NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A"

Transkript

1 NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R. Jenssen 2. nestleder Atle Høie Region Sør-Øst: Region Øst: Region Vest: Region Midt-Norge: Kollektivt tilsluttede: Liv Braathen Elin Skovly Jorge Alex Dahl Anne Mette Johnsen Stein Gulbrandsen (Fagforbundet) Fredrik Oftebro (NTL) Sentralt Sanitetsutvalg: Live Kummen Solidaritetsungdom: Ingrid Rostad Ansatte representant: Ansatte representant: Jane Filseth Tord Lier FORFALL: El & IT: Terje O. Olsson Handel & Kontor: Peggy Hessen Følsvik Region Nord: Torulf Mikkelsen Region Sør-Vest: Ludvig Eskeland TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN: Generalsekretær Liv Tørres, strategisk leder Anne Cathrine Seland, enhetsleder Jon Halvorsen (sak 9 og 18), enhetsleder Marianne Hagelund (sak 5), strategisk leder Per Nergaard (sak 6), økonomisjef Geir Øye (sak 10 og 11), revisor Asbjørn Næss fra KPMG (sak 10), rådgiver Grethe Østern og rådgiver Kristin Obrestad (sak 17), rådgiver Anna Mørck (referent), ÅPNING OG KONSTITUERING Styreleder Finn Erik Thoresen åpnet møtet og gikk gjennom sakslisten. Han orienterte om at Region Øst hadde meldt inn to saker, men at de kom for sent til å kunne behandles på dette styremøtet. Saken gjelder bruk av sanitetsmerke sammen med logo og ID-kort for medlemmer. Region Øst ba om at styret kunne gi AU fullmakt til å behandle saken om ID-kort da det er lag som vil ha behov for kort for tjenester til sommeren. Styret ga sin tilslutning til dette, under forutsetning av at Sentralt Sanitetsutvalg konsulteres. Side 1 av 12

2 Sakslisten ble godkjent. Styret vedtar at saken om sanitetsmerke sammen med logo behandles i AU som forberedelse til neste styremøte. Styret vedtar at saken om ID-kort kan sluttbehandles i AU. Sak KONSTITUERING Norsk Folkehjelp Sanitet har innstilt Live Kummen som ny leder i SSU Klubben i Norsk Folkehjelp må endre sine representanter i styret, grunnet endringer blant ansattes ansettelsesforhold. Første vararepresentant Camilla Bø Lillevold-Øverås er tilbake fra svangerskapspermisjon og tar opp sitt verv som første vararepresentant til styret. Åse Sælensminde har fram til nå fungert som første vararepresentant, men hun går tilbake og blir andre vararepresentant. Region Sør-Vest avholdt årsmøte 17.mars 2013 og har innstilt følgende representanter fra regionen til Norsk Folkehjelp sitt styre: Styremedlem Første vara Andre vara Ludvig Eskeland Eli Engelien Kristine Notvik Live Kummen velges som ny leder i SSU. Styret godkjenner endringer i ansattes representanter til styret Styret godkjenner endringer i region Sør-Vests representanter til styret Styreleder Finn Erik Thoresen orienterte om B-sak fra Region Sør-Øst Aud Eliassen, leder i Norsk Folkehjelp Haukerød fyller 90 år. Styret sender blomster på 90-årsdagen. Sak PROTOKOLLER Protokoller fra følgende møter ble fremlagt: Protokoll fra styremøte Protokoll fra kontrollkomiteen Protokoll fra styremøte godkjennes. Protokoll fra kontrollkomiteen tas til orientering Sak STYRELEDER INFORMERER Styreleder Finn Erik Thoresen informerte som følger: Mars: Deltok på regionskonferanse/årsmøte i Region Vest, 8-10.mars. Innledning på LO skolen Internasjonal, Sørmarka Innledning på solidaritetslunsj i Tromsø i regi av Norsk Folkehjelp Region Nord og LO i Tromsø Deltok på regionskonferanse og årsmøte i Region Nord Side 2 av 12

3 April: Mai: Besøk Norsk Folkehjelp Ofoten Middag med det nye styret i Solidaritetsungdom Innledning på årsmøte i LO Svalbard Innledning for AUFs internasjonale utvalg Innledning om situasjonen på Gaza i Palestinakomiteens faglige utvalg, Oslo Innledning om Palestina på årsmøtet i LO Grenland. Gir oss totalt kr per år i tre år fremover. Hovedtaler på 1. mai på Raufoss og Gjøvik Innledning ungdomskurs LO Østfold, på Sørmarka Innledning Fellesforbundets sentrale ungdomskurs, på Sørmarka Deltok som hedersgjest på arrangement i den bosniske foreningen sammen med den bosniske ambassaden "20 år i Norge - Den bosniske historien: fra krig til integrering." Sak GENERALSEKRETÆREN INFORMERER Generalsekretær Liv Tørres informerte som følger: Sanitet: sikret kostnadsfri tilgang til nødnett Rekordpåmelding på sentrale kurs Blitt kontaktet av både helse- og justisminister om deltakelse på våre arrangementer (sanitet) Etablert nytt lag i Kvænangen Fagprosjekter på sanitet Mottak: lagt inn anbud på to mottak, Stryn og Kongsvinger Tatt initiativ til møte med relevante andre organisasjoner om Romfolk for å se hva vi kan gjøre sammen Kontakt med fagbevegelsen angående senter for papirløse (ref vedtak LO Kongress) Alle forbund er nå rasismefri sone. Fredrikstad kommune blir rasismefri sone. Godt samarbeid med fagbevegelsen LO-kongressen - fikk kr ,- fra Sparebank1 og til Latin Amerika fra LO Midt-Østensatsningen vår vokser. Risikofylte områder som stiller tunge krav til oppfølging. Besøk til Sør-Sudan: Besøkte vårt nødhjelpsprogram i den nordlige delen av Sør-Sudan. Ekstremt krevende situasjon. Vårt største program. Land preget av store utfordringer, og med en utfordrende sikkerhetssituasjon både internt og ift Sudan. Sør-Afrika: Fått tilsagn om prosjekt hvor vi skal fasilitere for et trepartssamarbeid. Mobiliserer nå ift. nye internasjonale mål etter tusenårsmålene for Ulovlig bosettinger møte med utenriksministeren sammen med Fagforbundet. Ønsker at regjeringen skal aktivt si at de fraråder næringslivsengasjement med ulovlige bosettinger. Administrasjonsbygg Sør-Sudan. Bygging er midlertidig stoppet av myndighetene. Side 3 av 12

4 STRATEGIER, HANDLINGSPLANER OG RAPPORTER Sak MARKEDSSTRATEGI Markedssjef Marianne Hagelund redegjorde for hovedfokus i markedsstrategien som skal gjelde for perioden Strategien gir den overordnede retning på innsamlingsarbeidet for Norsk Folkehjelp. I denne strategiperioden skal målet være forsiktig vekst. Det vil være fokus på å rekruttere faste givere («Folkehjelpere») og på å befeste Norsk Folkehjelps posisjon som fagbevegelsens humanitære organisasjon. Hovedmålsettingen med dette arbeidet er å styrke Norsk Folkehjelps økonomi ved å bygge fri egenkapital og gi økt økonomisk frihet. På grunn av økonomiske begrensninger vil innsamlingsarbeidet i årene fremover bygge videre på konsepter og arbeidsmetoder som er etablerte og fungerer. Fokus for strategien er: Frie midler Fagbevegelsen: Styrke samarbeidet med fagbevegelsen, de har rolle som døråpner til bedrifter. Fagforbundet-avtalen med ambassadører danner mal for avtaler med de andre forbundene. «Folkehjelper»: Har som mål som å få 3000 Folkehjelpere. Potensial hos lokallagene ved å få dette inn som fast aktivitet. Kommentarer som fremkom i møtet. Styret var overveiende godt fornøyd med strategien. Sentralt Sanitetsutvalg ønsket større vekt på sanitet i strategien og hadde forslag til endringer som ble fremlagt skriftlig i møtet. Det gjaldt: økt synlighet av lokale lag, nærhet til giveren gjennom førstehjelp og redningstjenesten, at hver fjerde store kampanje med ett budskap skal ha budskap relatert til sanitet, at saniteten som en viktig bidragsyter for å øke markedsandelen i fastgivermarkedet, samt øremerking av midler fra fastgivere etter en fordelingsnøkkel. Styret gikk ikke inn for ny fordeling av inntektene fra fastgiverkonseptet. Det ble blant annet fremhevet at de frie midlene til lokallaget kan øremerkes sanitet lokalt dersom laget ønsker det. Spørsmål om prioriteringer må tas i budsjettbehandlinger. Vedrørende kampanjer med spesifikt budskap er det en målsetting at alle organisasjonens hovedtemaer skal frontes i løpet av en landsmøteperiode. Styret vedtar markedsstrategien for perioden Administrasjon får fullmakt til å ta inn i markedsstrategien forslag fra styret og SSU, med unntak om forslag til endring i fordelingsnøkkel for fastgiverordningen. Strategien må også ta mål av seg om å synliggjøre alle våre arbeidsområder i løpet av en landsmøteperiode. Sak KRISEHÅNDTERINGSPLAN Strategisk leder Per Nergaard redegjorde for saken. Norsk Folkehjelps sårbarhet forsterkes av at hovedvirksomheten oftest finner sted i land hvor sikkerhetsutfordringene er store og Norsk Folkehjelps evne til å kontrollere og kommunisere med de eksterne virksomhetene kan være vanskelige. Norsk Folkehjelps krisehåndteringsplan forholder seg i hovedsak til det som anses som de mest relevante krisescenariene: Hendelser knyttet til personell og eiendom i den internasjonale porteføljen Hendelser ved ett av våre mottak Hendelser knyttet til medlemsorganisasjonens søks-, rednings- og øvelsesaktiviteter, samt ungdomsarbeid Side 4 av 12

5 I tillegg søker denne planen også å reflektere rundt forhold av sikkerhetsmessig karakter på Norsk Folkehjelps hovedadministrasjon, samt for vårt personell på tjenestereiser. Norsk Folkehjelps mål er derfor at organisasjonen skal være i stand til raskt å etablere en kompetent kriseledelse. Planverket baserer seg i hovedsak på følgende elementer: Krisehåndteringsplaner for hvert enkelt landprogram, og hvert enkelt asylmottak Kriseplan Sanitet Strukturert og oppdatert kontaktinfo til alle interne og eksterne aktører som vi anser relevante for å håndtere kriser, samt oppdatert og tilgjengelige kontaktdetaljer for pårørende til Norsk Folkehjelps personell Tiltakskort som beskriver emnemessig hvilke typiske handlinger som bør finne sted i krisehåndteringsfasen. Krisehåndteringsplanen er i en kortfattet form, alle de kritiske faktorene som er beskrevet over er derfor tilgjengelig i en oppdatert og funksjonell form for den permanente krisestaben på fellesområdet for dokumentinformasjon på Norsk Folkehjelps intranett. Kommentarer som fremkom i møtet: Det kom innspill om at planen også må omfatte tjenester og at det ved en krise som omfatter medlemmene bør tilstrebe at nasjonal beredskapsansvarlig tiltrer krisestaben. Det ble også etterlyst oppfølging etter en krise/uønsket hendelse. Fra adminstrasjonens side ble det kommentert at dette var viktige punkter å ta med. Styret vedtar den nye krisehåndteringsplanen Sak RAPPORT AKSJONSUTVALG PALESTINA Aksjonsutvalget ble satt ned høsten 2012 med det mål at medlemmer i Norsk Folkehjelp bidrar til økt engasjement i Norge for palestinernes situasjon. Dette skulle skje gjennom Utarbeide konkrete handlingsalternativer for medlemmer Kontakt og samarbeid mellom fagbevegelsen og Norsk Folkehjelp Lokale aktiviteter ved pågående kampanjer som initieres sentralt. Norsk Folkehjelp har flere lokale lag som allerede driver et aktivt solidaritetsarbeid for Palestina, og andre lag som ønsker å starte opp. Aksjonsutvalgets rapport peker på mulige handlingsalternativ for lagene til å styrke det lokale Palestina-arbeidet, som for eksempel vennskapsbyavtaler, samarbeid med asylmottak, reiser til Palestina, studiesirkler, medie og påvirkningsarbeid, samt møter og andre aktiviteter i samarbeid med solidaritetsbevegelsen for Palestina, politiske partier og ungdomsorganisasjoner Styret slutter seg til utvalgets anbefalinger og ber administrasjonen legge til rette for at informasjon om handlingsalternativene er lett tilgjengelig for lokallagene. Sak ETISKE STANDARDER FOR INNKJØP, INVESTERINGER OG INNSAMLING Generalsekretær Liv Tørres redegjorde for saken. Saken gjelder oppdatering av standarder for innkjøp, investeringer og innsamling av midler, mens retningslinjene for partnerskap i våre prosjekter og for Side 5 av 12

6 ansatte og tillitsvalgte (jfr «code of conduct») ikke omfattes av denne oppdateringen. Forslaget om nye standarder vil erstatte tidligere vedtatte standarder (jfr. «Kommersielle prosjekter politiske og etiske retningslinjer» fra november 2001 og «Fondsforvaltning etiske prinsipper for Norsk Folkehjelp» fra 1.april 2005). Styret godkjenner foreliggende forslag til «Norsk Folkehjelps etiske standarder for innkjøp, investeringer og innsamling av midler» som erstatter tidligere standarder («Fondsforvaltning etiske prinsipper for Norsk Folkehjelp» fra 1.april 2005 og «Kommersielle prosjekter politiske og etiske retningslinjer» fra november 2001). Administrasjonen får i oppdrag å innføre og følge opp standardene i hele organisasjonen. Oppfølgingen av de etiske standardene skal inngå i årlig rapportering til styre og organisasjonens årsrapport. Sak BEKKELAGSTUNET Norsk Folkehjelp har drevet Bekkelagstunet siden Bekkelaget er et lavterskeltilbud for eldre (over 50), trygdede, bostedsløse menn, fortrinnsvis tidligere sjøfolk på Ormøya i Oslo. Tunets beboere er pr. dags dato 55 personer i alderen år. Det er utfordringer knyttet til driften, både når det gjelder økonomi og lokaliteter. Administrasjonen har utarbeidet en plan for perioden høst desember Hovedmålet i perioden er i å få sikre gode og langsiktige boforhold for beboerne, enten ved overføring til annen operatør eller ved overgang til andre, bedre og langsiktige boforhold. Styret gir sin tilslutning til plan for styrt overføring/avvikling av Bekkelagstunet. ØKONOMISAKER Sak 10a.2.13 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 Årsberetning: Strategisk leder Anne Cathrine Seland informerte om at administrasjonen lager en resultatrapport som trykkes og sendes ut i tillegg til beretningen som følger regnskapet. Styret godkjenner årsberetningen Årsregnskapet: Økonomisjef Geir Øye fremla årsregnskapet. Norsk Folkehjelp leverer et svært godt resultat for 2012, med en avsetning til fri formålskapital på kr millioner. Det ble kommentert at innsparingen må tydeliggjøres på hovedpostene i regnskapet slik at det er lett å se hvordan overskuddet er generert. Det ble etterspurt regnskap per avdeling/område. Regnskap per område ettersendes med protokollen for styremøtet. Økning i administrasjonskostnadene fra 2011 til 2012 skyldes i hovedsak reklassifisering av kostnader for å gi et riktigere bilde av administrasjonskostnadene. Styret ba om en mer detaljert oversikt over administrasjonskostnadene før og etter, særlig sett opp mot sparetiltakene som ble iverksatt og nedbemanningen i Administrasjonen lager en note i regnskapet på dette Side 6 av 12

7 Administrasjonen informerte om at nedbemanningen ved hovedkontoret i 2012 omfattet alle avdelinger, ikke kun de administrative avdelinger. Lønnsinnsparinger knyttet til nedbemanning av administrative stillinger vil først og fremst gi effekt for 2013 og Styret ba administrasjonen om å sende en oversikt med protokollen som viser kostnadsinnsparingene ved nedbemannings/omstillingsprosessen for regnskapet 2012 Revisjon: Revisor Asbjørn Næss gjennomgikk status for forbedringspunkter KPMG hadde sendt i Management letter til generalsekretæren og styreleder basert på regnskapet for 2011, sett opp mot revisjon for Det er flere forbedringer, samtidig som det fortsatt er punkter det må arbeides mer med. Styret godkjenner aktivitetsregnskapet for 2012 med følgende disponering: Overføres til Annen formålskapital Overføres fra Formålskapital med pålagte restriksjoner Overføres til Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Sum disponering Kr millioner Kr millioner Kr millioner Kr millioner Styret godkjenner årsberetning for Styret tar revisors beretning 2012 til orientering. Styret ber administrasjonen lage en note til regnskapet som viser reklassifisering av administrasjonskostnader. Styret ber videre administrasjonen om å vedlegge protokollen regnskap per område, samt oversikt som viser kostnadsinnsparingene ved nedbemannings/omstillingsprosessen for regnskapet Sak 10b KONTROLLKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2012 Kontrollkomiteens rapport for 2012 ble fremlagt for styret. Styret hadde ingen kommentarer til denne. Styret tar rapporten til etterretning Sak STATUS ØKONOMI Økonomisjef Geir Øye presenterte status og prognoser for resten av året. Generelt ligger man veldig godt an. De viktigste punktene er som følger: Regnskapsoversikten per 1. kvartal 2013 viser et negativt resultat på 2,8 MNOK mot et negativt budsjettert resultat på 5,9 MNOK, altså et positivt avvik på 3,1 MNOK. Årsprognosen viser et foreløpig positivt resultat på 6,7 MNOK som er 3,7 MNOK over det budsjetterte. Inntekter: o Prognosen for inntekter viser et positivt avvik på 85,3 MNOK Kostnader: o Prognosen for kostnader viser et negativt avvik på kr 82,5 MNOK Det positive avviket skyldes først og fremst omsetningsøkning i uteprogrammene. Side 7 av 12

8 En utregningsnøkkel på momskompensasjon ble etterlyst. Geir Øye informerte om at kr tilbakeføres til lagene og at administrasjonen vil sende ut informasjon med utregningsnøkkel til lagene. Styret tar regnskapet per 1. kvartal 2013 og årsprognosen 2013 til orientering. ORGANISASJONSSAKER Sak ORGANISASJONSSTATUS PÅ BAKGRUNN AV ÅRSRAPPORTENE Strategisk leder Anne Cathrine Seland informerte om status for lokallagene opp mot landsmøteprioriteringen. Oversikten er blant annet basert på innsendte årsrapporter fra lagene. Pri 1 Skape rekrutteringskultur: På god vei med nye arenaer og flere lag Pri 2 Øke antall lag og grupper: Nå 97 lag. Lagene har ulike oppfølgingsbehov. Mange fungerer godt, men en del lag har store utfordringer. Samlet sett har de god økonomi med gode muligheter for å skaffe inntekter lokalt. Pri 3: Øke antall ungdomsmedlemmer: Vekst i begge ungdomsstrukturene. For sanitetsungdom er det viktig å rekruttere gode voksenledere Pri 4 Tilpasning til ny frivillighet: Utfordringene fremover er knyttet til er etablering av lag, sikre at lagenes aktivitet dekker et behov i lokalsafmunnet, spissing på sak og samtidig sikre at Norsk Folkehjelp er én organisasjon, samt satsning i storbyer Ny forskning viser at det som kjennetegner lag som lykkes er at de har et mangfoldig styre, driver jevn aktivitet som dekker et behov i lokalsamfunnet, at de driver kontinuerlig rekruttering og at de har andre i Norsk Folkehjelp som de samarbeider med. Medlemsrollen har endret seg og er nå mer individualisert, og ikke lenger en livslang forpliktelse. Sak og aktivitet er viktigere enn selve organisasjonen Styret tar saken til orientering Sak NYE LAG MED SMALT NEDSLAGSFELT Strategisk leder Anne Cath Seland redegjorde for saken. Det vises til sak a, der Region Øst meldte inn en sak vedr. nye lag med snevert nedslagsfelt. Det ble vist til en forespørsel fra en gruppe i Oslo som ønsket å opprette et lokallag med spesielt fokus på Palestina. Region Øst ba om en vurdering hvorvidt vi skal tillate etablering av lag med snevert nedslagsfelt, eller om slike saker burde ligge under allerede etablerte lag i området. Saken reiser en rekke prinsipielle spørsmål, som hvordan man sikrer identiteten til organisasjonen, hvor mye spesialisering det skal være, om det skal ligge i navnet og behovet for mer differensiering i større byer. Lagene kan allerede i dag spesialisere seg innen et arbeidsområde. Trenden i frivillighet er spesialisering og engasjement for sak, ikke organisasjonen. I større byer forventer folk at de kan engasjere seg i alle Norsk Folkehjelps arbeidsområder. Det bør derfor legges til rette for at det er lokallag som arbeider med alle arbeidsområdene i de store byer. Fortrinnsvis i samme lag, men om dette ikke er ønskelig for det eksisterende lokallaget må det legges til rette for å etablere nye lag i byene. Representant fra Region Øst ba om en anbefaling fra styret til den konkrete saken. Side 8 av 12

9 Norsk Folkehjelp skal være åpen for folk som ønsker å engasjere seg i enkeltsaker innenfor Norsk Folkehjelps arbeidsområder. Jfr skal lokallagets navn fortrinnsvis benytte stedsnavnet. I større byer kan laget ha et tematisk navn. I særskilte tilfeller der laget spesialiserer seg i et område som har stor betydning for lokalsamfunnet kan lokallaget ha et navn som tilsier spesialisering innen arbeidsområder. Det er viktig at en spesialisering ikke hindrer vekst. Ved opprettelsen av et nytt lokallag med smalt nedslagsfelt må det være rimelig å forvente at laget planlegger for vekst i antall medlemmer og aktivitet. I forhold til den konkrete saken Region Øst reiser er det styrets anbefaling at laget fortsetter å være aktivitetsgruppe under Norsk Folkehjelp Oslo. Styret ser samtidig at det er behov for et tilbud for personer som ønsker å engasjere seg i internasjonal aktivitet i Oslo. Styret ber administrasjonen arbeide for å etablere et slikt tilbud, i samråd med lokallagene i Oslo Sak LANDSMØTE TID OG STED Administrasjonen anbefaler: Sted: Radisson Blue Gardermoen (veldig gunstig pris og sentral beliggenhet fly/tog) Tid: august Styret i Norsk Folkehjelp gir administrasjonen i fullmakt til å inngå avtale med Radisson BLU Gardermoen i helga august Administrasjonen får i oppgave å kvalitetssikre tilbudet og sikre en god gjennomføring av landsmøtet. Sak FOLKEHJELPSUKA Strategisk leder Anne Cathrine Seland redegjorde for saken. Folkehjelpsuka (uke 38) var i mange år en fast aktivitet i Norsk Folkehjelp, men er de siste 7 årene ikke blitt aktivt gjennomført. Det har vært mer hensiktsmessig for lagene å ha markeringer på andre tider av året, knyttet direkte til deres aktivitet, og det har ikke vært henvendelser til administrasjonen eller kontakt om Folkehjelpsuka eller fraværet av denne de siste årene. Det anbefales derfor at Folkehjelpsuka legges ned som sentralt arrangement. Lagene står fritt til å avholde lokale markeringer. Styret vedtar at Folkehjelpsuka nedlegges som sentralt arrangement. Lokallagene står fritt til å arrangere lokale markeringer. Sak DIALOGKONFERANSEN Styreleder Finn Erik Thoresen redegjorde for saken, og nevnte eksempler på aktuelle temaer for konferansen i Hvordan søke midler Lederopplæring LIFE Jubileum 2014 Lokallag som har utmerket seg Forslag til temaer som fremkom i møtet. Gode eksempler fra lagene Side 9 av 12

10 Rekruttering og opplæring av voksenkontakter i saniteten Lederutvikling Presentere rapportene fra aksjonsutvalgene. Styret gir AU fullmakt til å ferdigstille program for Dialogkonferansen i samarbeid med administrasjonen, på bakgrunn av innspill fra møtet. ORIENTERINGSSAKER Sak KAMPANJE KJERNEVÅPEN Rådgivere Kristin Obrestad og Grethe Østern orienterte. Målet er å få til et internasjonalt forbud først, for så å jobbe for nedrustning, som er en mye lengre prosess. Med en slik tilnærming kan de som ikke er kjernevåpenland sette agendaen og legge press på de landende som i dag har kjernevåpen. Ottawa- og Oslo-prosessen mot miner og klasebomber vil være forbilder for prosessen. Norsk Folkehjelp er sterkt ønsket av andre som en aktør. Solidaritetsungdommen har vedtatt dette som en sak de driver med. Norsk Folkehjelp er involvert på følgende felt: Styreverv i ICAN styringsgruppe Kampanje rettet mot ungdom Påvirkningsarbeid utført av øvrige deler av Norsk Folkehjelp Strategisk samarbeid med norsk UD. Styret uttrykte stor tilfredshet med det arbeidet så langt. Styret tar saken til orientering Sak LIFE NORGE Det vises til tidligere styrevedtak der styret ga administrasjonen fullmakt til å inngå forhandlinger med Life Norge AS, og ga Arbeidsutvalget fullmakt til å godkjenne utfallet av forhandlingene med Life Norge AS. Det ble gitt en muntlig orientering om resultatet av forhandlingene. En ny samarbeidsavtale skal utarbeides. Den vil ha de samme elementene som i dag med kurssalg, salg av utstyr og håndtering av profil. Denne avtalen skal forelegges styret for godkjenning. Styret tar saken til orientering Sak TIPPEMIDLER Generalsekretær Liv Tørres presenterte saken. Kulturdepartementet har gjennomført en utredning for å se på en alternativ fordeling av den delen av tippemidlene som går til samfunnsnyttige og humanitære formål. På bakgrunn av utredningen har de nå sendt ut på høring et forslag til en overgangsordning frem til 2016 (med siste utbetaling 2017). I praksis vil det bety at Norsk Folkehjelp vil få omtrent samme utbetaling av midler ut I dette ligger det også en kompensasjon (engangskompensasjon pluss del av inntektene fram til 2017) fra spillet Nabolaget som overføres til Norsk Tipping. Side 10 av 12

11 I løpet av høsten vil Kulturdepartementet sende ut på høring forslag til ny modell for tildeling av spilloverskudd til samfunnsnyttige og humanitære formål. Etter 2017 vil det være en ny fordeling av tippemidler der det legges opp til at flere organisasjoner skal få mulighet til å kunne delta i ordningen. Kulturdepartementet anbefaler å sette av en egen pott for å sikre en nasjonal redningstjeneste og foreslår at det settes av en fast andel til Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet. Det er ikke anslått størrelsen på denne andelen, utover at beredskapen må sikres på tilsvarende nivå som i dag. Styret tar saken til orientering Sak ORIENTERING AKTIVITETSKONFERANSE Strategisk leder Anne Cathrine Seland informerte om aktivitetskonferansen Styret tar informasjonen til orientering. Sak ORIENTERING FRA SENTRALT SANITETSUTVALG Leder av SSU, Live Kummen, orienterte om arbeidet til Norsk Folkehjelp sanitet og sanitetsungdom i Styret tar informasjonen til orientering. Sak ORIENTERING FRA SOLIDARITETSUNGDOM Leder av Solidaritetsungdom, Ingrid Rostad, orienterte fra årsmøtet i Solidaritetsungdom. Årsmøtet har vedtatt tre satsningsområder: Kjernevåpen, Palestina og anti-rasisme. Styret tar informasjonen til orientering. Sak REFERATER Det ble kommentert at det er ønskelig at referatene sendes ut tidligere og gjøres tilgjengelig lagene og sanitetsgruppene. Referatene tas til orientering. Sak Ingen saker. EVENTUELT Styreleder Finn Erik Thoresen takket for møtet. Side 11 av 12

12 Oslo, Finn Erik Thoresen Styreleder Liv Tørres Generalsekretær Neste styremøte: Side 12 av 12

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...10 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...10 2.1 Egen organisasjon...10 2.1.1 Foreninger...10

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid

Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid Innhold Kapittel Tittel Side 1 Sammensetning og mandat 3 2 Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid 4 3.1 Forslag til lokale tiltak 5 3.2 Forslag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer