SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98"

Transkript

1 SKOGBRUKSPLANLEGGING Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover NIJOS-rapport 13/98

2 Forord Landbruksdepartementet oppnevnte en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere utviklingen innenfor skogbruksplanleggingen. Arbeidsgruppa ble anmodet om å vurdere status for skogbruksplanleggingen, og med basis i denne trekke opp hovedutfordringer og gi råd om prioriteringer og løsninger for den framtidige skogbruksplanlegging. Arbeidsgruppa legger med dette fram sin enstemmige innstilling. Oslo, 28. september 1998 Ivar Ekanger Landbruksdepartementet (leder) Lars Fredrik Stuve Norges Skogeierforbund Tord Aasland Statskog Ressursdata AS Øystein Aasaaren NORSKOG Gisle Westrum FMLA Nord-Trøndelag Lars Løfaldli Direktoratet for naturforvaltning Even Gaukstad Riksantikvaren Beate Løken Landbruksdepartementet Mette Handler NIJOS Jan-Erik Nilsen NIJOS (sekretær) I tillegg har følgende personer vært involvert i gruppearbeidet: Svein M. Søgnen, Norges Skogeierforbund Sverre Thoresen, Norges Skogeierforbund Stene Berg, Riksantikvaren Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 1

3 Innhold Kapittel 1 Innledning og mandat... 4 Kapittel 2 Sammendrag Mål for skogbruksplanleggingen Hovedpunkter i arbeidsgruppas tilrådinger... 5 Kapittel 3 Gruppas vurdering av dagens forhold Omfang og effekt av skogbruksplanleggingen Formål og virkeområde for tilskuddsordningen Omfang av skogbruksplanleggingen Brukermedvirkning og aktivisering Effekter og bruk av skogbruksplanen Takstmetoder og datafangst Takstmetoder Data som registreres Kartpolitikk Tilgjengelighet til skogbruksplandata Teknologisk utvikling Organisering og ansvar Kostnader og finansiering Kostnader ved skogbruksplanlegging Finansiering av skogbruksplanleggingen Kvalitetssikring og kontroll Kapittel 4 Hva vil vi med skogbruksplanen - mål og bruksområder Mål og bruksområder Skogbruksplanens innhold Skogeiers medvirkning i planleggingen Kapittel 5 Data for skogbruksplanlegging Datafangst Takstopplegg Datakilder Takstmetoder Rettigheter og tilgang til data og avledede produkter Innledning Rettigheter - grunnleggende kartdata Tilgang til skogbruksplandata Forvaltning av data Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 2

4 Kapittel 6 Organisering av arbeidet Innledning Hovedplan Prosjektgjennomføring Kapittel 7 Offentlig virkemiddelbruk Bakgrunn Gruppas vurderinger og tilrådinger i kap Virkemidler i skogbruksplanleggingen Juridiske virkemidler Bruk av skogbruksloven eller forskrifter etter denne for å gjennomføre obligatorisk skogbruksplanlegging Økonomiske virkemidler Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging Bruk av skogavgift og rentemidler til skogbruksplanformål Administrative virkemidler; forvaltningsoppbygging, mål og resultatstyring, veiledning, rådgivning og kontroll Forvaltningsapparat Veiledning/rådgivning/opplæring Kontroll av skogbruksplanleggingen Forholdet til annen planlegging/andre planer Kobling mellom skogbruksplanlegging og oversiktsplanlegging i skogbruket Kobling mellom skogbruksplanlegging og skogbrukets vegplanlegging FoU Kapittel 8 Administrative og økonomiske konsekvenser av arbeidsgruppas tilrådinger Hva vil vi med skogbruksplanen - mål og bruksområder Organisering av arbeidet Offentlig virkemiddelbruk Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 3

5 Kapittel 1 Innledning og mandat Bakgrunn Skogbruksplanleggingens hovedoppgave er å fremskaffe datagrunnlaget for planlegging og gjennomføring av rasjonell, flerbrukstilpasset drift av den enkelte skogeiendom, rådgivning og annen virkemiddelbruk. Skogbruksplanleggingen spiller derfor en sentral rolle i gjennomføringen av skogpolitikken. Tilskuddsordningen for skogbruksplanlegging ble etablert i 1971, og tilskudd til skogbruksplanlegging har vært budsjettmessig prioritert de senere årene. Skogbruksplanleggingen har hele tiden vært sett på som et viktig virkemiddel for å skape høy aktivitet i skogbruket. Skogbruksplanene inneholder opplysninger om både ressurs- og miljøverdier som danner grunnlaget for en balansert bruk av skogen og skogarealene. Med de ressurser som settes inn i skogbruksplanleggingen er det viktig at planleggingen gjennomføres på en rasjonell måte. Dette innebærer at styringen av virksomheten og samarbeidet mellom berørte parter må fungere tilfredsstillende. I tillegg må den praktiske skogbruksplanleggingen gjennomføres på en måte som gir data av høy faglig kvalitet. I forbindelse med forhandlingene om bruken av LUF-midlene til skogbruksformål i 1996 varslet Landbruksdepartementet en gjennomgang av ulike sider ved skogbruksplanleggingen. Med bakgrunn i de stadig økende krav til skogbruksplanens detaljeringsgrad, økende ambisjoner om planens rolle i et mer miljøriktig skogbruk og en planbestilling som synes avtagende, ønsket Landbruksdepartementet å foreta en gjennomgang av skogbruksplanleggingen. Mandat Arbeidsgruppen skal vurdere følgende: Organiseringen av takstarbeidet: - initiering - prosjektbeskrivelser - anbud - forvaltning av data Planleggingsprosessen og planens innhold, herunder: - nyansering og brukertilpasning av planene - brukermedvirkning - registreringsmetodikk og -parametre Finansieringsstrukturen Behovet for kontroll og kvalitetssikring av: - taksator - planprodukt - datasystemer Arbeidsgruppen må som en del av arbeidet også redegjøre for de økonomiske og administrative konsekvensene av sine vurderinger og tilrådinger. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 4

6 Kapittel 2 Sammendrag 2.1 Mål for skogbruksplanleggingen. Arbeidsgruppa er av den oppfatning at planmessighet er en forutsetning for et bærekraftig skogbruk og at skogbruksplanleggingen er en nødvendig forutsetning for denne bærekraftigheten. Skogbruksplanleggingen er knyttet til konkrete planer for den enkelte skogeiendom, dvs. for den enkelte eiers eller bruksrettshavers disponering av skog- og arealressursene. I arbeidsgruppas rapport er det lagt til grunn at den enkelte skogeiers evne og vilje er en sentral forutsetning for å nå skogpolitikkens mål om et bærekraftig skogbruk i Norge. Med grunnlag i vurderingene i rapporten har arbeidsgruppa kommet fram til at det er en nødvendig forutsetning for et bærekraftig skogbruk at man har en planmessig tilnærming til de utfordringer verdiskaping, ressursforvaltning og miljøansvar representerer. Hovedmålet for skogbruksplanleggingen er derfor å lage hensiktsmessige skogbruksplaner for den enkelte eiendom som bidrar til at skogeierne driver et bærekraftig skogbruk. Skogbruksplanen skal i første rekke være skogeiers verktøy for verdiskaping basert på rasjonell miljøog ressursriktig skogforvaltning, og skal fungere som grunnlag for årlig planlegging og drift. Planen skal inneholde konkrete og prioriterte forslag for behandling av de enkelte bestand, og nødvendige tiltak for å ta vare på og eventuelt videreutvikle verdifulle miljøkvaliteter. Arbeidsgruppa mener det er viktig at skogeier i større grad må gis anledning til å bidra i alle ledd i planarbeidet; forberedelser, gjennomføring og endelig planutforming. Data fra skogbruksplanleggingen vil også være et viktig bidrag til skogbruksmyndighetenes arbeid med å synliggjøre hvilke sysselsettings- og næringsutviklingsmuligheter skogbruket har i kommunen, og gi grunnlag for evaluering av virkemidler/tiltak, samfunnsplanlegging og rådgivning. Arbeidsgruppa har pekt på at skogbruksplanene for ofte bare er ressursoversikter og ikke plandokumenter. Arbeidsgruppa legger vekt på at planene bør inneholde realistiske avvirkningsprognoser og konkrete aktivitetsplaner, og at det i sterkere grad må fokuseres på verdiskapingspotensialet knyttet til virkesproduksjonen i skogen. Miljøprofilen i skogbruksplanene må også bli bedre, og man må på en bedre måte enn i dag sikre at denne informasjonen integreres i behandlingsforslagene for den enkelte behandlingsenhet. 2.2 Hovedpunkter i arbeidsgruppas tilrådinger Økt skogpolitisk måloppnåelse Arbeidsgruppa har i kap. 4 pekt på at økt måloppnåelse i skogpolitikken er avhengig av en aktiv og bevisst ressursforvaltning med vekt på miljøhensyn og verdiskapingspotensialet i skogbruket. Arbeidsgruppa har også pekt på at skogbruket står overfor mange ulike utfordringer og kompliserte avveininger som gjør det mer nødvendig enn tidligere å sikre at skogbrukstiltakene inngår i helhetlige skogbruksplaner for den enkelte eiendom. Arbeidsgruppa har derfor konkludert med at det er et mål at flest mulig skogeiendommer kan drives med basis i en skogbruksplan for et bærekraftig skogbruk. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 5

7 Økt vekt på skogeiers behov Arbeidsgruppa er av den oppfatning at bedre skogbruksplaner fordrer en sterkere medvirkning fra skogeiers side i prosessen. Dette krever økt oppmerksomhet omkring skogeiers konkrete behov, men krever også at skogeier tar et større ansvar for skogbruksplanleggingen på sin eiendom. Arbeidsgruppa mener videre at det i større grad enn i dag må åpnes for mer fleksible opplegg, med økt mulighet for skogeier til å bestille skogbruksplan på det tidspunkt som passer skogeieren. En individualisering av skogbruksplanleggingen medfører økt innsats og ressursforbruk, ikke minst om skogeier selv velger å delta konkret i ulike faser av planarbeidet. Dette vil bidra til å heve kostnadsnivået pr. arealenhet, noe som må avpasses mot behovet for effektivitet, kvalitet og behovet for kostnadskontroll gjennom hovedplan, foranalyser og selve planprosjektet. Hovedplanarbeidet; styring og samordning Arbeidsgruppa mener at et av de viktigste virkemidlene for bedre måloppnåelse innenfor skogbruksplanleggingen, er organiseringen av arbeidet. Etter arbeidsgruppas vurdering er det i dag ikke gode nok rutiner for planlegging, organisering og avklaring av ansvarsforhold. Arbeidet er blitt mer kostbart og tidkrevende enn nødvendig, og preget av uklare og sammenblandede roller. Arbeidsgruppa har i kap. 6 pekt på behovet for bedre offentlig styring av skogbruksplanleggingen, og bedre koordinering og organisering av innsatsen til dem som er involvert i skogbruksplanarbeidet. Hovedplanen og hovedplanarbeidet skal være strategiske verktøy i denne forbindelse. Økt fokus på hovedplanen forutsetter bedre planlegging og klarere prioriteringer framover, større oppmerksomhet omkring det faktiske behovet for skogbruksplaner, og økt ansvar og involvering fra skogeiernes side og fra de lokale organisasjoner/institusjoner. Hovedplanen forutsetter også at det gjøres et forarbeid som grunnlag for å avklare behov for data, registreringsmetodikk i ulike områder, kostnader mv., før det avgjøres hvilke konkrete skogbruksplanprosjekter som skal prioriteres. Hovedplanarbeidet vil være av stor betydning for økonomistyring og kvalitetssikring av skogbruksplanleggingen, og krever derfor god samordning av alle berørte parter. Mer målbevisst valg av takstopplegg Områdetakster har de siste år vært det dominerende takstopplegget. Dette har muliggjort store og effektive takserings- og planleggingsopplegg, gjerne for hele kommuner. Etter arbeidsgruppas vurdering vil områdetakst fortsatt være det mest effektive opplegget der det er planbestilling for mestedelen av arealene innen takstområdet. Arbeidsgruppa har imidlertid pekt på at planbestillingen i flere områdetakster er såpass lav at det i enkelte år går 30 til 40% av de årlige tilskuddsmidlene til taksering av skogarealer uten planbestilling. På denne bakgrunn har arbeidsgruppa kommet til at enkelttakster og fellestakster bør vektlegges mer enn i dag. Ved høy planbestilling % vil områdetakst være et riktig valg, men ved lavere planbestilling eller lavere potensial for planbestilling bør man velge fellestakst eller enkelttakst for å utnytte virkemidlene mer effektivt. For eksempel kan effekten av å velge fellestakst gi en kostnadsmessig gevinst som muliggjør høyere kvalitet på planproduktet og økt medvirkning fra skogeiers side i planprosessen. Arealdifferensiering, kvalitetssikring og resultatkontroll Arbeidsgruppa peker på behovet for økt fokus på hovedmålene i skogpolitikken; verdiskaping, ressursforvaltning og miljøhensyn. Dette forutsetter en mer bevisst arealtilpasning når det gjelder registreringsintensitet og datakvalitet, slik at det legges størst vekt på de økonomisk viktige skogarealene. På slike arealer, der det er mest aktuelt å gjennomføre skogbrukstiltak, kan man så legge økt vekt på registrering av såvel verdiskapings- som miljøelementer. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 6

8 Arbeidsgruppa mener økte krav til resultater er ønskelig framfor detaljstyring, og at dette vil redusere behovet for konkrete krav til metode. Dette krever imidlertid klare målformuleringer og et konkret opplegg for resultatkontroll, både eksternt og internt i takstinstitusjonene. All erfaring tilsier at overgang fra regelstyring til mål- og resultatstyring er krevende, og arbeidsgruppa vil derfor anbefale at en eventuell omlegging må skje gradvis. Satsing på FoU Arbeidsgruppa har i rapporten omtalt en rekke utviklingstiltak som er gjennomført eller som er i gang. Det er blant annet i gang prosjekter innen biologisk mangfold og kulturminner i skog, og arbeidsgruppa mener det også er behov for FoU-satsing rettet mot å forbedre planen som verktøy i verdiskapingssammenheng. Arbeidsgruppa har i kap. 5 pekt på at det er viktig med forskning og utvikling for å videreføre de takstmetodene vi har i dag, samt å være åpne for videreutvikling og differensiert bruk av metodene tilpasset krav om nøyaktighet og kvalitet på registreringene. Med bakgrunn i vurderinger av dagens forhold (kap. 3), er det likevel gruppas hovedvurdering at det er nødvendig med en bedre koordinering og oppfølging av offentlige midler til framtidig FoUvirksomhet, og klarere presisering av hvilke offentlige midler som skal benyttes til slike formål. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 7

9 Kapittel 3 Gruppas vurdering av dagens forhold For å ha et grunnlag for å peke på sentrale utfordringer ved skogbruksplanleggingen framover, har arbeidsgruppa innledningsvis valgt å se på den utviklingen som har vært innen skogbruksplanlegging de siste årene. Status og utviklingstrekk er i øvrige kapitler vurdert i forhold til mål og krav knyttet til skogbruksplanleggingen, og danner grunnlag for de tilrådinger arbeidsgruppa har gitt. Dagens opplegg for skogbruksplanlegging er ressurskrevende, både økonomisk og organisatorisk. Det er derfor viktig å evaluere effekten av de virkemidlene som er satt inn når nye retningslinjer skal utformes. Arbeidsgruppa har vurdert utviklingen på følgende områder: - Omfang og effekt av skogbruksplanleggingen - Takstmetoder og datafangst - Organisering og ansvar - Kostnader og finansiering - Kvalitetssikring og kontroll 3.1 Omfang og effekt av skogbruksplanleggingen Formål og virkeområde for tilskuddsordningen Det gis statstilskudd til skogbruksplanlegging over Landbrukets utviklingsfond (LUF) i henhold til forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging fastsatt av Landbruksdepartementet 22. april Forskriftens formål og virkeområde er gitt i de to første paragrafene: 1-1 (formål) Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere skogbruksplanlegging som et grunnleggende virkemiddel for å fremme et bærekraftig skogbruk som medfører: - en aktiv næringsmessig utnytting av skogressursene på kort og lang sikt. - at skogens funksjoner i forhold til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv ivaretas og videreutvikles. 1-2 (virkeområde) Tilskuddsordningen omfatter registrering av skoglige data på eiendommer og i områder, og bruken av slike data til utarbeiding av skogbruksplaner, skogoversikter og totaloversikter. Ordningen omfatter dessuten opplæring i bruk av skogbruksplan. Tilskuddsordningen gjelder alle eiendomskategorier og all skogmark hvor det kan drives skogbruk. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 8

10 Figur 1 viser den prosentvise fordelingen av ulike arealkategorier i Norge. Jordbruk 3 % Myr, våtmark 6 % Skogkledd areal 37 % Annet 18 % Ferskvann 5 % Snaufjell 31 % Figur1 - Arealfordeling i Norge (%). Totalareal: km 2 Den produktive skogen omfatter økonomisk drivverdig og ikke økonomisk drivverdig areal. Ikke økonomisk drivverdig areal er den delen av det produktive skogarealet som ikke regnes som egnet for ordinær skogbruksvirksomhet under de tekniske og økonomiske rammebetingelser vi kjenner i dag. Resten er det økonomisk drivverdige arealet, som er det arealet skogbrukets næringsvirksomhet i hovedsak vil foregå på i nærmeste framtid. I det økonomisk drivverdige arealet inngår både vernskog og andre arealer der skogbruksaktiviteten skal drives etter nærmere retningslinjer gitt av Landbruksdepartementet. Vernskoggrensene er nylig revidert, men det er ikke gjort en fullstendig arealberegning etter grenserevisjonen. Vi vet derfor på det nåværende tidspunkt ikke nøyaktig hvor stor andel vernskogen utgjør av det økonomisk drivverdige arealet. Tabell 1 viser sammenhengen mellom de forskjellige kategorier skogareal som inngår i det totale skogkledde arealet i Norge. Arealkategori: km 2 Sum skogkledd og tresatt areal: Fjellbjørkeskog: Sum skog under barskoggrensa: Uproduktiv skog inkl. trebevokst myr og snaumyr: Sum produktiv skog Vurdert som ikke økonomisk drivverdig skog: Økonomisk drivverdig skog: Tabell 1 - Norges skogareal fordelt på kategorier. Tallene for skogkledd og tresatt areal, samt beregnet sum produktiv skog, er hentet fra SKOG 96 (NIJOS). Det økonomisk drivverdige arealet er et anslag basert på skjønnsmessige vurderinger fra de enkelte fylker. Dagens skogsbilvegnett er lagt til grunn, sammen med en vurdering av aktuelle nye veg- Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 9

11 prosjekter som det er realistisk å tenke seg ut fra økonomiske betraktninger. Figur 2 viser den prosentvise fordeling av arealkategoriene som inngår i det totale skogkledde arealet i Norge. Fjellbjørkeskog 21% Økonomisk drivverdig 50 % Trebevokst impediment 18 % Tekn./økon. impediment 11 % Figur 2 - Skogarealets fordeling (%) Omfang av skogbruksplanleggingen I følge de rapporter Landbruksdepartementet mottar fra fylkene, er det etter at man igangsatte systematiske områdetakster i 1980 taksert om lag km 2. En del fylker er nå i ferd med å starte andre omdrev med planlegging, mens det i andre fylker er mye igjen før arealene er dekket med førstegenerasjons planer. Areal taksert Gjenstående areal Km 2 1. omdrev km 2 Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms 600 Finnmark 650 Sum Tabell 2 Status for taksert areal i de enkelte fylker pr Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 10

12 Gjenstående areal på km 2 er basert på at fylkene la til grunn datidens produktive areal på km 2 som aktuelt for skogbruksplanlegging. I dag takseres stort sett alle arealer etter samme opplegg og med samme registreringselementer, uavhengig av bl.a. arealenes økonomiske betydning. Arbeidsgruppa mener det er nødvendig å se på hvordan vi går videre når det skal vurderes hvilke arealer som er aktuelle for retakst. Årlig taksert areal har siden 1990 gått ned fra ca 6,5 mill. dekar til ca 3,7 mill. dekar i Nedgangen i nivå har ført til at man nå ligger på et årlig taksert areal i tråd med de opptrukne mål for omdrevshastighet på omkring 15 år % av arealet er taksert av skogeierforeningene i Norges Skogeierforbund, 10-15% av NORSKOG. Statskog SF har taksert offentlige eiendommer. Skogeierforeningene i NSF NORSKOG Statskog Sum Tabell 3 Taksert areal i 1000 dekar Planoppslutningen er for Statskog 100%. NORSKOG har en planoppslutning på 80-85%. For takstinstitusjonene i Norges Skogeierforbund varierer planbestillingen fra 58% til 73%, med et gjennomsnitt på 66,5% for de siste 6 åra. Årsaken til variasjonen mellom institusjonene, er at Statskog har taksert egne eiendommer, og at NORSKOG har større andel av enkelttakster på større eiendommer. I perioden 1990 til 1995 ble det lagd planer på noe over 70% av totalt taksert areal Brukermedvirkning og aktivisering Skogeier kontaktes i forbindelse med planlegging av oppstart av områdetaksten, men etter å ha bestilt plan er skogeier i liten grad med i planprosessen. De foreslåtte tiltakene i planen er dermed i liten grad uttrykk for eiers interesser og behov. Nordland skogeierforening og Inn-Trøndelag skogeierforening er unntak i denne sammenheng, da det der er tradisjon for at skogeieren er med i utformingen av planen. Det samme gjelder NORSKOG's planlegging på større eiendommer. I hele landet gis det i etterkant av taksten tilbud om skogbruksplankurs. Kurset er under revisjon i regi av Skogbrukets Kursinstitutt (SKI). Om lag 40% av skogeierne deltar på kurs, og det er eksempler på at deltakelse på kurs i bruk av planen settes som vilkår for utbetaling av tilskudd. Det er ca skogeiendommer i Norge med mer enn 25 dekar produktivt skogareal. Eiendommene har ulik størrelse og ulike naturgitte produksjonsforhold, og eiernes evne, vilje og mulighet til aktivt å forvalte skogressursene varierer som følge av alder, kompetanse, motivasjon og yrkesvalg. Den følgende sammenstilling av eiendoms- og eierkarakteristika viser dette (basert på Statistisk Årbok 1966, SSB). Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 11

13 Figur 3 viser hvor stor andel av eiendommene innen ulike arealkategorier som hadde avvirkning for salg i % Eiendomsstørrelse Figur 3 - Eiendommer som har avvirket for salg i prosent av antall eiendommer (1994). Figuren viser at relativt antall eiendommer med avvirkning i 1994 var lavere for de små eiendommene enn for de store. Dette er sannsynligvis et generelt bilde over tid, og kan forklares med at de små eiendommene ikke avvirker hvert år, men foretar en større avvirkning når de først hogger. Materialet fra Statistisk Sentralbyrå gir også grunnlag for å se på hvordan det relative avvirkningsnivået for den enkelte eiendomsgruppe er i forhold til eiendomsgruppas arealandel % Eiendomsstørrelse Avvirkningsprosent Arealprosent Figur 4 - Avvirkning i forhold til det totale arealet for ulike eierkategorier (1994). Figuren viser at det er samsvar mellom avvirkningsprosent og arealprosent i de ulike eierkategoriene. Det er noe lavere avvirkning på de små eiendommene enn på de store. Totalt sett har 96 % av eiendommene under 2000 daa produktiv skog. Disse har samlet noe over halvparten av det produktive arealet, og står for ca 50% av avvirkning for salg. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 12

14 Ved NIJOS (Kåre Hobbelstad) er prøveflatedata fra Landskogtakseringen koblet til landbruksregister og skogavgiftssystem for å vurdere tidligere aktivitet på prøveflatene og potensielle avvirkningsmuligheter i framtiden. Eiendomsstørrelse er knyttet til prøveflatene for å kunne analysere hvordan skogsituasjonen varierer med eiendomsstørrelse. Materialet er beheftet med en viss usikkerhet, men gir likevel grunnlag for noen konklusjoner. Resultatene viser at potensialet for økt avvirkning i stor grad ligger i områder som er langt fra markedene, og der tilgjengeligheten til skogarealene er dårligere. Når det gjelder eiendomsstørrelse viser analysene at det er et klart større potensial for å øke avvirkningen på de mindre eiendommene enn på de større. Undersøkelsen var delt i regioner, og for lavlandsområdene på Østlandet kom det klart fram at de mindre eiendommene har bedre produksjonsevne og større andel av gammelskog på alle bonitetsklasser. For større eiendommer er det bare på svakere marker med dårligere økonomi at det er overskudd av gammelskog. Disse forholdene påvirker i stor grad skogeiernes engasjement i forhold til skogbruksplanlegging, og vil legge premisser for hvordan opplegget for skogbruksplanleggingen skal utformes for at virkemiddelbruken skal være effektiv og nyttig Effekter og bruk av skogbruksplanen Skogbruksplanens betydning for skogeier er i liten grad dokumentert. Det er heller ikke gjort grundige undersøkelser av hvilken nytte offentlige myndigheter har av de data som samles inn gjennom skogbruksplanleggingen. NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Glommen Skogeierforening og Kambi AS gjennomførte i prosjektet Fra skogbruksplan til økt aktivitet. Prosjektet skulle bl.a. bidra til økt lønnsomhet ved bruk av offentlige og private midler til skogbruksplanlegging. I dette prosjektet er det gjennomført en spørreundersøkelse mot aktive skogbrukere for å kartlegge deres erfaringer med eksisterende skogbruksplaner, og ønsker for nye. Undersøkelsen viste at det overveiende flertallet av skogeierne var fornøyde med skogbruksplanen, men det var også klare ønsker om forbedringer på en del punkter. Det viste seg at mange av de misfornøyde skogeierne hadde enkle skogbruksplaner. Det man stort sett var misfornøyd med, var kvaliteten på registreringene, spesielt for bestandsvolum og behandlingsforslag. 43% av de spurte skogeierne mente at skogbruksplanen bare i noen grad har bidratt til å redusere det administrative arbeidet med skogeiendommen. Spørreundersøkelsen viste at 48% av de spurte mente administrasjonskostnadene på eiendommen ville reduseres med mer enn 10% dersom skogbruksplanen hadde vært mer tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Over 40 % av de spurte skogeierne mente de hadde stor nytte av de behandlingsforslagene som var gitt i skogbruksplanen. Arbeidsgruppa har gjennomført en spørreundersøkelse om bruk av skogbruksplanen blant samtlige skogbrukssjefer og skogbruksledere i Norge. Denne undersøkelsen viste blant annet følgende: - Planen brukes i forbindelse med veiledning av skogeier og i lov- og tilskuddssaker. Undersøkelsen viser at den gjennomsnittlige bruken av data fra skogbruksplanleggingen er relativt beskjeden. Imidlertid uttrykker skogbrukssjefene at data fra skogbruksplanleggingen fører til stor rasjonaliseringsgevinst i de tilfellene de brukes. Det er et problem for rasjonell bruk at det er liten tilgang på godt dokumenterte digitale data. Bruken av planene er størst i sentrale Østlandsområder og i Trøndelagsfylkene. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 13

15 - Av registrerte data i skogbruksplanen er følgende de som oftest blir brukt (i prioritert rekkefølge): 1. Volum- og tilvekstinformasjon 2. Hogstklasse og bonitet 3. Behandlingsforslag 4. Flerbrukselementer. De registrerte flerbrukselementer ser ut til å være lite benyttet, og skogbrukssjefene mener dessuten at kvaliteten på registreringene er for dårlig. Undersøkelsen viste videre at: - Skogbrukssjefer og skogbruksledere bruker kart i langt større grad enn datalister. - Skogbrukssjefer og skogbruksledere mener at skogbruksplanleggingen har bidratt til økt aktivitet i skogbruket. - Tilgang på data fra skogbruksplanleggingen har i stor grad ført til rasjonaliseringsgevinster i form av innspart tid ved befaringer mv. Det er kanskje skogbrukslederne som har størst nytte av skogbruksplanen i sitt daglige arbeid, og bruken er i stor grad knyttet til planlegging og gjennomføring av driftsoppdrag, og til forskjellige typer skogbehandling. Skogbruksplanen brukes i liten grad i forbindelse med tømmeromsetning og transport. Undersøkelsen viser at skogbrukssjefene foretrekker fullstendige skogbruksplaner framfor skogoversikter. Prosjektet Skogressursforvaltning med bruk av GIS/GIT (Norges forskningsråd) undersøkte i 1994 nytteverdier av økt bruk av GIS-teknologi i norsk skogressursforvaltning. Undersøkelsen rettet seg mot offentlig skogetat, større skogeiere og skogeierforeninger. Undersøkelsen viser at nytteeffekten av skogbruksplanene ikke er tatt ut i full målestokk på grunn av at tilgjengeligheten er for dårlig. Dette skyldes i første rekke at overføring av egenskaper og kart fra takstsystemene til andre systemer medfører økte kostnader og problemer med datakvalitet. En spørreundersøkelse fra NIJOS i 1994 viser at Fylkesmannen har beskjeden etterbruk av data fra områdetakstene. Skogoversikter og totaloversikter har i et visst omfang bidratt til effektivisering av forskjellige planleggingsoppgaver. Dersom dataene både er tilgjengelige og av tilstrekkelig kvalitet, gir registreringene fra skogbruksplanleggingen et godt grunnlag for landbruksmyndighetenes generelle arbeid med arealforvaltning, oversiktsplanlegging i skogbruket, vegplanlegging, jord- og konsesjonslovsaker, delingssaker, m.m. Jordskifteverket bruker skogbruksplandata ved skifte av skog, men i mindre grad enn jordskifteverket ønsker. Dette skyldes i første rekke forhold ved kvalitet som beskrevet i kapittel 3.5. Jordskifteverket konstaterer at det er brukt ulike standarder takstinstitusjonene i mellom. Det er også eksempler på at hver takstinstitusjon har flere ulike standarder. Rapporten Jordskifteverkets arbeidsrutiner (1995) fra en arbeidsgruppe nedsatt av Landbruksdepartementet peker på store gevinster ved å samordne områdetakster og større jordskiftetakster dersom man i større grad kan ta i bruk data som er registrert ved områdetakster. Jordskifteverkets Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 14

16 arbeidsgruppe tilrår derfor at Jordskifteverket tar i bruk den standarden som utvikles for skogbruksplanlegging. 3.2 Takstmetoder og datafangst Takstmetoder Skogbruksplanforskriften sier følgende: 2-2 (krav til takstmetoder) Enkelttakst På mindre eiendommer kan takseringen skje som bestandstakst med relaskop eller fototakst med markkontroll. På eiendommer som både har over dekar produktivt skogareal og en antatt produksjonsevne på over m 3 u.b., skal bestandstaksten kombineres med en prøveflatetakst. Minimumskrav til antall prøveflater og antall prøvetrær pr. taksator går frem av vedlegg 1 og 2. Ved systematisk prøveflatetakst er det, uavhengig av eiendomsstørrelse, tillatt å bruke stratumvise gjennomsnittstall for volumbestemmelse i de enkelte bestand. Områdetakst Bestandstaksten skal kombineres med en prøveflatetakst. Minimum antall prøveflater og minimum antall prøvetrær pr. taksator går frem av vedlegg 1 og 2. Dersom enkelteiendommer innenfor området både har over dekar produktivt skogareal og en antatt produksjonsevne på over m 3 u.b., må antall prøveflater og prøvetrær på eiendommen tilfredsstille kravene som er stilt ved enkelttakst. Fylkesmannen kan under spesielle skogforhold gi dispensasjon fra takstmetodekravene. De takstmetoder som er i bruk i dag følger stort sett de retningslinjene som er gitt i forskriften, og det benyttes kombinert bestandstakst og prøveflatetakst over det meste av takstarealet. Takster på arealer av mindre økonomisk betydning blir ofte utført som rene fototakster. Det er i en del områder, spesielt på Vestlandet og i nordlige deler av landet, gitt dispensasjoner fra forskriftens krav om prøveflatetakst. Grunnen til dette er at det er usikkert hvilken kvalitet man oppnår ved bruk av denne metoden under de skogforhold som råder i disse deler av landet. Det er derfor gjennomført et prosjekt der Fylkesmannens landbruksavdelinger i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, samt Hordaland Skogeigarlag og NIJOS, har vurdert egnetheten av denne metoden på Vestlandet. Resultatet av prosjektet viser at kombinert takst er like relevant på Vestlandet som i landet for øvrig for å korrigere planleggerne for systematiske feil. Prosjektet peker også på problemstillinger som oppstår fordi det kan være forskjell på innmålt kvantum ved avvirkning og kvantum oppgitt i skogbruksplanen. Det er her en stor usikkerhetsfaktor når nøyaktighet på bestandsvolum skal dokumenteres. Tolking av bilder og bruk av digitale bilder er teknologi som er i sterk utvikling, og det er en økende andel av bestandstakstene som utføres som fototakst. Som eksempel kan nevnes at en enkelt operatør innen fototakst i 1996 fototakserte ca 1,3 mill. daa i oppdrag for skogeierforeningene. Fototakstene omfatter i hovedsak forhåndsinndeling av bestand og tolking av skoglige data som volum pr. dekar. Slike takster blir stort sett kombinert med markkontroll. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 15

17 3.2.2 Data som registreres De parametre som registreres har en direkte sammenheng med kravene som stilles til innholdet i skogbruksplanen, og her sier dagens forskrift følgende: 2-3 (krav til skogbruksplan) Skogbruksplan skal inneholde et bestandsinndelt kart, opplysninger om hele skogeiendommen og opplysninger om det enkelte bestand. Takstmetoden skal være beskrevet. Kart med bestandsinndeling Kartet skal være målestokkriktig, og ikke i mindre målestokk enn 1: Det forutsettes bestandsinndeling etter bonitet, hogstklasse og treslag. Eiendomsopplysninger Skogbruksplan skal gi følgende opplysninger om hele skogen: - Totalt areal fordelt på markslag - Produktivt skogareal fordelt på boniteter og hogstklasser - Volum fordelt på treslag, boniteter og hogstklasser - Tilvekst (h.kl. 2-5) og tilvekstprosent (h.kl. 3-5 og h.kl. 5) - Produksjonsevne Bestandsopplysninger Skogbruksplan skal gi følgende opplysninger om det enkelte bestand: - Areal - Hogstklasse - Bonitet - Volum - Alder - Treslag - Tetthet - Behandlingsforslag I behandlingsforslagene skal det gis råd om hvordan hensyn til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv skal ivaretas. I vernskog skal behandlingsforslagene være tilpasset de nærmere retningslinjer for forvaltning av vernskogen som gjelder for området. Behandlingsforslag vedrørende valg av foryngelsesmetode skal gis på grunnlag av en konkret vurdering av de lokale forhold. Dessuten skal mulighetene for produksjon av kvalitetsvirke vektlegges ved utarbeidelse av behandlingsforslag. De flerbrukselementene som registreres har stort sett vært begrenset til kantsoner, og flerbrukstilpasninger i behandlingsforslagene har i liten grad gått videre enn til forslag av typen spar store lauvtrær. I den grad det er registrert nøkkelbiotoper i forbindelse med skogbruksplanleggingen, har dette arbeidet hittil bygd på rent skjønnsmessige vurderinger av hva som er de viktigste skogarealene for det biologiske mangfoldet. Arbeidet har også vært basert på en hypotese om at enkelte arter fungerer som indikatorer for at også andre arter og miljøkvaliteter er til stede. Denne sammenhengen er ikke dokumentert, og det er heller ikke gjennomført vitenskapelige undersøkelser for å sammenligne nøkkelbiotopenes innhold med det som finnes i omkringliggende skogområder. Det er også manglende kunnskaper om hvilken rolle nøkkelbiotoper kan spille i forvaltningen av sjeldne arter. Landbruksdepartementet ønsker derfor å bedre det faglige grunnlaget før landsdekkende registreringer av miljøverdier for biologisk mangfold settes i gang. Norsk institutt for skogforskning (NISK) har fått i oppdrag av Landbruksdepartementet å gjennomføre prosjektet Miljøregistreringer i skog biologisk Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 16

18 mangfold. Hovedmålsettingen for arbeidet er å utvikle og utprøve et verktøy som kan nyttes i skogbruksplanlegging for registrering og overvåking av miljøkvaliteter for biologisk mangfold. Miljøregistreringsprosjektet omfatter også et delprosjekt for registrering av kulturminner. Delprosjektet for kulturminneregistrering er startet med NIJOS som ansvarlig institusjon. Det er et mål for prosjektet å utvikle metoder som kan bidra til at den enkelte skogbruker unngår å skade kulturminner som følge av manglende registreringer og kunnskap om hvilke kulturminner som finnes, hvordan de ser ut og hvor de er. Det legges vekt på å utvikle registreringsmetoder for bruk i forbindelse med skogbruksplanleggingen, og å undersøke om registrering av kulturminner på sikt kan foregå gjennom takstinstitusjonenes eget registreringsarbeid knyttet til skogbruksplanleggingen. Dette vil styrke grunnlaget for å ta konkrete miljøhensyn på den enkelte eiendom. Prosjektet er planlagt avsluttet i For å kunne innarbeide miljøhensyn på tvers av eiendomsgrenser på en rasjonell måte i skogbruksplanleggingen, er det arbeid i gang for å utvikle datatekniske løsninger og modeller som kan være nyttige verktøy for en slik planlegging. Det er imidlertid gjort få forsøk på praktisk gjennomføring av ideene og teoriene innenfor feltet landskapsøkologi, og utfordringen er nå å synliggjøre eventuelle positive effekter for skogeierne av å samarbeide om planløsninger der dette er påkrevd for å ta spesielle miljøhensyn. Arbeidsgruppa konstaterer at det i liten eller ingen grad registreres parametre som er spesifikt rettet mot å øke verdiskapingen i skogbruket på den enkelte eiendom. Det leveres derfor få planer med registreringer knyttet til f.eks. virkeskvalitet, tilgjengelighet og fleksibilitet i valg av driftsområder og - kvantum. Skogbruksplanleggingen er i stadig utvikling, og nedenfor er det gitt en oversikt over noe av det som er forsøkt eller er under utprøving innenfor området registreringer og registreringsopplegg: - Med sikte på å kunne gi skogen en mer naturtilpasset skogbehandling er vegetasjonstyper i henhold til Barskogens vegetasjonstyper (Larsson, Kielland- Lund og Søgnen, 1994) blitt registrert de siste årene. Nytteverdien av disse registreringene vet vi foreløpig lite om. NIJOS har foretatt en evaluering av metoden som er brukt i områdetakst i Åmot og Ringsaker (NIJOS rapport 3/96). Rapporten konkluderer med at resultatet ikke er godt nok fordi kartleggingen i for stor grad gir uttrykk for tilstanden knyttet til bestandets suksesjon, og ikke til voksestedets egenskaper. Takstopplegget som benyttes i dag synes også å være for grovmasket til at en ved denne metoden for vegetasjonsregistrering kan skille ut små arealer innimellom som kan være av særlig stor betydning for det biologiske mangfoldet. Det er heller ikke undersøkt hvilke kostnader som knytter seg til slike registreringer. - Det er i to områdetakster (Søndre Land i Oppland og Sør-Odal i Hedmark) registrert bestandsuavhengig bonitet og vegetasjonstyper. Registreringen av bestandsuavhengig bonitet sikter mot å angi markas produksjonsevne i mer varige, naturgitte enheter, og sammen med vegetasjonstyperegistreringer håper man dette kan bidra til bedre voksestedsbeskrivelser. Registreringene i de to områdetakstene er evaluert av NIJOS. Hovedkonklusjonen fra evalueringen er at dagens kompetanse på figurering og vegetasjonsklassifisering ikke er tilstrekkelig for å oppnå en tilfredsstillende kvalitet på registreringene. Det er heller ikke dokumentert slike registreringer gir økonomisk gevinst, eller hvilken gevinst denne type registreringer gir når det gjelder å dokumentere miljømessige forhold. - Bestands- og eiendomsuavhengig bonitet foreligger i Økonomisk kartverk (ØK). Det kan gi store Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 17

19 innsparelser både i tid og kostnader dersom man kan ta disse dataene i bruk i skogbruksplanleggingen. En forutsetning er imidlertid at man har et bonitetskart som tilfredsstiller de krav skogbruket har til nøyaktighet. Institutt for skogfag ved NLH har gjennomført et prosjekt som tar for seg ulike problemstillinger ved dette (Skogforsk ). Hovedkonklusjonen fra dette arbeidet er at bonitet basert på ØK vil gi systematiske feil på de beste og dårligste markene. Konsekvensene av dette vil bli vurdert i et nytt prosjekt som instituttet har startet i samarbeid med NIJOS. Det er også etablert databaser for miljødata av ulike slag. Direktoratet for Naturforvaltning arbeider nå med å videreutvikle tre databaser for stedfestet naturinformasjon: - NATURBASE (det arbeides nå med ny versjon.) - Limnobase (database for informasjon om ferskvann) - Inngrepsfrie naturområder Tilsvarende er Riksantikvaren i gang med et arbeid for å utvikle NOREK-fortidsminner til et brukervennlig redskap for bruk og forvaltning av arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer. Registeret inneholder informasjon om og stedfesting av ca enkeltobjekter, hvorav langt de fleste er knyttet til dyrket mark. I skog er kartleggingen av kulturminner og tilgangen på informasjon dårligere enn på dyrket mark, og det er stor fare for at mange kulturminner går tapt Kartpolitikk Det er rasjonelt for arbeidet med skogbruksplanleggingen at det foreligger korrekte digitale eiendomsdata. Situasjonen er imidlertid at slike data ofte ikke finnes, eller har for dårlig kvalitet. I tillegg er tilgjengeligheten til denne type data vanskelig på grunn av store kostnader ved innkjøp. En infrastruktur av kartdata er nødvendig for langsiktig ressursforvaltning og miljøvern, for vekst og utvikling i næringslivet, for utbygging og drift av annen infrastruktur (f.eks. veger), for effektivisering av den offentlige forvaltning, m.m. Kartdata er en forutsetning for å drive planlegging og å fatte beslutninger både i privat og offentlig virksomhet. Det er derfor viktig at det finnes en infrastruktur av digitale kartdata som er tilgjengelig for alle på like vilkår. Med dagens politikk er dette ikke tilfellet. Det vil med det nåværende tempo ta 25 år før Norge får landsdekkende kartdata. Det har gjennom de senere årene vært ført en politikk som innebærer at etableringen av de nasjonale kartdata for en stor del må finansieres av brukerne, bl.a. gjennom Geovekstsamarbeidet 1. Det brukes mye ressurser på å skaffe til veie småbeløp, og brukernes betalingsevne blir bestemmende for prioriteringen av områder som kartlegges. Dette favoriserer utbyggingstiltak og dermed avgrensede arealer, og resultatet er at kartleggingen har vært knyttet til disse interessene. Konsekvensen er en interesseforskyving på bekostning av helhetlig kartlegging med sikte på samfunnsplanlegging, ressursforvaltning, natur- og miljøbasert næringsutvikling m.m., med behov for kartdata som dekker hele kommuner. Arbeidsgruppa konstaterer at samarbeidet i mange tilfeller ikke fungerer tilfredsstillende i forhold til skogbruksplanleggingens behov, og at det er nødvendig at forhold omkring Geovekst utredes nærmere. 1 Geovekst er et samarbeid mellom store produsenter og brukere av kartdata i Norge om etablering og forvaltning av ØK og tekniske kart. Samarbeidet er organisert på fylkesnivå og parter er Statens vegvesen, energiverkene, kommunene, Statens kartverk, Telenor samt landbruket (statlige landbruksetater, skogeierorganisasjonene og Statskog SF). Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 18

20 Produksjonen av Digitalt MarkslagsKart (DMK) skjer i dag i prosjektet DMK-2000, som finansieres av Landbruksdepartementet. De fylker som ikke har et godt nok kartgrunnlag for skanning, faller utenfor produksjon av DMK. Dette fører igjen til at disse fylkene ikke kan delta i geovekstsamarbeidet, da deres egeninnsats uteblir samtidig som kanskje også de områdene som landbruket er interessert i å få kartlagt, ikke er prioritert av f.eks. andre parter i Geovekst. Denne situasjonen er opplagt uheldig for de fylker det gjelder. Når det gjelder spørsmålet om rettighetsforhold, knytter dette seg for skogbruksplanleggingens del delvis til de grunnleggende kartdata, og delvis til de data som etableres ved gjennomføring av takster. Det har vært uklart hvilke rettigheter de ulike aktører har og hva det innebærer. Geodata (kartdata) er immaterielle produkter og kan som sådanne ikke eies, men man kan ha rettigheter til dem. Rettighetsforholdene er regulert gjennom Lov om opphavsrett til åndsverk. Mye av uklarhetene skyldes manglende felles begrepsapparat og forståelse for hva det innebærer å ha rettigheter. Dette har resultert i konflikter om utlevering og bruk av data. Innen kartbransjen har man, bl.a. gjennom Geovekstsamarbeidet, lykkes med å rydde opp Tilgjengelighet til skogbruksplandata Innen skogbruksplanlegging, som i kartbransjen generelt, har det hersket uklare forhold vedrørende tilgjengelighet og rettigheter til data som produseres. Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging beskriver vilkår, rettigheter og tilgjengelighet til bruk av skogbruksplandata: 5-1 (bruk av data fra skogbruksplanleggingen) Når det er gitt tilskudd til skogbruksplan skal kommunen, som landbruksmyndighet, ha en kopi av planen. Utførte beregninger vedrørende økonomi kan ikke kreves utlevert fra takstinstitusjon eller skogeier. Ved områdetakster skal kommunen i tillegg ha alle skogoversikter og totaloversikter som utarbeides. Fylkesmannen, som landbruksmyndighet, kan kreve å få utlevert kopier av skogbruksplaner, skogoversikter og totaloversikter. Fylkesmannen, kommunen og Jordskifteverket kan som landbruksmyndigheter, bruke alle dataene, analoge og digitale, fra skogbruksplanleggingen i sitt arbeid med rådgivnings-, planleggings- og forvaltningsoppgaver. Skogbruksplaner og skogoversikter kan ikke utleveres til andre. For data på bestandsnivå som angir areal, bonitet, hogstklasse, prosentvis fordeling av treslag, sjikting og vegetasjonstype er det imidlertid ikke begrensninger i bruken. Landbruksmyndighetene kan bare utlevere slike data som datautskrifter eller som kartfestet informasjon. Systematisk innsamling, bearbeidelse og bruk av slike data krever konsesjon etter lov av 9. juni 1978 nr. 48 om personregistre m.m. (personregisterloven). Andre skogbruksplandata enn dem som er nevnt i leddet ovenfor, skal ikke brukes i oversiktsplaner eller andre ressursoversikter uten at de er anonymisert i henhold til bestemmelsene om taushetsplikt i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Landbruksdepartementet, Fylkesmannen og kommunen som landbruksmyndighet har fått konsesjon fra Datatilsynet til å føre register for skogbruksplandata. Skogeierforeningene har tilsvarende konsesjon. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover 19

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar

PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar 1 PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar Høringsperiode 3.oktober 3.november Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Org. som har kommet med høringssvar... 3 Generelle innspill til sertifiseringssystemet...

Detaljer

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Sluttrapport Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Endringer i byggekvalitet

Endringer i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Anna Næss Rolstad, Jacob Mehus, Vidar Stenstad og Viggo Nordvik Endringer i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Rapport fra fase 1

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Innhold 4 Levende Skog Kravpunkter: 9 1. Arbeidskraft og kompetanse 10 2. Avfallshåndtering 11 3. Bekyttelse av skogarealet 11 4. Biologisk viktige områder 18

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft?

Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? 2012 Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? Glommen skog BA Rapport forprosjekt 19.06.2012 Innhold Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? Forprosjekt....

Detaljer