er bare utvalgte deler av saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak som kontrolleres i tilsynet. Opplæringsloven og forskrift til loven har også krav som gjelder spesialundervisning og særskilt språkopplæring som ikke er inkludert i dette tilsynet. 2.3 Om gjennomføringen av tilsynet Tilsyn med Østre Toten kommune ble åpnet gjennom brev Fylkesmannen har krevd at kommunen legger frem dokumentasjon, jf. kommuneloven 60 c. Etter foreløpig rapport fikk Østre Toten kommune frist til med å kommentere rapporten. Kommunens kommentarer og supplerende dokumentasjon ble mottatt innen fristen, i tillegg til en utdyping i epost den Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon, se vedlegg. 5

6 3. Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 3.1 Rettslige krav Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder generelt for saksbehandling av enkeltvedtak. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til. Elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra ordinært opplæringstilbud. Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen gjør et vedtak. De skal ha anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, jf. forvaltningsloven 16. Skolen skal gi forhåndsvarslet skriftlig. Varslet til foreldre gjelder for elever under 18 år. Når eleven er over 15 år, skal skolen varsle eleven selv om eleven er representert av foreldre. Skolen kan la være å varsle dersom eleven eller foreldre har - søkt eller bedt om vedtaket - hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken - fått kjennskap på annen måte til at skolen skal gjøre et vedtak og har hatt rimelig tid til å uttale seg Forhåndsvarslet skal gjøre rede for hva saken gjelder, og gi opplysninger om hvilke bestemmelser vedtaket bygger på, og hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket. Forhåndsvarslet skal inneholde det som er nødvendig for at elever og foreldre kan ivareta sine interesser på en forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven 16. Varslet må derfor inneholde de faktiske forholdene: Hva det varslende vedtaket vil innebære for eleven, hvilken type avvik fra ordinær opplæring det dreier seg om og hvilke forhold som er grunnlaget for vedtaket. Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. Eleven eller foreldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket. For å gi eleven eller foreldrene en reell mulighet til å argumentere for sitt syn, må vedtaket være skriftlig og begrunnet, jf. forvaltningsloven 24 og 27. Begrunnelsen skal vise til de regler og faktiske forhold vedtaket bygger på, og hvilke hensyn skolen har lagt mest vekt på, jf. forvaltningsloven 25. Skolen trenger ikke å begrunne vedtaket dersom vedtaket innvilger en søknad, og skolen ikke har grunn til å tro at elevene og foreldrene vil være misfornøyd med vedtaket. Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. Det er et krav at brevet med enkeltvedtaket skal opplyse om de formelle forhold som gjelder dersom eleven eller foreldrene vil klage, jf. forvaltningsloven 27. Nærmere regler for saksbehandling ved klage går frem av forvaltningsloven Skolen må opplyse om at klagefristen er tre uker fra eleven eller foreldrene fikk vedtaket, at klagen skal sendes til skolen, og hvem som er klageinstans. Klageinstans ved de ulike aktuelle typer enkeltvedtak går frem av opplæringsloven

7 Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter. Foreldrene og elevene har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i saken, jf. forvaltningsloven 27. Brevet om enkeltvedtaket skal informere om denne retten. I noen tilfeller har skolen grunn til å gjøre unntak fra innsynsretten. Nærmere om innsynsretten og unntak fra innsyn går frem av forvaltningsloven 18 og Fylkesmannens undersøkelser Varsler skolen elever og foreldre som ikke på annen måte har uttalt seg i saken, før det fattes enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet? I sin egenvurdering svarer skoleleder ja på spørsmålet om skolen sender forhåndsvarsel når foreldre eller elev ikke på annen måte har uttalt seg i saken. Dette utdypes i kommunens kommentar på foreløpig tilsynsrapport. Saksgang for spesialundervisning saksbehandlingsregler for enkeltvedtak er beskrevet i «Rutinebeskrivelser 1. Avdekking av behov frem til eventuelt første gangs vedtak», punkt 4 og 5. Foresatte undertegner henvisningsskjema til PPT, jf. rutinens punkt 3. Punkt 4 omtaler rutinen om å sende sakkyndig vurdering til foreldrene for mulighet for tilbakemelding til PPT om innhold. Sammen med sakkyndig vurdering følger et skriv som informerer om foreldrenes mulighet til å gjøre seg kjent med innholdet og kommer med tilbakemelding til PPT innen en uke. Rutinens punkt 5 omtaler møter mellom PPT, foreldre og skolen vedrørende sakkyndig vurdering og varsling av vedtak. PPT innkaller, og agenda for møtene er: PPT legger frem sakkyndig vurdering for foreldrene. (uten skole til stede) PPT legger frem sakkyndig vurdering for foreldrene og skole. Skolen varsler foreldrene om enkeltvedtak i henhold til Opplæringsloven 5:1 og hva dette vil innebære for barnet. I møtet skriver foresatte (elever over 15 år) under på at varslet er gitt (skjema «varsel om vedtak etter opplæringsloven 5-1). I saker hvor det allerede er enkeltvedtak, så tas disse opp i samarbeidsmøter årlig, jf. egenvurderingen, samt «Rutinebeskrivelser 2. Evaluering av spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp» punkt 2 og 5. Skolen har utarbeidet et eget skjema for skriftlig forhåndsvarsel om enkeltvedtak om spesialundervisning, og foresatte og elever underskriver på at de har mottatt informasjonen. I kommentar på foreløpig rapport stiller Østre Toten kommune spørsmål om det også skal sendes forhåndsvarsel når det fattes nytt vedtak i saker som videreføres fra forrige skoleår. Til dette viser Fylkesmannen til vår vurdering i denne rapportens punkt 3.3. I kommentar til foreløpig rapport viser kommunen til rutiner og skjema som sier hvordan forhåndsvarselet utøves i saker om særskilt språkopplæring. Foreldre til barn med behov for særskilt språkopplæring får informasjon om tilbudet i et møte med kommunen, og signerer på et skjema at slik informasjon er mottatt. Inneholder enkeltvedtaket begrunnelse for vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt? Rektor svarer ja på disse spørsmålene. For å underbygge svaret viser rektor til kommunens nye mal for enkeltvedtak der det skal henvises til hvilke bestemmelser i loven som gir grunnlag for vedtaket. Dokumentasjonen består i tillegg av flere eksempler på enkeltvedtak om spesialundervisning, hvorav ett vedtak er fattet etter den nye malen. Vedtakene etter gammel mal, som bruker tittelen «vedtak om spesialpedagogiske tiltak», inneholder en henvisning til «opplæringsloven 5» og opplysninger om saken ved at det henvises til sakkyndig vurdering og IOP. Ingen av enkeltvedtakene inneholder begrunnelse 7

8 der skolen har tatt i bruk forvaltningsmessig skjønn. Vedtaket etter ny mal har henvisning til hjemmel. Beskrivelse av faktiske forhold og hvilke hensyn som er vektlagt ved avslaget viser tilbake til sakkyndig vurdering. I sin kommentar på foreløpig tilsynsrapport skriver Østre Toten kommune «Ved å ha bekreftet at den nye malen for enkeltvedtak innenfor spesialundervisning er tatt i bruk fra og med og samtidig oversendt eksempler på bruk av ny mal for enkeltvedtak fattet etter fra andre skoler i kommunen, mener vi at dette sannsynliggjør at den nye malen på dette området er tatt i bruk i kommunen og da også for Lena ungdomskole og Stange skole for de vedtak som blir fattet etter Bruk av den nye malen er gjennomgått på rektormøter og det er poengtert at den gamle malen ikke skal brukes lenger, da den ikke oppfyller kravene til enkeltvedtak.» Når det gjelder enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, så inneholder disse henvisning til hjemmel. Videre vises det til kartlegging og individuell tilpasset plan og rapport under punktet «mål og innhold». Utover denne henvisningen inneholder ikke vedtakene informasjon om faktiske forhold eller hvilke hensyn som har vært vektlagt. Inneholder enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage? Rektor svarer ja på spørsmål om enkeltvedtaket inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage, og viser som tidligere til ny mal for enkeltvedtak. Malen, samt fremlagte vedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring viser alle til informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage. Inneholder enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) informasjon om retten etter fvl. 18, jf. 19 til å se sakens dokumenter? Rektor svarer ja på spørsmål om enkeltvedtaket inneholder informasjon om retten til å se sakens dokumenter, og viser til den samme dokumentasjonen om enkeltvedtak som er nevnt over. Denne dokumentasjonen viser at det i mal for vedtak om særskilt tilrettelegging opplyses om retten til å se sakens dokumenter, jf. også kommunens redegjørelse av Fylkesmannens vurderinger Varsler skolen elever og foreldre som ikke på annen måte har uttalt seg i saken, før det fattes enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet? Som redegjort for under pkt. 3.2, så gjøres foreldrene i saker om spesialundervisning kjent med innholdet i sakkyndig vurdering samt blir forelagt et skriftlig forhåndsvarsel om enkeltvedtak, jf. egenvurdering og rutiner. Forhåndsvarselet undertegnes av foreldrene. Loven krever at forhåndsvarselet må inneholde tilstrekkelig med informasjon for at elevene og foreldrene på forsvarlig måte skal kunne ivareta interessene sine. Skolen informerer i forhåndsvarselet og i møtet hva som er det rettslige og faktiske grunnlaget for det varslede vedtaket. I rutinen for spesialundervisning pkt. 5 beskriver kommunen hvordan PPT i et oppsummeringsmøte der hjem og skole/barnehage deltar, legger fram sakkyndig vurdering og der skolen varsler om enkeltvedtaket og hva dette vil innebære for barnet. Sakkyndig vurdering distribueres til foresatte før vedtaket fattes. Foreldrenes rett til å gjøre seg kjent med og komme med tilbakemelding på denne ivaretas gjennom et følgebrev, der det gis en frist på tilbakemelding til PPT innen en uke. 8

9 For særskilt språkopplæring vil foreldre bli invitert til et møte med skolen der de får informasjon om tilbudet knyttet til norskopplæringen. Foreldrene signerer i møtet på et skjema der de bekrefter at de har mottatt slik informasjon. Lovens krav til forhåndsvarsel er relativt streng, og hovedregelen skal være at varselet utstedes skriftlig, med muntlige oppsummeringsmøter eller andre former for møter som et unntak. Dette er for å sikre partens rettigheter, og at de foresatte forstår bakgrunnen for det kommende vedtaket, ikke minst i situasjoner hvor tilrådingen fravikes eller det er konflikt mellom skole og foresatte. Vår vurdering er at et oppsummeringsmøte kan være en arena for å gjennomgå det faktiske grunnlaget, beskrive eventuelle avvik skolen vil gjøre vedtak om og gjennomgå hvilke bestemmelser som ligger til grunn. Ved at foresatte i tillegg underskriver på et skriftlig varsel finner vi det sannsynliggjort ut fra fremlagt dokumentasjon at møtene sikrer at forhåndsvarsel blir gitt. Fylkesmannen finner derfor at skolen ivaretar elever og foreldres rett til å bli varslet før det fattes vedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet knyttet til vedtak om spesialundervisning. Østre Toten kommune har som nevnt stilt spørsmål ved om det skal sendes skriftlig varsel i saker der vedtak videreføres uendret fra forrige skoleår. Det er Fylkesmannens vurdering av forvaltningslovens krav om forhåndsvarsel ikke faller bort all den tid det fattes enkeltvedtak. Kommunen må derfor sikre seg at den har en rutine som på tilstrekkelig måte sikrer at foreldrene er informert også når vedtak videreføres. Nøyaktig hvordan de vil løse dette, er opp til kommunen selv. Elever som allerede har vedtak om særskilt tilrettelegging, vil i mange tilfeller ha kontakt med skolen i den forbindelse, og dermed kunne varsles om at vedtaket videreføres. Forhåndsvarselet kan dermed gis «på annen måte» (jf, lovteksten) i et møte med elev og foresatte. Kommunen kan også sende skriftlig forhåndsvarsel som de gjør i nye saker, jf. ny dokumentasjon. Det avgjørende er at skole sikrer at elev og foresatte er kjent med at et nytt vedtak vil fattes, og innholdet i dette, samt hvilke rettigheter det utløser for eleven. Vedlagt i dokumentasjonen ligger mal for vedtak om særskilt språkopplæring. Slike vedtak er også enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og omfattes av de samme generelle saksbehandlingsregler som enkeltvedtak om spesialundervisning. I rutinene er mye knyttet til den praktiske gjennomføringen, men forhåndsvarsel er ikke nevnt. Det er i hvert vedtak en svarslipp, hvor foresatte kan krysse av hvilket tilbud de ønsker. Denne slippen følger imidlertid selve vedtaket, og regnes derfor ikke som et forhåndsvarsel etter fvl. 16, da dette skal være gitt før vedtak fattes. Fylkesmannen har gjennom dokumentasjonen er godtgjort hvordan skolen ivaretar elevers rett til forhåndsvarsel og de krav som stilles til slike i saker om særskilt språkopplæring. Samlet sett konkluderer Fylkesmannen med at Lena ungdomsskole varsler elever og foreldre som ikke på annen måte har uttalt seg i saken før det fattes enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet. 9

10 Inneholder enkeltvedtaket begrunnelse for vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. Vedtaket om spesialundervisning etter ny mal inneholder sitat fra korrekt hjemmel i opplæringsloven. Begge malene for enkeltvedtakene knyttet til særskilt tilrettelegging inneholder begrunnelse der skolen har tatt i bruk forvaltningsmessig skjønn. Fylkesmannen finner av dokumentasjonen at skolen er opptatt av å involvere elev og foreldre i prosessen knyttet til spesialundervisning. Dokumentasjonen viser at det informeres om konsekvenser vedtak vil kunne ha for videre opplæring. Ett eksempel på konsekvenser kan være hvordan det å kutte kompetansemål fra læreplaner kan føre til at elever får huller i sin kompetanse i deler av fag. Dette kan senere føre til at lærer ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakterer. Slike og andre konsekvenser må foreldre og elever gjøres kjent med på en slik måte at de forstår. Et hovedhensyn i saker om spesialundervisning vil være vurderingen av hva som er barnets beste. I sin kommentar redegjør Østre Toten kommune for hvordan de har startet arbeidet med å implementere ny mal for enkeltvedtak om spesialundervisning. Andre skoler i kommunen har allerede tatt den i bruk, og utformet nye vedtak etter ny mal. Skoleeier har tidfestet gjennomgang av ny mal for skoleledere i kommunen før skoleårets slutt. Fylkesmannen i Oppland finner det derfor sannsynliggjort at Lena ungdomsskole vil ta i bruk ny mal og utforme kommende vedtak og spesialundervisning i tråd med lovkravene Når det gjelder enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, så inneholder disse henvisning til korrekt hjemmel. Videre vises det til kartlegging og individuell tilpasset plan og rapport under punktet «mål og innhold». Vedtakene inneholder også informasjon om faktiske forhold eller hvilke hensyn som har vært vektlagt. Samlet sett finner Fylkesmannen at Lena ungdomsskole utformer enkeltvedtak om særskilt tilrettelegging som inneholder henvisning til hjemmelen som er lagt til grunn. Vedtakene inneholder også omtale av de faktiske forhold og begrunnelse som omhandler hvilke hensyn som er vektlagt i begge sakstyper. Lena ungdomsskole fyller derfor lovens krav om tilstrekkelig begrunnelse i enkeltvedtak etter forvaltningslovens 25. Inneholder enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage? Enkeltvedtakene om spesialundervisning og særskilt språkopplæring, samt den nye malen innenfor spesialundervisning, inneholder alle informasjon om klageadgang, klagefrist og fremgangsmåten ved klage. Lena ungdomsskole oppfyller derfor krav i forvaltningsloven 27 og opplæringsloven 15-2 om at enkeltvedtak skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. Inneholder enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) informasjon om retten etter fvl. 18, jf. 19 til å se sakens dokumenter? Den nye malen for spesialundervisning inneholder informasjon om retten til å se sakens dokumenter, jf. fvl. 18, jf

11 Lena ungdomsskole fyller derfor lovens krav om at enkeltvedtaket inneholder tilstrekkelig informasjon om innsynsrett. 3.4 Fylkesmannens konklusjon Lena ungdomsskole varsler alle elever og foreldre som ikke på annen måte har uttalt seg i saken før det fattes enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet, jf. fvl. 16. Lena ungdomsskole oppfyller lovens krav om tilstrekkelig begrunnelse i enkeltvedtak etter forvaltningslovens 25. Lena ungdomsskole fyller lovens krav om informasjon i alle enkeltvedtak om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage, jf. fvl. 27. Lena ungdomsskole fyller lovens krav om at alle enkeltvedtak skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter etter fvl. 18 og

12 4. Enkeltvedtak om spesialundervisning 4.1 Rettslige krav Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3. Foreldre / elever over 15 år skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning. Skolen må hente inn samtykke fra foreldrene til elever under 15 år, før PPT foretar sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning, jf. opplæringsloven 5-4. Elever som har fylt 15 år, skal selv gi samtykke i saker om spesialundervisning og om at foreldre skal orienteres (forutsatt at de er samtykkekompetente). Dersom foreldrene/eleven selv har bedt om spesialundervisning, ligger samtykket implisitt i søknaden. Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før skolen fatter et enkeltvedtak, jf. opplæringsloven 5-4. Skolen kan gi begrensinger i denne retten, jf. forvaltningsloven 19 og reglene om taushetsplikt. Skolen og PPT har ansvar for at samarbeidet med eleven og foreldrene blir ivaretatt på en god måte på de ulike trinnene i prosessen. Foreldrene må få se den sakkyndige vurderingen og få rimelig tid til å uttale seg om innholdet. Elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak. Etter den sakkyndige vurderingen må skolen fatte et vedtak. Dette gjelder både dersom skolen innvilger spesialundervisning og dersom skolen ikke innvilger dette. Kravet om enkeltvedtak gjelder både når PPT anbefalte spesialundervisning og når de ikke anbefalte dette. En avgjørelse om spesialundervisning gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket. Dersom skolens vedtak avviker fra den sakkyndige vurderingen, må skolen begrunne dette. Begrunnelsen skal vise hvorfor eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller elevens rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven 5-3. Skolen må få klart frem hva avviket består i, og hva opplæringstilbudet innebærer for eleven. Begrunnelsen må være slik at foreldrene forstår hvilke vurderinger som ligger til grunn for at skolen ikke følger tilrådningen i den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om hvilke omfang, innhold og organisering spesialundervisningen skal ha, og kompetansekrav for de som skal gjennomføre opplæringen. Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hva som gir et forsvarlig opplæringstilbud, ta stilling til innholdet i opplæringen og gjøre rede for andre særlige forhold som er viktig for opplæringen, jf. opplæringsloven 5-3. Skolens vedtak om spesialundervisning skal bygge på den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtaket må vise antall timer med 12

13 spesialundervisning, hvilke fag og områder spesialundervisningen skal dekke, om det skal være avvik fra LK06, hvordan undervisningen skal organiseres, og hvilken kompetanse personalet skal ha. 4.2 Fylkesmannens undersøkelser Innhenter skolen samtykke fra foreldrene eller elever over 15 år før det igangsettes utredning av behovet for spesialundervisning? Rektor bekrefter at skolen innhenter samtykke fra foreldrene eller elever over 15 år før det igangsettes utredning av behovet for spesialundervisning. Foreldrene signerer på samtykkeskjema før saken sendes PPT, jf. rutine for spesialundervisning pkt. 3. Gir skolen eleven/foreldre mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes? På spørsmål om skolen gir foreldre og elev mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes, svarer rektor ja. Punkt 4 omtaler rutinen om å sende sakkyndig vurdering til foreldrene som slik gis mulighet for tilbakemelding til PPT om innhold. Sammen med sakkyndig vurdering følger et skriv som informerer om foreldrenes mulighet til å gjøre seg kjent med innholdet og komme med tilbakemelding til PPT innen en uke. Skolen deltar som regel på oppsummeringsmøte med foreldre og PPT etter at sakkyndig vurdering er ferdigstilt, og foresatte mottar kopi av sakkyndig vurdering etter at fristen for tilbakemeldinger er utløpt, jf. rutinens pkt. 4. Fattes det enkeltvedtak for elever etter at sakkyndig vurdering er gjennomført? I egenvurderingen svarer rektor ja. Det fremgår av rutinens pkt. 5 at rektor fatter vedtak tre uker etter utsendelse av sakkyndig vurdering fra PPT. Vedlagt i tilsynet er flere eksempler på vedtak om spesialundervisning som er fattet etter at sakkyndig vurdering er utarbeidet. Eksemplene viser at det fattes vedtak både når det innvilges spesialundervisning, og i tilfeller der spesialundervisning avslås fordi det konkluderes med at eleven kan hjelpes innenfor det ordinære tilbudet. Inneholder enkeltvedtaket om spesialundervisning begrunnelse for ev. avvik fra sakkyndig vurdering? Rektor svarer ja i egenvurderingen, med kommentaren at de «til nå ikke har hatt avvik», og at det «ligger i malen». Kommunen har altså ikke hatt saker med avvik mellom vedtak og tilrådingen fra PPT. Inneholder enkeltvedtaket opplysninger om antall timer spesialundervisning (omfang), fag/områder og om eventuelle avvik fra LK06 i spesialundervisningen (innhold), organisering av spesialundervisningen, kompetansekrav for de som skal gjennomføre spesialundervisningen? Skolens ledelse svarte i egenvurderingen ja på alle disse punktene, med unntak på punktet om kompetansekrav for de som skal gjennomføre spesialundervisningen. Eksemplene vi fikk tilsendt som dokumentasjon på vedtak om spesialundervisning viser at alle er bygd opp etter gammel mal. I sin kommentar på foreløpig rapport viser kommunen i et oppdatert skjema hvordan det i den nye malen nå er rubrikk for omtale av kompetanse hos den som gjennomfører spesialundervisningen. De oversendte vedtakene inneholder alle opplysninger om årstimer. Den nye malen har egen kolonne for årstimer/omfang. 13

14 Fag/område er ikke beskrevet i vedtakene. Vedtakene inneholder alle en formulering som viser til at mål og innhold for opplæringen vil bli nærmere beskrevet i individuell opplæringsplan. Den nye malen viser til i hvilket fag/emner og/eller område eleven skal ha spesialundervisning. Det er i malen også en kolonne for hvorvidt eleven skal følge kompetansemålene eller ikke, og hva innholdet skal være. Vedtakene inneholder standardformuleringen «organisering og bemanning vil bli disponert fleksibelt fra uke til uke». Den nye malen inneholder egen kolonne for beskrivelse av organisering av undervisningen. 4.3 Fylkesmannens vurderinger Innhenter skolen samtykke fra foreldrene eller elever over 15 år før det igangsettes utredning av behovet for spesialundervisning? Fylkesmannen vurderer at Lena ungdomsskole gjennom å innhente foreldrenes underskrift på henvisningsskjema til PPT fyller krav i opplæringsloven 5-4 om å innhente foreldrenes samtykke før utredning av behovet for spesialundervisning. Det fremgår også av rutinens pkt. 3. Gir skolen eleven/foreldre mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes? Det fremgår av dokumentasjonen om rutiner knyttet til spesialundervisning punkt 1.4 at foresatte får tilsendt sakkyndig vurdering til gjennomlesing og med muligheter for å gi tilbakemeldinger på innholdet innen en uke. Deretter sendes den endelige versjonen til skole, skolekontor og foreldrene. PPT innkaller så til et møte der sakkyndig vurdering gjennomgås i fellesskap mellom PPT, foreldrene og skolen. Fylkesmannen betviler ikke at skolen på en god måte ivaretar eleven og foreldrenes mulighet til å ta del i prosessen med å utarbeide sakkyndig vurdering, samt at de får utdypende informasjon om tilrådingen og øvrig innhold i oppsummeringsmøtet. Ved at sakkyndig vurdering sendes foreldrene til gjennomlesing og med mulighet for å kommentere innen en uke, mener Fylkesmannen at foreldre gis nok mulighet eller tid til å forstå, tenke igjennom og komme med tilbakemelding på sakkyndig vurdering. Kommunen har i tillegg etablert rutine for skriftlig forhåndsvarsel, og har dermed systematisert en rutine for at foresatte varsles uavhengig av hva som er innholdet i oppsummeringsmøtet med PPT. Fylkesmannen konkluderer derfor med at skolens rutiner er tilstrekkelige til at foreldene får mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes. Fattes det enkeltvedtak for elever etter at sakkyndig vurdering er gjennomført? Rutinens punkt 5 presiserer at vedtak skal fattes fortløpende, og innen tre uker etter oversendelsen av sakkyndig vurdering. Fylkesmannen tolker det dithen at skolen har rutiner for å fatte vedtak fortløpende etter hvert som PPT utarbeider sakkyndig vurdering. Dokumentasjonen viser videre at det fattes enkeltvedtak både når det konkluderes med at elevene etter opplæringsloven 5-1 har rett til spesialundervisning, og der det konkluderes med at eleven ikke har slik rett. 14

15 Fylkesmannen finner det godtgjort at Lena ungdomsskole fatter enkeltvedtak for elever etter at sakkyndig vurdering er gjennomført. Inneholder enkeltvedtaket om spesialundervisning begrunnelse for ev. avvik fra sakkyndig vurdering? I ny mal er det et eget punkt for utfylling ved avvik fra sakkyndig begrunnelse, hvor rektor må fylle ut hvorfor skolen mener elevens behov ivaretas tilstrekkelig på annen måte, og hvorfor sakkyndig vurdering fravikes. Skolen har ikke hatt saker med avvik fra sakkyndig vurdering, jf. egenvurderingen, så det ligger derfor ikke ved eksempel på vedtak hvor dette vises i praksis. Fremgangsmåten ved avvik fra sakkyndig vurdering fremgår ikke av de kommunale rutinene, jf. pkt. 4-5 om «sakkyndig vurdering fra PPT» og «vedtak om spesialundervisning / spesialpedagogisk hjelp». Dette anbefaler Fylkesmannen at blir tatt inn i rutinene, slik at det blir en implementert og sams forståelse i kommunen. Fylkesmannen har valgt å se hen til rektors svar i egenvurderingen, samt punktet i ny mal for enkeltvedtak, hvor det må fylles ut hvorfor avvik er gjort. Fylkesmannen legger derfor til grunn at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at skolen i fremtidige vedtak med avvik fra sakkyndig vurdering vil begrunne avviket. Inneholder enkeltvedtaket opplysninger om antall timer spesialundervisning (omfang), fag/områder og om eventuelle avvik fra LK06 i spesialundervisningen (innhold), organisering av spesialundervisningen, kompetansekrav for de som skal gjennomføre spesialundervisningen? De oversendte vedtakene er knappe, og oppbygd etter samme mal. De er utformet etter gammel mal, og bærer preg av å være standardiserte. Enkeltvedtaket skal være så klart og fullstendig at det ikke er tvil om hva slags opplæringstilbud eleven skal få.. Omfang: Alle vedtakene inneholder hvilket omfang spesialundervisningen skal ha, angitt i årstimer. Dette er i samsvar med veilederen for spesialundervisning. I den nye malen er det egen kolonne for utfylling av årstimer. Fylkesmannen finner at vedtakene innfrir lovens krav om omfang fordi spesialundervisningen omtales i årstimer. Innhold: Enkeltvedtak må gjøre rede for innholdet i spesialundervisningen. Dersom det skal gis spesialundervisning i enkelte fag, skal det oppgis hvilke(t) fag og hva slags opplæringstilbud eleven skal ha i de enkelte fagene. Dersom det skal gjøres større eller mindre avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet, må avvik gå klart fram av enkeltvedtaket og skolen må oppgi hvilke(t) fag dette gjelder for. Skolen oppgir ikke enkeltfag i de vedtakene som ligger ved dokumentasjonen, det vises til at elevene får spesialundervisning uten at fag er presisert. Videre viser skolen til sakkyndig vurdering i sine enkeltvedtak om spesialundervisning gjennom standardformuleringen at denne er «veiledende for organisering, tiltak og omfang av den tilrettelagte oppæringen». Skolen viser også til IOP: «Målene for den tilrettelagte opplæringen og tiltakene blir beskrevet i individuell opplæringsplan». Det fremgår ikke av vedtakene hvorvidt det foreligger avvik fra LK06 i ett eller flere fag. 15

16 Enkeltvedtakene var etter Fylkesmannens vurdering for lite presise i omtalen av hva som er spesialundervisningens innhold. Østre Toten kommunes kommentarer på foreløpig tilsynsrapport og vedlagte dokumentasjon med reviderte maler og supplerte rutiner knyttet til spesialundervisning, viser imidlertid at endringer knyttet til de momentene som ble påpekt i foreløpig tilsynsrapport. Fylkesmannen finner derfor at det er sannsynliggjort at framtidige vedtak vil innfri lovens krav til innhold. Organisering: Vedtakene om spesialundervisning som ligger ved som dokumentasjon inneholder følgende formulering rettet mot organisering av undervisningen: «organisering og bemanning vil bli disponert fleksibelt fra uke til uke». I den nye malen er det egen kolonne for dette. Gjennom nye rutiner og en plan for implementering av disse, er det sannsynliggjort at fremtidige vedtak vil inneholde opplysninger om organisering. Kompetansekrav: Vedtakene som ligger ved omtaler ikke kompetansekrav til den som skal gjennomføre spesialundervisningen. Det fremgår av den nye malen at det nå er satt inn en rubrikk i skjemaet som omtaler kompetansen til den/de som skal gjennomføre spesialundervisningen. Lovens krav til at vedtakene skal inneholde kompetansekrav er derfor innfridd. Samlet sett vurderer Fylkesmannen at det gjennom kommentarer på foreløpig tilsynsrapport og i dokumentasjonen knyttet til enkeltvedtakene om spesialundervisning nå er sannsynliggjort at framtidige enkeltvedtak om spesialundervisning ved Lena ungdomsskole vil oppfylle lovens krav om å inneholde opplysninger om innhold, organisering og kompetansekrav for de som skal gjennomføre spesialundervisningen. Kravet til beskrivelse av undervisningens omfang er ivaretatt i form av at årstimer er oppgitt. 4.4 Fylkesmannens konklusjon Lena ungdomsskole ivaretar lovens krav til innhenting av samtykke etter opplæringsloven 5-4. Lena ungdomsskole har rutiner som sikrer at elev og foreldre får mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før enkeltvedtak fattes, jf. opplæringsloven 5-4. Lena ungdomsskole fatter enkeltvedtak for elever etter at sakkyndig vurdering er gjennomført, jf. opplæringsloven 5-3 og 5-4 jf. fvl. 2 første ledd bokstav b). Lena ungdomsskole utformer enkeltvedtaket om spesialundervisning med begrunnelse for eventuelle avvik fra sakkyndig vurdering, jf. opplæringsloven 5-3. Enkeltvedtakene om spesialundervisning ved Lena ungdomsskole oppfyller lovens krav om å inneholde opplysninger om innhold i opplæringen, organiseringen av denne og om kompetanse hos de som gjennomfører spesialundervisningen. 16

17 5. Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 5.1 Rettslig krav Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven disse kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3. Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal ha et enkeltvedtak. Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring i skolen, jf. opplæringsloven 2-8. Om nødvendig har elevene også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skolen må sørge for å kartlegge norskferdigheter før skolen vedtar særskilt språkopplæring. En avgjørelse om særskilt språkopplæring gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om omfanget av opplæringen, hvilke læreplaner eleven skal følge og organiseringen av opplæringen. Eleven skal kartlegges før vedtak om særskilt språkopplæring, jf. opplæringsloven 2-8. Kartleggingen vil danne grunnlag for å vurdere behovet for språkopplæring og for å kunne ta stilling til omfanget (antall timer og varighet), for kobling mot ordinær opplæring og eventuelt behovet for tospråklig opplæring i fag eller morsmålsopplæring. Skoleeier må også ta stilling til hvilken læreplan eleven skal benytte: læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller ordinær læreplan i norsk. Skolen skal bruke en egen læreplan for morsmålsopplæring for elever som får slik opplæring. Organiseringen må gå klart frem av vedtaket. Kommunen kan organisere tilbudet om særskilt språkopplæring i egne grupper for nyankomne elever i inntil to år, jf. opplæringsloven 2-8. Vedtak kan bare gjøres for ett år om gangen. Det er en forutsetning at skolen vurderer at egne grupper er det beste for eleven. Denne vurderingen må komme frem av vedtaket. I vedtaket kan skolen også gjøre avvik fra læreplanverket. Det skal fattes enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven overføres til den ordinære opplæringen. Skolen må kartlegge elever som får særskilt språkopplæring, underveis i opplæringen, jf. opplæringsloven 2-8. Dette for å vurdere om elevene har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring på skolen. Før skolen overfører eleven til å følge ordinær opplæring, må skolen fatte et enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring. Dette gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. 5.2 Fylkesmannens undersøkelser Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal ha et enkeltvedtak. Rektor svarer ja på spørsmål om elever som har rett til særskilt språkopplæring, får enkeltvedtak. Rutinebeskrivelsen side 2 presiserer at det skal fattes enkeltvedtak ved oppstart og avslutning av særskilt språkopplæring, og det foreligger en mal. I tillegg ligger tre vedtak om særskilt språkopplæring ved som dokumentasjon. 17

18 Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om omfanget av opplæringen, hvilke læreplaner eleven skal følge og organiseringen av opplæringen. Rektor svarer ja på alle disse spørsmålene i sin egenvurdering. De vedlagte vedtakene viser at det opplyses om omfanget av opplæringen i form av antall timer. Videre opplyses det om organiseringen av opplæringen ved at det markeres om særskilt språkopplæring gis ved at eleven blir i «den ordinære klassen eller «blir tatt ut av den ordinære klassen». Når det gjelder hvilke læreplaner eleven skal følge, fremgår ikke dette klart av de oversendte vedtakene. I revidert mal som Fylkesmannen har fått tilsendt sammen med kommunens kommentarer på foreløpig tilsynsrapport, er det nå en rubrikk avkryssing av hvilken læreplan eleven får opplæring etter. Det skal fattes enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven overføres til den ordinære opplæringen. Rektor svarer ja på dette spørsmålet i sin egenvurdering. Det fremgår av rutinebeskrivelsens side 2 at det skal fattes vedtak ved avslutning av tilbud om særskilt språkopplæring etter oppll Fylkesmannens vurderinger Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal ha et enkeltvedtak. Dokumentasjonen viser fire vedtak om særskilt språkopplæring. På bakgrunn av disse, samt rutinebeskrivelsens side 2 og vedlagt mal, finner Fylkesmannen det tilstrekkelig sannsynliggjort at Lena ungdomsskole fatter enkeltvedtak for elever som har rett til særskilt språkopplæring. Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om omfanget av opplæringen, hvilke læreplaner eleven skal følge og organiseringen av opplæringen. Lena ungdomsskole fatter enkeltvedtak om særskilt språkopplæring som inneholder opplysninger om omfang ved at det presiseres hvor mange timer opplæringen omfatter, og hva slags organisering opplæringen skal ha. Alle vedtakene som ligger ved i tilsynet viser at skolen gir tilbud om slik opplæring i gruppe/enetimer. Det opplyses ikke om undervisningen går på tvers av trinn eller ikke. All særskilt språkopplæring foregår på egen skole. Enkeltvedtaket skal i tillegg opplyse om hvilken læreplan i norsk eleven skal følge. Fylkesmannen vurderer at de fremlagte vedtakene ikke inneholder denne informasjonen. I kommunens kommentarer og i revidert mal for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring vises det imidlertid til at det nå er inne i malen en rubrikk der det angis hvilken læreplan eleven får opplæring etter. Enkeltvedtakene om særskilt språkopplæring ved Lena ungdomsskole oppfyller derfor lovens krav om hvilke opplysninger vedtaket skal inneholde. Det skal fattes enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven overføres til den ordinære opplæringen. Når skolen tar stilling til de rettighetene en elev har til særskilt språkopplæring, skal skolen alltid fatte enkeltvedtak. Dette betyr at dersom skolen gjennom kartleggingen sin undervegs mener at en elev har fått tilstrekkelige norskferdigheter til å bli overført til ordinær opplæring, skal skolen gjøre et enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring. 18

19 Opplæringsloven 2-8 krever at skolen skal kartlegge minoritetsspråklige elevers norskkunnskaper underveis, og avslutte vedtaket med et nytt vedtak om opphør av særskilt språkopplæring når de har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge (all) ordinær opplæring. Det er ikke fremlagt eksempel på enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring. Det er imidlertid fremlagt mal for vedtak (side 9) og det er lagt inn i rutinebeskrivelsen at slikt vedtak skal fattes. Fylkesmannen vurderer derfor at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at Lena ungdomsskole fatter enkeltvedtak ved opphør av særskilt språkopplæring. De oppfyller derfor lovens krav om å fatte enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring. 5.4 Fylkesmannens konklusjon Lena ungdomsskole oppfyller forvaltningslovens krav om enkeltvedtak for særskilt språkopplæring, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring ved Lena ungdomsskole oppfyller lovens krav om hvilke opplysninger vedtaket skal inneholde, jf. oppll. 2-8 og reglene i fvl. Kapittel IV og V. Lena ungdomsskole oppfyller lovens krav om å fatte enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. 19

20 6. Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Oppland har på tidspunkt for Østre Toten kommunes tilbakemeldinger til foreløpig tilsynsrapport ikke funnet regelverksbrudd. Tilsynet er derfor å anse som avsluttet. Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. Heidi Marie Kragerud Mari Beate Kleiven tilsynsleder 20

21 Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: Enkeltvedtak om spesialundervisning Ny mal for enkeltvedtak spesialundervisning Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Mal for enkeltvedtak særskilt språkopplæring Henvisningsskjema til PPT Rutiner for saksbehandling i saker om spesialundervisning Østre Totens spesialpedagogiske årshjul Årshjul for rutiner særskilt språkopplæring Rutiner for saksbehandling i saker om særskilt språkopplæring Egenvurderingsskjema skoleledelse og skoleeier Kommentarer til foreløpig tilsynsrapport Ny mal for enkeltvedtak om spesialundervisning - revidert Ny mal for enkeltvedtak særskilt språkopplæring - revidert Enkeltvedtak Ikke spesialundervisning Rutiner for saksbehandling i saker om spesialundervisning revidert Vedlegg foreløpig sakkyndig vurdering 21

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging (spesialundervisning) Sør-Odal kommune Sør-Odal ungdomsskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestfold fylkeskommune Holmestrand videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestfold fylkeskommune Holmestrand videregående skole Vestfold fylkeskommune Holmestrand Videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vestfold fylkeskommune Holmestrand videregående skole 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Orkdal kommune Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Orkdal kommune Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Postboks 83 7890 Orkdal TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Orkdal kommune Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 Åfjord ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Åfjord kommune - Åset skole og Stokksund oppvekstsenter Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Å snes kommune Flisa skole Arkivkode: 2016/2016 Tidsrom: juni

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Arendal kommune - Rykene skole Vår referanse: 2014/5140 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Spesialrådgiver,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr. TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole Arkivnr. 2016/878 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune ved fylkesrådmannen Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 12.06.2017

Detaljer

Skien kommune v/ rådmannen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Skien kommune

Skien kommune v/ rådmannen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Skien kommune Skien kommune v/ rådmannen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Skien kommune Februar 2018 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino Kommune v/rådmann Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Ammerud skole... 3 1.2

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nittedal kommune Holumskogen skole 11. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Larvik kommune Frøy skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Frøy skole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole 16. september 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Dyrløkkeåsen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Skoleeiers forsvarlige system. Frogn kommune.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Skoleeiers forsvarlige system. Frogn kommune. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Skoleeiers forsvarlige system Frogn kommune Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole 10. desember

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter 27.01.2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Tilsynsperiode: juni 2014 juni 2015 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Hadeland videregående

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tøndergård skole og ressurssenter 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet med Tøndergård

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bærum kommune Eikeli skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bærum kommune Eikeli skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Bærum kommune Eikeli skole 7. mars 2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Bjørnholt skole 29. april 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Bjørnholt skole - ungdomstrinnet...

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestby kommune Vestby ungdomsskole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestby kommune Vestby ungdomsskole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vestby kommune Vestby ungdomsskole 14. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Eidsvoll kommune Ås skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Eidsvoll kommune Ås skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Eidsvoll kommune Ås skole 8. juni 2017 2 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Persbråten videregående skole 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord 08.10.2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Bodø kommune Hunstad ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Bodø kommune Hunstad

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vefsn kommune - Kulstad skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vefsn kommune - Kulstad skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vefsn kommune - Kulstad skole 27.01.2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Vefsn kommune

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oppegård kommune Greverud skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oppegård kommune Greverud skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppegård kommune Greverud skole 30. oktober 2018 2 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging Eigersund kommune Grøne Bråden skole 1 Innhold: 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Asker kommune Risenga ungdomsskole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Asker kommune Risenga ungdomsskole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Asker kommune Risenga ungdomsskole 16. februar 2017 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag. 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT A Skolens arbeid med elevenes utbytte av Opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Lund kommune Lund ungdomsskole 13.06.2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Karmøy kommune - Åkra ungdomsskole A Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging 1 Innhold 1. Om tilsynet

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Dagsorden Velkommen Formål med og tema for felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse Skolebasert vurdering RefLex Skoleeiers forsvarlige system FNT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund Farsund kommune ved rådmann Postboks 100 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Farsund kommune Farsund barne- og ungdomsskole skole Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Grong kommune Grong barne-

Detaljer

TI LSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Grimstad kommune - Holvig a skole. Vår referanse: 2014/ 1605

TI LSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Grimstad kommune - Holvig a skole. Vår referanse: 2014/ 1605 Utdannings - og barnehageavdelingen TI LSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Grimstad kommune - Holvig a skole Vår referanse: 2014/ 1605 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolens forvaltningskompetanse Hå kommune Varhaug skule Dato: 23.06.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Leka kommune Leka barne-

Detaljer

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING Friskolesamling 19.01.2016 1 Spesialundervisning i skolen Regelen om spesialundervisning i oppl. 5-1 er den

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Tilsynstema Tilsynsprosessen Innledning Gjennomgang av regelverket Egenvurderingsskjema, hva og hvordan Felles Nasjonalt Tilsyn (FNT) Alle fylkene fører tilsyn med det

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson

Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

Avslutning av tilsyn - Felles nasjonalt tilsyn med forvaltningskompetanse

Avslutning av tilsyn - Felles nasjonalt tilsyn med forvaltningskompetanse Barnehage- og utdanningsavdelingen Bærum kommune Postboks 700 1304 SANDVIKA Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS Telefon 22 00 35

Detaljer

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 22. januar 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss Vår dato : 25.01.2016 Vår referanse: 2016/582 Arkivnr.: Deres referanse: S aksbehandler: Åshild Woldstad Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Snåsa kommune som vedtaksmyndighet for vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5

TILSYNSRAPPORT. Snåsa kommune som vedtaksmyndighet for vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5 Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 Snåsa TILSYNSRAPPORT Snåsa kommune som vedtaksmyndighet for vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal kommune

Detaljer

Fylkesmannens tilsyn med barnehage- og opplæringsområdet i 2017

Fylkesmannens tilsyn med barnehage- og opplæringsområdet i 2017 Fylkesmannens tilsyn med barnehage- og opplæringsområdet i 2017 1 Innledning Barnehageområdet Fylkesmannen gjennomførte 83 tilsyn på barnehageområdet. Dette er noe færre enn i 2016 hvor det ble gjennomført

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Gjesdal kommune Rettedalen 7 4330 ÅLGÅRD Endelig tilsynsrapport Minoritetsspråklige elevers rett til særskilt språkopplæring Gjesdal kommune Ålgård skole Gjesdal ungdomsskole 1 1.Tema for tilsynet Tema

Detaljer

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring,

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssentret 2325 HAMAR Vår dato Vår referanse 23.03.2017 2017/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tønsberg kommune November 2013 - februar 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Tema for tilsynet... 3 3. Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Froland kommune Froland skole. TIL: Froland kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Froland kommune Froland skole. TIL: Froland kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Froland kommune Froland skole TIL: Froland kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Kommunalsjef Rune Kvikshaug-Taule FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Vestre Toten kommune ved rådmann Bjørn Fauchald postboks 84, 2831 Raufoss

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Vestre Toten kommune ved rådmann Bjørn Fauchald postboks 84, 2831 Raufoss Vestre Toten kommune ved rådmann Bjørn Fauchald postboks 84, 2831 Raufoss TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Vestre Toten kommune Raufoss ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring Nord-Odal kommune Postmottak Herredsvegen 2 2120 SAGSTUA Vår dato Vår referanse 21.03.2017 2017/895 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14 17 632.0

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Måsøy kommune Havøysund skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Måsøy kommune Havøysund skole FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Måsøy kommune Havøysund skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

FNT SPESIALUNDERVISNING. Kompetanseløft Finnmark

FNT SPESIALUNDERVISNING. Kompetanseløft Finnmark FNT SPESIALUNDERVISNING Kompetanseløft Finnmark 18.10.2018 MÅL FOR DAGEN Økt forståelse for regelverketpå området spesialundervisning Få kunnskap om hvordan skoleeier, skolene og PPT kan bruke materiellet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Modalen kommune Mo skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Modalen kommune Mo skule... 3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering. Fredrikstad kommune Gudeberg barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering. Fredrikstad kommune Gudeberg barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering Fredrikstad kommune Gudeberg barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Kautokeino kommune Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Kautokeino kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp og særskilt språkopplæring RUTINEBESKRIVELSE

Spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp og særskilt språkopplæring RUTINEBESKRIVELSE Spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp og særskilt språkopplæring RUTINEBESKRIVELSE Skrivet redegjør for hvilke rutiner som gjelder i samarbeidskommunene Leka, Nærøy og Vikna vedrørende saksbehandling

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Fauske kommune Finneid skole 10.12.14 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Fauske kommune

Detaljer