Rundskriv 11/10. Rundskriv om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv 11/10. Rundskriv om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Innhold"

Transkript

1 Rundskriv 11/10 Kontaktperson: Til kommunene og fylkesmennene Jørn Lileng Vår dato: Vår referanse: /001 M-3/2004 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: LMD, Skog og landskap Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Rundskriv om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering Innhold Innledning.2 Merknader til forskriftens bestemmelser...3 Til 4 Krav til standarder og takstopplegg...3 Til 5 Områdetakst krav til forhåndsbestilling og ekstern finansiering 4 Til 6 Krav til skogbruksplan og ressursoversikt.4 Til 7 Beregning av tilskudd til skogbruksplaner, ressursoversikter, kurs, m.m.5 Til 9 Organisering og utbetaling 5 Til 11 Forvaltning av data fra skogbruksplanleggingen...11 Til 12 Bruk av data fra skogbruksplanleggingen.12 Avslutningsvis.13

2 Statens landbruksforvaltning Side: 2 av 13 Innledning Landbruks- og matdepartementet fastsatte gjeldende forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer 4. februar Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging ble endret med virkning fra Blant annet ble vedtaksmyndigheten flyttet fra kommune- til fylkesnivå. Endringene i forskriften og behov som er framkommet både fra næringen og forvaltningen om tydeligere presisering av ansvar og roller for de aktørene som deltar i skogbruksplanprosessen, har medført behov for å revidere rundskriv til forskriften. Organisering av prosessen, dokumenter og maler som kan være til nytte er vurdert og gjennomgått og følger som vedlegg. Rutinene for tilskuddsutbetaling til skogeier er gjennomgått og er strammet inn etter anbefaling fra riksrevisjonen. Det er et mål å lage skogbruksplaner som er tilpasset den enkelte skogeiers ønsker og behov, og der det tas hensyn til arealenes potensial for næringsmessige utnyttelse og miljøverdier. For å motta statlig tilskudd etter denne forskriften stilles det krav om miljøregistreringer på den enkelte skogeiendom. Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) har sammen med Landbruks- og matdepartementet utgitt en håndbok 1 om registrering av livsmiljøer i skog. Her beskrives blant annet hvordan livsmiljøene registreres og rangeres. Boken ombehandler også ulike parters roller under utvelgelsen av skogområdene med spesielle miljøhensyn. Denne rolleavklaringen er nyttig informasjon i arbeidet med skogbruksplanleggingen. Hovedhensikten med skogbruksplanleggingen var opprinnelig å forbedre ressurs- og kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med skjøtsel og hogst av skog. Dette er fortsatt sentralt i planleggingsarbeidet. Økende oppmerksomhet rundt miljøhensyn og annen næringsvirksomhet har økt omfanget av informasjonen som ligger i skogbruksplanene. Dette har også bidratt til at informasjonen i skogbruksplanene har nytteverdi innenfor flere områder enn tidligere, slik som skogsertifisering og frivillig vern av skog. 1 Miljøregistrering i skog biologisk mangfold. Veileder for rangering og utvelgelse. Norsk institutt for skog og landskap.

3 Statens landbruksforvaltning Side: 3 av 13 Rundskrivet omtaler vilkår for etablering, bruk og forvaltning av skogbruksplandata som det gis statlige tilskudd til. Til rundskrivet er det flere vedlegg som gir mer detaljerte beskrivelser og retningslinjer for takstopplegg, funksjoner, leveransespesifikasjoner samt hjelpemidler i form av maler for kravspesifikasjoner, tilbud og avtaler. Både rundskrivet og vedleggene er lagt ut på hjemmesidene til Statens landbruksforvaltning (www.slf.dep.no) og Skog og landskap (www.skogoglandskap.no). Dette rundskrivet erstatter rundskriv M-3/2004. Merknader til forskriftens bestemmelser Til 4 Krav til standarder og takstopplegg Skogeier er beslutningstaker og ansvarlig for utforming av skogbruks- og miljøtiltak på egen eiendom, og det er derfor viktig at skogsbruksplanene er tilpasset skogeiernes behov. Målet er en rasjonell og hensiktsmessig bruk av skogsressursene. Norsk institutt for skog og landskap fastsetter, godkjenner og publiserer standarder, takstmetoder og funksjoner til bruk i skogbruksplanleggingen. Et godt ressurs- og kunnskapsgrunnlag i forbindelse med skjøtsel og hogst krever god miljøkunnskap. Da er det viktig å ha et registreringsopplegg for biologisk mangfold som er enhetlig og har en felles plattform når skogbruket skal ivareta sitt sektoransvar for miljø. Dette innebærer at også miljøregistreringene som integreres i skogbruksplanleggingen må gjennomføres etter en klart definert instruks som gjør registreringene dokumenterbare og etterprøvbare, og som gir objektive og sammenlignbare registreringer. Skogeier er beslutningstaker og ansvarlig for utforming av skogbruks- og miljøtiltak o.a. på egen eiendom, og det er derfor viktig å legge til rette for at registreringene gir et godt beslutningsgrunnlag, og at man i registreringsfasen ikke blander registreringer og forvaltningsmessige avgjørelser. Skog og landskap har ansvar for utvikling og publisering av metodikk i forbindelse med miljøregistrering i skog (MiS).

4 Statens landbruksforvaltning Side: 4 av 13 Til 5 Områdetakst krav til forhåndsbestilling og ekstern finansiering Takseringsarbeidet i forkant av skogbruksplanleggingen kan gjennomføres som enten områdetakster for et helt område (for eksempel en kommune), fellestakster for flere eiendommer som har bestilt plan eller enkelttakster for den eller de eiendommer som har bestilt plan. I 5 stilles det krav til at minimum 50 % av skogarealet som inngår i et planlagt takstområde skal være forhåndsbestilt fra skogeierne før takstarbeidet igangsettes som områdetakst. Det kan brukes tilskuddsmidler til å finansiere kartlegging av de arealene der det ikke er bestilt en plan, forutsatt at minst 20 % av takstkostnadene knyttet til disse arealene finansieres med andre midler. Det forholdsvis lave kravet til oppslutning for områdetakstene er først og fremst satt med tanke på å bidra til økt skogbruksplanlegging i områder med liten tradisjon for skogbruk. I områder med et aktivt skogbruksmiljø og mye skogsressurser bør Fylkesmannen stille klart strengere krav til oppslutning. Alternativt bør det velges en fellestakst som bare involverer de eiendommene som bestiller takst. For å øke arealene som inngår i det planlagte takstområde har Fylkesmannen anledning til å differensiere tilskuddene for å motivere flest mulig skogeiere til å bestille skogbruksplan. Til 6 Krav til skogbruksplan og ressursoversikt For å få kostnadseffektive takstopplegg som tar hensyn til arealenes betydning for skogeierne, bør det i planleggingsfasen foretas en hovedinndeling av skogarealene etter avkastningsevne. Avkastningsevnen er et viktig grunnlag for å kunne avklare hvilke investeringer, for eksempel i skogbruksplan, som er økonomisk forsvarlige. I takstopplegget må det inngå en dokumentasjon av hvilken metode for datafangst som er brukt i de enkelte bestand innenfor de ulike arealkategoriene. I forprosjekteringen kan det være hensiktsmessig å dele skogområdene inn i tre hovedkategorier med hensyn til avkastningsevnen. I områder med høy avkastningsevne vil det være mer aktuelt med detaljert og nøyaktig informasjon sammenlignet med lavproduktive skogområder. Disse tre kategoriene kan beskrives som skogområder, (i) med stor skogbruksaktivitet og høy produksjon, (ii) med lav skogbruksaktivitet og lav skogproduksjon og (iii) uten økonomisk drivverdige skogarealer.

5 Statens landbruksforvaltning Side: 5 av 13 Til 7 Beregning av tilskudd til skogbruksplaner, ressursoversikter, kurs, m.m. Som grunnlag for beregning av tilskuddssatser må Fylkesmannen gjøre en vurdering av de totale kostnadene i forhold til nytteverdi og tilgjengelige tilskuddsmidler. Utviklingen av datafangst i forbindelse med skogbruksplanleggingen har gått i retning av mer fjernmåling, med blant annet flybåren laserskanning. Det mest kostnadseffektive opplegget for fjernmåling, isolert sett, er som oftest en heldekkende datafangst for takstområdene. Det må imidlertid vurderes om dette totalt sett gir bedre og billigere planer til den enkelte skogeier. Dersom det foretas fjernmåling på skogeiendommer der det ikke er bestilt en plan må minst 20 % av kostnadene knyttet til arealene uten planbestilling finansieres med andre midler, jf 5, for at det kan gis tilskudd til å utarbeide en ressursoversikt for disse områdene. Hvis det derimot ikke fremskaffes andre midler, gis det heller ikke tilskudd til å bearbeide dataene for områdene uten planbestilling. Det er et mål at planene skal bidra mer til en aktiv og bærekraftig bruk av skogressursene. Et viktig bidrag til dette er at skogeierne er godt kjent med sin egen skogbruksplan og hvilke muligheter som ligger i å utnytte eiendommen. Derfor bør det arrangeres kurs og opplæring i bruk av planene. Ved kursopplegg som godkjennes av Fylkesmannen kan skogeier få dekket inntil 50 % av kostnadene ved deltagelse. Til 9 Organisering og utbetaling De fylkesvise hovedplanene for skogbruksplanlegging som Fylkesmannen utarbeider i samråd med kommunene og næringsorganisasjonene, gir de overordnede føringene for når og hvor skogbruksplanarbeidet bør gjennomføres. Hovedplanen for fylket må oppfattes som en virkemiddelstrategi som skal angi en grov skisse for framdrift og årlig planleggingsomfang i den nærmeste 10-årsperioden. I tillegg skal planen inneholde et konkret handlingsprogram for de nærmeste 3-4 år. Denne skal legges til grunn for fordelingen av tilskuddsmidler. Skogbruksplanleggingen består av forholdsvis kompliserte prosesser med mange involverte parter. Derfor er det viktig med en god planlegging og ryddige prosesser i dette arbeidet.

6 Statens landbruksforvaltning Side: 6 av 13 Skogsbruksplanleggingen deles ofte opp i for- og hovedprosjekt. I mange tilfeller vil innledende arbeider til selve skogsbruksplanarbeidet gjennomføres som et forprosjekt (fase 1). Hovedprosjektet består som regel av to faser, prosessen før avtalen om oppdraget inngås (fase 2) og selve gjennomføringen av skogbruksplanleggingen (fase 3). Tabell 1 viser en oversikt over disse fasene i forhold til arbeidsoppgaver og ansvarsforhold.

7 Statens landbruksforvaltning Side: 7 av 13 Tabell 1: Oversikt over de ulike fasene i skogbruksplanleggingen. Faser Beskrivelse Ansvarlig Medvirkende Hovedplan og handlingsprogram Forprosjekt Fase 1 Fase 2 Fase 3 Hovedplan: Fylkesvis og 10-års rullerende Handlingsprogram: Konkret program for de nærmeste 3-4 årene Initiativ til takstprosjekt, innkalle kommunen og skogeierorganisasjonene Innhenting av grunnleggende informasjon om arealer og eiendomsforhold Vurdere kvalitet og behov for grunnlagsdata (geodata) Vurdering av tilskuddsbehovet Etablere en prosjektgruppe som skal representere skogeierne Vurdere 1 om det skal være områdetakst, fellestakst eller enkelttakst Kartlegge interessen for skogbruksplan blant skogeierne Utarbeide kravspesifikasjon 3 for takstoppdrag Sende tilbudsforespørsel om takstoppdraget til aktuelle oppdragstagere Behandle tilbudene og velge oppdragstager Planbestilling 4 og søknad om tilskudd fra skogeier Avtale 4 om oppdraget inngås Takstoppdraget gjennomføres Tilbud til skogeierne om opplæring i bruk av planen Tilskuddsutbetaling Takstoppdraget avsluttes og kontrolleres/godkjennes FMLA FMLA FMLA Skogeiernes interesseorganisasjoner Hovedprosjekt Prosjektgruppe Oppdragstaker og prosjektgruppe FMLA 1 : Vurderingen tas med utgangspunkt i kartlegging av interesse og behov blant skogeierne 2 : Aktuelle oppdragstagere presenterer kompetansen og produktportefølje 3 : En beskrivelse av hva en kravspesifikasjon skal inneholde finnes i vedleggene 4 : Planbestilling og avtale må sees i sammenheng Kommuner Skogeiernes interesseorganisasjoner Geovekst Kommune Kommune Skogeiernes representanter Tilbydere 2 FMLA Kommune Oppdragstaker

8 Statens landbruksforvaltning Side: 8 av 13 Fase 1: I denne fasen innhentes grunnleggende informasjon om arealsituasjonen og eiendomsforhold. Dette gir grunnlag for avgrensing av takstområdet samt vurdering av takstmetoder og detaljeringsnivå på ulike arealkategorier, slik at planene i størst mulig grad tilpasses skogeiernes behov. Ved fjernmåling, fjerntolkning eller relaskoptakst, som er likestilte takstmetoder, stilles det krav om kontroll eller kalibrering i felt. Dette kan være i form av kombinert takst (bestandstakst korrigert med beregninger fra prøveflatetakst), systematiske prøveflater på utvalgte arealtyper eller stikkprøvekontroll i enkeltbestand. Kontrollen skal dokumentere kvaliteten på registreringene. I områder med lav produksjon eller liten aktivitet, samt i områder uten planbestilling, kan man ikke stille de samme krav til kvalitet og nøyaktighet. I slike områder er det ikke krav til kontroll i felt. I denne fasen vil det også være naturlig å avklare kostnadsmessige besparelser gjennom et samarbeid med Geovekst 2. Informasjonen som innhentes vil også være grunnlag for vurderingen av tilskuddsbehov i prosjektet. I dette arbeidet er det viktig å trekke inn lokal kompetanse representert ved skogbruksmyndighet i kommunen og skogeierorganisasjonene. Fase 2: Fylkesmannen tar initiativ til å opprette en prosjektgruppe som skal representere skogeierne i prosjektet. Kommunen kan ha sekretærfunksjonen i prosjektgruppa, og Fylkesmannen bør ha en rådgivende rolle i det videre arbeidet. Når en prosjektgruppe opprettes er det viktig at de medvirkende er bevisst sine roller og unngår situasjoner som kan gi habilitetsproblemer. Dette er spesielt aktuelt når tilbyder er skogeiers egen interesseorganisasjon. Som inspirasjon og grunnlag for det videre arbeidet i prosjektgruppa kan det være hensiktsmessig å invitere aktuelle oppdragstakere til å presentere kompetanse og produktportefølje. De vil også kunne komme med nyttige råd og innspill til prosjektet. Dette kan også være en god anledning til å invitere spesielt interesserte skogeiere og andre som kan bidra til å markedsføre skogsbruksplanen. 2 Geovekst er samarbeid om etablering og vedlikehold av de mest nøyaktige kartdata i Norge. De sentrale Geovekst-partene er Statens Vegvesen, energiforsyningen, kommuner, Statens kartverk, Telenor, og landbruket. Skog og landskap representerer landbruksparten i Geovekst.

9 Statens landbruksforvaltning Side: 9 av 13 Etter at prosjektgruppa har definert aktuelle produkter og foretatt kostnadsoverslag, bør dette informeres ut til den enkelte skogeier. Denne henvendelsen bør også omfatte en kartlegging av interessen for skogbruksplan fra skogeierne, og hvor stor andel av skogområdene disse representerer. Interessen er avgjørende for igangsetting av takstprosjekt, og gir grunnlag for valg av områdetakst, fellestakst eller enkelttakst. Andelen av forhåndsbestilt areal vil danne grunnlag for tilsagn om tilskudd. Deretter utformes en kravspesifikasjon som vil være grunnlaget for å innhente tilbud om oppdraget. Kravspesifikasjonen bør inneholde detaljert informasjon om ønskede produkter og leveranser, arealavgrensninger og andre forutsetninger som har betydning for tilbudet. Prosessen videre er at prosjektgruppa sender tilbudsinnbydelse med kravspesifikasjon til aktuelle oppdragstakere. Etter en gjennomgang av innkomne tilbud velger prosjektgruppa en oppdragstaker og innleder avtaleforhandlinger. Etter at prosjektgruppa og oppdragstaker er blitt enige om innholdet i avtalen innhentes planbestilling fra skogeierne. Prosjektgruppa sender ut informasjon om produkter, priser og vilkårene i avtalen sammen med et planbestillingsskjema. Skogeier må gjøres oppmerksom på eventuelle avtalemessige endringer i forhold til den endelige planoppslutningen. Sammen med bestillingen må det også foreligge en søknad om tilskudd fra den enkelte skogeier, og en aksept fra skogeier om at prosjektgruppen kan inngå avtale med oppdragstaker på vegne av skogeierne. Før avtalen underskrives, må denne godkjennes av Fylkesmannen som grunnlag for tilsagn om tilskudd. Tilsagnet gis i form av eget brev som vedlegges avtalen. I avtalen må det tas forbehold om at de kravene Fylkesmannen har satt i forhold til oppslutning blant skogeierne oppfylles, jf. 5 i forskriften og merknader til denne i rundskrivet. Når det gjelder innholdet i avtalen vises det til forskriftens 11 og 12 og merknader til disse i rundskrivet. Fase 3: Før gjennomføringen av selve takstarbeidet starter kan prosjektgruppas sammensetting vurderes på nytt. Dette for å oppnå en hensiktsmessig sammensetting i gjennomføringsfasen. Før prosjektet formelt avsluttes og sluttregnskap kan godkjennes, må Fylkesmannen kontrollere at de avtalte tiltakene er gjennomført, og at oppslutningen er i tråd med

10 Statens landbruksforvaltning Side: 10 av 13 forutsetningene. Før godkjenning og endelig utbetaling av tilskudd skal leveranser av produkter og data til skogeierne, kommunen, Fylkesmannen og Skog og landskap, være gjennomført (jf. 9 og merknader vedrørende utbetaling). For at skogeierne skal få mest mulig nytte av skogbruksplanene bør det tilbys kurs og opplæring i bruk av planene. For at det kan gis tilskudd til disse kursene må opplegget være godkjent av Fylkesmannen, jf. 7 i forskriften. Utbetaling av tilskudd skal foretas når Fylkesmannen har godkjent sluttregnskapet for takstprosjektet, og faktura er sendt til skogeierne. Utbetaling av tilskudd skjer til skogeiernes skogfondskonto på grunnlag av bruttofaktura fra oppdragstaker. Skogeier kan betale fakturaen med eventuelle innestående skogfondsmidler pluss overført tilskudd, og den delen som ikke dekkes av tilskudd gir da skattefordel. Hvis skogeier ikke har nok skogfondsmidler kan fakturaen betales med egne midler, som kan refunderes med skattefordel av framtidige skogfondsmidler som avsettes innen 5 år, jf. forskrift om skogfond o.a. Det kan avtales delfakturering av takstarbeidene, og inntil 90 % av innvilget tilskudd kan da utbetales på grunnlag av delfaktura. Eventuell delfakturering skal framgå av den avtalen som prosjektgruppa inngår på vegne av skogeierne. Fakturaen kan betales fra skogfondskonto med innestående skogfond og overførte tilskudd, og skogeier kan da gi kommunen fullmakt til å betale fakturaen direkte til tredjeperson (oppdragstaker). For å få til en rasjonell betalingsrutine kan det legges opp til at skogeier gir slik fullmakt i forbindelse med planbestilling. I tillegg til at det er mange omfattende prosesser i skogbruksplanarbeidet, inngår det mange dokumenter. Hoveddokumentene og rekkefølgen på disse er vist i figur 1.

11 Statens landbruksforvaltning Side: 11 av 13 Kravspesifikasjon (prosjektgruppe) Tilbudsforespørsel (prosjektgruppe) Innkomne tilbud (tilbydere) Avtaler med Geovekst (FMLA/Statens kartverk) Avtaler med underleverandører (oppdragstaker/prosjektgruppe) Avtale om oppdraget (prosjektgruppe/oppdragstaker) Tilsagnsbrev (FMLA) Planbestilling fra skogeier (skogeier) Søknad om tilskudd (skogeier) Skogbruksplan til skogeier (oppdragstaker) Ferdigstilling/sluttregnskap (prosjektgruppe) Godkjent sluttregnskap (FMLA) Innvilging/utbetaling av tilskudd til skogeier (FMLA) Figur 1. Hoveddokumenter og de ansvarlige for disse i skogbruksplanleggingen. Til 11 Forvaltning av data fra skogbruksplanleggingen Fylkesmannen og kommunen plikter å gi informasjon om rettigheter og vilkår til alle parter som er involvert i skogbruksplanprosessen. Rettigheter og vilkår inngår som en del av avtalen om oppdraget. Avtalen mellom prosjektgruppa og oppdragstaker er et viktig grunnlag for Fylkesmannens tilsagn og godkjenning av tilskudd. Det er også viktig at avtalens innhold gjøres kjent for den enkelte skogeier ved planbestilling. Bruk av

12 Statens landbruksforvaltning Side: 12 av 13 grunnlagsdata som benyttes ved skogbruksplanlegging er regulert av Statens kartverk og Geovekst. Oppdragstaker skal oppbevare skog- og miljødataene og instruksene i minst fem år. Oppbevaringen kan skje i oppdragstakernes egne produksjonsverktøy og i de formater 3 som er hensiktsmessig for disse. Spesifikasjon av dataformatene skal godkjennes av Skog og landskap. Ved avslutning av takstoppdraget skal alle data, jf. 6, oversendes Skog og landskap i henhold til en egen leveransespesifikasjon. Det er også viktig å bevare annen dokumentasjon som kan være nyttig for bruk av dataene i ettertid. En beskrivelse av dette skal inn i avtalen mellom prosjektgruppa og oppdragstaker. Avtalen bør også regulere håndteringen av eventuelle klager og feil på planproduktene. Til 12 Bruk av data fra skogbruksplanleggingen I avtalen om takstoppdraget skal det være en klausul om at alle kommersielle rettigheter til oppdragets egenskaps- og kartdata overdras fra oppdragstakeren til de deltagende skogeierne, Landbruks- og matdepartementet, Fylkesmannen og kommunen. Skog og landskap og Jordskifterettene skal også sikres nødvendige bruksrettigheter til alle egenskaps- og kartdata. Dersom oppdragstakeren ønsker tilgang til egenskaps- og kartdataene må dette reguleres i avtalen med oppdragsgiver. Skog- og miljødataene fra takstoppdraget skal samles i en sentral database som forvaltes av Skog og landskap. Denne databasen brukes til utforming av statistikk og oppfølging av virkemiddelbruken. Med bakgrunn i at miljøinformasjon som framkommer gjennom skogbruksplanleggingen skal være offentlig tilgjengelig, har Skog og landskap etablert en internettside der detaljerte skog- og miljødata presenteres som kartfigurer. 3 Lagring i henhold til SOSI-standard (www.startkart.no) kan også benyttes.

13 Statens landbruksforvaltning Side: 13 av 13 Tilgang til grunndata som flybilder og digitalt markslagskart (DMK) organiseres gjennom Geovekst. Dette innebærer at alle skogeiere har tilgang til disse grunndataene for sin eiendom. Avslutningsvis For spørsmål vedrørende skogbruksplanleggingen og tilskuddsforskriften som ikke anses dekket av dette rundskrivet, ta kontakt med Statens landbruksforvaltning (SLF), Fylkesmannen eller Skog og landskap for avklaringer og utfyllende informasjon. Med hilsen for Statens landbruksforvaltning Per Guldbrand Solli seksjonssjef Jørn Lileng rådgiver

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 10.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

Bestillingsfrist 8. desember.

Bestillingsfrist 8. desember. Trondheim 28.10.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I TINGVOLL Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 vil du ikke lenger kunne

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN Alle skogeiere i Stranda, Norddal og Sykkylven mangler ny skogressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016

Detaljer

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Fra 2013 forutsetter alt tømmersalg

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2012 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

Tilbud på skogbruksplan i Melhus

Tilbud på skogbruksplan i Melhus Tilbud på skogbruksplan i Melhus Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Vi anmoder de som har internett om å bestille

Detaljer

Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging

Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging NIJOS dokument 1/02 Forsidefoto: Jan-Erik Nilsen NIJOS dokument 1/02 I Innhold Bakgrunn og hensikt... 1 Inndeling i metodeområder...

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 5.2.2015 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen

Detaljer

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune Områdetakst i Melhus kommune Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre utføre oppdraget. Det gis 50% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Melhus. En styringsgruppe som representerer

Detaljer

Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune

Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune Dato: 10.04.2013 Saksbehandler: HKJ Til alle skogeiere i Namsskogan kommune som mottar infobrosjyre, samt avtale om kjøp av planprodukter. Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune I disse dager sendes

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 26/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 07.07.2011 Vår referanse: 201100001-26/001 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Det er gjort to innholdsmessige endringer som vil kunne ha konsekvenser for fylkesmannens behandling av tilskuddsøknader:

Det er gjort to innholdsmessige endringer som vil kunne ha konsekvenser for fylkesmannens behandling av tilskuddsøknader: Rundskriv 2013-6 Fylkesmennene Kontaktperson: Mats Petter Sydengen Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 10/2013 Tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk

Detaljer

Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan

Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan Ditt verktøy for økonomisk og miljømessig forvalting av skogen I perioden 2015-2017 skal det gjennomføres skogtaksering og miljøregistreringer i Din kommune. En oppnevnt

Detaljer

Rapport-nr.: 5/2013 15.02.2013. Skogbruksplanlegging. Formål, behov og organisering

Rapport-nr.: 5/2013 15.02.2013. Skogbruksplanlegging. Formål, behov og organisering Rapport-nr.: 5/2013 15.02.2013 Skogbruksplanlegging Formål, behov og organisering Rapport: Avdeling: Skogbruksplanlegging Formål, behov og organisering ARA Dato: 15.02.2013 Ansvarlig: Per-Gulbrand Solli

Detaljer

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen Områdetakst i Namsskogan kommune Harald K. Johnsen Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre/utføre oppdraget. Det gis 65% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Namsskogan. En

Detaljer

Rundskriv 33/2009. Gårdskartprosessen og ajourhold av arealdata på kart og i Landbruksregisteret. Innhold. Kommunen, Fylkesmannen

Rundskriv 33/2009. Gårdskartprosessen og ajourhold av arealdata på kart og i Landbruksregisteret. Innhold. Kommunen, Fylkesmannen Rundskriv 33/2009 Kommunen, Fylkesmannen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: +47 24 13 10 00 Telefaks: +47 24 13 10 05 E-post: postmottak@slf.dep.no

Detaljer

Skogbruk og vilt. Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim

Skogbruk og vilt. Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim Skogbruk og vilt Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim Offentlig Skogforvaltning - Skogbrukssjef Informasjon og Skogloven Skogfond

Detaljer

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 PEFC-Norge PEFC/03-1-01 Fremmer bærekraftig skogbruk - For mer info: www.pefc.org Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 Innhold 1 Innledning 2 2 Nøkkelbiotoper 2 3 Status for kartlegging av livsmiljøer

Detaljer

Rundskriv 2013/8. Fylkesmannsembetene Kommunene. Utbetaling av regionale miljøtilskudd (RMP)

Rundskriv 2013/8. Fylkesmannsembetene Kommunene. Utbetaling av regionale miljøtilskudd (RMP) Rundskriv 2013/8 Fylkesmannsembetene Kommunene Kontaktperson: Kaja Killingland (tlf: 24131057), Gry Auberg Gulliksen (tlf: 24131136), Turid Asklund Trötscher (tlf 24131252), Rannveig Bø Fløystad (tlf:

Detaljer

NY FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR

NY FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR Adressater iht liste Vår dato: 29.06.2007 Vår referanse: 200701184-/515.2 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet Postadresse:

Detaljer

Enkel brukerveiledning. Web-Skas. for skogeier

Enkel brukerveiledning. Web-Skas. for skogeier Enkel brukerveiledning Web-Skas for skogeier Web-Skas er en webbasert tjeneste for skogeiere og saksbehandlere i landbruksforvaltningen, hvor de kan gjøre oppslag på Skogfondskonto og registrere utbetalingskrav.

Detaljer

Vår saksbehandler. Vår dato Kristin Myraunet Hals. Telefon. Tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet "Tollåsengaakademiet"

Vår saksbehandler. Vår dato Kristin Myraunet Hals. Telefon. Tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet Tollåsengaakademiet Side 1 av 5 REGION MIDT-NORGE C) g Vår saksbehandler Kristin Myraunet Hals Deres dato 30.03.2011 Deres referanse Telefon Ioci Kristiansund kommune v/ rådmann Postboks 178 6501 Kristiansund N Tilsagn om

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009

Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009 Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltning Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009 1. Innledning

Detaljer

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen)

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen) Avtale om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata i NN kommune (heretter kalt FDV-avtalen) Nr. 4 av YY Eksemplar for NN kommune FDV_avtale_versjon_2008-1-Arbeidsdokument Side 1/14 1 ALMINNELIGE

Detaljer

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Rundskriv 13/1-9 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 27.11.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Sertifisering av skog

Sertifisering av skog Skogeiere som vil selge tømmer forplikter seg til å følge Norsk PEFC skogstandard. Alle de større kjøperne av tømmer i Norge krever i dag sertifisering. Ringerike, Buskerud. Foto: John Y. Larsson, Det

Detaljer

Norsk skogpolitikk 21

Norsk skogpolitikk 21 Norsk skogpolitikk 21 Skogen i Norge Det er lang tradisjon for bruk av skogressursene i Norge. Skogen har gjennom historien gitt virke til bl.a. bygninger, båter og energi. Gjennom de siste 500 år har

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER

GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER 2015-02-25 Side 1/5 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Sentral avtale om geodatasamarbeid... 3 2. HVA AVTALEN GJELDER... 3 2.1

Detaljer

Dinskog.no - skogbruksplan på nett

Dinskog.no - skogbruksplan på nett Dinskog.no - skogbruksplan på nett Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av

Detaljer

PEFC Norge. Kontroll av nøkkelbiotoper. Thomas Husum, PEFC Norge

PEFC Norge. Kontroll av nøkkelbiotoper. Thomas Husum, PEFC Norge PEFC Norge Kontroll av nøkkelbiotoper Thomas Husum, PEFC Norge 1 Norsk PEFC Skogstandard Kravpunkt 4: Biologisk viktige områder «Skog definert som biologisk viktige områder har betydning for et stort antall

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5463 22.11.2012

Deres ref Vår ref Dato 12/5463 22.11.2012 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5463 22.11.2012 Oppdrag: Skog i klimasammenheng - vurdering av tiltak Dette er et fellesoppdrag fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Likelydende

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november.

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november. SKOGBRUK. SKOGFOND Søknad om utbetaling av skogfond må fremmes innen utgangen året etter at investeringen er foretatt. Det er viktig at all nødvendig dokumentasjon/informasjon følger med søknaden. Det

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62 v2.2-18.03.2013 Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Deres ref.: Vår ref.: 14/8439-2 Saksbehandler: Hanne Høglund Larsen Dato: 15.09.2014 Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til

Detaljer

Detaljert høydemodell, nyttig redskap for tilpassing til et klima i endring? Arne Bardalen Direktør, Norsk institutt for skog og landskap

Detaljert høydemodell, nyttig redskap for tilpassing til et klima i endring? Arne Bardalen Direktør, Norsk institutt for skog og landskap Detaljert høydemodell, nyttig redskap for tilpassing til et klima i endring? Arne Bardalen Direktør, Norsk institutt for skog og landskap Trenger Norge en detaljert nasjonal høydemodell? Norge trenger

Detaljer

Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal 2012 2015

Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal 2012 2015 Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal 2012 2015 Utarbeidet av Nore og Uvdal kommune Vedtatt av kommunestyret, 29.10.2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...1 2. Aktuelle planverk for landbruksforvaltningen...2

Detaljer

Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1408162838. Dok.dato: 13.05.2012. Dok.

Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1408162838. Dok.dato: 13.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 22.05.2012 Svarbrev, søknad mottatt - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt

Detaljer

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98 SKOGBRUKSPLANLEGGING Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover NIJOS-rapport 13/98 Forord Landbruksdepartementet oppnevnte 10.5.96 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere utviklingen

Detaljer

Bestilling av arbeid - Kunnskapsløftet - Kommunal kulturminnekompetanse

Bestilling av arbeid - Kunnskapsløftet - Kommunal kulturminnekompetanse Postboks 128 3901 PORSGRUNN /Team kulturminnevern Vår dato 09.05.2015 Deres dato Vår referanse 15/00015-5 Deres referanse Vår saksbehandler Line Grindkåsa Bestilling av arbeid - Kunnskapsløftet - Kommunal

Detaljer

Skogbruksplanlegging Mjøsen Skog BA. 1. Introduksjon 2. Takstmetodikk 3. Digitale produkter. Foto: Blom

Skogbruksplanlegging Mjøsen Skog BA. 1. Introduksjon 2. Takstmetodikk 3. Digitale produkter. Foto: Blom Skogbruksplanlegging Mjøsen Skog BA 1. Introduksjon 2. Takstmetodikk 3. Digitale produkter Foto: Blom Avd. for Areal og Ressurser Årlig omsetning: ca 14 mill. kr Antall ansatte: 15 Omfang på oppdrag i

Detaljer

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg)

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg) Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret «DATO» 2014 2017 (Foto: Lars Sandberg) Innhold 1. BAKGRUNN... 3 2. UTFORDRINGER I SKOGBRUKET...

Detaljer

Allma Eiendom og Distrikt - framtidsrettet webapplikasjon for norsk skogbruk

Allma Eiendom og Distrikt - framtidsrettet webapplikasjon for norsk skogbruk Allma Eiendom og Distrikt - framtidsrettet webapplikasjon for norsk skogbruk Innhold Forutsetninger, ønsker og mål Fase 1 tilgjengelig gjøring av eksisterende data Brukeropplevelse (Demo) Fase 2 registrering

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik

Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik ; Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik Vedtatt 13.03.2013 Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik Vedtatt av PEFC Norge 13.03.2013-1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011

Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011 Rundskriv Kommunene Fylkesmennene Statens landbruksforvaltning Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011 Odelsfrigjøring 30 til 32 i odelsloven 1. Innledning Dette rundskrivet er ment

Detaljer

Rundskriv 19/10. Gårdskartprosessen, og videre ajourhold av arealdata i kart og Landbruksregisteret i etterkant. Innhold

Rundskriv 19/10. Gårdskartprosessen, og videre ajourhold av arealdata i kart og Landbruksregisteret i etterkant. Innhold Rundskriv 19/10 Fylkesmannen Kommunen Kontaktperson: Vår dato: 03.05.2010 Vår referanse: 201000001-19/001 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Norsk institutt for skog og landskap Postadresse: Postboks

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart 1/2011 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) Arealressurskart AR5, AR50, AR250, CLC Hva er et arealressurskart? Et arealressurskart viser arealressurser med forskjellige klasseinndelinger og ulik nøyaktighet avhengig

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt om Undervisningsbygg Undervisningsbygg har normalt prosjekter for rundt 70 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Forside med logo og referanse Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Invitasjon Deres firma inviteres til å gi tilbud på skogbruksplanlegging i. (område)... Kommune imøteser deres tilbud innen tilbudsfristen.

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond

Ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond Ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond Her vil du finne spørsmål med svar knyttet til regelverket om bruk av skogfond. Vi vil legge inn flere spørsmål etter hvert som aktuelle temaer dukker opp. Klikk

Detaljer

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2016

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2016 26 FEir-,^ Statens vegvesen Balsfiord kommune Rådhusgt. 11 9050 STORSTEINNES Behandlende Region nord enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Lars Christensen - 75552836 Vår referanse:deres referanse:vår dato:

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Virkemidler for bærekraftig skogbruk

Virkemidler for bærekraftig skogbruk NORSK SKOGPOLITIKK Skogen i Norge Norge har betydelige skogressurser og utmarksarealer. Skogen har historisk sett vært svært viktig, og den har også framover sentrale funksjoner og oppgaver. Skogressursene

Detaljer

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug TILSKUDD I JORDBRUKET PRODUKSJONSTILSKUDD AVLØSERTILSKUDD ferie og fritid,

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 14.11.2014 Vår referanse: 14/54847 Deres dato: 22.09.2014 Deres referanse: 14/1029 Høringsuttalelse - endring

Detaljer

Strategiplan. for skogbruket i Oslo og Akershus

Strategiplan. for skogbruket i Oslo og Akershus Strategiplan for skogbruket i Oslo og Akershus KO RT V E R S J O N 2 0 0 0 I N N L E D N I N G Bakgrunn og formål Fylkesmannen og de regionale landbruksmyndigheters oppgave er bl.a. å bidra til å gjennomføre

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

Mulighetene for å reise skogeierkapital

Mulighetene for å reise skogeierkapital Mulighetene for å reise skogeierkapital Gudbrand Kvaal NORGES SKOGEIERFORBUND 27. mai 2014 Hvorfor skal skogeiere risikere penger i foredlingen Det er foredling som skaper markedet - uten et markedet har

Detaljer

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting som klimatiltak

Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting som klimatiltak «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 06.03.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/81 Saksbehandler: Hege Haugland Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting

Detaljer

Tilsagn om midler til bekjempelse av fremmede skadelige arter og dispensasjon for å gjennomføre tiltakene i verneområder i 2015- Oslo kommune

Tilsagn om midler til bekjempelse av fremmede skadelige arter og dispensasjon for å gjennomføre tiltakene i verneområder i 2015- Oslo kommune Miljøvernavdelingen Oslo kommune, Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

Høring - forskrift om berekraftig skogbruk

Høring - forskrift om berekraftig skogbruk Vår dato: Vår ref: 2005-09-27 B05241/427 Deres dato: Deres ref: Til Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 0030 Oslo Høring - forskrift om berekraftig skogbruk I den grad det skal gis forskriftsbestemmelser

Detaljer

Versjon datert 7. desember, 2015.

Versjon datert 7. desember, 2015. Versjon datert 7. desember, 2015. Endringer fra forrige versjon (3. desember, 2015) er markert med sort margstrek og gjelder presisering av Kartverkets plikt til å holde informasjon om søkers virksomhet

Detaljer

Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 2015

Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 2015 Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Trondheim, 23.02.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/12497 Saksbehandler: Inger Anne Ryen Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Styret 27.06.03 1 Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt

Detaljer

Rundskriv 10/09. Retningslinjer for behandling av søknader om tidligpensjon til jordbrukere

Rundskriv 10/09. Retningslinjer for behandling av søknader om tidligpensjon til jordbrukere Rundskriv 10/09 Fylkesmenn Kommuner Kontaktperson: Vår dato: 30.01.2009 Vår referanse: 200900001-10/046.1 Rundskrivet erstatter: Rundskriv 13/06 Vedlegg: Kopi til: LMD, NB, NBS Postadresse: Postboks 8140

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt. Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201200335-57 Lillehammer, 17. april 2015 Deres ref. : Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter

Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Denne stillingsbeskrivelsen gjelder for nasjonalpark-/verneområdeforvaltere i utvalgte verneområder som forvaltes av et statlig politisk sammensatt

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT HÅNDBOK Miljøhåndbok AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT Sentralt Ingmar Eggen Helge Urstrømmen 2.4 2014-02-26 INNHOLD 1. PRESENTASJON AV BEDRIFTEN 2. ANSVAR 3. GLOMMEN SKOG SIN MILJØPLATTFORM

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 13.05.2016 2015/267-6753/2016 Arkivkode: 89/7 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli, tlf

Detaljer

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Rundskriv M-1/2014 Kommunene Fylkesmennene Statens landbruksforvaltning Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Søknad om odelsfrigjøring... 2 3.1 Hvem

Detaljer

Rammeavtale. mellom. Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo

Rammeavtale. mellom. Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo Rammeavtale Norsk lyd blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo Norsk Skuespillerforbund (heretter kalt NSF) Welhavens gate 1 0166 Oslo 1. Avtalens formål

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Kurt Brekke Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-39 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - tildeling av midler 2016

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - tildeling av midler 2016 Statens vegvesen Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Hege Husabø / 57655861 16/17819-1 03.02.2016 Tilskudd

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Hovedplan for skogsveier i kommunen.

Hovedplan for skogsveier i kommunen. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/7478 I I Arkiv Joui:alpostID: sakd,: 1112209 I Saksbehandler: Wilhelm Morgenstierne Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet Sak nr.: 138/12 FORMANNSKAP Dato: 24.09.2012

Detaljer

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Ronny Gjendemsjø Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-40 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato:

Detaljer