Rapport fra tilskuddskontroll. Larvik kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra tilskuddskontroll. Larvik kommune"

Transkript

1 Rapport fra tilskuddskontroll Larvik kommune Tidsrom: 15. juli november 2014 Arkivnr. 2014/4443 Fylkesmannens representanter: seniorrådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver Lene Hove Kontaktperson i kommunen: Brith Teigen Regelverk: Lov om barnehager av 17. juni 2005, sist endret 1. august 2013, med forskrifter Rundskriv F-01/2011 Statstilskudd på barnehageområdet Tilskuddskontrollen omhandlet følgende tema: - tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder i 2011, kap. 231 post 63 - investeringstilskudd til nye barnehageplasser, kap. 231 post 61 - tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler, kap. 231 post 64 Metode: Kontrollen er gjennomført som dokumentkontroll. Fylkesmannen avdekket følgende under tilskuddskontrollen: - Fylkesmannens finner at Larvik kommune ikke følger retningslinjene for forvaltningen av tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler, jf. rundskriv F-01/2011 punkt 2.

2 Innhold 1. Innledning Tema for kontrollen Dokumentunderlag Observasjoner og vurderinger Gjennomføring Innledning Rapporten er utarbeidet etter kontroll med Larvik kommune i perioden 15. juli november Rapporten beskriver både observasjoner og Fylkesmannens vurderinger. Vurderingene vil i all hovedsak omhandle avvik fra retningslinjene for den enkelte tilskuddsordning. Fylkesmannen gjennomførte kontrollen med hjemmel i bevilgningsreglementets 10 Disponering av gitte bevilgninger. Myndigheten til å gjennomføre kontroller er delegert til Fylkesmannen etter 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om statlig økonomistyring. I Rundskriv F-01/2011 kapittel 2, 3 og 4 fremgår det at forvaltningen (Fylkesmannen og departementet) kan kontrollere at tilskuddsmidlene blir benyttet etter forutsetningene. Kontrollen ble gjennomført ved dokumentgjennomgang. Dokumentasjon fra regnskapsåret 2013 ligger til grunn. Kontrollen fokuserer på utvalgte øremerkede statlige tilskudd på barnehageområdet og på kommunens oppfyllelse av krav gitt i gjeldende retningslinjer. Den er dermed ikke å regne som en gjennomgang og vurdering av barnehagesektorens totale virksomhet. 2. Tema for kontrollen Formålet med kontrollen var å vurdere om Larvik kommune forvalter øremerkede statlige tilskudd på barnehageområdet i tråd med gjeldende retningslinjer i Kontrollen omfattet følgende tilskudd: - tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder, kap. 231 post 63 - tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler, kap. 231 post 64 - investeringstilskudd til nye barnehageplasser, kap. 231 post 61 Larvik kommune ved Gjerstad natur- og gårdsbarnehage har ikke mottatt tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Larvik kommune ved Gjerstad natur- og gårdsbarnehage, Kvelde, Torstrand barnehager har ikke mottatt tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler. Larvik kommune ved Sentrumssatelitten barnehage har ikke mottatt investeringstilskudd til nye barnehageplasser. 2

3 3. Dokumentunderlag Tilskuddskontrollen med Larvik kommune ble gjennomført ved å undersøke Gjerstad naturog gårdsbarnehage, Kvelde, Torstrand og Sentrumssatelitten barnehager. Dokumentunderlaget for kontrollen var: - Årsmeldinger per 15. desember 2012 og 2013 for overnevnte barnehager. - Årsmeldinger per. 15. desember for Kvelde, Torstrand og Gjerstad naturog gårds barnehage. - Utdanningsdirektoratets tildeling av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder i Fylkesmannens tildeling av investeringstilskudd til nye barnehageplasser i 2005, 2006, 2007 og Navnelister med fødselsdato og oppholdstid for barn som er rapportert i årsmeldingene punkt 5 per 15. desember 2012 og Korrigert oversikt over minoritetspråklige barn for Kvelde, Torstrand og Sentrumssatelitten barnehager. - Kommunens rutiner for tildeling av «Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder». - Samarbeidsrutiner om tospråklig assistanse i barnehagen. - Kommunens tildeling barnehageåret 2012/2013 og 2013/ Kommunens søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. - Rapport om bruk av språkstimuleringsmidler til minoritetspråklige førskolebarn barnehageåret 2013/ Søknad og vedtak til Kvelde barnehage om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. - Søknad og vedtak til Torstrand barnehage om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. - Vedtak til Sentrumssatellitten barnehage om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. - Kommunes beskrivelse av kontroll med at barnehagen driver med tilnærmet samme kapasitet som da investeringstilskuddet ble gitt. - Utbetalingsbilag og vedtak om investeringstilskudd til Kvelde barnehage for Regnskapsføringen for tilskuddene for overnevnte barnehagene i Observasjoner og vurderinger Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder skal bidra til at kommunene kan utforme tiltak for disse barna. Et delmål med ordningen er å stimulere kommunene til å rekruttere flere minoritetsspråklige barn til barnehagen. Barnehagen er den viktigste integrerings- og språkopplæringsarena for barn i førskolealder. Språkstimuleringstiltak bør derfor primært tilbys i barnehagen. Et annet delmål er å bidra til at kommunene utarbeider helhetlige tiltak på tvers av de ulike tjenestetilbudene. Samarbeid mellom helsestasjon, barnehage, skole og språkopplæring for foreldre er nødvendig for et helhetlig, målrettet og mest mulig effektfullt tilbud til minoritetsspråklige barn og familier. 3

4 Gjeldende retningslinjer Tilskuddet tildeles ut fra antall minoritetsspråklige barn som går i barnehage, jf. rundskriv F- 01/2011 punkt 4.3. Minoritetsspråklige barn defineres som barn med en annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk, med unntak av barn som har samisk, svensk, dansk eller engelsk som morsmål. Begge foreldrene til barnet må ha et annet morsmål enn norsk, samisk, engelsk, svensk eller dansk. Saksbehandlingsreglene fremgår av rundskrivets punkt 4.4. Utdanningsdirektoratet utbetaler tilskuddet til den enkelte kommune. Kommunen fordeler tilskuddet på bakgrunn av søknader fra den enkelte barnehageeier og eventuelt andre tjenester. Kommunen skal gjøre ikkekommunale barnehageeiere og andre relevante tjenester i kommunen kjent med at de kan søke om å få tildelt midler til språkstimulering for minoritetsspråklige barn i førskolealder. Søknadene må være begrunnet og gjøre nærmere rede for hvilke behov barnehagen eller andre tjenester har for ekstra ressurser. Kommunen skal føre tilskuddsmidlene på funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn. Tilskuddet skal inntektsføres på art 700 Refusjon fra staten. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager og eventuelle andre tjenester skal utgiftsføres på art 370 Kjøp fra andre (private). Kommunen må føre kontroll med at forutsetningene for tilskuddet blir overholdt, jf. det generelle tilsynet kommunen har ansvar for etter barnehageloven 16. Observasjoner Larvik kommune ble i 2013 innvilget tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige på kroner I Larvik kommune var det til sammen 270 minoritetsspråklige barn i barnehage, jf. årsmelding per 15. desember 2012, og 270 minoritetsspråklige barn, jf. årsmelding per 15. desember Kommunen har utarbeidet en skriftlig rutine og søknad for tildeling av tilskudd. I rutinen opplyser kommunen at 24. mars hvert år skal Larvik Læringssenter sende informasjon til kommunale, ikke-kommunale barnehager, helsesøstertjenesten, biblioteket og barnevernet om at de har anledning til å søke om midler til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetspråklige barn. Tilskuddet brukes primært til tospråklig assistanse i barnehagene, men det kan også søkes om midler til tiltak for motivering av minoritetspråklige familier til å søke barnehageplass. Kommunen ved Larvik Læringssentret har mottatt søknader og fattet vedtak om tildeling. I 2013 mottok kommunen søknader fra Kvelde, Torstrand og Sentrumssatellitten barnehager. Barnehagene sendte i sine søknader en oversikt over ressursbehov for barna over og under 3 år, og hva de ønsker av språkassistanse. Kommunen har besvart alle søknader skriftlig og tildelt 7,5 timer til to-språkligassistanse pr. uke til alle tre barnehager for høsten

5 Kvelde barnehage Det fremgår av årsmeldingen til Kvelde barnehage per 15. desember 2012 at barnehagen hadde åtte minoritetsspråklige barn (punkt 5A), hvorav tre barn fikk særskilt tilbud om språkstimulering (punkt 5 B). Barnehagen rapporterte 0,08 årsverk til tospråklig assistent i årsmeldingens punkt 8 om stillinger og personale. Per 15. desember 2013 rapporterte barnehagen elleve minoritetsspråklige barn, hvorav ingen barn fikk særskilt tilbud om språkstimulering (punkt 5B). Barnehagen rapporterte ingen årsverk til tospråklig assistent i årsmeldingens punkt 8 om stillinger og personale. Barnehagens rapportering av antall barn er i samsvar med oversendte navnelister per 15. desember 2012 og 15. desember Torstrand barnehage Det fremgår av årsmeldingen til Torstrand barnehage per 15. desember 2012 at barnehagen hadde tjueto minoritetsspråklige barn (punkt 5A), hvorav ti barn fikk særskilt tilbud om språkstimulering (punkt 5B). Barnehagen rapporterte 0,16 årsverk til tospråklig assistent i årsmeldingens punkt 8 om stillinger og personale. Per 15. desember 2013 rapporterte barnehagen tjuefire minoritetsspråklige barn, hvorav ti barn fikk særskilt tilbud om språkopplæring. Barnehagen rapporterte 0,40 årsverk til tospråklig assistent. Barnehagens rapportering av antall barn er i samsvar med oversendte navnelister per 15. desember Navnelister per 15. desember 2013 viser ett barn for mye, altså tjuefem barn. Sentrumssatelitten barnehage Det fremgår av årsmeldingen til Sentrumssatelitten barnehage per 15. desember 2012 at barnehagen hadde fjorten minoritetsspråklige barn (punkt 5A), hvorav syv barn fikk særskilt tilbud om språkstimulering (punkt 5 B). Barnehagen rapporterte 0,08 årsverk til tospråklig assistent i årsmeldingens punkt 8 om stillinger og personale. Per 15. desember 2013 rapporterte barnehagen femten minoritetsspråklige barn, hvorav fjorten barn fikk særskilt tilbud om språkstimulering (punkt 5B). Barnehagen rapporterte 0,20 årsverk til tospråklig assistent i årsmeldingens punkt 8 om stillinger og personale. Barnehagens rapportering av antall barn er i samsvar med oversendte navnelister per 15. desember 2012 og 15. desember Regnskapsføring Kommunen har ført midlene på funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn. Tilskuddet er inntektsført på art 700 Refusjon fra staten. Kommunens kontroll Kommunen fører kontroll med at forutsetningene for tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder blir overholdt gjennom samarbeidsrutinen om tospråklig assistanse i barnehagen. I kommunens rutine er det lagt opp til kontinuerlige møter, hvor koordinator for flerspråklig arbeid samen med pedagogiske ledere i de involverte barnehager og tospråklige assistenter evaluerer og planlegger tiltak rundt barna som har fått tildelt midler. I tillegg må alle barnehagene som får midler tildelt skrive rapport om bruk av midler for tildelingsperioden, evaluering av det tospråklige arbeidet og vurdering av behov for videre kompetanseheving. 5

6 Tildelingene til Kvelde barnehage i 2013 fremgår av barnehagens årsregnskapsskjema i BASIL. Fylkesmannens vurdering Etter Fylkesmannens vurdering av dokumentasjonen, synes det som om Larvik kommune følger retningslinjene for forvaltningen av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder, jf. rundskriv F-01/2011. Fylkesmannen vil for ordens skyld påpeke at navnelister or Torstrand barnehage viser ett barn for mye ennå det som er rapportert i BASIL per Når det gjelder klagebehandling av kommunale barnehager og kommunale instanser, vil Fylkesmannen bemerke at kommunen må vurdere sin prosedyre på nytt på dette punktet, da det ikke er i samsvar med forvaltningsmessige krav. Vi vil understreke at når kommunen fattet enkeltvedtak uansett om det er kommunalt eller ikke kommunal barnehage eller instans, så har alle parter rett til å klage, jf. Forvaltningsloven 28. Investeringstilskudd til nye barnehageplasser Investeringstilskuddet er et engangstilskudd til nyetablerte barnehageplasser som tilfaller eier av barnehagevirksomheten. Formålet med tilskuddsordningen er å sørge for barnehageplass til alle som ønsker det. For å nå dette målet skal investeringstilskuddet bidra til å dekke deler av anleggskostnadene ved nybygg, tilbygg eller ombygging og dermed redusere finansieringsbehovet. Etablering må føre til en faktisk økning i antall barn med barnehageplass. Gjeldende retningslinjer Tilskuddet tildeles etter søknaden fra barnehageeier, blankett F-4196 Søknad om investeringstilskudd til nye barnehageplasser. Barnehageeier sender søknaden til den kommunen barnehagen ligger i. Kommunen kontrollerer søknaden og sender den videre til Fylkesmannen. Fylkesmannen fatter vedtak om tildeling av investeringstilskudd. Saksbehandlingsreglene fremgår av rundskrivets punkt 3.8. Investeringstilskuddet utbetales til kommunen, også for ikke-kommunale barnehager. Kommunen skal uten ugrunnet opphold videreformidle tilskuddet til ikke-kommunal eier. Ved å motta investeringstilskudd forplikter barnehageeier seg til å drive med tilnærmet samme kapasitet når det gjelder barnehageplasser gjennom hele bindingstiden. Tilnærmet samme kapasitet vil si at barnehagen i kortere perioder kan ha færre barn enn det den fått utbetalt investeringstilskudd for. Driftsmeldinger som innebærer en permanent reduksjon i antall barn, kan utløse krav om at hele eller deler av investeringstilskuddet må betales tilbake. Kommunen skal føre tilskuddsmidlene i kommunens investeringsregnskap på funksjon 221 Førskolelokaler og skyss. Tilskuddet skal inntektsføres på art 700 Refusjon fra staten. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager inntektsføres på art 810 (andre statlige overføringer) og utgiftsføres på art 470 (overføring til andre (private)). Kommunen må føre kontroll med at forutsetningene for tilskuddet blir overholdt, jf. det generelle tilsynet kommunen har ansvar for etter barnehageloven 16. Dersom vilkårene for investeringstilskudd ikke overholdes, skal kommunen underrette fylkesmannen. 6

7 Observasjoner Larvik kommune har blitt innvilget følgende investeringstilskudd: Barnehage Beløp Dato tildelingsbrev Torstrand juni 2005 Kvelde desember 2007 Kvelde januar 2008 Gjerstad natur- og gårds november 2009 Investeringstilskuddet ble gitt med en bindingstid på ti 10 år. For tilskudd gitt i 2005 utløper bindingstiden , for tilskudd gitt i 2007 utløper bindingstiden osv. Regnskapsføring Kommunen har ført midlene på funksjon 211. Kommunen inntektsførte investeringstilskuddene til Kvelde og Gjerstad natur- og gårds barnehager på art 810 og utgiftsført på art 470 (overføring til andre (private)). Kommunens kontroll For å forsikre seg at barnehagen driver med tilnærmet samme kapasitet som da tilskuddet ble gitt, jf. rundskriv F-01/2011, kapittel 3.9, har kommunen lagt årsmeldinger, tildeling av og etterbetaling av kommunalt tilskudd, samt tilsyn med alle tre barnehagene til grunn. Fylkesmannens vurdering Etter Fylkesmannens vurdering av dokumentasjonen, synes det som om Larvik kommune følger retningslinjene for forvaltningen av investeringstilskudd til barnehager, jf. rundskriv F- 01/2011 punkt 3. Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler har vært et virkemiddel for å øke kapasiteten i barnehagesektoren slik at kommunene kan oppfylle retten til barnehageplass. Vilkår for tildeling av tilskudd: 1. Gjelder kun etablering av nye barnehageplasser 2. Barnehagen må være en ordinær barnehage 3. Barnehagen må være godkjent iht. barnehageloven 4. Det må foreligge en konkret plan for den permanente barnehagen med plass til alle barna 5. Barna må flyttes over i den permanente barnehagen innen angitt tidsfrist Alle vilkårene må være oppfylt før barnehageeier har rett til å motta og beholde tilskuddet. Dersom ett av vilkårene ikke oppfylles, gir det grunnlag for tilbakebetalingskrav etter dette punktet. Gjeldende retningslinjer Tilskuddet tildeles etter søknaden fra barnehageeier, blankett F-4227 Søknad om tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler. Barnehageeier sender søknaden til den kommunen barnehagen ligger i. Kommunen kontrollerer søknaden og sender den videre til Fylkesmannen. Fylkesmannen fatter vedtak om tildeling av tilskudd. 7

8 Saksbehandlingsreglene fremgår av rundskrivets punkt 2.6. Tilskuddet utbetales til kommunen, også for ikke-kommunale barnehager. Kommunen skal uten ugrunnet opphold videreformidle tilskuddet til ikke-kommunal eier. Ved å motta tilskudd til faste plasser i midlertidige lokaler må barnehageeier drive med tilnærmet samme kapasitet i den permanente barnehagen som i de midlertidige lokalene. Begrepet tilnærmet samme kapasitet tar høyde for at barnehagen i kortere perioder kan ha færre barn enn det barnehagen har fått utbetalt tilskudd for. Det er kun driftsendringer som innebærer en permanent reduksjon i antall barn, som kan utløse krav om at hele eller deler av tilskuddet må betales tilbake. Kommunen skal føre tilskuddsmidlene til kommunens egne barnehager i kommunens investeringsregnskap på funksjon 221 Førskolelokaler og skyss. Tilskuddet skal inntektsføres på art 700 Refusjon fra staten. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager inntektsføres på art 810 (andre statlige overføringer) og utgiftsføres på art 470 (overføring til andre (private)). Kommunen må føre kontroll med at forutsetningene for tilskuddet blir overholdt, jf. det generelle tilsynet kommunen har ansvar for etter barnehageloven 16. Kommunen skal særlig føre kontroll i forhold til bestemmelsene om frist for overflytting av barna til den permanente barnehagen. Dersom vilkårene for tilskudd ikke overholdes, skal kommunen underrette fylkesmannen. Observasjoner Larvik kommune ble den innvilget tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler til Sentrumssatelitten barnehage på kroner , som er tilskudd for totalt 33 barn. Tilskuddet ble innvilget under forutsetning om at barn og personalet innen utgangen av 2011 skulle flyttes samlet i permanent barnehage, jf. pkt. 5 i rundskrivet. Regnskapsføring Kommunen har ført midlene på funksjon 221. Tilskuddet er inntektsført på art 700 Refusjon fra staten. Kommunens kontroll For å forsikre seg at barnehagen driver med tilnærmet samme kapasitet som da tilskuddet ble gitt, jf. rundskriv F-01/2011, kapittel 2.7, har kommunen lagt årsmeldinger og tilsyn med Sentrumssatelitten barnehage til grunn. Kommunen opplyser videre at når det gjelder frist for overflytting av barna til den permanente barnehagen, så er både barna og personalet i Sentrumssatelitten barnehage fremdeles i de midlertidige lokalene. Dette skyldes at byggesøknaden fra den permanente barnehagen ligger til behandling i rettssystemet. Den permanente barnehagen vil ikke bli bygd før det foreligger kjennelse fra retten. Larvik kommune forventer rettens kjennelse høsten Annen permanent barnehage vil i så fall stå ferdig i januar Fylkesmannens vurdering Fylkesmannens finner at Larvik kommune ikke følger retningslinjene for forvaltningen av tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler, jf. rundskriv F-01/2011 punkt 2. I følge rundskriv F-01/2011 pkt. 2.3 må «alle vilkår oppfylles før barnehageeier har rett til å 8

9 motta og beholde tilskuddet. Dersom vilkåret om at barna flyttes over i permanent barnehage samlet ikke oppfylles, skal tilbakebetalingskrav vurderes. Kommunen og fylkesmannen må kontrollere at vilkåret om overflytting av barna innen tidsfristen oppfylles», se pkt Tilskudd til faste barnehageplasser i midlertidige barnehagelokaler ble innvilget i vedtak datert under forutsetning av at barnehagen innen utgangen av 2011 flyttet til de permanente barnehagelokalene. Det fremgår av sakens opplysninger at kommunen som barnehageeier ikke har overholdt tidsfristen for flytting til permanente lokaler. Dette er brudd på vilkårene for å kunne motta og beholde dette tilskuddet. I følge rundskriv F- 01/2011 pkt skal «krav om tilbakebetaling av tilskuddet foretas etter en skjønnsmessig vurdering. Ved brudd på vilkårene skal fylkesmannen vurdere om hele eller deler av tilskuddet skal kreves tilbakebetalt. Tilskuddet skal ikke kreves tilbakebetalt hvis det vil være urimelig overfor barnehageeier». Fylkesmannen i Vestfold vil i eget vedtak foreta en vurdering av spørsmålet om tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler. 5. Gjennomføring Kontrollen ble gjennomført ved granskning av dokumenter, og omfatter følgende korrespondanse: - Varsel ble sendt15. juli Dokumentasjon ble mottatt 10. september Ytterligere dokumentasjon ble etterspurt 8. oktober Dokumentasjon ble mottatt 10. oktober

Rapport fra tilskuddskontroll. Stokke kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Stokke kommune Rapport fra tilskuddskontroll Stokke kommune Tidsrom: 27. februar 2014 17. september 2014 Arkivnr. 2014/1259 Fylkesmannens representanter: rådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver Lene Hove

Detaljer

Endelig rapport fra tilskuddskontroll. Tønsberg kommune

Endelig rapport fra tilskuddskontroll. Tønsberg kommune Endelig rapport fra tilskuddskontroll Tønsberg kommune Tidsrom: 7. juli 2015 10. november 2015 Arkivnr. 2015/4065 Fylkesmannens representanter: seniorrådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Re kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Re kommune Rapport fra tilskuddskontroll Re kommune Tidsrom: 5.mars 5.juli 2013 Arkivnr. 2013/1367 Fylkesmannens representanter: rådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver Tone Øhrbom Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune Rapport fra tilskuddskontroll Sandefjord kommune Tidsrom: 5. mars-28. august 2013 Arkivnr. 2013/1355 Fylkesmannens representanter: rådgiver Tone Øhrbom (leder av kontrollen) rådgiver Selma Hadžić Kontaktperson

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll Lardal kommune

Rapport fra tilskuddskontroll Lardal kommune Rapport fra tilskuddskontroll Lardal kommune Tidsrom: 14.mars 2017 19. september 2017 Arkivnr. 2017/1694 Fylkesmannens representanter: Kontaktperson i kommunen: rådgiver Mona Aalvik (leder av kontrollen)

Detaljer

Endelig rapport fra tilskuddskontroll. Horten kommune

Endelig rapport fra tilskuddskontroll. Horten kommune Endelig rapport fra tilskuddskontroll Horten kommune Tidsrom: 7. juli 2015 19. januar 2016 Arkivnr. 2015/4069 Fylkesmannens representanter: Kontaktperson i kommunen: rådgiver Anita Schjelderup (leder av

Detaljer

Stimuleringstilskudd til nye barnehageplasser i 2002

Stimuleringstilskudd til nye barnehageplasser i 2002 Rundskriv Q-3/2002 Utgitt av Barne- og familiedepartementet Flere eksemplarer kan bestilles hos: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Distribusjon og lagring av publikasjoner Postboks 8169

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03/ Januar Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler

Nr. Vår ref Dato F-03/ Januar Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler Rundskriv Fylkesmenn og kommuner Nr. Vår ref Dato F-03/2010 200905268 Januar 2010 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler 1. Innledning... 2 1.1 Generelt... 2 2. Formålet med tilskuddet...

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

Rundskriv F-03/2007. Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler

Rundskriv F-03/2007. Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler Rundskriv F-03/2007 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler Innhold 1. Innledning... 3 2. Formålet med tilskuddet... 3 3. Tildelingskriterier... 3 3.1 Nyetablerte barnehageplasser...

Detaljer

Fagavdeling barnehage

Fagavdeling barnehage Fagavdeling barnehage Kleppestø, 14. 04. 2014 TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I FØRSKOLEALDER 1. Innledning Vi viser til rundskriv F-01-14 kapittel 4 fra

Detaljer

Velkommen. Barnehageforum 8. januar 2014. Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg

Velkommen. Barnehageforum 8. januar 2014. Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg Velkommen Barnehageforum 8. januar 2014 Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg Litt om dagen 08.30 Innledning ved utdanningsdirektør Kari Evensen. 09.00 Årsmeldingsskjema per 15. desember

Detaljer

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én

Detaljer

2 Formålet med tilskuddsordningen

2 Formålet med tilskuddsordningen 1 Innledning Regjeringens overordnede mål for barnehagepolitikken er at alle familier som ønsker det skal ha et tilbud om barnehageplass til sine barn. Etter barnehageloven 7 har kommunene plikt til å

Detaljer

Rundskriv F Investeringstilskudd til nye barnehageplasser

Rundskriv F Investeringstilskudd til nye barnehageplasser Rundskriv F-04-06 Investeringstilskudd til nye barnehageplasser 1 Innledning Regjeringens mål for barnehagepolitikken er full barnehagedekning, høy kvalitet og lav pris. Ordningen med investeringstilskudd

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Rundskriv Q-20/2003. Investeringstilskudd til nye barnehageplasser i 2003

Rundskriv Q-20/2003. Investeringstilskudd til nye barnehageplasser i 2003 Rundskriv Q-20/2003 Investeringstilskudd til nye barnehageplasser i 2003 1 1 Innledning I forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett vedtok Stortinget å innføre en ordning med investeringstilskudd

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01/2011 Mai 2011. 2 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler

Nr. Vår ref Dato F-01/2011 Mai 2011. 2 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler Rundskriv F-01/2011 Fylkesmenn og kommuner Nr. Vår ref Dato F-01/2011 Mai 2011 STATSTILSKUDD PÅ BARNEHAGEOMRÅDET 1 Innledning 2 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler 2.1 Innledning.....3

Detaljer

Rundskriv. Investeringstilskudd til nye barnehageplasser

Rundskriv. Investeringstilskudd til nye barnehageplasser Rundskriv Nr. Vår ref Dato F-04/2009 200806066 Januar 2009 Investeringstilskudd til nye barnehageplasser 1. Innledning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Presisering i forhold til Rundskriv F-04-08... 2 2. Formålet

Detaljer

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Til skuddsåret 2015 Lov om barnehager, 14, og forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig

Detaljer

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Endringer fra 2014 er markert i kursiv. Tillegg fra 2014 er markert med

Detaljer

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (for perioden )

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (for perioden ) Rundskriv Til barnehageeiere, kommuner, fylkesmenn o.a. Nr. Vår ref Dato Q-04/2004 200306019-/KKVS 02.03.2004 Rundskriv Q-04/2004 - Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Bergen kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 8.12.2015 2 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av tilskuddssats

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune og inneholder generelle bestemmelser om drift og annen informasjon som gjelder forholdet

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BANREHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Lokal forskrift for

Detaljer

Lokale retningslinjer vedrørende rapportering av antall barn i kommunale og ikkekommunale

Lokale retningslinjer vedrørende rapportering av antall barn i kommunale og ikkekommunale Dato: 2. februar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Lokale retningslinjer vedrørende rapportering av antall barn i kommunale og ikkekommunale barnehager ASKI SARK-20-201103543-1 Hva saken gjelder: 1. Bakgrunn

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur Norske barnehager med avdeling

Detaljer

Økonomiforskriften og økonomiske reaksjoner. Tromsø 19.november 2014 fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Økonomiforskriften og økonomiske reaksjoner. Tromsø 19.november 2014 fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Økonomiforskriften og økonomiske reaksjoner Tromsø 19.november 2014 fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Om forskriften Forskriften trådte i kraft 1. januar 2013 Hjemmel barnehageloven 14a Kravene til barnehageeier

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2012/1486-6994/2012 Arkiv: A10 Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 22/2012 Dato: 4. mai 2012 Saksnr.: Saksbehandler: CESE Emnekode: Til alle barnehager i Bergen TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

Velkommen. Barnehageforum 4. januar 2013 Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg

Velkommen. Barnehageforum 4. januar 2013 Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg Velkommen Barnehageforum 4. januar 2013 Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg Litt om dagen 09.00 Innledning ved utdanningsdirektør Kari Evensen 09.30 Informasjon fra Fylkesmannen 09.45

Detaljer

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN Halden kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten tilbyr plass i barnehage til alle barn med rett til plass etter barnehageloven Halden kommune Tidsrom for

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid m.v

Tilskudd til frivillig arbeid m.v Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 71 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NQ000001 (Kun for

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 227 post 62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til Fjellheimen leirskole under statsbudsjettets kap. 227 post 62. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014 PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014 INNHOLD: Kommunen som tilsynsmyndighet Rutiner for tilsyn Plan for tilsyn perioden 2012-2014 Krav til innhold i årsplan Rapporteringsskjema brevtilsyn (vedlegg

Detaljer

Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen

Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen Skjema for Kapittel 714 post 60 Divisjon: Folkehelse og levekår Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring.) Kriterier for måloppnåelse Antall barnehager

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Askøy kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune.

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Oppvekstsektoren Audnedal kommune 1.0 Hensikten Retningslinjene tar sikte på å gi veiledning og presentere hva som skal til

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: God helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 225 post 74 Tilskudd til organisasjoner Retningslinjer for forvaltning av tilskudd under statsbudsjettets kap. 225 post 74. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999, senest

Detaljer

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016.

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Barnehage Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 29.01.2016 BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Kommunen har ansvar for å ta

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Lokale retningslinjer Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hurum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 VEILEDER Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 INNLEDNING Barnehagene spiller en viktig rolle i Aurskog-Høland kommune. Kommunens to hovedoppgaver

Detaljer

- Årsmelding for barn bager'

- Årsmelding for barn bager' KOMMUNE Arsmelding for barnehager per 5. d sember 205 ndanningsdirektorjj-eu - Årsmelding for barn bager' Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata jf. barnehageloven

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er)

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) FORMÅLET Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. MÅL OG KRITERIER

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer

Meråker kommune. Kvalitetssikringsplan for Egga og Tollmoen barnehage og barnehageadministrasjonen for 2013-2016 i Meråker kommune

Meråker kommune. Kvalitetssikringsplan for Egga og Tollmoen barnehage og barnehageadministrasjonen for 2013-2016 i Meråker kommune Meråker kommune Adm.skole, oppvekst og kultur Til: Fra: Siv Hege Nytrø, Wenche Pedersen Gunhild Warø Sak nr: Dato: 2012/541-2 11.04.2013 Kvalitetssikringsplan for Egga og Tollmoen barnehage og barnehageadministrasjonen

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 ØKONOMISKE SITUASJON FOR BARNEHAGENE I SIGDAL Rådmannens forslag til vedtak: Status på økonomisk situasjon i barnehagene

Detaljer

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012.

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN For Midtbygda barnehage SA, org.nr. 971 460 733 Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. 1. Eierforhold Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar

Detaljer

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN MARS 2016 Denne veilederen er beregnet for ansatte i kommunale- og private barnehagen i Tromsø kommune. Veilederen omhandler: Hvilke støttetiltak tilbys for kan barn

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og ikkekommunale barnehager ved tildeling av tilskudd 2016

Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og ikkekommunale barnehager ved tildeling av tilskudd 2016 Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og ikkekommunale barnehager ved tildeling av tilskudd 2016 Hjemmel for lokale retningslinjer: A. Lov om barnehager, 10.Godkjenning Kommunen

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Bydelsadministrasjonen. Rapport Bruk av språkmidler i bydel Østensjø

Oslo kommune Bydel Østensjø. Bydelsadministrasjonen. Rapport Bruk av språkmidler i bydel Østensjø Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Rapport Bruk av språkmidler i bydel Østensjø Innledning Rapporten viser ordninger til språkstimulerende tiltak for barn i førskolealder, inklusive bevilgede

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER Februar 2011 VEDLEGG Innhold VEDLEGG 1... 3 RAPPORT SKRIFTLIG DOKUMENTASJON... 3 VEDLEGG 2...10 VARSEL OM TILSYN ETTER

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig innsats Fokus på

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilsynsrapport. Larvik kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Larvik kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Larvik kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 1. juli- 29. november 2013 Arkivnr. 2013/1366 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Selma Hadžić (tilsynsleder) Tone Øhrbom Lene Hove (observatør) Kontaktperson

Detaljer

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Ny forskrift fra 1.1.2017 Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift 2015-10-09-1166 Formål og virkeområde Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø Til Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - Støtte til minoritetsspråklige barn Barnehagens

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring

RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RENNESØY KOMMUNE Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Tilsynsrapport. Lardal kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Lardal kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Lardal kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 11. mars-18. juni 2013 Arkivnr. 2013/1308 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Cathrine Leistad Christian Duus,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Molde kommune ved rådmann Arne Sverre Dahl Rådhusplassen 1 6413 Molde ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens godkjenningsvirksomhet og kommunens bruk av reaksjoner etter barnehageloven - Molde kommune - Molde

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 3, 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Tana kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE Innhold 1. Hjemmelshenvisning side 3 2. Formål.. side 3 3. Hvem retningslinjene gjelder for.. side 3 4. Vedtak og utbetalinger.. side 3 5. Telletidspunkt...

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013 Årsmelding for barnehager per 5. desember 23 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Malvik Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ann.kristin.aalberg@malvik.kommune.no Innsendt av: Ann Kristin Aalberg

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen under statsbudsjettets kap. 225 post 68. Fastsatt av Utdannings- og

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Asker kommune Virksomhetens adresse: Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 21.03.12 19.09.12.

Detaljer

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER. Lokal forskrift for Modum kommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER. Lokal forskrift for Modum kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtedato: 07.03.2011 Sak: 15/11 Saksprotokoll Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER BEHANDLING:

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70)

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 09 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) Innhold

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endring av tildelingskriterier for tilskudd til samiske barnehager

Høringsnotat - Forslag til endring av tildelingskriterier for tilskudd til samiske barnehager Høringsnotat - Forslag til endring av tildelingskriterier for tilskudd til samiske barnehager Tekst til budsjettpost: Gjeldende tekst til budsjettpost: Tilskudd til samiske barnehager. Forslag til endring

Detaljer

MED PRESTFOSS BARNEHAGE

MED PRESTFOSS BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager RAPPORT FRA TILSYN MED PRESTFOSS BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med barnehagene 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN Finnmark Fylkeskommune Alta videregående skole Postadresse:

Detaljer

FUBs Høringssvar: Endringer i barnehageloven barn med særlige behov.

FUBs Høringssvar: Endringer i barnehageloven barn med særlige behov. FUBs Høringssvar: Endringer i barnehageloven barn med særlige behov. 1. Forslag om overføring av bestemmelser knyttet til barn yngre enn opplæringspliktig alder fra opplæringsloven til barnehageloven med

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer