MØTEBOK KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 118/08 08/919 FOLKETS TALERSTOL /08 08/898 BJØRNSONJUBILEUM /08 08/897 MØTEPLAN FOR KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAPET I /08 08/882 REVIDERING AV VEDTEKTER I KOMMUNALE BARNEHAGER A10 & /08 08/894 TILKNYTNING TIL ALARMSENTRAL VESTVIKEN 110 M /08 08/695 VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL 611 & /08 08/867 SALDERING - FORVALTNINGSLÅN /08 08/865 RESTFINANSIERING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP /08 08/831 EVERKETS FRAMTIDIGE INVESTERINGSOPPGAVER RENTEFASTSETTELSE ANSVARLIG LÅN 127/08 08/892 KRØDSHERAD EVERK /08 08/895 TILBAKEFØRING FORDRING TUNG BRUKER /08 08/886 ÅRSAVGIFT FOR VANN 231 M /08 08/890 ÅRSAVGIFT FOR KLOAKK M /08 08/893 FULLMAKT TIL BUDSJETTJUSTERINGER /08 08/896 OVERFØRINGER - OPPDEKKING INVESTERINGER /08 08/902 BUDSJETTJUSERING LØNNSPOSTER /08 08/903 SENIORPOLITISKE TILTAK /08 08/923 KOMMUNAL GARANTI FOR BYGGELÅN TIL NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP /08 08/624 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN /08 08/920 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER /08 08/921 EVENTUELT Noresund, Olav Skinnes, Ordfører 1

2 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:08/919 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /08 FOLKETS TALERSTOL Ingen har meldt sin tilstedeværelse på Folkets talerstol på dette møtet. Imidlertid skal kulturprisen 2008 deles ut til Kryllingen 4H. 2

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 153 Arkivsaknr.:08/898 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 BJØRNSONJUBILEUM Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det vises til ordførerens tidligere muntlige orientering til formannskapet om at han hadde gitt tilsagn om tilskudd til historielaget i forbindelse med Bjørnsonjubileet på Villa Fridheim sommeren Regningene er mottatt av Krødsherad kommune og utgiftsført over kulturbudsjettet med totalt kr ,-. Det er ikke dekning på kulturbudsjettet for tilskudd i denne størrelsesorden. Rådmannen anmoder derfor om myndighet til å foreta oppdekning innenfor totalbudsjettet for Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende forslag overfor kommunestyret. Rådmannen gis fullmakt til å finne dekning for arrangementsutgiften for Bjørnsonjubileet, toalt kr ,-. innenfor det totale driftsbudsjett for FORMANNSKAPET behandlet saksnr. 169/08 den Behandling: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. 3

4 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:08/897 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 MØTEPLAN FOR KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAPET I 2009 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Administrasjonen vil foreslå følgende møteplan for 2009: Formannskap (Møtestart kl. 09) Kommunestyre (Møtestart kl. 19) Januar 22.jan. 5.feb. Februar 26.feb. Mars 19.mar Dialogmøte 26. mars April 30.apr 16.apr Mai 28.mai Juni 11.jun 25.jun Juli August 27. aug. September 10. sept. Dialogmøte 3. sept., 24. sept. Oktober 29. okt. Arbeidsmøte budsjett 15. okt. November Arbeidsmøte budsjett 5. nov. 26. nov. Desember 3. des. (m/ budsjett) 17. des. (m/ budsjett) I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Møteplan for 2009 vedtas som følger: Formannskap (Møtestart kl. 09) Kommunestyre (Møtestart kl. 19) Januar 22.jan. 5.feb. Februar 26.feb. Mars 19.mar Dialogmøte 26. mars April 30.apr 16.apr Mai 28.mai 4

5 Juni 11.jun 25.jun Juli August 27. aug. September 10. sept. Dialogmøte 3. sept., 24. sept. Oktober 29. okt. Arbeidsmøte budsjett 15. okt. November Arbeidsmøte budsjett 5. nov. 26. nov. Desember 3. des. (m/ budsjett) 17. des. (m/ budsjett) FORMANNSKAPET( ): Behandling: Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Kommunestyremøtet 24 september flyttes til 23. september. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling med ordførers endring tiltres. 5

6 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 &00 Arkivsaknr.:08/882 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 REVIDERING AV VEDTEKTER I KOMMUNALE BARNEHAGER Vedlegg: Forslag til reviderte vedtekter for Krøderen barnehage og Noresund barnehage Saksopplysninger: I Barnehagelovens 7 fastslås at barnehageeier skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalg og åpningstider. Krødsherad kommunestyre er formelt barnahageeier for de kommunale barnehagene. Vedtektene for de kommunale barnehagene i Krødsherad ble sist revidert i 2004, og de ble gjort gjeldende fra Oppvekstsektoren har høsten 2008 gjennomgått vedtektene med tanke på ajourføring, justeringer og tilpasninger. Prosessen har vært drevet administrativt, og med innspill fra arbeidstakerorganisasjonene. Disse har så blitt hensyntatt i den videre prosessen.det omforente utkastet har så vært på høring i barnehagenes rådsorganer og Samarbeidsutvalg. Disse sluttet seg i helhet til forslaget. De reviderte vedtektene er noe mer ordrike enn de gamle. Administrasjonen er av den formening at de er mer brukervennlige, og at de i større grad enn de gjeldende vedtektene tilfredsstiller kravene i Barnehageloven. Til de enkelte punktene i forslaget: Punkt 1 Ingen endring Punkt 2 Det presiseres at det skal utarbeides årsplaner for den pedagogiske virksomheten.. Paragraf 1 i Lov om barnehager (Om formålet med barnehagen) er under endring. Ifølge Stortingets kalender skal saken sluttbehandles Innstilling fra Familie- og kulturkomiteen er innarbeidet i teksten i kursiv. Denne vil bli justert etter at Stortinget har ferdigbehandlet saken. For øvrig ingen endringer i punkt 2. Punkt 3 Ingen endringer. Punkt 4 Den fastslås en grunnbemanning pr. avdeling. Denne er i tråd med den praksis kommunen har hatt. 6

7 Punkt 5 Ingen innholdsmessige endringer i rådsstrukturen. Punkt 6.1 Endring 1: Styrer for privat barnehage blir også medlem av opptaksnemda. Det samme gjelder konsulent ved oppvekstkontorer. Endring 2: I gjeldende vedtekter er kommunestyret klageinstans. I henhold til Barnehagelovens forskrift 8 skal kommunens klageorgan være klageinstans. Vedtektene endres derfor til at formannskapet er klageinstans. Punkt 6.2 En tydeligere prioritering av opptakskriterier enn i gjeldende vedtekter. Det fastslås dessuten at det må betraktes som akseptabelt å få barnehageplass i kommunen, og ikke nødvendigvis i ønsket barnehage. Punkt 6.3 Endring 1: Tilbud om barnehageplass 2 dager pr. uke tas ut. Det benyttes i svært liten grad. Dessuten er det ønskelig at barn som er i barnehagen, er der minimum 3 dager pr. uke. Endring 2: De som allerede har plass får muligghet til å be om endring av plassen før hovedopptak for nye barn. Denne praksis har vært fulgt siste år, men har ikke vært innarbeidet i vedtektene. Punkt 6.4 En fleksibel praksis. Punkt 6.5 En tydeliggjøring av praksis. Det fastslås dessuten at det bare er kommunens egne innbyggere som har rett til fast plass. Punkt 7 Åpningstiden er justert etter vedtak i kommunestyre Avvikling av sommerferie i kommunale barnehager i Krødsherad tas i denne omgang ut av revideringen av vedtektene og behandles som egen sak. Det foregår en kartlegging av behov for sommeråpen barnehage. Så snart denne er gjort, vil saken behandles gjennom barnehagenes rådsorganer, og til slutt legges fram for kommunestyret tidlig Det endelige utfall settes inn i vedtektene under punkt 7. Punkt 8 Endring: Søskenmoderasjon for barn 2 endres fra 50 % til 30 %. Forskrift for foreldrebetaling åpner for at slik endring kan gjøres. Med dagens barnegruppe vil pr tilsammen 18 barn berøres av en slik omlegging. Dette representerer en årlig merinntekt for kommunen på kr. Punkt 8.1 Nytt: Innføring av faste prosedyrer, samt gebyr ved for sein henting av barn. Punkt 8.2 Nytt punkt i vedtektene. Punkt 9 Nytt: Presisering av rutiner ved fravær. Punkt 10 Nytt: Kvalitetsutvikling er tatt inn i punktet. Punkt 11 Nytt punkt i vedtektene Punkt 12 Nytt punkt i vedtektene Oppvekstsektoren ønsker at de reviderte vedtektene gjøres gjeldende fra , men med følgende unntak: Punkt 6.2 fra hovedopptak Punkt 6.3 fra Punkt 7 behandles som egen sak, og gjøres gjeldende fra endelig vedtak er fattet i kommunestyret. Rådmannen viser til foranstående og anbefaler at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Forslag til reviderte vedtakter for de kommunale barnehagene vedtas, og gjøres gjeldende fra , med følgende unntak: Punkt 6.2 gjøres gjeldende fra hovedopptak

8 Punkt 6.3 gjøres gjeldende fra Punkt 7 behandles som egen sak, og gjøres gjeldende fra endelig vedtak er fattet i kommunestyret. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide evt. vedtatte endringer i vedtektene uten at vedtektene som helhet må legges fram til ny politisk behandling. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. 8

9 Forslag til reviderte vedtekter for Krøderen barnehage og Noresund barnehager. 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak og Noresund barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak Kommunestyret har ansvaret for forvaltningen av barnehagene. Barnehagene er administrativt tilknyttet sektor for oppvekst. 2. GENERELT OM BARNEHAGENES DRIFT Lovverk Barnehagene blir drevet i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 og dens forskrifter, og rammeplan for barnehagen. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Familie- og kulturkomiteens forslag. Behandles i Stortinget desember 2008) Barnehagene skal sikre at Rammeplanens innhold på fagområdene kommunikasjon, språk og test kropp, bevegelse og helse kunst, kultur og kreativitet natur, miljø og teknikk etikk, religion og filosofi nærmiljø og samfunn antall, rom og form blir ivaretatt og satt inn i en lokal ramme. 9

10 Hver barnehage utarbeider årsplan for den pedagogiske virksomheten. Med utgangspunkt i rammeplanen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette årsplanen. 3. AREALFASTSETTING Barnehagene har som hovednorm en arealutnytting for oppholds- og lekeareal på 4 m 2 for barn over 3 år, og 5,3 m 2 for barn under 3 år. Uteområdet har arealnorm på 24 m 2 per barn. Små barn bruker to plasser til de fyller 3 år. 4. BEMANNING Grunnbemanningen er 3 hele stillinger per avdeling med 18 plasser, der 13 eller flere plasser er i bruk hver dag, med en førskolelærer som avdelings- leder. Grunnbemanningen er 4 hele stillinger per avdeling med 24 plasser der 19 eller flere er i bruk hver dag, da med to førskolelærere hvor den ene er avdelingsleder. Ved bruk av mer enn 24 plasser hver dag, skal økt bemanning vurderes. Styrer er faglig og administrativ leder av virksomheten i samsvar med barnehagelovens 17. Personalet har taushetsplikt, og ansatte må legge fram tilfredsstillende politiattest. 5. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i vedkommende barnehage. Styrer har ansvar for å kalle inn til det første foreldrerådmøtet i et nytt barnehageår. På dette møtet velges representanter til samarbeidsutvalget. Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg med representanter valgt av foreldre, ansatte og eier. Samarbeidsutvalget skal konstituere seg selv. En av forelderrepresentantene bør være leder for samarbeidsutvalget og blir da automatisk leder av foreldrerådet. Det skal sitte to representanter fra hver gruppe (foreldre, ansatte) og en representant fra eier. Representantene for foreldre og ansatte velges som hovedregel for ett år om gangen, kommunens representanter som hovedregel for fire år. Retningslinjer for foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver går fram av Merknader til Lov om barnehager, OPPTAK 6.1 Opptaksmyndighet Samordnet opptak av barn til barnehagene i Krødsherad foretas av en opptaksnemnd sammensatt av: Barnehagestyrerne i kommunale og private barnehager Helsesøster Sektoradministrasjonen for oppvekst 10

11 Formannskapet er klageinstans i klagesaker. 6.2 Opptakskriterier Krødsherad kommune gir primært plass tilinnbyggere i Krødsherad kommune. En tilstreber å tilby plass i ønsket barnehage, men kommunen anser det som et akseptabelt tilbud dersom en tilbys barnehageplass i den andre barnehagen. Følgende opptakskriterier gjelder i prioritert rekkefølge: 1. Barn med funksjonshemninger. 2. Barn med anbefalt plass fra barnevernet. 3. Barn fra hjem med sykdom eller spesielle sosiale vansker. 4. Barn med aleneforsørger som er yrkesaktiv eller er under utdanning. 5. Barn er sikret barnehageplass siste året før skolestart. 6. Barn fra språklige og kulturelle minoriteter prioriteres. 7. Barn med søsken som allerede har plass 8. Barn i familier der begge foresatte er yrkesaktive eller under utdanning prioriteres. Andre hensyn: o Flerfødsler (eks. tvillinger) o Barn som bor grisgrendt må få mulighet til kontakt med andre barn. o Eldre barn prioriteres framfor yngre ved ellers like forhold. o Søknader om endring prioriteres framfor nye søkere dersom de etter opptakskriteriene og andre hensyn står likt. 6.3 Søknad om barnehageplass Det kan søkes om plass 3, 4 eller 5 dager per uke. Søknad om barnehageplass skrives på fastsatt skjema, vedlagt nødvendig dokumentasjon. Søknadsfristen for hovedopptak er 1. mars. Nye barn starter opp i løpet av august. Det er supplerende opptak hele året. Ønskes endring av barnehagetilbudet, må det søkes om på eget endringsskjema. Søknadsfristen for endringer ved hovedopptak er 15. februar. 6.4 Søknad om endring av barnehageplass i løpet av barnehageåret Endringer kan søkes om i løpet av året. Ved reduksjon av plassen gjelder oppsigelsestiden (1 måned). 6.5 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist Søknader behandles tidligst 2 måneder før en ønsker plass. Krødsherad kommune har ordning med faste plasser for kommunens innbyggere. Kommunens barnehager kan gi tilbud til barn fra endt rettmessig fødselspermisjon til skolepliktig alder. 11

12 Tildelt plass kan sies opp skriftlig til sektor for oppvekst med 1 måneds frist. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden selv om den ikke benyttes. 7. ÅPNINGSTID Åpningstiden er fra kl til kl , mandag fredag. Barnehagene er stengt i jule- og nyttårshelgen og i de 3 arbeidsdagene i påskeuka. (Avvikling av sommerferie i kommunale barnehager i Krødsherad tas i denne omgang ut av revideringen av vedtektene og behandles som egen sak. Det er sendt ut en spørreundersøkelse til alle foresatte for å kartlegge behov for sommeråpen barnehage. Så snart denne kartleggingen er gjort, vil saken behandles gjennom barnehagenes rådsorganer, og til slutt legges fram for kommunestyret tidlig Det endelige utfall settes inn i vedtektene under punkt 7.) Barnehagene har 5 planleggingsdager per år til felles planleggingstid for personalet i barnehagene. Barnehagene holder stengt disse dagene. Så langt det lar seg gjøre, forsøkes planleggingsdagene lagt til skolenes planleggingsdager. 8. FORELDREBETALING Krødsherad kommunestyre fastsetter foreldrebetalingen ut i fra de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon fra og med 3. barn. Rabatten blir gitt til det barnet som har minst plass. Juli måned er fritatt for foreldrebetaling. Dersom en plass står ubetalt i mer enn 2 måneder, sies barnehageplassen opp. Det gis ikke tilbud om barnehageplass dersom foresatte skylder foreldrebetaling Gebyr ved for sen henting Det påløper gebyr ved for sen henting etter en skriftlig advarsel innenfor gjeldende barnehageår. Gebyret er kr 200,- per påbegynt halvtime. Gebyret blir tillagt oppholdsbetalingen. 8.2 Midlertidig stenging I tilfelle midlertidig stenging av barnehagen på grunn av uforutsette hendelser, reduseres betaling for plassen forholdsmessig når stengingen varer mer enn tre dager sammenhengende. Om barnehagen reduserer åpningstiden, gis det reduksjon i betalingen når summen av antall timer utgjør mer enn tre dager. Betaling for kost reduseres tilsvarende. 12

13 Krødsherad kommune er ikke økonomisk ansvarlig for tap de foresatte påføres som følge av at en kommunal barnehage blir midlertidig stengt. Dette gjelder tapt arbeidsfortjeneste og utgifter til dekning av alternative tilsynsordninger for barnet. 9. SYKDOM OG FRAVÆR Barnas fravær (sykdom og annet fravær) skal meldes til barnehagen fra 1. dag. Dersom dette ikke skjer, kan barnehagen etter en ukes fravær ta plassen opp til vurdering og eventuelt si den opp for å kunne gi plassen til andre søkere. Dette gjelder også dersom en plass benyttes uregelmessig over lengre tid uten spesiell grunn. Oppsigelsestid er 1 måned. Fritak for foreldrebetaling kan det søkes om vedlagt legeerklæring når et barn har vært borte fra barnehagen i 10 sammenhengende barnehagedager eller mer på grunn av sykdom (jfr. Barnehagenemndsvedtak nr. 12/83). 10. INTERNKONTROLL, KVALITETSUTVIKLING Barnehagene i Krødsherad følger internkontrollsystem etter gjeldende retningslinjer. Barnehagene skal med målbevisst styring og evaluering faglig og organisatorisk være i kontinuerlig videreutvikling. 11. SAMARBEID MELLOM BARNEHAGENE Det skal være et tett samarbeid mellom barnehagene: Felles ledermøter i oppvekstsektoren minst 8 ganger per år. 2-4 møter per år for de pedagogiske lederne i kommunen. 1 felles planleggingsdag per år for barnehagene. 12. EVALUERING AV VEDTEKTENE Disse vedtektene skal evalueres ved behov. 13

14 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: M75 Arkivsaknr.:08/894 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 TILKNYTNING TIL ALARMSENTRAL VESTVIKEN 110 Vedlegg: Selskapsavtale Saksopplysninger Krødsherad har tidligere vært tilknyttet alarmsentralen for 110 på Ringerike. Vi har tidligere mottatt varsel om at avtalen sies opp fra nyttår. Av driftsmessige årsaker ble vi overført til Søndre Buskerud allerede i juni, men fortsatt avtale med Ringerike. Fra vil vi være del av IKS Vestviken 110 som blir det nye navnet etter utvidelsen. Det finnes ikke aktuelle alternativer for alarmering fra 110 for Krødsherad. Kostnadene vil i forhold til avtalen med Ringerike øke med ca. kr 2,50 pr. innbygger, fra 23,50 til 26,00. Kommunen må kjøpe seg inn i det nye IKS. Dette er beregnet til en samlet pris på ca Prisen er med på å dekke nye lokaler og utstyr på politihuset i Drammen hvor politi, AMK og brann skal samlokaliseres i et pilotprosjekt. Kommunen vil også få noen inntekter da gebyrene til de objektene som har direkte varsling til 110 blir delt mellom Vestviken 110 og den aktuelle kommune. De årlige driftskostnadene forventes derfor å bli nøytrale i forhold til dagens kostnader. Rådmannen anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til kommunestyret: 1. Krødsherad kommune vil delta i IKS Vestviken 110. Selskapet blir etablert 1. januar 2009 og omfatter 26 kommuner. Den felles virksomheten for de 26 kommunene bli stiftet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. 2. Kommunestyret oppnevner som representant til representantskapet og.. som vararepresentant. 3. Krødsherad skyter inn en egenkapital på kr som utgjør kommunens eierandel. Utgiftene til egenkapitalinnskuddet dekkes med midelr fra disposisjonsfondet. 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre det som følger av denne saken og selskapsavtalen. 14

15 FORMANNSKAPET behandlet saksnr. 166/08 den Behandling: Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende: Oppnevning av representanter oversendes til kommunestyret. Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling med ordførers tillegg tiltres. 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: 611 &01 Arkivsaknr.:08/695 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 KOMMUNESTYRET /08 VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL Vedlegg: Forslag til vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. Saksopplysninger: Styret i Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell), ber rådmannen om å fremme forslag til vedtekter for fondet. Kommunestyret vedtok å innføre utbyggingsavtaler for alle reguleringsplaner og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplanen for Norefjell. Det ble da bestemt at bidrag fra utbyggerne skulle settes i et infrastrukturfond. Fondet skal brukes til å finansiere felles infrastruktur innenfor kommunedelplan for Norefjell. Fondet skal forvaltes av et styre som består av leder og 2 styremedlemmer oppnevnt av kommunestyret og 2 styremedlemmer som er valgt av bidragsytere. Styret hadde første styremøte i mai og der ble det blant annet arbeidet med å få på plass vedtekter. Vedtektene bygger blant annet på inngåtte utbyggingsavtaler og forarbeider som er gjort i formannskap og kommunestyret vedrørende utbyggingsavtaler og infrastrukturfond. Rådmannen foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling ovenfor kommunestyret: Kommunestyret godkjenner de framlagte vedtektene som vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Odd Henning Bentsen fratrådte som inhabil under behandlingen av saken. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. 20

21 KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Saken utsettes, for ytterligere utredning. Innstilling/vedtak: Saken utsatt 21

22 Forslag til vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. 1 Formål 2 Bidragsytere 3 Styret 4 Årsmøte 5 Stemmegivning på årsmøte 6 Ansvarsfordeling 7 Økonomi 8 Vedtektsendringer 1 Formål Forvaltning av Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell). a) Forvaltning av investeringsmidler Fondet skal planlegge og gjennomføre felles infrastrukturtiltak innen kommunedelplan for Norefjell, (KDPN). Dette skal finansieres med innbetalte bidrag til fondet. Prioritere rekkefølge for gjennomføring av tiltak. b) Forvaltning av driftsmidler Organisere tursti/skiløypenettet og annen felles infrastruktur innen KDPN, herunder å inngå avtaler om drift, sommer-, vintervedlikehold og tråkking av skiløyper. Alle nye selvstendige enheter (bnr., fnr., snr.) innenfor arealplaner med utbyggingsavtaler har forpliktet seg til å betale bidrag til fondet for antall dekar/antall enheter som bygges. I tillegg har alle nye selvstendige enheter, (bnr., fnr., snr.), forpliktet seg til å betale et årlig tilskudd til drift av felles infrastrukturtiltak. 2 Bidragsytere Grunneiere/utbyggere med vedtatte arealplaner innen KDPN som har inngått utbyggingsavtale med Krødsherad kommune, (KK), og som har betalt bidrag til IF Norefjell. Når det er innbetalt bidrag til infrastrukturfondet i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse i henhold til Plan- og bygningsloven har planområdet fått status som bidragsyter. 3 Styret 22

23 Styret består av en leder og fire styremedlemmer i tillegg er det to styremedlemmer uten stemmerett. Krødsherad kommunestyre oppnevner en leder og to styremedlemmer innen i kommunevalgåret og disse sitter i styret fram til neste kommunevalgår. Bidragsytere er representert med to styremedlemmer. Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen, det er ett styremedlem på valg hvert år. Norefjell Skisenter kan være representert med et styremedlem med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Brukere/turister kan være representert med et styremedlem med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Representanten oppnevnes av Drammens og Oplands turistforening og Krødsherad Idrettslag i fellesskap. Daglig leder forbereder styremøtene i samarbeid med styreleder. Daglig leder skal være styrets sekretær og sørge for at styrets vedtak blir iverksatt. 4 Årsmøte Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars. Årsmøtet er åpent for alle. Møtet har ingen annen formell myndighet enn å velge ett styremedlem. Møtet skal ha følgende dagsorden: Styrets beretning med oversikt over gjennomførte tiltak og regnskap. Valg av ett medlem til styret for IF Norefjell. Orientering om planer for inneværende år med budsjett. Møtet innkalles skriftlig til bidragsytere til IF Norefjell, med oppslag på Norefjell og annonse i lokalaviser. Gjennomføring av valg: Innen 15. februar sendes det ut informasjon til bidragsytere om antall stemmer og hvem som er stemmeberettigede. Bidragsyterne får da muligheten til å innstille en person fra hvert planområde til styremedlemsvervet. Informasjon om kandidatene sendes så ut, sammen med innkalling til årsmøte, til alle med stemmerett. På årsmøtet skal det velges et styremedlem blant disse kandidatene. 5 Stemmegivning på årsmøte 23

24 Antall stemmer regnes ut etter hvor mange enheter det er innbetalt bidrag for innen foregående år. Antall stemmer per bidragsyter. En stemme for hver påbegynte 50 enheter. I tillegg en stemme for næringsareal i reguleringsplanen. Ved stemmelikhet blir det omvalg mellom de med likt antall stemmer. Ved ny stemmelikhet blir det loddtrekning. 6 Ansvarsfordeling a) Styret forvalter IF Norefjell, herunder prioritering av rekkefølge for gjennomføring av infrastrukturtiltakene. b) KK administrerer IF Norefjell, herunder daglig ledelse, regnskap og revisjon. c) IF Norefjell administrerer drift og vedlikehold av infrastrukturtiltakene. Styret kan med KKs godkjenning overlate hele eller deler av det som framgår av punkt c) til andre. 7 Økonomi Renter og MVA blir overført IF Norefjell fra KK ved årets slutt. Renter og MVA skal beregnes både for investeringsmidler og driftsmidler. IF Norefjell kan ikke ta opp lån eller stille garantier for lån uten at KK godkjenner dette. Bidrag for antall dekar/antall enheter til IF Norefjell skal brukes til investeringer i felles infrastruktur innenfor KDPN. IF Norefjell dekker kostnader med administrasjon og regnskap etter fakturaer basert på timelister, eventuelt fremforhandlet fastpris mellom styret i IF Norefjell og tjenesteyter. 8 Vedtektsendringer Det er kun Krødsherad kommunestyre som kan endre vedtektene i IF Norefjell. 24

25 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anne Berit Narum Arkivnr.: 202 Arkivsaknr.:08/867 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SALDERING - FORVALTNINGSLÅN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Etter gjeldende regler blir innbetalte avdrag fra lånetakerne av forvaltningslån (dvs utlånte startlån og etableringslån) inntektsført i investeringsregnskapet. Videre blir avdrag kommunen betaler til Husbanken på lån tatt opp til slike utlån utgiftsført i investeringsregnskapet. Ved årsslutt vil det naturlig framkomme avvik mellom innbetalte avdrag til kommunen og betalte avdrag til Husbanken pga avvik i nedbetalingsplaner/løpetid, forsinkelser i innbetaling fra lånetakerne, og avskrivninger av lån gitt før som ikke kan dekkes av tapsfond. Ekstraordinære avdragsinnfrielser skal dessuten iht. Kommuneloven 50 nr 7 innbetales til Husbanken. Investeringsregnskapet skal i sin helhet finansieres/ inndekkes. I år der eventuell positiv saldo ad avdragsavvik forvaltningslån fremkommer, skal dette avsettes til bundet kapitalfond til inndekking av negativ saldo senere år. De siste års regnskaper viser imidlertid negative saldoer. For å kunne inndekke eventuell negativ saldo ved årsslutt sees det som hensiktsmessig å ha en årlig stående bevilgning på opptil kr ,- til dette formål. Bevilgningen avsettes fra kapitalfond (konto ). I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Det avsettes en buffer på kr ,- fra kapitalfond (konto ) til mulig oppdekking ved negativ saldo på prosjekt forvaltningslån. Ved behov for bruk av denne/deler av denne ved årsslutt, foretas tilsvarende påfylling av bufferen fra kapitalfond (eventuelt fra disposisjonsfond) for neste års budsjett. Dersom det er mulig å dekke negativ saldo med tidligere års positiv saldo på prosjektet, avsatt til bundet kapitalfond, så skal denne dekningsmåte benyttes. FORMANNSKAPET( ): Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. 25

26 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anne Berit Narum Arkivnr.: 202 Arkivsaknr.:08/865 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 RESTFINANSIERING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP 2008 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Iht. brev fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) av mai 2008 fremgår at det vil bli innkalt egenkapital i 2008 som ledd i videre styrking av selskapets soliditet. Satsene for innkalling av egenkapitalinnskudd er 0,3% av premiereserve pr for KLPs felles pensjonsordning og 0,6% av pensjonsgrunnlaget pr for pensjonsordningen for sykepleiere. Dette utgjør for Krødsherad kommune et samlet egenkapitalinnskudd 2008 på kr ,-. Viser for øvrig til K-89/07 for forklaring av nødvendigheten av egenkapitalinnskudd fra KLP. Iht. gjeldende regler skal egenkapitalinnskuddet utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres som et anleggsmiddel under aksjer og andeler. I investeringsbudsjettet iht. K-153/07 ble det budsjettert med kr ,- i egenkapitalinnskudd for 2008, mens det reelle innbetalte beløp ble kr ,-. Rådmannen vil anbefale at udekket beløp/ merutgift i forhold til budsjett på kr ,- oppdekkes fra kapitalfond (konto ). I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Merutgift i forhold til budsjett på kr ,- vedrørende egenkapitalinnskudd i KLP 2008,- dekkes med midler fra kapitalfond (konto ). FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. 26

27 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 280 Arkivsaknr.:08/831 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 EVERKETS FRAMTIDIGE INVESTERINGSOPPGAVER Vedlegg: Saksframlegg og vedtak i Everkstyresak 20/08. Saksopplysninger: Det vises til everkstyresaken. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Everkstyrets vedtak i Everkstyresak 20/08 tiltres som følger: 1. Styret slutter seg til everksjefens framstilling og legger til grunn en årlig avsetning på kr ,- pr. år i perioden til framtidig rehabilitering og nyinvesteringer. 2. Rehabilitering av høyspentnettet starter i Innføring av 2VK starter i Rehabilitering av mastetrafoarrangement sluttføres i Det bygges ned 4 stk. pr. år. 5. Det disponeres kr ,- til oppkjøp i Ramfoss så snart skattespørsmål er avklart. 6. Investering i biobrenselanlegg om dette er rentabelt, er ikke kalkulert. 7. Arbeidene utføres så langt som mulig av egne ansatte. 8. Kommunen og everket må gjennomgå kommunens uttak/bruk av everksmidler sett i lys av de investeringer everket står ovenfor. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Everksstyrets vedtak i sak 20/08 om framtidige investeringsprosjekter, tiltres. Når det gjelder framdriftsplanen må denne også tilpasses nedenstående. 27

28 Krødsherad kommune skal, som eier av Krødsherad Everk, årlig ha en tilførsel av totalt kr. 5 mill (avkastning + renter). Midlene overføres Krødsherad kommune i januar måned hvert år. Inkludert i dette beløp er renter fra til enhver tid gjeldende ansvarlig lån. Renteberegningen for dette er i henhold til vedtak, NIBOR + 0,5%. Det er opp til Everkets styre å planlegge drift og investeringstempo, herunder vurdere strømpris og nettleie, på en slik måte at eiers årlige uttak muliggjøres. Rådmannen får i oppdrag å sette opp beregning som viser at det er realistisk å ta ut kr. 5 mill årlig til ny behandling av saken den Innstilling/vedtak: Saken utsatt. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Inge Thorud (AP) foreslo følgende: Krødsherad kommune velger ikke å ta ut et fast beløp utover rentebeløpet på lån samt kontantuttak for evt. saldering av budsjettforslaget for Ved avstemming oppnådde ordførers forslag 4 stemmer, mens 1 stemme ble avgitt for representanten Thoruds forslag. Innstilling/vedtak: Formannskapets flertall (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden) innstiller: Ordførers forslag tiltres Formannskapets mindretall (Thorud) innstiller: Representanten Thoruds forslag tiltres. 28

29 KRØDSHERAD EVERKETS STYRE ADMINISTRASJONS BYGGET 20/08 VURDERING AV BEHOV FOR REHABILITERING AV HØYSPENTNETTET OG NETTSTASJONER, KOSTNADER I FORBINDELSE MED DETTE OG ANDRE KJENTE INVESTERINGER. Denne saken er belyst i everkstyret sak 11/96, 13/97, 13/00 og 4/08. Til grunn for nye vurderinger ligger følgende faktorer: Overføringskapasitet, reserveforhold, personsikkerhet, leveringssikkerhet, mekanisk/teknisk standard, alder, miljøhensyn og nye forskrifter fra NVE. Nett Nedenfor følger en oversikt over data på våre hovedinnmatinger: L2 Øst Ramfoss FeAl 35 Ramfoss Noresund Ø. Byggeår 1970 L3 Vest Ramfoss FeAl 70 Ramfoss Noresund V. Byggeår 1976 L1 Sandum FeAl 35 Sandum Noresund Byggeår 1972 L2 Sandum FeAl 25 Sandum Ringnes Byggeår 1971 Følgende linjer og kabler er også å betrakte som viktige forsyninger: Skeiet Norefjell FeAl 35 til Tørkop Byggeår 1975 FeAl 25 Tørkop til Norefjell Byggeår 1976 Noresund Ørgenvika FeAl 25 Byggeår 1974 Redalslinja FeAl 25 Byggeår 1990 Grimelidlinja FeAl 25 Byggeår 1993 Nore Haslerud 3 x 1 x 150 kabel Byggeår 1994 Norefjell Leineseter BLX 95 Byggeår Rishovd Tryterud BLX 50 Byggeår 1996 Hovedkabel fra Ramfoss til hovedlinja 3 x 1 x 150 Byggeår 1996 Everket Heia 3 x 1 x 95 kabel Byggeår

30 Planlagte viktige forsyninger Norefjell Bøseter 3 x 1 x 150 kabel 3000 m Byggeår 2008 Leineseter - Sigdal grense 3 x 1 x 150 kabel 2000 m Byggeår Det kan nevnes at tyngdepunktet for belastning i bygda er noe endret siden Belastningen i Norefjellområdet øker og den minker rundt industrien på Krøderen. Som det går fram av styresak 13/97 ble det vedtatt at investering nr. 3 og 4 i kraftsystemplan skulle bytte plass, d.v.s. at L2 Øst fra Ramfoss til Krøderen prioriteres først. Den strekningen er i dag ca. 37 år. Økonomisk levetid for slike linjer er 30 år. Teknisk levetid er 40 år. Vi foretok i 2007 en råtekontroll av 10 % av stolpene i vårt høyspentnett. Resultatet viste ingen fare for råte de neste 6 10 år. Nå i 2008 har vi foretatt en belastningsundersøkelse i nettet under Sandum Trafostasjon. Med dagens igangsatte utbygging vil ingen av våre linjer/kabler utsettes for full last. Konklusjonen angående rehabilitering av høyspentnettet er byggestart i Rehabiliteringen gjøres av egne folk i perioden Prioriteringer og kostnader med nye forsyninger og rehabilitering av gammel: 1. Norefjell - Bøseter ny 2008 bygges med PEX 150 3,5 km 2. L2 Øst Ramfoss Krøderen rehab bygges med BLX km 3. Sandum L1 Sandum Noresund rehab bygges med BLX km 4. L2 Øst Krøderen Noresund Ø rehab bygges med BLX km 5. Sandum L3 Vinkelheis Skeiet rehab bygges med FeAl 70 7 km 6. Sandum L2 Sandum Ringnes rehab bygges med BLX km 7. L3 Vest Ramfoss Noresund rehab bygges med BLX km 8. Leineseter Sigdal grense ny i 2012 bygges med PEX km 9. Skinnessund Frydenhaugbakken ny i 2015 bygges med PEX km 30

31 10. Ørgenvika Haslerud Ørgenvika rehab bygges med BLX km I tillegg til ovenfor nevnte strekninger er det endel avgreninger som må ombygges. Totalt har vi 91 km med høyspent luftnett og 38 km høyspent jordkabel. Årsaken til at linjer er foreslått byttet ut med linjer er de store merkostnadene omlegging til kabelnett vil medføre. Det er også mye større fleksibilitet i et luftnett. Følgende budsjettpriser eks. mva og renter i byggetiden gjelder i dag pr. km for aktuelle alternativer: FeAl 70 blank line med 12 m linjetrase km BLX 50 isolert line med 6 m linjetrase km BLX 150 isolert line med 6 m linjetrase km PEX 150 mm km kr pr. kr pr. kr pr. kr pr. Ombygging og nybygging av linjer/kabler med dagens budsjettpriser: 1. Norefjell Bøseter 3,5 km à kr ,- = kr ,- 2. L2 Øst Ramfoss Krøderen 5,0 km à kr ,- = kr ,- 3. Sandum L1 Sandum Noresund 4,0 km à kr ,- = kr ,- 4. L2 Øst Krøderen Noresund Ø 12,0 km à kr ,-= kr ,- 5. Sandum L3 Vinkelheis Skeiet 7,0 km à kr ,-= kr ,- 6. Sandum L2 Sandum Ringnes 10,0 km à kr ,-= kr ,- 7. L3 Vest Ramfoss Noresund V 18,0 km à kr ,-= kr ,- 8. Leineseter Sigdal grense 3,0 km à kr ,-= kr ,- 9. Skinnessund Frydenhaugbakken 2,0 km à kr ,-= kr ,- 10. Ørgenvikalinja Haslerud Ørgenvika 14,0 km à kr ,-= kr ,- Avgreininger fra hovedlinjer 21,0 km à kr ,-= kr ,- 31

32 000,- Investering i 2VK kr OED og NVE har planer for vedtak om innføring av to-vegskommunikasjon fra alle landets målere innen utgangen av De har signalisert at de vil komme med en kravspesifikasjon for et slikt system 1. halvår Før vi vet hvordan kravspesifikasjonene blir, er det vanskelig å beregne kostnaden. Men med bakgrunn i erfaring fra lignende prosjekter anslår everksjefen en budsjettkostnad på kr ,-. En investering i 2VK åpner muligheten for nye forretningsområder og spare driftskostnader. Nye forretningsområder kan være: Effektstyring for kunder. Styring av elektrokjeler og lys. Avlesning av vannmålere. Overvåkning av hytter. Utveksling av informasjon med kunder. Sparte driftskostnader på: Enklere saldooppgjør. Utveksling av målerverdier med eksterne leverandører. Avlesningskort. Porto. Effektivisering av fakturering. Nettplanlegging. Mindre strømtyveri. Kreative måleravlesninger. Bedre målernøyaktighet. Mer effektiv målerverdiinnsamling. Slipper å lese av 250 hytter. Jordfeil. Nye forretningsområder er vanskelig å beregne inntjening på, men everksjefen vil anslå kr ,- pr. år. Når det gjelder sparte driftskostnader kan det være snakk om kr ,- pr. år. Investering/rehabilitering av mastetrafoarrangement 32

33 DSB, gamle eltilsynet har pålagt alle nettselskap å forbedre sikkerheten ved maste-arrangement innen utgangen av Vi har valgt å bygge ned trafoene i mastefotkiosker da vi mener dette gir best person- og driftssikkerhet. Pr. i dag har vi 36 stk. mastearrangement å bygge ned. Kostnad pr. anlegg er kr ,-. Dette medfører en totalkostnad på kr ,- fram til Bygger ned 4 arrangement pr. år. Investering i større andel i Ramfoss Forhåpentligvis vil det innen 5 år være en avklaring angående de skattemessige forhold i forbindelse med å overta en større andel av Ramfoss. Det vil koste oss anslagsvis mill.kr å øke vår andel. Disse pengene må vi ha disponible slik at vi kan tilegne oss et større volum av rimelig kraft. Ramfoss står ovenfor store rehabiliteringer de neste 5 10 år. Det er snakk om å rehabilitere for mill.kr. Dette vil påvirke kostprisen på kraften vi kjøper fra Ramfoss, og gi oss mindre overskudd på krafthandel. Andre forhold Når det gjelder kommunens uttak av penger/bevilgning av everkets midler de siste 5 år er dette etter everksjefens syn foruroligende. Følgende har skjedd/vil skje: Rentekostnader på ansvarlig lån 2004, 05, 06, 07, ,- Utbytte 2004, 05, 06, ,- Ekstra skatt p.g.a. for høy rente på ansvarlig lån 2003, ,- Ekstra skatt p.g.a. for høy rente på ansvarlig lån 2005, ,- Ekstra skatt p.g.a. for høy rente på ansvarlig lån 2007 anslag ,- Finansiering av Sundestugua ,- Kabling Bjertnesfeltet ,- Dette er i snitt uttak av ca ,- pr. år ,- Det er viktig å utføre så mye som mulig av ovenstående arbeider med egne folk. Da beholder vi kompetansen i everket og gir alle ansatte utfordringer. Det vil samtidig være lettere å rekruttere folk ved behov når vi kan tilby utfordrende oppgaver. Dagens reguleringsperiode på nettet er nå 2 år. Dette medfører at våre kostnader i 2007 legges til grunn for den ramme vi får i

34 Organiseringen av everket med kraft, nett, fiber og entreprenørvirksomhet er en veldig gunstig måte å organisere seg på. Det kreves en balansegang slik at vi fortsatt kan være effektive. Det er viktig å være effektive da dette gjør seg utslag i at vi får større ramme for nettdriften. Vi har de seinere år vært et av landets mest effektive nettselskap målt av NVE i forhold til alle andre nettselskap. Etter everksjefens syn er det veldig viktig å ha egenkapital til å takle de investeringene som kommer fram til Utover ovenstående kjente investeringer vil det helt sikkert være andre investeringer som også må gjøres, men som vi i dag ikke har oversikt over. Kjente investeringer Nedbygging av mastetrafoer , ,- Innføring av 2VK Oppkjøp i RK , , , , ,- Rehabiliterin g av linjer , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- = ,- 34

35 Økonomi Totalkapital pr fond og bank kr ,- Av dette trenger vi til enhver tid å ha til drift kr ,- Disponibelt til rehabilitering/nybygg kr ,- Kostnad med rehabilitering nett kr ,- Kostnad med 2VK kr ,- Kostnad med mastetrafoarrangement kr ,- Kostnad med oppkjøp i Ramfoss kr ,- Totalt finansieringsbehov kjente prosjekter kr ,- kr ,- Rest å finansiere kr ,- Som regnestykket viser vil det være behov for ytterligere kr ,- for å gjennomføre nødvendige investeringer og rehabilitering i perioden Ved å avsette 2,5 mill.kr pr. år i 15 år (t.o.m. 2022) vil vi få kr ,-. Investeringer utover ovenstående må dekkes med avskrivninger. Det er meget viktig at styret slutter opp om det det legges opp til her da det er en videreføring av godt arbeid gjennom nesten 90 år. Det er viktig å etterlate seg det man har forvaltet i like god eller bedre stand enn det man overtok. Det skylder vi våre etterfølgere. Everksjefen viser til ovenstående og innstiller ovenfor everkstyret: Styret slutter seg til everksjefens framstilling og legger til grunn en årlig avsetning på kr ,- pr. år i perioden til framtidig rehabilitering og nyinvesteringer. - Rehabilitering av høyspentnettet starter i Innføring av 2VK starter i Rehabilitering av mastetrafoarrangement sluttføres i Det bygges ned 4 stk. pr. år. - Det disponeres kr ,- til oppkjøp i Ramfoss så snart skattespørsmål er avklart. - Arbeidene utføres så langt som mulig av egne ansatte. - Alt finansieres med egenkapital og avskrivninger. 35

36 - Kommunen og everket må gjennomgå kommunens uttak/bruk av everksmidler sett i lys av de investeringer everket står ovenfor. Enstemmig vedtak: 1. Styret slutter seg til everksjefens framstilling og legger til grunn en årlig avsetning på kr ,- pr. år i perioden til framtidig rehabilitering og nyinvesteringer. 2. Rehabilitering av høyspentnettet starter i Innføring av 2VK starter i Rehabilitering av mastetrafoarrangement sluttføres i Det bygges ned 4 stk. pr. år. 5. Det disponeres kr ,- til oppkjøp i Ramfoss så snart skattespørsmål er avklart. 6. Investering i biobrenselanlegg om dette er rentabelt, er ikke kalkulert. 7. Arbeidene utføres så langt som mulig av egne ansatte. 8. Kommunen og everket må gjennomgå kommunens uttak/bruk av everksmidler sett i lys av de investeringer everket står ovenfor. Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling. 36

37 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 200 Arkivsaknr.:08/892 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 RENTEFASTSETTELSE ANSVARLIG LÅN KRØDSHERAD EVERK Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I K-sak 107/03 ble følgende vedtak fattet: Det etableres et ansvarlig lån på kr med virkning fra Beløpet tas ut av egenkapitalen og lånes umiddelbart tilbake til Krødsherad Everk KF som et ansvarlig lån fra Krødsherad kommune. I K-sak 131/07 ble følgende vedtak fattet: Låneavtalens punkt 4 første avsnitt andre setning, om ansvarlig lån mellom Krødsherad kommune og Krødsherad everk KF endres som følger: Rentesatsen fastsettes årlig innen utgangen av det aktuelle regnskapsåret. Avtalens punkt 4 lyder således som følger: Lånet forrentes etterskuddsvis med en rentesats på mellom 0% og 12% rente etter nærmere avtale mellom partene. Rentesatsen fastsettes årlig innen utgangen av det aktuelle regnskapsåret. Rådmannen vil anbefale at rente for året 2007 settes til 8,57 %, dette gir en rentesum, stor kr ,-. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale at kommunestyret fatter slikt vedtak: Renten på ansvarlig lån kr settes for 2007 til 8,57 %. 37

38 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 026 Arkivsaknr.:08/895 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 TILBAKEFØRING FORDRING TUNG BRUKER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Viser til NOTE 4 - Årsregnskap Ordlyden i noten var som følger; MANGLENDE INNBETALING AV REFUSJONSBELØP AD KNYTTET TIL KOSTNAD I FORBINDELSE MED BRUKER AV BARNEBOLIG (del av balansen 2.13) Krødsherad kommune hadde i 2005 en ekstraordinær utgift i forbindelse med en tung bruker, totalt kr ,-. Hele beløpet ble utgiftsført i 2005 på konto Dette var en tvistesak mellom Krødsherad kommune og to andre kommuner. Krødsherad kommunes advokat anbefalte kommunen å dekke hele regningen med forbehold om at betaling av regningen ikke innebar noen erkjennelse av endelig betalingsansvar i saken. I henhold til Sosial- og helsedirektoratets bestemmelser kunne det søkes om tilskudd til den tunge brukeren. Søknadsfristen her var i vårhalvåret Rundskriv fra departementet tilkjennega at det var den kommunen som hadde fattet enkeltvedtaket som skal skulle søke refusjon. Dette tilsa at det var Sigdal kommune som skulle søke refusjon og videreformidle mottatt refusjonsbeløp til Krødsherad kommune. Utestående fordring ovenfor Sigdal kommune på kr ble i 2005 inntektsført på konto ut fra et forsiktighetsprinsipp pga noe usikkerhet rundt rett refusjonsbeløpet. Eventuell høyere refusjon enn fordringsført skulle ved utbetaling bli tilført disposisjonsfondet, jf. note Refusjonskrav ble sendt Sigdal kommune Totalt beløp etter nærmere beregning er kr ,-. Sigdal kommune var ikke enig i kravet og overførte kr ,- til Krødsherad kommune jf. brev av Krødsherad kommune opprettholdt sitt restkrav på kr ,-mot Sigdal kommune jf. Brev av Sigdal kommune sa seg så si enig i 2004 kravet, og overførte kr ,- jf. brev av Imidlertid er Sigdal ikke enig i kravet for

39 Pr står kr ,- oppført som fordring i Krødsherad kommunes regnskap. Dette som rest av totalt fordringsført kr ,- i Ut fra eksisterende usikkerhet vedrørende utfallet av saken ble det valgt ikke å fordringsføre kravøkningen på kr ,- i Krødsherad kommune ser ennå ikke denne saken som avsluttet. Ingen av kommunene har rapportert brukeren inn som P.U. bruker og trekk i forhold til utbetaling i rammetilskudd skal således ikke være foretatt i forbindelse med utbetalingen til Sigdal kommune. Rådmannen vil nå oversende saken til departementet å anmode om at de kan foreta en uhildet vurdering av saken og fastsette det endelige refusjonsbeløp som Krødsherad kommune er berettiget til. På dette grunnlag opprettholdes fortsatt det fordringsførte beløp til Sigdal kommune. Saken har blitt forelagt departementet, som mener dette er en sak mellom kommunene, og således ikke tar stilling. Utsiktene for en løsning i favør Krødsherad kommune synes dårlige. Rådmannen vil derfor foreslå at gjenstående fordringsbeløp kr ,- tilbakeføres/belastes PU. Delvis oppdekning av tilbakeføringen foreslås foretatt med tidligere overskytende avsetninger feriepenger konto kr ,99. Resterende beløp kr ,- kan eventuelt dekkes fra disposisjonsfond Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Gjenstående fordringsbeløp kr ,- tilbakeføres. Oppdekning av tilbakeføringen foreslås foretatt med tidligere overskytende avsetninger feriepenger konto kr ,99. Resterende beløp kr ,01 dekkes over driftsbudsjettet for FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. 39

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Krødsherad kommune Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Gjeldende fra 01.08.2016 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak 07.11.1978

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 Vallerstua barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 - 1 - VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 1. EIERFORHOLD Gulspurven familiebarnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S, Dr. Holmsvei 3, 0787

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som VEDTEKTER FOR BAMSEBO BARNEHAGE AS Revidert utgave desember 2007 Revidert utgave mars 2009 Revidert utgave mars 2010 Revidert utgave januar 2011 Revidert utgave juni 2011 Revidert utgave februar 2012 Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 - 1 - VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 1. EIERFORHOLD Rødstrupen barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S,. Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 Bekkelaget menighetsråd har fastsatt disse vedtekter for Bekkelaget Menighets Barnehage i samsvar med Barnehageloven av 17.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEBO BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BARNEBO BARNEHAGE VEDTEKTER FOR BARNEBO BARNEHAGE Disse vedtekter trer i kraft 24.08.2011 og erstatter vedtektene av 20.09.2007. 1 BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagens formål er i henhold til Lov om barnehager, 1 Formål: Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE.

VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE. VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE. RÆLINGEN KIRKELIGE FELLESRÅD HAR MØTE DEN 30.01.07 MED ENDRINGER 18.11.2014 FASTSATT DISSE VEDTEKTENE FOR PETRINE BARNEHAGE I MEDHOLD MED LOV OM BARNEHAGER

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/224-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Jon Bjørndal Dato: 31.01.2012 Endringer av vedtekter for barnehagene. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere Vedtekter for Barnas Barnehage Endret av eiere 22.08.17 Vedtekter Barnas barnehage 1. Forvaltning av barnehagen. Barnas barnehage AS eies og drives av Ann-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen. Barnehagen

Detaljer

henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter)

henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter) Vedtekter for Karveslettlia barnehage SA i henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter) 1 Eierforhold Karveslettlia barnehage SA er et samvirkeforetak. 2 Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE Siste endret 17.06.2015 1. EIERFORHOLD OG OMFANG Betel Menighetssenter står som eier og er ansvarlig for driften av Betel barnehage. Den skal drives i samsvar med de lover

Detaljer

Vedtekt for kommunal barnehage

Vedtekt for kommunal barnehage Vedtekt for kommunal barnehage Kommunestyrets vedtak 2. februar 2016 Erstatter kommunestyrets vedtak 13. mai 2014 1. Formål Siljan kommunes barnehage drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS Revidert sept. 2015 1. EIERFORHOLD. Glendrange barnehage as er en privat barnehage og eies av Synnøve og Anders G. Glendrange 2. FORMÅL Jf. Barnehagelovens 1 Barnehagen

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Lilja familiebarnehage. Barnehagen består av to avdelinger. En i Grinistubben 2 og en avdeling i Grinistubben 6. Familiebarnehagen

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal gi opplysninger som er av betydning for

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad

Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad Trøgstad kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad 13.12.2016 Gjeldende fra 01.01.2017 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 12.12.2012 Revidert Kommunestyret 25.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE 1 EIERFORHOLD Barnehagene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. I HENHOLD TIL LOV OM BARNEHAGER ER DET BARNEHAGENS EIER SOM SKAL FASTSETTE VEDTEKTENE. Det vises til 7,4 ledd. VEDTEKTENE ER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KORRIGERT PER 01.05.2004 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak 07.11.1978 og 18.10.1979.

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Rennebu

Vedtekter for barnehagene i Rennebu 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 25.august 2011 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE I henhold til Barnehageloven 7 Rev. 22.06.17 1 Innhold 1. Eierforhold... 3 2. Daglig leder... 3 3. Formål og verdigrunnlag... 3 3.1 Særlig formål... 3 4.

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

Salamanderskogen Barnehage SA

Salamanderskogen Barnehage SA Vedtekter for Henvisning: Barnehageloven 7 Vedtektene ble gjort gjeldende fra 01.01.13, grunnet overgang til SA, jfr vedtak.årsmøte den 04.12.12 Reviderte vedtekter ble vedtatt på årsmøte den 3. november

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.05.2012 1. Organisasjon De kommunale barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune.

Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. forvaltningsressurser. Vedtekter for kommunale barnehager i Bjugn Kommune Vedtatt av Bjugn kommunestyre 14.12.2001 Revidert av hovedutvalg for Oppvekst og

Detaljer

VEDTEKTER FOR MÅLTROSTEN BARNEHAGE, Måltrostveien 6, 0786 Oslo. Pr 5. februar 2015

VEDTEKTER FOR MÅLTROSTEN BARNEHAGE, Måltrostveien 6, 0786 Oslo. Pr 5. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR MÅLTROSTEN BARNEHAGE, Måltrostveien 6, 0786 Oslo. Pr 5. februar 2015 Måltrosten barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie Lahn

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KONGEØRNEN BARNEHAGE, Dr. Holmsvei 3, 0787 Oslo. Pr 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR KONGEØRNEN BARNEHAGE, Dr. Holmsvei 3, 0787 Oslo. Pr 2. februar 2015 - 1 - VEDTEKTER FOR KONGEØRNEN BARNEHAGE, Dr. Holmsvei 3, 0787 Oslo. Pr 2. februar 2015 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S, Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie Lahn Røhnebæk

Detaljer

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen VEDTEKTER STEINBERGET FAMILIEBARNEHAGE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ EIERFORHOLD : ~~~~~~~~~~~~~~ Steinberget -familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt ajourført i humanitært styre 25.01.2011 1. OMFANG...3 2. ADMINISTRASJON...3 3. LOV, FORSKRIFT OG RAMMEPLAN...3 4. MÅL...4 5. SAMARBEIDSUTVALG (SAU) OG FORELDRERÅD...4

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av DRU 01.06.16 INNHOLD Punkt Tekst Side 01 Eierforhold - forvaltning 3 02 Formål 3 03 Lovverk 3 04 Barnehagenes innhold 3 05 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER AS

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER AS VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER AS BRS BARNEHAGENE 1 EIERFORHOLD BRS Barnehagene er private barnehager, som er avdelinger under Bergen Racketsenter AS. Disse barnehagene er: Senterhagen

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år.

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år.

Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år. VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Revidert av Stine Moen og Stine Rogne 29.1.14 Vedtektene skal signeres sammen med kontrakt om plass i barnehagen før barnet starter. 1.Eierforhold Tusseladden

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FAUSKE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret Sak 59/16 15.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2015 2019 1. EIERFORHOLD Disse vedtektene gjelder for

Detaljer

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no VEDTEKTER 2015/2016 www.grenaderstubben.no VEDTEKTER FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE AS (Fastsatt av styret 01.08.2015) 1 INNLEDNING (Jfr. barnehagelovens 7) Vedtektene gjelder for Grenaderstubben Barnehage

Detaljer

Tingvoll kommune. Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra , Vedtatt av kommunestyret den

Tingvoll kommune. Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra , Vedtatt av kommunestyret den Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra 15.08.13, Vedtatt av kommunestyret den 23.05.2013) 1.Eierforhold / forvaltning: 7 Barnehageiers ansvar Barnehageeier skal drive virksomheten

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE.

VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE. VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Barnehagevedtekter for Nesbru barnehage

Barnehagevedtekter for Nesbru barnehage Barnehagevedtekter for Nesbru barnehage Vedtatt på årsmøte den 02.03.2016, sist endret den 02.03.2016 1 Eier Nesbru Kvinne- og familielag, et lag tilknyttet Norges Kvinne- og familieforbund, eier Nesbru

Detaljer

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Husebygrenda familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn i alderen 0 til 5 år. Eier er selvstendig næringsdrivende. Eier

Detaljer

Vedtekter. for BALTAZAR BARNEHAGE

Vedtekter. for BALTAZAR BARNEHAGE Vedtekter for Vedtatt av Menighetsrådet i Tangen menighet 12.05.2014 Side 1 av 7 Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 4 2 Formål... 4 3 Opptaksmyndighet... 4 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Vedtekter for Furumoen Barnehage

Vedtekter for Furumoen Barnehage 1. Forvaltning Vedtekter for Furumoen Barnehage Vedtektene er gjeldende fra 1. mars 2015 Furumoen barnehage eies og drives av Marisko Stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager som ble opprettet av Alstadhaug

Detaljer

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 89/09 Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 16.12.2009 SVAR PÅ HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - ENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MOSKENES KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MOSKENES KOMMUNE. 1. EIERFORHOLD OG FORVALTNING 1. Moskenes kommune eier og driver Reine og Sørvågen barnehage. 2. Tiltak som reguleres av Lov om barnehager ligger til formannskapet 3. Administrasjonutvalget er tillsettingsorgan

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon. Informasjon manifest mot mobbing. Til stede

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 VEDTEKTER for kommunale barnehager i Bærum Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 1. Eierforhold Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Bærum kommune. 2. Formål Barnehageloven

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen Førskolelærer har det pedagogiske ansvaret

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen Førskolelærer har det pedagogiske ansvaret VEDTEKTER STEINBERGET FAMILIEBARNEHAGE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ EIERFORHOLD : ~~~~~~~~~~~~~~ Steinberget -familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtatt av Kommunestyret den 24.05.11, Ks-11/20 Vedtektene gjelder for alle kommunale barnehager i Stor-Elvdal kommune, jfr. Lov om barnehager 7. 1.

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

Vedtekter for Salamanderskogen Barnehage SA Henvisning: Barnehageloven 7

Vedtekter for Salamanderskogen Barnehage SA Henvisning: Barnehageloven 7 Vedtekter for Henvisning: Barnehageloven 7 EIERFORHOLD STYRE SAMARBEIDSUTVALG Salamanderskogen barnehage SA ligger på Fjellstrand i Nesodden Kommune. Barnehagen drives som samvirkeforetak. Henviser til

Detaljer

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 2015 VEDTEKTER FOR HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA 1 Eier Vedtektene gjelder for Hvitsten Naturbarnehage

Detaljer

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet.

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Vedtatt i Hol kommunestyre, sak 47/14, 25.06.2014. 1 FORVALTNING Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN 1. Eier Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eier og driver Spiren barnehage, Trondheim, gjennom NLM-barnehagene AS. Styret for aksjeselskapet er ansvarlig organ

Detaljer

2. ORGANISERING a) Politisk tilknytting Tjenesteutvalget har det overordna ansvaret for barnehagesaker.

2. ORGANISERING a) Politisk tilknytting Tjenesteutvalget har det overordna ansvaret for barnehagesaker. Vedtekter For Barnehagene i Audnedal Kommune (Gjeldende etter vedtak i Tjenesteutvalget 19.11.15) 1. EIERFORHOLD Byremo barnehage og Konsmo barnehage eies og drives av Audnedal Kommune. Audnedal kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA Vedtatt på stiftelsesmøte den 14.05.1991, sist endret 24.6.2014. 1 SAMMENSLUTNINGSFORM OG FORETAKSNAVN Sammenslutningen er et samvirke med foretaksnavn Sommerly barnehage

Detaljer

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål Vedtekter 1. Eierforhold Steinvegen barnehage AS er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år. Steinvegen barnehage AS er et aksjeselskap, med to aksjonærer. Dette er Lena Sneeggen og Janne Helen Løkken

Detaljer

Berg kommune. Vedtekter for kommunale barnehager

Berg kommune. Vedtekter for kommunale barnehager Berg kommune Vedtekter for kommunale barnehager Vedtatt av formannskapet 17.10. 2017 1 FORMÅLSBESTEMMELSE Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal Vedtekter for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 40/13 2013 og Kommunestyret i sak 84/2013 1 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives

Detaljer

Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage

Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage Eierforhold Solstrålen familiebarnehage er en privat barnehage med opp til 10 plasser for barn i alderen 0-3 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold:

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: Familiebarnehagens navn er Løkka familiebarnehage, er organisert som et privat foretak og eid av Grete Mortensen. Barnehagen drives av eieren,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER 1. OMFANG... 3 2. ADMINISTRASJON... 3 3. LOV, FORSKRIFT OG RAMMEPLAN... 3 4. FORMÅL 1 - BARNEHAGELOVEN... 4 5. SAMARBEIDSUTVALG (SAU) OG FORELDRERÅD... 4 6. FORELDREBETALING/MODERASJON/FRIPLASSER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014 VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE PÅ NES I HEDMARK Revidert 02.08.2014 1 FORMÅL 1.1 Verdigrunnlag Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen.

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. 2 Formål Barnehagens formål er å eie og drive barnehage i Bærum

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER BRS BARNEHAGENE 1 EIERFORHOLD BRS Barnehagene er private barnehager, som er avdelinger under Bergen Racketsenter AS. Disse barnehagene er: Senterhagen Barnehage

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 04.12.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Lunner

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Lunner VEDTEKTER for kommunale barnehager i Lunner Tidligere vedtatt: K-sak 12.02.85, K-sak 46/86, Bn-sak 5/88, K-sak 32/89, 10/90, 13/91, 89/91, 95/93, 91/94, O/O-sak 5/95, 63/98, K-sak 3/99, O/O-sak 1/01, Utv.utv.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager Vedtekter for kommunale barnehager Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, jfr. barnehageloven

Detaljer