Kommunal gjeldsbyrde hvor går grensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal gjeldsbyrde hvor går grensen"

Transkript

1 Kommunal gjeldsbyrde hvor går grensen v/ Torger M. Jonasen, Kommunalbanken, v/ Torger M. Jonasen, Kommunalbanken, Trondheim

2 Agenda Kommunal gjeldsbyrde hvor går grensen? Bæreevne, bærekraftig utvikling? Lånehåndboka Kredittvurdering i Kommunalbanken Theodor Kittelsen, Soria Moria slott,

3 1

4 Bærekraft Hva ligger i begrepet bærekraftig utvikling? Økning i kommunalgjeld er langt større enn økningen i inntektene siste årene! Vedlikeholdsetterslep? 4

5 Gjeldsutvikling i kommunal sektor Et resultat av demografiske endringer Statlig politikk gir like lovbestemte krav -> men kommuner har ulik betjeningsevne for gjeld Rentefølsomhet? En god test før låneopptak: Tåler kommunen et rentenivå på linje med dagens 10-årige fastrente? Hvis nei tåler kommunen i det hele tatt mer lån? (Tidligere øk.sje f i Gjesdal, Stein Kittelsen til Kommunal Rapport ) 5

6 Smertegrensen > Break Even rente Break Even Gjeld Før en bro konstrueres blir den beregnet for fremtidig trafikkbelastning hvilken rentebelastning tåler porteføljen deres Eller hvilken gjeldsbelastning kan inntektene bære. Break Even r = Kontantstrøm Rentebærende gjeld Anta gjeld = 100 mill. 4,5 % rente krever da en kontantstrøm på 4,5 mill. Er inntektene konstante? Hva med endringer i folketallet? 6

7 Hvorfor mases det om høy gjeld i kommunene? 14,0 Local government gross debt in % of GDP 2010, ,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 7

8 Total central government debt % of GDP Oecd - Stat data extracted

9 1

10 Når lampene lyser Kredittvurdering hos oss. Vi benytter ulike rating-metodikker for å vurdere kundene. Intern scoring og Moodys rating med krav A2 (A) Økonomiske nøkkeltall Lampene lyser ved: Høy gjeld per innbygger Svakt ND % DI og høy rente og avdragsbelastning ROBEK Når lampene lyser må saken behandles bredere internt: Kredittkomite Adm. dir. Styret Ulike rammer for kommune/fylkeskomme/iks/as. Strengere ved andre selskapsformer enn kommune 10

11 KBN Kredittvurdering Kommunerating utviklet av Moody s Vi benytter ratingbyrået Moody s metodologi for å kredittvurdere kommuner og andre regionale myndigheter utenfor USA. Rating-modellen baserer seg på kommunens finansielle styrke og tar ikke hensyn til den forventede støtte fra sentrale myndigheter i en eventuell økonomisk krisesituasjon. Økonomivurdering basert på KBN scoring og analyse Baseres på regnskapstall over flere år: Eksempel der beste score er 0 a) Akkumulert regnskapsres > 0 => score 0 b) Akkumulert regnskapsres > 0 => score 0 c) ND i % av Brt. DI for 2011 > 2,0 % => score 0 d) ND i % av Brt. DI for 2010 > 2,0 % => score 0 11

12 Hvorfor mase om høy gjeld? Så lenge alt går bra er problemet uendelig lite Når renta skyter i været og inntektene faller er problemet uendelig stort 12

13 1: Fyresdal ; «Lån er ikke bra, nok er nok» - Best i Telemark: 10,4 NDR i % DI i lån per innbygger - Ingen nye låneopptak i neste økonomiplan periode. - Politikerne enig! 2: Sauherad: - Kommer aldri ut av Robek fordi de ikke klarer å reduserehøye driftskostnader. - Politikerne er ikke villige til å endre en utrolig dyr skolestruktur. - Har mistet handlingsrom til å kunne gjøre investeringer i helse om omsorg. - Blir de lokket inn i lange leieavtaler istedenfor å ta viktige investeringer selv. De bygger opp enda høyere driftskostnader. Uheldig sirkel, kommunen mister handlefrihet. 13

14 Hvorfor havner kommuner på ROBEK? Er det noe å lære? Hva sier kommunene selv? Flere år på rad med underskudd, => ikke noe valg. Dårlig Driftsresultat,regnskapsmessig merforbruk... Mangler befolkningsvekst => mindre per innbygger. Mistet samarbeid med nabokommune, har ikke klart å skalere ned legetjenester raskt nok. Vedlikehold som en kun bare må ta Hvor mye må loven oppfylles: Enkelte ganger er det ikke noe valg; lovpålagte oppgaver setter deg i en vanskelig situasjon, for eksempel full barnehagedekning; private barnehager får støtte ut fra driften i de kommunale. Økt arbeidsledighet => økte utgifter. For noen er det fint å være med i Robek når en sliter med driften! => Det skaper kriseforståelse, bra for økonomisjef og rådmann,. Da kan en starte omstillingsprosjekt. Avsetning til driftsfond = 2 %. 14

15 Hvorfor havner kommuner på ROBEK? - Rapport til Fylkesmannen i Nordland, utarbeidet Poyry: Econ nr. R Hovedforklaringer i rapporten: 1: Svak kompetanse på regnskap og økonomistyring blant kommunepolitikerne Medfører dårlig grunnlag for situasjonsforståelse og utføring av tiltak. 2: Partipolitiske og kortsiktige valgtekniske hensyn har fått dominere over helhetlige og gjennomførbare løsninger. 3: Viktigste årsak : Politisk unnfallenhet. Tøffe beslutninger utsettes i det lengste, da blir det vanskeligere å rette opp en tiltagende økonomisk ubalanse. «Årsakene var utenfor vår kontroll situasjonen har vært unngåelig» 15

16 Utgangspunkt /Hva er Kommunens overordnede mål? 16

17 Mål: Maksimere velferd innenfor de gitte rammer, (kommuneutvalget) Sikre en god budsjett balanse og overholde vedtatte budsjetter. Dette krever økonomisk kontroll og økonomisk handlefrihet. Nøkkeltall gir mulighet for en stødig kurs 17

18 Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. (Kommuneloven 46 nr.6 ) forvalte midler slik at tilfredsstillende avkastning oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko skal ha midler til å kunne dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. (Kommuneloven 52 nr.3 ) Enighet om Nøkkeltall gjør det enklere å holde stø kurs 18

19 Hvor høy gjeld kan din kommune betjene? Renter og avdrag i % DI God økonomistyring maks 2-3 %( Ailin Aastvedt i Kommunal rapport ). Netto lånegjeld i % DI - Landsnitt 53,5 %, og det finnes kommune med 225 %. - Gjeldsgrad over 100 % må anses risikabelt, med tanke på å kunne videreføre tjenestetilbudet ved økt rente (Per Richard Johansen KS). 19

20 Bli enige om nivåer på nøkkeltall. Langsiktig gjeld i % DI (Norge u/oslo er snittet 199,4%) Netto gjeld i % DI < 100 % Renter og avdrag i % DI (Norge u/oslo 4,2, Anbefaling Fylkesmannen < 6 %) Andel lånefinansiering i nye investeringer Netto Driftsresultat i % av DI Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter (5,6 %) 20

21 A. Finansielle nøkkeltall - nivå 2 Landet Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2 3 1,7 Overskudd før lån og avsetninger i % av brutto driftsinntekter -3,3-5,5-5,2 Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 3,2 4,9 5,7 Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter 2,9 3,6 3,4 Netto finans i prosent av brutto driftsinntekter 0,4 1,3 2,3 - herav Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter 0,1 0,5 0 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 53,5 89,1 79,3 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 187,1 210,3 204,8 - herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter 108,5 105,9 113,7 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 20,6 34,4 14,2 Akkumulert regnskapsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,4 1,2 0,9 Akkumulert resultat i investeringsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter -0,1-0 -0,2 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 4,5 3,4 3,5 Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, i % av brutto driftsinntekter 1,3 1,9 1,6 Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, i % av brutto driftsinntekter 1,9 2,2 1,8 1.2 Finansieringskilder for investeringene Overføring fra driftsregnskapet, i % av brutto investeringsutgifter 9,2 14,7 8,9 Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., i % av brutto investeringsutgifter 27 15,4 18,9 - Herav salg av fast eiendom 6,9 5,4 4,7 Diverse intern finansiering, i % av brutto investeringsutgifter 3,7 9,2-2,9 - Herav udekket/udisponert i investeringsregnskapet 0,9-0,1 0,9 Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter 60,1 60,8 75,1 21

22 Oppsummering : Jakt etter den gode økonomistyringen 1

23 Når det er vanskelig å stå i mot presset fra kommunestyret, kan en tenke på løvetannens kamp gjennom asfalten! 23

24 24 Takk for oppmerksomheten sd

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

KOMMUNENS TOTALE DRIFT

KOMMUNENS TOTALE DRIFT KOMMUNENS TOTALE DRIFT Regnskapsresultat 6 5 4 3 2 1 Regnskapsresultat 36 2714 5 377 overskudd. (Disposisjonsfondet) Året 26 ble et svært positivt økonomisk år ikke bare for Birkenes, men for omtrent hele

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Økonomisk analyse 2015-2018

Økonomisk analyse 2015-2018 Iveland kommune Økonomisk analyse 2015-2018 Likviditet Fond - Finans Gjeld Formannskapet 11.11.2014 Økonomienheten, ESB Side 1 Innhold INNLEDNING... 3 STYRINGSDOKUMENT... 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Fredrikstad KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Trondheim KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Vi har nå på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår.

Vi har nå på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår. Budsjettale Ordfører og kommunestyre. Etter dette innlegget vil jeg at dere skal huske tre ting: Vi har på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår Vår ambisjon ligger fast; fortsatt

Detaljer

Kommunestruktur på Nordmøre

Kommunestruktur på Nordmøre Kommunestruktur på Nordmøre Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Anja Hjelseth og Audun Thorstensen TF-notat nr. 39/2015 1 Kolofonside Tittel: Undertittel: Kommunestruktur på Nordmøre

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Kristiansand KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og 2012 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og inntektsvekst... 10 3.3. Utgifter til lønn... 12 3.4. Brutto

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer