NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2014 Storgata 33a, 10. etasje Torsdag (4/12) kl 10- fredag (5/12) kl 12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2014 Storgata 33a, 10. etasje Torsdag (4/12) kl 10- fredag (5/12) kl 12:00"

Transkript

1 NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2014 Storgata 33a, 10. etasje Torsdag (4/12) kl 10- fredag (5/12) kl 12:00 TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R Jenssen 2. nestleder Atle Høie Region Vest: Jorge Alex Dahl Region Nord: Torulf Mikkelsen (fredag 5. desember) Region Øst: Elin Skovly Region Midt-Norge: Anne Mette Johnsen Region Sør-Øst: Stine Elisabeth Antonsen Region Sør-Vest: Ludvig Eskeland Kollektivt tilsluttede: Peggy Hessen Følsvik, LO (fredag 5. desember) Terje O. Olsson, LO (fredag 5. desember) Stein Gulbrandsen (Fagforbundet) Sentralt Sanitetsutvalg: Live Kummen Solidaritetsungdom: Ingrid Rostad Ansatte representant: FORFALL: Region Nord: Region Sør-Øst: Kollektivt tilsluttede: Tord Lier Camilla Lillevold-Øverås Torulf Mikkelsen (torsdag 4. desember) Line Hoaas (torsdag 4. desember) Fanny Larsen (torsdag 4. desember) Liv Braathen Karl Haldor Sønstebø Terje O. Olsson (torsdag 4. desember) Fredrik Oftebro (torsdag 4. desember) Ulf-Terje Nyheim Eliassen (torsdag 4. desember) Peggy Hessen Følsvik (torsdag 4. desember) Amalie Hilde Tofte (torsdag 4. desember) Anne Berit Aker Hansen (torsdag 4. desember) TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN: Generalsekretær Liv Tørres, strategisk leder Henriette Killi Westhrin, fungerende enhetsleder Tom Hjertholm (sak 4), Hanne Lin Prestgård (sak 8), økonomisjef Tom Madsen (sak 6 og 7), enhetsleder Jon Halvorsen (sak 18 og 19), personlig rådgiver Arshad M. Ali (referent). Side 1 av 11

2 Sak ÅPNING OG KONSTITUERING Styreleder Finn Erik Thoresen åpnet møtet. Sakslisten ble gjennomgått. 1. og 2. nestleder ble valgt til å signere protokollen for dette styremøtet. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. Sak PROTOKOLLER Følgende protokoller ble fremlagt: Protokoll fra styremøte Vedtak: Protokoll fra styremøte godkjennes. STRATEGIER, HANDLINGSPLANER OG RAPPORTER Sak HANDLINGSPLAN Liv Tørres redegjorde for saken. Handlingsplanen for 2015 tar utgangspunkt i Norsk Folkehjelps prinsipper og verdigrunnlag samt organisatoriske prioriteringer vedtatt av landsmøtet for landsmøteperioden. Handlingsplanen er samtidig et styringsverktøy som må reflektere politiske rammer, økonomiske realiteter og ikke minst viktige begivenheter for 2015 som Norsk Folkehjelps Landsmøte. Handlingsplanen tar utgangspunkt i tilgjengelige økonomiske midler per november Handlingsplanen har med utgangspunkt i vedtak på styremøte 3/2014 følgende overordnede prioriteringer: Inntektsskapende arbeid Organisering, organisasjonsbygging og demokratiarbeid ute og hjemme & styrking av vårt humanitære arbeid og kriseberedskap Handlingsplanen for 2015 følger malen fra de siste årene. Nytt for 2015 er at hvert programområde inneholder overordnede resultatmål som området skal måles på med sikte på økte resultater, styrket kommunikasjons og markedsarbeid samt bedre styring. Ord i saken: Elin Skovly, Live Kummen, Ingrid Rostad Vedtak: Styret ber administrasjonen sørge for at alle referanser til prinsipprogrammet er sitert riktig. Styret vedtar handlingsplan for 2015 med korrigeringer og innspill gitt av styret. Sak NORSK FOLKEHJELPS MOTTAKSDRIFT AU tok i utgangspunktet selvkritikk for at behandlingen av saken falt på samme dag som Norsk Folkehjelps 75 års jubileumsmarkering. Liv Tørres redegjorde for selve saken, som dreier seg om drift av mottak (og ikke om Norsk Folkehjelps forhold til asylpolitikk generelt). Saken ble første gang diskutert i styremøte 3/2014. Tre ulike scenarier ble da skissert: videre drift, avvikling eller å organisere mottaksdriften i et eget AS. Siste alternativ nå utelukket grunnet stor usikkerhet knyttet til videreføring av eksisterende avtaler. Styret ble forelagt spørsmål om fortsatt drift eller avvikling. Dagens drift er ikke bærekraftig og må styrkes betydelig hvis vi skal fortsette. Vurdert ut fra reelt ressursbruk i administrasjonen har Side 2 av 11

3 mottaksdriften i perioder gått med underskudd de siste årene. Det er betydelig omdømmerisiko knyttet til virksomheten; lite frivillighet og verdien for beboerne av å bo på Norsk Folkehjelps mottak (versus mottak drevet av private) er svært liten, om noen. Vi har undervurdert hvor mye administrasjon som går med til driften og hvor mye vi burde ha brukt. Ekstern gjennomgang identifiserer et stort antall punkter som må styrkes med sikte på bedre arbeidsmiljø og beboertilfredshet. I dag relativt stort sykefravær og store utfordringer knyttet til arbeidsmiljø. Avvikling vil gi Norsk Folkehjelp muligheten til å spisse sitt arbeid på færre områder, som på sikt kan gi en sterkere organisasjon med de områdene man velger å fortsette med. Samtidig vil avvikling innebære at den siste humanitære aktøren forsvinner ut av asylmottaksdrift. Tørres understreker at det er betydelig risiko for at mottaksdrift fortsatt vil kreve investeringer fra bunnlinjen (også etter 2015) dersom styret vedtar å fortsette. Det er satt av et 3 millioner fra bunnlinjen i budsjett 2015 til enten styrket drift eller til ekstrautgifter knyttet til avvikling av mottakdsdriften. Ord i saken: Terje O. Olsson, Stein Gulbrandsen, Jorge Alex Dahl, Elin Skovly, Tord Lier, Torulf Mikkelsen, Ingrid Rostad, Live Kummen, Stine Elisabeth Antonsen, Ludvig Eskeland, Peggy Hessen Følsvik, Anne Mette Johnsen, Camilla Lillevold-Øverås, Finn Erik Thoresen, Atle Høie, Kjersti E. R. Jenssen Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: Norsk Folkehjelp fortsetter mottaksdriften og setter av 3 millioner til investeringer i 2015 for styrket drift. Styret er bevisst risikoen i dette og ønsker å presisere følgende målsettinger innen utgangen av 2016: Økonomisk dekning for alle kostnader Bedret standard for beboerne Redusere sykefravær og bedret arbeidsmiljø. Økt volum (flere mottak). Vedtak: Forslaget til arbeidsutvalget ble vedtatt mot to stemmer. Sak LEDEROPPLÆRING Liv Tørres redegjorde for saken. Administrasjonen har startet arbeidet med å vurdere organisasjonsopplæringen i Norsk Folkehjelp. Vi ser i dette arbeidet at det er behov for en større koordinering mellom flere enheter i administrasjonen der alle som jobber med lokallag, sanitet, sanitetsungdom og Solidaritesungdom blir tatt med på råd og får komme med innspill til denne opplæringen. Evaluering av tidligere opplæring legges til grunn for nytt opplegg. Konkret så tenker vi oss en nivådelt 5-trinns trapp skoleringsopplegget. Vanskelighetsgraden vil stige for hvert trinn. 1. Velkommen til Norsk Folkehjelp 2. Velkommen til styret 3. Velkommen som lokallagsleder 4. Regional lederopplæring 5. Overordnet lederskolering Side 3 av 11

4 Punkt 5 «Overordnet lederskolering» er et tilbud om ekstra fordypning for de tillitsvalgte det skulle være relevant for. Innholdet i organisasjonsskoleringen finnes i dag i Norsk Folkehjelp, eksempelvis organisasjonshåndboken, samt modulene som er utviklet i forbindelse med lederskoleringen. Det er også ting å hente i andre opplæringsplaner som benyttes i dag. Viktig at denne organisasjonsopplæringen spiller på lag med tidligere og nåværende utdanningsløp/planer som har en mer faglig innretning på andre områder, eksempelvis sanitet. Utkast til nye planer for organisasjonsopplæring vil være klar første kvartal Ord i saken: Elin Skovly, Jorge Alex Dahl, Ingrid Rostad, Live Kummen, Finn Erik Thoresen, Stine Elisabeth Antonsen, Kjersti Jenssen, Vedtak: Styret tar saken om organisasjonsopplæring i Norsk Folkehjelp til foreløpig orientering. ØKONOMISAKER Sak STATUS ØKONOMI Økonomisjef Tom Madsen orienterte om status for økonomi. Bunnlinjen viser pr 30 september et positivt resultat på 13,3 MNOK, mot et budsjettert resultat på 2,1 MNOK (positivt avvik på 11,2 MNOK) Hovedårsak til det positive avviket på 11,2 MNOK er reduserte driftskostnader og lavere egenandeler (i bunnlinjefinansierte kostnader) ift budsjett. Det er noen periodiseringsavvik som vil redusere den forventede prognose 2 mot årsslutt. Prognose 2, som viser forventning til resultatet pr er vurdert til 10,2 MNOK, mot et budsjettert bunnlinjeresultat på 5.0 MNOK. Hovedårsakene til det positive avviket på 5,2 MNOK og bedre resultat på mottaksdriften (2,6 MNOK), samt lavere kostnadsforbruk (2,6) på flere områder. Total omsetning forventes å nå 896 MNOK hvorav utlandsaktiviteten står for 643 MNOK og mottak for 91 MNOK. Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Vedtak: Styret tar saken om Økonomisk status pr og Prognose 2 til orientering. Sak BUDSJETT Liv Tørres og Tom Madsen orienterte om budsjettet for Omstillingsprosessen som ble startet i 2011/12 hadde kostnadskutt og kontroll i første fase, men reelle mål om økt programvolum i løpet av få år. Budsjettet for 2015 følger opp tidligere års fokus på kostnadskontroll med mer, men gjør også strategiske investeringer på sentrale områder med sikte på å få opp aktivitetsnivået Det er flere forhold som gjør at de økonomiske utsiktene til Norsk Folkehjelp er bedre enn på lenge. Kombinasjonen av Side 4 av 11

5 kostnadskontroll og økt økonomisk styringsevne sammen med ekstraordinære overføringer 2013 (kompensasjon Norsk Tipping) har de siste årene levert gjentatte gode avsetninger til fri egenkapital. Gode resultater de siste årene har bidratt til at vi har økt den frie formålskapitalen til 68,5 MNOK og prognose 2014 tilsier nye gode avsetninger. Vi har i 2014 fortsatt å se de positive økonomiske effektene av omstillingsprosessene, økt økonomisk styring og kostnadskontroll de siste årene. Administrasjonen har fortsatt stor fokus på kostnadskontroll og månedlig rapportering om økonomi, status, avvik og risiko fungerer tilfredsstillende. Budsjett 2015 gjør investeringer med sikte på langsiktig vekst. I dag er det for stort spenn i aktivitetsvirksomheten og man får ikke stordriftsfordeler som organisasjoner med smalere virksomhetsområder har. Vi må derfor øke volum og økning i programmene våre. I dette budsjettet er det gjort investeringer til dette formålet. Budsjett 2015 setter av midler til inntektsgenererende arbeid; buffer for tap; økte midler til organisasjonsaktiviteter med sikte på rekruttering; kompetansepott samt strategiske investeringer til rekruttering av ny humanitær koordinator, donorstilling på humanitær nedrustning samt tre nye stillinger for å administrere og styrke arbeidet med førstehjelp og redningstjeneste (inkludert egen stilling sanitetsungdom). 3 mill. kroner settes av til styrking av asylmottaksdrift. Styret er tilfreds med å kunne behandle et budsjett som satser på økning, og påpeker samtidig at en buffer i prinsippet skal føres i budsjettet. Ord i saken: Kjersti Jenssen, Camilla Lillevold-Øverås, Live Kummen, Atle Høie, Jorge Alex Dahl, Elin Skovly, Ludvig Eskeland, Finn Erik Thoresen, Ingrid Rostad, Stine Elisabeth Antonsen, Vedtak: Styret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2015 med et overskudd til avsetning til fri formålskapital på 4,1 millioner kroner. Sak MARKEDSPLAN Enhetsleder Hanne Lin Prestegård redegjorde for saken. Norsk Folkehjelp har de siste årene satset tungt på markedsarbeid for å få inn hardt tiltrengte (frie) inntekter. Samtidig ser vi at konkurransen om frie inntekter, donasjoner og kampen om faste giverne øker. Økonomiske problemer i mange land bidrar til kutt i bistandsbudsjetter som igjen gjør det «norske markedet» mer attraktivt blant mange både nasjonale og internasjonale organisasjoner. Markedsavdelingen vil i 2015 fokusere på hovedområdene bedrift, faste givere ( Folkehjelper ) og fagbevegelsen, som skissert i Markedsstrategien som tidligere er vedtatt i styret (sak ). Strategien sier tydelig at «Hovedmålsettingen for innsamlingsarbeidet er å bidra til å styrke Norsk Folkehjelps økonomi, ved å bygge opp økt fri egenkapital og økt økonomisk handlefrihet i de årlige budsjettene». Ord i saken: Liv Tørres, Kjersti Jenssen, Jorge Alex Dahl, Live Kummen, Ingrid Rostad, Ludvig Eskeland Vedtak: Styret tar informasjonen om markedsarbeid og anslagene 2015 til orientering. Sak INTERNREVISOR Finn Erik Thoresen redegjorde for saken. Side 5 av 11

6 Vedtak: Instruks og arbeidsplan 2015 forelegges styret i møte 1/2015. Utkast til instruks og arbeidsplan, som forelagt AU, vil legges til grunn for internrevisors arbeid fram til neste styremøte. ORGANISASJONSSAKER Sak LØNN GENERALSEKRETÆR Administrasjonen var ikke tilstede da saken ble behandlet. Finn Erik Thoresen redegjorde for saken. Styret hadde den årlige vurderingen av generalsekretærens lønn. Vedtak: Styret øker lønnen til generalsekretæren til Tillegget er gitt ut i fra 3,53% som er det samme prosentvise tillegget ansatte i Norsk Folkehjelp får. Beløpet gjelder fra 1. januar Sak LANDSMØTE: GODKJENNING AV INNKALLING Finn Erik Thoresen redegjorde for saken. I tråd med Norsk Folkehjelp sine vedtekter 10.3a: «Norsk Folkehjelps styre sender ut innkalling minimum seks måneder før landsmøtet». Innkallingen skal derfor sendes senest 28.februar. Det er i tidligere vedtatt landsmøtekalender lagt opp til at styremøte 4/2014 skal vedta å sende ut formell innkalling til Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte slik at lag og regioner på sine ordinære årsmøter i 2015, kan gjøre nødvendige valg og besluttninger i forkant av landsmøtet. Ord i saken: Live Kummen, Elin Skovly Vedtak: Styret ber administrasjonen om å sende ut innkalling. Sak LANDSMØTE: PRINSIPPROGRAM Atle Høie redegjorde for saken. Forslaget til prinsipprogrammet er kortet ned fra 12 sider til 4 sider. Rekkefølge på hvilket kjerneområde som skal settes først har ikke blitt prioritert. Alt som man ønsker behandlet til landsmøtet må inn i denne runden. Ord i saken: Finn Erik Thoresen, Ingrid Rostad, Live Kummen, Anne Mette Johnsen, Jorge Alex Dahl, Elin Skovly, Vedtak: Vedlagte forslag til prinsipprogram sendes på høring til alle deler av organisasjonen som etter vedtektene skal høres i forkant av landsmøtet Sak LANDSMØTE: VEDTEKTER Kjersti Jenssen redegjorde for saken. Ord i saken: Anne Mette Johnsen, Live Kummen, Elin Skovly, Finn Erik Thoresen, Atle Høie, Ludvig Eskeland. Vedtak: Vedlagte forslag til vedtekter sendes på høring til alle deler av organisasjonen som etter vedtektene skal høres i forkant av landsmøtet Side 6 av 11

7 ÅRETS FOLKEHJELPER Finn Erik Thoresen redegjorde for saken. Styret har vedtatt å dele ut årets Folkehjelper i 2014 i forbindelse med markeringen av Norsk Folkehjelp sitt 75 års jubileum. Styret valgte å oppnevne følgende jury: Styreleder Finn Erik Thoresen 2. nestleder Atle Høie Styremedlem Live Kummen I mai ble det sendt ut informasjon til organisasjonen som lød slik: I jubileumsåret 2014 da Norsk Folkehjelp fyller 75 år skal en person eller en organisasjon hedres med Norsk Folkehjelps egen pris "Folkehjelperen". Utdelingen skjer på en egen markering 5.desmber og det er da 17. gang prisen blir delt ut. Derfor inviterer Norsk Folkehjelp «alle» til å nominere aktuelle personer og organisasjoner. Innen fristen 1.august hadde det kommet inn 5 forslag på kandidater, disse var: Ingar Fjørtoft (NF Grue) Thor- Egil Siem (NF Strand og Forsand) Norsk Folkehjelp Strand og Forsand Norsk Folkehjelp Jæren Kjersti E.R. Jenssen (1.nestleder) Alle forslag som kom inn etter fristen ble forkastet og må tas opp i forbindelse med en fremtidig utdeling. Ord i saken: ingen Vedtak: Styret vedtar at Kjersti Jenssen og Norsk Folkehjelp Strand og Forsand blir årets Folkehjelper. ORIENTERINGSSAKER STYRELEDER INFORMERER (Muntlig) Styreleder Finn Erik Thoresen informerte om følgende nytt siden sist styremøte: I september etter lederkonferanse deltok på Solidaritetsungdommens solidaritetskonferanse på Hadeland. Var på et arrangement (hvor Norsk Folkehjelp var medarrangør) om flyktninger generelt og mer konkret om palestinske flyktninger. Snakket om Gaza og behovet for å ta imot flere flyktninger. Deltok på et seminar i regi av Norsk Folkehjelp Bergen og Solidaritetsungdom i Bergen om krigen i Gaza. Invitert til Fagforbundet Østlfolds representasjonsmøte i Sarpsborg med Palestina som tema, med hovedvekt på Gaza. Holdt appell om Gaza på LOs organisasjonskonferanse for lederne i LOs lokalavdelinger. Sterk oppfordring om bevilgning til Norsk Folkehjelps arbeid i Gaza. Deltok på representantskapsmøte i Fellesutvalget for Palestina. 75 års jubileum: Side 7 av 11

8 Styreleder Finn Erik Thoresen deltok på følgende arrangement i forbindelse med 75 års jubileum: Jubileumsarrangement i Bergen. Fellesarrangement av alle de fire lokallagene. Startet med minerydding. Fotoutstilling av Karl Berg og lansering av boken. Deltok sammen med 1. nestleder Kjersti Jenssen på Norsk Folkehjelps Oslos jubileumsmarkering. Deltok i Norsk Folkehjelp Kristiansands 75 års jubileum med glimt fra historien. Invitert til Askøy for å markere jubileet og snakke om Norsk Folkehjelps historie. Invitert til Trondheim av Norsk Folkehjelp Nidaros på sjøfartsmuseet. Dro til Stord, Norsk Folkehjelp Sunnhordaland 75 års medlemsfest. Norsk Folkehjelp fikk låne lokalet til Industri og Energi. Til Norsk Folkehjelp Malm for å delta sammen med ungdommen i laget på stand i sentrum. Formålet var å markere at vi er 75 år og samle underskrifter til forbudet mot atomvåpen. Deltok sammen med Kjersti på jubileumsfesten til Oasen,Kvinner krysser grenser, som feiret at vi er 75 år. Fikk anledning til å fortelle om vår historie. Skal også dra til Stavanger og Steinkjer. 2. nestleder Atle Høie dro på følgende: Norsk Folkehjelp Fetsunds 60 års jubileum. Norsk Folkehjelp Hortens 75 års jubileum. Norsk Folkehjelp Strand og Forsand 50 års jubileum. Ord i saken: ingen Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak GENERALSEKRETÆR INFORMERER (Muntlig) Generalsekretær Liv Tørres informerte som følger: Har siden forrige styremøte vært på Balkan og sett på arbeidet med rydding av miner, klasevåpen, ammunisjonslagre samt hundesenteret vårt m.m.. Norsk Folkehjelp er en spydspiss i den faglige utviklingen internasjonalt. Har også blitt bedt om å bistå med å finne gravplasser i Srebrenica. Det er behov for å tenke mer resultat, konkretisering og vekst i utenlandsarbeidet. Evaluering gjort av NORAD-bestilt rapport om styring og kontroll viser at en del nå er på plass når det gjelder økonomistyring, men at vi ikke er sterke nok på overordnet virksomhetsstyring. Det endelige statsbudsjettet er litt mindre usosialt enn det opprinnelige forslaget fra regjeringen, men gjør det ikke nødvendigvis til et veldig sosialt budsjett. Kutt i satsene asylsøkere, m.m. Aupair-senteret består trolig etter siste behandling i Stortinget. Inforstøtten består også, men vil trolig legges om. Kutt i antall land vil trolig ikke berøre sivilsamfunnsorganisasjoner det første året Human Etisk Forbund har valgt Norsk Folkehjelp som hovedsamarbeidspartner i det internasjonale arbeidet. Kan bety 2 millioner kroner i året, i tillegg til samarbeid rundt mobilisering og innsamlinger. Ord i saken: Atle Høie, Jorge Alex Dahl, Side 8 av 11

9 Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak GJENNOMGANG AV REGIONSKONTORENES FUNKSJON OG ORIENTERING OM SAMLOKALISERING AV ØSTLANDET Liv Tørres orienterte om saken. Alle lokallag og regioner i Norsk Folkehjelp skal få relevant og tilstrekkelig bistand fra administrasjonen, slik at man sikrer god drift og utvikling av organisasjonen. Høye forventninger fra medlemmer og tillitsvalgte samt vekst i aktivitetsnivå gir behov for god administrativ oppfølging, men må samtidig sees i relasjon til begrensede ressurser i administrasjonen. Med omstilling og nedbemanning 2012 ble arbeid både på hovedkontoret og på regionskontorene omorganisert med reduksjon av antall kontorer og antall ansatte, men også spissing av oppgaver og mål om mer effektiv organisering. Enringene hadde mål om reduserte kostnader, men også styrket oppfølging av organisasjonen. Per 2014 ser vi relativt begrensede økonomiske gevinster men noe større sannslige gevinster i forhold til oppfølging av lag og økt aktivitet. Når det gjelder Østlandet satte generalsekretæren ned en arbeidsgruppe for å lage egen plan med prioriteringer for regionene. Tillitsvalgte deltok aktivt gjennom egen referansegruppe. Organisasjonen uttrykte tilfredshet med arbeidet, samarbeidet og anbefaler liknende prosesser i andre deler av landet. Generalsekretæren vil i løpet av kort tid legge planene for I disse ligger det at dagens kontorløsninger består, men at Oslo må få mer oppmerksomhet med sikte på opprettelse av nye lag og økt aktivitet med sikte på å utvide NF tilbud i Oslo. Tett koordinering og samarbeid mellom organisasjonens ansatte i regionene vil styrke arbeidet med å få til økt aktivitet og rekruttering. Glad for godt samarbeid med tillitsvalgte og ønske om å bidra med egne ressurser herfra. Ikke utelukket at administrasjonen vurderer lite kontor i Oslo med sikte på styrket oppfølging av organisasjonen her. Kjersti Jenssen orienterte. Godt klima og godt utgangspunkt for samarbeid. Regionene gjorde et stykke forarbeid. Regionene er interessert i å bruke pengene til vekst. Regionene innarbeider rapporten i handlingsplanene sine. En lignende prosess kan være nyttig for andre regioner også. Det bør muligens legges opp et samarbeidsorgan mellom de fire lokallagene i Oslo, slik vedtektene legger opp til. Ord i saken: Elin Skovly, Anne Mette Johnsen, Live Kummen, Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak ORIENTERING OM SANITET Jon Halvorsen orienterte om saken. Norsk Folkehjelps sanitet og redningstjeneste har utviklet seg mye de siste årene. Tjenesten har blitt betydelig mer profesjonell de siste årene. Jobber med sårbare grupper, som suicidale og demente. Har steget i antall medlemmer, og samtidig har også sanitetsungdom vokst. Enheten har fått til bedre samarbeid med fagbevegelsen. Det virker som det har blitt mer bevissthet rundt lokal beredskapsarbeid etter 22. juli Fått langsiktig avtale med Sjømandsforbundet. Og generelt fått et bedre politisk samarbeid med fagbevegelsen på dette området. Side 9 av 11

10 En av satsingene er at hele befolkningen skal kunne førsthjelp. Det trengs også mer ressurser for å kunne dekke landet bedre. Beredskap i offentligheten handler mye om politiet. Man trenger å få fokus på hverdagshendelser og beredskap i hele landet. Her kan Norsk Folkjehjelp være en alternativ stemme. Det er de frivillige organisasjonene som tar ansvar der staten svikter. Ord i saken: Liv Tørres, Finn Erik Thoresen, Ludvig Eskeland, Elin Skovly, Kjersti Jenssen, Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak ORIENTERING OM BEKKELAGSTUNET Jon Halvorsen orienterte om saken. Oslo kommune ba om en lengre avviklingsperiode. Enighet med Oslo kommune om en lengre avviklingsperiode; full dekning av våre kostnader (inkludert administrasjon). Norsk Folkehjelp Oslo holdes godt informert. Ord i saken: Liv Tørres, Kjersti Jenssen, Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak NORSK FOLKEHJELP 75 ÅR Liv Tørres orienterte om saken. Har jobbet mye med lansering av boken og forberedelse til de to arrangementene 5. desember. Beklager at boken ble trykket i Estland. Boken gir spennende og skrevet framstilling av NF i et samfunnsperspektiv. Boken gis til alle ansatte som julegave. Er allerede gitt til LO og forbundsledelse. Mulig delegatgave. Flere arrangementer rundt omkring i landet ifm jubileet. Egne artikler og pressestoff til lokalpresse m.m. Har ønsket oss gaver til sanitet/redningstjeneste. Overskuddet fra Eldorado 5. desember 2014 går till Norsk Folkehjelps Syriaarbeid. Ord i saken: Elin Skovly, Ingrid Rostad, Live Kummen, Stine Elisabeth Antonsen, Ludvig Eskeland, Camilla Lillevold-Øverås, Tord Lier Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. Sak ORIENTERING EL SALVADOR Live Kummen orienterte om saken. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak REFERATER Referat fra Solidaritetsungdomsmøte: skype/telefonmøte 8. mai, skype/telefonmøte 25. august, skypemøte 17. september Ord i saken: Jorge Alex Dahl Side 10 av 11

11 Vedtak: Styret tar referatet til orientering. Sak EVENTUELT Styremøte 1/2015 avholdes i Trondheim februar. Oversikt over hva som har kommet inn av penger (pengegaver til sanitet) ifm jubileet fremlegges på første styremøte Styret etterspør en gjennomgang og vurdering av risiko for utenlandsprogrammet for styremøte 1/2015. Oslo, Kjersti E.R. Jenssen Atle Høie Finn Erik Thoresen Liv Tørres 1. Nestleder 2. Nestleder Styreleder Generalsekretær Side 11 av 11

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2015 Nova kurs og konferansesenter, Cicignons plass, 7011 Trondheim Fredag (27/2) kl 10.15-18.

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2015 Nova kurs og konferansesenter, Cicignons plass, 7011 Trondheim Fredag (27/2) kl 10.15-18. NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2015 Nova kurs og konferansesenter, Cicignons plass, 7011 Trondheim Fredag (27/2) kl 10.15-18.01 TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2014 Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201 Fredag (19/9) kl 11- lørdag (20/9) kl 11:50

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2014 Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201 Fredag (19/9) kl 11- lørdag (20/9) kl 11:50 NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2014 Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201 Fredag (19/9) kl 11- lørdag (20/9) kl 11:50 TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R Jenssen

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2013 Fredag den 29. november 2013 Norsk Folkehjelp, Storgata 33, 10. etg.

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2013 Fredag den 29. november 2013 Norsk Folkehjelp, Storgata 33, 10. etg. NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2013 Fredag den 29. november 2013 Norsk Folkehjelp, Storgata 33, 10. etg. TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E. R. Jenssen 2. nestleder

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50. Radisson Blu Hotell Nydalen

Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50. Radisson Blu Hotell Nydalen Protokoll 2/13 Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Radisson Blu Hotell Nydalen Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein

Detaljer

Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim.

Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim. PROTOKOLL FRA FO-STUDENTENES AU-MØTE 08.-09.april 2010 Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim. Møteramme: Torsdag 8.april kl. 1500 til 1900. Fredag 9.april kl.

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. oktober 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Åsne Haugli. Hege Iren Frantzen hadde meldt sykdomsforfall.

Detaljer

REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET Uke: 47/2015 Tirsdag 17.november 2015 kl 09.00 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Lines-huset Tilstede: Elaine, Åse Kari, Alexandre, Dag Jostein, Elin, Aslaug,

Detaljer

Referat fra SSU møte nr , Storgata 33A, Oslo

Referat fra SSU møte nr , Storgata 33A, Oslo Referat fra SSU møte nr. 11-2013, Storgata 33A, Oslo Tilstede: Live Kummen, Kari-Anne Thygesen, Sondre Emil Torgersen, Erlend Aarsæther (lørdag 11:00-1530 og søndag) og Runi Putten (utvalgssekretær og

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen 2007-2011. Protokoll

Kontrollutvalget i Ballangen 2007-2011. Protokoll Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, 2. etasje 22. juni 2010 Fra sak: Til sak: 11/2010 15/2010 Fra kl.: Til kl.: 12.00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Olav H. Steinland

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL;

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL; Norske Kveners Forbund/Ruijan kveeniliitto UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL; Organ: Styret i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto Møtested: Forbundskontoret Møtedato: Onsdag 6.6.2007 kl. 10.00 15.00 Tilstede:

Detaljer

[REFERAT ÅRSMØTE ROGNE IL]

[REFERAT ÅRSMØTE ROGNE IL] Årsmøte Rogne IL 09.03.2015. Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling OK 3. Godkjenning av saksliste OK 4. Valg av møteleder Jon Rabben Lundby 5. Valg av to for underskrift av protokoll - Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Rolv Sverre Fostervold Leder Øyvind Wæraas Nestleder Dagfinn Ripnes

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/14. SAK NR 44-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22.09.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/14. SAK NR 44-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22.09. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/14 SAK NR 44-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22.09.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 17. oktober 2013 kl. 19:00 Sted: Heggetun Fremmøtte: ANNEMOR ONARHEIM INGRID RAUSTØL TELLSGÅRD NILS INGE HAUS BJØRN ANDREAS SCHWENSEN KJELL VIDAR JØRGENSEN BERIT

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13 16. Fredag 24. oktober 2014 kl. 9 12. Sted: Brussel (studietur) Hovedstyret: Petter Aaslestad Stig Ove Hjelmevoll Jan Hongslo

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011 SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17. Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.30 Tilstede: Inger, Andres, Susanne, Nina, Beth, Arne, Kenneth, Elin Ø, Tollef,

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 PROTOKOLL Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 Til stede: Bente Stokker Knutsen, Gunn Korsbøen, Nina Simonsen, Erik

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/10. Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/10. Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 5/10 Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 4/10 1.3 Styremøter

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

FAU Stabbursmoen skole 2014/2015 Møtereferat

FAU Stabbursmoen skole 2014/2015 Møtereferat FAU Stabbursmoen skole 2014/2015 Møtereferat Møtedato: Mandag 1/6-2015 Møtevarighet: 19.30 20.30 Møtested: Stabbursmoen skole, Personalrom Neste møte: Høsten 2015 TRINN PERIODE KONTAKTER TELEFON Tilstede

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

Styrets medlemmer. Fraværende: Sigbjørn Molvik, Barbro Hætta-Jacobsen, Stig Slørdahl. Sak 167/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets medlemmer. Fraværende: Sigbjørn Molvik, Barbro Hætta-Jacobsen, Stig Slørdahl. Sak 167/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Protokoll Møtenavn: Styremøte UTKAST Administrerende direktør Til: Styrets medlemmer Dato dok.: 22. desember 2008 Dato møte: 22. desember 2008 kl 1000-1300 på Rikshospitalet. Postadresse: 0027 OSLO Besøksadresse:

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/29.01.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/2014: Onsdag 5.november 2014, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen,

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 17. desember 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Ambjørn Bjørnson Britt E.

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.00 15.00 Sted: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Innledningsvis hadde Hovedstyret

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 2. nestleder Atle Høie Region Øst: Region Vest:

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2008 Tid: 18:30 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik NOTAT Til stede: Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik Dato: 29. november 1. desember 2013 Tid: i

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Styrereferat NBF 27.-28.8.11

Styrereferat NBF 27.-28.8.11 Dato: 27. og 28. august 2011 Sted: Rica Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent Karl Olav N Hansen Tilstede: Rune Handal ( RH), Jan Aasen (JAa), Per Watz ( PW), Sigmund Bakke (SB), Tulla Steen Lybæk(TSL)

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) VED HUNSTAD BARNESKOLE

VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) VED HUNSTAD BARNESKOLE VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) VED HUNSTAD BARNESKOLE 1- Foreldrerådet Alle foreldre/foresatte som har barn ved Hunstad barneskole, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17.2.2010 kl. 10.00 til 18.2.2010 kl 14.15. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 71 Åpning av landsstyremøtet

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder Bjørn

Detaljer

Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent

Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. FEBRUAR 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Eva Kvelland, styremedlem (V)

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og godkjent.

Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og godkjent. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 4 2002/2004 STED: Oslo Ullevål DATO: 31. januar - 1. februar 2003 TID: Fredag kl. 18.00 22.00, lørdag kl. 9.00 15.00 TIL STEDE: Anne Søvik Leder Uwe Kubosch Nestleder

Detaljer

Protokoll fra styremøte 06-10/11 i lokallag Akershus fylkeskommune i Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 06-10/11 i lokallag Akershus fylkeskommune i Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 15.2.2011 Vår referanse 08/ Arkivkode Vår saksbehandler Telefon 23 06 77 10 Oslo, 2011.03.09 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad Strøm HTV 1, Ine-Lill

Detaljer

Hva vil vi med Norsk Folkehjelp? Hvordan skapes solidaritet i praksis? -et debattopplegg fra programkomiteen som jobber med prinsipprogrammet

Hva vil vi med Norsk Folkehjelp? Hvordan skapes solidaritet i praksis? -et debattopplegg fra programkomiteen som jobber med prinsipprogrammet Hva vil vi med Norsk Folkehjelp? Hvordan skapes solidaritet i praksis? -et debattopplegg fra programkomiteen som jobber med prinsipprogrammet Planhierarkiet Prinsipprogram og overordn. prioriteringer Nasjonal

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6.12 kl 10.00-17.30 og 7.12.2006 kl. 9.30 til 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 225 Åpning av landsstyret

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Dato: Torsdag 19. oktober 2017 kl. 09:00 16:00 Sted: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Hovedstyret: Forfall: Petter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL AU MØTE I FNF HORDALAND 24. APRIL 2013

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL AU MØTE I FNF HORDALAND 24. APRIL 2013 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL AU MØTE I FNF HORDALAND 24. APRIL 2013 Sted: Friluftslivets Hus, møterom 3. etasje Tid: Onsdag 24. april kl 13:00 Agenda: 1. Søknad om midler til Friluftslivets Uke 2. Grøntmiljøplanen

Detaljer

Referat FORF styremøte 4-2014

Referat FORF styremøte 4-2014 Referat FORF styremøte 4-2014 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 04.06.14 kl. 10.30 15.30 Tilstede: Ole Gladsø, Bente Asphaug, Stian Tveit, Jon Halvorsen, Odd Kulø og Hilde Brandshaug

Detaljer

Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 12. januar 2011. Saksliste. Ullevaal Stadion 7. februar 2011 22c-0911_Protokoll_AU_16 Kopi: handball.

Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 12. januar 2011. Saksliste. Ullevaal Stadion 7. februar 2011 22c-0911_Protokoll_AU_16 Kopi: handball. Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 7. februar 2011 22c-0911_Protokoll_AU_16 Kopi: handball.no Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 12. januar 2011 Til stede: Karl-Arne

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-15/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 12.2.2016 Styresak 13-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Vedlagt oversendes

Detaljer

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2011 SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 12. mai 2011

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 26.03.08 kl. 10.30 14.10 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 24/08 34/08 Arkivsaksnr.: 2008/103 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid (møteleder)

Detaljer

STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2005 Tid: 18.00 22.15. Til stede på møtet Medlemmer:

STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2005 Tid: 18.00 22.15. Til stede på møtet Medlemmer: STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2005 Tid: 18.00 22.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder: Referent: Administrasjonen: Innkalling:

Detaljer

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet.

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Lierne Gjestegård, Lierne Ungdomsmesterskapet for løshund 2015 Dato: 3.9.2015 Tid: Kl. 12.00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 20. 21. september 2010 Trondheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 20. 21. september 2010 Trondheim 201000012-12 STYREPROTOKOLL Styremøte 20. 21. september 2010 Trondheim Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Anne Austbø Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar

Detaljer

Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45

Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45 STYREPROTOKOLL Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Dag Endal,

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 01.09.2015 Tid: 15:00 17:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 01.09.2015 Tid: 15:00 17:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 01.09.2015 Tid: 15:00 17:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene Leder TTL Carl F. Bertelsen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

NHF Region Øst. Til stede: Navn Tilstede Forfall Merknad

NHF Region Øst. Til stede: Navn Tilstede Forfall Merknad NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.15 Tidspunkt: Torsdag 1. Oktober 2009 Møtetid: 17.00 20.30 Sted: Idrettens Hus, Strømmen Referent: Karin Hansen Til stede: Navn Tilstede Forfall Merknad Jan

Detaljer

Referat Møtedato: Tidsrom: Referent:

Referat Møtedato: Tidsrom: Referent: FAU, Ortun skole Referat Møtedato: Tidsrom: Referent: 27.10.2015 Kl. 19:30-20:40 Nesbø Sælensminde Møtedeltakere Klasse Rolle Navn Tilstede (Kryss) Klasse Rolle Navn Tilstede (Kryss) 8A Repr Tove Nilsen

Detaljer

KONSTITUERING OG PROTOKOLL

KONSTITUERING OG PROTOKOLL PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. JUNI 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Anne H. Halvorsen, styremedlem (SV) Eyolf Aleksander

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole 30. mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: Anne Grethe Unes, Marianne Ensrud Skraastad, Arve Martin Kværnhaugen,

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 03. desember Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Hotel Bristol Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Liv Thun, Ole Mathis

Detaljer

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 3/14 Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45 Sted: Karl Johans gate 7 Til stede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valgt til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl(SRSsekretær)

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valgt til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl(SRSsekretær) Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://www.dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte mandag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

Følgende møtte: Terje Jansen, Anette Aasen, Erik Evensen, Gro Fadum, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen.

Følgende møtte: Terje Jansen, Anette Aasen, Erik Evensen, Gro Fadum, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen. Øvrevoll Hosle IL Idrett kl 20 Følgende møtte: Terje Jansen, Anette Aasen, Erik Evensen, Gro Fadum, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen. I tillegg møtte sportslig leder Georg Dyngeland og adm.leder Kirsten

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 2.-4. oktober 2007 på Sommarøy, Tromsø Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg, Pål Hansen og Åsne Haugli. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på

Detaljer

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Til: Landsmøte Fra: Landsstyret Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Forslag til budsjettet er understreket. Dette notatet forklarer innholdet i budsjettpostene og går gjennom de viktigste prioriteringer

Detaljer

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt.

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt. Protokoll 4/13 Tid: Onsdag 21. august 2013, kl. 16.00 20.25 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 2. mars 2017 kl. 09.00 15.00. Sted: Hovedstyret: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Petter Aaslestad

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2005 Tid: 18.00 21.40. Til stede på møtet Medlemmer:

STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2005 Tid: 18.00 21.40. Til stede på møtet Medlemmer: STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2005 Tid: 18.00 21.40 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder: Referent: Administrasjonen: Innkalling:

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

Årsrapport for skoleåret 2007-2008 Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Fridalen skole

Årsrapport for skoleåret 2007-2008 Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Fridalen skole Årsrapport for skoleåret 2007-2008 Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Fridalen skole 1. Sammensetning og organisering av møter FAU har dette skoleåret bestått av 21 representanter. Styret har bestått av: Leder

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer