KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: OBS! Tidspunktet Gruppemøter kl: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR 150/08 08/799 KRØDSHERAD KOMMUNE Q80 & /08 08/827 AKSJON SKOLEVEG SØKNAD OM FYLKESKOMMUNAL STØTTE 202 Q /08 08/803 PRINSIPPAVKLARING VEDR GRAD AV UTNYTTELSE I PLANSAKER L /08 06/656 REGULERINGSPLAN H2 L /08 08/856 FORESPØRSEL OM BOK-KJØP /08 08/831 EVERKETS FRAMTIDIGE INVESTERINGSOPPGAVER /08 08/849 TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL /08 08/832 RAPPORTERING AV FINANSFORVALTNINGEN PER Unntatt offentlig ofl 5aOfl 5a LØNNSOPPGJØRET LOKALE FORHANDLINGER LØNN RÅDMANNENS 158/08 08/544 LEDERGRUPPE /08 08/825 Unntatt offentlig ofl 5aOfl 5a STARTLÅNSSØKNAD /08 08/834 Unntatt offentlig ofl 5aOfl 5a AVSKRIVNING AV ETABLERINGSLÅN 252 &09 29 Noresund, Olav Skinnes Ordfører 1

2 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: Q80 &30 Arkivsaknr.:08/799 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE Vedlegg: Krødsherad kommune: Trafikksikkerhetsplan (Eget hefte) Saksopplysninger: Krødsherad kommune har tidligere ikke utarbeidet egen trafikksikkerhetsplan. Det betyr imidlertid ikke det samme som at kommunen ikke har hatt stort fokus på trafikksikkerhet og at det ikke har blitt gjennomført tiltak for å bedre situasjonen både for både myke og harde trafikkanter. Krødsherad kommune har gjennom mange år gjort en betydelig innsats når det gjelder fysiske tiltak og forbedringer, både gjennom egne initiativ og i samarbeid med Statens Vegvesen. Barnehager, skoler, eldreråd og andre har også hatt fokus på opplæring og utvikling av gode trafikkholdninger hos kommunens innbyggere. Men en overordnet trafikksikkerhetsplan med mål, tiltak og prioriteringer har manglet. Det har også hatt som konsekvens at Krødsherad ikke har kunnet søke om fylkekommunal støtte til trafikksikkerhetstiltak, Aksjon Skoleveg. Vedlagte dokument er utarbeidet av oppvekstsektoren sommeren/høsten Viktige og nyttige bidragsytere har vært Krødsherad lensmannskontor, Statens Vegvesen og Trafikktryggleik Hallingdal. Et planforslag ble i slutten av august sendt ut til et bredt utvalg av høringsinstanser i Krødsherad; Barnehager, skoler, elevråd, foreldreråd, helsestasjon, eldreråd, ungdomsklubb, registrerte velforeninger, samt alle blålysetater. De ble utfordret til å komme med innspill til både mål, tiltak og prioriteringer i planforslaget. De ble samtidig invitert til et dialogmøte i slutten av september. Sju av de inviterte høringsinstansene møtte opp og ga der sine innspill til planutkastet. Ved høringsfristens utløp 10. oktober hadde innkommet ytterligere 8 skriftlige innspill. Alle disse innspillene er så vurdert, og de har påvirket det endelige plandokumentet. En såpass omfattende prosess fram mot den framlagte plan bør borge for at arbeidet med trafikksikkerhetsplanen har en god forankring i bygda. Trafikksikkerhetsplanen har to hovedfokus hva gjelder mål og tiltak: 1. Handlingsplan for fysiske tiltak på og langs veiene. 2. Handlingsplan for opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak. 2

3 Det er ofte nærliggende å tenke at trafikksikkerhet i hovedsak handler om å gjøre fysiske forbedringer og tiltak på og langs veiene, og at noen i kommunen, fylkeskommunen eller Staten må sørge for at så skjer. Trafikksikkerhetsplanen for Krødsherad forsøker i tillegg å vektlegge at holdningsdannelse er minst like viktig, at min og din daglige oppførsel i trafikken gjenspeiler våre holdninger til trafikkultur og trafikksikkerhet, og at alle vi som er voksne er rollemodeller for den oppvoksende generasjon. Vi har alle et felles ansvar. Planen, med sine mål, tiltak og prioriteringer, vil danne grunnlag for Krødsherad kommunes eget arbeid med trafikksikkerhet. Den vil også danne grunnlag for årlige søknader om fylkeskommunal medfinansiering av kommunale trafikksikkerhetsoppgaver knyttet til Aksjon skoleveg. Teknisk etat i samarbeid med oppvekstetaten er ansvarlig for at søknader utarbeides og sendes. Planen har en fireårig horisont. Den skal således første gang rulleres i Det skal utarbeides årlige statusrapporter knyttet til framdriften i planen. Disse legges fram for kommunestyret. Rådmannen viser til foranstående og anbefaler at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Trafikksikkerhetsplan for Krødsherad kommune vedtas. Det understrekes at målene og tiltakene i handlingsplanen for opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak må være et felles ansvar for alle kommunens innbyggere. Handlingsplanen for fysiske tiltak på og langs fylkesveger og kommunale veger danner grunnlag for kommunens egne trafikksikkerhetstiltak, samt søknader om fylkeskommunal medfinansiering til trafikksikkerhetstiltak i Krødsherad kommune. Handlingsplanen for fysiske tiltak på og langs riksveger legges til grunn for kommunens arbeid med å påvirke Statens Vegvesen til å prioritere og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak. 3

4 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: 202 Q80 Arkivsaknr.:08/827 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 AKSJON SKOLEVEG SØKNAD OM FYLKESKOMMUNAL STØTTE Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det vises til Krødsherad kommunes vedtatte trafikksikkerhetsplan Under fysiske tiltak på og langs fylkeskommunale veger (planens s.9) er gitt 1. prioritet til utbedringstiltak i Glesnemoen langs Fv 191: Opprusting av eksisterende gang/sykkelveg 300 meter Nytt krysningspunkt med lys. Under fysiske tiltak på og langs kommunale veger (planens s. 10) er gitt 2. prioritet til tiltak i Glesnemoen langs Finnerudveien: Anlegge gangvei gjennom nytt boligfelt. (Det kan bemerkes at tiltak gitt 1. prioritet er gjennomført og avsluttet høst 2008) Krødsherad kommune velger å se på disse tre tiltakene i en helhet, bestående av følgende tre elementer: 1. Etablere opphevet gang-/sykkelveg langs kommunal veg (Finnerudvegen) samt å oppruste/heve eksisterende gang-/sykkelveg et stykke langs Fylkesveg 191, samlet lengde 380 m. Kalkulert pris kr eks mva. 2. Etablere 40 m ledegjerde mellom Fv191 og gang-/sykkelveg fra krysningspunkt ved Finnerudvegen og mot Krøderen bru, etter anbefaling fra Vegvesenet. Kalkulert pris 40m à kr , ferdig montert. Totalt kr eks mva. 3. Etablere ett nytt lyspunkt (lik de 3 eksisterende) ved krysningspunkt, i henhold til anbefaling fra Vegvesenet. Kalkulert pris kr , ferdig montert, eks mva.. Samlede kostnader er kalkulert til kr , eks mva. 4

5 Totalsum inkl. mva (avrundet): kr. I søknadskriteriene for fylkeskommunal støtte til Aksjon skoleveg heter det: Godkjent kommunal trafikksikkerhetsplan skal ligge til grunn for tildeling av tilskuddsmidler. Prosjektene det gis tildeling til skal gi god trafikksikkerhetsgevinst i skolenære områder og nærmiljø. Tilskudd kan gis til planlegging og bygging av fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunale/fylkeskommunale veger for å sikre barns skoleveg i nærmiljø og skolenære områder. Kommunene stiller med egenandel på 40 %. Prosjektene skal foregå i kommunal regi og kommunen er byggherre. Krødsherad kommune kan således til de omtalte tiltak søke om kroner i fylkeskommunal støtte mot å stille til rådighet en egenandel på kroner. Til K-sak 94/08 Opparbeiding Glesnemoen sluttfinansiering skrev rådmannen i saksframlegget:.. I tillegg er det fra politisk hold uttrykt ønske om at det skal bygges fortau langs hovedvegen mot Finnerud, og at deler av gangveg langs Fv 191 fra brua mot Glesnemoen skal utbedres, samt tilpasses overgang til boligfelt i Glesnemoen K-styret fattet på denne bakgrunn følgende vedtak i saken. Det bevilges ytterligere kr til finansiering av sluttarbeider Glesnemoen boligfelt og utbedring/tilpasning gangvei. Merkostnadene dekkes ved bruk av kr i inntekter fra tomtesalg Glesnemoen, samt bruk av kr fra midler tidligere avsatt til stedsutvikling. Kommunens garanti for egenandel knyttet til søknad om trafikksikkerhetsmidler til Aksjon skolevei 2009, kr , er således klargjort og ivaretatt gjennom vedtak i K- sak 94/08. Rådmannen viser til foranstående og anbefaler at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Det sendes søknad om fylkeskommunal medfinansiering til tiltak knyttet til Aksjon skoleveg 2009 på kr Kommunens egenandel på kr hentes fra midler avsatt i vedtak i K-sak 94/08. 5

6 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L10 Arkivsaknr.:08/803 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 PRINSIPPAVKLARING VEDR GRAD AV UTNYTTELSE I PLANSAKER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Bakgrunn: Formannskapet har anmodet administrasjonen om å se på muligheten for å legge til grunn entydige definisjoner i plan- og byggesaker. Tillatte definisjoner av grad av utnytting: Den 1. juli 2007 trådte det i kraft nye regler for angivelse av grad av utnytting i plansaker, jf. forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK), Bakgrunnen for denne endringen i forskriften var å forenkle begrepsbruken i forhold til plan- og byggesaker. Etter den nye forskriften er det nå kun 2 definisjoner som tillates lagt til grunn ved angivelse av grad av utnytting; - Bebygd areal (BYA) og - Bruksareal (BRA). Begge kan angis i m² eller %. 6

7 Bebygd areal (BYA) Def. i NS3940: Det arealet som bygningen eller bygningene opptar av terrenget ( fotavtrykket ). NS3940, pkt Bebygd areal (BYA): Bebygd areal bestemmes av den vertikale projeksjonen av bygningens utvendige dimensjoner på terrenget. I bebygd areal medregnes: - det arealet som bygningen eller bygningene opptar av terrenget. - åpnet overbygd areal. - utkragete bygningsdeler som stikker mer en 0,50 m over terreng mindre (lavere) enn 5,00 m - konstruksjoner og bygningsdeler som stikker mer enn 0,50 m over planert terrengs gjennomstnittsnivå rundt konstruksjonen/bygningsdelen. 7

8 I bebygd areal medregnes ikke: - bygningsdeler som ligger laver enn 0,50 m over planert terreng som for eksempel lyssjakt, utvendig trapp, svømmebasseng, terrasse og gårdsplass over kjelleretasjer. - utstikk/utkragete bygningsdeler inntil 1,00 m ut fra fasaden. TEK 3-4. Bebygd areal (BYA) Bebygd areal for bebyggelse på en tomt angis i m 2 og skrives BYA=00 m 2. Bebygd areal beregnes med utgangspunkt i Norsk Standard 3940, dog slik at parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget etter TEK 3-5. Prosent bebygd areal (%-BYA) Prosent bebygd areal angir forholdet mellom bebygd areal etter 3-4 og tomtearealet. Prosent bebygd areal skrives %-BYA=00%. Bruksareal (BRA) Def. i NS3940: Areal som omfatter nettoarealet og arealer av bruksenhetens innvendige vegger. (Nettoareal = areal mellom omsluttende bygningsdeler) TEK 3-6. Bruksareal (BRA) 8

9 Bruksareal for bebyggelse på en tomt angis i m 2 og skrives BRA=00 m 2. Bruksareal beregnes med utgangspunkt i Norsk Standard 3940, dog slik at parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget etter I tillegg gjelder følgende: - For bygninger med etasjehøyde over 3,0 m, beregnes bruksareal som om det var lagt et horisontalplan for hver 3. m. Det kan fastsettes i bestemmelsene til arealplan at bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan. - For bruksareal under terreng, se 3-8. TEK 3-7. Prosent bruksareal (%-BRA) Prosent bruksareal angir forholdet mellom bruksareal etter 3-6 og tomtearealet. Prosent bruksareal skrives %-BRA=00%. Dersom bruksareal skal legges til grunn må i tillegg 3-8 hensyntas: TEK 3-8. Bruksareal under terreng Planbestemmelsene skal fastsette hvordan bruksareal helt eller delvis under terreng medregnes i grad av utnytting. I følge NS3940, pkt , skal måleverdig areal helt eller delvis under terreng medregnes med i bruksarealet. 9

10 NS3940 angir videre hvilke arealer som er måleverdige, jf. Pkt. 5.1 Måleverdighet: Generelt. Arealer beregnes av måleverdige arealer. Et areal er måleverdig når fri høyde er minst 1,90 m og bredden er på minst 0,60 m. Deler med skråtak regnes som måleverdig inntil 0,60 m utenfor høyden 1,90 m. Fri høyde er høyden fra overkant ferdig gulv til underkant av bærende konstruksjoner. 10

11 Definisjon av høyder: TEK 3-9. Gjennomsnittlig terrengnivå Kotehøyden for gjennomsnittet av planert terreng rundt bygningen. TEK Bygningers høyde Gesims- og mønehøyde angis med kotetall eller i meter fra planert terreng. Høyder måles som i 4-2. Avvik fra høydebestemmelsene i plan- og bygningsloven 70 nr. 1 må fastsettes i den enkelte plan. Kommunen kan i bestemmelsene til plan fastsette høyder for ulike deler av bygning. TEK 4-2. Høyde Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvor taket er forsynt med en ark eller en brystning som stikker mer enn 0,3 m opp over takflaten ved brystningen, regnes høyden til toppen av arken eller brystningen. Gesimshøyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 11

12 Mønehøyde er høyde fra overkant møne til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Høyde som beskrevet i plan- og bygningsloven 70 nr. 2 er gjennomsnittlig gesimshøyde for fasaden mot vedkommende nabogrense. Kommunen kan i planbestemmelsene fastsette at høyder skal måles i forhold til planert terreng, gatenivå eller en nærmere fastsatt kotehøyde. For bygning som går gjennom et kvartal, bestemmer kommunen hvilke høyder som skal brukes for de ulike deler av bygningen. Det samme gjelder for hjørnebygninger og for byggverk med meget stort areal eller uvanlig form. Veileder til Grad av utnytting (T-1459) vedr. gjennomsnittlig terrengnivå: Planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen er utgangspunkt for måling av gesims- og mønehøyde, jf Planert terreng kan være opprinnelig, oppfylt eller utgravd terreng. Gjennomsnittlig terrengnivå beregnes etter at eventuelle terrengarbeider har funnet sted, med mindre kommunen i planbestemmelser fastsetter annet. Planert terrengs gjennomsnittsnivå er en beregnet kvotehøyde. Med utgangspunkt i terrenglinjene for planert terreng rundt bygningenberegnet et gjennomsnittlig horisontalt nivå. Planert terrengs gjennomsnittsnivå fastsettes for bygningen under ett. Kommunen kan i planbestemmelsene i stedet fastsette at høyder skal måles i forhold til opprinnelig terreng, gatenivå eller en nærmere fastsatt kvotehøyde. Når høyden angis over planert terrengs gjennomsnittsnivå, får utbygger frihet til å bearbeide terrenget og dermed justere byggehøydene. Dette kan være hensiktsmessig for større områder med kupert terreng. På sterkt skrånende tomter bør høyde fastsettes i forhold til opprinnelig eller planert terreng og ikke terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Høyde måles da fra gesimspunktet eller mønepunktet langs fasaden loddrett ned til underliggende terreng, planert eller opprinnelig. Kommunen kan gjennom planbestemmelser også styre høyder på terrengendringer. Ved å fastsette høyder for terrenget, kan kommunen blant annet styre oppfylling i forhold til opprinnelig terreng. Oppfylling av terreng kan ha betydning ved beregning av bebygd areal (BYA), jf. 3-4 og bruksareal under terreng, jf Ved tilbygg til eksisterende bygning må det beregnes et gjennomsnittlig horisontalt nivå rundt hele bygningen, inklusiv tilbygget. 12

13 Administrasjonens anbefalinger: Ut fra Formannskapets ønske om at plan- og byggesaker skal gis enhetlige og enkle retningslinjer vil administrasjonen anbefale at Krødsherad kommune legger til grunn følgende prinsipp: Grad av utnytting: 1. For områder for boliger/fritidsboliger: Bebygd areal (BYA) skal legges til grunn. 2. For områder for annet enn boliger/fritidsboliger: I utgangspunktet skal bebygd areal (BYA) legges til grunn, men Bruksareal (BRA) kan legges til grunn dersom kommunen anser dette formålstjenelig. 3. Kommunen avgjør etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om m² eller % skal benyttes. Terrenghøyde maks. tillatt gesims-/mønehøyde: 4. For tomter med lite eller moderat fall (inntil 20 %) skal maksimal høyde måles fra gjennomsnittlig terrenghøyde. 5. For sterkt skrånende tomter (fall over 20 %) skal maksimal høyde måles fra opprinnelig terreng. 6. Ved tilbygg til eksisterende bygning må det beregnes et gjennomsnittlig horisontalt nivå rundt hele bygningen, inklusiv tilbygget. 7. For pkt. 5, 6 og 7 legges det til grunn en maksimalt tillatt endring av opprinnelig terreng på ± 1 m. 8. I plansaker kan det kreves at grad av utnytting, fall, maksimal gesims- /mønehøyde skal fastsettes for hver tomt. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Følgende prinsipper skal legges til grunn for alle plan- og byggesaker i Krødsherad kommune: Grad av utnytting: 1. For områder for boliger/fritidsboliger: Bebygd areal (BYA) skal legges til grunn. 2. For områder for annet enn boliger/fritidsboliger: I utgangspunktet skal bebygd areal (BYA) legges til grunn, men Bruksareal (BRA) kan legges til grunn dersom kommunen anser dette formålstjenelig. 3. Kommunen avgjør etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om m² eller % skal benyttes. Fastsetting av terrenghøyde maks. tillatt gesims-/mønehøyde: 4. For tomter med lite eller moderat fall (inntil 20 %) skal maksimal høyde måles fra gjennomsnittlig terrenghøyde. 5. For sterkt skrånende tomter (fall over 20 %) skal maksimal høyde måles fra opprinnelig terreng. 13

14 6. Ved tilbygg til eksisterende bygning må det beregnes et gjennomsnittlig horisontalt nivå rundt hele bygningen, inklusiv tilbygget. 7. For pkt. 5, 6 og 7 legges det til grunn en maksimalt tillatt endring av opprinnelig terreng på ± 1 m. I plansaker kan det kreves at grad av utnytting, fall, maksimal gesims-/mønehøyde skal fastsettes for hver tomt. 14

15 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/656 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /06 FORMANNSKAPET /08 REGULERINGSPLAN H2 Vedlegg: (Samlet i eget hefte) Forslag til planbeskrivelse, revidert Forslag til reguleringsbestemmelser, revidert Forslag til reguleringsplan, revidert Saksopplysninger: Forslag til reguleringsplan for område H2 i kommunedelplan for Norefjell ble 1. gangsbehandlet i formannskapsmøte den og lå ute til offentlig ettersyn med høringsfrist opprinnelig satt til Det ble underveis gitt utvidet frist til Etter høringsfristens utløp har det ikke vært nevneverdig fremdrift i planarbeidet før revidert planforslag ble mottatt hos kommunen den Etter en gjennomgang av det reviderte planforslaget ble det konstatert at det er gjort flere vesentlige endringer i forhold til det forslag som lå ute til offentlig ettersyn. I tillegg har behandlingen av reguleringsplanen for H6 medført en justering av plangrensen for H2 samt at det i H6-planen er vedtatt rekkefølgebestemmelser som legger føringer for H2-området. Administrasjonens konklusjon etter gjennomgangen ble at planforslaget måtte legges ut til nytt offentlig ettersyn, noe forslagsstiller har gitt sin tilslutning til. Planforslaget er etter dette ytterligere revidert av forslagsstiller, hhv og (mottatt ). Administrasjonens vurderinger: Rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan for H6/adkomst til tidl. felt A: I reguleringsplanen for H6 er det vedtatt en rekkefølgebestemmelse som skal sikre fremtidig adkomst til hytter i felt A som følge av tomtestrukturen i H6. Bestemmelsen lyder som følger: Felt J (tomt 26 og 31) kan ikke opparbeides eller bebygges før det foreligger vedtatt reguleringsplan for H2 hvor løsning mht. adkomst til felt A er ivaretatt. (Felt J ligger i H6 og felt A i H2) 15

16 Det skal bemerkes at det felt A det siktes til i reguleringsplan for H6 refererer til det felt A i forslag til reguleringsplan for H2 som forelå på tidspunkt for vedtak av H6-planen. I siste reviderte plan er de opprinnelige felt A og B slått sammen til ett felt; Felt A. Felt A er følgelig vesentlig endret. I planforslaget for H2 er det nå tatt inn en ny gangsti som skal sikre (opprinnelig) felt A ny gangadkomst til erstatning for den gangadkomst som blir avskåret ved opparbeiding av, og bebyggelse på, tomtene 26 og 31 i reguleringsplan for H6. I forslag til planbestemmelser for H2, pkt. 4.7, er det videre inntatt en rekkefølgebestemmelse som sikrer fremkommelighet på atkomster og tur-/skiløyper innen planområdet i hele anleggsperioden. Gjennom kravet om godkjent detaljplan for det enkelte felt åpner planforslaget videre for muligheten til å etablere kjørevei inn i felt A via regulert adkomst ved Midtre Djupsjøløype. Det skal i denne forbindelse understrekes at tillatelse til veietablering og kostnader knyttet veiopparbeiding ansees å være forhold av privatrettslig karakter. Angivelse av grad av utnytting, måling av høyder: Den trådte det i kraft nye forskrifter for angivelse av grad av utnytting. Administrasjonen vil legge fram en egen sak til politisk behandling om prinsipper for grad av utnytting (jf. f.sak nr 08/803) med sikte på å få etablert en enhetlig praksis med hensyn til bl.a. angivelse av grad av utnytting. Det må forutsettes at planforslaget for H2 justeres i tråd med forslag til nye retningslinjer før utleggelse til offentlig ettersyn. Byggegrenser: Plankartet viser kun byggegrenser mot Norefjellveien og turløyper gjennom området. Administrasjonen mener imidlertid at byggegrenser må opprettholdes mot bekk i vest, veier og i plangrensen mot H6. Foreløpige kommentarer til forslaget til reguleringsbestemmelser: Til bestemmelsenes pkt. 4.3: Det forutsettes at all bebyggelse skal være tilknyttet godkjent felles vann- og avløpsanlegg. Til bestemmelsenes pkt. 5.3: Det skal stilles krav om godkjent tomtedelingsplan med veiframføring for det respektive felt ved initiering av bygge og-/eller delingstiltak. Veier inn i feltene tillates ikke lokalisert umiddelbart inntil eller parallelt med turløyper. Til bestemmelsenes pkt. 7.3: Felles parkeringsplasser skal dimensjoneres med 2 stk p- plasser pr. fritidsbolig og 1,5 p-plasser pr. leilighet. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at planforslaget ikke kan ventes fremmet for 2. gangs behandling i kommunestyret før det foreligger signert hhv. utbyggingsavtale og avtale som fritar kommunen fra eventuelle erstatningskrav som følge av planvedtaket. Magnetfeltnivå høyspentledninger 16

17 Kommunene er pålagt å påse at magnetfeltnivå blir utredet for planområder med nærhet til høyspentanlegg. Det vises i denne sammenheng til informasjonsheftet Bebyggelse nær høyspentanlegg. Mer informasjon kan finnes på og Videre skal netteier kunne svare på spørsmål om feltnivå nær høyspentanlegg. Aktuelle netteiere i dette området er Statnett og EB-nett AS. Dokumentasjon på aktuelle feltnivå for begge linjer må foreligge før 2.gangs behandling av planforslaget. Turløypetraséer Planvedtaket for H6 var bl.a. basert på en forutsetning om at det forelå erklæring fra eier av naboeiendom om fremføring av Øvre Djupsjøløype. Slik erklæring ble ikke fremlagt, men forslagsstiller bekreftet under befaringen før vedtaket ble fattet at denne forelå. I ettertid viser det seg imidlertid at slik erklæring ikke foreligger. Konsekvensen av dette er at kvaliteten på Øvre Djupsjøløype nå står i fare for å bli vesentlig forringet. Planvedtaket er således delvis basert på sviktende grunnlag. Kommunen er opptatt av å legge til rette for en høy kvalitet på hovedturløypene på Norefjell og tilgjengeligheten til disse. Det anses derfor som svært viktig at løypeframføring fra området rundt Skistua, fra øvre område i forhold til bl.a. avstigning fra stolheis og fra eksisterende og fra fremtidig bebyggelse i området og ut i hovedløypenettet må sees på helhetlig. Kommunedelplan for Norefjell legger riktig nok opp til at Snekkermyra-området skal bli det nye sentralområdet på Norefjell, men selv med en realisering av dette området må det erkjennes at Norefjellstua/Skistua-området i overskuelig framtid vil forbli svært sentrale områder som også vil betinge høy kvalitet på hovedturløypene gjennom H2 og H6. Adminstrasjonen er derfor av den oppfatning at før det kan tas endelig stilling til utleggelse av planforslaget må det foretas en grundig og helhetlig gjennomgang av hovedløypetilførsel fra Norefjellstua-/Skistuaområdet, gjennom H2 og H6, ut til det videre hovedløypenettet. Resultatet av denne gjennomgangen skal legges til grunn for revidering av planforslaget før det fremmes til 1. gangs behandling. Bakgrunnen for dette er at så snart planforslaget vedtas lagt ut til offentlig ettersyn blir dette planutvalgets forslag, og det bør således være i tråd med planutvalgets holdning til planforslaget. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Saken utsettes. Det skal foretas en grundig og helhetlig gjennomgang av hovedløypenettet fra Norefjellstua-/Skistuaområdet, gjennom H2 og H6, ut til det videre hovedløypenettet. Resultatet av denne gjennomgangen skal legges til grunn for revidering av planforslaget for H2 før det fremmes til 1. gangs behandling. 17

18 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 223 Arkivsaknr.:08/856 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 FORESPØRSEL OM BOK-KJØP Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Forlaget Tom & Tom (Tom Schandy og Tom Helgesen) har akkurat fullført boka Drammensvassdraget fra fjell til fjord sammen med forfatterne og fotografene Svein Grønvold og Tor Møllebak. Denne gang er temaet Drammensvassdragets kultur- og naturhistorie med fløtning, sagbruk, energiproduksjon, industri samt natur, fiske og annet friluftsliv. Kort sagt livet som har foregått langs vassdraget. Boka tar også for seg sidevassdragene, slik at dette er den komplette boka om hele vassdraget. Drammensvassdraget fra fjell til fjord inneholder over 300 bilder. Deriblant både fargebilder og gamle sv/hv-bilder, blant annet noen flotte motiver fra Krødsherad kommune inkludert forsidebildet fra Boka er på 240 sider og har svært høy trykk-kvalitet. I utsalgspris vil den koste kr. 398,-, men dere vil få tilbud om å kjøpe boka for kr. 250,- pr. stk. ved kjøp av over ti bøker (+ porto). Dette vil være en flott julepresang eller gaveartikkel både for politikere og andre i Krødsherad kommune. Kommentar: Dette er et par aktive markedsførere av bøker som de selv har relativt stor produksjon av. For ikke veldig lenge siden foretok kommunen innkjøp av Holleia-boka til de samme forfatterne. Saksbehandler synes det er berettiget å spørre seg hvilken nytteverdi det er for Krødsherad kommune å eie slike bøker. Forfatterne selv peker på at det er en fin gavebok, men har vi som kommune noen praksis med å gi bort bøker, og ønsker vi å ha det? Det mest riktige ut fra denne saksbehandlers ståsted ville være å kjøpe inn et tilstrekkelig antall bøker til våre bibliotek, og la det bli med det. Det overlates til ordfører å fremme en innstilling i denne saken, da det er han som har hatt kontakt med forfatterne. 18

19 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 280 Arkivsaknr.:08/831 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 EVERKETS FRAMTIDIGE INVESTERINGSOPPGAVER Vedlegg: Saksframlegg og vedtak i Everkstyresak 20/08. Saksopplysninger: Det vises til everkstyresaken. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Everkstyrets vedtak i Everkstyresak 20/08 tiltres som følger: 1. Styret slutter seg til everksjefens framstilling og legger til grunn en årlig avsetning på kr ,- pr. år i perioden til framtidig rehabilitering og nyinvesteringer. 2. Rehabilitering av høyspentnettet starter i Innføring av 2VK starter i Rehabilitering av mastetrafoarrangement sluttføres i Det bygges ned 4 stk. pr. år. 5. Det disponeres kr ,- til oppkjøp i Ramfoss så snart skattespørsmål er avklart. 6. Investering i biobrenselanlegg om dette er rentabelt, er ikke kalkulert. 7. Arbeidene utføres så langt som mulig av egne ansatte. 8. Kommunen og everket må gjennomgå kommunens uttak/bruk av everksmidler sett i lys av de investeringer everket står ovenfor. 19

20 KRØDSHERAD EVERKETS STYRE ADMINISTRASJONS BYGGET 20/08 VURDERING AV BEHOV FOR REHABILITERING AV HØYSPENTNETTET OG NETTSTASJONER, KOSTNADER I FORBINDELSE MED DETTE OG ANDRE KJENTE INVESTERINGER. Denne saken er belyst i everkstyret sak 11/96, 13/97, 13/00 og 4/08. Til grunn for nye vurderinger ligger følgende faktorer: Overføringskapasitet, reserveforhold, personsikkerhet, leveringssikkerhet, mekanisk/teknisk standard, alder, miljøhensyn og nye forskrifter fra NVE. Nett Nedenfor følger en oversikt over data på våre hovedinnmatinger: L2 Øst Ramfoss FeAl 35 Ramfoss Noresund Ø. Byggeår L3 Vest Ramfoss FeAl 70 Ramfoss Noresund V. Byggeår 1976 L1 Sandum FeAl 35 Sandum Noresund Byggeår 1972 L2 Sandum FeAl 25 Sandum Ringnes Byggeår Følgende linjer og kabler er også å betrakte som viktige forsyninger: Skeiet Norefjell FeAl 35 til Tørkop Byggeår 1975 FeAl 25 Tørkop til Norefjell Byggeår 1976 Noresund Ørgenvika FeAl 25 Byggeår 1974 Redalslinja FeAl 25 Byggeår 1990 Grimelidlinja FeAl 25 Byggeår 1993 Nore Haslerud 3 x 1 x 150 kabel Byggeår 1994 Norefjell Leineseter BLX 95 Byggeår Rishovd Tryterud BLX 50 Byggeår 1996 Hovedkabel fra Ramfoss til hovedlinja 3 x 1 x 150 Byggeår 1996 Everket Heia 3 x 1 x 95 kabel Byggeår 2005 Planlagte viktige forsyninger Norefjell Bøseter 3 x 1 x 150 kabel 3000 m Byggeår 2008 Leineseter - Sigdal grense 3 x 1 x 150 kabel 2000 m Byggeår Det kan nevnes at tyngdepunktet for belastning i bygda er noe endret siden Belastningen i Norefjellområdet øker og den minker rundt industrien på Krøderen. 20

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/656 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 24.08.2006 125/06 FORMANNSKAPET 20.11.2008 153/08 FORMANNSKAPET 04.12.2008 162/08

Detaljer

3-4 Bebygd areal (BYA)

3-4 Bebygd areal (BYA) 3-4 Bebygd areal (BYA) Følgende endring er fastsatt ved forskrift av 26.01.2007 nr. 96 med ikraftredelse 01.07.2007: 3-4 Bebygd areal (BYA) Bebygd areal for bebyggelse på en tomt angis i m ² og skrives

Detaljer

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.07.2013 Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Innledning Dette kapitlet omfatter beregnings- og måleregler. Kapitlet

Detaljer

Iht. NS 3940 medregnes hele den skrå rampen, også for den delen hvor h<0,5. Dette virker logisk og bør endres i veilederen.

Iht. NS 3940 medregnes hele den skrå rampen, også for den delen hvor h<0,5. Dette virker logisk og bør endres i veilederen. Grad av utnytting KOMMENTARER Veileder 3-2 Grad av utnytting Kommentar: Beregningsmåtene er beskrevet på en grei måte i hovedteksten til paragrafen. Teksten er unødvendig repetert i 2. ledd. 3-4 Totalt

Detaljer

Kapittel 5. Grad av utnytting

Kapittel 5. Grad av utnytting om tekniske krav til byggverk Kapittel 5. Grad av utnytting Publisert dato 24.01.2014 om tekniske krav til byggverk Kapittel 5. Grad av utnytting Innledning Reglene om grad av utnytting hører til plan-

Detaljer

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Kvinesdal kommune 10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371998003 2014/755

Detaljer

Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07

Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07 Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07 Saksbehandler: Vidar Seterstøen Arkivsaksnr.: 06/1151 Arkivkode: L12 Side 1 av 16 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/07 Formannskapet 31.01.2007 88/07

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00227 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.03.2006 0031/06 FORMANNSKAPET 21.09.2006 0149/06 FORMANNSKAPET 19.10.2006 0103/06

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 04.12.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:05/01107 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 22.12.2005 0145/05 FORMANNSKAPET 15.06.2006 0110/06 FORMANNSKAPET 20.06.2006 0114/06

Detaljer

Grad av utnytting år 2000/2003 og i dag

Grad av utnytting år 2000/2003 og i dag Innherred samkommune år 2000/2003 og i dag Grunnflate og BYA 1 Kirstine Karlsaune, april 2015 Planavdelingen, Innherred samkommune Generelt Det er ikke adgang til å fravike byggteknisk forskrift (TEK10)

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00149 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.02.2006 0027/06 FORMANNSKAPET 11.05.2006 0066/06 KOMMUNESTYRET 18.05.2006 0043/06

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum:

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: I tillegg til reguleringsplanens bestemmelser (godkjent 11.05.2006), gjelder følgende bestemmelser innenfor planområdet: 1. Bebyggelse og anlegg,

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08 Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08 PLANER-31 Side 1 av 7 Arkivsaksnr.: 04/3632 Arkivkode: PLAN ANDRE Saksbehandler: Bjørn Gregull Saksnummer Utvalg Møtedato 182/05 Teknisk hovedutvalg

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

Reguleringsplan Geiskeli

Reguleringsplan Geiskeli Reguleringsplan Geiskeli Planbestemmelser Bykle Kommune, sak nr 2014/291 Datert: 12.12.2014 Sist revidert: C 03.11.2015 Innhold 1. Planens innhold... 2 2. Generelle bestemmelser... 2 2.1. Krav til utbyggingsavtale...

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 192/13 Planutvalget 08.10.2013 Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes

AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008 3 sentrale dokumenter ved arealmåling NS 3940:2007 Retningslinjer ved arealmåling av bolig Veileder til NS 3940:2007 Ved byggesøknad: Grad av utnytting Grad av utnytting

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STORØYNE/PERS RESORT, GOL KOMMUNE. Planid: 2008009. Justert i samsvar med vedtak i utval for natur og næring sak 12/13, 19.03.13. Forslag etter drøftingsmøte

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faret (PlanId 10371990005) - Reguleringsendring, 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371990005 2014/1121 14201/2014 Nina Nissestad

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2013 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter

Detaljer

Forholdet til eldre reguleringsplaner

Forholdet til eldre reguleringsplaner Forholdet til eldre reguleringsplaner I gammel tid Magnus Lagabøtes lov er det tidligste sporet vi har av en bygningslov. Deretter utviklet bygningslovverket seg ettersom byene brant ned. Nesten alle bygningslover

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING

RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 14/6101 15/10003

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER. REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER. Forslagsstiller: Letnes arkitektkontor/ Planstyring for I. K. Lykke eiendom. Planforslagets dato:

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 30.06.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING

AREALMÅLING VED TAKSERING AREALMÅLING VED TAKSERING NS 848 utgave 1954 NS 3940 utgave1979 Versjon 2 NS 3940 utgave 1986 Versjon 3 NS 3940:2007» Veileder til NS 3940:2007 » Takstbransjens retningslinjer for bolig - 2008» Takstbransjens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 110/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 74/12 Forvaltningsutvalget 28.06.2012

Saksnr: Utvalg: Dato: 110/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 74/12 Forvaltningsutvalget 28.06.2012 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faråsen, planid 10372009009-2. gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372009009 2008/334 3428/2011 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for Tømmervika hytteområde, plankart datert 20.09.2010. Området er etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12

Hurum kommune Arkiv: L12 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/1545 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 21.09.2015 A-sak. Forslag til detaljregulering for Schuelrudhagenannengangsbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 48/15 Planutvalget

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 53/2012 Planutvalget 05.06.2012 63/2012 Kommunestyret 19.06.2012 63/2012 Planutvalget 18.06.

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 53/2012 Planutvalget 05.06.2012 63/2012 Kommunestyret 19.06.2012 63/2012 Planutvalget 18.06. Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2011/889 Arkiv: L12/02/HE07 Saksbehandler: Jan Petter Vad Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 53/2012 Planutvalget 05.06.2012 63/2012 Kommunestyret

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 21. mai 2014 sak 40/14 Mindre endring, vedtatt av kommunestyret 3. september 2015 sak 120/15

Vedtatt av kommunestyret 21. mai 2014 sak 40/14 Mindre endring, vedtatt av kommunestyret 3. september 2015 sak 120/15 RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NATRUDSTILEN 7 planid.: 2012100820 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 2.10.2013 Sist revidert 17.9.2015 Vedtatt av kommunestyret 21. mai 2014 sak 40/14 Mindre endring, vedtatt

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Klage på tillatelse til endring - Hyttebakken 33 B

Klage på tillatelse til endring - Hyttebakken 33 B Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.08.2011 49653/2011 2010/3029 32/924 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/72 Planutvalget 11.10.2011 Klage på tillatelse til endring - Hyttebakken

Detaljer

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser Reguleringsplan for Del av Roa sentrum Planbestemmelser Vedtatt av kommunestyret K-sak 41/06, 29.6.2006 Mindre vesentlig endring DS UTV 216/06, 20.12.2006 Referanse: 06/2272-4 Arkivkode: Plan-ID 0533-2006-0004

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen - 2. gangsbehandling Forslag til vedtak:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 18/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R4 - KLEVMOSETERVEGEN- KROKHØLEN I NORDRE LAND KOMMUNE. 1

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen Planbestemmelser Reguleringsplan for Myllakollen Referanse: 07/1229-29 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 BESTEMMELSER

Detaljer

Søkerkurs for tiltakshaver. Tirsdag 9.4.2013

Søkerkurs for tiltakshaver. Tirsdag 9.4.2013 Søkerkurs for tiltakshaver Tirsdag 9.4.2013 Går du med byggeplaner? Vi inviterer til søker kurs på brannstasjonen i Røyken 9. og 23. april fra kl 17.00 til 19.30 for deg som skal søke kommunen om tillatelse

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 PLAN NR. Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Tid: 10.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1296-16 Saksbehandler: Pål Søndrol Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - Gnr.

Detaljer