MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører) Møtt Asle Bøe Møtt Odd Henning Bentsen Møtt Leif Erik Lesteberg Ikke møtt Bjørn Sorteberg Møtt Nils Ole Fladhus Møtt Inger Merete Bjerkerud (varaordfører) Møtt Thor Ole Rimejorde Møtt Åse Marit Hovden Møtt Ove Jokerud Møtt Møtende varamedlemmer: Fratrådte som inhabil i sakene 135 og 139 Tine V. Welstad Møtt Inge Thorud Møtt Gustav Kalager Møtt Fratrådte som inhabil i sakene 126 og 127 Roy Heia Møtt Helene Øverby Forfall Linda Aaskjær Eli Marie Hanserud Per Kristensen Møtt Møtt Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Førstekonsulent Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 16 til stede. Behandlede saker: Fra sak 118/08 til sak 139/08 Møtet slutt kl

2 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 118/08 08/919 FOLKETS TALERSTOL /08 08/898 BJØRNSONJUBILEUM /08 08/897 MØTEPLAN FOR KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAPET I /08 08/882 REVIDERING AV VEDTEKTER I KOMMUNALE BARNEHAGER A10 &00 122/08 08/894 TILKNYTNING TIL ALARMSENTRAL VESTVIKEN 110 M75 123/08 08/695 VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL 611 &01 124/08 08/867 SALDERING - FORVALTNINGSLÅN /08 08/865 RESTFINANSIERING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP /08 08/831 EVERKETS FRAMTIDIGE INVESTERINGSOPPGAVER /08 08/892 RENTEFASTSETTELSE ANSVARLIG LÅN KRØDSHERAD EVERK /08 08/895 TILBAKEFØRING FORDRING TUNG BRUKER /08 08/886 ÅRSAVGIFT FOR VANN 231 M20 130/08 08/890 ÅRSAVGIFT FOR KLOAKK M30 131/08 08/893 FULLMAKT TIL BUDSJETTJUSTERINGER /08 08/896 OVERFØRINGER - OPPDEKKING INVESTERINGER /08 08/902 BUDSJETTJUSERING LØNNSPOSTER /08 08/903 SENIORPOLITISKE TILTAK /08 08/923 KOMMUNAL GARANTI FOR BYGGELÅN TIL NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP /08 08/624 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN /08 08/920 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER /08 08/921 EVENTUELT /08 08/932 LÅNEGARANTI - VILLA FRIDHEIM 256

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:08/919 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: FOLKETS TALERSTOL Ingen har meldt sin tilstedeværelse på Folkets talerstol på dette møtet. Imidlertid skal kulturprisen 2008 deles ut til Kryllingen 4H. KOMMUNESTYRET( ): Kulturprisen for 2008 ble utdelt til styret i Kryllingen 4H. Wiel Bjerkerud orienterte litt om drift og virke i Kryllingen 4H.

4 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 153 Arkivsaknr.:08/898 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: BJØRNSONJUBILEUM Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det vises til ordførerens tidligere muntlige orientering til formannskapet om at han hadde gitt tilsagn om tilskudd til historielaget i forbindelse med Bjørnsonjubileet på Villa Fridheim sommeren Regningene er mottatt av Krødsherad kommune og utgiftsført over kulturbudsjettet med totalt kr ,-. Det er ikke dekning på kulturbudsjettet for tilskudd i denne størrelsesorden. Rådmannen anmoder derfor om myndighet til å foreta oppdekning innenfor totalbudsjettet for Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende forslag overfor kommunestyret. Rådmannen gis fullmakt til å finne dekning for arrangementsutgiften for Bjørnsonjubileet, toalt kr ,-. innenfor det totale driftsbudsjett for KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Rådmannen gis fullmakt til å finne dekning for arrangementsutgiften for Bjørnsonjubileet, totalt kr ,-. innenfor det totale driftsbudsjett for 2008.

5 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:08/897 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: MØTEPLAN FOR KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAPET I 2009 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Administrasjonen vil foreslå følgende møteplan for 2009: Formannskap (Møtestart kl. 09) Kommunestyre (Møtestart kl. 19) Januar 22.jan. 5.feb. Februar 26.feb. Mars 19.mar Dialogmøte 26. mars April 30.apr 16.apr Mai 28.mai Juni 11.jun 25.jun Juli August 27. aug. September 10. sept. Dialogmøte 3. sept., 24. sept. Oktober 29. okt. Arbeidsmøte budsjett 15. okt. November Arbeidsmøte budsjett 5. nov. 26. nov. Desember 3. des. (m/ budsjett) 17. des. (m/ budsjett) I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Møteplan for 2009 vedtas som følger: Formannskap (Møtestart kl. 09) Kommunestyre (Møtestart kl. 19) Januar 22.jan. 5.feb. Februar 26.feb. Mars 19.mar Dialogmøte 26. mars April 30.apr 16.apr

6 Mai 28.mai Juni 11.jun 25.jun Juli August 27. aug. September 10. sept. Dialogmøte 3. sept., 24. sept. Oktober 29. okt. Arbeidsmøte budsjett 15. okt. November Arbeidsmøte budsjett 5. nov. 26. nov. Desember 3. des. (m/ budsjett) 17. des. (m/ budsjett) FORMANNSKAPET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Kommunestyremøtet 24 september flyttes til 23. september. Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling med ordførers endring tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Møteplan for 2009: Formannskap (Møtestart kl. 09) Kommunestyre (Møtestart kl. 19) Januar 22.jan. 5.feb. Februar 26.feb. Mars 19.mar Dialogmøte 26. mars April 30.apr 16.apr Mai 28.mai Juni 11.jun 25.jun Juli August 27. aug. September 10. sept. Dialogmøte 3. sept., 23. sept.(onsdag) Oktober 29. okt. Arbeidsmøte budsjett 15. okt. November Arbeidsmøte budsjett 5. nov. 26. nov. Desember 3. des. (m/ budsjett) 17. des. (m/ budsjett)

7 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 &00 Arkivsaknr.:08/882 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: REVIDERING AV VEDTEKTER I KOMMUNALE BARNEHAGER Vedlegg: Forslag til reviderte vedtekter for Krøderen barnehage og Noresund barnehage Saksopplysninger: I Barnehagelovens 7 fastslås at barnehageeier skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalg og åpningstider. Krødsherad kommunestyre er formelt barnahageeier for de kommunale barnehagene. Vedtektene for de kommunale barnehagene i Krødsherad ble sist revidert i 2004, og de ble gjort gjeldende fra Oppvekstsektoren har høsten 2008 gjennomgått vedtektene med tanke på ajourføring, justeringer og tilpasninger. Prosessen har vært drevet administrativt, og med innspill fra arbeidstakerorganisasjonene. Disse har så blitt hensyntatt i den videre prosessen.det omforente utkastet har så vært på høring i barnehagenes rådsorganer og Samarbeidsutvalg. Disse sluttet seg i helhet til forslaget. De reviderte vedtektene er noe mer ordrike enn de gamle. Administrasjonen er av den formening at de er mer brukervennlige, og at de i større grad enn de gjeldende vedtektene tilfredsstiller kravene i Barnehageloven. Til de enkelte punktene i forslaget: Punkt 1 Ingen endring Punkt 2 Det presiseres at det skal utarbeides årsplaner for den pedagogiske virksomheten.paragraf 1 i Lov om barnehager (Om formålet med barnehagen) er under endring. Ifølge Stortingets kalender skal saken sluttbehandles Innstilling fra Familie- og kulturkomiteen er innarbeidet i teksten i kursiv. Denne vil bli justert etter at Stortinget har ferdigbehandlet saken. For øvrig ingen endringer i punkt 2. Punkt 3 Ingen endringer.

8 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6.1 Punkt 6.2 Punkt 6.3 Punkt 6.4 Punkt 6.5 Den fastslås en grunnbemanning pr. avdeling. Denne er i tråd med den praksis kommunen har hatt. Ingen innholdsmessige endringer i rådsstrukturen. Endring 1: Styrer for privat barnehage blir også medlem av opptaksnemda. Det samme gjelder konsulent ved oppvekstkontorer. Endring 2: I gjeldende vedtekter er kommunestyret klageinstans. I henhold til Barnehagelovens forskrift 8 skal kommunens klageorgan være klageinstans. Vedtektene endres derfor til at formannskapet er klageinstans. En tydeligere prioritering av opptakskriterier enn i gjeldende vedtekter. Det fastslås dessuten at det må betraktes som akseptabelt å få barnehageplass i kommunen, og ikke nødvendigvis i ønsket barnehage. Endring 1: Tilbud om barnehageplass 2 dager pr. uke tas ut. Det benyttes i svært liten grad. Dessuten er det ønskelig at barn som er i barnehagen, er der minimum 3 dager pr. uke. Endring 2: De som allerede har plass får muligghet til å be om endring av plassen før hovedopptak for nye barn. Denne praksis har vært fulgt siste år, men har ikke vært innarbeidet i vedtektene. En fleksibel praksis. En tydeliggjøring av praksis. Det fastslås dessuten at det bare er kommunens egne innbyggere som har rett til fast plass. Punkt 7 Åpningstiden er justert etter vedtak i kommunestyre Avvikling av sommerferie i kommunale barnehager i Krødsherad tas i denne omgang ut av revideringen av vedtektene og behandles som egen sak. Det foregår en kartlegging av behov for sommeråpen barnehage. Så snart denne er gjort, vil saken behandles gjennom barnehagenes rådsorganer, og til slutt legges fram for kommunestyret tidlig Det endelige utfall settes inn i vedtektene under punkt 7. Punkt 8 Punkt 8.1 Punkt 8.2 Punkt 9 Punkt 10 Punkt 11 Punkt 12 Endring: Søskenmoderasjon for barn 2 endres fra 50 % til 30 %. Forskrift for foreldrebetaling åpner for at slik endring kan gjøres. Med dagens barnegruppe vil pr tilsammen 18 barn berøres av en slik omlegging. Dette representerer en årlig merinntekt for kommunen på kr. Nytt: Innføring av faste prosedyrer, samt gebyr ved for sein henting av barn. Nytt punkt i vedtektene. Nytt: Presisering av rutiner ved fravær. Nytt: Kvalitetsutvikling er tatt inn i punktet. Nytt punkt i vedtektene Nytt punkt i vedtektene Oppvekstsektoren ønsker at de reviderte vedtektene gjøres gjeldende fra , men med følgende unntak: Punkt 6.2 fra hovedopptak Punkt 6.3 fra Punkt 7 behandles som egen sak, og gjøres gjeldende fra endelig vedtak er fattet i kommunestyret.

9 Rådmannen viser til foranstående og anbefaler at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Forslag til reviderte vedtakter for de kommunale barnehagene vedtas, og gjøres gjeldende fra , med følgende unntak: Punkt 6.2 gjøres gjeldende fra hovedopptak Punkt 6.3 gjøres gjeldende fra Punkt 7 behandles som egen sak, og gjøres gjeldende fra endelig vedtak er fattet i kommunestyret. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide evt. vedtatte endringer i vedtektene uten at vedtektene som helhet må legges fram til ny politisk behandling. FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Forslag til reviderte vedtakter for de kommunale barnehagene vedtas, og gjøres gjeldende fra , med følgende unntak: Punkt 6.2 gjøres gjeldende fra hovedopptak Punkt 6.3 gjøres gjeldende fra Punkt 7 behandles som egen sak, og gjøres gjeldende fra endelig vedtak er fattet i kommunestyret. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide evt. vedtatte endringer i vedtektene uten at vedtektene som helhet må legges fram til ny politisk behandling.

10 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: M75 Arkivsaknr.:08/894 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: TILKNYTNING TIL ALARMSENTRAL VESTVIKEN 110 Vedlegg: Selskapsavtale Saksopplysninger Krødsherad har tidligere vært tilknyttet alarmsentralen for 110 på Ringerike. Vi har tidligere mottatt varsel om at avtalen sies opp fra nyttår. Av driftsmessige årsaker ble vi overført til Søndre Buskerud allerede i juni, men fortsatt avtale med Ringerike. Fra vil vi være del av IKS Vestviken 110 som blir det nye navnet etter utvidelsen. Det finnes ikke aktuelle alternativer for alarmering fra 110 for Krødsherad. Kostnadene vil i forhold til avtalen med Ringerike øke med ca. kr 2,50 pr. innbygger, fra 23,50 til 26,00. Kommunen må kjøpe seg inn i det nye IKS. Dette er beregnet til en samlet pris på ca Prisen er med på å dekke nye lokaler og utstyr på politihuset i Drammen hvor politi, AMK og brann skal samlokaliseres i et pilotprosjekt. Kommunen vil også få noen inntekter da gebyrene til de objektene som har direkte varsling til 110 blir delt mellom Vestviken 110 og den aktuelle kommune. De årlige driftskostnadene forventes derfor å bli nøytrale i forhold til dagens kostnader. Rådmannen anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til kommunestyret: 1. Krødsherad kommune vil delta i IKS Vestviken 110. Selskapet blir etablert 1. januar 2009 og omfatter 26 kommuner. Den felles virksomheten for de 26 kommunene bli stiftet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. 2. Kommunestyret oppnevner som representant til representantskapet og.. som vararepresentant. 3. Krødsherad skyter inn en egenkapital på kr som utgjør kommunens eierandel. Utgiftene til egenkapitalinnskuddet dekkes med midlerr fra disposisjonsfondet.

11 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre det som følger av denne saken og selskapsavtalen. KOMMUNESTYRET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Som representant velges ordføreren, med brannsjef som vararepresentant. ENSTEMMIG VEDTAK: 1. Krødsherad kommune vil delta i IKS Vestviken 110. Selskapet blir etablert 1. januar 2009 og omfatter 26 kommuner. Den felles virksomheten for de 26 kommunene blir stiftet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. 2. Kommunestyret oppnevner ordfører som representant til representantskapet og brannsjef som vararepresentant. 3. Krødsherad skyter inn en egenkapital på kr som utgjør kommunens eierandel. Utgiftene til egenkapitalinnskuddet dekkes med midler fra disposisjonsfondet. 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre det som følger av denne saken og selskapsavtalen.

12

13

14

15 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: 611 &01 Arkivsaknr.:08/695 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL Vedlegg: Forslag til vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. Saksopplysninger: Styret i Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell), ber rådmannen om å fremme forslag til vedtekter for fondet. Kommunestyret vedtok å innføre utbyggingsavtaler for alle reguleringsplaner og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplanen for Norefjell. Det ble da bestemt at bidrag fra utbyggerne skulle settes i et infrastrukturfond. Fondet skal brukes til å finansiere felles infrastruktur innenfor kommunedelplan for Norefjell. Fondet skal forvaltes av et styre som består av leder og 2 styremedlemmer oppnevnt av kommunestyret og 2 styremedlemmer som er valgt av bidragsytere. Styret hadde første styremøte i mai og der ble det blant annet arbeidet med å få på plass vedtekter. Vedtektene bygger blant annet på inngåtte utbyggingsavtaler og forarbeider som er gjort i formannskap og kommunestyret vedrørende utbyggingsavtaler og infrastrukturfond. Rådmannen foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling ovenfor kommunestyret: Kommunestyret godkjenner de framlagte vedtektene som vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. FORMANNSKAPET( ): Odd Henning Bentsen fratrådte som inhabil under behandlingen av saken. Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud og Thorud) innstiller:

16 Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Saken utsettes, for ytterligere utredning. Saken utsatt KOMMUNESTYRET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Saken havnet ved en misforståelse på sakslisten. Saken trekkes derfor. Saken er trukket.

17 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anne Berit Narum Arkivnr.: 202 Arkivsaknr.:08/867 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: SALDERING - FORVALTNINGSLÅN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Etter gjeldende regler blir innbetalte avdrag fra lånetakerne av forvaltningslån (dvs utlånte startlån og etableringslån) inntektsført i investeringsregnskapet. Videre blir avdrag kommunen betaler til Husbanken på lån tatt opp til slike utlån utgiftsført i investeringsregnskapet. Ved årsslutt vil det naturlig framkomme avvik mellom innbetalte avdrag til kommunen og betalte avdrag til Husbanken pga avvik i nedbetalingsplaner/løpetid, forsinkelser i innbetaling fra lånetakerne, og avskrivninger av lån gitt før som ikke kan dekkes av tapsfond. Ekstraordinære avdragsinnfrielser skal dessuten iht. Kommuneloven 50 nr 7 innbetales til Husbanken. Investeringsregnskapet skal i sin helhet finansieres/ inndekkes. I år der eventuell positiv saldo ad avdragsavvik forvaltningslån fremkommer, skal dette avsettes til bundet kapitalfond til inndekking av negativ saldo senere år. De siste års regnskaper viser imidlertid negative saldoer. For å kunne inndekke eventuell negativ saldo ved årsslutt sees det som hensiktsmessig å ha en årlig stående bevilgning på opptil kr ,- til dette formål. Bevilgningen avsettes fra kapitalfond (konto ). I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Det avsettes en buffer på kr ,- fra kapitalfond (konto ) til mulig oppdekking ved negativ saldo på prosjekt forvaltningslån. Ved behov for bruk av denne/deler av denne ved årsslutt, foretas tilsvarende påfylling av bufferen fra kapitalfond (eventuelt fra disposisjonsfond) for neste års budsjett. Dersom det er mulig å dekke negativ saldo med tidligere års positiv saldo på prosjektet, avsatt til bundet kapitalfond, så skal denne dekningsmåte benyttes.

18 FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Det avsettes en buffer på kr ,- fra kapitalfond (konto ) til mulig oppdekking ved negativ saldo på prosjekt forvaltningslån. Ved behov for bruk av denne/deler av denne ved årsslutt, foretas tilsvarende påfylling av bufferen fra kapitalfond (eventuelt fra disposisjonsfond) for neste års budsjett. Dersom det er mulig å dekke negativ saldo med tidligere års positiv saldo på prosjektet, avsatt til bundet kapitalfond, så skal denne dekningsmåte benyttes.

19 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anne Berit Narum Arkivnr.: 202 Arkivsaknr.:08/865 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: RESTFINANSIERING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP 2008 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Iht. brev fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) av mai 2008 fremgår at det vil bli innkalt egenkapital i 2008 som ledd i videre styrking av selskapets soliditet. Satsene for innkalling av egenkapitalinnskudd er 0,3% av premiereserve pr for KLPs felles pensjonsordning og 0,6% av pensjonsgrunnlaget pr for pensjonsordningen for sykepleiere. Dette utgjør for Krødsherad kommune et samlet egenkapitalinnskudd 2008 på kr ,-. Viser for øvrig til K-89/07 for forklaring av nødvendigheten av egenkapitalinnskudd fra KLP. Iht. gjeldende regler skal egenkapitalinnskuddet utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres som et anleggsmiddel under aksjer og andeler. I investeringsbudsjettet iht. K-153/07 ble det budsjettert med kr ,- i egenkapitalinnskudd for 2008, mens det reelle innbetalte beløp ble kr ,-. Rådmannen vil anbefale at udekket beløp/ merutgift i forhold til budsjett på kr ,- oppdekkes fra kapitalfond (konto ). I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Merutgift i forhold til budsjett på kr ,- vedrørende egenkapitalinnskudd i KLP 2008,- dekkes med midler fra kapitalfond (konto ).

20 FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Merutgift i forhold til budsjett på kr ,- vedrørende egenkapitalinnskudd i KLP 2008,- dekkes med midler fra kapitalfond (konto ).

21 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 280 Arkivsaknr.:08/831 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: EVERKETS FRAMTIDIGE INVESTERINGSOPPGAVER Vedlegg: Saksframlegg og vedtak i Everkstyresak 20/08. Saksopplysninger: Det vises til everkstyresaken. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Everkstyrets vedtak i Everkstyresak 20/08 tiltres som følger: 1. Styret slutter seg til everksjefens framstilling og legger til grunn en årlig avsetning på kr ,- pr. år i perioden til framtidig rehabilitering og nyinvesteringer. 2. Rehabilitering av høyspentnettet starter i Innføring av 2VK starter i Rehabilitering av mastetrafoarrangement sluttføres i Det bygges ned 4 stk. pr. år. 5. Det disponeres kr ,- til oppkjøp i Ramfoss så snart skattespørsmål er avklart. 6. Investering i biobrenselanlegg om dette er rentabelt, er ikke kalkulert. 7. Arbeidene utføres så langt som mulig av egne ansatte. 8. Kommunen og everket må gjennomgå kommunens uttak/bruk av everksmidler sett i lys av de investeringer everket står ovenfor. FORMANNSKAPET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Everksstyrets vedtak i sak 20/08 om framtidige investeringsprosjekter, tiltres. Når det gjelder framdriftsplanen må denne også tilpasses nedenstående.

22 Krødsherad kommune skal, som eier av Krødsherad Everk, årlig ha en tilførsel av totalt kr. 5 mill (avkastning + renter). Midlene overføres Krødsherad kommune i januar måned hvert år. Inkludert i dette beløp er renter fra til enhver tid gjeldende ansvarlig lån. Renteberegningen for dette er i henhold til vedtak, NIBOR + 0,5%. Det er opp til Everkets styre å planlegge drift og investeringstempo, herunder vurdere strømpris og nettleie, på en slik måte at eiers årlige uttak muliggjøres. Rådmannen får i oppdrag å sette opp beregning som viser at det er realistisk å ta ut kr. 5 mill årlig til ny behandling av saken den Saken utsatt. FORMANNSKAPET( ): Inge Thorud (AP) foreslo følgende: Krødsherad kommune velger ikke å ta ut et fast beløp utover rentebeløpet på lån samt kontantuttak for evt. saldering av budsjettforslaget for Ved avstemming oppnådde ordførers forslag 4 stemmer, mens 1 stemme ble avgitt for representanten Thoruds forslag. Formannskapets flertall (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden) innstiller: Ordførers forslag tiltres Formannskapets mindretall (Thorud) innstiller: Representanten Thoruds forslag tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Gustav Kalager (AP) fratrådte som inhabil Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Kommunestyret gir sin støtte til E-verkets fremtidige investeringer, jfr. E- verkstyrevedtak i sak 20/08, men må finansiere dette innenfor de rammer som nettdriften dekker. Nettdriften er skilt ut som eget regnskap av skattemessige årsaker. I tilegg kommer forholdsmessig andel av finansinntekter ut fra omsetning. Eventuelle kommende investeringer utenfor nettvirksomheten (eks. oppkjøp i Ramfoss) hører ikke med til nettdriftsregnskapet.

23 Resterende del av overskuddet forventer eieren å kunne ta ut som renteinntekt på ansvarlig lån, og utbytte. Ved avstemming oppnådde ordførers forslag 11 stemmer, mens 5 stemmer ble avgitt for formannskapets mindretallsinnstilling. Etter dette ble vedtaket: Kommunestyret gir sin støtte til E-verkets fremtidige investeringer, jfr. E- verkstyrevedtak i sak 20/08, men må finansiere dette innenfor de rammer som nettdriften dekker. Nettdriften er skilt ut som eget regnskap av skattemessige årsaker. I tilegg kommer forholdsmessig andel av finansinntekter ut fra omsetning. Eventuelle kommende investeringer utenfor nettvirksomheten (eks. oppkjøp i Ramfoss) hører ikke med til nettdriftsregnskapet. Resterende del av overskuddet forventer eieren å kunne ta ut som renteinntekt på ansvarlig lån, og utbytte.

24 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 200 Arkivsaknr.:08/892 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: RENTEFASTSETTELSE ANSVARLIG LÅN KRØDSHERAD EVERK Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I K-sak 107/03 ble følgende vedtak fattet: Det etableres et ansvarlig lån på kr med virkning fra Beløpet tas ut av egenkapitalen og lånes umiddelbart tilbake til Krødsherad Everk KF som et ansvarlig lån fra Krødsherad kommune. I K-sak 131/07 ble følgende vedtak fattet: Låneavtalens punkt 4 første avsnitt andre setning, om ansvarlig lån mellom Krødsherad kommune og Krødsherad everk KF endres som følger: Rentesatsen fastsettes årlig innen utgangen av det aktuelle regnskapsåret. Avtalens punkt 4 lyder således som følger: Lånet forrentes etterskuddsvis med en rentesats på mellom 0% og 12% rente etter nærmere avtale mellom partene. Rentesatsen fastsettes årlig innen utgangen av det aktuelle regnskapsåret. Rådmannen vil anbefale at rente for året 2008 settes til 8,57 %, dette gir en rentesum, stor kr ,-. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale at kommunestyret fatter slikt vedtak: Renten på ansvarlig lån kr settes for 2007 til 8,57 %. KOMMUNESTYRET( ): Gustav Kalager (AP) fratrådte som inhabil. ENSTEMMIG VEDTAK: Renten på ansvarlig lån kr settes for 2008 til 8,57 %.

25 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 026 Arkivsaknr.:08/895 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: TILBAKEFØRING FORDRING TUNG BRUKER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Viser til NOTE 4 - Årsregnskap Ordlyden i noten var som følger; MANGLENDE INNBETALING AV REFUSJONSBELØP AD KNYTTET TIL KOSTNAD I FORBINDELSE MED BRUKER AV BARNEBOLIG (del av balansen 2.13) Krødsherad kommune hadde i 2005 en ekstraordinær utgift i forbindelse med en tung bruker, totalt kr ,-. Hele beløpet ble utgiftsført i 2005 på konto Dette var en tvistesak mellom Krødsherad kommune og to andre kommuner. Krødsherad kommunes advokat anbefalte kommunen å dekke hele regningen med forbehold om at betaling av regningen ikke innebar noen erkjennelse av endelig betalingsansvar i saken. I henhold til Sosial- og helsedirektoratets bestemmelser kunne det søkes om tilskudd til den tunge brukeren. Søknadsfristen her var i vårhalvåret Rundskriv fra departementet tilkjennega at det var den kommunen som hadde fattet enkeltvedtaket som skal skulle søke refusjon. Dette tilsa at det var Sigdal kommune som skulle søke refusjon og videreformidle mottatt refusjonsbeløp til Krødsherad kommune. Utestående fordring ovenfor Sigdal kommune på kr ble i 2005 inntektsført på konto ut fra et forsiktighetsprinsipp pga noe usikkerhet rundt rett refusjonsbeløpet. Eventuell høyere refusjon enn fordringsført skulle ved utbetaling bli tilført disposisjonsfondet, jf. note Refusjonskrav ble sendt Sigdal kommune Totalt beløp etter nærmere beregning er kr ,-. Sigdal kommune var ikke enig i kravet og overførte kr ,- til Krødsherad kommune jf. brev av Krødsherad kommune opprettholdt sitt restkrav på kr ,-mot Sigdal kommune jf. Brev av Sigdal kommune sa seg så si enig i 2004 kravet, og overførte kr ,- jf. brev av Imidlertid er Sigdal ikke enig i kravet for 2005.

26 Pr står kr ,- oppført som fordring i Krødsherad kommunes regnskap. Dette som rest av totalt fordringsført kr ,- i Ut fra eksisterende usikkerhet vedrørende utfallet av saken ble det valgt ikke å fordringsføre kravøkningen på kr ,- i Krødsherad kommune ser ennå ikke denne saken som avsluttet. Ingen av kommunene har rapportert brukeren inn som P.U. bruker og trekk i forhold til utbetaling i rammetilskudd skal således ikke være foretatt i forbindelse med utbetalingen til Sigdal kommune. Rådmannen vil nå oversende saken til departementet å anmode om at de kan foreta en uhildet vurdering av saken og fastsette det endelige refusjonsbeløp som Krødsherad kommune er berettiget til. På dette grunnlag opprettholdes fortsatt det fordringsførte beløp til Sigdal kommune. Saken har blitt forelagt departementet, som mener dette er en sak mellom kommunene, og således ikke tar stilling. Utsiktene for en løsning i favør Krødsherad kommune synes dårlige. Rådmannen vil derfor foreslå at gjenstående fordringsbeløp kr ,- tilbakeføres/belastes PU. Delvis oppdekning av tilbakeføringen foreslås foretatt med tidligere overskytende avsetninger feriepenger konto kr ,99. Resterende beløp kr ,- kan eventuelt dekkes fra disposisjonsfond Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Gjenstående fordringsbeløp kr ,- tilbakeføres. Oppdekning av tilbakeføringen foreslås foretatt med tidligere overskytende avsetninger feriepenger konto kr ,99. Resterende beløp kr ,01 dekkes over driftsbudsjettet for FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Gjenstående fordringsbeløp kr ,- tilbakeføres. Oppdekning av tilbakeføringen foreslås foretatt med tidligere overskytende avsetninger feriepenger konto kr ,99. Resterende beløp kr ,01 dekkes over driftsbudsjettet for 2008.

27 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Gudbrand Halmrast Arkivnr.: 231 M20 Arkivsaknr.:08/886 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: ÅRSAVGIFT FOR VANN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I 2007 måtte kommunen bruke kr av selvkostfondet for å få balanse. I budsjettet for 2008 er det kalkulert et forbruk av fondet på kr Pr var det igjen kr på fondet. Det betyr at dette er tilnærmet oppbrukt pr Årsaken til at vi nå spiser opp fondet er de store investeringene som ble gjort på nytt vannverk på Sunnelykkja og omlegging av vannledninger i Noresund sentrum. Kapitalkostnadene alene økte med kr fra 07 til 08. Noe av utbyggingskostnadene i Noresund sentrum vi først påvirke regnskapet i På Krøderen er det for dårlig kapasitet og administrasjonen har derfor anbefalt i budsjett for 2009, at det settes ned en ny brønn og bygges behandlingsanlegg på Langerud tilsvarende det vi har på Sumnnelykkja. Pumpeledningen mellom Langerud og RV 280 er meget dårlig bør også skiftes. Det er også ønskelig at Byåsen kobles direkte mot Langerud for å gi bedre vanntrykk. Samlet investeringsbehov er anslått til kr , noe som vil gi årlige kapitalkostnader på ca kr For å dekke opp forventet underskudd, pluss kapitalkostnadene til planlagte investeringer må vannavgiftene i kommunen økes med ca 49 %. Dette tilsvarer ca kr for en vanlig bolig inntil 125 m². Det gledelige er at kloakkavgiften anbefales redusert, slik at avgiftsøkningen på vann og kloakk til sammen, foreslås til ca 11 %, eller ca kr

28 FORMANNSKAPET( ): Representanten Inge Thorud (AP) foreslo følgende: Vannavgiften økes med 30%, og investeringene tilpasses dette nivået. Ved avstemming oppnådde rådmannens forslag 4 stemmer, mens 1 stemme ble avgitt for representanten Thoruds forslag. Formannskapets flertall (Skinnes, Bøe, Bjerkerud og Hovden) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Formannskapets mindretall (Thorud) innstiller: Vannavgiften økes med 30%, og investeringene tilpasses dette nivået KOMMUNESTYRET( ): Ved avstemming oppnådde formannskapets flertallsinnstilling 11 stemmer, mens 5 stemmer ble avgitt for formannskapets mindretallsinnstilling. Etter dette ble vedtaket: For å dekke opp kostnader i forbindelse med utførte investeringer på Noresund vannverk og for planlagte investeringer i 2009 på Slettemoen vannverk, økes årsavgivten for vann i 2009 med 49 %. Minsteavgiften for vann blir da kr og prisen pr m³ blir kr Det foretas årlige indeksjusteringer av de nye satsene per 1. jan. hvert år. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide justerte avgiftssatser i sektorrammen for teknikk, næring og miljø.

29 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Gudbrand Halmrast Arkivnr.: 231 M30 Arkivsaknr.:08/890 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: ÅRSAVGIFT FOR KLOAKK 2009 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Pr sto det kr på selvkostfond for kloakk. I 2007 ble det avsatt kr til fondet og i budsjettet for 2008 kalkuleres det med en avsetning på kr På grunn av investeringene i Noresund sentrum som belastes i 2008 men først starter med avskrivning i 2009, vil trolig regnskapet gå i balanse eller litt i minus. Administrasjonen mener likevel at fondet er så stort at det er riktig med en reduksjon i årsavgifter som tilsvare det kalkulerte overskuddet i 2008, pluss et uttak av fondet på kr Dette utgjør en reduksjon på 6,1 % eller kr for en bolig på inntil 125 m². Ny minsteavgift blir da kr og pris pr m³ blir kr 15,60. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Selvkostfondet kan kun benyttes til å dekke kapitalkostnader på investeringer eller til reduksjon av årsavgifter. I denne omgang finner rådmannen det riktig å anbefale en reduksjon av årsavgiften på 6,1%. Minsteavgift for kloakk blir da kr og prisen pr m³ blir kr 15,60. Det foretas årlig indeksjustering av de nye satsene per 1. jan hvert år. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide justerte avgiftsinntekter i sektorrammen for teknikk, næring og miljø.

30 FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Selvkostfondet kan kun benyttes til å dekke kapitalkostnader på investeringer eller til reduksjon av årsavgifter. I denne omgang finner rådmannen det riktig å anbefale en reduksjon av årsavgiften på 6,1%. Minsteavgift for kloakk blir da kr og prisen pr m³ blir kr 15,60. Det foretas årlig indeksjustering av de nye satsene per 1. jan hvert år. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide justerte avgiftsinntekter i sektorrammen for teknikk, næring og miljø.

31 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 153 Arkivsaknr.:08/893 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: FULLMAKT TIL BUDSJETTJUSTERINGER 2008 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Rådmannen viser til delegeringsreglementet som gir administrasjonen fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor sektorenes budsjettrammer. Kommunestyret har vedtatt årsbudsjettet på sektorrammer og skal således evt. foreta justeringer mellom sektorene. Ved endelig regnskapsoppgjør kan det bli behov for justeringer mellom sektorene. Rådmannen vil på dette grunnlag anmode formannskapet/kommunestyret om fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom sektorene innenfor årets budsjettramme hvis dette skulle være nødvendig. I henhold til ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet om å gi slik innstilling til kommunestyret: Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hele driftsbudsjettets totalramme. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hele driftsbudsjettets totalramme.

32 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 153 Arkivsaknr.:08/896 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: OVERFØRINGER - OPPDEKKING INVESTERINGER Vedlegg: Anslag rest investeringer Saksopplysninger: Det vises til vedlagte oversikt over anslag rest investeringer. Fra revisjonen er administrasjonen anmodet om å fatte vedtak for overføring av restinvesteringsmidler til senere års bruk, evt. tilbakeføring av midler etter sluttfinansiering. Av oppsettet fremgår også prosjekter som ikke er fullt ut oppdekket. Rådmannen vil nedenfor ta for seg prosjekt for prosjekt og femme forslag til nødvendige overføringer, oppdekkinger, evt. tilbakeføring av restinvesteringsmidler. P 005 og P 012 Tomtesalg. Tomtesalg Glesnemoen viser en underdekning, stor kr ,27. I finansieringsvedtaket for Glesnemoen boligfelt ble det vedtatt inntekter fra tomtesalg skulle nyttes til ekstraordinær nedbetaling av lån. Dette har løpende funnet sted. I forbindelse med vedtak om gangveg og sluttføring av opparbeiding ble Kr ,- av tomtesalgsmidler bevilget til dette formål. Inntekter fra de siste tomtesalg er ennå ikke innkommet. Øvrig tomtesalg viser et overskudd på kr ,-. Dette bør kunne nyttes til dekning av manko tomtesalg Glesnemoen. Rådmannen vil foreslå at kr. 20,198,27 benyttes til oppdekking tomtesalg Glesnemoen, og at resterende midler fra tomtesalg, kr ,73 tilføres kapitalfond. P 009. Manglende oppdekking av egenkapitalinnskudd KLP. Se egen sak i formannskapets møte og kommunestyrets møte P 016 og P 017 Bredbånd fiberoptisk nett.

33 Midlene skriver seg fra kommunal og fylkeskommunal bevilgning til bredbåndsutbygging i Krødsherad. I tillegg til disse midler vil kommunen motta ytterligere tilskudd til næringsutvikling fra fylkeskommunen for Det skal her foretas et sluttoppgjør mellom Krødsherad kommune og Krødsherad Everk. Rådmannen foreslår følgende: Sluttoppgjøret mellom Krødsherad kommune og Krødsherad Everk sluttføres. Evt. restmidler som tilfaller Krødsherad kommune tilføres næringsfondet. P 018 Nødstrømsaggregat. Det er her nødvendig med en del avklaringer før innkjøp kan finne sted. Rådmannen foreslår at midlene overføres til bruk i P 019 Avdragstilskudd til fellesrådet. Fellesrådet har fått innvilget kr ,- i rentekompensert lån. Det er søkt om ytterligere kr ,-, bevilgning antas gitt i Lånet, totalt kr. 1 mill. skal nedbetales som serielån over 20 år. Det vises her til vedtak i 2008-budsjettet om kommunalt tilskudd til årlige avdrag kr ,-. Det vises forøvrig til budsjett 2009 hvor det foreslås endring som tilsier at Krødsherad kommune skal være låneopptaker. Fellesrådet har forskuttert deler av beløpet i 2008, og synes på dette grunnlagrimelig med en overføring, stor kr ,- for Rådmannen foreslår at kr ,- overføres til Fellesrådet for Resterende midler tilbakeføres disposisjonsfondet. P 101 og 102 Skoleopprusting. Resterende midler, totalt kr ,69. Midlene antas oppbrukt i løpet av 2008 når Regninger for ferdigstillelse av toalettanlegg Krøderen skole foreligger. I henhold til budsjettforslag for 2009 skal det søkes ytterligere rentekompensert lån til opprusting av skoler.. Rådmannen foreslår at evt. restmidler ved årets slutt overføres til bruk i P 112 Lekeapparat/hinderløype Noresund barnehage. Midlene er tilskuddsmidler fra Brannkassa. Anlegget skal utføres i Rådmannen foreslår at midlene i sin helhet overføres til P 113 PC-kjøp skoleelever. Midlene er medberegnet i budsjett for PC-kjøp til 7. klasse Rådmannen foreslår at midlene i sin helhet overføres til P 216 Sentral for trygghetsalarm. Det er innhentet tilbud på ny sentral. Den gamle fungerer fortsatt, men planlegget skiftet før sommeren Rådmannen foreslår at midlene i sin helhet overføres til bruk i P 400. Estetikk langs vegene. Midlene kommunal andel av prosjekt sammen med Buskerud fylkeskommune.

34 Prosjektet med rydding langs vegene pågår. Rådmannen foreslår at midlene i sin helhet overføres til bruk i P 403 og P 413 Tilrettelagte boliger. De tilrettelagte boligene er nå ferdigstilt. Prosjektene viser til sammen en overskridelse med kr ,11. Det er ønske om utvendige boder ved boligene. Rådmannen er av den oppfatning at dette i så fall må vurderes i helhetlig sammenheng for Rådmannen foreslår at overskridelsen, kr ,11 dekkes opp med midler fra kapitalfond. P 407, P424, P437, P 412, P 442 Vedlikeholdsmidler bygg og anlegg. Ovenstående prosjektnummer refererer seg til henholdsvis, ekstraordinært vedlikehold kommunale boliger, ambulansesentral, tannlegekontoret, Noresundanlegget, og Kryllingheimanlegget. Totalt utgjør resterende midler pr kr ,86, Herav avsatt til resterende utskifting av vinduer og gulvbelegg kommunehuset. Rådmannen foreslår at disse midlene samles til en pott øremerket vedlikehold av kommunale bygg og anlegg og at resterende midler ved årets slutt overføres i sin helhet til bruk i P 410 Refotografering kartverk. Prosjektet er ferdigstilt i denne omgang. Det vil bli igangsatt ny refotografering i 2010, ny sak om finansiering må da i tilfelle framlegges. Rådmannen foreslår at midlene, kr ,56, i sin helhet tilbakeføres disposisjonsfond. P 409 Tilrettelegging Bjørøya. Dette er midler fra forprosjekt reguleringsplan Bjørøya. Forprosjektet er sluttført. Rådmannen foreslår at midlene, kr ,-, i sin helhet tilbakeføres kraftfondet. P 411. Noresund stadion. Dette er restmidler fra tidligere avsetning til opprusting av Noresund stadion. Idrettslaget har fremmet ønske om bruk av disse midler til opprusting sommeren Rådmannen foreslår at midlene, total kr ,-, overføres til bruk i P 421. Investering Renovasjon. Dette er restmidler fra tidligere tilrettelegging av søppelmottak Slettemoen. Rådmannen foreslår at midlene, totalt kr , tilbakeføres kraftfondet. P 425 Salg kommunale boliger. Dette er midler fra salg av den siste kommunale bygningen på Strykhøgda. I henhold til tidligere signaler er disse midlene i budsjett for 2009 foreslått benyttet til vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Pr kr ,-. Rådmannen foreslår at resterende midler ved årets slutt tilføres samlepott for vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. P 426 Glesnemoen boligområde.

35 Midlene er restbevilgning til ferdigstillelse av Glesnemoen boligfelt med gangvegsystem. Totalt rest pr kr ,78. Prosjektet skal ferdigstilles vår/sommer Rådmannen foreslår at resterende midler ved årets slutt i sin helhet overføres til P 427 Noresund sentrum m/rundkjøring. Prosjektet viser pr. dato et overforbruk på ,24. Endelig oppsett av fordeling mellom Statens vegvesen og Krødsherad Kommune utarbeides i disse dager. Det jar vært avholdt noen formøter, og det skal avholdes møte med Statens vegvesen Foreløpig oppgjør med vegvesenet er foretatt via a konto utbetalinger uten utspesifisert m.v.a. Når slik spesifisering er endelig foretatt vil kommunen motta en del m.v.a. refusjon i denne sammenheng. Det gjenstår også en sluttutbetaling fra Buskerud fylkeskommune med kr i tilskudd til sentrumsutvikling. Dessuten noe tilførsel av fondsrenter for Rådmannen er noe usikker på om endelig sluttoppsett vil foreligge før årsskiftet Rådmannen anbefaler at endelig oppdeking for dette prosjektet utestår til P 438 Svømmehall. Her gjenstår fortsatt en del utredningsarbeider. Restmidler pr kr ,50. Rådmannen foreslår at restbevilgning ved årets slutt i sin helhet overføres til P 440. Ballbinge Krøderen skole. Restmidlene kr ,95 er øremerkede tilskuddsmidler fra Brannkassa. Rådmannen foreslår at midlene i sin helhet overføres til 2009 for bruk til sluttføring av anlegget rundt ballbingen ved Krøderen skole. P 441 Krøderen samfunnshus. Restmidler pr er kr ,99. Sluttregningene for uteanlegget kommer inn i disse dager og det antas at største delen av midlene brukes opp i Samfunnshusanlegget er ennå ikke ferdigstilt. Rådmannen foreslår at resterende midler ved årets slutt i sin helhet overføres til P 446 Web-innsyn. Det antas at hele bevilgningen vil bli benyttet i løpet av 2008, da regning foreløpig ikke er mottatt. Rådmannen foreslår at resterende midler ved årets slutt i sin helhet overføres til P 447 Stedsutvikling Noresund og Krøderen. Midlene var opprinnelig 3 mill. Herav er benyttet kr ,- til uteanlegg Krøderen skole og samfunnshus. I tillegg er avsatt kr ,- til gangvegprosjekt i Glesnemoen. Noe av disse midler kan muligens tilbakeføres hvis vi oppnår tilskudd til trafikksikring. Rådmannen foreslår at resterende midler, kr ,- i sin helhet overfores til P 448 NAV-kontor. Utgifter til forprosjekt NAV.- kontor. Udekket utgift pr , kr ,94

36 Utgifter i denne sammenheng skal deles med NAV trygd, og dekkes opp av framtidig låneopptak. Jfr. årsbudsjett for Rådmannen foreslår at udekket utgift ved årets slutt overføres til 2009 og dekkes opp med midler fra framtidig låneopptak. P 449 Garasje VAR- utstyr. Tidligere bevilgning til bygging av garasje for VAR-utstyr. Garasjen er ennå ikke prosjektert. Alternative lagringsmuligheter vurderes. Rådmannen foreslår at lån til bygging av garasje ikke tas opp. P 600 Infrastruktur Norefjell. Midlene er bundne midler som i henhold til vedtekter skal benyttes til tilrettelegging av infrastruktur på Norefjell. Rådmannen foreslår at midlene i sin helhet overføres til Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Rådmanns ovenstående forslag under hvert prosjektnummer tilres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Inndekning i henhold til saksframlegget med prosjektnummerhenvisning tiltres.

37 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 515 Arkivsaknr.:08/902 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSERING LØNNSPOSTER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det er i budsjettet for 2008 avsatt følgende poster når det gjelder å ivareta lønnsjusteringer/pensjonsjusteringer Kto.nr.: Tekst Beløp Totalt Avsatt til lønnsreguleringer Avsatt til pensjonspremie På sektor 6 foreslås det ingen tilføring av budsjettmidler til lønn, da det i budsjettet for 2008 ble budsjettert med for mye lønnsmidler. Vi har brukt lønnskostnader i 2008 som fordelingsgrunnlag og ut fra dette blir fordelingen som følger: Sektor Beløp Totalt Sektor Sektor Sektor Sektor Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Budsjettjusteringer innenfor lønnsområdet justeres i h.h.t. ovenstående tabell.

38 FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Budsjettjusteringer innenfor lønnsområdet justeres i henhold til følgende tabell: Sektor Beløp Totalt Sektor Sektor Sektor Sektor

39 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Thore Sveum Arkivnr.: 400 Arkivsaknr.:08/903 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: ADMINISTRASJONSUTVALG /08 FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: SENIORPOLITISKE TILTAK Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Viser til tidligere møter ang. ovennevnte samt til behandlingen av lønnspolitisk plan i k- styre desember 2007, samt til dialogmøte med k-styre 3. april 2008 og møter med organisasjonene. Viser også til lønnsoppgjøret i 2008 og punktet om AFP i offentlig sektor. Dette betyr at AFP ordningen skal være en del av mellomoppgjøret i 2009 i kommunal sektor. Med bakgrunn i ovennevnte vil følgende forslag legges frem som Krødsherad kommunes seniorpolitikk: Målsettingen for seniorpolitikken i Krødsherad kommune skal være at flest mulig jobber frem til ordinær pensjonsalder. For å nå denne målsettingen foreslås følgende: Ved fylte 60 år skal alle arbeidstakere få tilbud om en samtale med personalkonsulent. Det er en forutsetning at arbeidstaker i denne samtalen klart tilkjennegir egne ønsker om fremtidig arbeidssituasjon for arbeidsgiver. Denne samtale vil således danne grunnlag for eventuell felles vurdering av tiltak relatert til fortsatt yrkesaktivitet frem til ordinær pensjonsalder, som et alternativ til AFP pensjon. Det nedsettes et partsammensatt utvalg som vurderer mulige generelle seniorpolitiske tiltak innefor den økonomiske rammen som kommunen til enhver tid har, utvalget starter sitt arbeid når resultatet av fremtidig AFP ordingen i kommunalsektor er kjent

40 Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale at administrasjonsutvalget gir slik innstilling til formannskapet. Målsettingen for seniorpolitikken i Krødsherad kommune skal være at flest mulig jobber frem til ordinær pensjonsalder. For å nå denne målsettingen foreslås følgende: Ved fylte 60 år skal alle arbeidstakere få tilbud om en samtale med personalkonsulent. Det er en forutsetning at arbeidstaker i denne samtalen klart tilkjennegir egne ønsker om fremtidig arbeidssituasjon for arbeidsgiver. Denne samtale vil således danne grunnlag for eventuell felles vurdering av tiltak relatert til fortsatt yrkesaktivitet frem til ordinær pensjonsalder, som et alternativ til AFP pensjon. Det nedsettes et partsammensatt utvalg som vurderer mulige generelle seniorpolitiske tiltak innefor den økonomiske rammen som kommunen til enhver tid har, utvalget starter sitt arbeid når resultatet av fremtidig AFP ordingen i kommunalsektor er kjent Tilleggsinnstilling fra rådmannen til kommunestyrets behandling: Som arbeidsgiverrepresentanter i det partsoppnevnte utvalget, oppnevnes ordfører, evt. varaordfører i tillegg til rådmann og personalkonsulent. Arbeidstakerorganisasjonene bes om i fellesskap å oppnevne 2 representanter. ADMINISTRASJONSUTVALG( ): Anni Hagen: Kanskje bør samtalene finne sted når arbeidstaker fyller år. Tidligst for de fysisk tunge jobbene. Det partssammensatte utvalget bør tre i kraft allerede fra nyttår Åse Marit Hovden (TPBL): Samtalene skal gjennomføres. Inge Thorud (AP): Seniorpolitikk koster, har vi ikke råd så får vi si det! Sett en tidsfrist for når det partssammensatte utvalget skal tre i kraft. Asle Bøe (TPBL): Det må gjøres helt klart for det partssammensatte utvalget at det ikke finnes penger til seniorpolitiske tiltak, slik at de har dette in mente når de arbeider ENSTEMMIG VEDTAK: Rådmannens innstilling tiltres med tillegg at samtalen finner sted ved 55 år, partsammensatte utvalg i løpet av første halvdel av FORMANNSKAPET( ): Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling forelå til møtet, og lyder som følger: Rådmannens innstilling tiltres med den endring at samtalen finner sted ved 55 år og at det partsammensatte utvalg opprettes i løpet av første halvdel av Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: