Rundskriv 11/10. Rundskriv om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv 11/10. Rundskriv om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Innhold"

Transkript

1 Rundskriv 11/10 Kontaktperson: Til kommunene og fylkesmennene Jørn Lileng Vår dato: Vår referanse: /001 M-3/2004 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: LMD, Skog og landskap Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Rundskriv om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering Innhold Innledning.2 Merknader til forskriftens bestemmelser...3 Til 4 Krav til standarder og takstopplegg...3 Til 5 Områdetakst krav til forhåndsbestilling og ekstern finansiering 4 Til 6 Krav til skogbruksplan og ressursoversikt.4 Til 7 Beregning av tilskudd til skogbruksplaner, ressursoversikter, kurs, m.m.5 Til 9 Organisering og utbetaling 5 Til 11 Forvaltning av data fra skogbruksplanleggingen...11 Til 12 Bruk av data fra skogbruksplanleggingen.12 Avslutningsvis.13

2 Statens landbruksforvaltning Side: 2 av 13 Innledning Landbruks- og matdepartementet fastsatte gjeldende forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer 4. februar Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging ble endret med virkning fra Blant annet ble vedtaksmyndigheten flyttet fra kommune- til fylkesnivå. Endringene i forskriften og behov som er framkommet både fra næringen og forvaltningen om tydeligere presisering av ansvar og roller for de aktørene som deltar i skogbruksplanprosessen, har medført behov for å revidere rundskriv til forskriften. Organisering av prosessen, dokumenter og maler som kan være til nytte er vurdert og gjennomgått og følger som vedlegg. Rutinene for tilskuddsutbetaling til skogeier er gjennomgått og er strammet inn etter anbefaling fra riksrevisjonen. Det er et mål å lage skogbruksplaner som er tilpasset den enkelte skogeiers ønsker og behov, og der det tas hensyn til arealenes potensial for næringsmessige utnyttelse og miljøverdier. For å motta statlig tilskudd etter denne forskriften stilles det krav om miljøregistreringer på den enkelte skogeiendom. Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) har sammen med Landbruks- og matdepartementet utgitt en håndbok 1 om registrering av livsmiljøer i skog. Her beskrives blant annet hvordan livsmiljøene registreres og rangeres. Boken ombehandler også ulike parters roller under utvelgelsen av skogområdene med spesielle miljøhensyn. Denne rolleavklaringen er nyttig informasjon i arbeidet med skogbruksplanleggingen. Hovedhensikten med skogbruksplanleggingen var opprinnelig å forbedre ressurs- og kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med skjøtsel og hogst av skog. Dette er fortsatt sentralt i planleggingsarbeidet. Økende oppmerksomhet rundt miljøhensyn og annen næringsvirksomhet har økt omfanget av informasjonen som ligger i skogbruksplanene. Dette har også bidratt til at informasjonen i skogbruksplanene har nytteverdi innenfor flere områder enn tidligere, slik som skogsertifisering og frivillig vern av skog. 1 Miljøregistrering i skog biologisk mangfold. Veileder for rangering og utvelgelse. Norsk institutt for skog og landskap.

3 Statens landbruksforvaltning Side: 3 av 13 Rundskrivet omtaler vilkår for etablering, bruk og forvaltning av skogbruksplandata som det gis statlige tilskudd til. Til rundskrivet er det flere vedlegg som gir mer detaljerte beskrivelser og retningslinjer for takstopplegg, funksjoner, leveransespesifikasjoner samt hjelpemidler i form av maler for kravspesifikasjoner, tilbud og avtaler. Både rundskrivet og vedleggene er lagt ut på hjemmesidene til Statens landbruksforvaltning ( og Skog og landskap ( Dette rundskrivet erstatter rundskriv M-3/2004. Merknader til forskriftens bestemmelser Til 4 Krav til standarder og takstopplegg Skogeier er beslutningstaker og ansvarlig for utforming av skogbruks- og miljøtiltak på egen eiendom, og det er derfor viktig at skogsbruksplanene er tilpasset skogeiernes behov. Målet er en rasjonell og hensiktsmessig bruk av skogsressursene. Norsk institutt for skog og landskap fastsetter, godkjenner og publiserer standarder, takstmetoder og funksjoner til bruk i skogbruksplanleggingen. Et godt ressurs- og kunnskapsgrunnlag i forbindelse med skjøtsel og hogst krever god miljøkunnskap. Da er det viktig å ha et registreringsopplegg for biologisk mangfold som er enhetlig og har en felles plattform når skogbruket skal ivareta sitt sektoransvar for miljø. Dette innebærer at også miljøregistreringene som integreres i skogbruksplanleggingen må gjennomføres etter en klart definert instruks som gjør registreringene dokumenterbare og etterprøvbare, og som gir objektive og sammenlignbare registreringer. Skogeier er beslutningstaker og ansvarlig for utforming av skogbruks- og miljøtiltak o.a. på egen eiendom, og det er derfor viktig å legge til rette for at registreringene gir et godt beslutningsgrunnlag, og at man i registreringsfasen ikke blander registreringer og forvaltningsmessige avgjørelser. Skog og landskap har ansvar for utvikling og publisering av metodikk i forbindelse med miljøregistrering i skog (MiS).

4 Statens landbruksforvaltning Side: 4 av 13 Til 5 Områdetakst krav til forhåndsbestilling og ekstern finansiering Takseringsarbeidet i forkant av skogbruksplanleggingen kan gjennomføres som enten områdetakster for et helt område (for eksempel en kommune), fellestakster for flere eiendommer som har bestilt plan eller enkelttakster for den eller de eiendommer som har bestilt plan. I 5 stilles det krav til at minimum 50 % av skogarealet som inngår i et planlagt takstområde skal være forhåndsbestilt fra skogeierne før takstarbeidet igangsettes som områdetakst. Det kan brukes tilskuddsmidler til å finansiere kartlegging av de arealene der det ikke er bestilt en plan, forutsatt at minst 20 % av takstkostnadene knyttet til disse arealene finansieres med andre midler. Det forholdsvis lave kravet til oppslutning for områdetakstene er først og fremst satt med tanke på å bidra til økt skogbruksplanlegging i områder med liten tradisjon for skogbruk. I områder med et aktivt skogbruksmiljø og mye skogsressurser bør Fylkesmannen stille klart strengere krav til oppslutning. Alternativt bør det velges en fellestakst som bare involverer de eiendommene som bestiller takst. For å øke arealene som inngår i det planlagte takstområde har Fylkesmannen anledning til å differensiere tilskuddene for å motivere flest mulig skogeiere til å bestille skogbruksplan. Til 6 Krav til skogbruksplan og ressursoversikt For å få kostnadseffektive takstopplegg som tar hensyn til arealenes betydning for skogeierne, bør det i planleggingsfasen foretas en hovedinndeling av skogarealene etter avkastningsevne. Avkastningsevnen er et viktig grunnlag for å kunne avklare hvilke investeringer, for eksempel i skogbruksplan, som er økonomisk forsvarlige. I takstopplegget må det inngå en dokumentasjon av hvilken metode for datafangst som er brukt i de enkelte bestand innenfor de ulike arealkategoriene. I forprosjekteringen kan det være hensiktsmessig å dele skogområdene inn i tre hovedkategorier med hensyn til avkastningsevnen. I områder med høy avkastningsevne vil det være mer aktuelt med detaljert og nøyaktig informasjon sammenlignet med lavproduktive skogområder. Disse tre kategoriene kan beskrives som skogområder, (i) med stor skogbruksaktivitet og høy produksjon, (ii) med lav skogbruksaktivitet og lav skogproduksjon og (iii) uten økonomisk drivverdige skogarealer.

5 Statens landbruksforvaltning Side: 5 av 13 Til 7 Beregning av tilskudd til skogbruksplaner, ressursoversikter, kurs, m.m. Som grunnlag for beregning av tilskuddssatser må Fylkesmannen gjøre en vurdering av de totale kostnadene i forhold til nytteverdi og tilgjengelige tilskuddsmidler. Utviklingen av datafangst i forbindelse med skogbruksplanleggingen har gått i retning av mer fjernmåling, med blant annet flybåren laserskanning. Det mest kostnadseffektive opplegget for fjernmåling, isolert sett, er som oftest en heldekkende datafangst for takstområdene. Det må imidlertid vurderes om dette totalt sett gir bedre og billigere planer til den enkelte skogeier. Dersom det foretas fjernmåling på skogeiendommer der det ikke er bestilt en plan må minst 20 % av kostnadene knyttet til arealene uten planbestilling finansieres med andre midler, jf 5, for at det kan gis tilskudd til å utarbeide en ressursoversikt for disse områdene. Hvis det derimot ikke fremskaffes andre midler, gis det heller ikke tilskudd til å bearbeide dataene for områdene uten planbestilling. Det er et mål at planene skal bidra mer til en aktiv og bærekraftig bruk av skogressursene. Et viktig bidrag til dette er at skogeierne er godt kjent med sin egen skogbruksplan og hvilke muligheter som ligger i å utnytte eiendommen. Derfor bør det arrangeres kurs og opplæring i bruk av planene. Ved kursopplegg som godkjennes av Fylkesmannen kan skogeier få dekket inntil 50 % av kostnadene ved deltagelse. Til 9 Organisering og utbetaling De fylkesvise hovedplanene for skogbruksplanlegging som Fylkesmannen utarbeider i samråd med kommunene og næringsorganisasjonene, gir de overordnede føringene for når og hvor skogbruksplanarbeidet bør gjennomføres. Hovedplanen for fylket må oppfattes som en virkemiddelstrategi som skal angi en grov skisse for framdrift og årlig planleggingsomfang i den nærmeste 10-årsperioden. I tillegg skal planen inneholde et konkret handlingsprogram for de nærmeste 3-4 år. Denne skal legges til grunn for fordelingen av tilskuddsmidler. Skogbruksplanleggingen består av forholdsvis kompliserte prosesser med mange involverte parter. Derfor er det viktig med en god planlegging og ryddige prosesser i dette arbeidet.

6 Statens landbruksforvaltning Side: 6 av 13 Skogsbruksplanleggingen deles ofte opp i for- og hovedprosjekt. I mange tilfeller vil innledende arbeider til selve skogsbruksplanarbeidet gjennomføres som et forprosjekt (fase 1). Hovedprosjektet består som regel av to faser, prosessen før avtalen om oppdraget inngås (fase 2) og selve gjennomføringen av skogbruksplanleggingen (fase 3). Tabell 1 viser en oversikt over disse fasene i forhold til arbeidsoppgaver og ansvarsforhold.

7 Statens landbruksforvaltning Side: 7 av 13 Tabell 1: Oversikt over de ulike fasene i skogbruksplanleggingen. Faser Beskrivelse Ansvarlig Medvirkende Hovedplan og handlingsprogram Forprosjekt Fase 1 Fase 2 Fase 3 Hovedplan: Fylkesvis og 10-års rullerende Handlingsprogram: Konkret program for de nærmeste 3-4 årene Initiativ til takstprosjekt, innkalle kommunen og skogeierorganisasjonene Innhenting av grunnleggende informasjon om arealer og eiendomsforhold Vurdere kvalitet og behov for grunnlagsdata (geodata) Vurdering av tilskuddsbehovet Etablere en prosjektgruppe som skal representere skogeierne Vurdere 1 om det skal være områdetakst, fellestakst eller enkelttakst Kartlegge interessen for skogbruksplan blant skogeierne Utarbeide kravspesifikasjon 3 for takstoppdrag Sende tilbudsforespørsel om takstoppdraget til aktuelle oppdragstagere Behandle tilbudene og velge oppdragstager Planbestilling 4 og søknad om tilskudd fra skogeier Avtale 4 om oppdraget inngås Takstoppdraget gjennomføres Tilbud til skogeierne om opplæring i bruk av planen Tilskuddsutbetaling Takstoppdraget avsluttes og kontrolleres/godkjennes FMLA FMLA FMLA Skogeiernes interesseorganisasjoner Hovedprosjekt Prosjektgruppe Oppdragstaker og prosjektgruppe FMLA 1 : Vurderingen tas med utgangspunkt i kartlegging av interesse og behov blant skogeierne 2 : Aktuelle oppdragstagere presenterer kompetansen og produktportefølje 3 : En beskrivelse av hva en kravspesifikasjon skal inneholde finnes i vedleggene 4 : Planbestilling og avtale må sees i sammenheng Kommuner Skogeiernes interesseorganisasjoner Geovekst Kommune Kommune Skogeiernes representanter Tilbydere 2 FMLA Kommune Oppdragstaker

8 Statens landbruksforvaltning Side: 8 av 13 Fase 1: I denne fasen innhentes grunnleggende informasjon om arealsituasjonen og eiendomsforhold. Dette gir grunnlag for avgrensing av takstområdet samt vurdering av takstmetoder og detaljeringsnivå på ulike arealkategorier, slik at planene i størst mulig grad tilpasses skogeiernes behov. Ved fjernmåling, fjerntolkning eller relaskoptakst, som er likestilte takstmetoder, stilles det krav om kontroll eller kalibrering i felt. Dette kan være i form av kombinert takst (bestandstakst korrigert med beregninger fra prøveflatetakst), systematiske prøveflater på utvalgte arealtyper eller stikkprøvekontroll i enkeltbestand. Kontrollen skal dokumentere kvaliteten på registreringene. I områder med lav produksjon eller liten aktivitet, samt i områder uten planbestilling, kan man ikke stille de samme krav til kvalitet og nøyaktighet. I slike områder er det ikke krav til kontroll i felt. I denne fasen vil det også være naturlig å avklare kostnadsmessige besparelser gjennom et samarbeid med Geovekst 2. Informasjonen som innhentes vil også være grunnlag for vurderingen av tilskuddsbehov i prosjektet. I dette arbeidet er det viktig å trekke inn lokal kompetanse representert ved skogbruksmyndighet i kommunen og skogeierorganisasjonene. Fase 2: Fylkesmannen tar initiativ til å opprette en prosjektgruppe som skal representere skogeierne i prosjektet. Kommunen kan ha sekretærfunksjonen i prosjektgruppa, og Fylkesmannen bør ha en rådgivende rolle i det videre arbeidet. Når en prosjektgruppe opprettes er det viktig at de medvirkende er bevisst sine roller og unngår situasjoner som kan gi habilitetsproblemer. Dette er spesielt aktuelt når tilbyder er skogeiers egen interesseorganisasjon. Som inspirasjon og grunnlag for det videre arbeidet i prosjektgruppa kan det være hensiktsmessig å invitere aktuelle oppdragstakere til å presentere kompetanse og produktportefølje. De vil også kunne komme med nyttige råd og innspill til prosjektet. Dette kan også være en god anledning til å invitere spesielt interesserte skogeiere og andre som kan bidra til å markedsføre skogsbruksplanen. 2 Geovekst er samarbeid om etablering og vedlikehold av de mest nøyaktige kartdata i Norge. De sentrale Geovekst-partene er Statens Vegvesen, energiforsyningen, kommuner, Statens kartverk, Telenor, og landbruket. Skog og landskap representerer landbruksparten i Geovekst.

9 Statens landbruksforvaltning Side: 9 av 13 Etter at prosjektgruppa har definert aktuelle produkter og foretatt kostnadsoverslag, bør dette informeres ut til den enkelte skogeier. Denne henvendelsen bør også omfatte en kartlegging av interessen for skogbruksplan fra skogeierne, og hvor stor andel av skogområdene disse representerer. Interessen er avgjørende for igangsetting av takstprosjekt, og gir grunnlag for valg av områdetakst, fellestakst eller enkelttakst. Andelen av forhåndsbestilt areal vil danne grunnlag for tilsagn om tilskudd. Deretter utformes en kravspesifikasjon som vil være grunnlaget for å innhente tilbud om oppdraget. Kravspesifikasjonen bør inneholde detaljert informasjon om ønskede produkter og leveranser, arealavgrensninger og andre forutsetninger som har betydning for tilbudet. Prosessen videre er at prosjektgruppa sender tilbudsinnbydelse med kravspesifikasjon til aktuelle oppdragstakere. Etter en gjennomgang av innkomne tilbud velger prosjektgruppa en oppdragstaker og innleder avtaleforhandlinger. Etter at prosjektgruppa og oppdragstaker er blitt enige om innholdet i avtalen innhentes planbestilling fra skogeierne. Prosjektgruppa sender ut informasjon om produkter, priser og vilkårene i avtalen sammen med et planbestillingsskjema. Skogeier må gjøres oppmerksom på eventuelle avtalemessige endringer i forhold til den endelige planoppslutningen. Sammen med bestillingen må det også foreligge en søknad om tilskudd fra den enkelte skogeier, og en aksept fra skogeier om at prosjektgruppen kan inngå avtale med oppdragstaker på vegne av skogeierne. Før avtalen underskrives, må denne godkjennes av Fylkesmannen som grunnlag for tilsagn om tilskudd. Tilsagnet gis i form av eget brev som vedlegges avtalen. I avtalen må det tas forbehold om at de kravene Fylkesmannen har satt i forhold til oppslutning blant skogeierne oppfylles, jf. 5 i forskriften og merknader til denne i rundskrivet. Når det gjelder innholdet i avtalen vises det til forskriftens 11 og 12 og merknader til disse i rundskrivet. Fase 3: Før gjennomføringen av selve takstarbeidet starter kan prosjektgruppas sammensetting vurderes på nytt. Dette for å oppnå en hensiktsmessig sammensetting i gjennomføringsfasen. Før prosjektet formelt avsluttes og sluttregnskap kan godkjennes, må Fylkesmannen kontrollere at de avtalte tiltakene er gjennomført, og at oppslutningen er i tråd med

10 Statens landbruksforvaltning Side: 10 av 13 forutsetningene. Før godkjenning og endelig utbetaling av tilskudd skal leveranser av produkter og data til skogeierne, kommunen, Fylkesmannen og Skog og landskap, være gjennomført (jf. 9 og merknader vedrørende utbetaling). For at skogeierne skal få mest mulig nytte av skogbruksplanene bør det tilbys kurs og opplæring i bruk av planene. For at det kan gis tilskudd til disse kursene må opplegget være godkjent av Fylkesmannen, jf. 7 i forskriften. Utbetaling av tilskudd skal foretas når Fylkesmannen har godkjent sluttregnskapet for takstprosjektet, og faktura er sendt til skogeierne. Utbetaling av tilskudd skjer til skogeiernes skogfondskonto på grunnlag av bruttofaktura fra oppdragstaker. Skogeier kan betale fakturaen med eventuelle innestående skogfondsmidler pluss overført tilskudd, og den delen som ikke dekkes av tilskudd gir da skattefordel. Hvis skogeier ikke har nok skogfondsmidler kan fakturaen betales med egne midler, som kan refunderes med skattefordel av framtidige skogfondsmidler som avsettes innen 5 år, jf. forskrift om skogfond o.a. Det kan avtales delfakturering av takstarbeidene, og inntil 90 % av innvilget tilskudd kan da utbetales på grunnlag av delfaktura. Eventuell delfakturering skal framgå av den avtalen som prosjektgruppa inngår på vegne av skogeierne. Fakturaen kan betales fra skogfondskonto med innestående skogfond og overførte tilskudd, og skogeier kan da gi kommunen fullmakt til å betale fakturaen direkte til tredjeperson (oppdragstaker). For å få til en rasjonell betalingsrutine kan det legges opp til at skogeier gir slik fullmakt i forbindelse med planbestilling. I tillegg til at det er mange omfattende prosesser i skogbruksplanarbeidet, inngår det mange dokumenter. Hoveddokumentene og rekkefølgen på disse er vist i figur 1.

11 Statens landbruksforvaltning Side: 11 av 13 Kravspesifikasjon (prosjektgruppe) Tilbudsforespørsel (prosjektgruppe) Innkomne tilbud (tilbydere) Avtaler med Geovekst (FMLA/Statens kartverk) Avtaler med underleverandører (oppdragstaker/prosjektgruppe) Avtale om oppdraget (prosjektgruppe/oppdragstaker) Tilsagnsbrev (FMLA) Planbestilling fra skogeier (skogeier) Søknad om tilskudd (skogeier) Skogbruksplan til skogeier (oppdragstaker) Ferdigstilling/sluttregnskap (prosjektgruppe) Godkjent sluttregnskap (FMLA) Innvilging/utbetaling av tilskudd til skogeier (FMLA) Figur 1. Hoveddokumenter og de ansvarlige for disse i skogbruksplanleggingen. Til 11 Forvaltning av data fra skogbruksplanleggingen Fylkesmannen og kommunen plikter å gi informasjon om rettigheter og vilkår til alle parter som er involvert i skogbruksplanprosessen. Rettigheter og vilkår inngår som en del av avtalen om oppdraget. Avtalen mellom prosjektgruppa og oppdragstaker er et viktig grunnlag for Fylkesmannens tilsagn og godkjenning av tilskudd. Det er også viktig at avtalens innhold gjøres kjent for den enkelte skogeier ved planbestilling. Bruk av

12 Statens landbruksforvaltning Side: 12 av 13 grunnlagsdata som benyttes ved skogbruksplanlegging er regulert av Statens kartverk og Geovekst. Oppdragstaker skal oppbevare skog- og miljødataene og instruksene i minst fem år. Oppbevaringen kan skje i oppdragstakernes egne produksjonsverktøy og i de formater 3 som er hensiktsmessig for disse. Spesifikasjon av dataformatene skal godkjennes av Skog og landskap. Ved avslutning av takstoppdraget skal alle data, jf. 6, oversendes Skog og landskap i henhold til en egen leveransespesifikasjon. Det er også viktig å bevare annen dokumentasjon som kan være nyttig for bruk av dataene i ettertid. En beskrivelse av dette skal inn i avtalen mellom prosjektgruppa og oppdragstaker. Avtalen bør også regulere håndteringen av eventuelle klager og feil på planproduktene. Til 12 Bruk av data fra skogbruksplanleggingen I avtalen om takstoppdraget skal det være en klausul om at alle kommersielle rettigheter til oppdragets egenskaps- og kartdata overdras fra oppdragstakeren til de deltagende skogeierne, Landbruks- og matdepartementet, Fylkesmannen og kommunen. Skog og landskap og Jordskifterettene skal også sikres nødvendige bruksrettigheter til alle egenskaps- og kartdata. Dersom oppdragstakeren ønsker tilgang til egenskaps- og kartdataene må dette reguleres i avtalen med oppdragsgiver. Skog- og miljødataene fra takstoppdraget skal samles i en sentral database som forvaltes av Skog og landskap. Denne databasen brukes til utforming av statistikk og oppfølging av virkemiddelbruken. Med bakgrunn i at miljøinformasjon som framkommer gjennom skogbruksplanleggingen skal være offentlig tilgjengelig, har Skog og landskap etablert en internettside der detaljerte skog- og miljødata presenteres som kartfigurer. 3 Lagring i henhold til SOSI-standard ( kan også benyttes.

13 Statens landbruksforvaltning Side: 13 av 13 Tilgang til grunndata som flybilder og digitalt markslagskart (DMK) organiseres gjennom Geovekst. Dette innebærer at alle skogeiere har tilgang til disse grunndataene for sin eiendom. Avslutningsvis For spørsmål vedrørende skogbruksplanleggingen og tilskuddsforskriften som ikke anses dekket av dette rundskrivet, ta kontakt med Statens landbruksforvaltning (SLF), Fylkesmannen eller Skog og landskap for avklaringer og utfyllende informasjon. Med hilsen for Statens landbruksforvaltning Per Guldbrand Solli seksjonssjef Jørn Lileng rådgiver

Skogeier er beslutningstaker og ansvarlig for utforming av skogbruks- og miljøtiltak på egen eiendom.

Skogeier er beslutningstaker og ansvarlig for utforming av skogbruks- og miljøtiltak på egen eiendom. Skogeier er beslutningstaker og ansvarlig for utforming av skogbruks- og miljøtiltak på egen eiendom. Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer hvorfor? I senere tid er det blitt viktig for skogbruket

Detaljer

Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Vedlegg 3. Tilbudsinnbydelse

Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Vedlegg 3. Tilbudsinnbydelse Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering Vedlegg 3 Tilbudsinnbydelse Sist oppdatert: 13.04.2010 MAL FOR TILBUDSINNBYDELSE Innhold Innledning Formålet med taksten Bakgrunn Organisering Prosjektet

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 10.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

Fagartikkel. Miljøregistreringer i Landsskogtakseringen og skogbruksplanleggingen. Forskjellige kartleggingsmetoder utfyller hverandre

Fagartikkel. Miljøregistreringer i Landsskogtakseringen og skogbruksplanleggingen. Forskjellige kartleggingsmetoder utfyller hverandre Fagartikkel Miljøregistreringer i Landsskogtakseringen og skogbruksplanleggingen Det er stor oppmerksomhet om bevaring av det biologiske mangfoldet i skog, noe som har ført til økt kartlegging og formidling

Detaljer

Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Vedlegg 4. Kravspesifikasjon

Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Vedlegg 4. Kravspesifikasjon Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Sist oppdatert: 13.04.2010 KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjonen skal være grunnlag for å innhente tilbud om skogbruksplanlegging.

Detaljer

Bestillingsfrist 8. desember.

Bestillingsfrist 8. desember. Trondheim 28.10.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I TINGVOLL Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 vil du ikke lenger kunne

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge

Detaljer

Metoder og funksjoner

Metoder og funksjoner Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering Vedlegg 1 Metoder og funksjoner Sist oppdatert: 13.04.2010 METODER OG FUNKSJONER For å imøtekomme kravet om at planene skal være tilpasset skogeiers

Detaljer

HOVEDPLAN SKOGBRUKSPLANLEGGING MED MILJØREGISTRERINGER I NORD-TRØNDELAG

HOVEDPLAN SKOGBRUKSPLANLEGGING MED MILJØREGISTRERINGER I NORD-TRØNDELAG HOVEDPLAN SKOGBRUKSPLANLEGGING MED MILJØREGISTRERINGER I NORD-TRØNDELAG 2016-2025 Landbruksavdelingen, 2015 Innhold Innledning... 2 Mål for hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer 2016-2025...

Detaljer

35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.: Radhusvelen 13 17_11_2o15

35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.: Radhusvelen 13 17_11_2o15 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Trööndelagen fylhkenàlrna Styringsgruppe for skogbruksplanlegging i Leksvik, 8/1ér1)I15 gâ; 35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.:

Detaljer

Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Buskerud

Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Buskerud Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Buskerud 2013 2023 Handlingsplan 2013-2016 Framdriftsplan 2017-2023 2021 2020 2024 2014-17 2017 2016-19 2020 2014-17 2020 2013-2017 Kartet viser

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I FLATANGER

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I FLATANGER Trondheim, mars 2017 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I FLATANGER Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det av den internasjonale

Detaljer

HOVEDPLAN FOR SKOGBRUKSPLANLEGGING I TELEMARK

HOVEDPLAN FOR SKOGBRUKSPLANLEGGING I TELEMARK HOVEDPLAN FOR SKOGBRUKSPLANLEGGING I TELEMARK 2011 2020 Revidert framdriftplan for perioden 2011 2020 Revidert handlingsplan for perioden 2011-2015 Fylkesmannen i Telemark Landbruksavdelinga Forord Gjennom

Detaljer

Miljøregistrering i skog. Geir Sund FM-Landbruks og reindriftsavdelinga

Miljøregistrering i skog. Geir Sund FM-Landbruks og reindriftsavdelinga Miljøregistrering i skog Geir Sund FM-Landbruks og reindriftsavdelinga Bakgrunn og målsetting Landbruksdepartementet innledet i 1996 MiS som et prosjekt med hovedmål å utvikle et vitenskapelig opplegg

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN Alle skogeiere i Stranda, Norddal og Sykkylven mangler ny skogressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016

Detaljer

Skogbruksplanlegging Ny organisering?

Skogbruksplanlegging Ny organisering? Skogbruksplanlegging Ny organisering? Kongsberg 30.10.2012 Jan-Erik Ørnelund Nilsen Skog og landskap Status skogbruksplanlegging andel kartlagt areal Fylke Hovedplan areal (daa) Skogbruksplan Sum avsluttet

Detaljer

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Fra 2013 forutsetter alt tømmersalg

Detaljer

Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Buskerud Handlingsplan Framdriftsplan

Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Buskerud Handlingsplan Framdriftsplan Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Buskerud 2017 2027 Handlingsplan 2017-2020 Framdriftsplan 2020-2027 Fylkesmannen i Buskerud Landbruks- og miljøvernavdelingen INNHOLD 1. Innledning

Detaljer

Fagsystemene for skog ØKS og WebSkas

Fagsystemene for skog ØKS og WebSkas Fagsystemene for skog ØKS og WebSkas s rolle på skogsiden. er nasjonal fagmyndighet på skogbruksområdet og har som hovedoppgave å iverksette skogpolitikken som utformes av våre øverste politisk valgte

Detaljer

Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Vestfold

Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Vestfold Landbruksavdelingen Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Vestfold 2016-2026 Foto: Melsom VGS 30. november 2015 1. Innledning God forvaltning av skogressursene og miljøverdiene på

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 5.2.2015 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging

Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging NIJOS dokument 1/02 Forsidefoto: Jan-Erik Nilsen NIJOS dokument 1/02 I Innhold Bakgrunn og hensikt... 1 Inndeling i metodeområder...

Detaljer

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2012 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority

Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Vår dato: 02.04.2014 Vårreferanse: 14/10742 Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Generelt om skogpolitikken Skogbruksplanlegging Hogst i MiS figurer Kontroll av tilskudd

Generelt om skogpolitikken Skogbruksplanlegging Hogst i MiS figurer Kontroll av tilskudd Generelt om skogpolitikken Hogst i MiS figurer Kontroll av tilskudd Avdelingsdirektør Frode Lyssandtræ KOLA Viken 5.november 2014 Fra 8 år med rødgrønt flertallsstyre til en blå mindretallsregjering fra

Detaljer

Tilbud på skogbruksplan i Melhus

Tilbud på skogbruksplan i Melhus Tilbud på skogbruksplan i Melhus Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Vi anmoder de som har internett om å bestille

Detaljer

SKOGBRUKSPLANLEGGING FELLES UTFORDRINGER NÅ OG I FRAMTIDEN

SKOGBRUKSPLANLEGGING FELLES UTFORDRINGER NÅ OG I FRAMTIDEN SKOGBRUKSPLANLEGGING FELLES UTFORDRINGER NÅ OG I FRAMTIDEN 16-17.nov 2016 Seminar i skogbruksplanlegging, Hurdal Tord Aasland AGENDA Status skogbruksplanlegging Skogmeldingen 2016 Fra metode- til produktkrav

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 211 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER

Detaljer

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Kvalitetssikring av bærekraftig skogforvaltning Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging er viktig for at det biologiske mangfoldet skal

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår dato: 20.02.2017 Vår referanse: 17/19700-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen 2017 Årets foryngelseskontroll skal gjennomføres

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I LEKA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I LEKA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I LEKA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge

Detaljer

Felles utnyttelse av datagrunnlag og teknologi. Fylkestakster - skogbruksplanlegging

Felles utnyttelse av datagrunnlag og teknologi. Fylkestakster - skogbruksplanlegging Felles utnyttelse av datagrunnlag og teknologi Fylkestakster - skogbruksplanlegging Ås 9.10.2012 Jan-Erik Ørnelund Nilsen Landsskogtakseringen og Kompetansesenteret for skogbruksplanlegging skal i fellesskap

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 26/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 07.07.2011 Vår referanse: 201100001-26/001 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune Områdetakst i Melhus kommune Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre utføre oppdraget. Det gis 50% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Melhus. En styringsgruppe som representerer

Detaljer

Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan

Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan Ditt verktøy for økonomisk og miljømessig forvalting av skogen I perioden 2015-2017 skal det gjennomføres skogtaksering og miljøregistreringer i Din kommune. En oppnevnt

Detaljer

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen Områdetakst i Namsskogan kommune Harald K. Johnsen Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre/utføre oppdraget. Det gis 65% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Namsskogan. En

Detaljer

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-20040204-0447-0.html#3 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27.

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I BINDAL

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I BINDAL Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I BINDAL Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne

Detaljer

Det er gjort to innholdsmessige endringer som vil kunne ha konsekvenser for fylkesmannens behandling av tilskuddsøknader:

Det er gjort to innholdsmessige endringer som vil kunne ha konsekvenser for fylkesmannens behandling av tilskuddsøknader: Rundskriv 2013-6 Fylkesmennene Kontaktperson: Mats Petter Sydengen Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 10/2013 Tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk

Detaljer

Rapport-nr.: 5/2013 15.02.2013. Skogbruksplanlegging. Formål, behov og organisering

Rapport-nr.: 5/2013 15.02.2013. Skogbruksplanlegging. Formål, behov og organisering Rapport-nr.: 5/2013 15.02.2013 Skogbruksplanlegging Formål, behov og organisering Rapport: Avdeling: Skogbruksplanlegging Formål, behov og organisering ARA Dato: 15.02.2013 Ansvarlig: Per-Gulbrand Solli

Detaljer

Landbruksdirektoratet ber Fylkesmannen tydeliggjøre kommunens lovpålagte kontrollansvar knyttet til forvaltning skogbruksloven.

Landbruksdirektoratet ber Fylkesmannen tydeliggjøre kommunens lovpålagte kontrollansvar knyttet til forvaltning skogbruksloven. Sys_flett_sdm_kopimottaker Vår dato: 08.02.2016 Vår referanse: 16/4633-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen 2016 Opplegget for årets foryngelseskontroll skal gjennomføres etter samme mal

Detaljer

Til kommunene i Nordland

Til kommunene i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Åsa Hellem, 75 54 78 83 11.01.2013 2013/24 fmnoahe@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Til kommunene i Nordland Fordeling

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling

VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2014 -NMSK- RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune

Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune Dato: 10.04.2013 Saksbehandler: HKJ Til alle skogeiere i Namsskogan kommune som mottar infobrosjyre, samt avtale om kjøp av planprodukter. Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune I disse dager sendes

Detaljer

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 PEFC-Norge PEFC/03-1-01 Fremmer bærekraftig skogbruk - For mer info: www.pefc.org Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 Innhold 1 Innledning 2 2 Nøkkelbiotoper 2 3 Status for kartlegging av livsmiljøer

Detaljer

_RISSAKOMMUNE e i Sør-Trøndelag

_RISSAKOMMUNE e i Sør-Trøndelag Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Detaljer

Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling.

Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling. Notat Tilskudd til gjødsling for klima. Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling. Ordningen med tilskudd til gjødsling for klima ble innført i 2016. Dette notatet

Detaljer

Rapport-nr.: 17/ Statusrapport for foryngelseskontroll 2013

Rapport-nr.: 17/ Statusrapport for foryngelseskontroll 2013 Rapport-nr.: 17/2014 13.06.2014 Statusrapport for foryngelseskontroll 2013 Statens landbruksforvaltning Side: 2 av 11 Rapport: Statusrapport for foryngelseskontroll 2013 Avdeling: Seksjon: Ressurs og

Detaljer

Areal høgd og ikkje planta (raudt)

Areal høgd og ikkje planta (raudt) Areal høgd 2008 2016 og ikkje planta (raudt) Areal høgd 2008 2016 og ikkje planta (raudt) Hovedmålene i skogpolitikken er økt verdiskaping, Skogpolitikken bærekraftig bygger på skogbruk et bredt og sett

Detaljer

Rundskriv 33/2009. Gårdskartprosessen og ajourhold av arealdata på kart og i Landbruksregisteret. Innhold. Kommunen, Fylkesmannen

Rundskriv 33/2009. Gårdskartprosessen og ajourhold av arealdata på kart og i Landbruksregisteret. Innhold. Kommunen, Fylkesmannen Rundskriv 33/2009 Kommunen, Fylkesmannen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: +47 24 13 10 00 Telefaks: +47 24 13 10 05 E-post: postmottak@slf.dep.no

Detaljer

Skogbruk og vilt. Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim

Skogbruk og vilt. Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim Skogbruk og vilt Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim Offentlig Skogforvaltning - Skogbrukssjef Informasjon og Skogloven Skogfond

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag Rundskriv 17/10 Nortura SA Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Arne Magnussen AS Toten Eggpakkeri AS Jonas H. Meling AS Nødland & Gundersen Eftf. AS Kontaktperson: Jing Kjernsvik (tlf 24 13 11 04) og

Detaljer

Regionalt skog og klimaprogram

Regionalt skog og klimaprogram Regionalt skog og klimaprogram for Nordland 2013-2016 Landbruksavdelinga Rapportnr 1/2013 versjon 1 Foto: Gunnar Nygaard 1 Regionalt skog- og miljøprogram for Nordland Forord Regionalt skog- og klimaprogram

Detaljer

Ressursoversikt Miljøsertifisering. Bindal Brønnøy Sømna Leka

Ressursoversikt Miljøsertifisering. Bindal Brønnøy Sømna Leka Ressursoversikt Miljøsertifisering Bindal Brønnøy Sømna Leka Kartlegging av skog i Brønnøy, Bindal, Sømna og Leka Relativt mange skogeiere (ca 750) Små/ middels store eiendommer Ca 325.000 daa prod skog

Detaljer

Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skogmidlene (NMSK) i Grong kommune 2016.

Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skogmidlene (NMSK) i Grong kommune 2016. Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skogmidlene (NMSK) i Grong kommune 2016. 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Som et resultat av Regjeringens kommunesatsing på landbruksområdet er vedtaksmyndigheten

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I BRØNNØY OG SØMNA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I BRØNNØY OG SØMNA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I BRØNNØY OG SØMNA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det av den europeiske

Detaljer

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o:

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o: Rundskriv 17/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmennene Kommunene n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Jan Endre Aasmundtveit ( 24131039),

Detaljer

Tron Eid Institutt for naturforvaltning, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Tron Eid Institutt for naturforvaltning, Universitetet for miljø- og biovitenskap Bruk av data i planlegging Tron Eid Institutt for naturforvaltning, Universitetet for miljø- og biovitenskap 2111 2005 Hva har skjedd med planlegginga? Vi står midt i en utvikling der: Datainnsamling Mer

Detaljer

"\"3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM

\3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM i \\le.::}. 3ol:5: ue :. 3j::sfl IiT(t mannen i Sør-Trøndelag \\\.ä Postboks 4710, Sluppen "\"3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM Vår dato: 20.02.2017 Vårreferanse: 17/ 19700-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi til forskriften tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi til forskriften tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket -NMSK. Alminnelige bestemmelser Utfordringer Stortingsmelding om Landbruks- og matpolitikken (Meld.

Detaljer

Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 302/15

Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 302/15 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 302/15 Deres ref: Vår ref Dato 2015/2711-2 30.10.2015 Vedtak - Tilskudd til

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Kommunene i NT

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Kommunene i NT Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Rune Saursaunet Tlf. direkte: 74 16 82 15 E-post: rsa@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 15.02.2012 Vår ref.: 2012/734 Arkivnr: 531.5 Kommunene i NT Tildeling av

Detaljer

Utfyllende bestemmelser om regnskap og revisjon av skogfondsmidlene og rentene av innestående skogfond

Utfyllende bestemmelser om regnskap og revisjon av skogfondsmidlene og rentene av innestående skogfond Rundskriv 2016/1-33 Mottakere ifølge liste Kontaktperson: Rune Nordrum, Per Olav Rustad Vår dato: 08.11.2016 Vår referanse: 16/1-33 Rundskriv erstatter: Retningslinjer for revisjon av skogavgiftsregnskapet,

Detaljer

Saksbehandler: Jan Olsen Deres ref.: Vår dato: Tlf. direkte: E-post: Vår ref.: 2009/6126 Arkivnr: 510

Saksbehandler: Jan Olsen Deres ref.: Vår dato: Tlf. direkte: E-post: Vår ref.: 2009/6126 Arkivnr: 510 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Jan Olsen Deres ref.: Vår dato: 19.02.2010 Tlf. direkte: 74 16 81 89 E-post: jol@fmnt.no Vår ref.: 2009/6126 Arkivnr: 510 Kommunene Tildeling av midler til

Detaljer

Rundskriv 2013/8. Fylkesmannsembetene Kommunene. Utbetaling av regionale miljøtilskudd (RMP)

Rundskriv 2013/8. Fylkesmannsembetene Kommunene. Utbetaling av regionale miljøtilskudd (RMP) Rundskriv 2013/8 Fylkesmannsembetene Kommunene Kontaktperson: Kaja Killingland (tlf: 24131057), Gry Auberg Gulliksen (tlf: 24131136), Turid Asklund Trötscher (tlf 24131252), Rannveig Bø Fløystad (tlf:

Detaljer

KOSTRA - Vurdering av rapportering på landbruk for 2009

KOSTRA - Vurdering av rapportering på landbruk for 2009 Landbruks- og matdepartementet Vår dato: 14.06.2010 Vår referanse: 200905952-5/360 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Tidsserier KOSTRA Postadresse: Pb. 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse:

Detaljer

Rundskriv nr. 16/13 om pristilskudd melk er rettet mot lokal foredling. Distriktstilskudd utbetales for melk. Grunntilskudd utbetales for geitemelk.

Rundskriv nr. 16/13 om pristilskudd melk er rettet mot lokal foredling. Distriktstilskudd utbetales for melk. Grunntilskudd utbetales for geitemelk. Rundskriv «2013-15» Tine Råvare Produsentavregning Q-Meieriene AS Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 19.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 8/13 Pristilskudd melk Pristilskudd

Detaljer

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Saksbehandler: Rune Saursaunet Deres ref.: Vår dato: 23.01.2013 Tlf. direkte: 74 16 82 15 E-post: fmntrsa@fylkesmannen.no Vår ref.: 2012/5924 Arkivnr: 531.5 Kommunene i NT Tildeling av midler til skogkultur,

Detaljer

Hogst som berører nøkkelbiotoper saksbehandling og rutiner i kommunen

Hogst som berører nøkkelbiotoper saksbehandling og rutiner i kommunen Hogst som berører nøkkelbiotoper saksbehandling og rutiner i kommunen Bakgrunn I 2011 ble det kjent at det flere steder har forekommet ulovlig hogst i nøkkelbiotoper. Fylkesmannen i Hedmark har fått opplysninger

Detaljer

Miljøregisteringer Hva gjør vi ved revisjon?

Miljøregisteringer Hva gjør vi ved revisjon? Miljøregisteringer Hva gjør vi ved revisjon? Nils Bøhn Ansvar for nøkkelbiotoper Hvor ligger ansvaret? Krav om nøkkelbiotoper ble innført gjennom Levende Skog. Kravet er rettet til den enkelte skogeier

Detaljer

Det skal gjennomføres stikkprøvekontroller av svar f.eks. der feltet er omdisponert, tatt i bruk til innmarksbeite, naturlig forynget.

Det skal gjennomføres stikkprøvekontroller av svar f.eks. der feltet er omdisponert, tatt i bruk til innmarksbeite, naturlig forynget. I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Detaljer

Informasjonsbrev til den som søker om å få fradelt tomt fra Statens landbruksforvaltning av Landbruks- og matdepartementet

Informasjonsbrev til den som søker om å få fradelt tomt fra Statens landbruksforvaltning av Landbruks- og matdepartementet Rundskriv 45/12 Kontaktperson: Kommunene Åge-Andre Sandum og Marit Kristensen Flod Vår dato: 21.12.2012 Vår referanse: 201200001-45 Vedlegg: Kopi til: Informasjonsbrev til den som søker om å få fradelt

Detaljer

Hvordan innfris plankravet i revidert Norsk PEFC Skogstandard i praksis. Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge

Hvordan innfris plankravet i revidert Norsk PEFC Skogstandard i praksis. Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge Hvordan innfris plankravet i revidert Norsk PEFC Skogstandard i praksis Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge 1 Planlegging i PEFC skogforvaltningsstandard Sustainable Forest Management Requirements

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hovudplan for skogbruksplanlegging 2010-2020 Kommune namn 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Forventa takstareal Norddal F H Stranda F H Averøy F FO/L Sunndal F FO/L (1) H H Eide

Detaljer

Fylkesmannens forvaltningskontroll av kommunenes tilskuddsforvaltning innenfor landbruksområdet

Fylkesmannens forvaltningskontroll av kommunenes tilskuddsforvaltning innenfor landbruksområdet Rundskriv 3/12 Kontaktperson: Fylkesmenn Lars Petter Mauseth Vår dato: 04.01.2012 Vår referanse: 201200001-3/001 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Naturtypekartlegging og forholdet til MIS. 100-års jubileum Nord-Norges Skogsmannsforbund Svanvik 16. august 2012 Avd.dir.

Naturtypekartlegging og forholdet til MIS. 100-års jubileum Nord-Norges Skogsmannsforbund Svanvik 16. august 2012 Avd.dir. Naturtypekartlegging og forholdet til MIS 100-års jubileum Nord-Norges Skogsmannsforbund Svanvik 16. august 2012 Avd.dir. Ivar Ekanger, LMD Mange aktuelle tema skogbruk og skogplanting som klimatiltak

Detaljer

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning Rundskriv 60/07 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 26.11.2007 Vår referanse: 200700001-59/07 Rundskrivet erstatter: 36/2005 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

Rundskriv 29/10. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd ved søknadsomgangen i august 2010 og januar 2011

Rundskriv 29/10. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd ved søknadsomgangen i august 2010 og januar 2011 Rundskriv 29/10 Kontaktperson: Fylkesmannen, kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 12.07.2010 Vår referanse: 201000001-29/046.1 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Revidert Norsk PEFC Skogstandard. Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge

Revidert Norsk PEFC Skogstandard. Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge Revidert Norsk PEFC Skogstandard Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge 1 Revisjon av skogstandarden Ø Norsk PEFC Skogstandard revideres hvert femte år og ble nylig revidert for tredje gang.

Detaljer

37 Rundskriv 37/09. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd

37 Rundskriv 37/09. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd 37 Rundskriv 37/09 Fylkesmannen, kommunen Kontaktperson: Vår dato: 13.07.2009 Vår referanse: 200900001-37/046.1 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway

Detaljer

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no.

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no. Rundskriv 57/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi ti Fylkesmannen Kommunen n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd til

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Drifts- og forvaltningsutvalget

Saksnr Utvalg Møtedato Drifts- og forvaltningsutvalget Trysil kommune Saksframlegg Dato: 02.12.2005 Referanse: 15686/05 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Olav Kornstad Landbrukssak 0428 05 0136 SKO Høring - Ny forskrift om skogfond mv. Saksnr Utvalg Møtedato Drifts-

Detaljer

Overordna retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til veg og tilskudd til taubane, hest o.a. i Sør- Trøndelag 2015.

Overordna retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til veg og tilskudd til taubane, hest o.a. i Sør- Trøndelag 2015. 1 Overordna retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til veg og tilskudd til taubane, hest o.a. i Sør- Trøndelag 2015. Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. februar 2015 med hjemmel

Detaljer

Enkel brukerveiledning. Web-Skas. for skogeier

Enkel brukerveiledning. Web-Skas. for skogeier Enkel brukerveiledning Web-Skas for skogeier Web-Skas er en webbasert tjeneste for skogeiere og saksbehandlere i landbruksforvaltningen, hvor de kan gjøre oppslag på Skogfondskonto og registrere utbetalingskrav.

Detaljer

Utvalgte naturtyper kommunen som forvaltningsmyndighet. Kurs i praktisk bruk av naturmangfoldloven 4. desember 2012 Anniken Gjertsen Skonhoft

Utvalgte naturtyper kommunen som forvaltningsmyndighet. Kurs i praktisk bruk av naturmangfoldloven 4. desember 2012 Anniken Gjertsen Skonhoft Utvalgte naturtyper kommunen som forvaltningsmyndighet Kurs i praktisk bruk av naturmangfoldloven 4. desember 2012 Anniken Gjertsen Skonhoft Innhold Hva er utvalgte naturtyper? Hva innebærer status som

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Skogbrukskonferansen Bodø august

Skogbrukskonferansen Bodø august Skogbrukskonferansen 2014 Bodø 28.- 29. august Skogsveier søknad og tilskudd Se e-post fra 24.4.2014, «Tilskudd til skogsveier 2014» Skogsveier - søknad og tilskudd e-post - tre vedlegg: Skogsveier søknad

Detaljer

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving.

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving. Rundskriv 8/12 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 02.02.2012 Vår referanse: 201200001-8/046.2 Rundskrivet erstatter: 60/07 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009

Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009 Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltning Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009 1. Innledning

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Vår saksbehandler. Vår dato Kristin Myraunet Hals. Telefon. Tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet "Tollåsengaakademiet"

Vår saksbehandler. Vår dato Kristin Myraunet Hals. Telefon. Tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet Tollåsengaakademiet Side 1 av 5 REGION MIDT-NORGE C) g Vår saksbehandler Kristin Myraunet Hals Deres dato 30.03.2011 Deres referanse Telefon Ioci Kristiansund kommune v/ rådmann Postboks 178 6501 Kristiansund N Tilsagn om

Detaljer

Rapport-nr.: 16/ Statusrapport for foryngelseskontroll 2011

Rapport-nr.: 16/ Statusrapport for foryngelseskontroll 2011 Rapport-nr.: 16/2012 28.03.2012 Statusrapport for foryngelseskontroll 2011 Rapport: Statusrapport for foryngelseskontroll 2011 Avdeling: ARA, seksjon skog og kulturlandskap Dato: 28.03.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 30.01.2014 Deres dato: Vår ref.: 2013/6641 Deres ref.: Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket - 2014 1. Innledning. Det vises blant

Detaljer

HOVEDPLAN FOR SKOGBRUKSPLANLEGGING MED MILJØREGISTRERINGER TELEMARK 2015 2024

HOVEDPLAN FOR SKOGBRUKSPLANLEGGING MED MILJØREGISTRERINGER TELEMARK 2015 2024 Fylkesmannen i Telemark Landbruksavdelinga HOVEDPLAN FOR SKOGBRUKSPLANLEGGING MED MILJØREGISTRERINGER TELEMARK 2015 2024 Revidert framdriftplan for perioden 2015 2024 Revidert handlingsplan for perioden

Detaljer

Tilsagn om kompetansetilskudd til Kongsvinger kommune til boligsosialt utviklingsprogram

Tilsagn om kompetansetilskudd til Kongsvinger kommune til boligsosialt utviklingsprogram Side 1 av 5 Vår saksbehandler Deres dato REGION ØST Siri Sandbu 15.12.2010 22.11.2010 Telefon Deres referanse 22 96 16 49 2010/9391-6 Kongsvinger kommune Fjellg 2 2226 KONGSVINGER Tilsagn om kompetansetilskudd

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer