Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014"

Transkript

1 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014 UTEARBEIDENE HAR GÅTT SOM PÅ SKINNER I august har det blitt utført en rekke utendørs vedlikeholdsarbeider i borettslaget, særlig ved lille blokka. Vi skrev utførlig om det i forrige avis og følger det opp i denne. traktorgraveren. Planen var å plante ny hekk litt nærmere veien. Stor var overraskelsen da det viste seg at folkene fra Steinbakken AS hadde klart å gjøre arbeidet uten at hekken måtte ned. Det er godt gjort. HEKKEN VÅR OVERLEVDE Ammeruds flotteste hekk er den vi har bak garasjene, ut mot Ammerudveien. Vegetasjon er fjernet, terrenget mot garasjene senket og arrondert. Grunnmurplate er montert på garasjeveggen Da vi bestilte dreneringsarbeidene var vi innforstått med at hekken dessverre måtte fjernes for at vi skulle komme til med Ta deg en tur ned til snuplassen og se på arbeidet som er gjort bak garasjerekka. Den personen som har kjørt gravemaskinen her er en kunstner i sitt fag. Styret ved leder tlf: Styrets postkasse og biblioteket er i nr 85 - Alle oppgangsnøkler passer her. Borettslagets hjemmeside: Vaktmester Skovli AS, Ammerudveien 58, 1.etg. Tlf: E-post: Her kan du foreta bestilling av skilt til postkasse og ringeklokke. Alle systemnøkler (til vaskeri, kjeller og inngangsdører) kan kjøpes hos vaktmester - Pris kr 500 Velferden (Hobbykjelleren) tlf , mandag til fredag mellom kl

2 2 TAKARBEIDET I GANG PÅ GARASJENE Nortekk AS startet arbeidet med garasjetakene 25. august. De skal etter planen være ferdige ca 1. oktober. Vi kan ikke være mer presise enn det. Framdriften i arbeidet avhenger både av værforholdene og omfanget på utskifting av råtne takbord. SNUPLASSEN Nye kummer, arrondering og asfaltering På snuplassen ned mot den lille blokka er arbeidet ferdig. Gammel asfalt ble fjernet og det ble utført diverse grunnarbeider før ny asfaltering. Et ekstremt kraftig regnvær kort tid etter at alt var ferdig avdekket at kapasiteten i selve kummen var for liten. Den klarte rett og slett ikke å ta unna vannet. Vi ba entreprenøren skifte ut den gamle kummen med en dybde på 80 cm til en ny med dybde på 200 cm. Den nye kummen har dessuten større rist og vil klare å ta unna mye mer vann. Også den kummen som ligger midt i bakken ned mot plassen ble skiftet ut på samme måte. Vi gjentar at gammel takpapp ikke vil bli fjernet. Ny papp blir lagt rett på den gamle. Folkene fra Nortekk hevder de vil oppdage råte når de går på takene. Allikevel ber vi de som mener de har råte i taket om å melde fra slik at vi kan få skiftet ut dårlige bord. Så langt har 6 garasjeeiere meldt fra om fukt i taket. VANNINNTRENGNING TIL LEILIGHET Det er oppdaget en lekkasje på balustraden. Vann kommer seg gjennom taket ned i en underliggende leilighet. OPAS var på befaring i slutten av august. Styret avventer rapport fra befaringen. HENVENDELSE VED SKADER Dersom det oppstår forsikringsskade på bygningen skal denne meldes vaktmester.

3 3 NY FORSTØTNINGSMUR OG TRAPP Den gamle betongmuren ut mot parkeringsplassen ved lille blokka var i ferd med å gi etter og hadde allerede glidd ut ca 10 cm. LILLEBLOKKA UTVENDIG DRENERING Vi har lenge hatt problemer med vanninnsig i kjelleren på lilleblokka, dvs på kortveggen blokka mot gangveien og atriumshusene. Den gamle muren er nå fjernet og erstattet av ny støttemur i granitt. Trappa til venstre på bildet er også skiftet ut. BREDERE GANGVEI OG NY SITTEGRUPPE Foran Lilleblokka er veien på utvidet og asfaltert. Dette vil lette brøytearbeidet om vinteren. De gamle kantsteinene var helt ok og ble benyttet om igjen. Nå er det gravd opp langs grunnmuren, helt ned til under kjellergulvet. Grunnmuren ble rengjort og slemmet med vannavvisende stoff. Grunnmursplate og isolasjon ble satt på plass før legging av dobbelt sett 10 cm drensrør. «TREGRUPPA» ETABLERT Mandag 8. september ble «Tregruppa» i borettslaget valgt på møte i Hobby-kjelleren. Kun noen svært få beboere hadde meldt fra at de kunne tenke seg å være med i gruppa. Styrets oppgave er å sørge for at sammensettingen blir mest mulig balansert. Poenget med gruppa er jo at man skal kunne snakke seg fram til et mest mulig omforent stand-punkt mht. omfanget av en eventuell trefelling. De som ble med i gruppa er Roy Reuterdal (leder), Rolf Norum, Lizzie Nielsen, Mona Thoresen, Kjell Solberg og Ragnar Kjenes. Gruppa foretok en kort befaring samme kveld og vil foreta en ny i oktober (etter løvfall). På plenen utenfor Lilleblokka er en del av plenen rettet opp og hellelagt. Sittegruppa vil komme på plass en av de første dagene. I første omgang vil det bli fjernet en del kratt og småskog. Bartrærne vil bli vurdert senere.

4 4 IKKE LEGG UT MAT TIL FUGLENE DU MATER I STEDET ROTTER Fra Anticimex har vi fått melding om stedvis aktivitet av rotter. Rotter er observert ved enden av store blokka. Ved gangbrua er det grevlingen som forsyner seg av utlagt mat. lager av vaktmester. Annet teknisk utstyr i sentralen, som gamle sikringsskap og kabler etc er fjernet. Taket på vaktmestergarasjen er lagt om og kontorlokalene pusset opp. I 2014 står nye store prosjekter for tur. De skal vi komme tilbake til i avisen senere. Valg av styre var enstemmig. Styret består etter dette av: Av det brødet som blir kastet ut fra verandaene og lagt på bakken til fuglene, ender det meste (80%) opp som rottemat. Det er et faktum, som bekreftes av firmaer som driver med skadedyrbekjemping. Finn Dyrkorn leder med Trond-Inge Werner som nestleder. Som styremedlemmer ble valgt Erik B. Røed, Knut-Helge Strømsnes, Ragnar Kjenes og Terje Strømsnes. Som varamedlem ble valgt Kjell Solberg. Ut av styret gikk Tore Udnæs, som i mange år var nestleder i varmesentralen. Vi har skrevet om dette gang på gang og bedt de som gjør dette holde opp. Det er jo helt meningsløst om borettslaget bruker betydelige summer på å bekjempe rotter, mens enkelte beboere forer dem. AMMERUD VARMESENTRAL GENERALFORSAMLING OG VALG Den 3. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling i AS Ammerud Varmesentral. Alle eierlag var representert med stemmetall i henhold til aksjefordelingen. Årsmeldingen og regnskapet ble gjennomgått og enstemmig godkjent. Aktiviteten i varmesentralen har vært stor. I 2013 ble det gjennomført en rekke tiltak. De største om mest kostbare var reparasjonen av 2 rørbrudd i rørgata. Utbedringskostnadene beløp seg til ca 1,2 mill. Ny ekspensjonstank er kjøpt inn og satt i drift. De to gamle er fjernet. Nødstrømsaggregatet er reparert, det samme er en lekkasje ved Elysator. Alarmanlegget er skiftet ut og pumpestyringen er endret fra temperaturstyrt til trykkstyrt. Tre shuntventiler i undersentraler er byttet. Gamle rør til gass- og el-kjele er fjernet. Det samme er el-kjelen. Transformatoren er flyttet fra traforommet. Det blir nå benyttet som Styreleder Finn Dyrkorn AMMERUD VARMESENTRAL INGEN FAKTURA I DESEMBER Varmesentralen melder at energiforbruket i år er vesentlig lavere enn det var i Avviket mot budsjettet utgjør hele kwh i mindreforbruk. I kroner er dette ca 1,5 million, inkl mva. Det betyr at om ikke noe helt uforutsett skulle skje vil borettslagene ikke bli fakturert for desember.

5 5 RØYKING - SIGARETTSNEIPER Styret henstiller til beboerne om å benytte askebeger dersom det røykes på verandaen. Utenfor enkelte verandaer og i gården ligger store mengder sneiper. Våre vaktmesteres arbeidstid bør kunne anvendes til noe mer nyttig enn å plukke sneiper. VENTELISTER GARASJE OG PARKERINGSPLASS Borettslaget har lykkes i å avvikle en del leieforhold der beboere har hatt 2 garasjer. Også når det gjelder parkeringsplasser har det løsnet betydelig. For tiden står det 7 på venteliste til garasjer, dvs 2-3 års ventetid. Når det gjelder parkeringsplasser er det for tiden ingen på venteliste. GARASJER OG PARKERINGSPLASSER Henvendelse til styreleder på e-post Benytt dette i stedet for å kaste fra deg sneipen ute Ikke røyk ut av vinduet på soveromssiden. Flere beboere er sjenert av røyken, som ofte trekker inn i soverommet til naboen. Vær oppmerksom på at også røyking på verandaen er et problem for mange. INNGLASSING AV BALKONGER Det er 15 andelseiere som til nå har meldt fra til styret at de er interesserte i å foreta innglassing av balkongen. SALG AV VASKETID KUN FØRSTE ONSDAG I MÅNEDEN De som ønsker å benytte vaskeriene må ha gyldig vaskekort. VASKEKORT PÅFYLL AV VASKEKORT FOREGÅR I BIBLIOTEKET AMMERUDVEIEN 85, KL FØRSTE ONSDAGEN I MÅNEDEN Når du nærmer slutten på vasketiden kan kortet fylles opp på biblioteket med ønsket beløp. Noter deg salgsdager og åpningstid. Det er kjedelig å gå tom for vasketid. Dette er det noen som glemmer slik at styreleder får en del henvendelser mellom salgsdagene. Styret har prøvd å finne leverandører som kan påta seg jobben, men det er få å velge mellom. En leverandør har levert ut et pristilbud i postkassene. Styret har vurdert det slik at dette er det gunstigste tilbudet vi kan regne med å få. Interesserte bes ta kontakt med firmaet og avtale direkte med dem. Borettslaget er ikke part i denne bestillingen.

6 6 FJERNVARME FRA HAFSLUND Diagrammet under viser faktisk innfyring av fjernvarmen, altså hva den består av. Hele 49% kommer faktisk direkte fra avfall. Ved normal med oljefyring lages det 280 gram CO2 pr kw/h. Med fjernvarme klarer Hafslund å redusere dette med 77% slik at det slippes ut kun 62 gram CO2 pr innfyrt kw/h. Det er kun i større fjernvarmeanlegg eller i industrien man klarer å utnytte energien i restavfallet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte. Hafslund Varme har som mål å fase ut fossile energikilder fra fjernvarmeproduksjonen under normale driftsforhold, og har derfor de senere årene investert kraftig i fornybar varmeteknologi, både bioolje- og pelletsfyrte kjeler. Hafslund Varme er kvotepliktig i EUs kvoteregime som går frem til Hafslunds utslipp av klimagasser stammer i hovedsak fra noe fossil topplast i kalde perioder. Andel fossil olje og gass ble 3,5 prosent i 2013, mot det dobbelte i I 2013 var forbruket av biofyringsolje til topplast på 55 GWh, som er høyt i norsk sammenheng. Hafslund tilstreber å bruke allerede brukt eller prosessert biofyringsolje. I tillegg har man som krav at oljen ikke er tenkt brukt til menneskeføde. Bio-oljetyper som ble benyttet de siste årene har vært: Et viktig prinsipp med fjernvarme er å benytte energikilder som ellers ville gått til spille. Grunnlasten i Oslo består av rest-avfall og forbehandlet næringsavfall, som er de fraksjonene som er igjen etter kilde-sortering, gjenbruk og materialgjenvinning. Øvrig grunnlast i Oslo utgjøres av varmepumper som utnytter spillvarmen i Oslos kloakk, mens grunnlasten på Gardermoen er skogsflis. Ved å forbrenne og utnytte energien i de nevnte avfallsfraksjonene tar man vare på energiinnholdet i en ressurs som ellers ville ha gått tapt. Dessuten reduseres både utslipp av klimagasser og øvrige miljøbelastninger betydelig sammenliknet med deponering av avfallet, i tillegg til at avfallsenergien erstatter fossile energibærere. - fiskeolje, restprodukt etter prosessering, fin og grov fraksjon fra flere leverandører, samt fra slakteavfall. - animalsk olje fra slakteavfall og destruksjon. - returolje fra for eksempel gatekjøkken. - biodiesel generert fra returoljer. - biodiesel spesielt beregnet for forbrenning generert fra returoljer. - vegetabilske oljer som restprodukt etter prosessering. - vegetabilske oljer ikke beregnet på menneskelig føde. Noe utslipp kommer også fra støttebrensel i avfallsforbrenningsanleggene (olje og propan). Øvrige utslipp av klimagasser stammer fra lekkasjer av kjølemedium i varmepumpene (R134a (tetrafluoretan). Gassen er ikke giftig, men er en kraftig drivhusgass dersom den slipper ut gjennom mindre lekkasjer.

7 7 SKAL DU SELGE BOLIG? OBOS KAN OBOS BEST! Kontakt oss på telefon OBOS eiendomsmeglere VELKOMMEN SOM NABO Styret har godkjent følgende nye andelseiere: 1. Goran Lapcevic og Oksana Trubina, leilighet 207, Ammerudveien 85. Vi ønsker dere hjertelig velkommen til oss i Ammerudenga borettslag og håper og tror dere vil trives hos oss. Ta gjerne kontakt med styret dersom det er noe dere er usikre på. Ta en kikk på husordensreglene før dere setter i gang med eventuelle reparasjonsarbeider. Der vil dere finne regler om når naboene setter pris på at det ikke bankes og bores. Det er viktig å merke seg at støyende arbeider ikke finner sted fra kl dager før helligdager og fram til første arbeidsdag kl Slike arbeider kan utføres fra til mandag-fredag. På lørdag er tiden til Husordensreglene finner du bak i årsmeldingen. Les også nøye neste avsnitt om postkasseskilt og sett deg inn i reglene for parkering. Det er aldri hyggelig å starte med parkeringsgebyr. FRAMLEIESØKNADER - Fanta Keita, Ammerudveien 101, leil. 3303, framleier til Sylvie Kouao Mozoum for perioden POSTKASSESKILT Fra tid til annen dukker det opp løse lapper eller dymo-tape på postkassene ved navneendring. Styret minner om at det kun er tillatt å benytte graverte skilt (svart skrift på hvit bunn). Disse skiltene kan bestilles hos vaktmester Skovli. Se ramma på side 1. LAVERE RENTE Vår långiver, Eika Boligkreditt, melder at renten på borettslagets lån er satt ned 0,30% Effektiv rente er nå 3,90 %. SKIFTE AV FORSIKRINGSSELSKAP Styret har besluttet å skifte forsikringsselskap fra OBOS forsikring til if. Tilbudet fra if lå så vidt mye under det vi i dag betaler i premie at det var naturlig å skifte. MC- OG MOPEDPARKERING Vi har ledige plasser i egen garasje for motorsykler og mopeder. Leieprisen er kr 100 pr måned. Henvendelse til styret. BORETTSLAGETS HJEMMESIDE På borettslagets hjemmeside vil du finne svar på det meste du har spørsmål om. Her ligger blant annet årsmeldinger, regnskap, hus-ordensregler, vedtekter, de siste årgangene av og mye mer. Klikk deg inn på: STYRETS MØTEPLAN Styret møteplan resten av året og 1. halvår 2015 ser slik ut: 30.09, 21.10, 18.11, 16.12, 20.01, 10.02, (regnskapsmøte i OBOS), 14.04, (styremøte kl og generalforsamling kl 19.00),

8 8 SALG AV GARASJE Garasjen kan følge leiligheten eller selges tilbake til garasjelaget ikke til hvem du vil. Prisen er kr dersom det er fast dekke (asfalt) og kr med løst dekke. Husk også å lese av måleren og betale garasjelaget for den strøm du har brukt. ENKLERE OPPDATERING Vi har i dag egen hjemmeside. Det er imidlertid vanskelig å oppdatere programvaren til denne. Styret har vedtatt å opprette side gjennom «her bor vi hos OBOS» der vil også en del av informasjonen som kommer fra OBOS automatisk bli oppdatert. Vi kan benytte samme domene som vi har nå. For beboerne vil det ikke bli store endringer. VAKTMESTERKONTORET Vaktmester Skovli AS har følgende kontortid: Man-tors: Telefon Fredag stengt. Telefon besvart Se andre opplysninger i ramma på side 1. Kjøp og salg av garasjer går nå gjennom styret. Benytt e-post: Fellesutgiftene for garasjer er kr. 960/år, dvs kr 80 pr måned som betales over husleieblanketten. Styret Leder: Ragnar Kjenes (nr 71) Nestleder: Kjell Solberg (nr 87) Styremedlemmer: Jovanka Stevanovic (55) Mona Helen Thoresen (71) Varamedlemmer: Ann-Britt Tingstadengen (nr 103) (Vara innkalles til alle styremøter).

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 4. mai 2009.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

BORETTSLAGET/2 (2009 ---)

BORETTSLAGET/2 (2009 ---) BORETTSLAGET/2 (2009 ---) s. 7. Referat styremøtet 13. Mai 2009 s. 10. Styret 2009 (med konto og prs.nummer) s. 11. Styret 2009 (uten konto og prs.nummer) s.12. Infoskriv mai 2009 s.14. Innkalling til

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer