ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELIG TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hurum kommune

2 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks Drammen Telefon: E-post: Internett:

3 Innholdsfortegnelse Innhold Sammendrag Innledning Om tilsynet med Hurum kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsyn Om gjennomføringen av tilsynet Om tilsynsrapporten Kommunens myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning, dispensasjon Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger og konklusjon Kommunens myndighetsansvar Godkjenning Tilsyn Pedagogisk bemanning Frist for retting av lovbrudd Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i endelig tilsynsrapport: Kommunens frist til å rette... 14

4 Sammendrag Tilsynet omhandlet kommunens ansvar som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8, og hvordan kommunen gjennomfører dette ansvaret gjennom sin godkjennings- og tilsynsvirksomhet, jf. barnehageloven 10 og 16, herunder hvordan den ivaretar sitt myndighetsansvar vedrørende pedagogisk bemanning, utdanningskrav og dispensasjonsregler. Fylkesmannen varslet tilsyn med kommunen i desember 2013 og gjennomførte stedlig tilsyn april Innsendte dokumenter ble gransket av tilsynsteamet og det ble foretatt intervjuer av representanter fra kommunen og barnehagene. Fylkesmannen avdekket følgende lovbrudd: Hurum kommune skal påse at alle barnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. 8, 10, 18, forskriftene om dispensasjon fra utdanningskravet og pedagogisk bemanning. Kommunen må herunder sikre at a) det treffes vedtak om godkjenning ved endringer/økning av areal på allerede eksisterende barnehagebygg b) bemanningen er tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet c) alle barnehager lyser ut pedagogiske lederstillinger der barnehagen ikke har tilstrekkelig pedagogisk bemanning d) alle barnehager søker dispensasjon der det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere Dette er en endelig rapport hvor Hurum kommune får frist til å rette opp pålegg. Hvis forholdet ikke er rettet innen fristen vil kommunen få pålegg om retting.

5 1. Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 19. desember 2013 til dags dato gjennomført tilsyn med godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning, midlertidig og varig dispensasjon fra pedagogisk bemanning og midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder i Hurum kommune. Fylkesmannen har undersøkt kommunens praksis på barnehageområdet. I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Frist er 10. oktober Dersom lovbruddet ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Buskerud vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven 60 d. 2. Om tilsynet med Hurum kommune 2.1Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 9 andre ledd. Fylkesmannens tilsyn på barnehageområdet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er barnehageloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne som er brutt. 2.2Tema for tilsyn Temaene for tilsynet er kommunen som godkjennings- og tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 8, 10, 16. Tilsynet omfattet kommunens håndtering av regelverket om pedagogisk bemanning 17, 18 og forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1 til 5 og forskrift om pedagogisk bemanning 1 til 4. Det overordnede målet med tilsynet er å bidra til at barn får et godt barnehagetilbud både med tanke på omfang og kvalitet. Den ønskede effekten av tilsyn er derfor at regelverket skal oppfylles i praksis på barnehageområdet. Fylkesmannen har valgt disse temaene for tilsyn fordi vi ser at noen kommuner ikke har korrekt godkjennings- og tilsynspraksis overfor barnehagene i sin kommune. I tillegg har vi gjennom basil-rapportering registrert at enkelte barnehager i fylket ikke har tilstrekkelig pedagogisk bemanning jf. 17 og 18 i barnehageloven. 2.3Om gjennomføringen av tilsynet Tilsyn med Hurum kommune ble åpnet gjennom brev, datert 19. desember Kommunen er blitt pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven 60 c. I brevet ble det varslet om at Fylkesmannen ville komme på stedlig tilsyn og kommunen ble bedt om å sende dokumentasjon til Fylkesmannen i forkant av det stedlige tilsynet.

6 Deretter ble det sendt e-post til kommunen med oversikt over hvilke barnehager Fylkesmannen ønsket skulle være med på det stedlige tilsynet for intervju. På grunn av ulike forhold ble selve intervjudagen utsatt i to omganger. Etter gjennomgang av dokumentene førte Fylkesmannen stedlig intervju med fungerende kommunalsjef, barnehagerådgiver, tre styrere/virksomhetsledere fra kommunale barnehager/oppvekstsenter og to styrere fra private barnehager. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og opplysninger fra intervjuer. Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: Årsmelding Hurum kommune 2012 Tilsyn i Hurum kommune Redegjørelse på spørsmål fra Fylkesmannen Organisasjonskart Skriftlig prosedyre dokumenttilsyn Skriftlig prosedyre dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning Delegeringsreglement Vedtatt barnehageplan Dispensasjonsvedtak og søknader om dispensasjoner fra utdanningskravet for de barnehagene som har dispensasjoner Skriftlig prosedyre - godkjenning Dispensasjonsvedtak og søknader om dispensasjoner fra pedagogisk bemanning for de barnehagene som har eller har hatt vedtak om det Godkjenningsvedtak og søknader om godkjenning fra de barnehagene som er med i tilsynet Årsplaner/virksomhetsplaner/pedagogisk plattform for barnehager i Hurum kommune Oversikt over antall barn og årsverk for barnehagene som er med i tilsynet Tilsynsrapporter Det ble gjennomført stedlig tilsyn 10. april Det ble avholdt intervjuer med: Marianne Blichfeldt rådgiver barnehage Reidun Mizda fungerende kommunalsjef Kari Toverud styrer Ellen Sætre styrer Hanne kinn Berg styrer Helge Aabøe virksomhetsleder Gry Henriksen styrer Fylkesmannen sendte 30. april 2014 foreløpig tilsynsrapport til Hurum kommune. Den foreløpige tilsynsrapporten var et forhåndsvarsel om vedtak etter forvaltningsloven 16. Kommunen fikk mulighet til å kommentere på den foreløpige tilsynsrapporten innen 22. mai fylkesmannen mottok innen fristen følgende dokumentasjon fra Hurum kommune: Brev av 22. mai med kommentarer på foreløpig tilsynsrapport

7 Dokumentasjon på at Gulspurven barnehage er godkjent Definisjoner i endelig tilsynsrapport: Et pålegg gis når det avdekkes et lovstridig forhold, dvs. en mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av barnehageloven, krav fastsatt i forskrift til barnehageloven og/eller i forvaltningsloven. Et pålegg innebærer at forholdet må utbedres i henhold til aktuelle lovbestemmelser, jf. kommuneloven kapittel 10A. 2.4Om tilsynsrapporten Denne tilsynsrapporten inneholder frist for retting av ulovlige forhold avdekket under tilsyn, jf. kommuneloven 60 d. Frist for retting er 10. oktober Dersom forholdene ikke rettes innen den fastsatte rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages i henhold til forvaltningslovens regler for dette, jf. forvaltningsloven. 3. Kommunens myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning, dispensasjon 3.1Rettslig krav En av kommunens hovedoppgaver som lokal barnehagemyndighet er å påse at alle barnehagene i kommunen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Dette gjør kommunen hovedsakelig gjennom godkjenning og tilsyn med de eksisterende barnehagene i kommunen. Det står under departementets merknader til barnehageloven 6 om virksomhetens plikt til å søke godkjenning at «bestemmelsen må ses i sammenheng med barnehagemyndighetens plikt til å føre tilsyn og dens rett til innsyn i dokumenter og adgang til lokaler.» Det står blant annet i departementets merknader til barnehageloven 6 at «Barnehagemyndigheten kan pålegge virksomheten å søke om godkjenning i henhold til 10». Det står under departementets merknader til barnehageloven 6 om virksomhetens plikt til å søke godkjenning at «bestemmelsen må ses i sammenheng med barnehagemyndighetens plikt til å føre tilsyn og dens rett til innsyn i dokumenter og adgang til lokaler.» Etter barnehageloven 8 er «kommunen lokal barnehagemyndighet og skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk». I merknader fra Ot.prp. nr. 72 (04-05) presiseres kommunens overordnede ansvar for å sikre at barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. Det står blant annet at: «kommunen skal ved godkjenningen og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter». Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven 8. Etter barnehageloven 16 skal

8 kommunen føre tilsyn med barnehagene i kommunen. Tilsynet skal bidra til å sikre at barna får det de har krav på etter ulike regelverk, og at foreldrene skal føle trygghet i forhold til barnas opphold i barnehagen. I Kunnskapsdepartementets veileder om tilsyn heter det at tilsyn må forstås som de aktiviteter som kommunen utøver for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. I kommunens arbeid er det mange aktiviteter som inngår under tilsynsbegrepet, ett av dem er det stedlige tilsynet med barnehagene. Barnehageloven slår altså fast kommunens ansvar som barnehagemyndighet. Dette ansvaret kommer i tillegg til kommunens oppgaver som barnehageeier i de kommunale barnehagene, jf. 7. Klargjøringen av myndighetsrollen i 8 skal forebygge eventuelle habilitetskonflikter mellom myndighetsansvaret og eierinteressene. Barnehageloven 10 om godkjenning lyder: «Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. 1, 1a og 2. Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid». Kommunens ansvar for godkjenning av barnehager innebærer ulike oppgaver gjennom hele godkjenningsprosessen. Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheter settes i gang. Avgjørelser om godkjenning av barnehager vil være et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2b. Vedtaket om godkjenning av en barnehage bør utformes så konkret og presist som mulig. Barnehageloven 18 første til tredje ledd og 18 femte til sjette ledd om barnehagens øvrige personale lyder: «Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. ( ) Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.» Barnehageloven 18 slår fast at pedagogiske ledere må ha førskolelærerutdanning eller annen likeverdig utdanning. Departementet uttaler i merknadene til loven at personalets kompetanse er den viktigste kvalitetsfaktoren i barnehagen og at utdanningskravet er gitt for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse til å drive barnehagen til beste for barn og foreldre, i tråd med lov og rammeplan. I Ot.prp. nr. 72 ( ) heter det «Departementet vil peke på at både forslaget til innholdsbestemmelse ( 2) og barns rett til medvirkning ( 3) forutsetter at det i barnehagen finnes faglig kompetanse på barns utvikling og læring individuelt og i grupper. Den nødvendige kompetansen forvaltes av førskolelærere, evt. av personer med annen pedagogisk utdanning på høgskolenivå og videreutdanning i barnehagepedagogikk, jf. punkt 9.5». Forskrift om pedagogisk bemanning 1 om norm for pedagogisk bemanning lyder: «Det skal være minimum én pedagogisk leder per barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid

9 er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder». I Rundskriv F-04/2011, datert , presiserer Kunnskapsdepartementet at reglene setter en absolutt øvre grense på 18/9 barn pr. pedagog. Reglene gir ikke adgang for en praksis med utgangspunkt i en beregnet prosentandel av en pedagogstilling pr. barn. Videre presiserer departementet at barn ikke kan dele en barnehageplass i relasjon til regelverket i forskrift om pedagogisk bemanning. Dette innebærer at man ved beregning av antall pedagoger en barnehage trenger, skal ta utgangspunkt i det totale antallet barn i barnehagen og ikke telle barn som er til stede samtidig. I samme rundskriv skriver de at veiledningen i rundskrivet gir en tydeliggjøring av reglene i barnehageloven og er ingen innstramming eller endring i regelverket. Utdanningsdirektoratet har ytterligere tydeliggjort dette i brev, datert til Trygge barnehager. Her vises det til forarbeidene til dagens barnehagelov, jf. Ot.prp. nr. 72 ( ). I proposisjonen er det vist til høringsnotatet til ny barnehagelov. Her ble det lansert to hovedalternativ for hvilke krav som skulle stilles til pedagogisk bemanning. Direktoratet skriver: «Disse alternativene var enten en videreføring av den da gjeldende normen for pedagogisk bemanning eller en oppheving av normen for pedagogisk bemanning. I det sistnevnte alternativet ble det foreslått en innføring av et samtidighetsprinsipp. Det vil si at kravet til antall pedagoger skulle avhenge av hvor mange barn som var til stede samtidig i barnehagen. Departementet og senere Stortinget gikk ikke inn for en slik endring av pedagognormen og innføring av samtidighetsprinsipp. Stortinget valgte å videreføre de gjeldende reglene for pedagogisk bemanning, herunder kravet til at antall pedagoger må beregnes ut i fra hvert enkelt barn og at barnas oppholdstid er avgjørende i den vurderingen». Videre skriver direktoratet i samme brev: «Bakgrunnen for at det kreves en pedagog per barn uavhengig av oppholdstid, ble blant annet påpekt i høringsbrevet knyttet til ny forskrift om pedagogisk bemanning av s. 7; (vår understreking) «Pedagogen har også veiledningsansvar for det øvrige personalet samt medansvar for utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet og barnehagens samarbeid med andre tjenester. Pedagogens oppgaver er derfor ikke kun knyttet til å ivareta ansvaret for barna som faktisk oppholder seg i barnehagen samtidig». Det står også tilsvarende i merknadene til forskrift om pedagogisk bemanning 1 som beskrevet over at «Pedagogens plikt til å legge individuelle hensyn til grunn for det pedagogiske opplegget, slik det er presisert i barnehageloven 2, gjelder alle barn, uansett oppholdstid. Dagens småbarnsforeldre forventer barnehagetilbud av god kvalitet, og barnehagens personale har plikt til å utforme barnehagetilbudet i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagelovens kapittel I Formål og innhold og utfyllende bestemmelser i rammeplanen gir barn rett til gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Pedagogen har et helhetlig ansvar for planlegging og vurdering, daglig omsorg for det enkelte barnet, for utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen og for samarbeidet med barnas foreldre. Pedagogen har også veiledningsansvar for det øvrige personalet samt medansvar for utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet og barnehagens samarbeid med andre tjenester. Pedagogens oppgaver er derfor ikke kun knyttet til å ivareta ansvaret for barna som faktisk oppholder seg i

10 barnehagen samtidig. Adgangen til å øke barnetallet per pedagogisk leder må derfor bare benyttes der dette er forsvarlig». I forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder går det i 1 fram at: «Kommunen kan, etter søknad fra barnehagens eier, innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år av gangen etter at stillingen har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker. Etter en samlet vurdering av den reelle kompetansen hos den det søkes dispensasjon for, kan kommunen stille relevante vilkår ved innvilgelse av dispensasjonen. Dispensasjonen som gis er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage». Når det etter loven er krav om pedagogisk leder ( 18) skal en stilling lyses ut. Hvis det ikke melder seg kvalifiserte søkere kan barnehageeier søke om dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år av gangen. Stillingen skal lyses ut offentlig hvert år og etter hver gang dispensasjonsvedtaket har «løpt ut». Kommunen kan avslå en søknad selv om vilkårene for å søke er til stede. Den vurderingen må kommunen også gjøre før den eventuelt gir dispensasjon fra utdanningskravet. Dispensasjonsadgangen forutsetter at barnehagen ikke klarer å skaffe rett utdannet personale og det fordrer både at stillingen har vært offentlig utlyst og at det ikke har meldt seg kvalifisert personale. Reglene om dispensasjon innebærer at barnehagen ikke kan ansette en ikke-kvalifisert søker til stilling som styrer eller pedagogisk leder dersom det foreligger en eller flere søkere til stillingen som oppfyller utdanningskravet etter loven. Forskriften åpner ikke for at det kan legges vekt på en søkers personlige egnethet i denne sammenhengen. 3.2Fylkesmannens undersøkelser En av kommunens hovedoppgaver som lokal barnehagemyndighet er å påse at alle barnehagene i kommunen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Dette gjør kommunen hovedsakelig gjennom godkjenning og tilsyn med de eksisterende barnehagene i kommunen. Det går fram av kommunens organisasjonskart og delegasjonsreglement at barnehagemyndigheten er delegert til kommunalsjefen og barnehagefaglig rådgiver. Av delegasjonsreglementet ser vi at kommunen har delegert både oppgaver og myndighet etter barnehageloven for blant annet godkjenning av barnehager, tilsynsmyndigheten og muligheten til å gi dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. I kommunens skriftlige redegjørelse til Fylkesmannen framgår det at kommunen veileder barnehageeierne om at ledige stillinger skal lyses ut. Det står også sagt at det ikke innvilges dispensasjon uten at stillingen er lyst ledig og det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere til stillingen. Det framgår også i redegjørelsen at kommunen kontrollerer barnehagenes bemanning gjennom rapporteringen (BASIL). I tillegg framgår det at barnehagemyndigheten har muntlig dialog med lederne i alle barnehagene ved oppstart av nytt barnehageår vedrørende personalsituasjonen og antall barn som starter. I kommunens årsmelding for 2012 ser Fylkesmannen at kommunen har som mål å ha pedagogisk dekning jf. forskrift om pedagogisk bemanning. Kommunens tiltak for å få

11 det til er blant annet å gi noe økonomisk kompensasjon for 3-4 fast ansatte under utdanning til barnehagelærer og motivere ansatte til å ta barnehagelærerutdanning. I kommunens barnehageplan for Hurum kommune, gjeldende , går det fram at barnehagestrukturen skal endres i løpet av Det går videre fram under overskriften om «organisering ledelse» at «Dagens organisering av barnehagene i Hurum tilfredsstiller ikke merknaden til lovens 17 eller særavtalen». Det står også at kommunen skal ha en plan for tilsyn som sier at det skal gjennomføres stedlige tilsyn i alle barnehager ca. hvert annet/tredje år og gjennomføre ulike dokumenttilsyn årlig. Videre går det fram i kommunens redegjørelse at barnehagene skal følge rutine for dispensasjon fra utdanningskravet (rutinen er vedlagt kommunens dokumentasjon til Fylkesmannen). Rutinen blir sendt alle barnehagene hver vår som en påminnelse. Fylkesmannen ser av innsendt dokumentasjon fra kommunen at det fattes vedtak om godkjenning og vedtak om dispensasjon fra utdanningskravet og pedagogisk bemanning. 3.3 Fylkesmannens vurderinger og konklusjon Kommunens myndighetsansvar Kommunen skal som lokal barnehagemyndighet påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven 8. Barnehagemyndigheten skal vurdere om barnehagene drives etter barnehagelovens regler og ellers er forsvarlige, jf. barnehageloven 16. Loven setter ingen spesifikke krav til metode eller hyppighet. Slik Fylkesmannen forstår det har kommunen tett dialog med alle barnehagene i kommunen både gjennom telefon, e-postkorrespondanse, besøk, tilsyn og kontroll. I intervjuene kom det blant annet fram at styrerne opplevde det som lett å ta kontakt med kommunen og få hjelp/veiledning hvis det var noe de lurte på eller trengte assistanse til. Fylkesmannen opplever at dette er med på å gi kommunen oversikt over om barnehagene drives i samsvar med lover og regelverk. Det går frem i intervju at kommunen har møter ca. hver uke med de kommunale barnehagestyrerne og ca. to ganger i halvåret med styrerne i de private barnehagene. Til tross for at kommunen har denne tette dialogen med barnehagene og har flere metoder og tidspunkt for kontroll, opplever Fylkesmannen at kommunen lar enkelte barnehager drive ulovlig. Etter Fylkesmannens vurdering fører dette til at Hurum kommune ikke påser at alle barnehagene i kommunen drives etter gjeldende regelverk Godkjenning Kommunen har plikt til å godkjenne virksomheter, jf. barnehageloven 10. Kommunen skal også pålegge virksomheter å søke om godkjenning etter 6, hvis en virksomhet blant annet driver av en viss størrelse, jf. 6. Kommunen har rutiner for hvordan godkjenne virksomheter etter 10. Og slik Fylkesmannen ser det har nærmest alle de ordinære barnehagene godkjenning etter 10. I intervjuene kom det fram at det ikke er søkt om ny godkjenning for Gulspurven barnehage da den ble bygget ut i Kommunen hadde ikke pålagt barnehagen om å søke om ny godkjenning og følgende heller ikke fattet vedtak om ny godkjenning.

12 I etterkant av foreløpig tilsynsrapport har Hurum kommune fått tilsendt søknad om godkjenning fra Gulspurven barnehage og kommunen har fattet vedtak om godkjenning. Fylkesmannen har fått oversendt disse dokumentene fra kommunen. Fylkesmannen ser dermed at kommunen har gjenopprettet lovlig tilstand og det foreligger ikke lenger lovbrudd på området Tilsyn Kommunen skal føre tilsyn med virksomheter, jf. barnehageloven 16. I loven går det ikke fram hvor ofte eller hvordan kommunen skal føre tilsyn. Barnehageloven gir ingen bindende regler for dette, men kommunens tilsynsvirksomhet skal være tilstrekkelig til å kunne avdekke om virksomheter drives ulovlig eller uforsvarlig. Kommunen kan velge mellom å gi pålegg eller veiledning når den oppdager forhold som er ulovlig eller uforsvarlig. Kommunen har rutiner for hvordan den skal føre tilsyn. I rutinene går det fram at det skal føres tilsyn annet hvert år/tredje hvert år. Metodene som beskrives i planen er: varslet tilsynsbesøk, uanmeldt tilsynsbesøk, kontroll av årsmeldinger og årsregnskap og innlevering av årsplan/virksomhetsplan for hvert år. I intervjuene går det fram at kommunen førte varslet tilsyn sist i I tillegg har kommunen tett dialog, som nevnt over, med barnehagene. Kommunen reiser også ut på tilsyn/besøk når den får bekymringsmeldinger fra blant annet foreldre vedrørende enkeltbarnehager. Fylkesmannens inntrykk er, på bakgrunn av tilsynet, at kommunen gjennom disse metodene har en tilstrekkelig tilsynsvirksomhet. Kommunens tilsynsvirksomhet er tilstrekkelig til å avdekke eventuelle lovbrudd i barnehagene Pedagogisk bemanning Barnehager skal ha pedagogiske ledere som er utdannet som førskolelærere eller annen treårig pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jf. barnehageloven 18. I forskrift om utdanningskravet går det både frem at pedagogisk lederstillinger som blir ledige skal lyses ut offentlig, men hvis det ikke melder seg kvalifiserte søkere kan eier fremme søknad om dispensasjon fra utdanningskravet ovenfor kommunen. Det er kommunen som fatter vedtak om barnehagen eventuelt får dispensasjon fra utdanningskravet. I forskrift om pedagogisk bemanning går det også frem hvor mange barn én pedagogisk leder kan ha ansvar for når barna er over eller under tre år. Det går også frem i forskriften hvordan søknad om dispensasjon fra pedagogisk bemanning og eventuelt hvordan vedtak skal håndteres av kommunen. Hurum kommune bruker blant annet årsmeldingen av for å kontrollere at barnehagene har tilstrekkelig bemanning. I tillegg kommer det frem i intervjuene at kommunen har samtaler med barnehagene på våren om antall barn og bemanningssituasjonen. Kommunen har også en muntlig dialog med barnehagene vedrørende eventuelt endringer i bemanningssituasjonen i løpet av august hvert år. Kommunen har bedt enkelte barnehager om å øke den pedagogiske bemanningen når den har fått kjennskap til at disse mangler tilstrekkelig pedagogisk bemanning. Fylkesmannen kan ikke se av innsendt dokumentasjon at kommunen har skriftlig rutine vedørende søknad om dispensasjon fra pedagogisk bemanning. Det framkom imidlertid i

13 intervju at kommunen har informert barnehageeiere om muligheten til å søke om slik dispensasjon. Det følger heller ikke av innsendt dokumentasjon at kommunen har avslått søknader verken for dispensasjon fra utdanningskravet eller pedagogisk bemanning. Det ble sagt i intervju at barnehagemyndigheten diskuterte personalsituasjonen med alle barnehagene i kommunen både på møter, per e-post, telefon og ved besøk av barnehagerådgiver. Det kom også fram at barnehagemyndigheten på bakgrunn av diskusjon om personalsituasjon hadde foretatt kontroll av den pedagogiske bemanningen i to barnehager. Kommunen ba deretter barnehagene om å rette opp forholdet vedrørende manglende pedagogisk bemanning. Kommunen foretar også kontroll/besøk/tilsyn hvis den får inn bekymringer fra foreldre. Det kom fram i intervjuene at det i tre kommunale barnehager jobber barnehagelærerstudenter i pedagogisk lederstillinger. Det ble også sagt at stillingene ikke hadde blitt lyst ledig. Kommunen har blitt gjort oppmerksom på forholdene, men har valgt ikke å be barnehagene om å lyse ut stillingene. Kommunen opplever det som vanskelig i og med at dette er studenter som har fått støtte av kommunen til å ta barnehagelærerutdanningen og har binding til kommunen i etterkant av ferdigstilling av utdanningen. Kommunen mener også at det er bedre at barnehagene bruker disse i pedagogisk lederstillinger enn at de ansetter ufaglærte i stillingene. I intervjuene kom det også fram at noen av barnehagene ikke bruker dispensasjonene slik det er fattet vedtak om. Fylkesmannen forstår det også sånn at kommunen ikke er gjort oppmerksom på forholdene. Til tross for at kommunen har flere metoder og tidspunkt for kontroll av den pedagogiske bemanningen i barnehagene, og kommunen har bedt enkelte barnehager om å øke den pedagogiske bemanningen, er det fortsatt barnehager som ikke har tilstrekkelig pedagogisk bemanning. Det er også barnehager som ikke har blitt pålagt å lyse ut ledige pedagogisk lederstillinger og som heller ikke har søkt om dispensasjon fra utdanningskravet eller fra pedagogisk bemanning. Dermed har heller ikke kommunen fattet vedtak om dispensasjon fra kravene til utdanning og pedagogisk bemanning. Disse forholdene gjør at barnehagene har for lite pedagogisk bemanning. Slik Fylkesmannen forstod det gjennom intervju er kommunen klar over forholdene. Etter Fylkesmannens vurdering fører dette til at Hurum kommune ikke påser at alle barnehagene i kommunen til en hver tid har tilstrekkelig pedagogisk bemanning. 4. Frist for retting av lovbrudd Fylkesmannen har i kapitlene og konstatert lovbrudd. I denne rapporten gis Hurum kommune frist til å rette det ulovlige forholdet, jf. kommuneloven 60 d. Frist for retting er 10. oktober Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen en erklæring om at ulovlige forhold er rettet og en redegjørelse for hvordan lovbrudd er rettet. Dersom forhold ikke rettes innen den fastsatte rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil

14 kunne påklages i henhold til forvaltningslovens regler for dette, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 4.1 Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i endelig tilsynsrapport: 1. Pålegg: Hurum kommune skal påse at alle barnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. 8, 10, 18, forskriftene om dispensasjon fra utdanningskravet og pedagogisk bemanning. Kommunen må herunder sikre at a. det treffes vedtak om godkjenning ved endringer/økning av areal på allerede eksisterende barnehagebygg b. bemanningen er tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet c. alle barnehager lyser ut pedagogiske lederstillinger der barnehagen ikke har tilstrekkelig pedagogisk bemanning d. alle barnehager søker dispensasjon der det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere 5. Kommunens frist til å rette Som nevnt i kapittel 4 ovenfor er kommunen gitt frist til å rette de ulovlige forholdene som er konstatert i denne rapporten. Frist for tilbakemelding er 10. oktober Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18.

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Ringerike kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Modum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hole kommune 1 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE. Drammen kommune

Fylkesmannen i Buskerud ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE. Drammen kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Drammen kommune 1 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Lier kommune 12. april 2016 Side 1 av 14 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 3, 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Tana kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Gol kommune September 2016 Side 1 av 10 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet barnehageloven 8, barnehageloven 18 og Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Tinn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 Barnehageloven Trøgstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Trøgstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Askim kommune 2015 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Askim kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

RAPPORT. Askim kommune

RAPPORT. Askim kommune Avdeling for barnehage og utdanning RAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten foretar det lovpålagte tilsynet med barnehagene og behandler søknader om dispensasjon i samsvar med gjeldende regelverk Askim

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR STYRER OG PEDAGOGISK LEDER OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA 2015 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Hasvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Hammerfest kommune ved rådmann Leif Vidar Olsen Postboks 1224 9616 Hammerfest ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som tilsynsmyndighet og kommunens håndtering av regelverket om pedagogisk bemanning. Hammerfest

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer jf. barnehageloven 17 - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om barnehagens øvrige personale jf. 18 og forskrift

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Bajås addan- ja oahpahusossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana lk,42:k3 Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

MED PRESTFOSS BARNEHAGE

MED PRESTFOSS BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager RAPPORT FRA TILSYN MED PRESTFOSS BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med barnehagene 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Modum kommune November 2016 Side 1 av 6 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED BÅSHEIM BARNEHAGE

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED BÅSHEIM BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED BÅSHEIM BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med barnehagene... 5 2.1 Sigdal kommune fører

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR STYRER OG PEDAGOGISK LEDER OSLO KOMMUNE, BYDEL BJERKE 2015 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet - 2014 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Røyrvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

Bemanning. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller

Bemanning. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Bemanning Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Styrer 17 «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Gjøvik kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Gjøvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sør-Varanger kommune ved rådmann Bente Larssen Boks 406 9915 Kirkenes ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Sør-Varanger kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vinje kommune ved rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde barnehagelova 8, barnehagelova 18 og forskrift om mellombels og varig dispensasjon og unntak frå utdanningskravet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Molde kommune ved rådmann Arne Sverre Dahl Rådhusplassen 1 6413 Molde ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens godkjenningsvirksomhet og kommunens bruk av reaksjoner etter barnehageloven - Molde kommune - Molde

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer, jf. barnehageloven 17 Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Skien kommune...

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Lenvik Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE Bydel Grorud 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Oslo kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Tilsynsrapport. Svelvik kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Svelvik kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Svelvik kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 23. oktober-26. november 2012 Arkivnr. 2012/945 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Helena Glede Fekete Kontaktperson

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager Innholdsfortegnelse 1 Formål...2 2 Bakgrunn...2 3 Lovgrunnlaget...2 3.1 Valg av virkemiddel...3 4 Rolleavklaring...3 5 Former for tilsyn og veiledning...4 6 Dokumenttilsyn...4

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Midlertidig dispensasjon og unntak for utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder Arendal kommune

Detaljer

Tilsynsrapport. Lardal kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Lardal kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Lardal kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 11. mars-18. juni 2013 Arkivnr. 2013/1308 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Cathrine Leistad Christian Duus,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Fosnes kommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Fosnes kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunens tilsyn med virksomheter etter barnehageloven 16 jf. 8 Røst kommune 15.10.14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Røst kommune... 3 2.1. Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Storfjord kommune 24. juni 2016 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsanger kommune ved rådmann Gunnar Lillebo Rådhuset 9712 Lakselv ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet kommunens tilsynsvirksomhet Porsanger kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Fredrikstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Fredrikstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

FORELØPIG TILSYN SRAPPORT

FORELØPIG TILSYN SRAPPORT FORELØPIG TILSYN SRAPPORT Kom munens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf 16. Balsfjord 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag............3 Temaogformålmedtilsynet.........3 Gjennomføringavtilsynet.........3

Detaljer

TILSYN MED OS KOMMUNE

TILSYN MED OS KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED OS KOMMUNE TIDSROM: 24.5.2013 18.11.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Rytrøa 14, 2550 OS Guri Hustad, revisor Anita

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Om tilsynet med Rygge kommune 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet 3 2.2 Tema for tilsyn 3

Detaljer

Velkommen. Barnehageforum 8. januar 2014. Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg

Velkommen. Barnehageforum 8. januar 2014. Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg Velkommen Barnehageforum 8. januar 2014 Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg Litt om dagen 08.30 Innledning ved utdanningsdirektør Kari Evensen. 09.00 Årsmeldingsskjema per 15. desember

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tranøy kommune Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE

TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11.11.2011 Vår ref: 2011/9497 KOMMUNEN SI ADRESSE: Haugesund kommune Rådhusgt.66 5504 Haugesund KOMMUNENUMMER: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 Barnehageloven Hobøl kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Hobøl kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Elverum kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Elverum kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED EIGERSUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11. oktober 2010 Vår ref: 10/8763 KOMMUNEN SI ADRESSE: Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Eigersund KOMMUNENUMMER:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Stokke kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2015/266

TILSYNSRAPPORT. Stokke kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2015/266 TILSYNSRAPPORT Stokke kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2015/266 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning 4 2. Om tilsynet med Stokke kommune.4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen

Detaljer

Tilsynsrapport. Hof kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Hof kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Hof kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 8. juli-7. november 2013 Arkivnr. 2013/1354 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Sissel Tveito Kari Evensen, utdanningsdirektør

Detaljer

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN Halden kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten foretar det lovpålagte tilsynet med barnehagene og behandler søknader om dispensasjon i samsvar med gjeldende

Detaljer

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 VEILEDER Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 INNLEDNING Barnehagene spiller en viktig rolle i Aurskog-Høland kommune. Kommunens to hovedoppgaver

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Eidsberg kommune 2016 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet med Eidberg kommune... 5 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

MED NERSTAD BARNEHAGE

MED NERSTAD BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager RAPPORT FRA TILSYN MED NERSTAD BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med barnehagene 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med barnehagene

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Holmestrand kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2015/267

TILSYNSRAPPORT. Holmestrand kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2015/267 TILSYNSRAPPORT Holmestrand kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2015/267 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning 5 2. Generelt om tilsynet med Holmestrand kommune.5 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 09.03.2017 12.12.2016 16/02042-19 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142228 forskning Utdanningsdirektoratet

Detaljer

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED ENGER BARNEHAGE

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED ENGER BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED ENGER BARNEHAGE Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med barnehagene... 5 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med barnehagene

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Svelvik kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2014/3457

TILSYNSRAPPORT. Svelvik kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2014/3457 TILSYNSRAPPORT Svelvik kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2014/3457 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning.4 2 Om tilsynet med Svelvik kommune..4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen

Detaljer

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Sokndal kommune 19.2.2015

Detaljer

Rapport. Andebu kommune som barnehagemyndighet

Rapport. Andebu kommune som barnehagemyndighet Rapport Andebu kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 23. september- 7. oktober 2013 Arkivnr. 2013/1365 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Selma Hadžić (tilsynsleder) Tone Øhrbom Sissel Tveito Kontaktperson

Detaljer

Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2012/1486-6994/2012 Arkiv: A10 Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens virkemidler for å sørge for regelverksetterlevelse jf. barnehageloven 8 - Barnehagemyndighetens tilsyn med barnehagene jf. barnehageloven 16 - Barnehagemyndighetens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER.

TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER. TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Eigersund kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Krav til bemanning i barnehager

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehagene

Plan for tilsyn i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for tilsyn i barnehagene - med årshjul - BARNEHAGETILSYN I BYDEL ØSTENSJØ Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens/ bydelens ansvar for veiledning og tilsyn med barnehagene er

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET OSLO KOMMUNE- BYDEL NORDSTRAND 2014 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune ved rådmann Charles Hansen Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder kommunens bruk av virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene,

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.)

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for forslagene... 3 2.1 Hjemmel for å fastsette forskrift

Detaljer

TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Longyearbyen lokalstyre

TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Longyearbyen lokalstyre TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Longyearbyen lokalstyre 10.juni 2013 Side 2 av 8 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er kontrollert i

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Larvik kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2016/768 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Larvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Grue kommune 2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Grue kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Lardal kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2016/766 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lardal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

TILSYN MED ELVERUM KOMMUNE

TILSYN MED ELVERUM KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ELVERUM KOMMUNE TIDSROM: 19.12.2011. 08.05.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2406 Elverum

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Lyngen kommune 17. desember 2015 Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3

Detaljer

1 Innledning Tilsyn med Lund kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsynet...

1 Innledning Tilsyn med Lund kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsynet... TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Lund kommune 11.11.2015

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET Gamvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om Gamvik

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TIDSROM:1. SEPTEMBER 2014 TILSYN MED LINDESNES KOMMUNE KOMMUNENS ADRESSE: Lindesnes kommune FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Bodil Fjelde og Tor Øyvind Endresen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rakkestad kommune 2015 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Rakkestad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Søndre Land kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Søndre Land kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Karmøy kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åsnes kommune

Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åsnes kommune Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Åsnes kommune 25.9.2015 28.1.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Åsnes kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer