(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , IT, RE (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Simol S.P.A., Via Fiocchetti 14, 44 Luzzara (Reggio Emilia), Italia (72) Oppfinner RIGHETTI, Valter, Via Leopardi, I San Benedetto PO (Mantova), Italia (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Forlengbare støtteben (6) Anførte publikasjoner CA-A DE-A EP-A US-A US-A US-A

2 1 FORLENGBARE STØTTEBEN TEKNISK OMRÅDE Oppfinnelsen angår støtteben som normalt er tilpasset for trailere, konstruksjonsmaskiner, landbruksmaskiner, industrielle kjøretøy, transportvogner og enhver type av kjøretøy for å muliggjøre stabil støtte av disse på grunnen når maskinen er stasjonær. Spesielt angår den foreliggende oppfinnelse forlengbare støtteben som kan innta en forkortet konfigurasjon, hvor den nedre ende derav er hevet fra grunnen, og en forlenget konfigurasjon, hvor den nedre ende derav hviler på grunnen BAKGRUNNSTEKNIKK Som kjent omfatter forlengbare støtteben skjematisk en teleskopsøyle som er festet til kjøretøyet, og et kontaktorgan som er festet til den nedre ende av teleskopsøylen. Kontaktorganet er generelt en plattform eller et lite hjul. Teleskopsøylen omfatter i det minste to koaksiale rør, av hvilke én er et utvendig rør og det andre er et innvendig rør som er glidbart innført i det utvendige rør. Kontaktorganet er festet til den nedre ende av det innvendige rør som stikker frem fra det utvendige rør. Forlengelsen og forkortningen av teleskopsøylen oppnås ved en manøvreringsskrue som er innført i de koaksiale rør. Manøvreringsskruen er aksialt styrt til det utvendige rør, og er skrudd inn i et gjenget spiralhus (volute) holdt til det innvendige rør. Takket være denne løsning bevirker rotasjonen av manøvreringsskruen en aksial glidning av det innvendige rør i en oppoverretning eller i en nedoverretning. I typen av støtteben som den foreliggende oppfinnelse spesielt angår, er rotasjonen av manøvreringsskruen aktivert ved en drivaksel. Drivakselen er forbundet til manøvreringsskruen ved et mellomliggende gir og er rotert ved en motor eller en manuelt aktivert hendel. Når kjøretøyet skal stabiliseres på grunnen, er teleskopsøylen forlenget opp til når kontaktorganet hviler på grunnen, hvoretter det er ytterligere forlenget for på denne måten å heve og støtte i det minste del av lasten. For å redusere vridningsmomentet er det nødvendig å påføre i det andre forlengelsestrinn, med målet for eksempel med å redusere kraften til motoren eller operatørens anvendelse hvis det er en manuelt operert hendel, eller å heve en gitt last med et gitt maksimalt vridningsmoment anvendbart på hendelen, et mellomliggende

3 gir kan benyttes for å realisere et heller høyt transmisjonsforhold (utvekslingsforhold) mellom drivakselen og manøvreringsskruen. Jo større utvekslingsforholdet til det mellomliggende gir er, jo større er antallet av omdreininger påkrevd for drivakselen for at det innvendige rør skal gli i det utvendige rør ved en gitt mengde. Dette faktum kan representere en ulempe, da det spesielt betyr at det første trinn av forlengelse av teleskopsøylen, dvs. trinnet som er nødvendig for at kontaktorganet skal hvile på grunnen, kan bli en ekstremt sakte operasjon. For å unngå eller i det minste redusere denne ulempe, er en kjent løsning å sette inn et mekanisk girskift mellom drivakselen og manøvreringsskruen, som kan produsere i det minste to forskjellige overføringsforhold. For eksempel illustrerer patentsøknad CA et støtteben med en mekanisk girskift (giring) som omfatter to gir med et forskjellig utvekslingsforhold. Hver av girene omfatter et første tannhjul montert på drivakselen, som går i inngrep med et andre tannhjul montert på et mellomliggende aksel, og et tredje tannhjul montert på den mellomliggende aksel, som igjen går inn inngrep med et fjerde tannhjul montert på manøvreringsskruen. Det første tannhjul til hvert gir er roterbart fritt (ute av drift) på drivakselen, som er aksialt mobil, for å aktivere et inngrepssystem som gjør det fast roterbart med det første tannhjul til etr eller de andre gir. US-patent 08/03170 beskriver et støtteben med en mekanisk giring som også omfatter en mellomliggende aksel, kinematisk satt inn mellom drivakselen og manøvreringsskruen. Den mellomliggende aksel er forbundet til manøreringsskruen via et enkelt gir, idet det er forbundet til drivakselen via to ytterligere gir med forskjellige utvekslingsforhold. Også i dette tilfellet, er drivakselen aksialt mobil for å aktivere et inngrepssystem som gjør det ene eller det andre av de ytterligere gir aktiv. EP-patent EP beskriver også en mekanisk giring anordnet med en mellomliggende aksel, som er forbundet til drivakselen ved hjelp av to gir med et forskjellig utvekslingsforhold, selektivt aktiverbart ved hjelp av et inngrepssystem, idet det er forbundet til manøvreringsskruen ved et enkelt gir med et fast utvekslingsforhold. Det samme konstruktive prinsipp er også beskrevet i US-patent US , som illustrerer et støtteben hvor giringen til dette omfatter en mellomliggende aksel som er konstant forbundet til manøvreringsskruen ved hjelp av et enkelt gir. Drivakselen kan være aksialt forskjøvet mellom en posisjon hvor den er direkte koblet til den mellomliggende aksel, eller i en posisjon hvor den er forbundet til den mellomliggende aksel ved hjelp av en reduksjonsgruppe. US-patentsøknad US 01/0781,

4 3 1 2 i navnet til den samme oppfinner som tidligere patent, beskriver en konstruksjonsmessig variant av den samme løsning. Tilslutt beskriver tysk patentsøknad DE et støtteben av tradisjonell type, hvori manøvreringsskruen er forbundet til en mellomliggende aksel ved hjelp av et fast gir, idet den mellomliggende aksel er forbundet til drivakselen ved hjelp av en giring som er anordnet i en boks lokalisert utvendig av støttebenet. Alle de kjente løsninger har til felles det faktum av å omfatte en giring som omfatter mellomliggende transmisjonsaksel, kinematisk satt inn mellom manøvreringsskruen og drivakselen. Selv om disse tilveiebringer gode resultater, krever disse løsninger bruken og monteringen av mange mekaniske komponenter og tannhjul, som gjør giringen heller komplisert å realisere, så vel som kostbar. Ytterligere er giringene realisert i de ovenfor kjente løsninger meget uhåndterlige, og øker de totale dimensjoner av støttebenet, som åpenbart gjør at et større rom (plass) er nødvendig for montering av dette om bord på kjøretøy. Et mål med den foreliggende oppfinnelse er å gjøre et støtteben med en giring som er enklere, mer kompakt og mindre kostbar i forhold til kjente løsninger, men som er like funksjonell og effektiv. Et ytterligere mål er å tilveiebringe en giring som i ethvert tilfelle er i stand til effektivt å begrense vridningsmomentet som påføres drivakselen i det andre forlengelsestrinn av støttebenet, under hvilket lasten er hevet, og som imidlertid garanterer en tilstrekkelig hurtighet av det første trinn av forlengelse under hvilket kontaktorganet er nær grunnen. Et ytterligere mål med oppfinnelsen er å nå ovenfor nevnte mål i omfanget av en enkel, rasjonell og relativt billig løsning. 3 OMTALE AV OPPFINNELSEN Disse mål er oppnådd ved karakteristikkene til oppfinnelsen som angitt i det selvstendige krav 1. De uselvstendige kravene systerer foretrukne og/eller spesielt fordelaktige aspekter av oppfinnelsen. Spesielt er en forlengbar støttefot anordnet som totalt omfatter i det minste to frem- og tilbakegående glidbare partier, en manøvreringsskrue aksialt holdt til en første av partiene, et gjenget spiralhus aksialt holdt til en andre av partiene og skrudd på manøvreringsskruen, og en roterende drivaksel, som er forbundet til manøvreringsskruen ved hjelp av en mekanisk giring, og er bestemt for å rotere for å rotere igjen manøvreringsskruen, for på denne måten å bevirke en frem- og tilbakegående glidning av de første og andre partier.

5 I henhold til oppfinnelsen omfatter giringen i det minste: to første tannede kronhjul, koaksialt og roterbart solid med manøvreringsskruen; to andre tannede kronhjul montert koaksialt og fritt roterbart på drivakselen, hver av hvilke griper direkte inn med et respektivt tannet kronhjul til de første tannede kronhjul, for på denne måten å realisere to gir med forskjellige utvekslingsforhold, og en markør, som fast roterbart forbundet med et parti av drivakselen bestående mellom de andre tannede kronhjul, og er mobil, i en retning av aksen til drivakselen, mellom en første inngrepsposisjon og en andre inngrepsposisjon, i hvilken drivakselen er fast roterbar henholdsvis med en av de tannede kronhjul og med det andre. Takket være denne løsning er ingen mellomliggende aksel nødvendig mellom drivakselen og manøvreringsskruen, og forenkler således betydelig realiseringen av giringen, som derfor er mer økonomisk og kompakt med hensyn til alle løsningene i den tidligere kjente teknikk. Takket være denne giring er det selvfølgelig mulig å innstille i det minste to forskjellige utvekslingsforhold mellom drivakselen og manøvreringsskruen. Det nedre utvekslingsforhold kan benyttes i det første forlengelsestrinn av støttebenet, for på denne måten å redusere omdreiningene av drivakselen som er påkrevet, og derfor tid nødvendig for å bringe støtteorganet til grunnen. Det høye utvekslingsforhold kan benyttes i det andre trinn av forlengelse av støttebenet, for på denne måten å minimalisere vridningsmomentet som påføres drivakselen for å oppnå hevingen av lasten. Etterfulgt av dette kan det høyere girforhold også benyttes i det første tilbaketrekkingstrinn av støttebenet, under hvilket lastbæringen ned til støttebenet er gradvis senket, idet det lavere utvekslingsforhold kan benyttes igjen under det andre tilbaketrekkingstrinn av støttebenet, under hvilket kontaktorganet er hevet inn i den initielle posisjonen. I et aspekt av oppfinnelsen omfatter støttebenet nøyaktig én roterende aksel av alene, forbundet i et kinematisk mekanisme med manøvreringsskruen, den roterende aksel er den ovenfor nevnte drivaksel. Dette gjør støttebenet meget kompakt, enkelt og økonomisk. I et ytterligere aspekt av oppfinnelsen er markøren til giringen aksialt blokkert på drivakselen, som er mobil i retningen av aksen derav slik for på denne måten å flytte markøren mellom inngrepsposisjonene. Takket være denne løsning kan giringen manuelt aktiveres av en bruker, ganske enkelt ved å rotere og flytte drivakselen i en aksial retning. I et ytterligere

6 1 aspekt av oppfinnelsen fremviser markøren motsatte laterale sider, hver av hvilke er anordnet med i det minste en fremre tann bestemt for å koble med i det minste en fremre tann til det andre tannede kronhjul som vender mot denne, for å gå i inngrep med denne. Denne løsning har fordelen av å tilveiebringe et inngrepssystem som er meget enkelt og sikkert. I et ytterligere aspekt av oppfinnelsen, er de første tannede kronhjul, forbundet til manøvreringsskruen, laget i et enkelt stykke. Denne løsning reduserer antallet av komponenter, og forenkler monteringen av giringen. De første tannede kronhjul kan imidlertid også lages i to separate hoveddeler. I et ytterligere aspekt av oppfinnelsen, omfatter også støttebenet en hendel bestemt for å manuelt aktiveres for å innstille drivakselen for rotasjon. Hendelen kan lages i et enkelt stykke med drivakselen og kan realiseres separat og montert derpå. I en alternativ utførelse av oppfinnelsen, kunne drivakselen være forbundet til motor bestemt for å sette den i rotasjon. Videre kunne markøren være forbundet til automatiske midler for å flytte den mellom inngrepsposisjonene. På denne måten ville funksjonen av giringen være fullstendig automatisk og til og med fjernaktiverbar. 2 KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGER Ytterligere egenskaper og fordeler ved oppfinnelsen vil komme frem fra en lesning av den følgende beskrivelse fremskaffet ved hjelp av ikke-begrensende eksempel, ved hjelp av figurene illustrert i de vedføyde tabeller av tegninger. Figur 1 er et fremre riss i vertikalt snitt av et støtteben til oppfinnelsen. Figur 2 er en detalj av støttebenet i fig. 1 i forstørret målestokk. Figur 3 er detaljen i fig. 2 illustrert med giringen i en annen konfigurasjon. Figur 4 er et snitt IV-IV i fig. 2. Figur er et snitt V-V i fig. 3. Figurer 6 og 7 er fig. 2 og 3 vedrørende ytterligere utførelser av oppfinnelsen. 3 BESTE FREMGANGSMÅTE FOR Å UTFØRE OPPFINNELSEN Støtteben 1 er bestemt for å monteres på trailere, konstruksjonsmaskiner, landbruksmaskiner, industriell kjøretøy, transportvogner eller enhver type av kjøretøy, for å muliggjøre en stabil støtte på grunnen når stasjonære og/eller frigjort fra drivakselen.

7 Støttebenet 1 omfatter en vertikal-akse teleskopsøyle 2, ved en nedre ende av hvilken en plattform 3 er tilpasset, hvilken plattform 3 er bestemt for å hvile på grunnen. Plattform 3 kan erstattes av ethvert annet kontaktorgan, for eksempel et hjul. Teleskopsøylen 2 omfatter to koaksiale rør, av hvilke er én et utvendig rør og det andre er et innvendig rør 21, som er glidbart innført i det utvendige rør. De koaksiale rør og 21 har begge prismatiske tverrgående seksjoner (se for eksempel fig. 4 og ), slik at de kan gli frem og tilbake i en aksial retning men som er frem- og tilbakegående blokkert for rotasjon. De koaksiale rørene og 21 kan åpenbart ha et sirkulært tverrsnitt. Plattformen 3 er sveiset til den nedre ende av det innvendige rør 21 som stikker frem fra det utvendige rør. Det utvendige rør er bestemt for å festes på kjøretøyet, slik at det innvendige rør 21 kan gli mellom den tilbaketrukne posisjon i fig. 1, i hvilken plattformen 3 er hevet fra grunnen, og en forlenget posisjon (ikke illustrert), hvor plattformen 3 hviler på grunnen. Som illustrert i fig. 2 og 3 er et gjenget spiralhus 4 festet til en øvre ende av det innvendige rør 21. Et gjenget spiralhus 4 omfatter en øvre skulder 40 som hviler på kanten av det innvendige rør 21, og et nedre parti 41 som er forbundet innvendig til det innvendige rør 21. Det gjengede spiralhus 4 er videre festet til det innvendige rør 21 ved to tverrgående bolter 42, hver av hvilke er innført i et respektivt hull anordnet i det nedre parti 41 hvorfra hver bolt 42 stikker frem med en hodetrakt derav som er i inngrep i et hull anordnet i det innvendige rør 21. På denne måten er det gjengede spiralhus 4 fastholdt aksialt til det innvendige rør 21, og kan selv ikke rotere omkring den vertikale akse derav. En vertikal akse manøvreringsskrue er skrudd inn i det gjengede spiralhus 4, hvilke skrue er koaksialt innført innvendig i det utvendige rør og det innvendige rør 21. Som illustrert i fig. 2 og 3, omfatter den øvre ende av manøvreringsskruen en koaksialt sylindrisk forgreining 0 som stikker frem over det gjengede spiralhus 4. Den sylindriske forgreining 0 har en mindre diameter enn manøvreringsskruen, slik at en treff-forankring 0 forblir dannet derimellom. Den sylindriske forgreining 0 er innført i et gjennomgående hull anordnet sentrisk i en plate 6 som er sveiset innvendig til det utvendige rør.

8 Et ringformet avstandsstykke 2, som hviler på eller sveiset til treff (slag) forankringen 1, og et aksiallager 3, i kontakt med både det ringformede avstandsstykke 2 og platen 6, er innført på en trakt til den sylindriske forgreining 0 som er imellom platen 6 og manøvreringsskruen. Et girhjul (tannhjul) 7 er holdt på trakten til sylinderforgreiningen 0 som stikker frem over platen 6, hvilket girhjul 7 roterer fast med manøvreringsskruen. Girhjulet 7, platen 6, aksiallageret 3 og det ringformede avstandsstykke 2 er blokkert i en stabel mellom slagforankringen 1 til manøvreringsskruen og en elastisk låsering 4, eller annen tilbakeholdelsessystem, som er festet til enden av den sylindriske forgreining 0. På denne måten er manøvreringsskruen aksialt tilbakeholdt til det utvendige rør 0, og kan fritt rotere omkring den vertikale akse derav, fast med girhjulet 7. Girhjulet 7 omfatter to koniske tannede kronhjul, koaksialt frem- og tilbakegående og med tennene derav vendende oppover, av hvilke er én et innvendig tannet kronhjul 70 og det andre et utvendig tannet kronehjul 71. Hvert tannet kronehjul 70 og 71 er i inngrep med et horisontalakse-tannet kronehjul, henholdsvis med et første girhjul 80 og et andre girhjul 81. Utvekslingsforholdet realisert mellom det første girhjul 80 og det innvendige tannede kronhjul 70 er større enn utvekslingsforholdet realisert mellom det andre girhjul 81 og det utvendige tannede kronhjul 71. I den illustrerte utførelse er utvekslingsforholdet mellom det første girhjul 80 og det innvendige tannhjul 70 større enn 1 (én), ettersom den opprinnelige diameter av girhjulet 80 er større enn den opprinnelige diameter av det tannede kronhjul 70, slik at de har et multiplikasjonsforhold hvor det for hver fullstendig omdreining av girhjulet 80 utfører girhjulet 7 flere enn én fullstendig omdreining. Utvekslingsforholdet mellom det andre girhjul 81 og det utvendige tannede kronehjul 71 har en minimumsverdi på 1 (én), da den opprinnelige diameter til girhjulet 81 er mindre enn den opprinnelige diameter til det tannede kronehjul 71, slik at de har et reduksjonsforhold slik at for hver fullstendige omdreining av girhjulet 81 er det mindre enn en fullstendig omdreining av girhjulet 7. Girhjulene 80 og 81 er koaksialt innført fritt på en samme roterende horisontalakse drivaksel 8, som er innført og holdt i to frem- og tilbakegående innrettede gjennomgående hull anordnet i det laterale vegger av det utvendige rør. Plastbøssinger 82 og 83 er satt inn mellom drivakselen 8 og hvert gjennomgående hull til det utvendige rør, hvilke plastbøssinger reduserer rotasjonsfriksjon. I noen utførelser kan plastbøssingene 82 og 83 være fraværende.

9 Drivakselen 8 kan fritt gli aksialt med hensyn til girhjulene 80 og 81, som er aksialt stasjonære for på denne måten å konstant være i inngrep med de respektive tannede kroner 70 og 71. Spesielt er girhjulet 81 aksialt blokkert mellom bøssingen 82 og det tannede kronehjul 70, idet girhjulet 80 er aksialt blokkert mellom det tannede kronehjul 71 og bøssingen 83 med innsettingen av et avstandsstykke 84. Det skal bemerkes at siden girhjulene 80 og 81 er koaksiale, men anordnet på diametrisk motsatt sider med hensyn til rotasjonsaksen av manøvreringsskruen ; er girhjulene 80 og 81 bestemt til å alltid rotere i motsatte retninger. Hver girhjul 80 og 81 omfatter videre én eller flere fronttenner 8 som stikker frem fra overflaten som vender mot det andre girhjul. En ringformet markør 86 er innført på trakten til drivakselen 8 anordnet mellom girhjulene 80 og 81, motsatte laterale flanker av hvilke omfatter ringformet markør 86 både én eller flere fronttenner 87 bestemt for å samarbeide med fronttennene 8 til girhjulet 80 eller 81, for på denne måten å realisere et inngrep som holder girhjulet 80 og 81 til den ringformede markør 86 i rotasjon. Den ringformede markør 86 er aksialt og rotasjonsmessig fastholdt til drivakselen 8 ved hjelp av en tverrgående elastisk plugg 88, som er ettersittende innført i et tilsvarende gjennomgående hull 89 som går gjennom drivakselen 8. Som illustrert i fig. 4 og kan den ringformede markør 86 gli forover og bakover sammen med drivakselen 8, for å alternativt koble med girhjulet 80 eller girhjulet 81. Det er også mulig å tilbakeholde markøren 86 i en mellomliggende fri posisjon, hvor den er koblet verken med girhjulet 80 eller med girhjulet 81. Forskyvningen av girakselen 8 og den relativt ringformede markør 86 kan oppnås manuelt eller ved spesielle automatiske midler av kjent type og ikke illustrert. På denne måten etablerer den ringformede markør 86 sammen med girhjulene 80, 81 og girhjulet 7 en mekanisk giring mellom den horisontale drivaksel 8 og den vertikale manøvreringsskrue, uten at det er noe behov for annen mellomliggende roterende aksel. Som illustrert i fig. 1 er støttebenet 1 anordnet med en hendel 9 som festet til en ende av drivakselen 8 som stikker frem fra det utvendige rør, for på denne måten å være i stand til å gripe og manuelt aktiveres for å bevirke rotasjon av selve drivakselen 8. Hendelen 9 kan erstattes med ethvert annet manuelt eller automatisk aktiverende organ, blant hvilke for eksempel en elektrisk motor.

10 Generelt er rotasjonen av drivakselen 8 overført via girene til giringen til manøvreringsskruen som, takket være det gjengede spiralhus 4, overfører det til en aksial bevegelse av det innvendige rør 21 i det utvendige rør og således til en forlengelse eller tilbaketrekking av støttebenet 1. Mer detaljert, når den ringformede markør 86 er koblet med girhjulet 80 som illustrert i fig. 3 og, er overføringen av driften mellom drivakselen 8 og manøvreringsskruen gjort gjennom inngrepet av girhjulet 80 og det innvendige tannede kronehjul 70. I denne konfigurasjon roterer girhjulet 81 fritt på drivakselen 8 i den motsatte retning av girhjulet 80, trukket av det tannede kronehjul 71. Det større utvekslingsforhold som eksisterer mellom girhjulet 80 og det tannede kronehjul 70 muliggjør at støttebenet forlenges eller tilbaketrekkes hurtig, dvs. gjør at drivakselen 8 utfører et mindre antall av rotasjoner. Når den ringformede markør 86 er i inngrep med girhjulet 81 som illustrert i fig. 2 og 4, skjer overføringen av motoren mellom drivakselen 8 og manøvreringsskruen via inngrepet mellom girhjulet 81 og det utvendige tannede kronehjul 71. Girhjulet 80 roterer fritt på drivakselen 8 i en motsatt retning med hensyn til det tannede kronehjul 81, trukket av det tannede kronehjul 70. Det mindre utvekslingsforhold mellom girhjulet 81 og det tannede kronehjul 71 muliggjør at støttebenet 1 forlenges eller tilbaketrekkes med mindre kraft, dvs. et mindre vridningsmoment påført på drivakselen 8 gitt en samme last påført på støttebenet 1. Av grunner for bedre klarhet, er i det følgende bruken av støttebenet 1 beskrevet heri nedenfor. Støttebenet 1 er initielt i konfigurasjonen vist i fig. 1, hvor det utvendige rør er festet til et kjøretøy og det innvendige rør 21 er hevet fra grunnen. For å stabilisere kjøretøyet på grunnen, er støtteben 1 utsatt for en første forlengelse, for å bringe plattformen 3 i kontakt med grunnen, og så til en ytterligere andre forlengelse, for på denne måte å i det minste delvis heve lasten. Under den første forlengelse, er støtteben 1 ikke utsatt for lasten. Giringen er brakt til konfigurasjonen i fig. 3, slik at det større utvekslingsforhold mellom girhjulet 80 og det tannede kronehjul 81 muliggjør at plattformen 13 senkes hurtig. Under den andre forlengelse, er støttebenet 1 utsatt for lasten. Giringen er forskjøvet til konfigurasjonen i fig. 2 slik at det nedre utvekslingsforhold mellom girhjulet 81 og det tannede kronehjul 71 muliggjør at lasten heves ved å påføre et relativt lite vridningsmoment på drivakselen 8.

11 1 2 3 Det skal bemerkes at siden girhjulene 80 og 81 alltid roterer i forskjellige retninger, må for å oppnå den andre forlengelse drivakselen 8 roteres i en motsatt retning med hensyn til det første forlengelsestrinn. For å frigjøre kjøretøyet, er støttebenet 1 utsatt for en første tilbaketrekking, opptil når det hviler sin last fullstendig på drivakselen, og så til en andre ytterligere tilbaketrekking, for på denne måten å returnere plattform 3, også kjent som et fundament, til den initielle posisjon i fig. 1. Under den første tilbaketrekking, er støttebenet 1 fremdeles påkjent av lasten. Av denne grunn er giringen etterlatt i denne konfigurasjon i fig. 2, slik at det mindre utvekslingsforhold mellom girhjulet 81 og det tannede kronehjul 71 muliggjør at lasten senkes ved å påføre et relativt vridningsmoment på drivakselen 8. Naturligvis, for å senke lasten, vil det være nødvendig å rotere drivakselen 8 i den motsatte retning med hensyn til foregående trinn, gitt at giringen forblir i den samme operasjonskonfigurasjon. Under den andre tilbaketrekning, er støttebenet 1 ikke lenger utsatt for lasten. Giringen kan derfor returneres til konfigurasjonen i fig. 3, slik at det større utvekslingsforhold mellom girhjulet 80 og det tannede kronehjul 70 muliggjør at plattformen 3 hurtig kan heves. I fig. 6 og 7 er et støtteben 1 illustrert som vist en andre utførelse av oppfinnelsen. Den andre utførelse er strukturelt og funksjonsmessig lik med den foregående, og avviker fra denne kun i noen konstruktive aspekter, det viktigste av disse er bestemt i det følgende. For det første er giringer 80, 81, 70, 71 til giringen holdt innvendig i en separat fôring 22 som er sveiset til toppen av det utvendige rør. Bunnveggen til fôringen 22 erstatter platen 6 i den første utførelse, og drivakselen 8 innført innvendig i hullene som er anordnet i de laterale vegger til fôring 22. Ingen plastbøssinger er anordnet mellom drivakselen 8 og de respektive hullene. Girhjulet 81 er derfor direkte anordnet mot en lateral vegg til fôringen 22, idet girhjulet 80 er anordnet mot den motsatte laterale vegg med kun innsettingen av et avstandsstykke 84. Aktiveringshendelen 7 er utformet i et enkelt stykke med drivakselen 8. Det utvendige tannede kronehjul 71 og det innvendige tannede kronhjul 70 er realisert i to separate hoveddeler 7' og 7'', som er koaksialt innsatt på trakten til sylinderforgreiningen 0 som stikker frem innvendig av fôringen 22.

12 11 Naturligvis kunne det utvendige tannede kronehjul 71 og det innvendige tannede kronehjul 70 i det tilfellet også være realisert i et enkelt stykke som i den foregående utførelse. Det utvendige tannede kronehjul 71 og det innvendige tannede kronehjul 70 er fremstilt massivt i rotasjon med den sylindriske forgreining 0 ved hjelp av en enkel knast eller annet innensperringssystem. Det innvendige rør 21 er holdt til det gjengede spiralhus 4, og realiserer rekker av forhøyninger 43 ved plastisk deformasjon, hvilke forhøyninger 43 opptar respektive fordypninger anordnet i det gjengede spiralhus 4, og således eliminerer behovet for tverrgående bolter 42. En teknisk ekspert innen fagområdet vil åpenbart innføre mange modifikasjoner av en teknisk anvendelsesopprinnelse for støttebenet 1, uten at det forlater omfanget av oppfinnelsen som krevet heretter.

13 12 P A T E N T K R A V 1 1. Et forlengbart støtteben omfattende i det minste to frem- og tilbakegående glidbare partier (, 21), en manøvreringsskrue () aksialt innlemmet med et første parti () til partiene (, 21), et gjenget spiralhus (4) aksialt innlemmet med et andre parti (21) til partiene (, 21) og skrudd på manøvreringsskruen (), og en roterende drivaksel (8) som er forbundet til manøvreringsskruen () ved hjelp av en mekanisk giring (70, 71, 80, 81, 86), og er bestemt for å være rotert for å innstille manøvreringsskruen () i rotasjon, hvori den mekaniske giring (70, 71, 80, 81, 86) ytterligere omfatter: to første tannede kronehjul (70, 71), koaksialt og roterbart fast med manøvreringsskruen (); to andre tannede kronehjul (80, 81) montert aksialt og roterbart fritt på drivakselen (8), hvori en markør (86), som er roterbar fast forbundet til et parti av drivakselen (8) innbefattet mellom de andre tannede kronehjul (80, 81) og er mobil, i en retning av aksen til drivakselen (8), mellom en første inngrepsposisjon og en andre inngrepsposisjon, i hvilken drivakselen (8) er fast roterbar med hensyn til én av de andre tannede kronehjul (80) og med det andre (81); k a r a k t e r i s e r t v e d a t hvert av de andre tannede kronehjul (80, 81) griper inn direkte med et respektiv tannet kronehjul til de første tannede kronehjul (70, 71), for på denne måten å realisere to gir med forskjellige utvekslingsforhold Støtteben ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d a t det omfatter nøyaktig én roterende aksel alene, forbundet i en kinematisk mekanisme med manøvreringsskruen (), og den roterende aksel er drivakselen (8). 3. Støtteben ifølge ethvert av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d a t markøren (86) er aksialt blokkert på drivakselen (8), som er mobil i retningen av aksen derav, for på denne måten å bevege markøren (86) mellom innviklede posisjoner Støtteben ifølge ethvert av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d a t markøren (86) fremviser motstående laterale sider, hver av hvilke er anordnet med i det minste en fronttann (87) bestemt for å koble med i det minste en fronttann (8) til det andre tannede kronehjul (80, 81) som vender mot det, for å realisere et inngrep.

14 13. Støtteben ifølge ethvert av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d a t de første tannede kronehjul (70, 71) er laget i et enkelt stykke (7) eller i to separate stykker. 6. Støtteben ifølge ethvert av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d a t det omfatter en hendel (9) bestemt for å manuelt aktiveres for å innstille drivakselen (8) i rotasjon. 7. Støtteben ifølge krav 6, k a r a k t e r i s e r t v e d a t hendelen (9) er utformet i et enkelt stykke med drivakselen (8) Støtteben ifølge ethvert av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d a t drivakselen (9) kan være forbundet til en motor for innstilling av drivakselen (8) i rotasjon. 9. Støtteben ifølge ethvert av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d a t markøren (86) er forbundet til automatiske midler for flytting av markøren (86) mellom inngrepsposisjonene.

15 14

16 1

17 16

18 17

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8154 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00099 Patentsøknad nr. 20024643 Søknadsdato: 2002.09.27 Prioritet: 2000.03.31 (US 194061) Løpedag: 2001.04.02 PCT-nummer:

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Utvikling av bevegelige øyne til gjenopplivningsdokker

Utvikling av bevegelige øyne til gjenopplivningsdokker Utvikling av bevegelige øyne til gjenopplivningsdokker Morten Røn Arntsen Master i produktutvikling og produksjon Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Knut Einar Aasland, IPM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler:

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler: 3 Teknikk For å få en forståelse av hvordan en vindmølle fungerer, hva reaktiv effekt er og hvorfor det må fasekompenseres må den grunnleggende teorien om møllenes komponenter være på plass. Tallene som

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen PROSJEKTRAPPORT 2014: Trailer Anti Brake Av Utarbeidet av: Edin Abelseth Frode Fjøslid Simensen Kim Stian Næss Klasse: 2FBI Antall sider: 42 Vedlegg: 14 Innlevert dato: 02.06.2014

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Midtveisrapport, Espen K. Jensen Henning Carlsen Stian Kristiansen Ole-Petter Jensen I Forord Avgangstudentene på Høgskolen i Østfold ved avdeling

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Dok.nr.: JD 540 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 540 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Kontaktledningssystem Side: 1 av 87 1 NØDVENDIGE UNDERLAG... 3 1.1 Nye strekninger... 3 1.2 Ombygninger/standardhevinger... 4 2 PROSJEKTERINGSFORLØP... 5 3 FORPROSJEKTERING PÅ FRI LINJE MED S 20... 7 3.1

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

SYKEHJEMSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET. svas svalland as

SYKEHJEMSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET. svas svalland as SYKEHJEMSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET svas svalland as svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no 1 Bilde på forsiden viser Völker sykehjemsseng 3082 Vis-a-Vis med MA-design

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer