MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører) Møtt Asle Bøe Møtt Odd Henning Bentsen Møtt Leif Erik Lesteberg Ikke møtt Bjørn Sorteberg Møtt Nils Ole Fladhus Møtt Inger Merete Bjerkerud (varaordfører) Møtt Thor Ole Rimejorde Møtt Åse Marit Hovden Møtt Ove Jokerud Møtt Møtende varamedlemmer: Fratrådte som inhabil i sakene 135 og 139 Tine V. Welstad Møtt Inge Thorud Møtt Gustav Kalager Møtt Fratrådte som inhabil i sakene 126 og 127 Roy Heia Møtt Helene Øverby Forfall Linda Aaskjær Eli Marie Hanserud Per Kristensen Møtt Møtt Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Førstekonsulent Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 16 til stede. Behandlede saker: Fra sak 118/08 til sak 139/08 Møtet slutt kl

2 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 118/08 08/919 FOLKETS TALERSTOL /08 08/898 BJØRNSONJUBILEUM /08 08/897 MØTEPLAN FOR KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAPET I /08 08/882 REVIDERING AV VEDTEKTER I KOMMUNALE BARNEHAGER A10 &00 122/08 08/894 TILKNYTNING TIL ALARMSENTRAL VESTVIKEN 110 M75 123/08 08/695 VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL 611 &01 124/08 08/867 SALDERING - FORVALTNINGSLÅN /08 08/865 RESTFINANSIERING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP /08 08/831 EVERKETS FRAMTIDIGE INVESTERINGSOPPGAVER /08 08/892 RENTEFASTSETTELSE ANSVARLIG LÅN KRØDSHERAD EVERK /08 08/895 TILBAKEFØRING FORDRING TUNG BRUKER /08 08/886 ÅRSAVGIFT FOR VANN 231 M20 130/08 08/890 ÅRSAVGIFT FOR KLOAKK M30 131/08 08/893 FULLMAKT TIL BUDSJETTJUSTERINGER /08 08/896 OVERFØRINGER - OPPDEKKING INVESTERINGER /08 08/902 BUDSJETTJUSERING LØNNSPOSTER /08 08/903 SENIORPOLITISKE TILTAK /08 08/923 KOMMUNAL GARANTI FOR BYGGELÅN TIL NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP /08 08/624 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN /08 08/920 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER /08 08/921 EVENTUELT /08 08/932 LÅNEGARANTI - VILLA FRIDHEIM 256

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:08/919 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: FOLKETS TALERSTOL Ingen har meldt sin tilstedeværelse på Folkets talerstol på dette møtet. Imidlertid skal kulturprisen 2008 deles ut til Kryllingen 4H. KOMMUNESTYRET( ): Kulturprisen for 2008 ble utdelt til styret i Kryllingen 4H. Wiel Bjerkerud orienterte litt om drift og virke i Kryllingen 4H.

4 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 153 Arkivsaknr.:08/898 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: BJØRNSONJUBILEUM Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det vises til ordførerens tidligere muntlige orientering til formannskapet om at han hadde gitt tilsagn om tilskudd til historielaget i forbindelse med Bjørnsonjubileet på Villa Fridheim sommeren Regningene er mottatt av Krødsherad kommune og utgiftsført over kulturbudsjettet med totalt kr ,-. Det er ikke dekning på kulturbudsjettet for tilskudd i denne størrelsesorden. Rådmannen anmoder derfor om myndighet til å foreta oppdekning innenfor totalbudsjettet for Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende forslag overfor kommunestyret. Rådmannen gis fullmakt til å finne dekning for arrangementsutgiften for Bjørnsonjubileet, toalt kr ,-. innenfor det totale driftsbudsjett for KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Rådmannen gis fullmakt til å finne dekning for arrangementsutgiften for Bjørnsonjubileet, totalt kr ,-. innenfor det totale driftsbudsjett for 2008.

5 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:08/897 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: MØTEPLAN FOR KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAPET I 2009 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Administrasjonen vil foreslå følgende møteplan for 2009: Formannskap (Møtestart kl. 09) Kommunestyre (Møtestart kl. 19) Januar 22.jan. 5.feb. Februar 26.feb. Mars 19.mar Dialogmøte 26. mars April 30.apr 16.apr Mai 28.mai Juni 11.jun 25.jun Juli August 27. aug. September 10. sept. Dialogmøte 3. sept., 24. sept. Oktober 29. okt. Arbeidsmøte budsjett 15. okt. November Arbeidsmøte budsjett 5. nov. 26. nov. Desember 3. des. (m/ budsjett) 17. des. (m/ budsjett) I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Møteplan for 2009 vedtas som følger: Formannskap (Møtestart kl. 09) Kommunestyre (Møtestart kl. 19) Januar 22.jan. 5.feb. Februar 26.feb. Mars 19.mar Dialogmøte 26. mars April 30.apr 16.apr

6 Mai 28.mai Juni 11.jun 25.jun Juli August 27. aug. September 10. sept. Dialogmøte 3. sept., 24. sept. Oktober 29. okt. Arbeidsmøte budsjett 15. okt. November Arbeidsmøte budsjett 5. nov. 26. nov. Desember 3. des. (m/ budsjett) 17. des. (m/ budsjett) FORMANNSKAPET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Kommunestyremøtet 24 september flyttes til 23. september. Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling med ordførers endring tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Møteplan for 2009: Formannskap (Møtestart kl. 09) Kommunestyre (Møtestart kl. 19) Januar 22.jan. 5.feb. Februar 26.feb. Mars 19.mar Dialogmøte 26. mars April 30.apr 16.apr Mai 28.mai Juni 11.jun 25.jun Juli August 27. aug. September 10. sept. Dialogmøte 3. sept., 23. sept.(onsdag) Oktober 29. okt. Arbeidsmøte budsjett 15. okt. November Arbeidsmøte budsjett 5. nov. 26. nov. Desember 3. des. (m/ budsjett) 17. des. (m/ budsjett)

7 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 &00 Arkivsaknr.:08/882 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: REVIDERING AV VEDTEKTER I KOMMUNALE BARNEHAGER Vedlegg: Forslag til reviderte vedtekter for Krøderen barnehage og Noresund barnehage Saksopplysninger: I Barnehagelovens 7 fastslås at barnehageeier skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalg og åpningstider. Krødsherad kommunestyre er formelt barnahageeier for de kommunale barnehagene. Vedtektene for de kommunale barnehagene i Krødsherad ble sist revidert i 2004, og de ble gjort gjeldende fra Oppvekstsektoren har høsten 2008 gjennomgått vedtektene med tanke på ajourføring, justeringer og tilpasninger. Prosessen har vært drevet administrativt, og med innspill fra arbeidstakerorganisasjonene. Disse har så blitt hensyntatt i den videre prosessen.det omforente utkastet har så vært på høring i barnehagenes rådsorganer og Samarbeidsutvalg. Disse sluttet seg i helhet til forslaget. De reviderte vedtektene er noe mer ordrike enn de gamle. Administrasjonen er av den formening at de er mer brukervennlige, og at de i større grad enn de gjeldende vedtektene tilfredsstiller kravene i Barnehageloven. Til de enkelte punktene i forslaget: Punkt 1 Ingen endring Punkt 2 Det presiseres at det skal utarbeides årsplaner for den pedagogiske virksomheten.paragraf 1 i Lov om barnehager (Om formålet med barnehagen) er under endring. Ifølge Stortingets kalender skal saken sluttbehandles Innstilling fra Familie- og kulturkomiteen er innarbeidet i teksten i kursiv. Denne vil bli justert etter at Stortinget har ferdigbehandlet saken. For øvrig ingen endringer i punkt 2. Punkt 3 Ingen endringer.

8 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6.1 Punkt 6.2 Punkt 6.3 Punkt 6.4 Punkt 6.5 Den fastslås en grunnbemanning pr. avdeling. Denne er i tråd med den praksis kommunen har hatt. Ingen innholdsmessige endringer i rådsstrukturen. Endring 1: Styrer for privat barnehage blir også medlem av opptaksnemda. Det samme gjelder konsulent ved oppvekstkontorer. Endring 2: I gjeldende vedtekter er kommunestyret klageinstans. I henhold til Barnehagelovens forskrift 8 skal kommunens klageorgan være klageinstans. Vedtektene endres derfor til at formannskapet er klageinstans. En tydeligere prioritering av opptakskriterier enn i gjeldende vedtekter. Det fastslås dessuten at det må betraktes som akseptabelt å få barnehageplass i kommunen, og ikke nødvendigvis i ønsket barnehage. Endring 1: Tilbud om barnehageplass 2 dager pr. uke tas ut. Det benyttes i svært liten grad. Dessuten er det ønskelig at barn som er i barnehagen, er der minimum 3 dager pr. uke. Endring 2: De som allerede har plass får muligghet til å be om endring av plassen før hovedopptak for nye barn. Denne praksis har vært fulgt siste år, men har ikke vært innarbeidet i vedtektene. En fleksibel praksis. En tydeliggjøring av praksis. Det fastslås dessuten at det bare er kommunens egne innbyggere som har rett til fast plass. Punkt 7 Åpningstiden er justert etter vedtak i kommunestyre Avvikling av sommerferie i kommunale barnehager i Krødsherad tas i denne omgang ut av revideringen av vedtektene og behandles som egen sak. Det foregår en kartlegging av behov for sommeråpen barnehage. Så snart denne er gjort, vil saken behandles gjennom barnehagenes rådsorganer, og til slutt legges fram for kommunestyret tidlig Det endelige utfall settes inn i vedtektene under punkt 7. Punkt 8 Punkt 8.1 Punkt 8.2 Punkt 9 Punkt 10 Punkt 11 Punkt 12 Endring: Søskenmoderasjon for barn 2 endres fra 50 % til 30 %. Forskrift for foreldrebetaling åpner for at slik endring kan gjøres. Med dagens barnegruppe vil pr tilsammen 18 barn berøres av en slik omlegging. Dette representerer en årlig merinntekt for kommunen på kr. Nytt: Innføring av faste prosedyrer, samt gebyr ved for sein henting av barn. Nytt punkt i vedtektene. Nytt: Presisering av rutiner ved fravær. Nytt: Kvalitetsutvikling er tatt inn i punktet. Nytt punkt i vedtektene Nytt punkt i vedtektene Oppvekstsektoren ønsker at de reviderte vedtektene gjøres gjeldende fra , men med følgende unntak: Punkt 6.2 fra hovedopptak Punkt 6.3 fra Punkt 7 behandles som egen sak, og gjøres gjeldende fra endelig vedtak er fattet i kommunestyret.

9 Rådmannen viser til foranstående og anbefaler at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Forslag til reviderte vedtakter for de kommunale barnehagene vedtas, og gjøres gjeldende fra , med følgende unntak: Punkt 6.2 gjøres gjeldende fra hovedopptak Punkt 6.3 gjøres gjeldende fra Punkt 7 behandles som egen sak, og gjøres gjeldende fra endelig vedtak er fattet i kommunestyret. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide evt. vedtatte endringer i vedtektene uten at vedtektene som helhet må legges fram til ny politisk behandling. FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Forslag til reviderte vedtakter for de kommunale barnehagene vedtas, og gjøres gjeldende fra , med følgende unntak: Punkt 6.2 gjøres gjeldende fra hovedopptak Punkt 6.3 gjøres gjeldende fra Punkt 7 behandles som egen sak, og gjøres gjeldende fra endelig vedtak er fattet i kommunestyret. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide evt. vedtatte endringer i vedtektene uten at vedtektene som helhet må legges fram til ny politisk behandling.

10 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: M75 Arkivsaknr.:08/894 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: TILKNYTNING TIL ALARMSENTRAL VESTVIKEN 110 Vedlegg: Selskapsavtale Saksopplysninger Krødsherad har tidligere vært tilknyttet alarmsentralen for 110 på Ringerike. Vi har tidligere mottatt varsel om at avtalen sies opp fra nyttår. Av driftsmessige årsaker ble vi overført til Søndre Buskerud allerede i juni, men fortsatt avtale med Ringerike. Fra vil vi være del av IKS Vestviken 110 som blir det nye navnet etter utvidelsen. Det finnes ikke aktuelle alternativer for alarmering fra 110 for Krødsherad. Kostnadene vil i forhold til avtalen med Ringerike øke med ca. kr 2,50 pr. innbygger, fra 23,50 til 26,00. Kommunen må kjøpe seg inn i det nye IKS. Dette er beregnet til en samlet pris på ca Prisen er med på å dekke nye lokaler og utstyr på politihuset i Drammen hvor politi, AMK og brann skal samlokaliseres i et pilotprosjekt. Kommunen vil også få noen inntekter da gebyrene til de objektene som har direkte varsling til 110 blir delt mellom Vestviken 110 og den aktuelle kommune. De årlige driftskostnadene forventes derfor å bli nøytrale i forhold til dagens kostnader. Rådmannen anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til kommunestyret: 1. Krødsherad kommune vil delta i IKS Vestviken 110. Selskapet blir etablert 1. januar 2009 og omfatter 26 kommuner. Den felles virksomheten for de 26 kommunene bli stiftet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. 2. Kommunestyret oppnevner som representant til representantskapet og.. som vararepresentant. 3. Krødsherad skyter inn en egenkapital på kr som utgjør kommunens eierandel. Utgiftene til egenkapitalinnskuddet dekkes med midlerr fra disposisjonsfondet.

11 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre det som følger av denne saken og selskapsavtalen. KOMMUNESTYRET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Som representant velges ordføreren, med brannsjef som vararepresentant. ENSTEMMIG VEDTAK: 1. Krødsherad kommune vil delta i IKS Vestviken 110. Selskapet blir etablert 1. januar 2009 og omfatter 26 kommuner. Den felles virksomheten for de 26 kommunene blir stiftet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. 2. Kommunestyret oppnevner ordfører som representant til representantskapet og brannsjef som vararepresentant. 3. Krødsherad skyter inn en egenkapital på kr som utgjør kommunens eierandel. Utgiftene til egenkapitalinnskuddet dekkes med midler fra disposisjonsfondet. 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre det som følger av denne saken og selskapsavtalen.

12

13

14

15 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: 611 &01 Arkivsaknr.:08/695 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL Vedlegg: Forslag til vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. Saksopplysninger: Styret i Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell), ber rådmannen om å fremme forslag til vedtekter for fondet. Kommunestyret vedtok å innføre utbyggingsavtaler for alle reguleringsplaner og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplanen for Norefjell. Det ble da bestemt at bidrag fra utbyggerne skulle settes i et infrastrukturfond. Fondet skal brukes til å finansiere felles infrastruktur innenfor kommunedelplan for Norefjell. Fondet skal forvaltes av et styre som består av leder og 2 styremedlemmer oppnevnt av kommunestyret og 2 styremedlemmer som er valgt av bidragsytere. Styret hadde første styremøte i mai og der ble det blant annet arbeidet med å få på plass vedtekter. Vedtektene bygger blant annet på inngåtte utbyggingsavtaler og forarbeider som er gjort i formannskap og kommunestyret vedrørende utbyggingsavtaler og infrastrukturfond. Rådmannen foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling ovenfor kommunestyret: Kommunestyret godkjenner de framlagte vedtektene som vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. FORMANNSKAPET( ): Odd Henning Bentsen fratrådte som inhabil under behandlingen av saken. Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud og Thorud) innstiller:

16 Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Saken utsettes, for ytterligere utredning. Saken utsatt KOMMUNESTYRET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Saken havnet ved en misforståelse på sakslisten. Saken trekkes derfor. Saken er trukket.

17 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anne Berit Narum Arkivnr.: 202 Arkivsaknr.:08/867 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: SALDERING - FORVALTNINGSLÅN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Etter gjeldende regler blir innbetalte avdrag fra lånetakerne av forvaltningslån (dvs utlånte startlån og etableringslån) inntektsført i investeringsregnskapet. Videre blir avdrag kommunen betaler til Husbanken på lån tatt opp til slike utlån utgiftsført i investeringsregnskapet. Ved årsslutt vil det naturlig framkomme avvik mellom innbetalte avdrag til kommunen og betalte avdrag til Husbanken pga avvik i nedbetalingsplaner/løpetid, forsinkelser i innbetaling fra lånetakerne, og avskrivninger av lån gitt før som ikke kan dekkes av tapsfond. Ekstraordinære avdragsinnfrielser skal dessuten iht. Kommuneloven 50 nr 7 innbetales til Husbanken. Investeringsregnskapet skal i sin helhet finansieres/ inndekkes. I år der eventuell positiv saldo ad avdragsavvik forvaltningslån fremkommer, skal dette avsettes til bundet kapitalfond til inndekking av negativ saldo senere år. De siste års regnskaper viser imidlertid negative saldoer. For å kunne inndekke eventuell negativ saldo ved årsslutt sees det som hensiktsmessig å ha en årlig stående bevilgning på opptil kr ,- til dette formål. Bevilgningen avsettes fra kapitalfond (konto ). I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Det avsettes en buffer på kr ,- fra kapitalfond (konto ) til mulig oppdekking ved negativ saldo på prosjekt forvaltningslån. Ved behov for bruk av denne/deler av denne ved årsslutt, foretas tilsvarende påfylling av bufferen fra kapitalfond (eventuelt fra disposisjonsfond) for neste års budsjett. Dersom det er mulig å dekke negativ saldo med tidligere års positiv saldo på prosjektet, avsatt til bundet kapitalfond, så skal denne dekningsmåte benyttes.

18 FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Det avsettes en buffer på kr ,- fra kapitalfond (konto ) til mulig oppdekking ved negativ saldo på prosjekt forvaltningslån. Ved behov for bruk av denne/deler av denne ved årsslutt, foretas tilsvarende påfylling av bufferen fra kapitalfond (eventuelt fra disposisjonsfond) for neste års budsjett. Dersom det er mulig å dekke negativ saldo med tidligere års positiv saldo på prosjektet, avsatt til bundet kapitalfond, så skal denne dekningsmåte benyttes.

19 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anne Berit Narum Arkivnr.: 202 Arkivsaknr.:08/865 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: RESTFINANSIERING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP 2008 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Iht. brev fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) av mai 2008 fremgår at det vil bli innkalt egenkapital i 2008 som ledd i videre styrking av selskapets soliditet. Satsene for innkalling av egenkapitalinnskudd er 0,3% av premiereserve pr for KLPs felles pensjonsordning og 0,6% av pensjonsgrunnlaget pr for pensjonsordningen for sykepleiere. Dette utgjør for Krødsherad kommune et samlet egenkapitalinnskudd 2008 på kr ,-. Viser for øvrig til K-89/07 for forklaring av nødvendigheten av egenkapitalinnskudd fra KLP. Iht. gjeldende regler skal egenkapitalinnskuddet utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres som et anleggsmiddel under aksjer og andeler. I investeringsbudsjettet iht. K-153/07 ble det budsjettert med kr ,- i egenkapitalinnskudd for 2008, mens det reelle innbetalte beløp ble kr ,-. Rådmannen vil anbefale at udekket beløp/ merutgift i forhold til budsjett på kr ,- oppdekkes fra kapitalfond (konto ). I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Merutgift i forhold til budsjett på kr ,- vedrørende egenkapitalinnskudd i KLP 2008,- dekkes med midler fra kapitalfond (konto ).

20 FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Merutgift i forhold til budsjett på kr ,- vedrørende egenkapitalinnskudd i KLP 2008,- dekkes med midler fra kapitalfond (konto ).

21 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 280 Arkivsaknr.:08/831 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: EVERKETS FRAMTIDIGE INVESTERINGSOPPGAVER Vedlegg: Saksframlegg og vedtak i Everkstyresak 20/08. Saksopplysninger: Det vises til everkstyresaken. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Everkstyrets vedtak i Everkstyresak 20/08 tiltres som følger: 1. Styret slutter seg til everksjefens framstilling og legger til grunn en årlig avsetning på kr ,- pr. år i perioden til framtidig rehabilitering og nyinvesteringer. 2. Rehabilitering av høyspentnettet starter i Innføring av 2VK starter i Rehabilitering av mastetrafoarrangement sluttføres i Det bygges ned 4 stk. pr. år. 5. Det disponeres kr ,- til oppkjøp i Ramfoss så snart skattespørsmål er avklart. 6. Investering i biobrenselanlegg om dette er rentabelt, er ikke kalkulert. 7. Arbeidene utføres så langt som mulig av egne ansatte. 8. Kommunen og everket må gjennomgå kommunens uttak/bruk av everksmidler sett i lys av de investeringer everket står ovenfor. FORMANNSKAPET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Everksstyrets vedtak i sak 20/08 om framtidige investeringsprosjekter, tiltres. Når det gjelder framdriftsplanen må denne også tilpasses nedenstående.

22 Krødsherad kommune skal, som eier av Krødsherad Everk, årlig ha en tilførsel av totalt kr. 5 mill (avkastning + renter). Midlene overføres Krødsherad kommune i januar måned hvert år. Inkludert i dette beløp er renter fra til enhver tid gjeldende ansvarlig lån. Renteberegningen for dette er i henhold til vedtak, NIBOR + 0,5%. Det er opp til Everkets styre å planlegge drift og investeringstempo, herunder vurdere strømpris og nettleie, på en slik måte at eiers årlige uttak muliggjøres. Rådmannen får i oppdrag å sette opp beregning som viser at det er realistisk å ta ut kr. 5 mill årlig til ny behandling av saken den Saken utsatt. FORMANNSKAPET( ): Inge Thorud (AP) foreslo følgende: Krødsherad kommune velger ikke å ta ut et fast beløp utover rentebeløpet på lån samt kontantuttak for evt. saldering av budsjettforslaget for Ved avstemming oppnådde ordførers forslag 4 stemmer, mens 1 stemme ble avgitt for representanten Thoruds forslag. Formannskapets flertall (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden) innstiller: Ordførers forslag tiltres Formannskapets mindretall (Thorud) innstiller: Representanten Thoruds forslag tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Gustav Kalager (AP) fratrådte som inhabil Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Kommunestyret gir sin støtte til E-verkets fremtidige investeringer, jfr. E- verkstyrevedtak i sak 20/08, men må finansiere dette innenfor de rammer som nettdriften dekker. Nettdriften er skilt ut som eget regnskap av skattemessige årsaker. I tilegg kommer forholdsmessig andel av finansinntekter ut fra omsetning. Eventuelle kommende investeringer utenfor nettvirksomheten (eks. oppkjøp i Ramfoss) hører ikke med til nettdriftsregnskapet.

23 Resterende del av overskuddet forventer eieren å kunne ta ut som renteinntekt på ansvarlig lån, og utbytte. Ved avstemming oppnådde ordførers forslag 11 stemmer, mens 5 stemmer ble avgitt for formannskapets mindretallsinnstilling. Etter dette ble vedtaket: Kommunestyret gir sin støtte til E-verkets fremtidige investeringer, jfr. E- verkstyrevedtak i sak 20/08, men må finansiere dette innenfor de rammer som nettdriften dekker. Nettdriften er skilt ut som eget regnskap av skattemessige årsaker. I tilegg kommer forholdsmessig andel av finansinntekter ut fra omsetning. Eventuelle kommende investeringer utenfor nettvirksomheten (eks. oppkjøp i Ramfoss) hører ikke med til nettdriftsregnskapet. Resterende del av overskuddet forventer eieren å kunne ta ut som renteinntekt på ansvarlig lån, og utbytte.

24 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 200 Arkivsaknr.:08/892 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: RENTEFASTSETTELSE ANSVARLIG LÅN KRØDSHERAD EVERK Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I K-sak 107/03 ble følgende vedtak fattet: Det etableres et ansvarlig lån på kr med virkning fra Beløpet tas ut av egenkapitalen og lånes umiddelbart tilbake til Krødsherad Everk KF som et ansvarlig lån fra Krødsherad kommune. I K-sak 131/07 ble følgende vedtak fattet: Låneavtalens punkt 4 første avsnitt andre setning, om ansvarlig lån mellom Krødsherad kommune og Krødsherad everk KF endres som følger: Rentesatsen fastsettes årlig innen utgangen av det aktuelle regnskapsåret. Avtalens punkt 4 lyder således som følger: Lånet forrentes etterskuddsvis med en rentesats på mellom 0% og 12% rente etter nærmere avtale mellom partene. Rentesatsen fastsettes årlig innen utgangen av det aktuelle regnskapsåret. Rådmannen vil anbefale at rente for året 2008 settes til 8,57 %, dette gir en rentesum, stor kr ,-. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale at kommunestyret fatter slikt vedtak: Renten på ansvarlig lån kr settes for 2007 til 8,57 %. KOMMUNESTYRET( ): Gustav Kalager (AP) fratrådte som inhabil. ENSTEMMIG VEDTAK: Renten på ansvarlig lån kr settes for 2008 til 8,57 %.

25 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 026 Arkivsaknr.:08/895 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: TILBAKEFØRING FORDRING TUNG BRUKER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Viser til NOTE 4 - Årsregnskap Ordlyden i noten var som følger; MANGLENDE INNBETALING AV REFUSJONSBELØP AD KNYTTET TIL KOSTNAD I FORBINDELSE MED BRUKER AV BARNEBOLIG (del av balansen 2.13) Krødsherad kommune hadde i 2005 en ekstraordinær utgift i forbindelse med en tung bruker, totalt kr ,-. Hele beløpet ble utgiftsført i 2005 på konto Dette var en tvistesak mellom Krødsherad kommune og to andre kommuner. Krødsherad kommunes advokat anbefalte kommunen å dekke hele regningen med forbehold om at betaling av regningen ikke innebar noen erkjennelse av endelig betalingsansvar i saken. I henhold til Sosial- og helsedirektoratets bestemmelser kunne det søkes om tilskudd til den tunge brukeren. Søknadsfristen her var i vårhalvåret Rundskriv fra departementet tilkjennega at det var den kommunen som hadde fattet enkeltvedtaket som skal skulle søke refusjon. Dette tilsa at det var Sigdal kommune som skulle søke refusjon og videreformidle mottatt refusjonsbeløp til Krødsherad kommune. Utestående fordring ovenfor Sigdal kommune på kr ble i 2005 inntektsført på konto ut fra et forsiktighetsprinsipp pga noe usikkerhet rundt rett refusjonsbeløpet. Eventuell høyere refusjon enn fordringsført skulle ved utbetaling bli tilført disposisjonsfondet, jf. note Refusjonskrav ble sendt Sigdal kommune Totalt beløp etter nærmere beregning er kr ,-. Sigdal kommune var ikke enig i kravet og overførte kr ,- til Krødsherad kommune jf. brev av Krødsherad kommune opprettholdt sitt restkrav på kr ,-mot Sigdal kommune jf. Brev av Sigdal kommune sa seg så si enig i 2004 kravet, og overførte kr ,- jf. brev av Imidlertid er Sigdal ikke enig i kravet for 2005.

26 Pr står kr ,- oppført som fordring i Krødsherad kommunes regnskap. Dette som rest av totalt fordringsført kr ,- i Ut fra eksisterende usikkerhet vedrørende utfallet av saken ble det valgt ikke å fordringsføre kravøkningen på kr ,- i Krødsherad kommune ser ennå ikke denne saken som avsluttet. Ingen av kommunene har rapportert brukeren inn som P.U. bruker og trekk i forhold til utbetaling i rammetilskudd skal således ikke være foretatt i forbindelse med utbetalingen til Sigdal kommune. Rådmannen vil nå oversende saken til departementet å anmode om at de kan foreta en uhildet vurdering av saken og fastsette det endelige refusjonsbeløp som Krødsherad kommune er berettiget til. På dette grunnlag opprettholdes fortsatt det fordringsførte beløp til Sigdal kommune. Saken har blitt forelagt departementet, som mener dette er en sak mellom kommunene, og således ikke tar stilling. Utsiktene for en løsning i favør Krødsherad kommune synes dårlige. Rådmannen vil derfor foreslå at gjenstående fordringsbeløp kr ,- tilbakeføres/belastes PU. Delvis oppdekning av tilbakeføringen foreslås foretatt med tidligere overskytende avsetninger feriepenger konto kr ,99. Resterende beløp kr ,- kan eventuelt dekkes fra disposisjonsfond Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Gjenstående fordringsbeløp kr ,- tilbakeføres. Oppdekning av tilbakeføringen foreslås foretatt med tidligere overskytende avsetninger feriepenger konto kr ,99. Resterende beløp kr ,01 dekkes over driftsbudsjettet for FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Gjenstående fordringsbeløp kr ,- tilbakeføres. Oppdekning av tilbakeføringen foreslås foretatt med tidligere overskytende avsetninger feriepenger konto kr ,99. Resterende beløp kr ,01 dekkes over driftsbudsjettet for 2008.

27 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Gudbrand Halmrast Arkivnr.: 231 M20 Arkivsaknr.:08/886 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: ÅRSAVGIFT FOR VANN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I 2007 måtte kommunen bruke kr av selvkostfondet for å få balanse. I budsjettet for 2008 er det kalkulert et forbruk av fondet på kr Pr var det igjen kr på fondet. Det betyr at dette er tilnærmet oppbrukt pr Årsaken til at vi nå spiser opp fondet er de store investeringene som ble gjort på nytt vannverk på Sunnelykkja og omlegging av vannledninger i Noresund sentrum. Kapitalkostnadene alene økte med kr fra 07 til 08. Noe av utbyggingskostnadene i Noresund sentrum vi først påvirke regnskapet i På Krøderen er det for dårlig kapasitet og administrasjonen har derfor anbefalt i budsjett for 2009, at det settes ned en ny brønn og bygges behandlingsanlegg på Langerud tilsvarende det vi har på Sumnnelykkja. Pumpeledningen mellom Langerud og RV 280 er meget dårlig bør også skiftes. Det er også ønskelig at Byåsen kobles direkte mot Langerud for å gi bedre vanntrykk. Samlet investeringsbehov er anslått til kr , noe som vil gi årlige kapitalkostnader på ca kr For å dekke opp forventet underskudd, pluss kapitalkostnadene til planlagte investeringer må vannavgiftene i kommunen økes med ca 49 %. Dette tilsvarer ca kr for en vanlig bolig inntil 125 m². Det gledelige er at kloakkavgiften anbefales redusert, slik at avgiftsøkningen på vann og kloakk til sammen, foreslås til ca 11 %, eller ca kr

28 FORMANNSKAPET( ): Representanten Inge Thorud (AP) foreslo følgende: Vannavgiften økes med 30%, og investeringene tilpasses dette nivået. Ved avstemming oppnådde rådmannens forslag 4 stemmer, mens 1 stemme ble avgitt for representanten Thoruds forslag. Formannskapets flertall (Skinnes, Bøe, Bjerkerud og Hovden) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Formannskapets mindretall (Thorud) innstiller: Vannavgiften økes med 30%, og investeringene tilpasses dette nivået KOMMUNESTYRET( ): Ved avstemming oppnådde formannskapets flertallsinnstilling 11 stemmer, mens 5 stemmer ble avgitt for formannskapets mindretallsinnstilling. Etter dette ble vedtaket: For å dekke opp kostnader i forbindelse med utførte investeringer på Noresund vannverk og for planlagte investeringer i 2009 på Slettemoen vannverk, økes årsavgivten for vann i 2009 med 49 %. Minsteavgiften for vann blir da kr og prisen pr m³ blir kr Det foretas årlige indeksjusteringer av de nye satsene per 1. jan. hvert år. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide justerte avgiftssatser i sektorrammen for teknikk, næring og miljø.

29 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Gudbrand Halmrast Arkivnr.: 231 M30 Arkivsaknr.:08/890 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: ÅRSAVGIFT FOR KLOAKK 2009 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Pr sto det kr på selvkostfond for kloakk. I 2007 ble det avsatt kr til fondet og i budsjettet for 2008 kalkuleres det med en avsetning på kr På grunn av investeringene i Noresund sentrum som belastes i 2008 men først starter med avskrivning i 2009, vil trolig regnskapet gå i balanse eller litt i minus. Administrasjonen mener likevel at fondet er så stort at det er riktig med en reduksjon i årsavgifter som tilsvare det kalkulerte overskuddet i 2008, pluss et uttak av fondet på kr Dette utgjør en reduksjon på 6,1 % eller kr for en bolig på inntil 125 m². Ny minsteavgift blir da kr og pris pr m³ blir kr 15,60. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Selvkostfondet kan kun benyttes til å dekke kapitalkostnader på investeringer eller til reduksjon av årsavgifter. I denne omgang finner rådmannen det riktig å anbefale en reduksjon av årsavgiften på 6,1%. Minsteavgift for kloakk blir da kr og prisen pr m³ blir kr 15,60. Det foretas årlig indeksjustering av de nye satsene per 1. jan hvert år. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide justerte avgiftsinntekter i sektorrammen for teknikk, næring og miljø.

30 FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Selvkostfondet kan kun benyttes til å dekke kapitalkostnader på investeringer eller til reduksjon av årsavgifter. I denne omgang finner rådmannen det riktig å anbefale en reduksjon av årsavgiften på 6,1%. Minsteavgift for kloakk blir da kr og prisen pr m³ blir kr 15,60. Det foretas årlig indeksjustering av de nye satsene per 1. jan hvert år. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide justerte avgiftsinntekter i sektorrammen for teknikk, næring og miljø.

31 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 153 Arkivsaknr.:08/893 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: FULLMAKT TIL BUDSJETTJUSTERINGER 2008 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Rådmannen viser til delegeringsreglementet som gir administrasjonen fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor sektorenes budsjettrammer. Kommunestyret har vedtatt årsbudsjettet på sektorrammer og skal således evt. foreta justeringer mellom sektorene. Ved endelig regnskapsoppgjør kan det bli behov for justeringer mellom sektorene. Rådmannen vil på dette grunnlag anmode formannskapet/kommunestyret om fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom sektorene innenfor årets budsjettramme hvis dette skulle være nødvendig. I henhold til ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet om å gi slik innstilling til kommunestyret: Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hele driftsbudsjettets totalramme. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hele driftsbudsjettets totalramme.

32 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 153 Arkivsaknr.:08/896 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: OVERFØRINGER - OPPDEKKING INVESTERINGER Vedlegg: Anslag rest investeringer Saksopplysninger: Det vises til vedlagte oversikt over anslag rest investeringer. Fra revisjonen er administrasjonen anmodet om å fatte vedtak for overføring av restinvesteringsmidler til senere års bruk, evt. tilbakeføring av midler etter sluttfinansiering. Av oppsettet fremgår også prosjekter som ikke er fullt ut oppdekket. Rådmannen vil nedenfor ta for seg prosjekt for prosjekt og femme forslag til nødvendige overføringer, oppdekkinger, evt. tilbakeføring av restinvesteringsmidler. P 005 og P 012 Tomtesalg. Tomtesalg Glesnemoen viser en underdekning, stor kr ,27. I finansieringsvedtaket for Glesnemoen boligfelt ble det vedtatt inntekter fra tomtesalg skulle nyttes til ekstraordinær nedbetaling av lån. Dette har løpende funnet sted. I forbindelse med vedtak om gangveg og sluttføring av opparbeiding ble Kr ,- av tomtesalgsmidler bevilget til dette formål. Inntekter fra de siste tomtesalg er ennå ikke innkommet. Øvrig tomtesalg viser et overskudd på kr ,-. Dette bør kunne nyttes til dekning av manko tomtesalg Glesnemoen. Rådmannen vil foreslå at kr. 20,198,27 benyttes til oppdekking tomtesalg Glesnemoen, og at resterende midler fra tomtesalg, kr ,73 tilføres kapitalfond. P 009. Manglende oppdekking av egenkapitalinnskudd KLP. Se egen sak i formannskapets møte og kommunestyrets møte P 016 og P 017 Bredbånd fiberoptisk nett.

33 Midlene skriver seg fra kommunal og fylkeskommunal bevilgning til bredbåndsutbygging i Krødsherad. I tillegg til disse midler vil kommunen motta ytterligere tilskudd til næringsutvikling fra fylkeskommunen for Det skal her foretas et sluttoppgjør mellom Krødsherad kommune og Krødsherad Everk. Rådmannen foreslår følgende: Sluttoppgjøret mellom Krødsherad kommune og Krødsherad Everk sluttføres. Evt. restmidler som tilfaller Krødsherad kommune tilføres næringsfondet. P 018 Nødstrømsaggregat. Det er her nødvendig med en del avklaringer før innkjøp kan finne sted. Rådmannen foreslår at midlene overføres til bruk i P 019 Avdragstilskudd til fellesrådet. Fellesrådet har fått innvilget kr ,- i rentekompensert lån. Det er søkt om ytterligere kr ,-, bevilgning antas gitt i Lånet, totalt kr. 1 mill. skal nedbetales som serielån over 20 år. Det vises her til vedtak i 2008-budsjettet om kommunalt tilskudd til årlige avdrag kr ,-. Det vises forøvrig til budsjett 2009 hvor det foreslås endring som tilsier at Krødsherad kommune skal være låneopptaker. Fellesrådet har forskuttert deler av beløpet i 2008, og synes på dette grunnlagrimelig med en overføring, stor kr ,- for Rådmannen foreslår at kr ,- overføres til Fellesrådet for Resterende midler tilbakeføres disposisjonsfondet. P 101 og 102 Skoleopprusting. Resterende midler, totalt kr ,69. Midlene antas oppbrukt i løpet av 2008 når Regninger for ferdigstillelse av toalettanlegg Krøderen skole foreligger. I henhold til budsjettforslag for 2009 skal det søkes ytterligere rentekompensert lån til opprusting av skoler.. Rådmannen foreslår at evt. restmidler ved årets slutt overføres til bruk i P 112 Lekeapparat/hinderløype Noresund barnehage. Midlene er tilskuddsmidler fra Brannkassa. Anlegget skal utføres i Rådmannen foreslår at midlene i sin helhet overføres til P 113 PC-kjøp skoleelever. Midlene er medberegnet i budsjett for PC-kjøp til 7. klasse Rådmannen foreslår at midlene i sin helhet overføres til P 216 Sentral for trygghetsalarm. Det er innhentet tilbud på ny sentral. Den gamle fungerer fortsatt, men planlegget skiftet før sommeren Rådmannen foreslår at midlene i sin helhet overføres til bruk i P 400. Estetikk langs vegene. Midlene kommunal andel av prosjekt sammen med Buskerud fylkeskommune.

34 Prosjektet med rydding langs vegene pågår. Rådmannen foreslår at midlene i sin helhet overføres til bruk i P 403 og P 413 Tilrettelagte boliger. De tilrettelagte boligene er nå ferdigstilt. Prosjektene viser til sammen en overskridelse med kr ,11. Det er ønske om utvendige boder ved boligene. Rådmannen er av den oppfatning at dette i så fall må vurderes i helhetlig sammenheng for Rådmannen foreslår at overskridelsen, kr ,11 dekkes opp med midler fra kapitalfond. P 407, P424, P437, P 412, P 442 Vedlikeholdsmidler bygg og anlegg. Ovenstående prosjektnummer refererer seg til henholdsvis, ekstraordinært vedlikehold kommunale boliger, ambulansesentral, tannlegekontoret, Noresundanlegget, og Kryllingheimanlegget. Totalt utgjør resterende midler pr kr ,86, Herav avsatt til resterende utskifting av vinduer og gulvbelegg kommunehuset. Rådmannen foreslår at disse midlene samles til en pott øremerket vedlikehold av kommunale bygg og anlegg og at resterende midler ved årets slutt overføres i sin helhet til bruk i P 410 Refotografering kartverk. Prosjektet er ferdigstilt i denne omgang. Det vil bli igangsatt ny refotografering i 2010, ny sak om finansiering må da i tilfelle framlegges. Rådmannen foreslår at midlene, kr ,56, i sin helhet tilbakeføres disposisjonsfond. P 409 Tilrettelegging Bjørøya. Dette er midler fra forprosjekt reguleringsplan Bjørøya. Forprosjektet er sluttført. Rådmannen foreslår at midlene, kr ,-, i sin helhet tilbakeføres kraftfondet. P 411. Noresund stadion. Dette er restmidler fra tidligere avsetning til opprusting av Noresund stadion. Idrettslaget har fremmet ønske om bruk av disse midler til opprusting sommeren Rådmannen foreslår at midlene, total kr ,-, overføres til bruk i P 421. Investering Renovasjon. Dette er restmidler fra tidligere tilrettelegging av søppelmottak Slettemoen. Rådmannen foreslår at midlene, totalt kr , tilbakeføres kraftfondet. P 425 Salg kommunale boliger. Dette er midler fra salg av den siste kommunale bygningen på Strykhøgda. I henhold til tidligere signaler er disse midlene i budsjett for 2009 foreslått benyttet til vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Pr kr ,-. Rådmannen foreslår at resterende midler ved årets slutt tilføres samlepott for vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. P 426 Glesnemoen boligområde.

35 Midlene er restbevilgning til ferdigstillelse av Glesnemoen boligfelt med gangvegsystem. Totalt rest pr kr ,78. Prosjektet skal ferdigstilles vår/sommer Rådmannen foreslår at resterende midler ved årets slutt i sin helhet overføres til P 427 Noresund sentrum m/rundkjøring. Prosjektet viser pr. dato et overforbruk på ,24. Endelig oppsett av fordeling mellom Statens vegvesen og Krødsherad Kommune utarbeides i disse dager. Det jar vært avholdt noen formøter, og det skal avholdes møte med Statens vegvesen Foreløpig oppgjør med vegvesenet er foretatt via a konto utbetalinger uten utspesifisert m.v.a. Når slik spesifisering er endelig foretatt vil kommunen motta en del m.v.a. refusjon i denne sammenheng. Det gjenstår også en sluttutbetaling fra Buskerud fylkeskommune med kr i tilskudd til sentrumsutvikling. Dessuten noe tilførsel av fondsrenter for Rådmannen er noe usikker på om endelig sluttoppsett vil foreligge før årsskiftet Rådmannen anbefaler at endelig oppdeking for dette prosjektet utestår til P 438 Svømmehall. Her gjenstår fortsatt en del utredningsarbeider. Restmidler pr kr ,50. Rådmannen foreslår at restbevilgning ved årets slutt i sin helhet overføres til P 440. Ballbinge Krøderen skole. Restmidlene kr ,95 er øremerkede tilskuddsmidler fra Brannkassa. Rådmannen foreslår at midlene i sin helhet overføres til 2009 for bruk til sluttføring av anlegget rundt ballbingen ved Krøderen skole. P 441 Krøderen samfunnshus. Restmidler pr er kr ,99. Sluttregningene for uteanlegget kommer inn i disse dager og det antas at største delen av midlene brukes opp i Samfunnshusanlegget er ennå ikke ferdigstilt. Rådmannen foreslår at resterende midler ved årets slutt i sin helhet overføres til P 446 Web-innsyn. Det antas at hele bevilgningen vil bli benyttet i løpet av 2008, da regning foreløpig ikke er mottatt. Rådmannen foreslår at resterende midler ved årets slutt i sin helhet overføres til P 447 Stedsutvikling Noresund og Krøderen. Midlene var opprinnelig 3 mill. Herav er benyttet kr ,- til uteanlegg Krøderen skole og samfunnshus. I tillegg er avsatt kr ,- til gangvegprosjekt i Glesnemoen. Noe av disse midler kan muligens tilbakeføres hvis vi oppnår tilskudd til trafikksikring. Rådmannen foreslår at resterende midler, kr ,- i sin helhet overfores til P 448 NAV-kontor. Utgifter til forprosjekt NAV.- kontor. Udekket utgift pr , kr ,94

36 Utgifter i denne sammenheng skal deles med NAV trygd, og dekkes opp av framtidig låneopptak. Jfr. årsbudsjett for Rådmannen foreslår at udekket utgift ved årets slutt overføres til 2009 og dekkes opp med midler fra framtidig låneopptak. P 449 Garasje VAR- utstyr. Tidligere bevilgning til bygging av garasje for VAR-utstyr. Garasjen er ennå ikke prosjektert. Alternative lagringsmuligheter vurderes. Rådmannen foreslår at lån til bygging av garasje ikke tas opp. P 600 Infrastruktur Norefjell. Midlene er bundne midler som i henhold til vedtekter skal benyttes til tilrettelegging av infrastruktur på Norefjell. Rådmannen foreslår at midlene i sin helhet overføres til Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Rådmanns ovenstående forslag under hvert prosjektnummer tilres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Inndekning i henhold til saksframlegget med prosjektnummerhenvisning tiltres.

37 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 515 Arkivsaknr.:08/902 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSERING LØNNSPOSTER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det er i budsjettet for 2008 avsatt følgende poster når det gjelder å ivareta lønnsjusteringer/pensjonsjusteringer Kto.nr.: Tekst Beløp Totalt Avsatt til lønnsreguleringer Avsatt til pensjonspremie På sektor 6 foreslås det ingen tilføring av budsjettmidler til lønn, da det i budsjettet for 2008 ble budsjettert med for mye lønnsmidler. Vi har brukt lønnskostnader i 2008 som fordelingsgrunnlag og ut fra dette blir fordelingen som følger: Sektor Beløp Totalt Sektor Sektor Sektor Sektor Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Budsjettjusteringer innenfor lønnsområdet justeres i h.h.t. ovenstående tabell.

38 FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Budsjettjusteringer innenfor lønnsområdet justeres i henhold til følgende tabell: Sektor Beløp Totalt Sektor Sektor Sektor Sektor

39 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Thore Sveum Arkivnr.: 400 Arkivsaknr.:08/903 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: ADMINISTRASJONSUTVALG /08 FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 SAKSPROTOKOLL: SENIORPOLITISKE TILTAK Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Viser til tidligere møter ang. ovennevnte samt til behandlingen av lønnspolitisk plan i k- styre desember 2007, samt til dialogmøte med k-styre 3. april 2008 og møter med organisasjonene. Viser også til lønnsoppgjøret i 2008 og punktet om AFP i offentlig sektor. Dette betyr at AFP ordningen skal være en del av mellomoppgjøret i 2009 i kommunal sektor. Med bakgrunn i ovennevnte vil følgende forslag legges frem som Krødsherad kommunes seniorpolitikk: Målsettingen for seniorpolitikken i Krødsherad kommune skal være at flest mulig jobber frem til ordinær pensjonsalder. For å nå denne målsettingen foreslås følgende: Ved fylte 60 år skal alle arbeidstakere få tilbud om en samtale med personalkonsulent. Det er en forutsetning at arbeidstaker i denne samtalen klart tilkjennegir egne ønsker om fremtidig arbeidssituasjon for arbeidsgiver. Denne samtale vil således danne grunnlag for eventuell felles vurdering av tiltak relatert til fortsatt yrkesaktivitet frem til ordinær pensjonsalder, som et alternativ til AFP pensjon. Det nedsettes et partsammensatt utvalg som vurderer mulige generelle seniorpolitiske tiltak innefor den økonomiske rammen som kommunen til enhver tid har, utvalget starter sitt arbeid når resultatet av fremtidig AFP ordingen i kommunalsektor er kjent

40 Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale at administrasjonsutvalget gir slik innstilling til formannskapet. Målsettingen for seniorpolitikken i Krødsherad kommune skal være at flest mulig jobber frem til ordinær pensjonsalder. For å nå denne målsettingen foreslås følgende: Ved fylte 60 år skal alle arbeidstakere få tilbud om en samtale med personalkonsulent. Det er en forutsetning at arbeidstaker i denne samtalen klart tilkjennegir egne ønsker om fremtidig arbeidssituasjon for arbeidsgiver. Denne samtale vil således danne grunnlag for eventuell felles vurdering av tiltak relatert til fortsatt yrkesaktivitet frem til ordinær pensjonsalder, som et alternativ til AFP pensjon. Det nedsettes et partsammensatt utvalg som vurderer mulige generelle seniorpolitiske tiltak innefor den økonomiske rammen som kommunen til enhver tid har, utvalget starter sitt arbeid når resultatet av fremtidig AFP ordingen i kommunalsektor er kjent Tilleggsinnstilling fra rådmannen til kommunestyrets behandling: Som arbeidsgiverrepresentanter i det partsoppnevnte utvalget, oppnevnes ordfører, evt. varaordfører i tillegg til rådmann og personalkonsulent. Arbeidstakerorganisasjonene bes om i fellesskap å oppnevne 2 representanter. ADMINISTRASJONSUTVALG( ): Anni Hagen: Kanskje bør samtalene finne sted når arbeidstaker fyller år. Tidligst for de fysisk tunge jobbene. Det partssammensatte utvalget bør tre i kraft allerede fra nyttår Åse Marit Hovden (TPBL): Samtalene skal gjennomføres. Inge Thorud (AP): Seniorpolitikk koster, har vi ikke råd så får vi si det! Sett en tidsfrist for når det partssammensatte utvalget skal tre i kraft. Asle Bøe (TPBL): Det må gjøres helt klart for det partssammensatte utvalget at det ikke finnes penger til seniorpolitiske tiltak, slik at de har dette in mente når de arbeider ENSTEMMIG VEDTAK: Rådmannens innstilling tiltres med tillegg at samtalen finner sted ved 55 år, partsammensatte utvalg i løpet av første halvdel av FORMANNSKAPET( ): Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling forelå til møtet, og lyder som følger: Rådmannens innstilling tiltres med den endring at samtalen finner sted ved 55 år og at det partsammensatte utvalg opprettes i løpet av første halvdel av Formannskapet (Skinnes, Bøe, Bjerkerud, Hovden og Thorud) innstiller:

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni.

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni. MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 29/11 11/342 FOLKETS TALERSTOL 033 3 30/11 11/327 EIENDOMSBESKATNING

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: 19:00 21:23 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 28.08.2014 Tid: 19:00 19:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE -

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.10.2012 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - 122/12 12/737 KARNAS PUB U63 &18

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2014 Tid: 13.15 14.30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Sak 2/14 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall/ Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 19.12.2016 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2016 TIL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende møte

MØTEINNKALLING Konstituerende møte MØTEINNKALLING Konstituerende møte Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.10.2011 Tid: 20.00 Gruppemøter? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskap Møtedato: 20.06.2007 Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: 13.45 Til kl: 17.30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Innkalte: Hans Lauritzen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 01.12.2016 Sak: 165/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/1221 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017 2020 Behandling: Rådmannen

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/8111-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Mellomfinansiering av Salsnes Gjestehavn Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:45

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:45 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig dokument Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: 09:00 10:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2016 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Geir Rune Hansen, Willy Andreassen, Elisabeth

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 19:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30 VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 19:00 21:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Gustav Kalager

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret Møtedato: 17.12.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37250300

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2014 Tid: 11:00-12:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.05.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 11:05-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 12.11.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Medlem Ole Edvin Jokerud Anne Kristine

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 04.12.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 11:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 17.03.2016 Tid: 19:00 21:20 Til stede på møtet Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Vara Navn Gustav Kalager Linda Aaskjær

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer Ottar

Detaljer

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 24.11.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede Til stede Medlemmer: Anne Grete Løken Bredholt, Marianne Eklund, Kari

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer