NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A"

Transkript

1 NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R. Jenssen 2. nestleder Atle Høie Region Sør-Øst: Region Øst: Region Vest: Region Midt-Norge: Kollektivt tilsluttede: Liv Braathen Elin Skovly Jorge Alex Dahl Anne Mette Johnsen Stein Gulbrandsen (Fagforbundet) Fredrik Oftebro (NTL) Sentralt Sanitetsutvalg: Live Kummen Solidaritetsungdom: Ingrid Rostad Ansatte representant: Ansatte representant: Jane Filseth Tord Lier FORFALL: El & IT: Terje O. Olsson Handel & Kontor: Peggy Hessen Følsvik Region Nord: Torulf Mikkelsen Region Sør-Vest: Ludvig Eskeland TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN: Generalsekretær Liv Tørres, strategisk leder Anne Cathrine Seland, enhetsleder Jon Halvorsen (sak 9 og 18), enhetsleder Marianne Hagelund (sak 5), strategisk leder Per Nergaard (sak 6), økonomisjef Geir Øye (sak 10 og 11), revisor Asbjørn Næss fra KPMG (sak 10), rådgiver Grethe Østern og rådgiver Kristin Obrestad (sak 17), rådgiver Anna Mørck (referent), ÅPNING OG KONSTITUERING Styreleder Finn Erik Thoresen åpnet møtet og gikk gjennom sakslisten. Han orienterte om at Region Øst hadde meldt inn to saker, men at de kom for sent til å kunne behandles på dette styremøtet. Saken gjelder bruk av sanitetsmerke sammen med logo og ID-kort for medlemmer. Region Øst ba om at styret kunne gi AU fullmakt til å behandle saken om ID-kort da det er lag som vil ha behov for kort for tjenester til sommeren. Styret ga sin tilslutning til dette, under forutsetning av at Sentralt Sanitetsutvalg konsulteres. Side 1 av 12

2 Sakslisten ble godkjent. Styret vedtar at saken om sanitetsmerke sammen med logo behandles i AU som forberedelse til neste styremøte. Styret vedtar at saken om ID-kort kan sluttbehandles i AU. Sak KONSTITUERING Norsk Folkehjelp Sanitet har innstilt Live Kummen som ny leder i SSU Klubben i Norsk Folkehjelp må endre sine representanter i styret, grunnet endringer blant ansattes ansettelsesforhold. Første vararepresentant Camilla Bø Lillevold-Øverås er tilbake fra svangerskapspermisjon og tar opp sitt verv som første vararepresentant til styret. Åse Sælensminde har fram til nå fungert som første vararepresentant, men hun går tilbake og blir andre vararepresentant. Region Sør-Vest avholdt årsmøte 17.mars 2013 og har innstilt følgende representanter fra regionen til Norsk Folkehjelp sitt styre: Styremedlem Første vara Andre vara Ludvig Eskeland Eli Engelien Kristine Notvik Live Kummen velges som ny leder i SSU. Styret godkjenner endringer i ansattes representanter til styret Styret godkjenner endringer i region Sør-Vests representanter til styret Styreleder Finn Erik Thoresen orienterte om B-sak fra Region Sør-Øst Aud Eliassen, leder i Norsk Folkehjelp Haukerød fyller 90 år. Styret sender blomster på 90-årsdagen. Sak PROTOKOLLER Protokoller fra følgende møter ble fremlagt: Protokoll fra styremøte Protokoll fra kontrollkomiteen Protokoll fra styremøte godkjennes. Protokoll fra kontrollkomiteen tas til orientering Sak STYRELEDER INFORMERER Styreleder Finn Erik Thoresen informerte som følger: Mars: Deltok på regionskonferanse/årsmøte i Region Vest, 8-10.mars. Innledning på LO skolen Internasjonal, Sørmarka Innledning på solidaritetslunsj i Tromsø i regi av Norsk Folkehjelp Region Nord og LO i Tromsø Deltok på regionskonferanse og årsmøte i Region Nord Side 2 av 12

3 April: Mai: Besøk Norsk Folkehjelp Ofoten Middag med det nye styret i Solidaritetsungdom Innledning på årsmøte i LO Svalbard Innledning for AUFs internasjonale utvalg Innledning om situasjonen på Gaza i Palestinakomiteens faglige utvalg, Oslo Innledning om Palestina på årsmøtet i LO Grenland. Gir oss totalt kr per år i tre år fremover. Hovedtaler på 1. mai på Raufoss og Gjøvik Innledning ungdomskurs LO Østfold, på Sørmarka Innledning Fellesforbundets sentrale ungdomskurs, på Sørmarka Deltok som hedersgjest på arrangement i den bosniske foreningen sammen med den bosniske ambassaden "20 år i Norge - Den bosniske historien: fra krig til integrering." Sak GENERALSEKRETÆREN INFORMERER Generalsekretær Liv Tørres informerte som følger: Sanitet: sikret kostnadsfri tilgang til nødnett Rekordpåmelding på sentrale kurs Blitt kontaktet av både helse- og justisminister om deltakelse på våre arrangementer (sanitet) Etablert nytt lag i Kvænangen Fagprosjekter på sanitet Mottak: lagt inn anbud på to mottak, Stryn og Kongsvinger Tatt initiativ til møte med relevante andre organisasjoner om Romfolk for å se hva vi kan gjøre sammen Kontakt med fagbevegelsen angående senter for papirløse (ref vedtak LO Kongress) Alle forbund er nå rasismefri sone. Fredrikstad kommune blir rasismefri sone. Godt samarbeid med fagbevegelsen LO-kongressen - fikk kr ,- fra Sparebank1 og til Latin Amerika fra LO Midt-Østensatsningen vår vokser. Risikofylte områder som stiller tunge krav til oppfølging. Besøk til Sør-Sudan: Besøkte vårt nødhjelpsprogram i den nordlige delen av Sør-Sudan. Ekstremt krevende situasjon. Vårt største program. Land preget av store utfordringer, og med en utfordrende sikkerhetssituasjon både internt og ift Sudan. Sør-Afrika: Fått tilsagn om prosjekt hvor vi skal fasilitere for et trepartssamarbeid. Mobiliserer nå ift. nye internasjonale mål etter tusenårsmålene for Ulovlig bosettinger møte med utenriksministeren sammen med Fagforbundet. Ønsker at regjeringen skal aktivt si at de fraråder næringslivsengasjement med ulovlige bosettinger. Administrasjonsbygg Sør-Sudan. Bygging er midlertidig stoppet av myndighetene. Side 3 av 12

4 STRATEGIER, HANDLINGSPLANER OG RAPPORTER Sak MARKEDSSTRATEGI Markedssjef Marianne Hagelund redegjorde for hovedfokus i markedsstrategien som skal gjelde for perioden Strategien gir den overordnede retning på innsamlingsarbeidet for Norsk Folkehjelp. I denne strategiperioden skal målet være forsiktig vekst. Det vil være fokus på å rekruttere faste givere («Folkehjelpere») og på å befeste Norsk Folkehjelps posisjon som fagbevegelsens humanitære organisasjon. Hovedmålsettingen med dette arbeidet er å styrke Norsk Folkehjelps økonomi ved å bygge fri egenkapital og gi økt økonomisk frihet. På grunn av økonomiske begrensninger vil innsamlingsarbeidet i årene fremover bygge videre på konsepter og arbeidsmetoder som er etablerte og fungerer. Fokus for strategien er: Frie midler Fagbevegelsen: Styrke samarbeidet med fagbevegelsen, de har rolle som døråpner til bedrifter. Fagforbundet-avtalen med ambassadører danner mal for avtaler med de andre forbundene. «Folkehjelper»: Har som mål som å få 3000 Folkehjelpere. Potensial hos lokallagene ved å få dette inn som fast aktivitet. Kommentarer som fremkom i møtet. Styret var overveiende godt fornøyd med strategien. Sentralt Sanitetsutvalg ønsket større vekt på sanitet i strategien og hadde forslag til endringer som ble fremlagt skriftlig i møtet. Det gjaldt: økt synlighet av lokale lag, nærhet til giveren gjennom førstehjelp og redningstjenesten, at hver fjerde store kampanje med ett budskap skal ha budskap relatert til sanitet, at saniteten som en viktig bidragsyter for å øke markedsandelen i fastgivermarkedet, samt øremerking av midler fra fastgivere etter en fordelingsnøkkel. Styret gikk ikke inn for ny fordeling av inntektene fra fastgiverkonseptet. Det ble blant annet fremhevet at de frie midlene til lokallaget kan øremerkes sanitet lokalt dersom laget ønsker det. Spørsmål om prioriteringer må tas i budsjettbehandlinger. Vedrørende kampanjer med spesifikt budskap er det en målsetting at alle organisasjonens hovedtemaer skal frontes i løpet av en landsmøteperiode. Styret vedtar markedsstrategien for perioden Administrasjon får fullmakt til å ta inn i markedsstrategien forslag fra styret og SSU, med unntak om forslag til endring i fordelingsnøkkel for fastgiverordningen. Strategien må også ta mål av seg om å synliggjøre alle våre arbeidsområder i løpet av en landsmøteperiode. Sak KRISEHÅNDTERINGSPLAN Strategisk leder Per Nergaard redegjorde for saken. Norsk Folkehjelps sårbarhet forsterkes av at hovedvirksomheten oftest finner sted i land hvor sikkerhetsutfordringene er store og Norsk Folkehjelps evne til å kontrollere og kommunisere med de eksterne virksomhetene kan være vanskelige. Norsk Folkehjelps krisehåndteringsplan forholder seg i hovedsak til det som anses som de mest relevante krisescenariene: Hendelser knyttet til personell og eiendom i den internasjonale porteføljen Hendelser ved ett av våre mottak Hendelser knyttet til medlemsorganisasjonens søks-, rednings- og øvelsesaktiviteter, samt ungdomsarbeid Side 4 av 12

5 I tillegg søker denne planen også å reflektere rundt forhold av sikkerhetsmessig karakter på Norsk Folkehjelps hovedadministrasjon, samt for vårt personell på tjenestereiser. Norsk Folkehjelps mål er derfor at organisasjonen skal være i stand til raskt å etablere en kompetent kriseledelse. Planverket baserer seg i hovedsak på følgende elementer: Krisehåndteringsplaner for hvert enkelt landprogram, og hvert enkelt asylmottak Kriseplan Sanitet Strukturert og oppdatert kontaktinfo til alle interne og eksterne aktører som vi anser relevante for å håndtere kriser, samt oppdatert og tilgjengelige kontaktdetaljer for pårørende til Norsk Folkehjelps personell Tiltakskort som beskriver emnemessig hvilke typiske handlinger som bør finne sted i krisehåndteringsfasen. Krisehåndteringsplanen er i en kortfattet form, alle de kritiske faktorene som er beskrevet over er derfor tilgjengelig i en oppdatert og funksjonell form for den permanente krisestaben på fellesområdet for dokumentinformasjon på Norsk Folkehjelps intranett. Kommentarer som fremkom i møtet: Det kom innspill om at planen også må omfatte tjenester og at det ved en krise som omfatter medlemmene bør tilstrebe at nasjonal beredskapsansvarlig tiltrer krisestaben. Det ble også etterlyst oppfølging etter en krise/uønsket hendelse. Fra adminstrasjonens side ble det kommentert at dette var viktige punkter å ta med. Styret vedtar den nye krisehåndteringsplanen Sak RAPPORT AKSJONSUTVALG PALESTINA Aksjonsutvalget ble satt ned høsten 2012 med det mål at medlemmer i Norsk Folkehjelp bidrar til økt engasjement i Norge for palestinernes situasjon. Dette skulle skje gjennom Utarbeide konkrete handlingsalternativer for medlemmer Kontakt og samarbeid mellom fagbevegelsen og Norsk Folkehjelp Lokale aktiviteter ved pågående kampanjer som initieres sentralt. Norsk Folkehjelp har flere lokale lag som allerede driver et aktivt solidaritetsarbeid for Palestina, og andre lag som ønsker å starte opp. Aksjonsutvalgets rapport peker på mulige handlingsalternativ for lagene til å styrke det lokale Palestina-arbeidet, som for eksempel vennskapsbyavtaler, samarbeid med asylmottak, reiser til Palestina, studiesirkler, medie og påvirkningsarbeid, samt møter og andre aktiviteter i samarbeid med solidaritetsbevegelsen for Palestina, politiske partier og ungdomsorganisasjoner Styret slutter seg til utvalgets anbefalinger og ber administrasjonen legge til rette for at informasjon om handlingsalternativene er lett tilgjengelig for lokallagene. Sak ETISKE STANDARDER FOR INNKJØP, INVESTERINGER OG INNSAMLING Generalsekretær Liv Tørres redegjorde for saken. Saken gjelder oppdatering av standarder for innkjøp, investeringer og innsamling av midler, mens retningslinjene for partnerskap i våre prosjekter og for Side 5 av 12

6 ansatte og tillitsvalgte (jfr «code of conduct») ikke omfattes av denne oppdateringen. Forslaget om nye standarder vil erstatte tidligere vedtatte standarder (jfr. «Kommersielle prosjekter politiske og etiske retningslinjer» fra november 2001 og «Fondsforvaltning etiske prinsipper for Norsk Folkehjelp» fra 1.april 2005). Styret godkjenner foreliggende forslag til «Norsk Folkehjelps etiske standarder for innkjøp, investeringer og innsamling av midler» som erstatter tidligere standarder («Fondsforvaltning etiske prinsipper for Norsk Folkehjelp» fra 1.april 2005 og «Kommersielle prosjekter politiske og etiske retningslinjer» fra november 2001). Administrasjonen får i oppdrag å innføre og følge opp standardene i hele organisasjonen. Oppfølgingen av de etiske standardene skal inngå i årlig rapportering til styre og organisasjonens årsrapport. Sak BEKKELAGSTUNET Norsk Folkehjelp har drevet Bekkelagstunet siden Bekkelaget er et lavterskeltilbud for eldre (over 50), trygdede, bostedsløse menn, fortrinnsvis tidligere sjøfolk på Ormøya i Oslo. Tunets beboere er pr. dags dato 55 personer i alderen år. Det er utfordringer knyttet til driften, både når det gjelder økonomi og lokaliteter. Administrasjonen har utarbeidet en plan for perioden høst desember Hovedmålet i perioden er i å få sikre gode og langsiktige boforhold for beboerne, enten ved overføring til annen operatør eller ved overgang til andre, bedre og langsiktige boforhold. Styret gir sin tilslutning til plan for styrt overføring/avvikling av Bekkelagstunet. ØKONOMISAKER Sak 10a.2.13 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 Årsberetning: Strategisk leder Anne Cathrine Seland informerte om at administrasjonen lager en resultatrapport som trykkes og sendes ut i tillegg til beretningen som følger regnskapet. Styret godkjenner årsberetningen Årsregnskapet: Økonomisjef Geir Øye fremla årsregnskapet. Norsk Folkehjelp leverer et svært godt resultat for 2012, med en avsetning til fri formålskapital på kr millioner. Det ble kommentert at innsparingen må tydeliggjøres på hovedpostene i regnskapet slik at det er lett å se hvordan overskuddet er generert. Det ble etterspurt regnskap per avdeling/område. Regnskap per område ettersendes med protokollen for styremøtet. Økning i administrasjonskostnadene fra 2011 til 2012 skyldes i hovedsak reklassifisering av kostnader for å gi et riktigere bilde av administrasjonskostnadene. Styret ba om en mer detaljert oversikt over administrasjonskostnadene før og etter, særlig sett opp mot sparetiltakene som ble iverksatt og nedbemanningen i Administrasjonen lager en note i regnskapet på dette Side 6 av 12

7 Administrasjonen informerte om at nedbemanningen ved hovedkontoret i 2012 omfattet alle avdelinger, ikke kun de administrative avdelinger. Lønnsinnsparinger knyttet til nedbemanning av administrative stillinger vil først og fremst gi effekt for 2013 og Styret ba administrasjonen om å sende en oversikt med protokollen som viser kostnadsinnsparingene ved nedbemannings/omstillingsprosessen for regnskapet 2012 Revisjon: Revisor Asbjørn Næss gjennomgikk status for forbedringspunkter KPMG hadde sendt i Management letter til generalsekretæren og styreleder basert på regnskapet for 2011, sett opp mot revisjon for Det er flere forbedringer, samtidig som det fortsatt er punkter det må arbeides mer med. Styret godkjenner aktivitetsregnskapet for 2012 med følgende disponering: Overføres til Annen formålskapital Overføres fra Formålskapital med pålagte restriksjoner Overføres til Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Sum disponering Kr millioner Kr millioner Kr millioner Kr millioner Styret godkjenner årsberetning for Styret tar revisors beretning 2012 til orientering. Styret ber administrasjonen lage en note til regnskapet som viser reklassifisering av administrasjonskostnader. Styret ber videre administrasjonen om å vedlegge protokollen regnskap per område, samt oversikt som viser kostnadsinnsparingene ved nedbemannings/omstillingsprosessen for regnskapet Sak 10b KONTROLLKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2012 Kontrollkomiteens rapport for 2012 ble fremlagt for styret. Styret hadde ingen kommentarer til denne. Styret tar rapporten til etterretning Sak STATUS ØKONOMI Økonomisjef Geir Øye presenterte status og prognoser for resten av året. Generelt ligger man veldig godt an. De viktigste punktene er som følger: Regnskapsoversikten per 1. kvartal 2013 viser et negativt resultat på 2,8 MNOK mot et negativt budsjettert resultat på 5,9 MNOK, altså et positivt avvik på 3,1 MNOK. Årsprognosen viser et foreløpig positivt resultat på 6,7 MNOK som er 3,7 MNOK over det budsjetterte. Inntekter: o Prognosen for inntekter viser et positivt avvik på 85,3 MNOK Kostnader: o Prognosen for kostnader viser et negativt avvik på kr 82,5 MNOK Det positive avviket skyldes først og fremst omsetningsøkning i uteprogrammene. Side 7 av 12

8 En utregningsnøkkel på momskompensasjon ble etterlyst. Geir Øye informerte om at kr tilbakeføres til lagene og at administrasjonen vil sende ut informasjon med utregningsnøkkel til lagene. Styret tar regnskapet per 1. kvartal 2013 og årsprognosen 2013 til orientering. ORGANISASJONSSAKER Sak ORGANISASJONSSTATUS PÅ BAKGRUNN AV ÅRSRAPPORTENE Strategisk leder Anne Cathrine Seland informerte om status for lokallagene opp mot landsmøteprioriteringen. Oversikten er blant annet basert på innsendte årsrapporter fra lagene. Pri 1 Skape rekrutteringskultur: På god vei med nye arenaer og flere lag Pri 2 Øke antall lag og grupper: Nå 97 lag. Lagene har ulike oppfølgingsbehov. Mange fungerer godt, men en del lag har store utfordringer. Samlet sett har de god økonomi med gode muligheter for å skaffe inntekter lokalt. Pri 3: Øke antall ungdomsmedlemmer: Vekst i begge ungdomsstrukturene. For sanitetsungdom er det viktig å rekruttere gode voksenledere Pri 4 Tilpasning til ny frivillighet: Utfordringene fremover er knyttet til er etablering av lag, sikre at lagenes aktivitet dekker et behov i lokalsafmunnet, spissing på sak og samtidig sikre at Norsk Folkehjelp er én organisasjon, samt satsning i storbyer Ny forskning viser at det som kjennetegner lag som lykkes er at de har et mangfoldig styre, driver jevn aktivitet som dekker et behov i lokalsamfunnet, at de driver kontinuerlig rekruttering og at de har andre i Norsk Folkehjelp som de samarbeider med. Medlemsrollen har endret seg og er nå mer individualisert, og ikke lenger en livslang forpliktelse. Sak og aktivitet er viktigere enn selve organisasjonen Styret tar saken til orientering Sak NYE LAG MED SMALT NEDSLAGSFELT Strategisk leder Anne Cath Seland redegjorde for saken. Det vises til sak a, der Region Øst meldte inn en sak vedr. nye lag med snevert nedslagsfelt. Det ble vist til en forespørsel fra en gruppe i Oslo som ønsket å opprette et lokallag med spesielt fokus på Palestina. Region Øst ba om en vurdering hvorvidt vi skal tillate etablering av lag med snevert nedslagsfelt, eller om slike saker burde ligge under allerede etablerte lag i området. Saken reiser en rekke prinsipielle spørsmål, som hvordan man sikrer identiteten til organisasjonen, hvor mye spesialisering det skal være, om det skal ligge i navnet og behovet for mer differensiering i større byer. Lagene kan allerede i dag spesialisere seg innen et arbeidsområde. Trenden i frivillighet er spesialisering og engasjement for sak, ikke organisasjonen. I større byer forventer folk at de kan engasjere seg i alle Norsk Folkehjelps arbeidsområder. Det bør derfor legges til rette for at det er lokallag som arbeider med alle arbeidsområdene i de store byer. Fortrinnsvis i samme lag, men om dette ikke er ønskelig for det eksisterende lokallaget må det legges til rette for å etablere nye lag i byene. Representant fra Region Øst ba om en anbefaling fra styret til den konkrete saken. Side 8 av 12

9 Norsk Folkehjelp skal være åpen for folk som ønsker å engasjere seg i enkeltsaker innenfor Norsk Folkehjelps arbeidsområder. Jfr skal lokallagets navn fortrinnsvis benytte stedsnavnet. I større byer kan laget ha et tematisk navn. I særskilte tilfeller der laget spesialiserer seg i et område som har stor betydning for lokalsamfunnet kan lokallaget ha et navn som tilsier spesialisering innen arbeidsområder. Det er viktig at en spesialisering ikke hindrer vekst. Ved opprettelsen av et nytt lokallag med smalt nedslagsfelt må det være rimelig å forvente at laget planlegger for vekst i antall medlemmer og aktivitet. I forhold til den konkrete saken Region Øst reiser er det styrets anbefaling at laget fortsetter å være aktivitetsgruppe under Norsk Folkehjelp Oslo. Styret ser samtidig at det er behov for et tilbud for personer som ønsker å engasjere seg i internasjonal aktivitet i Oslo. Styret ber administrasjonen arbeide for å etablere et slikt tilbud, i samråd med lokallagene i Oslo Sak LANDSMØTE TID OG STED Administrasjonen anbefaler: Sted: Radisson Blue Gardermoen (veldig gunstig pris og sentral beliggenhet fly/tog) Tid: august Styret i Norsk Folkehjelp gir administrasjonen i fullmakt til å inngå avtale med Radisson BLU Gardermoen i helga august Administrasjonen får i oppgave å kvalitetssikre tilbudet og sikre en god gjennomføring av landsmøtet. Sak FOLKEHJELPSUKA Strategisk leder Anne Cathrine Seland redegjorde for saken. Folkehjelpsuka (uke 38) var i mange år en fast aktivitet i Norsk Folkehjelp, men er de siste 7 årene ikke blitt aktivt gjennomført. Det har vært mer hensiktsmessig for lagene å ha markeringer på andre tider av året, knyttet direkte til deres aktivitet, og det har ikke vært henvendelser til administrasjonen eller kontakt om Folkehjelpsuka eller fraværet av denne de siste årene. Det anbefales derfor at Folkehjelpsuka legges ned som sentralt arrangement. Lagene står fritt til å avholde lokale markeringer. Styret vedtar at Folkehjelpsuka nedlegges som sentralt arrangement. Lokallagene står fritt til å arrangere lokale markeringer. Sak DIALOGKONFERANSEN Styreleder Finn Erik Thoresen redegjorde for saken, og nevnte eksempler på aktuelle temaer for konferansen i Hvordan søke midler Lederopplæring LIFE Jubileum 2014 Lokallag som har utmerket seg Forslag til temaer som fremkom i møtet. Gode eksempler fra lagene Side 9 av 12

10 Rekruttering og opplæring av voksenkontakter i saniteten Lederutvikling Presentere rapportene fra aksjonsutvalgene. Styret gir AU fullmakt til å ferdigstille program for Dialogkonferansen i samarbeid med administrasjonen, på bakgrunn av innspill fra møtet. ORIENTERINGSSAKER Sak KAMPANJE KJERNEVÅPEN Rådgivere Kristin Obrestad og Grethe Østern orienterte. Målet er å få til et internasjonalt forbud først, for så å jobbe for nedrustning, som er en mye lengre prosess. Med en slik tilnærming kan de som ikke er kjernevåpenland sette agendaen og legge press på de landende som i dag har kjernevåpen. Ottawa- og Oslo-prosessen mot miner og klasebomber vil være forbilder for prosessen. Norsk Folkehjelp er sterkt ønsket av andre som en aktør. Solidaritetsungdommen har vedtatt dette som en sak de driver med. Norsk Folkehjelp er involvert på følgende felt: Styreverv i ICAN styringsgruppe Kampanje rettet mot ungdom Påvirkningsarbeid utført av øvrige deler av Norsk Folkehjelp Strategisk samarbeid med norsk UD. Styret uttrykte stor tilfredshet med det arbeidet så langt. Styret tar saken til orientering Sak LIFE NORGE Det vises til tidligere styrevedtak der styret ga administrasjonen fullmakt til å inngå forhandlinger med Life Norge AS, og ga Arbeidsutvalget fullmakt til å godkjenne utfallet av forhandlingene med Life Norge AS. Det ble gitt en muntlig orientering om resultatet av forhandlingene. En ny samarbeidsavtale skal utarbeides. Den vil ha de samme elementene som i dag med kurssalg, salg av utstyr og håndtering av profil. Denne avtalen skal forelegges styret for godkjenning. Styret tar saken til orientering Sak TIPPEMIDLER Generalsekretær Liv Tørres presenterte saken. Kulturdepartementet har gjennomført en utredning for å se på en alternativ fordeling av den delen av tippemidlene som går til samfunnsnyttige og humanitære formål. På bakgrunn av utredningen har de nå sendt ut på høring et forslag til en overgangsordning frem til 2016 (med siste utbetaling 2017). I praksis vil det bety at Norsk Folkehjelp vil få omtrent samme utbetaling av midler ut I dette ligger det også en kompensasjon (engangskompensasjon pluss del av inntektene fram til 2017) fra spillet Nabolaget som overføres til Norsk Tipping. Side 10 av 12

11 I løpet av høsten vil Kulturdepartementet sende ut på høring forslag til ny modell for tildeling av spilloverskudd til samfunnsnyttige og humanitære formål. Etter 2017 vil det være en ny fordeling av tippemidler der det legges opp til at flere organisasjoner skal få mulighet til å kunne delta i ordningen. Kulturdepartementet anbefaler å sette av en egen pott for å sikre en nasjonal redningstjeneste og foreslår at det settes av en fast andel til Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet. Det er ikke anslått størrelsen på denne andelen, utover at beredskapen må sikres på tilsvarende nivå som i dag. Styret tar saken til orientering Sak ORIENTERING AKTIVITETSKONFERANSE Strategisk leder Anne Cathrine Seland informerte om aktivitetskonferansen Styret tar informasjonen til orientering. Sak ORIENTERING FRA SENTRALT SANITETSUTVALG Leder av SSU, Live Kummen, orienterte om arbeidet til Norsk Folkehjelp sanitet og sanitetsungdom i Styret tar informasjonen til orientering. Sak ORIENTERING FRA SOLIDARITETSUNGDOM Leder av Solidaritetsungdom, Ingrid Rostad, orienterte fra årsmøtet i Solidaritetsungdom. Årsmøtet har vedtatt tre satsningsområder: Kjernevåpen, Palestina og anti-rasisme. Styret tar informasjonen til orientering. Sak REFERATER Det ble kommentert at det er ønskelig at referatene sendes ut tidligere og gjøres tilgjengelig lagene og sanitetsgruppene. Referatene tas til orientering. Sak Ingen saker. EVENTUELT Styreleder Finn Erik Thoresen takket for møtet. Side 11 av 12

12 Oslo, Finn Erik Thoresen Styreleder Liv Tørres Generalsekretær Neste styremøte: Side 12 av 12

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 2. nestleder Atle Høie Region Øst: Region Vest:

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2014 Storgata 33a, 10. etasje Torsdag (4/12) kl 10- fredag (5/12) kl 12:00

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2014 Storgata 33a, 10. etasje Torsdag (4/12) kl 10- fredag (5/12) kl 12:00 NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2014 Storgata 33a, 10. etasje Torsdag (4/12) kl 10- fredag (5/12) kl 12:00 TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R Jenssen 2. nestleder

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2014 Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201 Fredag (19/9) kl 11- lørdag (20/9) kl 11:50

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2014 Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201 Fredag (19/9) kl 11- lørdag (20/9) kl 11:50 NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2014 Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201 Fredag (19/9) kl 11- lørdag (20/9) kl 11:50 TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R Jenssen

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2015 Nova kurs og konferansesenter, Cicignons plass, 7011 Trondheim Fredag (27/2) kl 10.15-18.

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2015 Nova kurs og konferansesenter, Cicignons plass, 7011 Trondheim Fredag (27/2) kl 10.15-18. NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2015 Nova kurs og konferansesenter, Cicignons plass, 7011 Trondheim Fredag (27/2) kl 10.15-18.01 TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2013 Fredag den 29. november 2013 Norsk Folkehjelp, Storgata 33, 10. etg.

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2013 Fredag den 29. november 2013 Norsk Folkehjelp, Storgata 33, 10. etg. NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2013 Fredag den 29. november 2013 Norsk Folkehjelp, Storgata 33, 10. etg. TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E. R. Jenssen 2. nestleder

Detaljer

Referat fra SSU møte nr , Storgata 33A, Oslo

Referat fra SSU møte nr , Storgata 33A, Oslo Referat fra SSU møte nr. 11-2013, Storgata 33A, Oslo Tilstede: Live Kummen, Kari-Anne Thygesen, Sondre Emil Torgersen, Erlend Aarsæther (lørdag 11:00-1530 og søndag) og Runi Putten (utvalgssekretær og

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad TIDSRAMME Torsdag 10.03.2016 17.30 20.30 Arbeidsutvalget (AU) 2016 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Maria Gulbrandsen

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02 Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar Møtet ble gjennomført på distriktskontoret i Bodø fra kl kl 18.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar Møtet ble gjennomført på distriktskontoret i Bodø fra kl kl 18. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar 2017 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruth Kim Lindstrøm Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 03.02.2016 Møtested Park Inn, Gardermoen Tid 10.00 13.30 Møteleder

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50. Radisson Blu Hotell Nydalen

Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50. Radisson Blu Hotell Nydalen Protokoll 2/13 Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Radisson Blu Hotell Nydalen Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag og torsdag 19. og 20. april 2017. Sted: Program: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Onsdag

Detaljer

Sakliste: Referat fra SSU møte nr. 8-2013, Gjøvik. Budsjett sak til styremøte fellessak med SUS

Sakliste: Referat fra SSU møte nr. 8-2013, Gjøvik. Budsjett sak til styremøte fellessak med SUS Referat fra SSU møte nr. 8-2013, Gjøvik Tilstede: Live Kummen, Kari-Anne Thygesen, Simon Simonsen, Sondre Emil Torgersen og Runi Putten (utvalgssekretær og referent). Forfall: Erlend Aarsæther og Vegard

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Torsdag 09.06.2016 kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 10.06.2016 Møtested Tlf./videomøte Tid 08.30 12.30 Møteleder

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje TIDSRAMME Fredag 1. mai kl. 10.00-17.00 Lunsj kl 1230 (Ikke bestemt sted), middag kl 1900 (YO Sushi, Østbanehallen) Lørdag

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 12:00-17:00 og søndag kl. 09:00-15:00 Sted: Molde

Tid: Lørdag kl. 12:00-17:00 og søndag kl. 09:00-15:00 Sted: Molde Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 14.11.2015 kl. 12:00-17:00 og søndag 15.11.2015 kl. 09:00-15:00 Sted: Molde Til stede: President Stein T. B. Høyer Styremedlem Tom Gunnar Ask Styremedlem

Detaljer

Norsk Folkehjelp styremøte 3/2010 PROTOKOLL Fredag 15.10 kl. 13.00 22.00 og lørdag 05.06 kl. 09.00 12.00, Sørmarka.

Norsk Folkehjelp styremøte 3/2010 PROTOKOLL Fredag 15.10 kl. 13.00 22.00 og lørdag 05.06 kl. 09.00 12.00, Sørmarka. Norsk Folkehjelp styremøte 3/2010 PROTOKOLL Fredag 15.10 kl. 13.00 22.00 og lørdag 05.06 kl. 09.00 12.00, Sørmarka. Til stede: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E. R. Jenssen 2. nestleder

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret FORSLAGSNUMMER: 1 Forslagsstiller: Norsk Folkehjelp Sanitet Forslaget gjelder: Endring i paragraf 14.2 om årlig aktivitetskonferanse med følgende

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STAD: St. Svithun hotell, Gløden MØTETIDSPUNKT: 15.06.2016, 0800-1100 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe

Detaljer

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014 Protokoll fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter 3.- 4. september 2014 1 Protokollens innholdsfortegnelse Side Innhold Sak 1. Åpning... 3 Sak 2. Konstituering... 4 2.1. Innkalling... 4 2.2.

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 23. mars 2017 kl. 1300-1800 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter

Detaljer

SKISTYRETS MØTE NR. 8, kl

SKISTYRETS MØTE NR. 8, kl SKISTYRETS MØTE NR. 8, 2016-2018 27.03.2017 kl 1400-2000 REFERATSAKER Sted: Park Inn, Gardermoen REFERAT: 92. Referat skistyrets møte nr. 7 (2016-2018) Referat fra telefonmøte 09.02.17 og 15.02.17 RAPPORTERING

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 3 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.00 15.00 Sted: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Innledningsvis hadde Hovedstyret

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

Landsmøte 2015 Sarpsborg, november. Rapport fra kontrollkomiteen

Landsmøte 2015 Sarpsborg, november. Rapport fra kontrollkomiteen Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november Rapport fra kontrollkomiteen Inneholder: Kontrollkomiteens rapport for landsmøteperioden 2013-2015 1 Rapport fra Kontrollkomiteen til Landsmøtet 2015 Saken gjelder:

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Tina Gullsvåg, nestleder Distriktsråd Ungdom Inge Sneberg,

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Leder Nestleder Styremedlem Distriktsråd Røde Kors Ungdom

Detaljer

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 28. oktober 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Elin Evensen,

Detaljer

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall.

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 22.01.2016 kl. 11:00-17:00 Sted: Trondheim Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar Ask

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 07.03.2013 22b-1113_Protokoll_AU_16 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 5. mars 2013 Til stede: Karl-Arne Johannessen

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: 04.06.2015 Styremøte kl. 0800-1130 Styreseminar kl. 1130 1330 Styremøte var åpent for publikum og presse

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Dato: Torsdag 19. oktober 2017 kl. 09:00 16:00 Sted: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Hovedstyret: Forfall: Petter

Detaljer

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 16. februar 2012 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders

Detaljer

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Avviklingsstyret

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. MAI 2017 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. MAI 2017 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 053 2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. MAI 2017 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 15. september 2014 Sted: Kalnes, nytt østfoldsykehus Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 Til stede: 19 Referent: Tord Thorshov Sak 1. Åpning. Kristen ønsket alle frammøtte velkommen og åpnet årsmøtet. Sak 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Vedtekter Norsk Folkehjelp 2015-2019

Vedtekter Norsk Folkehjelp 2015-2019 Vedtekter Norsk Folkehjelp 2015-2019 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon. På selvstendig

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 4/2013-15 i Arbeidsutvalget avholdt som telefonmøte 19.

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 4/2013-15 i Arbeidsutvalget avholdt som telefonmøte 19. Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 28.11.2013 22c-1315_Protokoll AU 04 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte nr 4/2013-15 i Arbeidsutvalget avholdt som telefonmøte 19. november

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Styre Møtedato 25.04.12 Møtested Tid: Styreleder Referent Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen. Veronika Reinhaug (VR)

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen. Veronika Reinhaug (VR) Ullevål stadion 22.09.2017 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 22.09.17 kl. 13.00 19.00 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker.

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker. PROTOKOLL Møtetittel: 01/2014 Tid/sted: Trondheim, møterom Gallestein 08.01.14 kl. 10:00 15:00 Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Roald Elvegård og Paul Stenstuen Monika

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.10/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.10/ Bergen, 22. juni.2011 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.10/2010-2012 Dato: 17. 18. juni Sted: 17. juni på Bjorøy, 18. juni Scandic Hotel Bergen City. Møtetid: Fredag kl. 17:30 19:45. lørdag 09:00 13:00

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.6 2016-18 Tidspunkt: Torsdag 30 mars 2017 Møtetid: 1400 1700 Sted: Helsfyr hotell Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Anne Berit Lund Haube

Detaljer

Styreperioden 2007-2010. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 30-2007-2010 3.november 2009 Ullevål

Styreperioden 2007-2010. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 30-2007-2010 3.november 2009 Ullevål Styreperioden 2007-2010 Forbundsstyrets møte nr. 30-2007-2010 3.november 2009 Ullevål Tilstede: Forbundsstyret: Ståle Johansen, Sigve Skimmeland, Anne Berit Figenschau, Eva Roald Øfstås, Christian Fredrik

Detaljer

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Styremøte 09.05.2012 Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Følgende saker tilføyes den fremlagte sakslisten: Endring

Detaljer

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 PROTOKOLL LS 15.04 DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 Til stede: Fra adm.: Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen,

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. MAI

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. MAI Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 041-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. MAI 2012 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 24. mai 2012

Detaljer

SAUDA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL. Mandag 25. april 2016 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson.

SAUDA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL. Mandag 25. april 2016 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson. SAUDA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Mandag 25. april 2016 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson. MØTESTED: Sauda Rådhus, kommunestyresalen MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/11. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/11. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/11 SAK NR 008-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17.01.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.17 kl. 10.00 19.00 Ullevål stadion, Møterom US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO)

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 16.09.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Lars Ruuth Kim Lindstrøm Forfall Rozina Bein Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret torsdag 2. og fredag 3. mars 2017 i NHFs lokaler

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret torsdag 2. og fredag 3. mars 2017 i NHFs lokaler Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 07.03.2017 Styreportal\Forbundsstyret 2015-17\FS-020\Protokoll FS 020 Protokoll fra møte i Forbundsstyret torsdag 2. og fredag 3. mars

Detaljer

Møtebok KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Møtebok KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten Møtebok Tid Tirsdag 28. april 2015, kl. 18.00 Sted Formannskapssalen, Fet rådhus Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Sven Bruun, Jon Halvorsen, Dagfinn Terning og Bente Asphaug Fraværende Referat fra Styremøte 11 januar 2016 Saksnr.

Detaljer

Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer. Tid: Mandag 14. desember 2015 kl (landsstyremøte + workshop)

Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer. Tid: Mandag 14. desember 2015 kl (landsstyremøte + workshop) Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer Tid: Mandag 14. desember 2015 kl 10.00-17.30 (landsstyremøte + workshop) Sted: SOS-Barnebyer Norge, Mariboesgt. 13, Oslo Deltakere: Landsstyret: Ingrid

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Dato: 7. desember 2015 Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand Behandlede saker: 42 58/15 Møtets varighet: 13:00 15:30 Møteleder:

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE

PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE Sted: Mental Helse, Storgata 38, 7. etg. Dag: Torsdag 25. fredag 26. april 2013 Tilstede fra sentralstyret: Anne Grethe Klunderud (møtte kl.1330, idet sentralstyret var i ferd

Detaljer