TROMSØ KOMMUNE. Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMSØ KOMMUNE. Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune"

Transkript

1 TROMSØ KOMMUNE Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune

2 Innhold Bakgrunn for saken... 2 Revisjonsgruppens medlemmer og mandat... 2 Metodikk... 3 Flyktningtjenesten i Tromsø... 4 Flyktningtjenestens myndighetsområde... 4 Administrasjonen/organisering... 5 Flyktningtjenestens økonomiske fullmakter... 6 Flyktningtjenestens økonomi - pengestrømmer... 6 Grensesnittavtaler Flyktningtjenesten NAV Flyktningtjenesten Boligkontoret Flyktningtjenesten Voksenopplæringen Gjennomgang av rutiner Rutine for mottak av flyktninger Rutine for ventestønad Rutine for bosetting Rutine for kontantutbetaling til flyktninger Rutine og arbeidsbeskrivelse: Bestilling/rekvirering av varer og tjenester Rutine for utbetaling på ladekort til flyktninger Øvrige funn Oppsummering

3 Bakgrunn for saken Den 13. april mottok kommunaldirektør for byrådsavdeling for utdanning i Tromsø kommune en redegjørelse fra Flyktningtjenesten i kommunen, hvor det ble fremlagt dokumentasjon på at en tidligere ansatt i Flyktningtjenesten over en periode fra har manipulert datasystemer og fått utbetalt til egne bankkonti beløp på til sammen 4,5 millioner kroner. Forholdet er politianmeldt. Utredningen hadde sin bakgrunn i rutinemessige kontrollister fra skatteetaten hvor Flyktningetjenesten har utredet forholdene nærmere. Ut fra disse avsløringene har Byrådsleder opprettet en revisjonsgruppe som har fått i oppdrag å kartlegge rutiner og fullmakter knyttet til Flyktningtjenesten, samt anbefale tiltak for å sikre eventuelle mangelfulle rutiner. Revisjonsgruppens medlemmer og mandat Revisjonsgruppen består av: Andreas Buunk (regnskapsrådgiver), Lene Somby Iversen (controller) og Gry Dons (juridisk rådgiver/sekretær for gruppen). Gruppens mandat: 1. Gjennomgang av flyktningtjenesten i forhold til alle aspekter knyttet til intern økonomisk kontroll, herunder kartlegging og praktisering av kommunens økonomiske rutiner. 2. Kartlegge og redegjøre for rutiner og praktisering av fullmaktsforhold, knyttet til rutiner for vedtak og annet. 3. Kartlegge og redegjøre for rutiner knyttet til adgangskontroll og brukerrettigheter i fagsystem som benyttes av enheten. - Teamet leverer en skriftlig rapport til byrådsleder, innen 18, mai. I tillegg til dette, gis ukentlige oppdateringer om status i arbeidet - til direktør for finans og BLK. - Teamet forholder seg direkte til de 3 kontaktpersoner som er oppgitt hos flyktningtjenesten, og samarbeider eller med revisjonen der det er hensiktsmessig. - Rapporten skal inneholde en redegjørelse for faktiske forhold slik de er i dag, og tilbake i en tidsperiode teamet mener er hensiktsmessig for å belyse saken tilstrekkelig. I tillegg til dette, skal rapporten inneholde anbefalinger om hvilke tiltak som kan iverksettes for å sikre eventuelle mangelfulle rutiner. - Ved behov, knytter teamet kontakt mot andre faglige ressurser internt. - BLK har ansvar for å ferdigstille rapporten, og koordinere skrivingen. 2

4 Metodikk I forbindelse med kontrollarbeidet har revisjonsgruppen innhentet relevant dokumentasjon som knytter seg til Flyktningtjenestens organisasjon, funksjonsbeskrivelser og fullmakter. Det er innhentet grensesnittavtaler som synliggjør enhetens fullmakter relatert til andre kommunale enheter i tillegg oversikt over eksterne samarbeidsparter. Det er innhentet oversikt over Flyktningtjenestens interne rutiner både når det økonomiske forhold (bestilling, attestering, utbetaling osv.) og rutiner knyttet til inngåelse av vedtak/innvilgelse av stønader. Disse rutinene er deretter sammenholdt med Tromsø kommune sine interne rutiner samt fullmakter som hører under Flyktningtjenestens myndighetsområde. I rapporten er det gjort rede for funn, avvik og potensielle svakheter samt gitt forslag til tiltak. Kontrollgruppen har sett på rutiner og praksis over en periode fra 2008 til Grunnen til dette er at det anmeldte bedrageriet har pågått i dette tidspunktet og det har vært relevant å se nærmere på Flyktningtjenestens praksis i denne perioden. Videre har kontrollgruppen konsentrert seg om å se på praksis knyttet til rutiner hvor det allerede på forhånd var avdekket mulige avvik samt rutiner som har vært nærliggende å se på fordi dette har vært relevant i forhold til det anmeldte bedrageriet. Det bemerkes at i forbindelse med kontrollgruppens anmodning om tilgang til og utlevering av interne rutiner, så har dette tatt noe tid å få dette utlevert. Av den mottatte dokumentasjonen ser man at organisasjonsoversikt med stillingsbeskrivelser og fullmakter samt rutiner knyttet til avdeling for enslige mindreårige er av helt nyere dato. Det kan derfor se ut til at disse har blitt nedtegnet og formalisert i forbindelse med den forestående kontrollen. 3

5 Flyktningtjenesten i Tromsø Flyktningtjenestens myndighetsområde I henhold til reglement for videredelegering i Tromsø kommune, sist revidert den , så er Flyktningtjenesten underlagt Byrådsavdeling for utdanning. Følgende myndighet er delegert fra fagbyråd til enhetsleder for Flyktningtjenesten: «Myndighet og oppgaver som er tillagt byrådet etter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av unntatt kapittel 4, med tilhørende forskrifter». Dette innebærer at flyktningetjenesten er den enheten i kommunen som skal se til at kommunen oppfyller sin plikt til å tilby introduksjonsprogram til personer som er bosatt etter avtale med utlendingsmyndighetene og kommunen. I dette ligger også en juridisk rettighet til å avslå søknader og pålegge personer i målgruppen et introduksjonsprogram. Lovens kapittel 2 (introduksjonsprogram) og kapittel 3 (introduksjonsstønad) hører under Flyktningtjenestens område. Lovens kapittel 4 som omhandler rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap er tillagt Voksenopplæringen i Tromsø kommune. Introduksjonsprogram i henhold til lovens kapittel 2 består hovedsakelig av opplæringstiltak med betydelig krav til egenaktivitet, samt forberedelser og etterarbeid hjemme og spenner mellom 30 timer og 37,5 timer i uken. Dette skal tilsvare fulltids uker med en viss grad av skjønn tilpasset den enkelte. Målet er at introduksjonsprogrammet skal forberede personen til videre utdanning eller tilknytning til arbeidslivet. Programmet kan vare inntil to år, og ved særlige grunner inntil tre år. For deltakelse i introduksjonsprogram mottar personen introduksjonsstønad tilsvarende to ganger folketrygdens grunnbeløp pr år. Stønaden reduseres ved ureglementert fravær. Flyktningtjenesten i Tromsø kommune er delegert myndighet til å «sørge for» introduksjonsprogram til flyktninger. Dette innebærer blant annet å kartlegge behov, veilede, lage individuell plan, samordne og legge til rette for opplæring, inngå avtaler med eksterne kurs- og opplæringsaktører m.m. Når flyktningene ankommer kommunen, og før de blir deltakere i et introduksjonsprogram, kan de søke om stønad til livsopphold etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 18 og 19. I henhold til kommunens reglement for videredelegering er «myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av med tilhørende forskrifter, videredelegert til enhetsleder for NAV Tromsø». Som alternativ til stønad til livsopphold tilbys flyktningene ventestønad som utbetales fra Flyktningtjenesten som supplerende sosialhjelp via saksbehandlersystemet Visma Velferd og Integrering. Stønaden har overskriften «supplerende sosialstønad» i saksbehandlersystemet. I forbindelse med bosetting av flyktninger, er myndighet og oppgaver som er tillagt byråden innenfor boligsosialt område, videredelegert til enhetsleder for boligkontoret. I henhold til 4

6 kommunens reglement for videredelegering skal boligkontoret blant annet «tildele alt av kommunale utleieboliger, herunder boliger til tjenestemottakere innenfor Flyktningtjenesten, sosialtjenesten og Rus- og psykiatritjenesten». I tillegg til spesifikk myndighet som fremgår av delegasjonsreglementet er det i byrådssak 5/11 gjort følgende vedtak: 1. Samtlige enhetsledere delegeres myndighet etter personaladministrative fullmakter. 2. Samtlige enhetsledere har fått anvisningsfullmakt på sitt tjenerrammenivå. Administrasjonen/organisering Ansatte: I forbindelse med rapporten er det innhentet oversikt over organiseringen og ansatte i Flykningtjenesten. Foruten enhetsleder og merkantil stab på 2 medarbeidere er det to avdelinger; avdeling for introduksjonsordning (12 ansatte) og avdeling for enslige mindreårige flyktninger (10 ansatte). Arbeidsoppgaver/fullmakter: Enhetsleder har totalansvaret for enhetens økonomi (inntekter og utgifter), totalansvaret for enhetens ansatte, herunder personaladministrasjon og totalansvaret for enhetens faglige utøvelse. Enhetsleder har økonomisk rapporteringsansvar for resultatenhet I henhold til delegasjonsreglementet er enhetsleder delegert myndighet som er tillagt byrådet etter introduksjonsloven med unntak av kapittel 4. Enhetsleder har anvisningsfullmakt. I Agresso er enhetsleder med merkantil stab organisert som egen økonomisk enhet, ansvarskode Merkantil stab håndterer faktura, konterer og fører regnskap, godkjenner vedtak på intro- og sosialsiden, administrerer ordningen med ladekort, utfører personaladministrasjon, innmelder til lønn, fører integreringstilskudd m.m. Disse har ikke anvisningsfullmakt, men attesterer for alle ansvarene under Flyktningtjenesten. I leders fravær vil hovedattestanten anvise. Avdelingsleder ved introduksjonsordningen er videredelegert myndighet i henhold til det daglige ansvaret for avdelingen hva angår økonomi, personal, drift samt utøvelse av myndighet og oppgaver etter introduksjonsloven med unntak av lovens kapittel 4. Er i tillegg enhetsleders faste stedfortreder. Avdelingsleder har anvisningsfullmakt og attestasjonsfullmakt. I Agresso har avdelingen ansvarskode Øvrige ansatte ved introduksjonsordningen gjennomfører bl.a. miljøarbeid i tilknytning til bosettingsfasen, kontrollerer timelister for introduksjonsprogrammet, fatter vedtak i tilknytning til husleie, registrerer persondata, sender ankomstmeldinger til andre kommunale enheter m.m. Har ikke anvisnings eller attestasjonsfullmakt. 5

7 Avdelingsleder ved avdeling for enslige mindreårige er videredelegert det daglige ansvaret for avdelingen hva angår økonomi, personal og drift. De øvrige ansatte skal fungere som primærkontakt for ungdommene og være kontaktperson i forhold til skole, fritidsaktiviteter og for øvrig tilby tilstedeværelse av voksenrollen. I Agresso har avdelingen ansvarskode Flyktningtjenestens økonomiske fullmakter I henhold til kommunens innkjøpsrutine har enhetsleder fullmakt til å inngå særavtale inntil 1,6 mill. Innenfor ramme-/særavtale har enhetsleder fullmakt til å foreta kjøp av varer og tjenester inntil kr 1,6 mill. Enhetsleder kan foreta enkeltkjøp inntil kr 1,6 mill. Medarbeider med rekvisisjons-/attestasjonsrett har fullmakt til å foreta kjøp av varer og tjenester innenfor ramme-/særavtaler inntil kr samt enkeltkjøp for inntil kr I forbindelse med kontrollen er det innhentet oversikt over hvem som har anvisnings- og attestasjonsfullmakter i Flyktningtjenesten. Videre går det frem av innkjøpsrutinen at Tromsø kommunes prosedyrer som knytter seg til ulike kjøp og avtaler skal følges. Flyktningtjenestens økonomi - pengestrømmer Enheten finansieres i sin helhet av statstilskudd og har ingen kommunale budsjettmidler. Statlige tilskudd utgjør viktige økonomiske virkemidler for å oppnå målene i integrerings- og inkluderingspolitikken. IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) forvalter disse midlene. Integreringstilskuddet utbetales til kommunene for enkeltpersoner som har fått oppholdstillatelse, og skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. Slikt tilskudd gis i henhold til gitte satser over en periode på fem år pr flyktning. Tilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og de neste fire årene. Satsene og størrelsen på tilskudd fastsettes årlig i statsbudsjettet. I henhold til rundskriv om integreringstilskudd for 2014 utgjør tilskudd for enslig voksen kr over 5 år for voksne, kr over 5 år for barn under 18 år, kr over 5 år for enslige voksne og kr over 5 år for enslige mindreårige. Tromsø kommune har de siste år forpliktet seg til å ta imot 125 flyktninger hvert år. Det er summen av disse tilskuddene som danner grunnlaget for Flyktningtjenestens økonomi. Ut fra disse tilskuddene betales lønn til de ansatte i Flyktningtjenesten, leie av kontorlokaler, eksterne kurs og opplæring samt stønader til enkeltpersoner m.m. Flyktningtjenesten fremstår som en egen økonomisk enhet i kommunen. Av rundskrivet fremgår at kommunene ikke skal legge frem særskilt regnskap og rapport til IMDI. Det gjennomføres imidlertid en årlig kartlegging av de kommunale utgiftene til 6

8 bosetting og integrering av flyktninger. Dette gjennomføres av et beregningsutvalg og funnene danner beslutningsgrunnlag når neste års satser skal fastsettes. Inntekter: Inntektene dreier seg i hovedsak om overføringer fra staten i form av integreringstilskudd. I 2008 mottok enheten 37,8 millioner kroner i integreringstilskudd, inklusiv tilskudd til enslige mindreårige. Beløpet har økt i årene fremover, med 62,2 millioner kroner i 2011 og 96,7 millioner kroner i I 2014 mottok enheten 100,4 millioner kroner. En annen stor inntektspost i regnskapet er knyttet til refusjonsinntekter fra staten knyttet til enslige mindreårige. I årene 2008 til 2014 har enheten mottatt fra fire til syv millioner kroner årlig. Andre inntektsposter er momskompensasjon og betaling fra andre kommuner på grunn av deling av introduksjonstilskudd ved flytting av flyktninger. Utgifter: Den største utgiftsposten i regnskapet knyttes til introduksjonsstønad til flyktninger. Det er i 2014 utbetalt totalt 30,3 millioner kroner. Dette er utgifter som utbetales via lønnssystemet til Tromsø kommune. Den nest største utgiftsposten knyttes til bidrag til livsopphold, boutgifter, helseundersøkelser, andre tilskudd/overføringer og økonomisk støtte. Det er totalt utbetalt ca. 21 millioner kroner over disse postene i regnskapet i Bidrag til livsopphold dreier seg for det meste om ventestønad til flyktninger. Andre tilskudd/overføringer er klesstøtte, etableringsstøtte, innboetablering mm. I 2008 ble det utbetalt 15,7 millioner kroner over disse postene, i 2011 ble det utbetalt 21,5 millioner kroner og i 2013 ble det utbetalt 28,4 millioner kroner. En annen stor utgiftspost var i 2014 knyttet til kjøp fra private aktører og summerer seg til 15,7 millioner kroner. Dette er hovedsakelig utgifter/tilskudd til ulike prosjekter (språkpraksis, carpe lingua, helårlig program). I årene 2008 til 2013 har utbetaling til private ligget på mellom 3,3 til 5,3 millioner kroner. En annen utgiftspost knyttes til kjøp av konsulenttjenester. Denne kontogruppen innbefatter kjøp av tolketjenester og kjøp av diverse tjenester. I 2014 har enheten brukt 5,3 millioner kroner på disse kontogruppene. I perioden 2008 til 2013 er det betalt ut mellom kroner og 3,7 millioner kroner. Enheten kjøper en del tjenester fra andre kommunale enheter, såkalt internkjøp. I årene 2008 til 2014 er det betalt ut fra 1,8 millioner kroner i 2008 til 5,2 millioner kroner i Det gjelder blant annet refusjon til enheten Forebyggende helsetjenester for 7

9 flyktninghelsesøstre, til Allmennlegetjenesten for flyktninglege og en stilling hos Barnevernstjenesten og Boligkontoret. Regnskapsresultat: Tabellen viser enhetens regnskapsresultat for årene 2008 til 2014 (tall i hele 1000) Totale utgifter Totale inntekter Regnskapsresultat I 2008 var regnskapsresultatet tilnærmet lik null, mens i 2009 var det et lite merforbruk. I årene etter 2009 har enheten levert et mindreforbruk. I 2014 hadde enheten et mindreforbruk på 13,8 millioner kroner. Tromsø kommune har indirekte kostnader tilknyttet flyktninger som føres på andre ansvarsområder i kommuneregnskapet. En rekke støttetjenester som drift og lisenser av itsystemer, økonomiforvaltning, regnskap, faktura og lønnsadministrasjon er ikke inkludert i de fremviste tallene. Videre er ikke kostnader til renholdstjenester av kontorlokaler med i Flyktningtjenestens regnskapstall. Flyktningers bruk av kultur- og idrettsbygg er heller ikke inkludert. Enkelte undervisningstilbud som svømmeundervisning er også utenfor disse tallene. Det er ikke krav fra staten om tilbakebetaling av integreringsmidler, og enhetens eventuelle mindreforbruk ved årenes slutt utgjør en del av kommunens samlede økonomiske resultat. 8

10 KOSTRA art Fast lønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Trekkpliktih/oppgavepliktig, ikke arb.g.lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringso Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Matvarer Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og Post, banktjenester, telefon Annonse, reklame, informasjon Opplæring og kurs Oppgavepliktig reisegodtgj, diett, bil m.v Transport / drift av egne transportmidler Energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikri Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Inventar og utstyr Medisinsk utstyr Transportmidler Maskiner Vedlikehold og byggetjenester Serviceavtaler og reparasjoner Materialer til vedlikehold Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester Konsulenttjenester Internkjøp Fra andre (private) Kjøp fra IKS Fra egne særbedrifter Merverdiavgift utenfor mva-loven Til kommuner Til andre (private) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgi Avsetninger til bundne fond Overføringer til investeringsregnskapet Annet salg varer, tjen, gebyr m.m utenfor avg Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lok Overføringer fra staten (motytelse) Sykelønnsrefusjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Overføringer fra kommuner (motytelse) Overføringer fra andre (private) (motytelse) Interne salg (interne overføringer) Andre statlige overføringer Fra fylkeskommuner Fra kommuner Bruk av bundne fond SUM TOTAL

11 Grensesnittavtaler Flyktningtjenesten NAV Ved innføring av lov om sosiale tjenester i NAV fra ble retten til å innvilge økonomisk sosialstønad lagt til NAV kontorene. Etter dette ble det gjort en omstrukturering i det kommunale delegasjonsreglementet, noe som medførte at Flyktningtjenesten ble fratatt sin delegasjon knyttet til innvilgelse av økonomisk sosialstønad. NAV og Flyktningtjenesten har etter dette gjort avtaler knyttet til økonomisk sosialstønad til flyktninger. Det ble besluttet at det er NAV gjennom sine virkemidler som er ansvarlig for å yte økonomisk sosialstønad til de flyktningene i introduksjonsprogrammet som også har behov for økonomisk sosialstønad. Dette gjøres i henhold til lov om sosiale tjenester i NAV. Samtidig som denne avtalen ble gjort, ble det avtalt at Flyktningtjenesten skulle fortsette å innvilge en såkalt ventestønad. Denne ventestønaden skulle innvilges ved ankomst/bosetting i Tromsø kommune og inntil oppstart i introduksjonsprogrammet som utløser introduksjonsstønad. Stønaden skulle ikke hjemles i lov om sosiale tjenester i NAV, og Flyktningtjenesten skulle forberede et saksfremlegg overfor byråd og kommunestyre vedrørende et kommunalt reglement hvor stønaden skulle hjemles. Dette er ikke gjort. De flyktningene som har et suppleringsbehov i tillegg til introduksjonsstønad blir henvist til å søke om supplerende økonomisk sosialstønad samt bostøtte fra NAV. Denne ordningen er nedfelt i en samarbeidsavtale mellom Flyktningtjenesten og NAV. Avtalen er ikke signert, men ordningen praktiseres i dag, og er også nedfelt i et rutinedokument utarbeidet i samarbeid mellom NAV og Flyktningtjenesten. Introduksjonsloven og reglene omkring introduksjonsstønaden forutsetter samarbeid mellom Flyktningtjenesten og NAV i kommunene. Samarbeidsavtalen (som ennå ikke er underskrevet) legger opp til tettere samarbeid og bedre dialog. NAV har egen kontaktperson for Flyktningtjenesten og det avholdes regelmessige oppfølgings- og samarbeidsmøter. Flyktningtjenesten Boligkontoret I henhold til delegasjonsreglementet er det Boligkontoret som sørger for å framforhandle og godkjenne leiebetingelser med aktører på boligmarkedet, herunder signering av leiekontrakter. Boligkontoret har myndighet til å framleie boliger med et årlig volum på 200 boenheter. Boligkontoret har fullmakt til å inngå avtaler om tildelingsrett hvor kommersiell utleier har Husbankfinansiering som forutsetter kommunal tildelingsrett. I tillegg tildeler Boligkontoret alt av kommunale utleieboliger. Flyktningtjenesten er ikke tildelt myndighet til å forhandle eller inngå leieavtaler med aktører på leiemarkedet. Når Boligkontoret har inngått leieavtale med aktuell utleier, er det Flyktningtjenesten som betaler husleie de første månedene inntil det er fattet vedtak om introduksjonsprogram og introduksjonsstønad. Deretter er det flyktningen selv som betaler husleie. 10

12 Flyktningtjenesten Voksenopplæringen Det finnes en samarbeidsavtale mellom Flyktningtjenesten og Voksenopplæringen som tar utgangspunkt i delegasjonsreglementet hvor Voksenopplæringen er tillagt myndighet etter introduksjonslovens kapittel 4. Avtalen synliggjør ansvarsfordelingen med hensyn til vedtaksmyndighet, fordeling av undervisningstimer/opplæring og innhold i opplæringen. I tillegg er det avtalt samarbeidspunkter, utveksling av opplysninger og fokusområder. Leder av Voksenopplæringen har bekreftet at avtalen er underskrevet og praktiseres. Avtalen skal gjennomgås og revideres i løpet av våren

13 Gjennomgang av rutiner Rutine for mottak av flyktninger Innledning Flyktningtjenesten har utarbeidet egen rutinehåndbok som ligger elektronisk på enhetens hjemmeside. Rutinehåndboken har linker til relevante nettsteder og omfatter områdene: økonomi, etablering, helse, barn, intro/tiltak, diverse. Mottak av flyktninger skjer ved at den kommunale Flyktningtjenesten mottar epost eller telefonhenvendelse fra IMDI med anmodning om å ta imot nye flyktninger. Før ankomst kontrollerer alltid Flyktningtjenesten at nyankomne flyktninger har bolig, enten ved selvbosetting (flyktningen har selv sørget for bolig før ankomst) eller ved at Boligkontoret har ledig kommunal bolig/inngått leieavtale med privat aktør. Når flyktningen ankommer Tromsø kommune registreres personen i saksbehandlersystemet Visma Velferd og Integrering. Flyktningtjenesten har utarbeidet en rutine for mottak og bosetting av flyktninger som går frem av et eget «bosettingsskjema». Dette er utformet som en sjekkliste hvor Flyktningtjenesten krysser av når ulike handlinger er gjennomført. Oversikten ivaretar Flyktningtjenestens samhandling med samarbeidene organer (Boligkontoret, NAV, Voksenopplæring m.fl.) fra før ankomst og helt til flyktningen er ferdig med introduksjonsprogrammet. Hver saksbehandler ved Flyktningtjenesten har en portefølje over aktive flyktninger som er registrert i Visma Velferd og Integrering. Her kan avdelingsleder gå inn og se hvilke aktiviteter den enkelte flyktning har vært igjennom. Avdelingsleder ved Flyktningtjenesten kan på denne måten kvalitetssikre at alle registrerte flyktninger blir fulgt opp i henhold til nevnte rutine. En slik oppfølging og kontroll skjer kontinuerlig. Med hver flyktning følger det et bosettingsbrev med kartlegging fra mottak. Av dette fremgår DUF-nummer, navn, fødselsdato, kjønn og sivilstand. I tillegg opplyses det hvilket mottak personen befinner seg på, og hvilket oppholdsgrunnlag som er innvilget til hvilken dato. Flyktningene er videre registrert i et Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) hvor alle opplysninger lagres og oppjusteres. I saksbehandlersystemet Visma Velferd og Integrering finnes en funksjon som er linket mot NIR. Dette er en egen funksjon hvor administrator av systemet rapporterer/oppjusterer hendelser inn i registeret en gang i uken. Da sendes data fra fagsystemet over til NIR, og det mottas feilmeldinger dersom noe er feil. På denne måten blir NIR kontinuerlig oppdatert. Dersom det ikke rapporteres til NIR på denne måten, vil Flyktningtjenesten få etterspørsel fra IMDI om hvorfor data ikke er oversendt. Saksbehandlerne ved Flyktningtjenesten i Tromsø kommune kan ikke deaktivere denne funksjonen. 12

14 Avvik og potensielle svakheter Dersom en saksbehandler i Flyktningtjenesten har fått «slått av NIR knappen» vil ikke denne personen dukke opp når data på alle i fagsystemet skal sendes over. Videre vil man heller ikke få feilmeldinger når man legger inn for eksempel fiktive personer. Dette vil normalt ikke skje. Det anmeldte bedrageriet ble gjennomført ved at anmeldte, som var superbruker på saksbehandlersystemet Visma Velferd og Integrering og Integrering, hadde deaktivert funksjonen som rapporterer til NIR. Anmeldte hadde på denne måten opprettet flyktninger som var unntatt fra slik oppfølging i Nasjonalt Introduksjonsregister. I tillegg hadde vedkommende merket disse som «passive» i saksbehandlersystemet. Den anmeldte registrerte flyktningene som «aktive» kun i forbindelse med utbetalingsdatoer og deretter registrerte vedkommende flyktningene som «passive». På grunn av dette ble disse registrerte flyktningene ikke fanget opp av avdelingsleders regelmessige oppfølging. Forslag til tiltak Det må gjennomføres en kvalitetssikring av dataprogrammet Visma Velferd og Integrering som sikrer at slik manipulering ikke lar seg gjennomføre. Rutine for ventestønad Innledning Ventestønad er en økonomisk støtte som utbetales til flyktningene før de har fått vedtak om introduksjonsstønad. I henhold til økonomiske retningslinjer/sosialstønad/rutine «vedtak med utbetaling» fattes det vedtak om aktuell stønad i saksbehandlersystemet Visma Velferd og Integrering. Her legges det inn stønadsmottaker, hvilken stønad det gjelder, beløp og utbetalingsperiode. Stønadsmottaker legges inn i systemet når Flyktningtjenesten har bekreftet at Tromsø kommune tar imot flyktningen. Personen legges inn med DUF-nummer eller personnummer. Det fremmes ingen søknad om slik stønad, men utbetales rutinemessig i påvente av at vedkommende blir innvilget introduksjonsstønad. Koordinator fatter vedtaket, avdelingsleder eller enhetsleder godkjenner for utbetaling med signatur. Merkantilt ansatt klargjør vedtaket for utbetaling. Av overskriften på utskrift av vedtaket går det frem hvilken stønad vedtaket gjelder; ventestønad (i påvente av deltakelse i introduksjonsprogram), egenandel transport (også transport i påvente av deltakelse i introduksjonsprogram og behov for transport for å komme seg til ulike tiltak og aktiviteter) i tillegg til husleie og strømutgifter. Det går frem av rutinen at størrelsen utbetales i henhold til kommunens gjeldende sosialstønadsnorm. Dette er konkrete beløp knyttet til sivilstand og alder. Av vedtaket går det frem om beløpet settes inn på mottakers konto eller utbetales kontant. Det vises også til klageadgang i vedtakene. 13

15 Det går frem av vedtaket at det er fattet med hjemmel i lov om sosiale tjenester i NAV 18. Avvik og potensielle svakheter Flyktningtjenesten har ikke fullmakt til å fatte vedtak i henhold til lov om sosiale tjenester i NAV. I avtalen mellom Flyktningtjenesten og NAV vises det til at det skal utarbeides et kommunalt reglement hvor en slik vedtaksordning skal hjemles. Dette har ikke kommet på plass. Flyktningtjenesten fatter derfor vedtak som er hjemlet i regelverk som de ikke har myndighet til. Det er opplyst at ventestønad følger prinsippene for tildeling av stønad til livsopphold etter lov om sosiale tjenester i NAV. De veiledende satsene for sosialhjelp ligger til grunn for utbetalingene. Det er for øvrig ikke vist til kriterier/vilkår for slike stønader hvor formål/målgruppe, størrelse på utbetalingen, periode for utbetaling/tidsbegrensning m.m. fremgår. Dette kan medføre manglende forutberegnelighet i forbindelse med mottak av slik stønad og mangelfulle begrunnelser for vedtakene. I tillegg kan en praksis med en tilsynelatende skjematisk utbetaling av slik stønad føre til manglende bevissthet og kontroll rundt utbetalingene. Disse vedtakene er enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens regler. Det er knyttet særlige lovkrav til enkeltvedtak når det gjelder innhold; hjemmelshenvisning, begrunnelse med henvisning til innholdet i reglene og faktiske forhold som legges til grunn i vedtaket. I tillegg skal det vises til klageadgang. Ved at man ikke har klare retningslinjer og riktig hjemmel, blir vedtakene mangelfullt begrunnet og kriteriene for å klage blir dermed også uklare. Forslag til tiltak Hjemmelsgrunnlaget for disse stønadene må snarest bringes i orden. Det bør utarbeides vilkår og retningslinjer for de ulike formene for stønader. Rutine for bosetting Innledning I henhold til Flyktningtjenestens egne rutiner fremgår det at alle flyktninger som kommer til kommunen skal ha en ventende bolig før de ankommer. Det er således en forutsetning for at kommunen kan ta imot flyktninger at boforholdene er ordnet på forhånd. Dette skjer enten gjennom selvbosetting, leie av kommunale boliger eller bosetting gjennom fremleie via Boligkontoret. Av delegasjonsreglementet går det frem at det er Boligkontoret som forhandler, godkjenner og signerer leieavtaler. Boligkontoret inngår også avtaler om tildelingsrett. Dette innebærer at kommersiell utleier får gunstig finansiering gjennom Husbanken mot at kommunen v/ Boligkontoret får rett til å fremleie boligene til flyktninger. I henhold til rutiner og delegasjonsreglement er ikke Flyktningtjenesten gitt fullmakt til å forhandle eller inngå 14

16 leieavtaler. Flyktningtjenesten er således ikke i forhandling eller dialog med privat aktør på leiemarkedet utover det å betale husleie til utleier i perioden frem til flyktningen mottar vedtak om introduksjonsstønad. I forbindelse med kontrollarbeidet har gruppen etterspurt en eventuell samarbeidsrutine mellom Flyktningtjenesten og Boligkontoret som synliggjør de enkelte enhetenes ansvar i prosessen frem mot bosettingen. Vi har ikke mottatt slik rutine. Avvik og potensielle svakheter I henhold til delegasjonsreglementet går det frem en klar ansvarsfordeling mellom enhetene. Kontrollen har ikke avdekket dokumentasjon på at fullmakter og ansvarsområder ikke blir ivaretatt i den daglige driften i enhetene. Det er imidlertid dokumentert et tilfelle hvor KomRev nord i samarbeid med Regnskapstjenesten har konkludert med at en utbetaling fra Flyktningtjenesten til en privat aktør på leiemarkedet på kr er foretatt uten tilstrekkelig hjemmel. Dette skjedde i februar Dokumentasjon i denne saken tyder på at Flyktningtjenesten har vært i dialog med privat utleier for å sikre at 11 boenheter sto klar til å ta imot flyktninger. Epostkorrespondanse i saken viser at leder av Flyktningtjenesten og utleiers advokat har drøftet mulige løsninger og avtaleutkast som skulle sikre Flyktningtjenesten tilgang til de aktuelle boligene. Samtidig går det frem av korrespondansen at utleier er i en vanskelig økonomisk situasjon med mulig tvangssalg. Flyktningtjenesten mottok noen dager senere faktura på ovennevnte beløp, og denne ble senere anvist av bosettingsansvarlig v/ Flyktningtjenesten og betalt i sin helhet. I ettertid har det vært uklart om beløpet er å anse som forskuddsleie, vakansleie eller depositum. Videre avviker transaksjonen på flere punkter sammenlignet med andre transaksjoner fra nevnte selskap. Fakturaen mangler bankkontonummer og KID-nummer. I tillegg synes fakturaen å komme direkte fra selskapet, mens det vanligvis faktureres gjennom ØkoNett. I saken konkluderes det med at Flyktningtjenesten har foretatt anvisning og utbetaling til privat aktør på leiemarkedet uten hjemmel og gyldig dokumentasjon. Enhetsleder ved Flyktningtjenesten har mottatt skriftlig advarsel i arbeidsforhold på grunn av denne hendelsen. Forholdet er påklaget av enhetsleder. Forslag til tiltak Det går ikke frem av innhentet dokumentasjon i forbindelse med kontrollen at det er uklare retningslinjer rundt inngåelse av leieavtaler og bosetting. Det bør allikevel vurderes å utarbeide en konkret rutine som ivaretar de ulike enhetenes ansvar i prosessen. På den måten eliminerer man muligheten for å gå ut over egne fullmakter i tillegg til at det er enklere å plassere ansvar dersom dette skjer. 15

17 Rutine for kontantutbetaling til flyktninger Innledning Før utbetaling kan finne sted skal det skrives vedtak (MD-flykt). Sekretær ved enheten skal registrere utbetalingen i henhold til vedtak på klient i MD-flykt. Klientreskontroen oppdateres. Flyktningtjenesten har fullmakt til bankkontoen og er ansvarlig for at det finner sted korrekt utbetaling i henhold til vedtak. Flyktningtjenesten skal for hver utbetaling fra bankkonto fylle ut bilag som skal sendes økonomienheten (nå: regnskapstjenesten). Bilaget skal være fullstendig kontert, attestert og anvist. Bilaget må sendes umiddelbart etter utbetaling. Det må ligge ved god underdokumentasjon, blant annet kopi av vedtak, kvittering for uttak bankkonto og kvittering av personen som har mottatt kontant utbetaling. Rutinen er sist revidert Praktisering Dette er en rutine som ble benyttet før Bankaxept-ordningen ble innført i Tromsø kommune. Flyktningtjenesten inngikk avtale om bruk av Bankaxept-kort og sluttet da med kontantuttak. Stikkprøver foretatt av Sparebank1 viser at det fra juli måned 2011 kun er korttransaksjoner på kontoen. Det er samme bankkontonummer som i dag benyttes for Bankaxept-kortene. Utbetalinger her dreier seg om «ventestønad» til etablering (innbo, klesstøtte), livsopphold, transport, med mer. En gjennomgang av fagsystemet Visma Velferd og Integrering hos Flyktningtjenesten viser at stegene før utbetaling fortsatt er slik det var da denne rutinen ble praktisert før Programkoordinator ved Flyktningtjenesten lager vedtak og registrerer utbetalingen i hht vedtak på klient i Visma Velferd og Integrering og klientreskontro oppdateres. Programkoordinator legger inn betalingsmåte, der kode B står for bankkort og kode K står for bankaxept (tidligere kontant). Merkantil konsulent legger inne personopplysninger før saken går til koordinator. Før godkjenning for utbetaling kontrollerer anviser beløp i Visma mot vedtak på hver enkelt klient. Utbetaling godkjennes. Det tas så ut en utbetalingsanvisning fra Visma Velferd og Integrering, som legges ved som underdokumentasjon når bilaget sendes til Regnskapstjenesten. Tidligere, ved kontantutbetaling, ble betalingsanvisningen attestert, anvist og signert av klient (mottaker). Dersom nye opplysninger om klient kommer, som for eksempel nytt kontonummer eller mobilnummer, er det vanligvis programkoordinator som går inn i Visma Velferd og Integrering og gjør endringene. Slike endringer skjer på bakgrunn av kopi av bankkort, 16

18 eventuelt kopi av pass dersom dette er tilgjengelig. Endringsmelding går til personalavdelingen og er underskrevet av deltaker. Avvik og potensielle svakheter I forhold til fagsystemet Visma Velferd og Integrering er det svakheter. For hver klient ligger det inne personopplysninger, inklusiv bankkontonummer. Programkoordinator og anviser har anledning til å endre på opplysningene og programkoordinator kan for eksempel gå inn og endre på kontonummer på klient i henhold til rutine som nevnt ovenfor. Det var interessant å se om enheten har fulgt rutinen når det gjelder signatur for mottak av kontant utbetaling. I bilagene som er undersøkt i perioden 2008 til 2011 er betalingsanvisningene attestert og anvist, og inneholder underskrift fra mottaker. Vedleggene som er sendt Regnskapstjenesten er i henhold til rutinen. Siktede i bedragerisaken har selv anvist betalingsanvisninger der han var programkoordinator (saksbehandler) for klient. Samme person kan ikke være saksbehandler og anviser på et vedtak, da man her har mistet et sentralt kontroll-ledd. I bilag (fra 2009) og bilag (fra 2008), der en vet at siktede selv har tatt pengene, er det signert for mottak av kontanter. Det er underskrevet med navnet på klient. Dette tyder på dokumentforfalskning. I bilagene nevnt ovenfor viser vedleggene at siktede er programkoordinator for klient, anviser av betalingsanvisningen og har gjort det fysiske uttaket av kontanter. I bilag (fra 2011) ser det ut til at samme person har anvist og signert for mottatt kontantutbetaling. Konklusjon og forslag til tiltak Rutinene rundt anvisning må forbedres. En person med anviserrolle kan ikke samtidig være saksbehandler for vedtak. For å sikre mot signaturforfalskning bør det alltid være krav om at klient må legitimere seg. Det bør tas kopi av legitimasjon (eksempelvis pass) i tillegg til signatur. Dette i likhet med konklusjonen på rutinen for Bankaxept-kort. Tromsø kommune bør kontakte Visma for å endre på mulighetene i forsystemet. Det er alt for enkelt i dag å kunne endre fødsels- og personnummer og bankkontonummer på klient. Det bør være en kobling mellom fagsystemet og folkeregisteret, slik at det vil komme en feilmelding dersom det foreligger feil i fødsels- og personnummer. Rutine og arbeidsbeskrivelse: Bestilling/rekvirering av varer og tjenester Innledning Alle kommunale innkjøp skal skje i henhold til gjeldende lover og regler, inngåtte innkjøpsavtaler samt interne rutiner. Formålet er å sikre at kommunens midler blir benyttet i 17

19 samsvar med gitte forutsetninger og fullmakter. Det er enhetsleder/tjenesteleder som er ansvarlig for at bestilling/innkjøp av varer og tjenester skjer på bakgrunn av det til en hver tid gjeldende reglement, innkjøpsavtaler og rutiner. Enhver anskaffelse skal uansett innkjøpsmåte, så langt det er mulig, baseres på konkurranse. Kjøp av varer og tjenester skal i samsvar med forskrifter om offentlige anskaffelser skje etter/(foretas ved): - Åpen eller begrenset anbudskonkurranse, jf. kap. 4 ( 4.1) og/eller kap. 11 ( 11-1). - Konkurranse med forhandlinger, jf. kap. 11 ( 11-1) (unntakstilfeller jfr. 4.1 (2)). - Direkte anskaffelse (hovedsakelig under kr ). Den enkelte bør likevel innhente 3 tilbud. Prosedyren direkte anskaffelse kan kun benyttes ved anskaffelser over kr når forskriftens 11-2, bokstav a-g er oppfylt. Innkjøp av varer og tjenester utenfor ramme- og særavtaler betegnes som enkeltkjøp. For enkeltkjøp over kr ,- og inntil kr ,- skal det fylles ut beslutningsskjema. For alle innkjøp under kr ,- bør det innhentes tilbud fra minst tre leverandører der dette er mulig. For alle innkjøp over kr ,- skal lov om offentlige anskaffelser m/forskrifter brukes. Som en hovedregel skal det ved innkjøp benyttes elektronisk rekvisisjon. Det er kun de enheter i kommunen som har klientregnskap som kan bruke manuell rekvisisjon til innkjøp av varer og tjenester. Ved rekvisisjon/kjøp forpliktes kommunen. De senere handlinger attestasjon og anvisning er kontrollfunksjoner. Rekvirenten som har utstedt den elektroniske rekvisisjonen eller oppgir bestillernummer til leverandøren skal attestere mottatte faktura. Før anvisning, skal den som har fått anvisningsfullmakt forvisse seg om at rett rekvirent har attestert fakturaen. Fakturaen anvises (godkjennes) og lagres hvoretter den automatisk blir returnert til regnskapstjenesten. Det er ikke anledning å la andre benytte ditt bestillernummer. Praktisering Etter et besøk i Flyktningtjenestens lokaler på Veita-senteret ble det anledning til å stille noen spørsmål rundt rutinen. På grunn av egen sak angående enhetens anskaffelser og på bakgrunn av råd fra juridisk rådgiver ved byrådsavdeling for finans gikk vi ikke inn på konkrete spørsmål rundt anskaffelser. Enheten forteller at de bruker elektroniske rekvisisjoner for kjøp av varer og tjenester. Videre brukes det manuelle rekvisisjoner (fra rekvisisjonsblokk) for en del innkjøp knyttet til avdelingen for enslige mindreårige flyktninger (bofellesskapet Harmoni). Varer som bestilles til avdeling for enslige mindreårige leveres direkte til bofellesskapet. Da er det ansatte der som kontrollerer mottatte varer mot bestilling. Leder for avdelingen er ikke sikker på hvordan man utsteder elektronisk rekvisisjon, og vedkommende spør derfor 18

20 ofte en av de merkantile medarbeiderne på Veita-senteret om hun kan utstede elektronisk rekvisisjon. Videre spørres det om bruken av manuell rekvisisjon og hvorfor. Forklaringen på bruken av dette er at det er vanskelig å planlegge enkelte innkjøp på forhånd, og det er derfor vanskelig å benytte seg av elektronisk rekvisisjon. Ungdomsveileder er gjerne i butikk sammen med klient og gjør innkjøp der og da. Dersom man skal bruke elektronisk rekvisisjon fra Agresso web, vil man måtte planlegge innkjøpene på forhånd, noe som kan være vanskelig. Ungdomsveileder skriver derfor ut rekvisisjon der og da, i butikk. Faktura fra leverandør blir sendt til den administrative avdelingen på Veita-senteret. Avvik og potensielle svakheter Det er sett på anskaffelser med en årlig sum per leverandør på kr ,- eller mer i perioden 2009 til april Det er i tillegg sett på enkeltanskaffelser man kan stille spørsmålstegn ved. Videre er det undersøkt hvor mye enheten har brukt på rekruttering fra ulike leverandører. Til slutt er det sett på bruken av manuelle rekvisisjoner. Nedenfor følger ti punkter. 1. Tromsprodukt AS I perioden 2009 til april 2015 er det utbetalt totalt 33,5 millioner kroner. Bare i 2014 er det kjøpt tjenester for 10,62 millioner kroner. Så langt i 2015 er det kjøpt for 1,74 millioner kroner. Anskaffelsene dreier seg hovedsakelig om tilskudd til språkpraksisplasser, tilskudd Carpe Lingua (prosjekt), tilskudd Globus og tilskudd arbeidslivskurs. Tromsø kommune har ikke rammeavtale med selskapet og det er ikke kjørt anbudskonkurranser. Det er gjennomført møte mellom enhetsleder i Flyktningtjenesten og innkjøpsavdelingen 26. mars 2014 der tema omhandlet anskaffelser. I epost datert 27. mars 2014 fra innkjøpsavdelingen til enhetsleder i Flyktningtjenesten fremkommer det at Tromsprodukt ikke kommer inn under egenregibegrepet og at anskaffelser fra bedriften må konkurranseutsettes i samsvar med forskrifter om offentlige anskaffelser (FOA). Den 12. og 13. juni 2014 var det igjen epostutveksling angående anskaffelser fra Tromsprodukt AS mellom enhetsleder og innkjøpsavdelingen der det stilles spørsmål rundt egenregibegrepet. Her virker det som innkjøpsavdelingen er usikker på om Tromsprodukt kommer inn under unntaksbestemmelsene. Etter denne tid har ikke innkjøpsavdelingen hørt noe mer om saken. 2. Kommunikatoren AS I perioden er det utbetalt totalt 8,76 millioner kroner. Summen i 2013 var på kr ,-, i 2014 på 5,4 millioner kroner og så langt i 2015 er det utbetalt 3,15 millioner kroner. Anskaffelsene dreier seg om ulike kurs for deltakere i introduksjonsprogrammet. Regnskapstjenesten oppdaget noen avvik i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2014 der man så store fakturaer betalt i 2014 som gjaldt kurs som skulle finne sted i Det var 19

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/403-1 Saksbehandler: Dortea Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 04.12.2013 Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/10126-1

Detaljer

KOMMUNALE RETNINGSLINJER

KOMMUNALE RETNINGSLINJER Side 1 av 5 KOMMUNALE RETNINGSLINJER BOSETTING AV FLYKTNINGER & DELTAKELSE I INTRODUKSJONS PROGRAM Revidert 28.11.2013 Side 2 av 5 INTRODUKSJON Arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger er omfattet

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet - - tilskudd til norskopplæring, VO re Husbankens ordninger Tilskudd

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune.

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune. ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Kragerø kommune Januar 2018 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal]

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Avtalen består av [to deler]. Avtaledokumentet inkludert konkretisering av rutiner for samarbeid, signert av partene på s.4 [, samt følgende

Detaljer

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.12.13 SAK NR 101 2013 ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Brumunddal,

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF 1. Fullmaktsstrukturen i Sykehusapotekene HF 1.1 Det rettslige grunnlaget Det rettslige grunnlaget for fullmaktsfordelingen mellom de ledende organene er styrende

Detaljer

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Rundskriv Dato: 21.04.2008 Nr:A-27/2007 Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012

Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012 Notat lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012 Fra: IMDi Øst v/vibeke Bugge Møllhausen Tilbakemelding på spørsmål i forbindelse med NIR opplæringen for superbrukere

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Praktisk bosettingsarbeid. Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Leder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Praktisk bosettingsarbeid. Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Leder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Praktisk bosettingsarbeid Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Leder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Litt om kommunene Gran og Lunner: I overkant av 22 500 innbyggere til sammen Pendlerkommuner Lite industri

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Rundskriv Alle landets kommuner Arbeids- og velferdsdirektoratet Nr. Vår ref Dato Q-20/2015 14/2807-4.5.2015 Rundskriv

Detaljer

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn Endringsforslaget: 1. Bakgrunn 1.1 Kort om dagens introduksjonslov Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) regulerer to ordninger,

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 03/2008 R. Omsorgslønn

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 03/2008 R. Omsorgslønn Rapport 03/2008 R Omsorgslønn Januar 2008 PUBLIKASJONER FRA TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon 01/2007 - F Offentlige anskaffelser i Trondheim kommune 02/2007 - R Sosiale

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/ Rådmannens innstilling: Sak om integrering av flyktninger i Ås kommune tas til orientering

Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/ Rådmannens innstilling: Sak om integrering av flyktninger i Ås kommune tas til orientering Integrering av flyktninger i Ås kommune Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/01338-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Rådmannens innstilling: Sak om integrering

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21

Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21 Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21 Til kommuner som skal fatte vedtak etter lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vil bosette to familier

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Rapport vedr flyktninger som mottar økonomisk sosial hjelp

Rapport vedr flyktninger som mottar økonomisk sosial hjelp Rapport vedr flyktninger som mottar økonomisk sosial hjelp Arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å se nærmere på problemstillingen har bestått av Else Landsem Flyktningetjenesten, Gerd Thorshaug Voksenopplæringen,

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning: Narkotikaprogram med domstolskontroll. 1. Mål og målgruppe for ordningen. 2. Hvem kan få tilskudd

Regelverk for tilskuddsordning: Narkotikaprogram med domstolskontroll. 1. Mål og målgruppe for ordningen. 2. Hvem kan få tilskudd Regelverk for tilskuddsordning: Narkotikaprogram med domstolskontroll 1. Mål og målgruppe for ordningen Formålet med tilskuddsordningen Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) er å forebygge kriminalitet,

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Stokke kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Stokke kommune Rapport fra tilskuddskontroll Stokke kommune Tidsrom: 27. februar 2014 17. september 2014 Arkivnr. 2014/1259 Fylkesmannens representanter: rådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver Lene Hove

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune Rapport fra tilskuddskontroll Sandefjord kommune Tidsrom: 5. mars-28. august 2013 Arkivnr. 2013/1355 Fylkesmannens representanter: rådgiver Tone Øhrbom (leder av kontrollen) rådgiver Selma Hadžić Kontaktperson

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR FOSEN REGNSKAP Vår dato: Vår ref: 29.12.2015 IH Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Ingjerd Harøy, 72 51 95 00/68 Til kommunene v/økonomiansvarlig TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015 Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 21.april 2015 REFERAT ÅRSMØTE Tid: Fredag 17. april 2015 kl 13.15 Sted: Kveøya, kommune Saksliste: Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsrapport 2014 Sak

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154, St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4005-11.07.2016 Søknad om unntak fra regelverket for økonomistyring i staten - Statens vegvesens kjøp

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram. Denne planen tilhører: Spørsmål 2.2.

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram. Denne planen tilhører: Spørsmål 2.2. Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.1 Vedlegg 1 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn: (Heretter kalt deltaker) Adresse,

Detaljer

- sosialetat - økonomikontor/kommunekasserer

- sosialetat - økonomikontor/kommunekasserer Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 01/2015 Dato: 1.1.2015 Saksnr: 14-01860 Besøksadresse: Tollbugate

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.2 Vedlegg 3 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn:

Detaljer

Studiedager med ren egenaktivitet ikke kan gis som en del av programtiden. Studiedager kan

Studiedager med ren egenaktivitet ikke kan gis som en del av programtiden. Studiedager kan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Pb. 8059 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14-02790 13/1010 17.12.2014 Prinsipielle avklaringer av spørsmål til introduksjonsloven med forskrifter ifb. med fylkesmennenes

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Byrådssak 256/14 Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke BJOA ESARK-3303-201405838-7 Hva saken gjelder: Det finnes en rekke betingelser knyttet til å motta tilskudd

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Organisering av introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet utfordrer kommunens organisering og samordning

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven Veileder Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN 14-1 Hele landet Innhold 1 Planlegging, organisering og tiltak for en mangfoldig befolkning 2 Bosetting boligtilbud til flyktninger 09 3 Introduksjonsordningen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til «Kompetansepluss frivillighet» under kap. 257 post 70. Retningslinjene er utarbeidet i henhold

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Bosetting av flyktninger. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret

OPPDAL KOMMUNE. Bosetting av flyktninger. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Synnøve Sletvold Referanse SYSL/2015/1327-23/F30 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg 1 Anmodning om bosetting

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017

INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017 01.01.17 revidert utgave av informasjonsskriv

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

1. gangs søknad om økonomisk stønad fra NAV Alstahaug

1. gangs søknad om økonomisk stønad fra NAV Alstahaug 1. gangs søknad om økonomisk stønad fra NAV Alstahaug Søkerens fulle navn (etternavn, fornavn) For NAV Alstahaug Mottatt Saksnummer Saksbehandle r Fødselsdato og personnummer 11 siffer Bank kontonummer

Detaljer

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver VOX-konferanse Tromsø 11.-12. mars 2014 Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver Introduksjonsperioden 1 Introduksjonsloven (Rundskriv Q20/2012) Opplæringsloven Erfaringer fra tilsyn

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Bosetning av 5 EM avventes til 2015 i påvente

Detaljer

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til program for «Kompetansepluss arbeid» under kap. 257 post 70. Opprinnelige retningslinjer

Detaljer

Breivang videregående skole

Breivang videregående skole LTD-51 Økonomirutine pedagogiske team Utgave: 1.01 Skrevet av: Reidar Østgård Breivang videregående skole Gjelder fra: 04.03.2015 Godkjent av: Eva Sparrman Dok.id.: 2.5.1.3.1.2 Dok.type: Rutinebeskrivelse

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer