Driftskonsept for NTNUs bygg og eiendommer. 5. mai 2021

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftskonsept for NTNUs bygg og eiendommer. 5. mai 2021"

Transkript

1 Driftskonsept for NTNUs bygg og eiendommer 5. mai 2021

2 Driftskonseptet er beskrevet med utgangspunkt i eide bygg som driftes av Campusservice Bakgrunn NTNU er landets største universitet med rundt studenter og ansatte fordelt på tre campuser, Trondheim, Ålesund og Gjøvik. NTNU har en stor eiendomsmasse og eier og leier til sammen over kvadratmeter. Avdeling for Campusservice ivaretar huseiers plikter og brukers behov. Campusservice er den operative delen av NTNUs eiendomsfunksjon i Trondheim og utfører forvaltning, drift og vedlikehold av NTNUs bygningsmasse og utearealer i byen. Driftskonseptet beskriver hvordan NTNU drifter sine eide bygg og utendørsarealer. Formål Campusservice har god dokumentasjon av organisering og arbeidsprosesser internt. Formålet er å systematisere dokumentasjonen slik at den er godt egnet til kommunikasjon av avdelingens leveranse, både internt og eksternt. Metode For beskrivelse av driftskonseptet er det gjennomgått store mengder dokumentasjon. Dette inkluderer både interne dokumenter, samt offentlig tilgjengelig dokumentasjon. I tillegg er det gjennomført arbeidsmøter med avdelingens ledelse, og det er brukt standard og ledende praksis innenfor eiendomsdrift. 2

3 Driftskonseptet består av fem elementer 5 Prestasjons- og kostnadsstyring Rapportering Prismodell Indikatorer og måloppfølging Kreativ Kritisk Konstruktiv Respektfull 1 Strategi og målbilde Visjon og målbilde Prinsipper for eiendomsområdet Strategisk veikart 4 Tjenesteleveranse Prinsipper for tjenesteleveranser Tjenestebeskrivelse Systemer Miljøprofil 3 Intern samarbeid Internt samarbeid og kommunikasjon og kommunikasjon Internt samarbeid og kommunikasjon Organisering og rollebeskrivelser Beslutningsforum Samarbeidsarenaer Samhandling med brukere 2 Styringsmodell Styringsprinsipper Roller og ansvar 3

4 Strategi og målbilde Campusservice jobber systematisk for å nå sine strategiske mål, som er i tråd med NTNUs overordnede strategi og målbilde Visjon og målbilde «Kunnskap for en bedre verden» er NTNUs overordnede visjon, og målbildet i universitetets strategi for spesifiserer at NTNU «har utviklet og modernisert det teknisk-administrative støtteapparatet og yter tjenester med riktig kvalitet tilpasset behovet til brukerne». NTNUs visjon er konkretisert videre i målbildet for Økonomi og eiendom 2025, der det er inndelt i åtte områder: Vi skal være et selvforvaltende universitet Vi skal ha effektive og moderne støttefunksjoner Kunnskap for en bedre verden Vi skal ha god samhandling med fellesadministrasjonen Vi skal ha bygg og arealer som bidrar til å forme framtidas universitet Årsplaner Årsplaner på ulike nivå støtter alle opp om NTNUs strategi og avklarer og dokumenterer kommende års prioriteringer. Årsplanen vedtatt av NTNUs styre er forankret i NTNUs strategi, og inneholder felles prioriteringer for hele organisasjonen som skal reflekteres i alle enheter. Årsplanen for Avdeling for Campusservice bidrar til NTNUs felles prioriteringer og er delt inn etter målbildet for økonomi og eiendom, der lokale prioriteringer er spesifisert. Videre har avdelingen seksjonsvise årsplaner som bygger videre på avdelingens årsplan. Årsplanene på dette nivået spesifiserer i større grad lokale prioriteringer som skal bidra til å oppnå det overordnede målbildet. Vi skal ha bærekraftige campuser Vi skal ha helhetlig og egnet virksomhetsstyring ved NTNU Vi skal ha en hensiktsmessig og forutsigbar brukerdialog og avstemte tjenester og tjenestekvalitet Vi skal ha endringsprosesser som ivaretar de ansatte og et forsvarlig arbeidsmiljø 4

5 Strategi og målbilde NTNU er et selvforvaltende universitet, og Campusservice leverer tjenester for bygningsmassen i Trondheim NTNU eier hoveddelen av bygningsmassen, men leier bygg der det er mest hensiktsmessig. Driftskonseptet er beskrevet med utgangspunkt i NTNUs eide bygg i Trondheim. Campusservice leverer også enkelte tjenester for leide bygg. Hvilke tjenester dette omfatter, avhenger av hvem som er utleier. I Ålesund og Gjøvik er det egne eiendomsavdelinger som rapporterer til viserektor og faglig til eiendomssjef. Nøkkeltall for Trondheim Totalt kvm* bygningsmasse 25 % av bygningsmassen er leid Nøkkeltall for Gjøvik Totalt kvm bygningsmasse 100 % av bygningsmassen er leid Nøkkeltall for Ålesund Totalt kvm bygningsmasse 100 % av bygningsmassen er leid Campusservice er NTNUs interne leverandør av driftstjenester for eiendom, som i hovedsak leveres i egenregi med egne ansatte. Kostnadseffektivt Å levere tjenester med egne ansatte muliggjør utnyttelse av synergier på tvers av lokasjon og fagområder. Fleksibelt Avdelingen kan raskt omstille seg til å dekke nye og endrede behov. Ekstra kapasitet leies inn ved behov. Kvalitet i tjenestene Tjenesteleveransene er utformet av fagfolk med nærhet til brukerne, som sikrer forståelse av behov og dermed riktig kvalitet i tjenestene. * Inkludert disponerte arealer i sameiet St. Olav, samt bygninger registrert andre steder (utenom Gjøvik og Ålesund) eks. Brusselkontoret, Namsos sykehus, HUNT, Oslokontoret, Kongsvoll, Sletvik mm. 5

6 Strategi og målbilde Målbildet for Campusservice er oppsummert i et strategisk veikart Visjon Vi leverer drifts- og vedlikeholdstjenester slik at våre kunder kan ha fokus på sine kjerneoppgaver Strategiske mål Organisasjon Tjeneste Økonomi Kunde Vi skal være en organisasjon preget av kompetanse, engasjement og utvikling. Vi skal levere tjenester slik at våre kunder kan ha fokus på sine kjerneoppgaver. Vi skal bidra til å ivareta og utvikle NTNUs verdier og ressurser. Vi skal være en serviceinnstilt organisasjon. Arbeide tverrfaglig og i team og videreføre helhetsleveransen til NTNU som EN leverandør 0-visjon på arbeidsmiljørelatert fravær og ha et helsefremmende arbeidsmiljø Styrke samarbeid med de andre enhetene i fellesadministrasjonen Drifte alle NTNUs arealer og gjennomføre verdibevarende vedlikehold for å støtte oppunder kjernevirksomheten Sammenligne kostnad, kvalitet og kundetilfredshet mot øvrige universitet Ha gjenkjennbar arbeidsmetode på alle områder og i alle team Strategisk handlingsplan* Jobbe systematisk for effektiv ressursbruk gjennom kontinuerlig utviklingsarbeid Beskrive og tilgjengeliggjøre driftskonsept for interessenter Implementere kommunikasjonsplan rettet mot brukerne for å fremstå enhetlig Få på plass systematikk rundt korrigerende tiltak ifm. kundeklager Jobbe for mer miljøvennlige driftsløsninger på campus Integrere e-vaktmester i NTNU hjelp Verdier Kreativ Kritisk Konstruktiv Respektfull * Tiltak fra årsplan

7 Styringsmodell Campusservice styres etter NTNUs styringsprinsipper, med roller og ansvarsområder på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå Økonomi og eiendomsdirektør ivaretar rollen som eier på vegne av rektor og har det overordnede ansvaret for leid og eid bygningsmasse. Eiendomsavdelingen og Avdeling for Campusservice leverer tjenester i NTNUs bygningsmasse i Trondheim. Avdelingene er sidestilte i organisasjonsstrukturen, og opererer begge på vegne av eier; Økonomi og eiendomsdirektør. Organisasjonskart NTNU Eiendomsavdelingen er den strategiske enheten og legger til rette for og forvalter intern og ekstern utleie av bygningsmassen. Avdelingen sikrer effektiv utnyttelse og utvikling av arealer, og er ansvarlig for overordnet forvaltning og utvikling av bygningsmassen. Avdeling for campusservice er den operative enheten, og har ansvarsområder på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå. På strategisk nivå innebærer dette driftskonsept og vedlikeholdsplanlegging. På taktisk nivå har Campusservice ansvar for blant annet taktisk styring og planlegging, sammenligning mot ledende praksis og samlet tjeneste- og leverandøroppfølging. På operativt nivå følger avdelingen opp tjenesteområder, den operative driften og utfører løpende tilstandsvurderinger. 7

8 Styringsmodell Campusservice leverer tjenester i egenregi, på lik linje med andre avdelinger i fellesadministrasjonen Avdeling for Campusservice Ansvarlig for operativ drift og vedlikehold Følge opp Direktør for Økonomi og Eiendom Planlegge Forbedre Utføre Eiendomsavdelingen Ansvarlig for strategisk eiendomsledelse og prosjektstyring NTNU har organisert fellestjenester for universitetet i fellesadministrasjonen (se organisasjonskart på side 7). Alle 12 avdelinger i fellesadministrasjonen, herunder Campusservice, leverer tjenester i egenregi der dette er økonomisk og praktisk mulig. Ved NTNU er eiendomstjenestene ikke organisert som en bestiller-utfører modell, og Campusservice er sidestilt med Eiendomsavdelingen. Dette innebærer at Campusservice ikke bare har ansvar for å levere tjenester iht. mål og budsjett, men også har ansvar for å definere behov og utvikle tjenester i samråd med brukere, samt definere kvalitetskrav og fordele budsjettmidler. I tillegg har Campusservice for de fleste tjenestene ansvaret for forvaltning og for noen tjenester ansvar for tilsyn. Ved mangel på kompetanse eller kapasitet engasjerer Campusservice eksterne leverandører og ivaretar da bestillerrollen ovenfor disse leverandørene. 8

9 Internt samarbeid og kommunikasjon Avdeling for campusservice er organisert i tre seksjoner, som leverer tjenester innenfor flere områder Organisasjonskart Campusservice Seksjon for bygningsdrift har ansvar for daglig drift, service og oppfølging av innmeldte brukerbehov innenfor vaktmestertjenestene, renhold, parkarbeid, internpost, avfall og varetransport. Seksjon for teknisk drift har ansvar for den daglige driften av bygningsmassen, tekniske anlegg, forsyningsinfrastruktur og oppfølging av innmeldte brukerbehov. Oppgaver som tilstandsregistrering, vedlikeholdsplanlegging og utført vedlikehold ligger også i seksjonen. Servicesenter for eiendom er knutepunkt mellom eiendomsområdet og øvrige deler av NTNU. I tillegg koordineres oppgaver i de øvrige seksjonene. Seksjonen forvalter digitale kommunikasjonskanaler og kundeoppfølgingssystem. 9

10 Internt samarbeid og kommunikasjon System for arbeidsflyt, «Vår jobb», brukes i det operative arbeidet og tydeliggjør roller og ansvar i de forskjellige arbeidsflytene System for arbeidsflyt «Vår jobb» «Vår jobb» inneholder oversikt over ti arbeidsflyter. Det er utarbeidet retningslinjer for dokumenthåndtering i Vår jobb, for å sikre oppdatering og videreutvikling iht. behov og mulige tekniske løsninger. Campusservice har gjort et strategisk valg om å bruke PUFF-hjulet for all aktivitet. Dette innebærer at man systematisk planlegger, utfører, følger opp og forbedrer. Konkret har avdelingen: Planlegge og utføre (PU) Utarbeidet retningslinjer Beskrevet arbeidsflyt Utarbeidet kvalitetsmål på relevante prosesser Tett samarbeid med kunder, både på fakultetsnivå og brukernivå Følge opp og forbedre (FF) Utpekt prosesseiere og prosessledere for de store prosessene Lært opp interne sikkerhetsinstruktører Utdannet egne revisorer for utføring av interne revisjoner Rollebeskrivelser Avdeling for campusservice har utarbeidet mandat for prosessleder: Parkering E-vaktmester Brannvern Hver prosess har definerte prinsipper for tre ulike roller LINJELEDER Ansvarlig for å bistå prosessleder og følge opp de deler av prosessen som ligger innenfor eget ansvarsområde Sørger for medvirkning Vaktmester Transport Renhold PROSESSLEDER Utføre oppgaver ut fra avklart bestilling/mandat for prosessen Involvere og bistå linjeleder som er berørt av prosessen. Sørger for medvirkning Koordinering, innsamling av data og ivareta dokumentasjon i prosessen Utarbeide beslutningsgrunnlag for prosesseier Logistikk Avfall Varsling av stans i tekniske anlegg PROSESSEIER Overordnet ansvar for prosessen, prosesseier ligger i linja Alle prosesser må ha en definert eier Definerer mål, rammer og mandat 10

11 Internt samarbeid og kommunikasjon Campusservice kommuniserer med brukere gjennom flere kanaler og arbeider med sin kommunikasjonsplattform Kommunikasjonskanaler Avdelingen kommuniserer med brukere gjennom flere digitale kanaler. Feil, behov og bestillinger av arbeid til Campusservice skal meldes til e-vaktmester, hvor man også kan sjekke status på sin sak. Både medarbeidere og studenter skal benytte denne tjenesten. Sakene blir deretter behandlet i FDV-systemet. I tillegg til e-vaktmester kan brukere kontakte Campusservice gjennom følgende kanaler: NTNU Hjelp (selvhjelpsportal) E-post Telefon Samarbeidsarenaer Campusservice har tett kontakt med brukere på ledelsesnivå gjennom brukermedvirkningsmøter, driftsmøter og inngåelse av driftsavtaler. Kommunikasjonsplattform Campusservice har utarbeidet en plattform for kommunikasjon med ulike målgrupper. Videreutvikling av kommunikasjonsplanen gjøres kontinuerlig, derunder også kartlegging av ulike kundereiser. Arbeidet med kundereiser omfatter å identifisere ulike brukergrupper og kartlegge deres behov og ressurser. Campusservice iverksetter deretter ulike tiltak for å tilpasse kommunikasjonen til hver brukergruppe. Målgrupper - NTNU-ansatte - Studenter - Leietakere - Besøkende - Konsulenter Budskap - Vi sørger for at våre kunder kan ha fokus på kjerneoppgavene - Slik bruker du oss best - Dette får du av oss - Vi lover deg - Vi tilbyr deg - Vi bidrar til 11

12 Tjenesteleveranse Campusservice leverer tjenester i henhold til definerte prinsipper Førende for tjenesteleveransene i Campusservice er bl.a. lov, forskrift og standarder, sammen med NTNUs internhusleie, kvalitetsmål for bygg og utomhus, NTNUs miljøutviklingsplan, etc. Lov, forskrift og standard Campusservice leverer sine tjenester i hovedsak i egenregi med egne ansatte. Arbeidet utføres i henhold til relevant lov, forskrift og standard Internhusleie Det er utarbeidet en regeldel og en ansvarsmatrise, inndelt etter NS 3454 «livssykluskostnader for bygg» som regulerer husleien. Ansvarsmatrisen definerer ansvaret for utførelse og kostnad mellom Eiendomsavdelingen/Campusservice og bruker. Det finnes i tillegg ansvarsmatriser for fellesrom, utleieboliger og andre spesialareal. Tjenestebeskrivelser er utarbeidet for å definere hvordan tjenestene skal utføres, hva som er leveransen til brukeren og hvordan leveransen følges opp. Kvalitetsmål Kvalitetsmålene er en videreutvikling av blant annet NTNUs kvalitetsprogram, føringer fra NTNUs arealkonsept, faglig lokalisering og gjeldende praksis og erfaringer. Målene skal tilfredsstille virksomhetens behov over tid og omfatter utvikling, vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygningsmasse og er en sammenfatning av overordnede, generelle prinsipper og krav til fysisk utforming av NTNUs generelle bygde miljø. Miljøutviklingsplan Målene i NTNUs miljøutviklingsplan knyttet til drift og vedlikehold er særlig førende for Campusservice sitt arbeid. Formål med tjenestebeskrivelse: Avklare omfanget av tjenesteleveransen Avklare hva som er inkludert i internhusleien, og hva som skal behandles som tillegg Muliggjøre kvalitetsmåling av tjenesteleveransen Unngå misforståelser Legge et grunnlag for oppfølging av leverte tjenester 12

13 Tjenesteleveranse Campusservice har en kompleks tjenesteleveranse med egne ansatte med høy teknisk kompetanse NTNU har områdekonsesjon høyspenning på campus Gløshaugen/Sydområdet, Dragvoll og Tyholt Campusservice ivaretar oppgavene ved å ha egen installatør, driftsleder høyspenning og er stedlig el-tilsyn. Aktiviteten reguleres av «Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.». Egne fagfolk i elektro ivaretar i tillegg drift, vedlikehold og utvikling av alle NTNUs elektrotekniske installasjoner. Ringsystemer NTNU transporterer elektrisk strøm, vannbåren varme, kjølevann og trykkluft internt på campus mellom bygg. Anleggene utvikles og driftes med egne ansatte med høy teknisk kompetanse. Vektertjenester NTNUs eget vekterselskap drives i henhold til «Lov om vaktvirksomhet». Campusservice har registrert, dokumentert og erklært kompetanse innen: Installatør Stedlig tilsyn Driftsleder høyspenning Ingeniør VVS og elektro Fagbrev: Renhold, vaktmester/byggdrift, sjåfør, gartner, anleggsgartner, arborist, tømrer, snekker, maler, låsesmed, automasjon, rørlegger, elektro gr. S, gr. L, gr. H, vekter, kjøleteknikk, ventilasjonsmontør, kobber- og blikkenslager, glassmester og mekaniker Sertifisert personell Branntetting og kontroll av håndslukkeutstyr og sprinkler 13

14 Tjenesteleveranse Tjenestene* som Campusservice leverer er delt inn i åtte områder, i henhold til NS 3454 Eiendomsledelse og administrasjon Utførelse av forvaltningsoppgaver som beredskapsplanlegging, FDVU-dokumentasjon og vedlikeholdsplanlegging Drift Ettersyn og kontroller som er nødvendige for at bygningsdeler og byggverket skal fungere som planlagt og oppfylle lov og forskriftskrav Vedlikehold Forebyggende/planlagte tiltak for at bygningsdelens funksjon skal opprettholdes innenfor antatt levetid, normalt basert på en tilstandsvurdering Utskifting Utskifting av bygningsdeler for å opprettholde byggverkets verdi Utvikling Forsyning Renhold Service Tiltak for å imøtekomme krav fra myndighetene, marked og brukere som oppgradering av tekniske anlegg Energi, vann, avløp og renovasjon Gjennomføring av renholdsaktiviteter, både regelmessig, periodisk og ekstraordinært Aktiviteter som støtter kjernevirksomheten, som vakthold og sikring, brukerstøtte, flytting mm. * Se vedlegg for nærmere spesifikasjon av tjenestene 14

15 Rapportering på effektmål Prestasjons- og kostnadsstyring Campusservice jobber aktivt med måloppfølging og har etablert en struktur for oppfølging av tiltak for å realisere mål Måloppfølging i Campusservice Årlige planer for måloppfølging angir når mål skal utarbeides og rapporteres på. Basert på Økonomi og eiendom sine overordnede mål utarbeider avdelingen mål og tilhørende tiltak. Basert på disse utarbeides det seksjonsvise mål, der resultatmål rapporteres i henhold til tidsplan for måloppfølging. Rapportering på effektmål kan i større grad fokuseres på for å synliggjøre om avdelingen utvikler seg i riktig strategisk retning. Overordnet strategi økonomi og eiendom Tiltak og mål Campusservice Deltakelse i undersøkelser muliggjør måling av effekt og utvikling på enkelte områder NTNU deltar i arbeidsmiljøundersøkelsen som blir sendt ut til alle universitet og høyskoler annethvert år. Resultatene er helt ned på driftsområde- og fagområdenivå, og det er etablert et toårshjul for oppfølging. Universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø samarbeider gjennom BOTT med mål om å identifisere forbedringspotensial. Kostnader blir klassifisert etter NS 3454 og sammenlignet. Universitetene utveksler ideer, deltar på temasamlinger og besøker hverandre. Tiltak seksjonene Oppfølging av eksterne leverandører I de tilfeller Campusservice kjøper tjenester eksternt, rapporterer leverandør på avtalte mål. Rapportering på resultatmål 15

16 Prestasjons- og kostnadsstyring Campusservice har definerte KPI*-er for å følge opp hvert av de fire strategiske målene i det strategiske veikartet Strategiske mål Organisasjon Tjeneste Økonomi Kunde Vi skal være en organisasjon preget av kompetanse, engasjement og utvikling. Vi skal levere tjenester slik at våre kunder kan ha fokus på sine kjerneoppgaver. KPI-er Vi skal bidra til å ivareta og utvikle NTNUs verdier og ressurser. Vi skal være en serviceinnstilt organisasjon. KPI-er for organisasjonelle mål KPI-er med hensyn på tjeneste KPI-er knyttet til økonomi KPI-er for kunderelaterte mål Sykefravær HMS-avvik Skader Årlig benchmarking på brukertilfredshet, service og kvalitet Kontroll av kvalitetsnivå for park iht. NS3420Z tre ganger årlig Årlig benchmarking på pris Sammenligning av kostnader etter NS 3454 mot andre universitet annethvert år Responstid innen 24 og 48 t i e-vaktmester Andel innmeldte klager Brukertilfredshet Visuell vurdering av renholdstjenester etter NS-INSTA 800 fire ganger årlig *KPI = Key Performance Indicator 16

17 Kostnader i Avdeling for Campusservice Og/eller Prestasjons- og kostnadsstyring Campusservice jobber strukturert med kostnadsstyring, og den etablerte internhusleiemodellen legger til rette for dette Internhusleiemodellen Kostnadsstyring i Campusservice Campusservice sitt årshjul inneholder frister og leveranser knyttet til budsjettprosess og virksomhetsrapportering. Budsjett blir fulgt opp både på fag-, seksjons- og avdelingsnivå i samarbeid med Controller. Budsjetterte kostnader ligger til grunn for internhusleia. Internhusleiemodell ved NTNU NTNU har vedtatt en internhusleiemodell som skal sikre god forvaltning av de totale arealressursene. Modellen består av hovedelementene: Regeldelen, som fastsetter regler for leie av lokaler. Alle fakulteter og fellesadministrasjonen leier areal av Eiendomsavdelingen. Kostnadssiden, som er leietakers husleiekostnader som belastes leietaker. Inntektssiden, der Fakultetene, Vitenskapsmuseet og fellesadministrasjonen tildeles bevilgning for å dekke arealkostnader. A) Internhusleie C) Prosjekter Variabel kostnad (per kvadratmeter) Pris på forespørsel Prisliste (per time) Fellesareal (fordelt proporsjonalt på alle leietakere) A) Internhusleie: Beregnes på grunnlag av bruttoarealet som det enkelte fakultet eller avdeling disponerer. Kvadratmeterpris beregnes ut fra budsjetterte FDV-kostnader, samt kostnader ved innleie av areal. Alt areal har samme kvadratmeterpris, foruten lagerareal med lavere renholds- og oppvarmingskostnader. B) Bestillingstjenester: Tjenester som faller utenfor inkluderte tjenester (se ansvarsmatrise og tjenestebeskrivelser), kan bestilles via e-vaktmester. Pristilbud basert på avregningsmal blir deretter gitt. C) Prosjekter: Kostnad ved ombygginger, andre bygningsmessige tiltak og funksjonsendring av rom dekkes av søker Ekstramateriale (Kost + påslag) Ekstern leverandør (Kost +påslag) = = = Internhusleie B) Bestillingstjenester Bestillingspris Prosjektpris

18 Vedlegg SPESIFIKASJON AV STYRINGSMODELL OG SAMHANDLING 18

19 Campusservice sin styringsmodell inkluderer ansvarsområder og oppgaver på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå Eksempel på ansvarsområder Eksempel på oppgaver Helhetlig driftskonsept Vedlikeholdsplanlegging Taktisk styring og planlegging Sammenligning mot ledende praksis Samlet tjenesteoppfølging Samordner drift og vedlikeholdsoppgaver Leverandøroppfølging Oppfølging av tjenesteområder Operativ driftsoppfølging Løpende tilstandsvurderinger Strategisk Oppnåelse av mål på lang sikt Taktisk Iverksettelse av strategiske mål på middels lang sikt Operativt Skape det etterspurte miljø for sluttbruker Utarbeide årsplaner for vedlikehold Tjenesteutvikling i tråd med teknologi, brukerbehov osv. Beskrive og oppdatere driftskonsept Analyse av resultat fra brukerundersøkelse Utarbeidelse av 1-årsplaner Oppfølging av systematiske avvik Kontinuerlig vedlikeholdsoppfølging Revidere tilstandsregistreringene Gjennomføring av vedlikeholdsoppgaver Allokering og styring av ressurser Kommunikasjon med eksterne leverandører Levere tjenester i samsvar med tjenestebeskrivelser og ansvarsmatrise Gjennomføring av stikkprøver/tilstandsvurderinger Gjennomføring av planlagt vedlikehold Kommunisere med eksterne tjenesteleverandører 19

20 Campusservice har etablert beslutningsforum på strategisk, taktisk og operativt nivå S Deltakere Formål Hyppighet Bygningsdrift Utarbeide vedlikeholdsplan for uteområder Løpende Teknisk drift Utarbeide vedlikeholdsplan bygningsmasse eid og leid Løpende Strategisk T Controller Avdelingsledere Seksjonsledere Utforme/oppdatere langtidsbudsjett for Campusservice Tre ganger årlig Deltakere Formål Hyppighet Bygningsdrift: teamledere Gjennomgå ansvarsmatrise for fellesrom Årlig Tillitsvalgte Vernelinje Rapportere status og utvikling på mål Tre ganger årlig Taktisk Bygningsdrift Gjennomgå mål og tiltak som understøtter tiltak i årsplan Årlig Teknisk drift Gjennomgå mål og tiltak som understøtter tiltak i årsplan Iht. rapporterings-frekvens Operativt O Servicesenter for eiendom Gjennomgå mål og tiltak som understøtter tiltak i årsplan Ledergruppe Campusservice Rapportere status og utvikling på mål Tre ganger årlig Fakultetet Campusservice Følge opp og eventuelt revidere tjenestebeskrivelser Deltakere Formål Hyppighet Årlig Årlig Prosesseier Endre definerte arbeidsprosesser Ved behov 20

21 Campusservice har samarbeidsarenaer på ulike nivå for å legge til rette for god samhandling med resten av organisasjonen S Deltakere Formål Hyppighet Dekan og arealkontakt på fakultet Avdelingsleder i Eiendomsavdelingen og Campusservice Gjennomgå langsiktige planer innen eiendomsområdet. Orientering og tilbakemeldinger. Årlig Strategisk T Deltakere Formål Hyppighet Campusservice HMS-avdelingen Studieadministrasjonen Tverrfaglig samarbeid og oppstart av arbeidsgrupper for utvikling Sporadisk Taktisk O Campusservice Eiendomsavdeling Koordinering av bygningsvedlikehold Kvartalsvis Deltakere Formål Hyppighet Fakultet Campusservice Inngåelse av driftsavtaler utover det som dekkes av internhusleien Ved behov Operativt Fakultet Campusservice Brukermedvirkning Jevnlig Representanter fra Campusservice Arealkontakt på fakultet Driftsmøte for gjennomgang av enkeltsaker. Jevnlig 21

22 Campusservice har tett kontakt med brukere i jevnlige møtepunkter Inngåelse av driftsavtaler I enkelte tilfeller inngås det egne driftsavtaler utover det som dekkes av internhusleien. Fakultet kan ha spesielle behov med bakgrunn i sin virksomhet, og ønsker å kjøpe tjenester/kompetanse fra Campusservice. Deltakere: Fakultetet Campusservice Brukermedvirkningsmøter Fakultet har plukket ut ressurspersoner fordelt i sine arealer, som er område- og teamleders kontaktperson ifm. oppfølging av renhold. Det avholdes møter, en til en, eller i grupper, og evt. avtalte tilpasninger innenfor internhusleien dokumenteres og følges opp etter avtale. Deltakere: Fakultetet Campusservice Driftsmøter Formålet med møtet er å diskutere saker på et mer detaljert nivå, og nødvendige ressurser blir kalt inn ved behov (eks. områdeleder, fagleder). I disse møtene går man i detalj, kommer med tilbakemeldinger, ønsker om tilpasninger, etc. Alt loggføres og tas i linja. Deltakere: Seksjonssjef servicesenter Relevante ressurser Fakultetet 22

23 Vedlegg SPESIFIKASJON AV TJENESTELEVERANSE 23

24 Nivå 3 (eksempler) Nivå 2 Nivå 1 Tjenestene er delt inn i åtte områder, i henhold til NS 3454 (Eksempler på tjenester i nivå 3) Eiendomsledelse og administrasjon 1. Eiendomsledelse og administrasjon 1.1 Kundepleie, brukerkontakt 1.2 FDVUdokumentasjon 1.3 Beredskapsplanlegging 1.4 Brannvernledelse 1.5 Energioppfølging 1.6 Vedlikeholdsplanlegging 1.7 Forvaltning av rammeavtaler 1.8 Tilstandsanalyse 1.9 Administrasjon av system Periodisk oppfølging av leietaker Forvalte, overvåke og organisere dokumentasjon Bistand ved øvelser Evakueringsøvelser, brannsentral Avtalehåndtering og gjennomføring av tiltak Innvendig vedlikeholdsplan Drift og vedlikehold (planlagt og løpende) Bygg innvendig HMS Brannverndokumentasjon Kunst Kvalitet Internkontroll 24

25 Nivå 3 (eksempler) Nivå 2 Nivå 1 Tjenestene er delt inn i åtte områder, i henhold til NS 3454 (Eksempler på tjenester i nivå 3) Drift-, vedlikehold-, utskifting-, og utviklingstjenester 2. Drift 3. Vedlikehold 4. Utskifting 5. Utvikling 2.1 Ettersyn, kontroll, oppfølging, justering 2.2 Utskifting av komponenter, forbruksmateriell 2.3 Skjøtsel av grønt, grått og hvitt 3.1 Forebyggende planlagte tiltak bygningsdel 3.2 Overflatebehandling 3.3 Utendørs vedlikehold 3.4 Reparasjon av skader 4.1 Bygningsdeler 5.1 Markeds-, myndighets- og brukerkrav Elkraft Parkering og sykkel Lys Uteområder Utskifting av kledning, gulv og tak Gulv Gartnerarbeid Hærverk /Innbrudd Utvendige vedlikeholdsarbeider Tekniske anlegg Brann og sikkerhetsanlegg Adgangskontroll, rømningsdører og dørlukkere Solskjerming Maling Asfalt og kantstein Dører, vindu, skillevegger og gulvbelegg Vann og avløp Elektriske anlegg Sanering av fuktige materialer Skilting Tekniske anlegg og installasjoner Elektriske og termiske anlegg VVStekniske anlegg Parkering og sykkel Heis, kran og brannvern Lås og skilting 25

26 Nivå 3 (eksempler) Nivå 2 Nivå 1 Tjenestene er delt inn i åtte områder, i henhold til NS 3454 (Eksempler på tjenester i nivå 3) Forsyning-, renhold- og servicetjenester 6. Forsyning 7. Renhold 8. Service 6.1 Energi 6.2 Vann og avløp 6.3 Renovasjon 7.1 Regelmessig renhold 7.2 Periodisk renhold 7.3 Ekstraordinært renhold 7.4 Rengjøringsrelaterte oppgaver 8.1 Vakt og sikkerhet 8.2 Logistikk 8.3 Diverse serviceoppgaver 8.4 Administrativ støtte 8.5 Kunst Elektrisk strøm Vannforbruk drikkevann Avfallshåndtering Inventar, gulv, vegger og vinduer Rom (Tekniske/ tavle/ heismaskin) Objektgrupper etter behov Renholdsartikler Vakthold Flytting Arrangement Papir og toner Registrering og reparasjon Fjernvarme Avløpsvann Kildesortering Minikjøkken og laboratorium 7.2.2Vinduer utvendig Utleieboliger og feltstasjoner Alarm og kameraovervåkning Post /Internpost Merking og informasjon Sluk og avløp Bekjempelse av skadedyr Nøkler og adgangskort Varetransport Brukerstøtte Støv i høyden Koronapandemi Utrykning og beredskap Møbler og inventar Parkering Gardiner Utvendig Bilpark Legionella Brukerhenvendelser 26

Tjenestebeskrivelse vakt og service

Tjenestebeskrivelse vakt og service 0 av 4 Campusservice Tjenestebeskrivelse vakt og service for NTNUs fakulteter og enheter levert av Campusservice Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 +

Detaljer

O-sak 31/16 N O T A T

O-sak 31/16 N O T A T NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige O-sak 31/16 universitet 29.11.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Avdeling for Campusservice, Lederstøtte

Avdeling for Campusservice, Lederstøtte Avdeling for Campusservice, Lederstøtte Seniorrådgiver Seniorrådgivers hovedoppgaver er analyse, utredning og prosessledelse innenfor organisasjon, personal og strategisk kompetanseutvikling. Det kreves

Detaljer

Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger

Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger AVDELING FOR EIENDOM BEMANNINGSPLAN for avdeling/seksjon/gruppe: Avdeling for eiendom. Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger Avdeling for eiendom ivaretar følgende

Detaljer

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning Kapnr.01 Formål Sikre at alle kommunale bygg (forvaltet av Etat for eiendom) er bygget, utstyrt, driftet og vedlikeholdt i tråd med gjeldende lover og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune Revidert 2018-2020 Buskerud fylkeskommune Stab og kvalitetsavdelingen oktober 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

NTNUs visjon: Kunnskap for en bedre verden

NTNUs visjon: Kunnskap for en bedre verden NTNUs visjon: Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier økonomisk, kulturelt og sosialt. Vi skal utnytte vår teknisknaturvitenskapelige hovedprofil,

Detaljer

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Tromsø kommune -Eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av ca400.000

Detaljer

1. FORMÅLET MED TJENESTEN TJENESTENS PÅVIRKNING PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN... 2

1. FORMÅLET MED TJENESTEN TJENESTENS PÅVIRKNING PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN... 2 TJENESTENIVÅAVTALE (SLA) VEDLEGG 1.4_SLA FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD Innholdsfortegnelse 1. FORMÅLET MED TJENESTEN... 2 2. TJENESTENS PÅVIRKNING PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN... 2 3. SPESIFIKASJON AV TJENESTEN...

Detaljer

NTNU O-sak 3/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T

NTNU O-sak 3/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T NTNU O-sak 3/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12.01.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse renhold

Tjenestebeskrivelse renhold 0 av 7 Driftsavdelingen Tjenestebeskrivelse renhold for NTNUs fakulteter og enheter levert av Driftsavdelingen Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

12. mai Allmøte USIT

12. mai Allmøte USIT 12. mai 2016 Allmøte USIT Dagsorden Oppfølging USIT 3.1 Evaluering av USIT 3.0 Sommerfest 9. juni? 12. mai 2016 Side 2 USIT 3.1 Evaluering av USIT 3.0 Rapport presentert tidligere på: Allmøte 14. april

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring ved HiOA Dato siste revisjon:

Retningslinjer for risikostyring ved HiOA Dato siste revisjon: Retningslinjer for risikostyring ved HiOA Dato siste revisjon: 28.11.2017 1 Hensikt, bakgrunn og mål Hensikten med dette dokumentet er å bidra til at HiOA har en strukturert tilnærming for å identifisere,

Detaljer

Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid?

Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid? NBEFs Styresamling i Longyearbyen 4.-6. desember 2012 «Service og kvalitetsstyring» v/olav Egil Sæbøe Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid? Du ringer, hvor fort venter du at

Detaljer

MANDAT. A12 NYE ARBEIDSFORMER Nytt hovedkontor, midlertidig lokalisering, nye arbeidsformer og digitalisering

MANDAT. A12 NYE ARBEIDSFORMER Nytt hovedkontor, midlertidig lokalisering, nye arbeidsformer og digitalisering MANDAT A12 NYE ARBEIDSFORMER Nytt hovedkontor, midlertidig lokalisering, nye arbeidsformer og digitalisering 1 9 Innhold 1. Innledning...4 1.1. Bakgrunn...4 1.1.1. Administrative arbeidsgrupper...4 1.2.

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller prosjektbeskrivelse Vedtar prosjektbeskrivelse Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser

Detaljer

Revidert internhusleie. Institutt for medisinske basalfag

Revidert internhusleie. Institutt for medisinske basalfag Revidert internhusleie Institutt for medisinske basalfag 15.6.17 Agenda Bakgrunn og mandat Revidert internhusleiemodell Tiltak for arealeffektivisering Implementering ved UiO I styrings- og referansegruppen

Detaljer

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplan 2014 2017 13. mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplanen 2014-2017 Sak vedtatt av byrådet (2. mai 2013). Behandles av bystyret (29. mai 2013). Vedlikeholdsplanens viktigste siktemål: Samlet

Detaljer

MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM

MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM 1 Innhold 1. Innledning...4 1.1. Bakgrunn...4 1.1.1. Administrative arbeidsgrupper...4 1.2. Mål for de administrative arbeidsgruppene i hovedprosjektet...4 1.2.1. Prioritering

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Tjenestebeskrivelse vaktmestertjeneste

Tjenestebeskrivelse vaktmestertjeneste 0 av 4 Campusservice Tjenestebeskrivelse vaktmestertjeneste fr NTNUs fakulteter g enheter levert av Campusservice Pstadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefn 7491 Trndheim Høgskleringen 8 + 47

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Foto: Colourbox.com HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN // UNIVERSITETET I BERGEN

Foto: Colourbox.com HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN // UNIVERSITETET I BERGEN Foto: Colourbox.com HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2019 2021 // UNIVERSITETET I BERGEN ET GODT ARBEIDSMILJØ FOR ALLE Universitetet i Bergen skal ha en kultur for helse, miljø, sikkerhet og beredskap

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Ansvaret for NTNU har et overordnet system for virksomhetsstyring (strukturer, prosesser og verktøy).

Ansvaret for NTNU har et overordnet system for virksomhetsstyring (strukturer, prosesser og verktøy). Avdeling for virksomhetsstyring Endelig bemanningsplan godkjent av rektor 18.10 BEMANNINGSPLAN for avdeling/seksjon/gruppe: Virksomhetsstyring Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak

Detaljer

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning Christine Bergan Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Hvem er kunden? Hva forventer kunden? Hva gjør vi? Kundetilfredshetsmåling

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

Brannvern ved NTNU oppfølging av AMU-sak 37/16

Brannvern ved NTNU oppfølging av AMU-sak 37/16 AMU-sak 5/18 Brannvern ved NTNU oppfølging av AMU-sak 37/16 AMU tar informasjonen til orientering, og vil påpeke viktigheten av et systematisk og godt organisert brannvernarbeid og ønsker erfaringer med

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Bransjedagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bransjedagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Fasilitetstjenester Vet vi nok om behovene til å bestemme rett kvalitet og rett leverandør? En hovedutfordring i både privat og offentlig sektor? Fasiliteter Strategier Mål FM Brukere Bransjedagen 2014

Detaljer

FORBEDRINGSPROGRAM 2019

FORBEDRINGSPROGRAM 2019 FORBEDRINGSPROGRAM 2019 BAKGRUNN Administrerende direktør har foreslått å redusere omfanget av Forbedringsprogrammet med antall hovedsatsningsområder og prosjekter i 2019. Hensikten er å styrke forankringen

Detaljer

Vedlegg 2-Styresak Målbildet og strategikart v.10 Helse Nord IKT HF

Vedlegg 2-Styresak Målbildet og strategikart v.10 Helse Nord IKT HF Vedlegg 2-Styresak 019-2018 Målbildet og strategikart v.10 Helse Nord IKT HF Målbildet 2023 Leveranser og brukere Ressurser/ rammebet. Vi leverer fleksibel og stabil IKT på moderne og standardiserte plattformer

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2019 Helse, miljø og sikkerhet Fakultet for kunst, musikk og design

HANDLINGSPLAN 2019 Helse, miljø og sikkerhet Fakultet for kunst, musikk og design HANDLINGSPLAN 2019 Helse, miljø og sikkerhet Fakultet for kunst, musikk og design HANDLINGSPLAN 2019 INNLEDNING Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) skal være en attraktiv, stimulerende og trygg

Detaljer

Din Samarbeidspartner. FSTL 16 juni Oppfølging av driftkontrakter. Hans Olav Sandbakken YIT AS. Together we can do it.

Din Samarbeidspartner. FSTL 16 juni Oppfølging av driftkontrakter. Hans Olav Sandbakken YIT AS. Together we can do it. Din Samarbeidspartner FSTL 16 juni 2010 Oppfølging av driftkontrakter Hans Olav Sandbakken YIT AS Litt om oss Omsetning > 4 mrd. kroner Antall ansatte > 3300 Landsdekkende med 63 avdelinger over hele landet

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Krav til besvarelsen... 2 1.2 Bakgrunn for anskaffelsen... 2 1.3 Formål med anskaffelsen... 2 1.4 Omfang av arbeider... 3

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Systematisk sikkerhetsarbeid er på manges lepper, men hvordan gå fra ord til handling? Brannvernkonferansen 2019 Jan-Tore Dilling

Systematisk sikkerhetsarbeid er på manges lepper, men hvordan gå fra ord til handling? Brannvernkonferansen 2019 Jan-Tore Dilling Systematisk sikkerhetsarbeid er på manges lepper, men hvordan gå fra ord til handling? Brannvernkonferansen 2019 Jan-Tore Dilling Photo by Demetrius Washington on Unsplash Flere dager med kurs på 45 minutter

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING

KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING PLAN FOR KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING Del 2 - Mål og handlingsdel 2011-2014 Revidert 31.01.2011 Vedtatt: Revidert Gjerdrum kommunestyre i forbindelse med budsjett, sak 15/11 den 2. mars 2011 Gjerdrum kommunes

Detaljer

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 1 AV 5 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 2 AV 5 Innhold 1 Generell orientering...3 2 Arbeidstid...3 3 Krav til språk...3 4 Kvalitet på arbeidet...3 5 Leveringstid...4

Detaljer

Prisstigningsrapporten NR. 04/2007

Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 www.opak.no NØKKELTALL FOR DRIFT AV NÆRINGSEIENDOM - DRAMATISK ØKNING I ENERGIKOSTNADENE side 2/5 I vår prisstigningsrapport nr 4/2006 skrev vi: "Tiden for å iverksette

Detaljer

Forelesningen starter med en kort repetisjon av hva som er gjeldende praksis i eiendomsforvaltningsorganisasjoner

Forelesningen starter med en kort repetisjon av hva som er gjeldende praksis i eiendomsforvaltningsorganisasjoner Effektiv drift og vedlikehold COMPANYTFORDRINGER I NY ORGANISASJON00 Håkon Kvåle Gissinger Rambøll Norge AS 09.01.09 EFFEKTIV DRIFT OG VEDLIKEHOLD I går var det mye snakk om forhold som er tettes tt knyttet

Detaljer

NTNU Retningslinje for arbeid med sikkerhetskultur og opplæring innen informasjonssikkerhet

NTNU Retningslinje for arbeid med sikkerhetskultur og opplæring innen informasjonssikkerhet Retningslinje for arbeid med sikkerhetskultur og opplæring innen informasjonssikkerhet Type dokument Retningslinje Forvaltes av Leder av HR- og HMS-avdelingen Godkjent av Organisasjonsdirektør Klassifisering

Detaljer

STRATEGISK AVTALE MELLOM BOTT ØKONOMI OG LØNN DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING

STRATEGISK AVTALE MELLOM BOTT ØKONOMI OG LØNN DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING STRATEGISK AVTALE MELLOM BOTT ØKONOMI OG LØNN OG DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 1. FORUTSETNINGER Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Detaljer

Velkommen til allmøte i EA

Velkommen til allmøte i EA 16. September 2014 Velkommen til allmøte i EA V3.0 Agenda EAs funksjon for UiO - Hvorfor er vi til? Brukerundersøkelsen 2014 Mål for ny organisasjon og bedre samarbeid Målkort FDVUS-systemet God drift

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder?

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Kort om ISS Property Management Hvem er kunden? Hva forventer

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Forslag til administrativ hovedstruktur mv for Økonomi og eiendomsområdet

Forslag til administrativ hovedstruktur mv for Økonomi og eiendomsområdet 1 av 6 Økonomi og eiendomsdirektøren 15.04.2016 Notat Til: Gruppe for administrativ organisering (Børresen-utvalget) Kopi til: Fra: Økonomi og eiendomsdirektøren Signatur: JPN Forslag til administrativ

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FORVALTNINGSMILJØ PRODUKT/TJENESTER HVA GJØR DERE? Arbeids ledelse Arbeids prosesser Innkjøp FM ansvarlig Produkt/Tjenester VIKTIG Å

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mål og strategi for bygningsmessig vedlikehold i St. Olavs hospital

SAKSFREMLEGG. Mål og strategi for bygningsmessig vedlikehold i St. Olavs hospital Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 16/19 Mål og strategi for bygningsmessig vedlikehold i St. Olavs hospital Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF Dato: 28.02.2019 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

Ny styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern

Ny styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern Ny styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Rolf Sture Normann CISA, CRISC, ISO27001LI Fagleder informasjonssikkerhet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.04.2016 15/153354 16/52286 Saksbehandler: Liv Birgit Hansteen Saksansvarlig: Kristine Hjellup Horne Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

BYDRIFT-enheten Område BYUTVIKLING

BYDRIFT-enheten Område BYUTVIKLING 1 BYDRIFT-enheten Område BYUTVIKLING Revisjoner: Rev. Dato: Endring og kommentar V1 14.1.18 Første utkast til målekort for virksomhetsområdet V2 21.2.18 Presentasjon/arbeid i SU kommentarer fra D&V og

Detaljer

Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer

Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo Masterplan for UiOs eiendommer Agenda Visjon og mål Dagens situasjon Dagens finansieringsordning Viktige prosjekter som trenger finansiering

Detaljer

NTNU O-sak 28/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T

NTNU O-sak 28/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T NTNU O-sak 28/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Møtested: Telefaks Trondheim Tlf:

Møtested: Telefaks Trondheim Tlf: 1 av 2 Arbeidsmiljøutvalget Dato 16.12.2016 Referanse 2016/30480 Referat Tilstede: Kopi til: Om: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Janne Gjengaar, Judith Rødsten, Terje Robert Meisler og Arne Hestnes (arbeidsgiverrepr.),

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2020 Universitetsmuseet i Bergen INNHOLD Forord 1 Målsetting og ansvar 1.1 Overordnede målsettinger for arbeidsmiljøet ved Universitetsmuseet 1.2 HMS-mål

Detaljer

Effektiv forvaltning med FDV system

Effektiv forvaltning med FDV system Effektiv forvaltning med FDV system Plania: Om Plania Selskapet ble etablert i 1986 Leverer lt løsninger innen følgende områder : - Eiendomsforvaltning - Drift og vedlikehold - Medisinteknisk utstyr og

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikeholdsstrategi

Drammen Eiendom KF. Vedlikeholdsstrategi Vedlikeholdsstrategi Vedtatt dato 14.12.2015 Vedlikeholdsstrategi VEDLIKEHOLDSTRATEGIENS PLASS I PLANHIERARKIET Bystrategi Drammen 2036 - Byvekst med kvalitet - Eierstrategi for s strategidokument Vedlikeholdsstrategi

Detaljer

Rutiner for oppfølging, organisering (FDVUS) kompetanse, verktøy, rapportering, erfaringer i Helse Nord-Trøndelag,

Rutiner for oppfølging, organisering (FDVUS) kompetanse, verktøy, rapportering, erfaringer i Helse Nord-Trøndelag, Rutiner for oppfølging, organisering (FDVUS) kompetanse, verktøy, rapportering, erfaringer i Helse Nord-Trøndelag, 28.05.2010 Odd Salberg EIENDOM (Innhold FDVUS) EIENDOMSAVDELINGEN 100000 M2 INKLUSIVE

Detaljer

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Om Kongsberg kommunale eiendom KF 110 000 m2 formålsbygg 15 000 m2 annen eiendom 450 boliger Om oss Ca. 70 ansatte fordelt på 4 avdelinger Hva gjør vi? Planlegger nye

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

1. Bakgrunn for saken Bakgrunnen for saken er behovet for en overordnet strategi for informasjonsarbeidet i NDLA, både nasjonalt og internasjonalt.

1. Bakgrunn for saken Bakgrunnen for saken er behovet for en overordnet strategi for informasjonsarbeidet i NDLA, både nasjonalt og internasjonalt. Sak 32/13 Vedlegg 2 Vedtatt informasjonsstrategi for NDLA 2013 1. Bakgrunn for saken Bakgrunnen for saken er behovet for en overordnet strategi for informasjonsarbeidet i NDLA, både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon Anbud 15/2010 Arkivref.: 2010/3926 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon 1. OMFANG NTNU har en samlet bygningsmasse på ca 500 000 m2 og det utføres årlig større og mindre vedlikeholds- og ombyggingsoppgaver.

Detaljer

Samla campus i Trondheim

Samla campus i Trondheim Samla campus i Trondheim Byggebørsen 6. februar 2017 Kunnskap for en bedre verden Samling av campus i området rundt Gløshaugen Vedtatt av regjeringen september 2015 etter konseptvalgutredning og kvalitetssikring

Detaljer

Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning

Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning 16.03.2016 Christian Listerud og Margrethe Foss Rådgivere - Eiendomsledelse Dagens agenda Hvorfor er vi her? God eiendomsledelse LCC som underlag

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Dok.id Dokumentittel 0 Kravreferanser ISO Kontrollplan

Innholdsfortegnelse Dok.id Dokumentittel 0 Kravreferanser ISO Kontrollplan Innholdsfortegnelse Dok.id Dokumentittel 0 Kravreferanser ISO 50001 - Kontrollplan 1 1.1 Styringssystemet overordnet, systemgrenser 2.1 Oversikt ansvar, myndighet og rapporteringsstruktur 2.1.1 Rollebeskrivelse

Detaljer

Handlingsplan Adm2020

Handlingsplan Adm2020 Handlingsplan Adm2020 Handlingsplan Adm2020 HOVEDOPPGAVE FASER I ARBEIDET FRIST FORBEREDE OMSTILLING Fastsette nytt måltall og innføre stillingsstopp Utvikle omstillingsavtale og omstillingshåndbok Utvikle

Detaljer

Regler for internhusleie ved NTNU

Regler for internhusleie ved NTNU Side 1 av 10 15.3.2012 Vedlegg 3: Vedlegg til regler for internhusleie er under utarbeidelse. Disse er merket med rød skrift. 0. Innhold 1. Innledning og hensikt - roller og dokumentstruktur 2. Hvilke

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

NTNU S-sak 65/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Merete Kvidal NOTAT

NTNU S-sak 65/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Merete Kvidal NOTAT NTNU S-sak 65/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.10.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Merete Kvidal NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling ved NTNU kvalitetsprogram

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Kartlegging av tjenestetilbud hos og brukertilfredshet med Seksjon for intern service

Kartlegging av tjenestetilbud hos og brukertilfredshet med Seksjon for intern service Instituttrådsmøte 12. februar 2018 Prosjekt V2018: Kartlegging av tjenestetilbud hos og brukertilfredshet med Seksjon for intern service Seksjon for intern service (SIS) Samlet serviceavdelingene og andre

Detaljer

Tjenestebeskrivelse post

Tjenestebeskrivelse post 0 av 4 Campusservice Tjenestebeskrivelse post for NTNUs fakulteter og enheter levert av Campusservice Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54

Detaljer

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus NSH-konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell St. Olavs Hospital, Trondheim 14.-15. september 2010 Prosjekt økonomisk bærekraft Rapport

Detaljer

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø UiT Ved universitetsledelsen Tromsø 13.03.2017 Høring Organisering av UiT Norges arktiske universitet takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene fra arbeidsgruppene som vurderer ulike

Detaljer

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Lyngdal 1. november 2017 Christine Bergland Kort status fra det nasjonale programmet Det går absolutt riktig vei og Agderkommunene er med på en meget god måte!

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

Årsplan for USIT for : IT-direktør Lars Oftedal. Rammer og føringer (I) Tiltak og prioriteringer

Årsplan for USIT for : IT-direktør Lars Oftedal. Rammer og føringer (I) Tiltak og prioriteringer Årsplan for USIT for 2015-17: Tiltak og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal Rammer og føringer (I)! Strategi 2020 og SAB: Build a Ladder to the Stars! Forskningskvalitet! Utdanningskvalitet! Tverrfaglighet!

Detaljer

God morgen! Sovet trygt i natt?

God morgen! Sovet trygt i natt? God morgen! Sovet trygt i natt? Det er ikke systemet det kommer an på. Det er det systematiske arbeidet som gir trygge bygg for alle! DET ER IKKE SYSTEMET DET KOMMER AN PÅ Vannskader kostet 4.183.152.000

Detaljer