NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter"

Transkript

1 NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 2. nestleder Atle Høie Region Øst: Region Vest: Region Midt-Norge: Region Nord: Region Sør-Vest: Region Sør-Øst: Kollektivt tilsluttede: Tom Hetty Olsen Jorge Alex Dahl Viggo Røstvik Torulf Mikkelsen Ludvig Eskeland Stine Elisabeth Antonsen Peggy Hessen Følsvik (LO) Sentralt Sanitetsutvalg: Live Kummen Solidaritetsungdom: Ingrid Rostad Ansatte representant: Tord Lier Åse Vaksinen Sælensminde FORFALL: 1. nestleder Kjersti E.R. Jenssen Region Midt-Norge: Region Sør-Øst: Region Øst: Kollektivt tilsluttede Ansatte representant: Anne Mette Johnsen Liv Braathen Karl Haldor Sønstebø Elin Skovly Terje O. Olsson (LO) Stein Gulbrandsen (Fagforbundet) Maja Gregersen (SL) Torbjørn Reigstad (NTF) Jane Filseth Anderse n Camilla Bø Lillevold-Østerås TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN: Fungerende generalsekretær Anne Cathrine Seland, strategisk leder Per Nergaard, enhetsleder Jon Halvorsen (sak 10), økonomisjef Geir Øye (sak 6,7 og 8), enhetsleder Orrvar Dalby (sak 14), seniorrådgiver Trude Falch (sak 14), enhetsleder Steinar Essen (sak 15), rådgiver Bushra Ghazanfar (referent) FORFALL: Generalsekretær Liv Tørres Side 1 av 11

2 ÅPNING OG KONSTITUERING Styreleder Finn Erik Thoresen åpnet møtet og gikk gjennom sakslisten. Sakslisten ble godkjent. Sak KONSTITUERING Klubben i Norsk Folkehjelp må endre sine representanter i styret grunnet endringer blant ansattes ansettelsesforhold. Fast representant Jane F. Andersen har fått jobb som nestleder i utenlandsavdelingen og har trukket seg som fast ansatterepresentant. Ansatterepresentanter i styret blir dermed: Fast Første vara Andre vara Tord Lier, Per Øivind Eriksen, Torunn Aaslund Camilla Lillevold-Øverås Åse V. Sælensminde Ivar Christiansen Elin Skovly, fast styrerepresentant fra Region Øst, har søkt om permisjon fra styrevervet i Norsk Folkehjelp pga. en midlertidig ansettelse i Norsk Folkehjelp. Styret godkjenner klubbens endringer i ansatte representasjon til styret Elin Skovly innvilges permisjon fra styrevervet i Norsk Folkehjelp i perioden hun er ansatt av Norsk Folkehjelp ihht kontrakt. I denne perioden møter 1. vara fra Region Øst, Tom Hetty Olsen. Sak PROTOKOLLER Protokoll fra styremøte ble fremlagt. Live Kummen bemerket at SSU ikke hadde blitt rådført vedr. ID kort. Protokoll fra styremøte godkjennes. STRATEGIER, HANDLINGSPLANER OG RAPPORTER Sak FØRINGER FOR HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014 Fungerende generalsekretær Anne Cathrine Seland presenterte følgende overordnede føringer for handlingsplan og budsjett for 2014: Aktiviteter som kan styrke økonomien og avsetninger til styrking av formålskapitalen. Inntektsskapende arbeid prioriteres og vektlegges. Organisasjonsbygging og demokratiarbeid ute og hjemme prioriteres. Det vil særlig bli prioritert økt tydelighet og synlighet, herunder markering av Norsk Folkehjelps 75-årsjubileum. Side 2 av 11

3 Videre redegjorde hun for prioriteringene pr. sektor: Økonomi: Organisasjonen vil videreføre arbeidet i administrasjonen med sikte på å få overskudd, økte avsetninger til egenkapital (minimum NOK 5 millioner ifht styrevedtak ), midler til å investere i nye områder og inntektsgivende arbeid, samt avsetning av en økonomisk buffer for å dekke mulige tap i programvirksomheten. Styringsorganer og medlemsdemokrati: Det vil tilrettelegges for økt rekruttering og vekst i antall lag/grupper, samt økt aktivitet og vekst i sanitets- og solidaritetsungdomsgrupper. Norsk Folkehjelp vil også øke fokus på organisasjonsopplæring, organisasjonsbygging, og Folkehjelperordningen. Programvirksomheten: Prioriteringer nasjonalt vil være vekst i antall sanitetsgrupper og en styrket profil gjennom satsning på sanitetsungdom og økt kursvirksomhet og aktivitet innen sanitet. Det skal arbeides for å utvikle tett samarbeid med fagbevegelsen i integreringsarbeidet, inkludert videreføring av rasismefrie soner. Styrking av organisasjonens evne til å mobilisere for nasjonale kampanjer, herunder 1. mai, vil også prioriteres. Internasjonalt vil demokratiarbeid med fokus på organisasjonsrett, organisasjonsbygging og kapasitetsbygging hos spesielt sårbare grupper prioriteres. Styrking og systematisering av det humanitære arbeidet vil prioriteres. Andre prioriterte områder vil være å opprettholde Norsk Folkehjelp som en ledende global aktør innenfor det bredere humanitære nedrustningsfagfeltet både operasjonelt og politisk. Videre vil det arbeides for å styrke arbeidet for økt støtte fra institusjonelle donorer. Ledelse og støttefunksjoner: Inntjeningsarbeidet styrkes i tråd med vedtatt markedsstrategi med fokus på private givere og fagbevegelsen. Innenfor kommunikasjonsarbeidet vil kommunikasjon overfor fagbevegelsen prioriteres. Arbeidet med å effektivisere og forenkle administrasjonen (økonomi og HR/IT) vil bli videreført og styrket. Avslutningsvis, vil styrket økonomisk kontroll og oppfølging av uteprogrammene vil prioriteres. Kommentarer fra styret: Styreleder mottok tre skriftlige forlag til endringer. Styret ber administrasjonen vurdere forslagene i videre behandling. Sentralt Sanitetsutvalg ønsker økte midler til sanitet og vil prioritere nye uniformer til saniteten, hvis det skulle være mulighet for dette. Styret slutter seg til de foreslåtte føringene til budsjett og handlingsplan for Sak RAPPORT FRA AKSJONSUTVALG INTERNASJONALT ARBEID Styrerepresentant fra Region Vest, Jorge Alex Dahl, orienterte styret om bakgrunnen for etablering av aksjonsutvalget, utvalgets medlemmer og redegjorde for utvalgets anbefalinger. Han oppfordret styrets medlemmer til å lese rapporten grundig og orientere medlemmene av lagene om anbefalingene. Kommentarer som fremkom i møtet. Styremedlemmene mente at utvalget har gjort en meget god jobb. Rapporten har blitt et nyttig verktøy for lagenes videre arbeid ifht solidaritetsarbeid. Styret slutter seg til utvalgets anbefalinger og ber administrasjonen legge til rette for at informasjon om handlingsalternativene er lett tilgjengelig for lokallagene. Side 3 av 11

4 Sak MAI-AKSJONEN : STATUS 2013 OG FORSLAG TIL TEMA 2014 Fungerende generalsekretær Anne Cathrine Seland oppsummerte erfaringene fra 1. mai aksjonen Aksjonen bidro til å synliggjøre Norsk Folkehjelps allianser med arbeiderbevegelsen og Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid. Aksjonen har befestet seg som arbeiderbevegelsens innsamlingsaksjon. Det er fortsatt utfordringer ifht økt inntjening, hovedsakelig gjennom mobilisering av flere bøssebærere, men også gjennom å nå ut til klubber og foreninger. Netto innsamlingsresultat i 2013 var på omtrent samme nivå som Overordnet tema for 2013 var Folk forandrer verden med fokus på demokrati og organisasjonsfrihet. Administrasjonen anbefaler samme tema for Temaet er politisk relevant, lett å koble opp mot fagbevegelsens kjernesaker og gir samtidig rom for å tilpasse landeksempler til det aktuelle mediebildet i mai I tråd med evalueringsrapporten, anbefaler administrasjonen at temaet spisses ytterligere i kommunikasjonen til givere og bøssebærere. Det må imidlertid være åpning for at den politiske situasjonen og mediebildet kan endre seg i perioden frem til 1.mai 2014 som kan medøre behov for å gjøre endringer. For forbund som støtter konkrete prosjekter i regi av Norsk Folkehjelp, er det ønskelig med nødvendig tilrettelegging. Kommentarer fra styret: Styret uttrykte at de var meget godt fornøyd med arbeidet hovedkontoret hadde gjort ifht planleggingen av 1. mai aksjonen. Appellen som ble sendt ut fra sentral hold var meget bra og med et godt hovedbudskap. Styret mener at til tross for at 1. mai aksjonen ikke nødvendigvis har direkte inntjeningsresultater, har engasjementet en verdi i seg selv i form at nært samarbeid med fagbevegelsen. Det ble foreslått at «Rett til lønnet arbeid under redningsaksjoner» settes opp som en hovedparole for 1. mai 2014, og også nevnes i neste års appell. Styreleder Finn-Erik Thoresen informerte om at det er samarbeidskomiteen mellom Norsk Folkehjelp og LO som bestemmer parolen for 1. mai Det ble meldt om avvik i rapporterte og reelle inntekter i region Vest. Styret ber administrasjonen sjekke avvik i rapporterte og relle inntjeningstall. Vedtak Overordnet tema for 2014 er Folk forandrer verden med fokus på demokrati og organisasjonsfrihet. For de forbundene som støtter konkrete prosjekter i regi av Norsk Folkehjelp tar vi mål av oss å søke å tilrettelegge innsamlingen slik at den kan bygge opp under innsamling til disse områdene. Styret gir administrasjonen godkjenning til å planlegge og iverksette tiltak knyttet til 1.maiaksjonen 2014 innen de rammer og overordnede føringer som her skisseres. Administrasjonen vil utarbeide forslag i tråd med de samme føringene og iverksette tiltak overfor samarbeidskomitéen. ØKONOMISAKER Sak STATUS ØKONOMI Økonomisjef Geir Øye presenterte status og prognoser for resten av året. Regnskapsoversikten for 2. kvartal 2013 viser et negativt resultat på NOK 5 millioner mot et budsjettert positivt resultat på NOK 5,2 millioner, altså et negativt avvik på NOK 10,2 millioner. Dette skyldes i all hovedsak avvik i tidspunkt for føring ifht. periodisert budsjett av inntekter for kompensasjon tippemidler samt inntekter utland. Årsprognose 1 viser et foreløpig positivt resultat på NOK 6,9 millioner som er NOK 3,9 millioner over budsjett. Side 4 av 11

5 Totalt Disponibelt for Formål: Prognosen viser et positivt avvik på NOK 99,3 millioner for Disponibelt for Formålet Kostnader til Formålet: Prognosen for kostnader, inkludert administrasjon, viser et negativt avvik på NOK 95,4 millioner. Kommentarer fra styret: Styret gratulerte administrasjon og de ansatte i Norsk Folkehjelp med det gode foreløpige resultatet. Styret ber om at fremleggelsen av økonomisk status forenkles og presenteres på en mer oversiktlig måte. Styret tar regnskapet per 2. kvartal 2013 og års prognose 2013 til orientering. Sak AVSETNING FRI FORMÅLSKAPITAL Økonomisjef Geir Øye viste til viste til tidligere styrevedtak der styret henstiller administrasjonen å øke Annen Formålskapital (AFK). Han viste også til omfattende bakgrunnsnotat utsendt forut for styremøtet. Øye informerte om at per var Norsk Folkehjelps AFK NOK 42,1 millioner. I april 2012 vedtok styret å avsette NOK 13 millioner til AFK i perioden Samtidig ba styret administrasjonen om en vurdering av hvilket nivå formålskapitalen i Norsk Folkehjelp bør legge seg på. Administrasjonen har foretatt en analyse med en gjennomgang av faktorer som er relevante for fastsettelse av nivå for fri formålskapital. Videre har administrasjonen foretatt en gjennomgang av relevante lover og forskrifter for hva som skal anses å være et forsvarlig nivå av Formålskapital. Hverken Innsamlingskontrollen eller retningslinjene i «God Regnskapsskikk for Ideelle Organisasjoner» gir noen konkret veiledning, annet enn å fastslå at organisasjonene må ha et forsvarlig nivå for formålskapital. Norsk Folkehjelps kompleksitet, oppbygging, spredning, avhengighet av enkelte store donorer, økonomiske forpliktelser og risiko tilsier at Annen Formålskapital bør være relativt høy. Analysen viser imidlertid at det ikke er noen enkel måte å beregne nivået. I mangel av konkrete veiledninger, har administrasjonen foretatt en analyse av egenkapital-situasjonen for de 5 store hjelpeorganisasjonene i Norge. Det er særlig relevant å sammenligne Norsk Folkehjelp med Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp, som har henholdsvis AFK på ca. 10 % og 15 % av omsetning. Administrasjonen anbefaler at nivået for AFK settes til 12,5 % av omsetningen hvorav 10 % skal være fri formålskapital. Etter dagens omsetning, NOK 850 millioner, vil dette tilsvare NOK 85 millioner. Øye påpekte at dette er et minimumsmål. Foreløpige beregninger viser at Norsk Folkehjelps AFK kan komme opp i ca. 72 millioner innen utgangen av Kommentarer fra styret: Det ble foreslått at vi må ha en tidsplan tilknyttet opptrapping av formålskapitalen. Det ble påpekt at styret ikke kan fatte økonomiske vedtak som går utover landsmøteperioden. Styreleder refererte til Landsmøtevedtaket fra 2011 som var å øke fri formålskapital. Han forslo at et langsiktig mål bør vurderes av Landsmøtet i Da vil vi vite mer hva effekten av en ny regjering vil bli, og det vil være større klarhet ifht spill kompensasjon/nye spill. Side 5 av 11

6 Målsetning for nivået av total formålskapital for Norsk Folkehjelp settes til 12,5 % av omsetning, hvorav 10 % skal være Annen Formålskapital. Dette skal ikke være under 1 års bunnlinjefinansiert drift. Dersom organisasjonen har særskilte økonomiske forpliktelser forutsettes det at Annen Formålskapital er så stor at den dekker både 10 % av volum og forpliktelsen. Sak VALG AV NY REVISOR Økonomisjef Geir Øye redegjorde for saken. Norsk Folkehjelp har benyttet seg av KPMG som hoved revisor siden Det har i lengre tid vært enighet om at det er på tide å foreta en sondering og innhente tilbud fra andre relevante tilbydere av revisortjenester. Etter orientering til AU fikk administrasjonen godkjenning til å starte prosessen med å innhente tilbud på revisjonstjenester. Øye orienterte om anbudsprosessen og kriterier i vurderingen av mottatte tilbud. I tillegg til pris, mener administrasjonen at det er avgjørende at revisjonsselskapet har grundig erfaring med å revidere internasjonale hjelpeorganisasjoner. Samtidig gir det også store fordeler dersom selskapets internasjonale partnere har bred geografisk tilstedeværelse der Norsk Folkehjelp opererer. Et tredje kriterie er i hvilken grad den norske hoved revisoren kan instruere eventuelle internasjonale revisjonspartnere i de landene der Norsk Folkehjelp opererer. Det femte og siste kriteriet er en vurdering av de tilleggstjenester som selskapene kan tilby både nasjonalt og internasjonalt Administrasjonen har mottatt tilbud fra KPMG, Ernst & Young og PWC. Pristilbudene er tilnærmet lik for Ernst and Young og KPMG, mens PWC ligger en del over. Alle selskapene har generell erfaring med revisjon av organisasjoner, oppsett av aktivitetsregnskap og prosjektrevidering. Det er mindre ulikheter i geografisk dekning for de enkelte selskaper, men kun Ernst and Young er direkte representert i Sør-Sudan. Dette anses for å være en særdeles stor fordel, da man kan unngå store reise- og oppholdsutgifter og at vårt største utekontor har lett tilgang til revisor også for andre typer rådgivningstjenester. Ernst & Young er den eneste av de tre tilbyderne som har instruksjonsmyndighet overfor lokale partnere av selskapet. Med utgangspunkt i ovenstående redegjørelse gir styret sin tilslutning til å skifte revisjonsselskap for Norsk Folkehjelp fra KPMG til Ernst & Young med virkning fra aktivitetsåret ORGANISASJONSSAKER Sak NORSK FOLKEHJELP 75 ÅR I forbindelse med Norsk Folkehjelps 75 års jubileum i 2014 redegjorde fungerende generalsekretær Anne Cathrine Seland for aktiviteter knyttet til tidligere jubileer og foreslo alternativer for markeringen av 75 års jubileet. Seland orienterte om at dette også vil være et tema på dialogkonferansen. Seland informerte om at konkrete planer vil ha budsjettmessige konsekvenser, og administrasjonen vil komme tilbake til dette etter innspill fra styret og medlemmene. Det er hensiktsmessig å inkorporere aktiviteter knyttet til jubileet i regulære aktiviteter, som for eksempel årsmøter i regionen. I tillegg er det ønskelig med en større markering på stiftelsesdagen. Arbeidet med jubileumsboka er godt i gang, og vil ferdigstilles i slutten av sommeren En større markering på stiftelsesdatoen vurderes. Lokallagsledere vil få mulighet til å gi innspill i løpet av dialogkonferansen. Styreleder Finn Erik Thoresen ba om innspill til markering av jubileet. Styrets medlemmer foreslo at administrasjonen vurderer følgende innspill i videre planlegging: Styret foreslo markeringer gjennom hele året, og ønsker aktiviteter som profilerer Norsk Folkehjelp. Side 6 av 11

7 Viktig at arrangementene viser bredden av vårt arbeid både hjemme og ute. Markeringene bør resultere i økning av medlemstall og antall «Folkehjelpere». Det er viktig med det historiske aspektet, men markeringene må også være fremadrettet. Styret foreslo markeringer i forbindelse med regions årsmøter, Norsk Folkehjelps merkedager og ved aktivitetskonferansen. Lokallag oppfordres til lokale markeringer av jubileet. En markering rundt utgivelsen av jubileumsboka. Det ble foreslått at det utarbeides en liten brosjyre som kan brukes for å promotere jubileumsboka. Jubileumsarrangement den 7. desember, hvor nøkkelpersoner fra utlandet inviteres, samt sentrale personer på redning og søk. Det ble også foreslått at man inviterer en representant fra lokallagene. Utsendelse av brev fra Norsk Folkehjelp sentralt til LO for å be om ekstra tid ved fylkeskonferansene slik at man får markeringer blant LOs tillitsvalgte. Det er viktig at presentasjonsmateriale utarbeides og gjøres tilgjengelig for bruk ved jubileums aktiviteter. Arrangementer som for eksempel «solidaritetsball» Vurdere om vi kan velge en sak som kan brukes i kampanjearbeidet i hele jubileumsåret. Arrangere en konkurranse for å engasjere ungdom, som for eksempel produksjon av videosnutter for YouTube. Sørge for synlighet om at Norsk Folkehjelp er 75 år på alle logoer på brevpapir og annet materiale. Styret ber administrasjonen utarbeide plan for markering av 75-årsjubileet på bakgrunn av innspill som fremkom i møtet, samt dialogkonferansen. Endelig plan vedtas i styremøte Sak MERKING AV SANITET Enhetsleder Jon Halvorsen redegjorde for bakgrunnen til saken. Han viste til brev fra Region Øst vedrørende merking av sanitet med fagmerke, også kalt «smekke» eller «tunge», hvor de ber om at man kan fortsette å bruke denne logoen. Halvorsen informerte om at diskusjonen rundt logo og grafisk uttrykk var gjenstand for omfattende prosess i organisasjonen i 2010, herunder en høringsrunde på aktivitetskonferansen. Ny grafisk profil ble vedtatt på styremøte Halvorsen påpekte viktigheten av at organisasjonen kun opererer med en logo, men den grafiske profilen åpner for at man i tillegg til logo kan bruke tekst som markerer tilhørighet som for eksempel «Sanitet» eller «Sanitetsungdom» eller navn på organisasjons-leddet. Som eksempel viste han en ny vest som er laget til Sanitetsungdom som følger ny profil og har blitt godt mottatt ute i organisasjonen. AU har bedt administrasjonen om å innhente vurdering fra SSU, og administrasjonen har forlagt saken SSU til behandling. SSU har gitt følgende tilbakemelding til styret: SSU ønsker at Norsk Folkehjelp skal fremstå med en helhetlig og gjenkjennelig profil og mener at ser positivt på at Norsk Folkehjelp kunne enes om en felles logo i SSU har allerede fjernet sanitetstungen ved bestilling av uniformseffekter. Eventuell endring i vedtak vil medføre utgifter for nødvendige utskiftinger av nye uniformseffekter. SSU ser på dagens modell som mer fleksibel fordi det gis mulighet til å sette aktivitetens art under eller ved siden av logo. SSU kan ikke se at fjerning av sanitetstunge har noe betydning for samarbeidspartnere eller publikum. Vi er uniformert uansett. Side 7 av 11

8 SSU ber styret se på muligheten for å bevilge penger til utskiftning av uniformerer i Dette er nødvendig for at vi skal kunne få en helhetlig og ensrettet profil utad. SSU ber derfor om at styret ikke endrer sitt vedtak i sak Nye markeringsvester merkes slik det er beskrevet i profilhåndboken. Sanitet i grønn skrift markerer at man er et autorisert mannskap. Ny og gammel uniform med «smekke» kan brukes side om side i en overgangsperiode. Styret slutter seg til vurderingen til Sentralt Sanitetsutvalg. Sak DATO FOR STYREMØTER FREM MOT LANDSMØTET Fungerende generalsekretær Anne Cathrine Seland presenterte følgende forslag til møtetidspunkter frem mot landsmøtet: 2014 Styremøte 1: Styremøte 2: Styremøte 3: Styremøte 4: 2015 Styremøte 1: Styremøte 2: Styremøte 3: 28. februar 1. mars (legges til en region). 13. juni september 5-7. desember februar juni 27. august Styret godkjenner forslag til møteplan. Sak STYRELEDER INFORMERER Styreleder Finn Erik Thoresen informerte at han i sin funksjon som styreleder har deltatt i følgende aktiviteter: Holdt tale ved 25års markeringen til Fellesforbundet i Lillehammer den 12. juni.. Avholdt telefonmøte med regionlederne i Norsk Folkehjelp den 17. juni for å gi en orientering etter styremøtet og for å oppfordre til deltakelse på dialogkonferansen. Styreleder informerte om at det er positivt med direkte kontakt og at han vurderer å gjennomføre et slikt telefonmøte etter hvert styremøte. Styreleder Thoresen og generalsekretær Liv Tørres sitter i komiteen til Arthur Svenssons solidaritetspris, en årlig pris for fremme av faglige rettigheter. Thoresen deltok i prisutdeling seremonien den 19. juni. Den juni deltok Thoresen i sanitetens topptrening på Høvringen, hvor også Grete Faremo deltok. Han besøkte også Solidaritetsungdommen som hadde en samling der på samme tidspunkt. Styrelederen satte stor pris å møte engasjert ungdom i Norsk Folkehjelp. Etter invitasjon fra Norsk Folkehjelp Hadeland, deltok han på AUFs landsomfattende leir på Gulsrud den 4. juli. Den 27. juli deltok han på Norsk Folkehjelp Oslos åpning av Norway Cup. Norsk Folkehjelp har ansvaret for dette arrangementet, med stor hjelp av lag rundt omkring i Norge. I tillegg har de etablert samarbeid med Dansk Folkehjelp. Side 8 av 11

9 Den august deltok han på Notodden Bluesfestival. Thoresen informerte at Norsk Folkehjelp har en integrert del av dette arrangementet ved at LO bevilger penger til en gratiskonsert, og Norsk Folkehjelp får ha pengeinnsamling og salg av T-skjorter. Totalt beløp samlet inn til Norsk Folkehjelp i år var ca. NOK Thoresen holdt appell før gratiskonserten. Dette er godt eksempel på samarbeid mellom Norsk Folkehjelp og LO. Besøkte Norsk Folkehjelp Odalen onsdag 18. november. De har kjøpt en gård, som delvis leies ut til lensmannskontoret. Laget har drevet profesjonell ambulansekjøring, men har endret fokus og satser nå på redning på sjøen. Det var stort oppmøte på medlemsmøtet, og Thoresen ble invitert til å holde 1. mai tale i Ofoten i Sak GENERALSEKRETÆREN INFORMERER Saken ble utsatt til neste møte pga generalsekretærens forfall til møtet grunnet sykdom. Sak ORIENTERING OM SITUASJONEN I MIDTØSTEN Enhetsleder Orrvar Dalby og seniorrådgiver Trude Falch ga en orientering om situasjonen i Midtøsten og Norsk Folkehjelp arbeid i regionen. Styret tar saken til orientering. Sak ORIENTERING OM OPPSTART MINEPROGRAM I SOMALIA Enhetsleder Steinar Essen orienterte om at organisasjonen, på bakgrunn av forespørsel fra Somaliske myndingheter, vil starte et mineryddingsprogram i Somalia. Det er ingen andre aktører som arbeider med dette. Den politiske situasjonen har forbedret seg og myndighetene har kontroll over Mogadishu og områdene rundt hovedstaden. Styret tar saken til orientering. Sak REISERAPPORT FRA NORSK FOLKEHJELP/FELLESFORBUNDETS REISE TIL SØR-AFRIKA Fellesforbundet og Norsk Folkehjelp har inngått en samarbeidsavtale for Sør-Afrika for perioden som innebærer prosjektstøtte til Norsk Folkehjelp på 2 millioner kroner. I denne forbindelse ble det arrangert en prosjektreise til Sør-Afrika i perioden august hvor bl.a. Jorge Dahl og Atle Høie fra Norsk Folkehjelps styre deltok. Styrerepresentant Jorge Dahl ga en presentasjon fra Norsk Folkehjelp/Fellesforbundets reise til Sør-Afrika. Styret tar saken til orientering. Sak ORIENTERING OM LEDERPROGRAMMET OG LEDERPLAKAT Fungerende generalsekretær Anne Cath Seland informerte om lederprogrammet for tillitsvalgte. Lederprogrammet består av tre moduler som undervises ved 3 møter. Første samling ble arrangert 6-8 september. Det var 16 deltakere på lederprogrammet, fordelt på 4 grupper. Hver gruppe har blitt tildelt en mentor som skal være en støttespiller/veileder som skal gi innspill på oppgaver som skal gjennomføres mellom møtene. Siste samling vil avholdes våren Programmet vil deretter evalueres og deltakerne vil inviteres til dialogkonferansen 2014 for å gi tilbakemeldinger. Side 9 av 11

10 Seland informerte videre om utviklingen av en lederplakat som klart kommuniserer hva det vil si å være tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp. Plakaten skal gi de overordnede føringene samt kjøreregler for hva vi mener med ledelse i Norsk Folkehjelp. Lederplakaten er basert på Norsk Folkehjelps visjon, verdier, vedtekter og etiske retningslinjer. Styret tar informasjonen til orientering. Sak DIALOGKONFERANSEN Fungerende generalsekreær Anne Cathrine Seland gikk gjennom programmet for Dialogkonferansen og det praktiske rundt gjennomføringen av konferansen. Styret tar informasjonen til orientering. Sak ORIENTERING FRA NORSK FOLKEHJELP OFOTEN Trond Thoresen, leder i lokallaget i Norsk Folkehjelp Ofoten, ga styret en presentasjon av aktiviteter i laget og orientering dere planlagte aktiviteter og innspill ifht donorer. Styreleder Finn Erik Thoresen takket for en inspirerende fremstilling og anbefalte at Norsk Folkehjelp Ofoten kontakter SSU for å diskutere videre tanker rundt prosjektfinansiering. Styret tar informasjonen til orientering. Sak REFERATER Referatene tas til orientering. Sak EVENTUELT ORIENTERING OM LIFE NORGE Enhetsleder Jon Halvorsen fulgte opp diskusjonen fra styremøte hvor han redegjorde for avtalen med Life Norge. Life Norge har nå betalt inn NOK ihht avtale. Det skal nå inngås en samarbeidsavtale med Life Norge. Denne avtalen vil fremlegges styret for godkjenning i styremøte Life Norge er i fase for de rydder opp og rekruttererer nye ansatte. Videre har de en robust og god logistikk. Halvorsen orienterte om at Life Norge vil være representert på Dialogkonferansen. Styreleder takket Halvorsen for god håndtering av saken. Styret tar saken til foreløpig orientering. Side 10 av 11

11 Styreleder Finn Erik Thoresen takket for møtet. Oslo, Finn Erik Thoresen Styreleder Anne Cathrine Seland Fungerende generalsekretær Neste styremøte: Side 11 av 11

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2013 Fredag den 29. november 2013 Norsk Folkehjelp, Storgata 33, 10. etg.

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2013 Fredag den 29. november 2013 Norsk Folkehjelp, Storgata 33, 10. etg. NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2013 Fredag den 29. november 2013 Norsk Folkehjelp, Storgata 33, 10. etg. TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E. R. Jenssen 2. nestleder

Detaljer

Sakliste: Referat fra SSU møte nr. 8-2013, Gjøvik. Budsjett sak til styremøte fellessak med SUS

Sakliste: Referat fra SSU møte nr. 8-2013, Gjøvik. Budsjett sak til styremøte fellessak med SUS Referat fra SSU møte nr. 8-2013, Gjøvik Tilstede: Live Kummen, Kari-Anne Thygesen, Simon Simonsen, Sondre Emil Torgersen og Runi Putten (utvalgssekretær og referent). Forfall: Erlend Aarsæther og Vegard

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2014 Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201 Fredag (19/9) kl 11- lørdag (20/9) kl 11:50

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2014 Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201 Fredag (19/9) kl 11- lørdag (20/9) kl 11:50 NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2014 Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201 Fredag (19/9) kl 11- lørdag (20/9) kl 11:50 TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R Jenssen

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2014 Storgata 33a, 10. etasje Torsdag (4/12) kl 10- fredag (5/12) kl 12:00

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2014 Storgata 33a, 10. etasje Torsdag (4/12) kl 10- fredag (5/12) kl 12:00 NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2014 Storgata 33a, 10. etasje Torsdag (4/12) kl 10- fredag (5/12) kl 12:00 TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R Jenssen 2. nestleder

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2015 Nova kurs og konferansesenter, Cicignons plass, 7011 Trondheim Fredag (27/2) kl 10.15-18.

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2015 Nova kurs og konferansesenter, Cicignons plass, 7011 Trondheim Fredag (27/2) kl 10.15-18. NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2015 Nova kurs og konferansesenter, Cicignons plass, 7011 Trondheim Fredag (27/2) kl 10.15-18.01 TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti

Detaljer

Referat fra SSU møte nr , Storgata 33A, Oslo

Referat fra SSU møte nr , Storgata 33A, Oslo Referat fra SSU møte nr. 11-2013, Storgata 33A, Oslo Tilstede: Live Kummen, Kari-Anne Thygesen, Sondre Emil Torgersen, Erlend Aarsæther (lørdag 11:00-1530 og søndag) og Runi Putten (utvalgssekretær og

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Torsdag 09.06.2016 kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar

Detaljer

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall.

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 22.01.2016 kl. 11:00-17:00 Sted: Trondheim Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar Ask

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret FORSLAGSNUMMER: 1 Forslagsstiller: Norsk Folkehjelp Sanitet Forslaget gjelder: Endring i paragraf 14.2 om årlig aktivitetskonferanse med følgende

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. november 2008 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Pål Hansen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet. Anne Hilde

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Norsk Folkehjelp styremøte 3/2010 PROTOKOLL Fredag 15.10 kl. 13.00 22.00 og lørdag 05.06 kl. 09.00 12.00, Sørmarka.

Norsk Folkehjelp styremøte 3/2010 PROTOKOLL Fredag 15.10 kl. 13.00 22.00 og lørdag 05.06 kl. 09.00 12.00, Sørmarka. Norsk Folkehjelp styremøte 3/2010 PROTOKOLL Fredag 15.10 kl. 13.00 22.00 og lørdag 05.06 kl. 09.00 12.00, Sørmarka. Til stede: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E. R. Jenssen 2. nestleder

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 10.05.2017 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom RA Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Protokoll 5/14. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ragnhild Lie, Stein Atle Roestad, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen.

Protokoll 5/14. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ragnhild Lie, Stein Atle Roestad, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen. Protokoll 5/14 Tid: Fredag 7. november, kl. 12.10 15.20 Sted: Til stede: Forfall: Fra adm.: Victoria Hotel, Stavanger Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ragnhild Lie, Stein Atle Roestad, Torunn

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.5/2014-2016

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.5/2014-2016 Bergen, 28. oktober 2014 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.5/2014-2016 Dato: 23.-24. oktober Sted: Scandic Bergen City Møtetid: kl. 17:00 21:00 og 09:30 11:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre,

Detaljer

Protokoll styremøte i Sykehusbygg HF

Protokoll styremøte i Sykehusbygg HF Protokoll styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Møtetidspunkt Saksnummer Arkivnr.: Møtende Styremedlemmer: Fra administrasjonen: Meldt forfall: Merknader: Gardermoen, hotell Radisson Blu 30.11.2017, kl. 10.00-15.30

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 Møtetid: Mandag 15. juni 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 11. februar 2017 kl. 09.00 15.00 og søndag 12. februar 2017 kl. 08.30 14.00 Sted: Kristiansund Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

NHF Region Øst. Til stede: Navn Tilstede Forfall Merknad

NHF Region Øst. Til stede: Navn Tilstede Forfall Merknad NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.15 Tidspunkt: Torsdag 1. Oktober 2009 Møtetid: 17.00 20.30 Sted: Idrettens Hus, Strømmen Referent: Karin Hansen Til stede: Navn Tilstede Forfall Merknad Jan

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Tina Gullsvåg, nestleder Distriktsråd Ungdom Inge Sneberg,

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/ Bergen, 12. april 2016 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/2014-2016 Dato: 12. april 2016 Sted: Skype Møtetid: kl. 16:00-20:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: 04.06.2015 Styremøte kl. 0800-1130 Styreseminar kl. 1130 1330 Styremøte var åpent for publikum og presse

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS

FINNMARK IDRETTSKRETS FINNMARK IDRETTSKRETS Styreprotokoll 8/16-18 Fra styremøte i Tana tirsdag 26.august 2017 Til stede: Bjørn Roald Mikkelsen Jørunn Iversen Otilie Næss Trond Østgård Marit Arntzen Forfall: May Bente Eriksen

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.17 kl. 10.00 19.00 Ullevål stadion, Møterom US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO)

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50. Radisson Blu Hotell Nydalen

Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50. Radisson Blu Hotell Nydalen Protokoll 2/13 Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Radisson Blu Hotell Nydalen Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

Mental Helse Ungdom Protokoll styremøte til

Mental Helse Ungdom Protokoll styremøte til Protokoll fra sentralstyremøte den 25.01.14. 26.01.14 Mental Helse Ungdoms hovedkontor, Storgata 38, 0182 Oslo. Tilstede: Adrian Lorentsson, Caroline Bernhardsen, Carina Lund, Frode Kämpe, Dona Gashi,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 30. januar 2012 kl. 0900 1410 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STAD: St. Svithun hotell, Gløden MØTETIDSPUNKT: 15.06.2016, 0800-1100 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe

Detaljer

Dato: kl. 09:00 Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/ Rune Mathiassen, nestleder Øivind Reidar Bakke, medlem

Dato: kl. 09:00 Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/ Rune Mathiassen, nestleder Øivind Reidar Bakke, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 20.04.2017 kl. 09:00 Sted: Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/00017 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 STYREMØTE NR. 13, 2010 2012 3. februar 2012 Sted: Holmenkollen Park Hotel Rica Oslo, 6. februar 2012 R.R. PROTOKOLL

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 11/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 11/ Bergen, 2009-10-22 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 11/2008-2010 Dato: 16.-17. oktober 2009 Sted: Scandic Hotel Bergen City Møtetid: Fredag kl. 18:00 20:30 og lørdag kl. 09:00 12:30 Navn Tilstede Forfall

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt.

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt. Protokoll 4/13 Tid: Onsdag 21. august 2013, kl. 16.00 20.25 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Sande. Dato: kl. 18:00 Rådhuset, møterom Klippan Arkivsak: 15/00041

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Sande. Dato: kl. 18:00 Rådhuset, møterom Klippan Arkivsak: 15/00041 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Sande Dato: 19.09.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Klippan Arkivsak: 15/00041 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Ikke møtt: Aleksander Leet, leder Paul Gregersen, nestleder

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR)

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR) Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS)

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.5/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.5/ Bergen, 20.11.06 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.5/2006-2008 Dato: 17. og 18. november Sted: Scandic Bergen City Hotel Møtetid: fredag kl. 18:00 20:30, lørdag kl. 09:00 12:00 Navn Tilstede Forfall Merknad

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 8/2014-2016

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 8/2014-2016 Bergen, 8. mars 2015 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 8/2014-2016 Dato: 2. mars 2015 Sted: via Skype Møtetid: kl. 16:30 20:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran kommune, Lunner

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Protokoll fra styremøte 9/2016. Det ble avholdt styremøte i Juristenes hus 26. oktober 2016 og

Protokoll fra styremøte 9/2016. Det ble avholdt styremøte i Juristenes hus 26. oktober 2016 og Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Oslo 8.11. 2016 Protokoll fra styremøte 9/2016 Det ble avholdt styremøte i Juristenes

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017 Protokoll årsmøte i FNF 2017 Tid: Onsdag 15. mars 2017 kl. 18.00 20:00 Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgaten 3, Oslo Foredrag Før selve årsmøtet holdt den prisbelønte naturfotografen og forfatteren

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionstyret mandag 12.juni 2017 på Scandic Bergen City. Ane Grete Vik

Protokoll fra møte i Regionstyret mandag 12.juni 2017 på Scandic Bergen City. Ane Grete Vik Protokoll fra møte i Regionstyret mandag 12.juni 2017 på Scandic Bergen City Til stede: Andris Hamre Styreleder Vincent Mrimba Cecilie Sørli Ane Grete Vik Øyvind Indrebø Christine Ullestad Hans Petter

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013 Referat fra NKA styremøte 31.1.-1.2. 2014 Oslo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Til stede: Nils

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 18.01.2010 kl. 09:00-13:45 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 7.-8. mai 2012 kl. 09:00 13:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad TIDSRAMME Torsdag 10.03.2016 17.30 20.30 Arbeidsutvalget (AU) 2016 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Maria Gulbrandsen

Detaljer

Organisering Fossum IF. Per

Organisering Fossum IF. Per Organisering Fossum IF Per 01.11.2014 Hvorfor denne organisering? Aktivitetene i Fossum IF har økt betydelig og derfor nødvendig å effektivisere ressursbruken Tydeliggjøre ansvarsoppgaver og fordele arbeidsbyrden

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

PROTOKOLL RS-MØTE NR. 7/ Protokoll fra møte i Regionstyret søndag 19. februar 2017 på Scandic Bergen City

PROTOKOLL RS-MØTE NR. 7/ Protokoll fra møte i Regionstyret søndag 19. februar 2017 på Scandic Bergen City Protokoll fra møte i Regionstyret søndag 19. februar 2017 på Scandic Bergen City Til stede: Andris Hamre Styreleder Vincent Mrimba Cecilie Sørli Trond Arnevik Christine Ullestad Hans Petter Andersen Styremedlem

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 12:00-17:00 og søndag kl. 09:00-15:00 Sted: Molde

Tid: Lørdag kl. 12:00-17:00 og søndag kl. 09:00-15:00 Sted: Molde Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 14.11.2015 kl. 12:00-17:00 og søndag 15.11.2015 kl. 09:00-15:00 Sted: Molde Til stede: President Stein T. B. Høyer Styremedlem Tom Gunnar Ask Styremedlem

Detaljer

UTSIRA KONTROLLUTVALG

UTSIRA KONTROLLUTVALG UTSIRA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Fredag 13. november 2015 ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen. Han ønsket nyvalgt medlem, tidligere medlem, men nå varamedlem

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/08.06.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/2015: Onsdag 3.juni 2015, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Per

Detaljer

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo Protokoll 04/12 Tid: Fredag 4. mai 2012, kl. 17:00-19:30 Lørdag 5. mai 2012, kl. 09:00-14:30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Ishavshotell, Tromsø Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Veiledning for. kasserer e

Veiledning for. kasserer e Veiledning for kasserer e CP-skolen 2017 Forord Dette er en veileder for kasserere i fylkesavdelingene. Her beskriver vi de viktigste oppgavene som en kasserer har i styret i en fylkesavdeling. Veilederen

Detaljer

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/17 Møtedato: 4.9.2017 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Møteleder: Stig

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 92/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 92/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000322 : E: X03 : Ole Vikse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 92/10 TV-AKSJONEN 2010 Saken gjelder Opprettelse

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16 SAK NR 43-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 09.06.16 og 11.07.16 Forslag til vedtak:

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR. 4/13... 1 A. PROTOKOLLER... 2 SAK 38/13. STYREPROTOKOLL FRA MØTE 3/13...2

PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR. 4/13... 1 A. PROTOKOLLER... 2 SAK 38/13. STYREPROTOKOLL FRA MØTE 3/13...2 PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR. 4/13 24. september klokken 10.30, Lysebu. Til stede: Kari Randen, Stig Søderstrøm, Stian Eriksen, Marte Sletten, Reidar Foss, Sigrid Gårdsvoll, Kjersti Aastad, Wenche Olsen

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 03/11 Styremøte avholdt 12. november 10.00 16.00 2011 Avinors lokaler, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) Svein

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund. president visepresident styremedlem. styremedlem (fra sak nr 80)

Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund. president visepresident styremedlem. styremedlem (fra sak nr 80) Dato: 21. september 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 9 2016 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) Per Olav Andersen (POA) Gunhild Bredesen (GB)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer