Til: NIR superbrukere Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012"

Transkript

1 Notat lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: NIR superbrukere Dato: Fra: IMDi Øst v/vibeke Bugge Møllhausen Tilbakemelding på spørsmål i forbindelse med NIR opplæringen for superbrukere i Vestfold, Østfold, Akershus og Oslo, våren 2012 Spørsmål vedr. introduksjonsprogrammet: 1. Er kommunen pålagt å utbetale introduksjonsstønad for tillagt tid i introduksjonsprogrammet? Ja. Deltakere i introduksjonsprogram har krav på introduksjonsstønad i den tiden de deltar i program, også for den tiden som legges til programtiden pga. gyldig fravær og permisjon. I henhold til forskrift om fravær og permisjon ved nyankomnes innvandreres deltakelse i introduksjonsordning skal gyldig fravær og permisjon utover 10 virkedager komme i tillegg til introduksjonsprogrammets fastsatte tid, jf Videre har en person som deltar i introduksjonsprogram krav på introduksjonsstønad for den tid vedkommende deltar i program (jf. introduksjonsloven 8). NB: Ved langvarig fravær har kommunen anledning til å treffe vedtak om at vedkommende ikke skal ha rett til introduksjonsstønad, jf. 2-5 og 5-2 i forskriften. 2. Utsatt oppstart i introduksjonsprogram etter fødselspermisjon pga. mangel på barnehageplass / barnetilsyn Utsatt oppstart i introduksjonsprogram etter fødselspermisjon fører blant annet til registreringsproblemer i NIR. Dersom det går mer enn to måneder uten registrert vedtak og tiltak på NIR vil personen avsluttes av systemet og stå som avsluttet, uten avslutningsårsak. Personen vil fremkomme med status utgått rett og plikt på deltakerfanen. Dersom personen begynner i program igjen på et senere tidspunkt vil det ikke være mulig å registrere nytt vedtak om program i NIR med sluttdato utover fristen på to år, eventuelt tre år. Fristen blir altså ikke forlenget med den tiden personen er inaktiv i

2 påvente av barnetilsyn / oppstart i program. IMDI er klar over at dette kan føre til at personer blir inaktivert i NIR og blir stående med status utgått rett og plikt mens de fortsatt deltar i program. Kommunen vil i slike tilfeller ikke kunne registrere vedtak, tiltak og fravær på deltakere i introduksjonsprogram i NIR. IMDi har orientert Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om problemstillingen og avventer deres tilbakemelding. Intensjonen med dagens permisjonsreglement for introduksjonsprogrammet er å unngå at deltaker får lange opphold i sitt kvalifiseringsløp. IMDi minner i den forbindelse om at permisjonsvedtak og registreringer i NIR må være hjemlet i introduksjonsloven med forskrifter. 3. Skal introduksjonsprogrammet forlenges ved midlertidig stans av programmet? Nei, introduksjonsprogrammet skal ikke forlenges ved midlertidig stans av programmet, tilsvarende perioden programmet var midlertidig stanset. Dette gjenspeiles i NIR. Ved registrering av midlertidig stans forlenges ikke fristen i NIR. Dette er korrekt. Viser forøvrig til introduksjonsloven 5 som hjemler programmets varighet og hva det gis tillegg i tid for. 4. Beholder personer som faller inn under introduksjonsloven 2 første ledd bokstav e rett til introduksjonsprogram ved flytting til ny kommune etter tilbud om/oppstart i program? Personkretsen for introduksjonsprogrammet ble utvidet , jf. introduksjonsloven 2 første ledd bokstav e. Rett og plikt til intro etter denne bestemmelsen gjelder i to år fra vedtakstidspunkt og angår kun de som får slikt vedtak etter Det er ikke et vilkår om bosetting etter særskilt avtale mellom IMDi og kommunen for personer som omfattes av denne bestemmelsen. Krav om introduksjonsprogram kan dermed fremsettes i den kommunen vedkommende befinner seg i. Hovedregelen etter introduksjonsloven 3 er at kommunens plikt til å tilby program ikke gjelder for personer som har avbrutt eller avvist program, for eksempel ved flytting til ny kommune. Særlige hensyn gjør seg gjeldende for gruppen som er omfattet av introduksjonsloven 2 første ledd bokstav e, og disse vil av bl.a. sikkerhetshensyn kunne ha behov for å flytte også etter at de har fått tilbud om eller påbegynt program. IMDi vil derfor avklare med BLD om det er grunnlag for å unnta denne gruppen fra hovedregelen om at man mister sin rett til introprogram ved flytting etter at program er tilbudt eller påbegynt. Side 2 av 6

3 5. Kan kommunen la være å tilby introduksjonsprogram til enslige mindreårige fordi de blir ivaretatt av barnevernet? I noen kommuner får ikke enslige mindreårige over 18 år tilbud om introduksjonsprogram fordi de blir ivaretatt av barnevernet. Dette er i strid med introduksjonsloven. I henhold til introduksjonsloven 2 har personer mellom år rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram så fremt de har behov for grunnleggende kvalifisering, for eksempel grunnskoleopplæring. Dette innebærer at enslige mindreårige som blir 18 år før de har vært bosatt to år i en kommune og som har behov for grunnleggende kvalifisering har rett og plikt til intro. Kommunen har en tilsvarende plikt til å tilby de et program, jf. introduksjonsloven 3. Barnevernet kan gjerne være den instansen i kommunen som følger opp den enkelte deltaker i programmet, men innholdet i programmet må følge av introduksjonslovens formålsparagraf og øvrige bestemmelser om fulltids- og heltidsprogram, utbetaling av introduksjonsstønad mm. Spørsmål vedr. opplæring i norsk og samfunnskunnskap: 6. Registrering i NIR av vedtak om norsk ved flytting til ny kommune Personer som omfattes av rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap har rett til opplæring i den kommunen de er bosatt i ifølge folkeregisteret, og beholder retten ved flytting til ny kommune (i motsetning til deltakere i introduksjonsprogram). Dersom deltaker har gjennomført 250/550 timer norsk kan kommunen registrere vedtak om behovsprøvd norskopplæring selv om personen ikke har gjennomført 50 timer samfunnskunnskap. Dersom deltaker flytter til ny kommune etter at 250/550 timer norsk er gjennomført, men før 50 timer samfunnskunnskap er gjennomført må tilflyttingskommunen registrere nytt vedtak om 300/600 timer norsk før de eventuelt kan registrere vedtak om behovsprøvd opplæring. Ny versjon av NIR implementert (NIR 3.7) innebærer at registrerte norsktimer automatisk fordeles på henholdsvis 250 /550 timer og på behovsprøvd norsk. 50 timer samfunnskunnskap må fortsatt registreres som egen kategori under opplæringstype. Registrering av norsk og samfunnskunnskapstimer forutsetter fremdeles at det er registrert vedtak. Side 3 av 6

4 7. Vedrørende tilskudd for asylnorsk og deling mellom kommuner I hovedsak skal tilskudd for asylnorsk deles mellom fraflyttingskommune og tilflyttingskommune ved at tilflyttingskommunen sender krav til fraflyttingskommunen. For nærmere informasjon se rundskriv fra IMDi vedrørende norsktilskudd til kommuner: 2/Rundskriv-412-Tilskudd-til-opplaring-i-norsk-og-samfunnskunnskap- 2012/ 8. Hva betyr betalingstimer på fanen Norsk-timer? Registrering av norsktimer på NIR gjelder kun personer som er i målgruppen for norskopplæring i henhold til introduksjonsloven. Registrering av betalingstimer gjelder personer som har mistet rett til gratis norskopplæring (300/600 timer) fordi tidsfristen på tre år er utløpt, eller fordi kommunen har fattet vedtak om midlertidig eller permanent stans på grunn av langvarig udokumentert fravær, jf. 19 tredje ledd. Kommunen kan i slike tilfeller fatte vedtak om betaling for norskopplæringen, se illustrasjon under. Timene som tildeles som betalingstimer vil automatisk legge seg under Betalingstimer under fanen Norsk-timer. 9. Hvor skal fravær fra norskundervisning for introduksjonsdeltakere føres i NIR? Fravær fra norskundervisning for introduksjonsdeltakere skal føres på fanen Intro fravær. I henhold til forskrift om fravær og permisjon for deltakere i introduksjonsordning 7-1 skal gyldig fravær som til sammen er over 10 dager komme i tillegg til introduksjonsprogrammets fastsatte tid. Timefravær på Side 4 av 6

5 norskopplæringen skal derfor konverteres til dagsfravær på intro dersom timefraværet overstiger en dag. (For eksempel 6 undervisningstimer = 1 dag). Gyldig dagsfravær legges til programtiden i NIR pr i dag, timefravær gjør det ikke. Generelle spørsmål om NIR support (Jira): 10. Tilbakemelding i NIR support (Jira) på at saken er mottatt Flere kommuner ønsket en tilbakemelding i NIR support på at saken de har sendt er mottatt og vil bli besvart. IMDi vil forsøke å innarbeide dette som en rutine, eventuelt som en forvaltningsmelding til kommunen. 11. NIR support som informasjonskanal om feil og mangler i NIR NIR support brukes blant annet til å informere om driftsstatus og løsning på systemfeil i NIR. IMDi ble oppfordret til å benytte denne informasjonskanalen ytterligere, for eksempel til å informere om personer i målgruppen for introduksjonsordningen som ikke fremkommer med korrekt rettighetsstatus i NIR. IMDi vurderer det slik at NIR support ikke er egnet for slik informasjon. Større endringer i NIR vil det informeres om via NIR nytt eller imdi.no. NIR brukere bør uansett følge jevnlig med på IMDi s nettsider under menyknappen NIR: og lese NIR Nytt når dette sendes ut. NIR Nytt ligger også på IMDi s nettsider under NIR. 12. Planer for høsten 2012 Grunnleggende opplæringsmanual i NIR IMDi har utarbeidet en grunnleggende opplæringsmanual i bruk av NIR som planlegges publisert i september. Dette vil være et nyttig hjelpemiddel til alle nye NIR brukere og kan benyttes for intern opplæring i kommunene. Publisering av e-læringsprogram for introduksjonsloven IMDi har utarbeidet et E-læringsprogram om introduksjonsloven med fokus på introduksjonsprogram, norskopplæring og kommunens ansvar. E- læringsprogrammet ble lansert 14.august på imdi.no: Ytterligere opplæring IMDi planlegger å gjennomføre fylkesvise samlinger i løpet av høsten Tema for samlingene vil være bosetting, Fylkesmannstilsyn, Side 5 av 6

6 intro & norsk, e-læring samt NIR. Invitasjon med nærmere program vil bli sendt ut. Med vennlig hilsen Vibeke Bugge Møllhausen Seksjonsleder Cecilie Sundby Rådgiver Seksjon for introduksjon og kvalifisering IMDi Øst Side 6 av 6

INTROFUNKSJONALITET PÅ NIR

INTROFUNKSJONALITET PÅ NIR INTROFUNKSJONALITET PÅ NIR Vesentlige endringer i 3.6 versjonen av NIR Opplæring Region Øst Vestfold, Østfold, Akershus og Oslo, vinter 2012 1 Deltakerfanen rettighetsstatus intro Innføring av fristdato

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

NIR-HÅNDBOKA. Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister

NIR-HÅNDBOKA. Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister NIR-HÅNDBOKA Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister Sist oppdatert 18.03.2015 Håndboka vil bli løpende oppdatert etter behov. Innhold Introduksjon til NIR... 3 Hva er NIR?...

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

kompendium om to ordninger og ett register

kompendium om to ordninger og ett register intro norsk nir kompendium om to ordninger og ett register forelesning mandag 28. august i Statens Hus, Steinkjer og tirsdag 29. august i Statens Hus, Trondheim v/ Elizabeth Langsrud og Inger Malene Nausthaug

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Deltakelse i introduksjonsprogrammet er regulert av introduksjonsloven. Introduksjonsloven

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/ Rønnaug Eitrem Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Dato: 15.10.2009 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing:

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing: Notat Til Frå : Kjellaug Brekkhus : Kari Rønnestad : Sak : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag Saksnr./Arkivkode Stad Dato 15/474 - A02 BALESTRAND 03.06.2015 Innleiing: Sidan skuleåret

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: X64 Arkivsaksnr.: 14/4310. Formannskapet 24.11.2014

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: X64 Arkivsaksnr.: 14/4310. Formannskapet 24.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: X64 Arkivsaksnr.: 14/4310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 HØRING: FORSLAG TIL ENDRING I STATSBORGERLOVEN Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009.

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. Behandlet i Kommunestyret des. 2006. Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4

Detaljer

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Flyktningområdet 2015-2027

Flyktningområdet 2015-2027 Planprogram for Flyktningområdet 2015-2027 Vedtatt av kommunestyret 06.10.2014 Innhold Innledning 3 1.1 Kommuneplan 2011-23 3 1.2 Vedtak og føringer 3 2 Arbeid med flyktninger i Grimstad kommune 4 2.1

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: HØRING - ENDRING I FORSKRFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: HØRING - ENDRING I FORSKRFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2961 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/732 I Saksbehandler: Wenche Skarheim Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet Sak nr.: 040113 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer