NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter"

Transkript

1 NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 2. nestleder Atle Høie Region Øst: Region Vest: Region Midt-Norge: Region Nord: Region Sør-Vest: Region Sør-Øst: Kollektivt tilsluttede: Tom Hetty Olsen Jorge Alex Dahl Viggo Røstvik Torulf Mikkelsen Ludvig Eskeland Stine Elisabeth Antonsen Peggy Hessen Følsvik (LO) Sentralt Sanitetsutvalg: Live Kummen Solidaritetsungdom: Ingrid Rostad Ansatte representant: Tord Lier Åse Vaksinen Sælensminde FORFALL: 1. nestleder Kjersti E.R. Jenssen Region Midt-Norge: Region Sør-Øst: Region Øst: Kollektivt tilsluttede Ansatte representant: Anne Mette Johnsen Liv Braathen Karl Haldor Sønstebø Elin Skovly Terje O. Olsson (LO) Stein Gulbrandsen (Fagforbundet) Maja Gregersen (SL) Torbjørn Reigstad (NTF) Jane Filseth Anderse n Camilla Bø Lillevold-Østerås TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN: Fungerende generalsekretær Anne Cathrine Seland, strategisk leder Per Nergaard, enhetsleder Jon Halvorsen (sak 10), økonomisjef Geir Øye (sak 6,7 og 8), enhetsleder Orrvar Dalby (sak 14), seniorrådgiver Trude Falch (sak 14), enhetsleder Steinar Essen (sak 15), rådgiver Bushra Ghazanfar (referent) FORFALL: Generalsekretær Liv Tørres Side 1 av 11

2 ÅPNING OG KONSTITUERING Styreleder Finn Erik Thoresen åpnet møtet og gikk gjennom sakslisten. Sakslisten ble godkjent. Sak KONSTITUERING Klubben i Norsk Folkehjelp må endre sine representanter i styret grunnet endringer blant ansattes ansettelsesforhold. Fast representant Jane F. Andersen har fått jobb som nestleder i utenlandsavdelingen og har trukket seg som fast ansatterepresentant. Ansatterepresentanter i styret blir dermed: Fast Første vara Andre vara Tord Lier, Per Øivind Eriksen, Torunn Aaslund Camilla Lillevold-Øverås Åse V. Sælensminde Ivar Christiansen Elin Skovly, fast styrerepresentant fra Region Øst, har søkt om permisjon fra styrevervet i Norsk Folkehjelp pga. en midlertidig ansettelse i Norsk Folkehjelp. Styret godkjenner klubbens endringer i ansatte representasjon til styret Elin Skovly innvilges permisjon fra styrevervet i Norsk Folkehjelp i perioden hun er ansatt av Norsk Folkehjelp ihht kontrakt. I denne perioden møter 1. vara fra Region Øst, Tom Hetty Olsen. Sak PROTOKOLLER Protokoll fra styremøte ble fremlagt. Live Kummen bemerket at SSU ikke hadde blitt rådført vedr. ID kort. Protokoll fra styremøte godkjennes. STRATEGIER, HANDLINGSPLANER OG RAPPORTER Sak FØRINGER FOR HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014 Fungerende generalsekretær Anne Cathrine Seland presenterte følgende overordnede føringer for handlingsplan og budsjett for 2014: Aktiviteter som kan styrke økonomien og avsetninger til styrking av formålskapitalen. Inntektsskapende arbeid prioriteres og vektlegges. Organisasjonsbygging og demokratiarbeid ute og hjemme prioriteres. Det vil særlig bli prioritert økt tydelighet og synlighet, herunder markering av Norsk Folkehjelps 75-årsjubileum. Side 2 av 11

3 Videre redegjorde hun for prioriteringene pr. sektor: Økonomi: Organisasjonen vil videreføre arbeidet i administrasjonen med sikte på å få overskudd, økte avsetninger til egenkapital (minimum NOK 5 millioner ifht styrevedtak ), midler til å investere i nye områder og inntektsgivende arbeid, samt avsetning av en økonomisk buffer for å dekke mulige tap i programvirksomheten. Styringsorganer og medlemsdemokrati: Det vil tilrettelegges for økt rekruttering og vekst i antall lag/grupper, samt økt aktivitet og vekst i sanitets- og solidaritetsungdomsgrupper. Norsk Folkehjelp vil også øke fokus på organisasjonsopplæring, organisasjonsbygging, og Folkehjelperordningen. Programvirksomheten: Prioriteringer nasjonalt vil være vekst i antall sanitetsgrupper og en styrket profil gjennom satsning på sanitetsungdom og økt kursvirksomhet og aktivitet innen sanitet. Det skal arbeides for å utvikle tett samarbeid med fagbevegelsen i integreringsarbeidet, inkludert videreføring av rasismefrie soner. Styrking av organisasjonens evne til å mobilisere for nasjonale kampanjer, herunder 1. mai, vil også prioriteres. Internasjonalt vil demokratiarbeid med fokus på organisasjonsrett, organisasjonsbygging og kapasitetsbygging hos spesielt sårbare grupper prioriteres. Styrking og systematisering av det humanitære arbeidet vil prioriteres. Andre prioriterte områder vil være å opprettholde Norsk Folkehjelp som en ledende global aktør innenfor det bredere humanitære nedrustningsfagfeltet både operasjonelt og politisk. Videre vil det arbeides for å styrke arbeidet for økt støtte fra institusjonelle donorer. Ledelse og støttefunksjoner: Inntjeningsarbeidet styrkes i tråd med vedtatt markedsstrategi med fokus på private givere og fagbevegelsen. Innenfor kommunikasjonsarbeidet vil kommunikasjon overfor fagbevegelsen prioriteres. Arbeidet med å effektivisere og forenkle administrasjonen (økonomi og HR/IT) vil bli videreført og styrket. Avslutningsvis, vil styrket økonomisk kontroll og oppfølging av uteprogrammene vil prioriteres. Kommentarer fra styret: Styreleder mottok tre skriftlige forlag til endringer. Styret ber administrasjonen vurdere forslagene i videre behandling. Sentralt Sanitetsutvalg ønsker økte midler til sanitet og vil prioritere nye uniformer til saniteten, hvis det skulle være mulighet for dette. Styret slutter seg til de foreslåtte føringene til budsjett og handlingsplan for Sak RAPPORT FRA AKSJONSUTVALG INTERNASJONALT ARBEID Styrerepresentant fra Region Vest, Jorge Alex Dahl, orienterte styret om bakgrunnen for etablering av aksjonsutvalget, utvalgets medlemmer og redegjorde for utvalgets anbefalinger. Han oppfordret styrets medlemmer til å lese rapporten grundig og orientere medlemmene av lagene om anbefalingene. Kommentarer som fremkom i møtet. Styremedlemmene mente at utvalget har gjort en meget god jobb. Rapporten har blitt et nyttig verktøy for lagenes videre arbeid ifht solidaritetsarbeid. Styret slutter seg til utvalgets anbefalinger og ber administrasjonen legge til rette for at informasjon om handlingsalternativene er lett tilgjengelig for lokallagene. Side 3 av 11

4 Sak MAI-AKSJONEN : STATUS 2013 OG FORSLAG TIL TEMA 2014 Fungerende generalsekretær Anne Cathrine Seland oppsummerte erfaringene fra 1. mai aksjonen Aksjonen bidro til å synliggjøre Norsk Folkehjelps allianser med arbeiderbevegelsen og Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid. Aksjonen har befestet seg som arbeiderbevegelsens innsamlingsaksjon. Det er fortsatt utfordringer ifht økt inntjening, hovedsakelig gjennom mobilisering av flere bøssebærere, men også gjennom å nå ut til klubber og foreninger. Netto innsamlingsresultat i 2013 var på omtrent samme nivå som Overordnet tema for 2013 var Folk forandrer verden med fokus på demokrati og organisasjonsfrihet. Administrasjonen anbefaler samme tema for Temaet er politisk relevant, lett å koble opp mot fagbevegelsens kjernesaker og gir samtidig rom for å tilpasse landeksempler til det aktuelle mediebildet i mai I tråd med evalueringsrapporten, anbefaler administrasjonen at temaet spisses ytterligere i kommunikasjonen til givere og bøssebærere. Det må imidlertid være åpning for at den politiske situasjonen og mediebildet kan endre seg i perioden frem til 1.mai 2014 som kan medøre behov for å gjøre endringer. For forbund som støtter konkrete prosjekter i regi av Norsk Folkehjelp, er det ønskelig med nødvendig tilrettelegging. Kommentarer fra styret: Styret uttrykte at de var meget godt fornøyd med arbeidet hovedkontoret hadde gjort ifht planleggingen av 1. mai aksjonen. Appellen som ble sendt ut fra sentral hold var meget bra og med et godt hovedbudskap. Styret mener at til tross for at 1. mai aksjonen ikke nødvendigvis har direkte inntjeningsresultater, har engasjementet en verdi i seg selv i form at nært samarbeid med fagbevegelsen. Det ble foreslått at «Rett til lønnet arbeid under redningsaksjoner» settes opp som en hovedparole for 1. mai 2014, og også nevnes i neste års appell. Styreleder Finn-Erik Thoresen informerte om at det er samarbeidskomiteen mellom Norsk Folkehjelp og LO som bestemmer parolen for 1. mai Det ble meldt om avvik i rapporterte og reelle inntekter i region Vest. Styret ber administrasjonen sjekke avvik i rapporterte og relle inntjeningstall. Vedtak Overordnet tema for 2014 er Folk forandrer verden med fokus på demokrati og organisasjonsfrihet. For de forbundene som støtter konkrete prosjekter i regi av Norsk Folkehjelp tar vi mål av oss å søke å tilrettelegge innsamlingen slik at den kan bygge opp under innsamling til disse områdene. Styret gir administrasjonen godkjenning til å planlegge og iverksette tiltak knyttet til 1.maiaksjonen 2014 innen de rammer og overordnede føringer som her skisseres. Administrasjonen vil utarbeide forslag i tråd med de samme føringene og iverksette tiltak overfor samarbeidskomitéen. ØKONOMISAKER Sak STATUS ØKONOMI Økonomisjef Geir Øye presenterte status og prognoser for resten av året. Regnskapsoversikten for 2. kvartal 2013 viser et negativt resultat på NOK 5 millioner mot et budsjettert positivt resultat på NOK 5,2 millioner, altså et negativt avvik på NOK 10,2 millioner. Dette skyldes i all hovedsak avvik i tidspunkt for føring ifht. periodisert budsjett av inntekter for kompensasjon tippemidler samt inntekter utland. Årsprognose 1 viser et foreløpig positivt resultat på NOK 6,9 millioner som er NOK 3,9 millioner over budsjett. Side 4 av 11

5 Totalt Disponibelt for Formål: Prognosen viser et positivt avvik på NOK 99,3 millioner for Disponibelt for Formålet Kostnader til Formålet: Prognosen for kostnader, inkludert administrasjon, viser et negativt avvik på NOK 95,4 millioner. Kommentarer fra styret: Styret gratulerte administrasjon og de ansatte i Norsk Folkehjelp med det gode foreløpige resultatet. Styret ber om at fremleggelsen av økonomisk status forenkles og presenteres på en mer oversiktlig måte. Styret tar regnskapet per 2. kvartal 2013 og års prognose 2013 til orientering. Sak AVSETNING FRI FORMÅLSKAPITAL Økonomisjef Geir Øye viste til viste til tidligere styrevedtak der styret henstiller administrasjonen å øke Annen Formålskapital (AFK). Han viste også til omfattende bakgrunnsnotat utsendt forut for styremøtet. Øye informerte om at per var Norsk Folkehjelps AFK NOK 42,1 millioner. I april 2012 vedtok styret å avsette NOK 13 millioner til AFK i perioden Samtidig ba styret administrasjonen om en vurdering av hvilket nivå formålskapitalen i Norsk Folkehjelp bør legge seg på. Administrasjonen har foretatt en analyse med en gjennomgang av faktorer som er relevante for fastsettelse av nivå for fri formålskapital. Videre har administrasjonen foretatt en gjennomgang av relevante lover og forskrifter for hva som skal anses å være et forsvarlig nivå av Formålskapital. Hverken Innsamlingskontrollen eller retningslinjene i «God Regnskapsskikk for Ideelle Organisasjoner» gir noen konkret veiledning, annet enn å fastslå at organisasjonene må ha et forsvarlig nivå for formålskapital. Norsk Folkehjelps kompleksitet, oppbygging, spredning, avhengighet av enkelte store donorer, økonomiske forpliktelser og risiko tilsier at Annen Formålskapital bør være relativt høy. Analysen viser imidlertid at det ikke er noen enkel måte å beregne nivået. I mangel av konkrete veiledninger, har administrasjonen foretatt en analyse av egenkapital-situasjonen for de 5 store hjelpeorganisasjonene i Norge. Det er særlig relevant å sammenligne Norsk Folkehjelp med Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp, som har henholdsvis AFK på ca. 10 % og 15 % av omsetning. Administrasjonen anbefaler at nivået for AFK settes til 12,5 % av omsetningen hvorav 10 % skal være fri formålskapital. Etter dagens omsetning, NOK 850 millioner, vil dette tilsvare NOK 85 millioner. Øye påpekte at dette er et minimumsmål. Foreløpige beregninger viser at Norsk Folkehjelps AFK kan komme opp i ca. 72 millioner innen utgangen av Kommentarer fra styret: Det ble foreslått at vi må ha en tidsplan tilknyttet opptrapping av formålskapitalen. Det ble påpekt at styret ikke kan fatte økonomiske vedtak som går utover landsmøteperioden. Styreleder refererte til Landsmøtevedtaket fra 2011 som var å øke fri formålskapital. Han forslo at et langsiktig mål bør vurderes av Landsmøtet i Da vil vi vite mer hva effekten av en ny regjering vil bli, og det vil være større klarhet ifht spill kompensasjon/nye spill. Side 5 av 11

6 Målsetning for nivået av total formålskapital for Norsk Folkehjelp settes til 12,5 % av omsetning, hvorav 10 % skal være Annen Formålskapital. Dette skal ikke være under 1 års bunnlinjefinansiert drift. Dersom organisasjonen har særskilte økonomiske forpliktelser forutsettes det at Annen Formålskapital er så stor at den dekker både 10 % av volum og forpliktelsen. Sak VALG AV NY REVISOR Økonomisjef Geir Øye redegjorde for saken. Norsk Folkehjelp har benyttet seg av KPMG som hoved revisor siden Det har i lengre tid vært enighet om at det er på tide å foreta en sondering og innhente tilbud fra andre relevante tilbydere av revisortjenester. Etter orientering til AU fikk administrasjonen godkjenning til å starte prosessen med å innhente tilbud på revisjonstjenester. Øye orienterte om anbudsprosessen og kriterier i vurderingen av mottatte tilbud. I tillegg til pris, mener administrasjonen at det er avgjørende at revisjonsselskapet har grundig erfaring med å revidere internasjonale hjelpeorganisasjoner. Samtidig gir det også store fordeler dersom selskapets internasjonale partnere har bred geografisk tilstedeværelse der Norsk Folkehjelp opererer. Et tredje kriterie er i hvilken grad den norske hoved revisoren kan instruere eventuelle internasjonale revisjonspartnere i de landene der Norsk Folkehjelp opererer. Det femte og siste kriteriet er en vurdering av de tilleggstjenester som selskapene kan tilby både nasjonalt og internasjonalt Administrasjonen har mottatt tilbud fra KPMG, Ernst & Young og PWC. Pristilbudene er tilnærmet lik for Ernst and Young og KPMG, mens PWC ligger en del over. Alle selskapene har generell erfaring med revisjon av organisasjoner, oppsett av aktivitetsregnskap og prosjektrevidering. Det er mindre ulikheter i geografisk dekning for de enkelte selskaper, men kun Ernst and Young er direkte representert i Sør-Sudan. Dette anses for å være en særdeles stor fordel, da man kan unngå store reise- og oppholdsutgifter og at vårt største utekontor har lett tilgang til revisor også for andre typer rådgivningstjenester. Ernst & Young er den eneste av de tre tilbyderne som har instruksjonsmyndighet overfor lokale partnere av selskapet. Med utgangspunkt i ovenstående redegjørelse gir styret sin tilslutning til å skifte revisjonsselskap for Norsk Folkehjelp fra KPMG til Ernst & Young med virkning fra aktivitetsåret ORGANISASJONSSAKER Sak NORSK FOLKEHJELP 75 ÅR I forbindelse med Norsk Folkehjelps 75 års jubileum i 2014 redegjorde fungerende generalsekretær Anne Cathrine Seland for aktiviteter knyttet til tidligere jubileer og foreslo alternativer for markeringen av 75 års jubileet. Seland orienterte om at dette også vil være et tema på dialogkonferansen. Seland informerte om at konkrete planer vil ha budsjettmessige konsekvenser, og administrasjonen vil komme tilbake til dette etter innspill fra styret og medlemmene. Det er hensiktsmessig å inkorporere aktiviteter knyttet til jubileet i regulære aktiviteter, som for eksempel årsmøter i regionen. I tillegg er det ønskelig med en større markering på stiftelsesdagen. Arbeidet med jubileumsboka er godt i gang, og vil ferdigstilles i slutten av sommeren En større markering på stiftelsesdatoen vurderes. Lokallagsledere vil få mulighet til å gi innspill i løpet av dialogkonferansen. Styreleder Finn Erik Thoresen ba om innspill til markering av jubileet. Styrets medlemmer foreslo at administrasjonen vurderer følgende innspill i videre planlegging: Styret foreslo markeringer gjennom hele året, og ønsker aktiviteter som profilerer Norsk Folkehjelp. Side 6 av 11

7 Viktig at arrangementene viser bredden av vårt arbeid både hjemme og ute. Markeringene bør resultere i økning av medlemstall og antall «Folkehjelpere». Det er viktig med det historiske aspektet, men markeringene må også være fremadrettet. Styret foreslo markeringer i forbindelse med regions årsmøter, Norsk Folkehjelps merkedager og ved aktivitetskonferansen. Lokallag oppfordres til lokale markeringer av jubileet. En markering rundt utgivelsen av jubileumsboka. Det ble foreslått at det utarbeides en liten brosjyre som kan brukes for å promotere jubileumsboka. Jubileumsarrangement den 7. desember, hvor nøkkelpersoner fra utlandet inviteres, samt sentrale personer på redning og søk. Det ble også foreslått at man inviterer en representant fra lokallagene. Utsendelse av brev fra Norsk Folkehjelp sentralt til LO for å be om ekstra tid ved fylkeskonferansene slik at man får markeringer blant LOs tillitsvalgte. Det er viktig at presentasjonsmateriale utarbeides og gjøres tilgjengelig for bruk ved jubileums aktiviteter. Arrangementer som for eksempel «solidaritetsball» Vurdere om vi kan velge en sak som kan brukes i kampanjearbeidet i hele jubileumsåret. Arrangere en konkurranse for å engasjere ungdom, som for eksempel produksjon av videosnutter for YouTube. Sørge for synlighet om at Norsk Folkehjelp er 75 år på alle logoer på brevpapir og annet materiale. Styret ber administrasjonen utarbeide plan for markering av 75-årsjubileet på bakgrunn av innspill som fremkom i møtet, samt dialogkonferansen. Endelig plan vedtas i styremøte Sak MERKING AV SANITET Enhetsleder Jon Halvorsen redegjorde for bakgrunnen til saken. Han viste til brev fra Region Øst vedrørende merking av sanitet med fagmerke, også kalt «smekke» eller «tunge», hvor de ber om at man kan fortsette å bruke denne logoen. Halvorsen informerte om at diskusjonen rundt logo og grafisk uttrykk var gjenstand for omfattende prosess i organisasjonen i 2010, herunder en høringsrunde på aktivitetskonferansen. Ny grafisk profil ble vedtatt på styremøte Halvorsen påpekte viktigheten av at organisasjonen kun opererer med en logo, men den grafiske profilen åpner for at man i tillegg til logo kan bruke tekst som markerer tilhørighet som for eksempel «Sanitet» eller «Sanitetsungdom» eller navn på organisasjons-leddet. Som eksempel viste han en ny vest som er laget til Sanitetsungdom som følger ny profil og har blitt godt mottatt ute i organisasjonen. AU har bedt administrasjonen om å innhente vurdering fra SSU, og administrasjonen har forlagt saken SSU til behandling. SSU har gitt følgende tilbakemelding til styret: SSU ønsker at Norsk Folkehjelp skal fremstå med en helhetlig og gjenkjennelig profil og mener at ser positivt på at Norsk Folkehjelp kunne enes om en felles logo i SSU har allerede fjernet sanitetstungen ved bestilling av uniformseffekter. Eventuell endring i vedtak vil medføre utgifter for nødvendige utskiftinger av nye uniformseffekter. SSU ser på dagens modell som mer fleksibel fordi det gis mulighet til å sette aktivitetens art under eller ved siden av logo. SSU kan ikke se at fjerning av sanitetstunge har noe betydning for samarbeidspartnere eller publikum. Vi er uniformert uansett. Side 7 av 11

8 SSU ber styret se på muligheten for å bevilge penger til utskiftning av uniformerer i Dette er nødvendig for at vi skal kunne få en helhetlig og ensrettet profil utad. SSU ber derfor om at styret ikke endrer sitt vedtak i sak Nye markeringsvester merkes slik det er beskrevet i profilhåndboken. Sanitet i grønn skrift markerer at man er et autorisert mannskap. Ny og gammel uniform med «smekke» kan brukes side om side i en overgangsperiode. Styret slutter seg til vurderingen til Sentralt Sanitetsutvalg. Sak DATO FOR STYREMØTER FREM MOT LANDSMØTET Fungerende generalsekretær Anne Cathrine Seland presenterte følgende forslag til møtetidspunkter frem mot landsmøtet: 2014 Styremøte 1: Styremøte 2: Styremøte 3: Styremøte 4: 2015 Styremøte 1: Styremøte 2: Styremøte 3: 28. februar 1. mars (legges til en region). 13. juni september 5-7. desember februar juni 27. august Styret godkjenner forslag til møteplan. Sak STYRELEDER INFORMERER Styreleder Finn Erik Thoresen informerte at han i sin funksjon som styreleder har deltatt i følgende aktiviteter: Holdt tale ved 25års markeringen til Fellesforbundet i Lillehammer den 12. juni.. Avholdt telefonmøte med regionlederne i Norsk Folkehjelp den 17. juni for å gi en orientering etter styremøtet og for å oppfordre til deltakelse på dialogkonferansen. Styreleder informerte om at det er positivt med direkte kontakt og at han vurderer å gjennomføre et slikt telefonmøte etter hvert styremøte. Styreleder Thoresen og generalsekretær Liv Tørres sitter i komiteen til Arthur Svenssons solidaritetspris, en årlig pris for fremme av faglige rettigheter. Thoresen deltok i prisutdeling seremonien den 19. juni. Den juni deltok Thoresen i sanitetens topptrening på Høvringen, hvor også Grete Faremo deltok. Han besøkte også Solidaritetsungdommen som hadde en samling der på samme tidspunkt. Styrelederen satte stor pris å møte engasjert ungdom i Norsk Folkehjelp. Etter invitasjon fra Norsk Folkehjelp Hadeland, deltok han på AUFs landsomfattende leir på Gulsrud den 4. juli. Den 27. juli deltok han på Norsk Folkehjelp Oslos åpning av Norway Cup. Norsk Folkehjelp har ansvaret for dette arrangementet, med stor hjelp av lag rundt omkring i Norge. I tillegg har de etablert samarbeid med Dansk Folkehjelp. Side 8 av 11

9 Den august deltok han på Notodden Bluesfestival. Thoresen informerte at Norsk Folkehjelp har en integrert del av dette arrangementet ved at LO bevilger penger til en gratiskonsert, og Norsk Folkehjelp får ha pengeinnsamling og salg av T-skjorter. Totalt beløp samlet inn til Norsk Folkehjelp i år var ca. NOK Thoresen holdt appell før gratiskonserten. Dette er godt eksempel på samarbeid mellom Norsk Folkehjelp og LO. Besøkte Norsk Folkehjelp Odalen onsdag 18. november. De har kjøpt en gård, som delvis leies ut til lensmannskontoret. Laget har drevet profesjonell ambulansekjøring, men har endret fokus og satser nå på redning på sjøen. Det var stort oppmøte på medlemsmøtet, og Thoresen ble invitert til å holde 1. mai tale i Ofoten i Sak GENERALSEKRETÆREN INFORMERER Saken ble utsatt til neste møte pga generalsekretærens forfall til møtet grunnet sykdom. Sak ORIENTERING OM SITUASJONEN I MIDTØSTEN Enhetsleder Orrvar Dalby og seniorrådgiver Trude Falch ga en orientering om situasjonen i Midtøsten og Norsk Folkehjelp arbeid i regionen. Styret tar saken til orientering. Sak ORIENTERING OM OPPSTART MINEPROGRAM I SOMALIA Enhetsleder Steinar Essen orienterte om at organisasjonen, på bakgrunn av forespørsel fra Somaliske myndingheter, vil starte et mineryddingsprogram i Somalia. Det er ingen andre aktører som arbeider med dette. Den politiske situasjonen har forbedret seg og myndighetene har kontroll over Mogadishu og områdene rundt hovedstaden. Styret tar saken til orientering. Sak REISERAPPORT FRA NORSK FOLKEHJELP/FELLESFORBUNDETS REISE TIL SØR-AFRIKA Fellesforbundet og Norsk Folkehjelp har inngått en samarbeidsavtale for Sør-Afrika for perioden som innebærer prosjektstøtte til Norsk Folkehjelp på 2 millioner kroner. I denne forbindelse ble det arrangert en prosjektreise til Sør-Afrika i perioden august hvor bl.a. Jorge Dahl og Atle Høie fra Norsk Folkehjelps styre deltok. Styrerepresentant Jorge Dahl ga en presentasjon fra Norsk Folkehjelp/Fellesforbundets reise til Sør-Afrika. Styret tar saken til orientering. Sak ORIENTERING OM LEDERPROGRAMMET OG LEDERPLAKAT Fungerende generalsekretær Anne Cath Seland informerte om lederprogrammet for tillitsvalgte. Lederprogrammet består av tre moduler som undervises ved 3 møter. Første samling ble arrangert 6-8 september. Det var 16 deltakere på lederprogrammet, fordelt på 4 grupper. Hver gruppe har blitt tildelt en mentor som skal være en støttespiller/veileder som skal gi innspill på oppgaver som skal gjennomføres mellom møtene. Siste samling vil avholdes våren Programmet vil deretter evalueres og deltakerne vil inviteres til dialogkonferansen 2014 for å gi tilbakemeldinger. Side 9 av 11

10 Seland informerte videre om utviklingen av en lederplakat som klart kommuniserer hva det vil si å være tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp. Plakaten skal gi de overordnede føringene samt kjøreregler for hva vi mener med ledelse i Norsk Folkehjelp. Lederplakaten er basert på Norsk Folkehjelps visjon, verdier, vedtekter og etiske retningslinjer. Styret tar informasjonen til orientering. Sak DIALOGKONFERANSEN Fungerende generalsekreær Anne Cathrine Seland gikk gjennom programmet for Dialogkonferansen og det praktiske rundt gjennomføringen av konferansen. Styret tar informasjonen til orientering. Sak ORIENTERING FRA NORSK FOLKEHJELP OFOTEN Trond Thoresen, leder i lokallaget i Norsk Folkehjelp Ofoten, ga styret en presentasjon av aktiviteter i laget og orientering dere planlagte aktiviteter og innspill ifht donorer. Styreleder Finn Erik Thoresen takket for en inspirerende fremstilling og anbefalte at Norsk Folkehjelp Ofoten kontakter SSU for å diskutere videre tanker rundt prosjektfinansiering. Styret tar informasjonen til orientering. Sak REFERATER Referatene tas til orientering. Sak EVENTUELT ORIENTERING OM LIFE NORGE Enhetsleder Jon Halvorsen fulgte opp diskusjonen fra styremøte hvor han redegjorde for avtalen med Life Norge. Life Norge har nå betalt inn NOK ihht avtale. Det skal nå inngås en samarbeidsavtale med Life Norge. Denne avtalen vil fremlegges styret for godkjenning i styremøte Life Norge er i fase for de rydder opp og rekruttererer nye ansatte. Videre har de en robust og god logistikk. Halvorsen orienterte om at Life Norge vil være representert på Dialogkonferansen. Styreleder takket Halvorsen for god håndtering av saken. Styret tar saken til foreløpig orientering. Side 10 av 11

11 Styreleder Finn Erik Thoresen takket for møtet. Oslo, Finn Erik Thoresen Styreleder Anne Cathrine Seland Fungerende generalsekretær Neste styremøte: Side 11 av 11

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2013 Fredag den 29. november 2013 Norsk Folkehjelp, Storgata 33, 10. etg.

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2013 Fredag den 29. november 2013 Norsk Folkehjelp, Storgata 33, 10. etg. NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2013 Fredag den 29. november 2013 Norsk Folkehjelp, Storgata 33, 10. etg. TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E. R. Jenssen 2. nestleder

Detaljer

Sakliste: Referat fra SSU møte nr. 8-2013, Gjøvik. Budsjett sak til styremøte fellessak med SUS

Sakliste: Referat fra SSU møte nr. 8-2013, Gjøvik. Budsjett sak til styremøte fellessak med SUS Referat fra SSU møte nr. 8-2013, Gjøvik Tilstede: Live Kummen, Kari-Anne Thygesen, Simon Simonsen, Sondre Emil Torgersen og Runi Putten (utvalgssekretær og referent). Forfall: Erlend Aarsæther og Vegard

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2014 Storgata 33a, 10. etasje Torsdag (4/12) kl 10- fredag (5/12) kl 12:00

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2014 Storgata 33a, 10. etasje Torsdag (4/12) kl 10- fredag (5/12) kl 12:00 NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2014 Storgata 33a, 10. etasje Torsdag (4/12) kl 10- fredag (5/12) kl 12:00 TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R Jenssen 2. nestleder

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2014 Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201 Fredag (19/9) kl 11- lørdag (20/9) kl 11:50

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2014 Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201 Fredag (19/9) kl 11- lørdag (20/9) kl 11:50 NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2014 Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201 Fredag (19/9) kl 11- lørdag (20/9) kl 11:50 TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R Jenssen

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2015 Nova kurs og konferansesenter, Cicignons plass, 7011 Trondheim Fredag (27/2) kl 10.15-18.

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2015 Nova kurs og konferansesenter, Cicignons plass, 7011 Trondheim Fredag (27/2) kl 10.15-18. NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2015 Nova kurs og konferansesenter, Cicignons plass, 7011 Trondheim Fredag (27/2) kl 10.15-18.01 TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret FORSLAGSNUMMER: 1 Forslagsstiller: Norsk Folkehjelp Sanitet Forslaget gjelder: Endring i paragraf 14.2 om årlig aktivitetskonferanse med følgende

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. november 2008 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Pål Hansen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet. Anne Hilde

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

Norsk Folkehjelp styremøte 3/2010 PROTOKOLL Fredag 15.10 kl. 13.00 22.00 og lørdag 05.06 kl. 09.00 12.00, Sørmarka.

Norsk Folkehjelp styremøte 3/2010 PROTOKOLL Fredag 15.10 kl. 13.00 22.00 og lørdag 05.06 kl. 09.00 12.00, Sørmarka. Norsk Folkehjelp styremøte 3/2010 PROTOKOLL Fredag 15.10 kl. 13.00 22.00 og lørdag 05.06 kl. 09.00 12.00, Sørmarka. Til stede: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E. R. Jenssen 2. nestleder

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50. Radisson Blu Hotell Nydalen

Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50. Radisson Blu Hotell Nydalen Protokoll 2/13 Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Radisson Blu Hotell Nydalen Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: 04.06.2015 Styremøte kl. 0800-1130 Styreseminar kl. 1130 1330 Styremøte var åpent for publikum og presse

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Protokoll 5/14. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ragnhild Lie, Stein Atle Roestad, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen.

Protokoll 5/14. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ragnhild Lie, Stein Atle Roestad, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen. Protokoll 5/14 Tid: Fredag 7. november, kl. 12.10 15.20 Sted: Til stede: Forfall: Fra adm.: Victoria Hotel, Stavanger Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ragnhild Lie, Stein Atle Roestad, Torunn

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 Møtetid: Mandag 15. juni 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.5/2014-2016

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.5/2014-2016 Bergen, 28. oktober 2014 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.5/2014-2016 Dato: 23.-24. oktober Sted: Scandic Bergen City Møtetid: kl. 17:00 21:00 og 09:30 11:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR)

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR) Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS)

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 STYREMØTE NR. 13, 2010 2012 3. februar 2012 Sted: Holmenkollen Park Hotel Rica Oslo, 6. februar 2012 R.R. PROTOKOLL

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR. 4/13... 1 A. PROTOKOLLER... 2 SAK 38/13. STYREPROTOKOLL FRA MØTE 3/13...2

PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR. 4/13... 1 A. PROTOKOLLER... 2 SAK 38/13. STYREPROTOKOLL FRA MØTE 3/13...2 PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR. 4/13 24. september klokken 10.30, Lysebu. Til stede: Kari Randen, Stig Søderstrøm, Stian Eriksen, Marte Sletten, Reidar Foss, Sigrid Gårdsvoll, Kjersti Aastad, Wenche Olsen

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Tina Gullsvåg, nestleder Distriktsråd Ungdom Inge Sneberg,

Detaljer

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo Protokoll 04/12 Tid: Fredag 4. mai 2012, kl. 17:00-19:30 Lørdag 5. mai 2012, kl. 09:00-14:30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Ishavshotell, Tromsø Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran kommune, Lunner

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 8/2014-2016

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 8/2014-2016 Bergen, 8. mars 2015 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 8/2014-2016 Dato: 2. mars 2015 Sted: via Skype Møtetid: kl. 16:30 20:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 7 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore

Detaljer

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt.

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt. Protokoll 4/13 Tid: Onsdag 21. august 2013, kl. 16.00 20.25 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02 Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 PROTOKOLL LS 15.04 DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 Til stede: Fra adm.: Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim.

Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim. PROTOKOLL FRA FO-STUDENTENES AU-MØTE 08.-09.april 2010 Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim. Møteramme: Torsdag 8.april kl. 1500 til 1900. Fredag 9.april kl.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/08.06.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/2015: Onsdag 3.juni 2015, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Per

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 7.-8. mai 2012 kl. 09:00 13:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i.

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. Til stede: Gunnar Bakke Trude H. Drevland Terje Ohnstad Kristin

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat, VT/bkl/29.03.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/11: Lørdag 22.januar 2011 kl. 08.30. Sted: Radisson Plaza Hotel, Oslo. Tilstede: Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker,

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås, Thang Hlun, Jesmine Christopher (vara for Sinnathamby) og Odd

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Protokoll. Sak 39/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18.

Protokoll. Sak 39/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18. Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18.00 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

UTSIRA KONTROLLUTVALG

UTSIRA KONTROLLUTVALG UTSIRA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Fredag 13. november 2015 ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen. Han ønsket nyvalgt medlem, tidligere medlem, men nå varamedlem

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Korrigert 30.10.13* /tid: 16.10.2013 kl. 09:00 14:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, Rådhuset

Detaljer

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 3/14 Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45 Sted: Karl Johans gate 7 Til stede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport

Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport Tilstede: Live Kummen, Kari-Anne Thygesen, Sondre Emil Torgersen, Vegard S. Olsen og Runi Putten (utvalgssekretær og referent). Forfall: Geir Moe

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS Møtested: PIAS Møtedato: 28.01.2010 Tilstede: Bjørnar Pedersen styreleder Maja Hoika nestleder Marit Arntzen varamedlem Øyvind Johansen medlem Jarle Johnsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red./info-ansvarlig: Mona Enge Ole Skår Brit Karin Ø. Pladsen Bjørg

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14 Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Espen Høili, Vidar Magnussen,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 6/2014-2016

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 6/2014-2016 Bergen, 15.desember 2014 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 6/2014-2016 Dato: 8. desember 2014 Sted: via Skype Møtetid: kl. 16:30 19:45 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik,

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje TIDSRAMME Fredag 1. mai kl. 10.00-17.00 Lunsj kl 1230 (Ikke bestemt sted), middag kl 1900 (YO Sushi, Østbanehallen) Lørdag

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell 1 Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell Hovedstyret avholdt møte torsdag 4. april 2013 i klubbhuset på Eydehavn. Møte startet kl 19:30. Følgende møtte: Kjetil Sørensen Steinar Rasmussen Ole Tom Tjuslia

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015 PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015 Tid: 10. juni 2015 Sted: Styremedlemmer: Telefonmøte Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson, nestleder Margot Vågdal Torill Monstad Vidar

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 03/11 Styremøte avholdt 12. november 10.00 16.00 2011 Avinors lokaler, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) Svein

Detaljer

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt.

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt. Protokoll 6/13 Tid: Torsdag 14. november, kl. 16-20 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer