Hva er de mest relevante utfordringene framover?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er de mest relevante utfordringene framover?"

Transkript

1 Hva er de mest relevante utfordringene framover? 1. Er utfordringsbildet som er beskrevet ovenfor (dvs. i debattheftet) gjenkjennbart for din kommune/fylkeskommune? Utfordringsbildet er gjenkjennbart, men vi vil legge til andre utfordringer og nyanser i de andre spørsmålene. 2. Er det andre langsiktige utfordringer enn det som er beskrevet som dere vil peke på? Det store bildet er at en strammere økonomi kan medføre utfordringer med tanke på å opprettholde høy kvalitet på tjenestene. Dette innebærer også at viktige endringer i lov og forskrifter som medfører økte kostnader må følges opp med finansiering. Eksempelvis samferdsel og fullføringsreformen i videregående opplæring, som er noen av fylkeskommunens hovedoppgaver. Det geopolitiske bildet og den sikkerhetsmessige situasjonen vi nå står ovenfor nasjonalt, europeisk og globalt vil også påvirke Norge sterkt fremover på alle områder. En tverrsektoriell tilnærming til sikkerhet og beredskap og arbeidet med ROS analyser er avgjørende i møte med dette utfordringsbildet. Andre langsiktige utfordringer som Viken fylkeskommune vil peke på: Samfunns- og arbeidsliv økende ulikhet Dokumentet beskriver ikke utfordringer knyttet til livsstilssykdommer/ncd sykdommer (ikke smittsomme sykdommer) og forebyggende helsekunnskap relatert egen helse og helsetilstanden i befolkningen. Økende sosiale ulikheter i befolkningen er en langsiktig utfordring som bør prioriteres, da andelen barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntektsfamilier fortsetter å øke. Et bredt kunnskapsgrunnlag peker på at det er nødvendig med tidlig innsats, samordning og tverrfaglighet, samt helhetlige og samordnede tjenester for å møte disse utfordringene. Kommunene i Viken bosatte i underkant av 6000 flyktninger og asylsøkere i 2022, og det er forventet at det blir høyt trykk også i Dette medfører både utfordringer og muligheter på kort og lang sikt. De raske teknologiske skiftene krever ny kompetanse i arbeidsstokken. Det er et gap mellom behovet for kompetanse i arbeidslivet fremover, og den kompetansen arbeidslivet har tilgang til, og gapet øker hvis vi ikke klarer å mobilisere til et kompetanseløft. Klima-, natur- og miljøutfordringene Teksten om klima-, natur- og miljøutfordringene omtaler kun naturmiljø. Miljøfeltet omfatter også kulturmiljø, som står overfor mange av de samme utfordringene. Utfordringsbildet peker i liten grad på naturkrisen vi står midt i. Den økologiske krisen i Oslofjorden er ett av flere symptomer. Eksempelvis er Oslofjorden i økologisk krise på grunn av flere faktorer som blant annet arealbeslag gjennom utbygging i

2 strandsonen, overfiske, omforming av økosystemer ved bruk av bunntrål, overgjødsling, tilførsel av miljøgifter og pågående klimaendringer. Samarbeid for å nå målene Sektorisering og manglende samordning på tvers av sektornivå, særlig med tanke på sammensatte utfordringer. Dette gjelder både på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Samarbeidet mellom forvaltningsnivåene må også styrkes for å løse utfordringene. Innenfor området samfunnssikkerhet og beredskap er kontinuerlig og felles arbeid på tvers av sektorer og mellom kommune og fylkeskommune viktig for å styrke vår felles beredskapsevne og samunnsikkerhet. Fylkeskommunen må ha spesifikt fokus på: - en robust digital infrastruktur for håndtering av mulige cyberangrep og uønskede hendelser - forebygging mot og håndtering av hendelser som kan true gjennomføring av valg og tilliten til demokratiet Fylkeskommunens ansvar for sivil transportberedskap og forholdet mellom fylkeskommunen og kommunen knyttet til forhold som evakuering og andre hendelser som vil kunne medføre transportbehov. 3. Hvilke utfordringer mener dere det blir spesielt viktig å være oppmerksom på fremover? Digitalisering Tilpasninger til global plattformisering: herunder eierskap og forvaltning av forvaltningens data. Bevisstgjøring av brukere/innbyggere utfordringer knyttet til egne data. Digital deltakelse i befolkningen. Det er store forskjeller på innbyggernes digitale ferdigheter og kommunenes muligheter til å sikre veiledning for innbyggere som trenger det. Bibliotekene står i en særstilling som kunnskapsformidler og veileder, men har ikke nødvendigvis ressurser eller nok kompetanse til å gi et tilstrekkelig veiledningstilbud til alle. Som kunnskap- og kulturformidler er skolebibliotek og folkebibliotek avhengig av en digital infrastruktur hvor forvaltningsnivåene i større grad enn tidligere må samarbeide om gode løsninger. Det handler både om digitale plattformer og digitalt innhold. Bruk av felles standarder for data og metadata for å dele og gjenbruke data internt og eksternt. Konsekvenser etter pandemien Konsekvensene for barn og unge etter pandemien får utslag nå, eksempelvis i form av skolevegring og behov for psykisk oppfølging. Hvordan ivareta disse og utfordringen som følger. Bosetting og integrering Utfordringer med kapasitet i kommunene og fylkeskommunene for bosetting og kvalifisering av nyankomne flyktninger

3 Avgjørende at kommunene sikrer rask integrering av det store antallet flyktninger som har ankommet de senere årene, slik at disse kommer raskt inn i arbeids- og samfunnsliv. Samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen på kvalifisering er her av stor betydning. Utdanning og kompetanse Intensivere samarbeidet med arbeidslivet om opplæringen, særlig for å øke antall læreplasser. Finansiering av fullføringsreformen. Demokratiet utfordres fra flere hold Naturkrise og klimagassreduksjon er nært knyttet til "planetens tålegrenser", men det er vanskelig å utelate tema innen sosial bærekraft, som utenforskap, ytringsfrihet og demokrati. De ulike utfordringene må sees i sammenheng, for eksempel sammenhengen mellom utenforskap og sosiale forskjeller og innbyggernes tillit til demokratiet. Ytringsfrihet og demokrati. Kunst- og kulturlivet er sårbart i møte med globale kriser og politiske strømninger. Uten aktiv bruk av virkemidler som kan ivareta uttrykk, ytringer, språk og egne historier vil demokratiet og ytringskulturen kunne svekkes. Samferdsel Det er krevende å opprettholde dagens kollektivtilbud med de økonomiske rammene fylkeskommunen har tilgjengelig. Overgang til utslippsfri kollektivtransport vil kreve store investeringer i kollektiv infrastruktur. I tillegg gir økt prisvekst store utslag for kollektivselskapene. Prisveksten får også store konsekvenser for måloppnåelsen og aktivitetsnivået innen investering, drift og vedlikehold av fylkesveiene våre. Dersom utviklingen i vedlikeholdsetterslepet skal stoppes er fylkeskommunen avhengig av tilstrekkelige tilskudd fra staten. Det er større risiko for uønskede hendelser som for eksempel flom, skred, transportulykker, bortfall av strøm og nedetid av IKT-systemer. Det er blant annet gjennomført kartlegging av - fylkesveistrekninger som er spesielt sårbare ved flom og kvikkleireområde for store deler av Viken - enkelte deler av veinettet som er mer sårbare enn andre, spesielt tunneler - mange installasjoner langs veinettet kan bli berørt ved strømutfall, bl.a. tunneler med vifter, pumper, bommer, IKT-systemer osv. Klimaendringene har ført til flere hendelser i Viken, for eksempel jordskredet på fylkesvei 120 i Gjerdrum i Det krever fortsatt stor innsats og kartlegging fra fylkeskommunene for å unngå slike hendelser også framover. 4. Hvilke muligheter og utfordringer opplever kommunene/fylkeskommunene selv i arbeidet med bærekraftig arealbruk? Utfordringer:

4 I kapittelet om bærekraftig arealbruk er det kun kommunene som omtales som planmyndighet med ansvar for å bestemme hvordan landets arealer skal brukes og reguleres. Hele kapittel 8 i plan- og bygningsloven gir også fylkeskommunen en rolle som planmyndighet. Generelt er det behov for mer kartlegging av naturmangfold, og verdsettingen av natur som ressurs må økes. Samordning mellom kommuner, fylkeskommuner og staten er ikke god nok til å sikre bærekraftige disponeringer av areal og tilhørende bærekraftig mobilitet, særlig i byområder og rundt større ferdselsårer. Målkonflikter mellom krav om fortetting og høyere arealutnyttelse på den ene siden og hensynet til ivaretakelse av viktig kulturmiljø i byer og tettsteder på den andre siden. Arealdisponering til hytteutbyggingen medfører også målkonflikter og negative bærekraftskonsekvenser. Kostnadskrevende arealer og utstyr til opplæring er utfordrende. Dette gjelder særlig innenfor kroppsøving og idrettsfag, til realfag og labaktiviteter og de yrkesrettede programmene. Mange industrivirksomheter ligger i tettbygde områder og konkurrerer om verdifullt areal. Dette kan presse frem flytting ut av regionen og i verste fall ut av landet. Muligheter: Klimakrisen innebærer en bred erkjennelse av at det må arbeides på nye måter og søke nye løsninger. Fylkeskommunene har mandat til å styre arealbruk på tvers av kommunegrensene for å sikre helhetlige løsninger, samordnet areal- og transportutvikling og en mest mulig optimal arealbruk. Regional arealstyring vil også kunne sikre felles og mer effektiv håndtering av planprosesser. Lokaldemokratiet kan styrkes ved at lokale og regional planer blir bedre samkjørt på tematikk. Dette vil styrke lokaldemokratiet, slik at berørte interessenter kan medvirke på et tidligere tidspunkt, og ikke bare gjennom tradisjonelle høringer. Viken fylkeskommune jobber med areal/naturregnskap. Dette vil bidra til at arealbruksbeslutninger styrkes. 5. Hvilke nye verktøy og virkemidler vil være nyttige og nødvendige i kommunens/ fylkeskommunens arbeid med bærekraftig arealbruk? Generelt utvikle et bedre samarbeid om utforming av kunnskapsgrunnlag, både et bredt spekter av analysemateriale og forskning. Dette for å skape en felles forståelse for hvilke utfordringer som skal løses. Planarbeid Planlovutvalget og ekspertutvalget for regionreformen pekte på at «Forpliktelseselementet» i regional plan og handlingsprogram er for svakt. Det bør derfor vurderes om regionale planer kan gis særlig rettsvirkning for arealbruk og gi fylkeskommunen mer reelle verktøy for å ivareta viktige nasjonale og regionale hensyn.

5 Tett dialog og samhandling mellom kommuner, fylkeskommune og stat i tidlig plandialog. Dialog kan videreføres til formalisert samarbeid, hvor partene forplikter seg med sine virkemidler. Forbedre kvaliteten på konsekvensutredninger og systemer for innhenting av informasjon, samt styrke forholdet til plan og bygningsloven. Bærekraftig arealbruk Utvikle brukervennlige verktøy for å lese sumvirkninger av arealendringer. Dette vil inkludere arealregnskap, naturregnskap, mobilitetsregnskap klimakalkulatorer og planlegging av naturrestaurering og naturbaserte løsninger: - En oppdatert versjon av digitale planregistre, hvor også eldre relevante planer blir lagt inn. Vurderinger av reguleringsplanens virkninger og arealer avsatt til utbyggingsformål, men som ennå ikke er utbygd, blir lagt inn i planregisteret. - Kartbasert verktøy for analyse av mobilitetsbehov og trafikkflyt. - Arealregnskap og budsjett. Det bør utvikles bedre systemer og virkemidler som gir en helhetlig vurdering av bærekraft, åpner for å vurdere kvalitet på ulike måter og som gir bedre konsekvensvurderinger i sterkere grad vektlegger arealbruk som et samfunnsøkonomisk virkemiddel for det systematiske folkehelsearbeidet i sterkere grad vektlegger hvilke konsekvenser arealbruk og utvikling av knutepunkt har for øking/reduksjon av mobilitetsbehov, samt potensialet for å nå null-vekst målet, null-visjonen og målet om at 80% av barn og unge skal gå og sykle til skolen gir bedre grunnlag for dialog og samhandling, gjerne ved økt digitalisering av plankart og planprosesser spisser innsats og virkemidler mot bestemte områder som har særlige sosiale, økonomiske og/eller klimarelaterte utfordringer, herunder fremme og styrke by- og distriktsutvikling. Se Viken fylkeskommunes satsing på bygdemiljøpakkene: Bygdemiljøpakker - Viken fylkeskommune gir mer treffsikker fordeling av fordeling av gevinst og belastninger ved utbygging og vern. De eierne som underlegges vern av natur- og kulturmiljø får i dag liten eller ingen del av gevinsten ved utvikling gir en tidligere start på samarbeid med kommuner der fylkeskommunen har videregående opplæring bidrar til bedre digitale visualiseringsverktøy, blant annet til regionalplanlegging 6. Hva er de største barrierene for å få til en raskere omstilling i din kommune/fylkeskommune? Oppløsning av Viken fylkeskommune kan medføre: Mye kapasitet brukes på å etablere og drifte nye fylkeskommuner i stedet for omstilling og utvikling. Fylkeskommunene trenger derfor bistand og støtte fra KS til å opprettholde fremdriften på digital tjenesteutvikling.

6 Oppsplitting av fagmiljøer reduserer kapasitet og kompetansen for rask og nødvendig omstilling. Eksempelvis har Viken satset spesifikt på fremtidens transporter. Det vil bli krevende å opprettholde tilsvarende faglig og prioritert satsing etter delingen. Andre barrierer: Behov for tydeligere nasjonale og politiske føringer og prioriteringer på bærekraftsarbeidet. Uklar og/eller uhensiktsmessig oppgavefordeling mellom kommuner, fylkeskommuner og stat. Dette gir også uklare grenser for lokalt selvstyre i arealplanleggingen (jf. EVAPLAN). Manglende samarbeid på tvers av sektor og forvaltningsnivå både i konkrete prosjekter og i langsiktig, helhetlig planlegging etter plan- og bygningsloven. Eksempelvis samarbeid om tema for opplæring og kompetanseutvikling der kommunene og fylkeskommunene har en rolle. Statens etterlevelse av planer etter plan og bygningsloven som et strategisk styringsverktøy av arealbruk. Fylkeskommunens og kommunenes etterlevelse av planer etter plan- og bygningsloven. Planene må i større grad brukes til styring av kommunen/fylkeskommunens egen virksomhet. Blant annet for å unngå dispensasjoner og unngå sektoroptimalisering. Kravet om at alle skal få lik tilgang til offentlige stillinger (offentlig utlysning) er i praksis begrensende for rask omstilling og forflytting internt av egne ansatte, selv om lovverket åpner for det. I mange tilfeller finnes det ansatte internt som kan tre raskt inn i nye roller/oppgaver (stillinger), men kravet om lik tilgang på offentlige stillinger og kvalifikasjonsprinsippet gjør prosessen uforholdsmessig ressurs- og tidkrevende. Ofte hindrer dette muligheten for rask omstilling og utvikling av egne ansatte. På samme måte har også styringsretten sine begrensninger i at grunnpreget i stillingen ikke skal endres. Når det gjelder nasjonal digitalisering/utviklingsarbeid, ligger det et stort potensial i - sterkere og tydeligere samarbeid mellom Digdir og KS for å forsterke helhetlig infrastruktur - involvering av fylkeskommuner og kommuner i utviklingen av nasjonale felles saksbehandlingssystemer, løsninger og komponenter - forenkling av krav til moderniseringsmidler og andre tilskuddsordninger, herunder rapporteringskrav - sterkere søkelys på helhetlig arkitektur: Fagrådet for arkitektur (KS) bør få en mer aktiv rolle, og jobbe mer aktivt inn mot de 11 digitaliseringsnettverkene herunder fylkeskommuner/kommuner og Digdir KS kan bidra ved å: Bruke sterkere insentiver for å få hele forvaltningen til å benytte fellesløsninger/- systemer/- komponenter inn i en felles nasjonal arkitektur, og bidra til tidlig involvering av kommunal sektor i utviklingen av disse. Etablering og intensjonene med KS fellestjenester kan bli et godt initiativ for å påvirke en raskere omstilling av fylkeskommunene, og redusere barrierer. Og en mulighet til å mobilisere ressurser på tvers av forvaltningen.

7 7. Hvor ser dere de største mulighetene for å mobilisere internt i egen organisasjon og med eksterne utenfor organisasjonen? Delingen av Viken fylkeskommune vil/kan få positive konsekvenser i form av: Videreføring av erfaringer og strukturer fra Viken, særlig i forhold til tverrfaglig samarbeid, helhetlig virkemiddelbruk og FNs bærekraftsmål. Det regionale planarbeidet gir Viken fylkeskommune et grunnlag for samarbeid med og aktive bidrag inn mot kommunenes samfunnsplanprosesser. Mindre fylker kan gi økt nærhet til veinettet og brukerne, med bedre lokalkunnskap i et mindre geografisk område. Etablering av nye fylkeskommuner kan gi en mulighet til å løse og tilpasse arbeidsoppgavene på en bedre og annerledes måte uten økte ressurser. Generelle muligheter: Delingen av sams veiadministrasjon medførte at en del oppgaver som tidligere ble gjennomført av Statens vegvesen er borte. Dette er oppgaver som det ikke er hensiktsmessig at hvert fylke løses på egen hånd, men gjennom samarbeid (trafikksikkerhet, luftkvalitet, biologisk mangfold o.l.). Den pågående NTP-prosessen viser at fylkeskommunene har et sterkt behov for å samordne sin politikk, særlig knyttet til kollektivtransport og omstilling til det grønne skiftet. Samspillet mellom fylkeskommunene må videreutvikles for å bedre nyttiggjøre vår egen deltakelse og stemme i samstyringsstrukturen. Styrket folkevalgtopplæring i plan- og bygningsloven og arealplanlegging for fylkeskommunen og kommunene vil kunne gi bedre problem- og rolleforståelse og bedre etterlevelse av planer. Økte ressurser til regional plankompetanse vil også styrke fylkeskommunens rolle som veileder og samarbeidspart i kommunal planlegging. Fylkeskommunene bør i større grad stå sammen om felles innspill når det gjelder utfordringer knyttet til nasjonal tjenestearkitektur. Dialogverktøy og arenaer for samhandling er nye verktøy som tilrettelegger for tverrsektorielt samarbeid internt og eksternt som kan bidra til økt kunnskapsgrunnlag og en raskere omstilling. Viken fylkeskommunes satsing på integrering og mangfoldsarbeid må fortsatt ha høy prioritet for å kunne mobilisere flere ressurser. Øke aldersgrensen til 72 år vil gi noe effekt. Innenfor området utdanning og kompetanse er det muligheter knyttet til - samarbeid med kommuner der fylkeskommunen har videregående opplæring bør være tettere og mer systematiske. Dette gjelder særlig overganger mellom grunnopplæring og videregående opplæring - mobilisering av interne og eksterne fagmiljøer kan bidra til bedre kunnskapsgrunnlag og forskning som bidrar til økt fullføring av opplæring

8 - økt samhandling mellom rådsområde plan og utdanning/kompetanse. Utdanning og kompetanse avsetter ressurser til at ansatte kan delta i arbeidet med de kommunale planprosessene KS kan bidra til økt mobilisering ved å: fortsette arbeidet med å påvirke departementene til å samordne seg innen arealforvaltning og samferdsel for å oppnå bærekraftig disponering av statens egne virkemidler fortsette det gode arbeidet med å påvirke departementene til å bli gode bestillere av fellesløsninger for hele forvaltningen. Videre sette krav til at direktoratene ivaretar alt juridisk og avtalemessig i forhold til felles saksbehandlingsløsninger og andre fellesløsninger. For eksempel Den kulturelle skolesekken (DKS) og den nye portalen på Akvakulturområdet videreføre det gode arbeidet rundt tjenesteutvikling sammen med forvaltningen, næringsliv og leverandører og være pådriver for en enhetlig utvikling av nasjonal arkitektur/tjenesteplattformer tilrettelegge for arenaer for samhandling om tema som der fylkeskommunen og kommunene har felles interesser. Et godt eksempel til etterfølgelse er det nasjonale bærekraftsnettverket som KS administrerer sette tannhelse på den nasjonale dagorden slik at tannhelse blir prioritert, blir tildelt mer midler til forskning og knyttet til nasjonal tjenestearkitektur

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune Revidert 2018-2020 Buskerud fylkeskommune Stab og kvalitetsavdelingen oktober 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Viken fylkeskommune fra 2020

Viken fylkeskommune fra 2020 Viken fylkeskommune fra 2020 Videregående opplæring X Kulturtilbud X Tilskudd til frivillige Samferdsel X Tannhelsetjeneste X Klima X Kulturminner Bærekraftig regional utvikling X Næringsliv X Folkehelsearbeid

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

LOF arkitekter, eidsberg.kommune.no. Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet/NMBU,

LOF arkitekter, eidsberg.kommune.no. Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet/NMBU, Den Hvordan regionale kan Viken samfunnsutviklerrollen gjøre en forskjell? LOF arkitekter, eidsberg.kommune.no Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet/NMBU, 28.2.2019 Hvorfor regionreform? Skal si noe om: Reformens

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Statlig IKT-politikk en oversikt. Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning

Statlig IKT-politikk en oversikt. Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning Statlig IKT-politikk en oversikt Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning 16.08.2018 Dagens tema Digital agenda Digitaliseringsrundskrivet Skate Difis tverrgående digitaliseringsstrategi

Detaljer

Underutvalg Tjenesteutvikling. A/P 1: Kommuneplan

Underutvalg Tjenesteutvikling. A/P 1: Kommuneplan Underutvalg Tjenesteutvikling A/P 1: Kommuneplan Utvalgets sammensetning: Folkevalgte medlemmer i underutvalg tjenesteutvikling: Cecilie Lindgren, Leder (H, Asker) Solvår Kolloen (Ap, Røyken) Einar Brenna

Detaljer

Fagseminar - Samfunnssikkerhet og beredskap i Østfold

Fagseminar - Samfunnssikkerhet og beredskap i Østfold Fagseminar - Samfunnssikkerhet og beredskap i Østfold Ny veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem, DSB 20. juni 2018 Hva er nøkkelen til et godt samfunnssikkerhetsarbeid? Bilder

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Høring - Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

Høring - Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene Re kommune JournalpostID 18/2863 Saksbehandler: Trond Wifstad, telefon: 917 32 442 Rådmannen Høring - Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Statlig politikk knyttet til bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig politikk knyttet til bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig politikk knyttet til bolig-, areal- og transportplanlegging Seniorrådgiver Terje Kaldager Lillestrøm, 03.12.2013 Hvorfor Samordnet Bolig-, Miljø-, Areal- og TransportPlanlegging Byene vokser Kravene

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Hvilke følger får regionenes nye oppgaver og myndighet for kommunene? Hvordan kan pbl (2008) bedre ivareta den regionale samfunnsutviklerrollen?

Hvilke følger får regionenes nye oppgaver og myndighet for kommunene? Hvordan kan pbl (2008) bedre ivareta den regionale samfunnsutviklerrollen? Hvilke følger får regionenes nye oppgaver og myndighet for kommunene? Hvordan kan pbl (2008) bedre ivareta den regionale samfunnsutviklerrollen? 05.12.2018 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet/NMBU, 29.11.2018

Detaljer

Utbygging av IC-triangelet innen sammen om bedre og mer effektive planprosesser. Innledning på plankonferansen

Utbygging av IC-triangelet innen sammen om bedre og mer effektive planprosesser. Innledning på plankonferansen Utbygging av IC-triangelet innen 2013 - sammen om bedre og mer effektive planprosesser 1 Innledning på plankonferansen 09.11.12 Formålet med plankonferansen 2 De åtte fylkene på Østlandet vil medvirke

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringen i offentlig sektor - forenkle, forbedre, fornye Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige?

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Innledning til diskusjon samferdselskollegiet 4.11.2015 Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Flere virkemidler må virke sammen

Detaljer

Meld. St. 18 ( ) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere

Meld. St. 18 ( ) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere Kommunal- og moderniseringsdepartementet Meld. St. 18 (2016-2017) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere Guro Voss Gabrielsen og Benedicte Akre Nettverkssamling for kommunale og regionale

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Spørsmål og svar om Mjøsbyen. Foto: Erik Haugen, Fylkesmannen i Hedmark

Spørsmål og svar om Mjøsbyen. Foto: Erik Haugen, Fylkesmannen i Hedmark Spørsmål og svar om Mjøsbyen Foto: Erik Haugen, Fylkesmannen i Hedmark Hva er Mjøsbyen? Mjøsbyen er et samarbeid om felles areal- og transportstrategi for området rundt Mjøsa og omfatter geografisk i alt

Detaljer

Den regionale samfunnsutviklerrollen. Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet

Den regionale samfunnsutviklerrollen. Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet Den regionale samfunnsutviklerrollen Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet Hvorfor regionreform? To utfordringer i vårt nasjonale styringssystem 1. Mange små kommuner: Mangler viktig kompetanse Flere samfunnsutfordringer

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Strategisk retning Det nye landskapet

Strategisk retning Det nye landskapet Strategisk retning 2020 Det nye landskapet 1. Innledning Kartverkets kjerneoppgaver er å forvalte og formidle viktig informasjon for mange formål i samfunnet. Det er viktig at våre data og tjenester er

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Fra RPR-ATP til SPR-BATP

Fra RPR-ATP til SPR-BATP Fra RPR-ATP til SPR-BATP Knut Grønntun planavdelingen Bristol 1. desember 2014 Statlige planretningslinjer 6 2 Statlige planretningslinjer Kongen kan gi statlige planretningslinjer for landet som helhet

Detaljer

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Egil Johansen, fylkesrådmann Vestfold fylkeskommune Regionsammenslåing "Stortinget har vedtatt at det skal være større og færre regioner.

Detaljer

Ny retningslinje om klimatilpasning Arrangør: NKF

Ny retningslinje om klimatilpasning Arrangør: NKF Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tromsøkonferansen 2018 Ny retningslinje om klimatilpasning Arrangør: NKF Fagdirektør Magnar Danielsen Tromsø, 5. februar 2018 Tema Bakgrunn Klimatilpasning Nye

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Samfunnsutvikling og politikerrollen. Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for by og regionforskning

Samfunnsutvikling og politikerrollen. Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for by og regionforskning Samfunnsutvikling og politikerrollen Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for by og regionforskning Utfordringsbildet 1.Samordningsbehovene stadig større Økt spesialisering og fragmentering (NPM) Svært

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

3.1. Visjon for digitalisering i Overhalla kommune Vi kan formulere følgende visjon for arbeidet med digitalisering i Overhalla kommune:

3.1. Visjon for digitalisering i Overhalla kommune Vi kan formulere følgende visjon for arbeidet med digitalisering i Overhalla kommune: 3. Mål og strategier for digitalisering i Overhalla kommune Digitalisering i Overhalla kommune skal samlet sett bidra til at vi når de overordnede mål som er fastsatt i kommuneplanen og øvrige styrende

Detaljer

KOM M U N EPLA N EN S SA M FU N N SDEL

KOM M U N EPLA N EN S SA M FU N N SDEL KOM M U N EPLA N EN S SA M FU N N SDEL 2019-2031 Nord-Odal kommune UTKAST Forord Med denne planen setter vi kursen for det vi mener er en ønsket utvikling av Nord-Odal i et langt perspektiv. Samfunnet

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Effektiv ressursbruk i staten. Strategi Direktoratet for økonomistyring. dfo.no

Effektiv ressursbruk i staten. Strategi Direktoratet for økonomistyring. dfo.no Effektiv ressursbruk i staten Strategi 2018-2021 Direktoratet for økonomistyring dfo.no DFØ er ekspertorgan for økonomistyring i staten. Med utgangspunkt i økonomiregelverket og utredningsinstruksen leverer

Detaljer

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING 1. Bakgrunn Alle kommuner skal møte de samme lovpålagte oppgavene og ha interaksjon med de samme sektorer og aktører til tross for at utgangspunktet

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019-2030 Vedtatt for utleggelse til offentlig ettersyn av formannskapet 11.12.18, sak nr. 187/18 Datert: 15.11.18 Innhold Bakgrunn... 3 Om arbeidet...

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Fylkene blir færre og større

Fylkene blir færre og større Fylkene blir færre og større Hvordan vil det påvirke fylkeskommunenes rolle som planmyndighet, transportmyndighet og utviklingsaktør? Hvordan vil det påvirke den regionale planleggingen? Vil det bli behov

Detaljer

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Om regionreformen Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Presentasjon på rådmannsmøte i Grenlandssamarbeidet, 9.8.2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Bakgrunn Stortinget fattet 18. juni 2014 følgende

Detaljer

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet - om kommune- og regionreform, forenklinger og arealpolitikken

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet - om kommune- og regionreform, forenklinger og arealpolitikken Kommunal- og moderniseringsdepartementet Planavdelingens nettverkssamling for regional og kommunal planlegging Nytt fra - om kommune- og regionreform, forenklinger og arealpolitikken Statssekretær Per-Willy

Detaljer

Regionreformen videre med et forskerblikk. Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA 21.november 2017

Regionreformen videre med et forskerblikk. Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA 21.november 2017 Regionreformen videre med et forskerblikk Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA 21.november 2017 Argumentene for sterkere regionale folkevalgt nivå Bør være en demokratisk

Detaljer

PROGRAMBESKRIVELSE. Husbankens kommuneprogram

PROGRAMBESKRIVELSE. Husbankens kommuneprogram PROGRAMBESKRIVELSE Husbankens kommuneprogram 2016-2020 MÅLSETTINGER Målsettingene i arbeidet med kommuneprogrammet er å skape gode boforhold og bo- og nærmiljø for innbyggerne generelt, og spesielt for

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse med kravprofil

Virksomhetsbeskrivelse med kravprofil Nye Drammen kommune Virksomhetsbeskrivelse med kravprofil Direktør for utvikling og digitalisering Virksomhetsbeskrivelse Nye Drammen kommune Kommunene Svelvik, Drammen og Nedre Eiker har vedtatt sammenslåing

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Sentral stab og støtte Kommunestyrets vedtak Digitaliseringsstrategi 2018-2020 Innhold Vår digitale visjon... 2 Innledning... 3 Digital tjenesteproduksjon... 4 Fem målområder... 5 1. Brukeren i sentrum...

Detaljer

Innovasjonsstrategi Gjennomføring av morgendagens løsninger

Innovasjonsstrategi Gjennomføring av morgendagens løsninger Innovasjonsstrategi 2018-2020 Gjennomføring av morgendagens løsninger Innovasjon i Bærum kommune Innovasjonsstrategien «På vei mot morgendagens løsninger» ble vedtatt i 2014. Systematisk arbeid har så

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen. John-Arne Røttingen

Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen. John-Arne Røttingen Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen John-Arne Røttingen FNs 17 bærekraftmål Hvordan henger målene sammen? «Missions» Nåsituasjon Sosial endring FoU FoU

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM. Region Viken

KRAFTSENTERET ASKIM. Region Viken Region Viken Viken i tall I Akershus, Østfold og Buskerud er det i dag til sammen 61 kommuner, av disse har 17 kommuner under 5000 innbyggere. I Viken vil det fra 2020 være 49 kommuner. Til sammen vil

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

12:10 13:00 Den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor

12:10 13:00 Den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 12:10 13:00 Den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025 KS-FID Forskning, innovasjon og digitalisering Avd.dir. Digitale fellestjenester Astrid Øksenvåg astrid.oksenvag@ks.no Tlf 90114042

Detaljer

Organisering av kommunalog stabsområder

Organisering av kommunalog stabsområder Organisering av kommunalog stabsområder Kommunalsjef utdanning og oppvekst barn, unge og familie barnevern barnehage skole Helsetjenester til gravide, barn og unge Koordinerende tjenester og lavterskeltilbud

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune

Arbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune Arbeidsgiverpolitikk Indre Østfold kommune 2020-2030 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Visjon og verdigrunnlag... 2 2.1 Visjon... 3 2.2 Verdier... 3 3. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer... 3 3.1

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest).

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest). Bakgrunn: Riksrevisjonen: staten koordinerer ikke digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunal sektor godt nok nødvendig med et mer forpliktende samarbeid mellom stat og kommune på IKT-området samordning

Detaljer

MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM

MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM 1 Innhold 1. Innledning...4 1.1. Bakgrunn...4 1.1.1. Administrative arbeidsgrupper...4 1.2. Mål for de administrative arbeidsgruppene i hovedprosjektet...4 1.2.1. Prioritering

Detaljer

Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad Norsk institutt for by og regionforskning

Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad Norsk institutt for by og regionforskning Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad Norsk institutt for by og regionforskning Spørsmål Hvordan kan regionalt folkevalgt nivå innta en mer strategisk

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Nasjonal geodatastrategi Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Regjeringen varsler en nasjonal geodatastrategi i «Digital agenda» Dette gir nasjonal forankring. Fra april 2016 Nasjonal geodatastrategi

Detaljer

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Lyngdal 1. november 2017 Christine Bergland Kort status fra det nasjonale programmet Det går absolutt riktig vei og Agderkommunene er med på en meget god måte!

Detaljer

Omstilling og utvikling i offentlig sektor

Omstilling og utvikling i offentlig sektor Kommunal- og moderniseringsdepartementet Omstilling og utvikling i offentlig sektor Statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo Strømstad, 28. mai 2019 Færre i jobb, flere eldre 2018 2040 Antall sysselsatte

Detaljer

OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Datert: 18.07.19 Vedtatt i kommunestyret 03.09.19, sak nr. 89/19 Innhold Bakgrunn... 3 Visjon, verdier og satsningsområder... 4 Overordnede

Detaljer

Innovasjon og digitalisering i offentlig sektor

Innovasjon og digitalisering i offentlig sektor Kommunal- og moderniseringsdepartementet Innovasjon og digitalisering i offentlig sektor Paul Chaffey, statssekretær i Stjørdal, 14. februar 2019 Hvorfor digitalisering og innovasjon i offentlig sektor?

Detaljer

Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Ås kommune - endelig behandling. Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/

Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Ås kommune - endelig behandling. Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/ Plan for ivaretakelse av naturmangfold i - endelig behandling Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/01048-14 Behandlingsrekkefølge Møtedato Klima- og miljøutvalg 09.04.2019 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Bærekraftig hytteplanlegging

Bærekraftig hytteplanlegging Bærekraftig hytteplanlegging Lise Cathrine Solbakken Nesflaten 6. juni 2019 Antall fritidsboliger øker jevnt 434 809 33 000 Antall fritidsboliger fordelt på fylker. 2018 Oppland Trøndelag Buskerud Hedmark

Detaljer

Det kommunale helhetsperspektivet

Det kommunale helhetsperspektivet Det kommunale helhetsperspektivet Folkehelsebrillene på for et systematisk og helsefremmende fokus i kommunene Kommunen må i ha og ta et overordna blikk Få øye på og oppdage hvilke behov vi må ta høyde

Detaljer

Fylkene blir færre og større hvordan vil det påvirke fylkeskommunenes roller og regional planlegging?

Fylkene blir færre og større hvordan vil det påvirke fylkeskommunenes roller og regional planlegging? Fylkene blir færre og større hvordan vil det påvirke fylkeskommunenes roller og regional planlegging? Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad, NIBR, 7.12.2016 Bakgrunn: fragmentert offentlig forvaltning

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL SOM POLITISK STYRINGSVERKTØY

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL SOM POLITISK STYRINGSVERKTØY Fagnotat planfaglige råd Dette notatet er utviklet av KS og Asplan Viak i samråd med fylkeskommunene som planfaglig veileder og Forum for kommunal planlegging. Vi ser behov for økt oppmerksomhet om samfunnsdelen

Detaljer

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 1 Hovedmål for distrikts- og regionalpolitikken Reell frihet til bosetting Opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

Detaljer

Oppfølging av regionale planer for villreinfjella til glede og besvær. Seniorrådgiver Lise Solbakken Planavdelingen

Oppfølging av regionale planer for villreinfjella til glede og besvær. Seniorrådgiver Lise Solbakken Planavdelingen Oppfølging av regionale planer for villreinfjella til glede og besvær Seniorrådgiver Lise Solbakken Planavdelingen 2 Hovedpunkter i innlegget Bakgrunn Hva sier bestillingen fra 2007 Hva er en regional

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Nasjonal geodatastrategi Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Norge digitalt Stortingsmeldingen om Norge digitalt har vært fundamentet det strategiske grunnlaget for den geografiske infrastrukturen fra 2003

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Forbedringer i vannforvaltningen

Forbedringer i vannforvaltningen Forbedringer i vannforvaltningen og europeiske signaler Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen, fagdirektør vannforvaltning i Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen Foto: Paal Staven Foto: Lise Sundberg

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Marit Mellingen NOKIOS 23.Oktober 2018

Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Marit Mellingen NOKIOS 23.Oktober 2018 Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor Marit Mellingen NOKIOS 23.Oktober 2018 Bakgrunn Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge gjelder fortsatt. Jeløya-plattformen: Regjeringen vil

Detaljer

Virksomhetsstrategi Justis- og beredskapsdepartementet

Virksomhetsstrategi Justis- og beredskapsdepartementet 1 Virksomhetsstrategi 2018-2021 Justis- og beredskapsdepartementet 3 Innledning Vi skal de neste årene levere på mange viktige samfunnsområder som er i kontinuerlig utvikling. Det stiller store krav til

Detaljer

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Forholdet mellom miljø- og klimautfordringer, regional utvikling og planlegging Rådgiver Knut H. Ramtvedt, Østfold fylkeskommune Forvaltningsreformen

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 19.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitalisering av offentlig sektor Statssekretær Paul Chaffey Oslo, 13. mars 2019 Hvorfor innovasjon i offentlig sektor? Fordi vi må Trangere offentlig økonomi

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Kommunereform, Regionreform, Fylkesmannsreform

Kommunereform, Regionreform, Fylkesmannsreform Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform, Regionreform, Fylkesmannsreform Jørund K Nilsen Kommunereformen Kapasitet og kompetanse Funksjonalitet Kommunestyrevedtak, per 14. september 2016

Detaljer

Planforum Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef, Østfold fylkeskommune

Planforum Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef, Østfold fylkeskommune Planforum 20.3.2018 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef, Østfold fylkeskommune Utfordringsbilde Utfordringer i vårt nasjonale styringssystem: Vekst og spesialisering Mange små kommuner Regional legitimitet

Detaljer

NYE OPPGAVER TIL FYLKESKOMMUNENE

NYE OPPGAVER TIL FYLKESKOMMUNENE NYE OPPGAVER TIL FYLKESKOMMUNENE NÆRING, KOMPETANSE OG INTEGRERING SAMFERDSEL KLIMA, MILJØ OG NATUR- RESSURSER KULTUR OG KULTUR- MINNE- VERN HELSE OG LEVEKÅR Regionreformen: Desentralisering av oppgaver

Detaljer