Endelig TILSYNSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Lier kommune 12. april 2016 Side 1 av 14

2 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks Drammen Telefon: E-post: Internett: april 2016 Side 2 av 14

3 Innholdsfortegnelse Innhold Sammendrag: Innledning Innledning Om tilsynet med Lier kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsyn Om gjennomføringen av tilsynet Kommunens myndighetsansvar Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Godkjenning Antall barn og alderssammensetning Bemanningsnorm Styrer Frist for retting av lovbrudd Kommunens frist til å rette april 2016 Side 3 av 14

4 Sammendrag: Tilsynet omhandlet kommunens ansvar som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 6, 8, 11 og 17 med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen varslet skriftlig tilsyn med kommunen i desember 2015, med frist for innsending av dokumentasjon innen 1. februar Innsendte dokumenter ble gransket av tilsynsteamet. Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i endelig tilsynsrapport: 1. Pålegg: Lier kommune skal påse at familiebarnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk hva gjelder kravene til bemanning og antall barn, jf. barnehageloven 8, jf. 11 og forskrift om familiebarnehager. Kommunen må herunder sikre at a) bemanningen er forsvarlig og tilstrekkelig i forhold til barnas alderssammensetning, jf. forskriften 6 b) kommunen gjør en vurdering av bemanningen når flertallet av barna i en familiebarnehage er under tre år, jf. forskriften 6 2. Pålegg: Lier kommune skal påse at familiebarnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk hva gjelder kravene til styrerutdanning, jf. barnehageloven 8, jf. 11, 17, forskrift om familiebarnehager og forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Kommunen må herunder sikre at a) barnehagene lyser ut ledige styrerstillinger ved behov og at de gjør en reell innsats for å skaffe kvalifisert person b) alle familiebarnehagene ansetter styrer som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse eller c) barnehager søker om dispensasjon fra utdanningskravet hvis det etter utlysning ikke er mulig å skaffe styrer som har førskolelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse 12. april 2016 Side 4 av 14

5 1. Innledning 1. Innledning Fylkesmannen har i perioden fra desember 2015 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i barnehageloven blir overholdt, jf. barnehageloven 8. Kommunen er derfor adressat for denne tilsynsrapporten. Tilsynet har avdekket lovbrudd. I den endelige tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Fristen er 6. juni Dersom lovbruddene ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Buskerud vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven 60 d. Definisjoner i endelig rapport: Et pålegg gis når det avdekkes et lovstridig forhold, dvs. en mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av barnehageloven, krav fastsatt i forskrift til barnehageloven og/eller i forvaltningsloven. Et pålegg innebærer at forholdet må utbedres i henhold til aktuelle lovbestemmelser, jf. kommuneloven kapittel 10A. Med anbefaling menes råd fra Fylkesmannen som barnehagemyndigheten ikke er rettslig forpliktet til å følge, men som vil kunne styrke barnas rettssikkerhet og/eller kommunens ivaretakelse av området. 2. Om tilsynet med Lier kommune 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 9 andre ledd. Fylkesmannens tilsyn på barnehageområdet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er barnehageloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne som er brutt. 2.1 Tema for tilsyn Temaene for tilsynet er kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 6, 8, 11 og 17 med tilhørende forskrifter. Det overordnede målet med tilsynet er å bidra til at barn får et godt barnehagetilbud både med tanke på omfang og kvalitet. Den ønskede effekten av tilsyn er derfor at regelverket skal oppfylles i praksis på barnehageområdet. Fylkesmannen i Buskerud har valgt kommuner med familiebarnehager for å undersøke og avklare om kommunene påser at disse drives etter gjeldende regler. 2.3 Om gjennomføringen av tilsynet Fylkesmannen åpnet tilsyn med Lier kommune gjennom brev, datert 10. desember Kommunen er blitt pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i 12. april 2016 Side 5 av 14

6 kommuneloven 60c. Kommunen fikk frist til å levere svar innen 1. februar Fylkesmannen har hatt en gjennomgang av de tilsendte dokumentene. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og opplysninger fra barnehagenes rapportering i Basil per Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: Familiebarnehagenes svar på tilsendte spørreskjemaer fra Fylkesmannen Kommunens svar på tilsendte spørreskjema Årsmelding per fra Plutten, Filibombombom, Hennum og Mikkel Rev familiebarnehager Godkjenningsvedtak for Plutten og Filibombombom familiebarnehager, Mikkel Rev familiebarnehage, Hennum familiebarnehage Fylkesmannen sendte foreløpig tilsynsrapport til Lier kommune, datert 7. mars 2016, med frist for tilbakemelding innen 1. april Fylkesmannen mottok tilbakemelding fra kommunen, datert 6. april Kommunens myndighetsansvar 3.1 Rettslig krav Barnehageloven slår fast kommunens ansvar som barnehagemyndighet, jf. 8. Klargjøringen av myndighetsrollen i 8 skal forebygge eventuelle habilitetskonflikter mellom myndighetsansvaret og eierinteressene. Dette ansvaret kommer i tillegg til kommunens oppgaver som barnehageeier i de kommunale barnehagene, jf. 7. Fylkesmannen viser også til loven 8 første ledd der det heter: «Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.» I de generelle merknadene til 8 heter det at: «Kommunen er godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 11.» Videre står det i merknadene til 8 første ledd at: «Bestemmelsen fastslår at kommunen er barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Bestemmelsen presiserer kommunens overordnede ansvar for å sikre at barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. Kommunen skal ved godkjenningen og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter. Aktiv og god veiledning er et viktig virkemiddel for å oppnå gode barnehager og effektiv etablering og drift.» En av kommunens hovedoppgaver som lokal barnehagemyndighet er å påse at alle barnehagene i kommunen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Dette gjør kommunen hovedsakelig gjennom godkjenning og tilsyn med de eksisterende barnehagene i kommunen. Det heter i barnehageloven 11: «Departementet kan gi forskrifter om godkjenning og drift av familiebarnehager.» Det heter i merknadene til loven at: «det ved godkjenning av familiebarnehager skal foretas både en vurdering for å godkjenne familiebarnehagens organisering og en vurdering for å godkjenne det enkelte hjem. ( ) Forskriften stiller særskilte krav til antall barn og bemanning i familiebarnehager.» 12. april 2016 Side 6 av 14

7 I forskrift om familiebarnehager (forskriften) 1 vedrørende antall barn og bemanning står det: «Forskriftens formål er å gi særskilte regler for godkjenning av familiebarnehager og for norm for pedagogisk bemanning i familiebarnehagene. En familiebarnehage er en barnehageform der barna får et tilbud i private hjem. Assistentene i familiebarnehagen skal motta veiledning av en førskolelærer. Ut over de særskilte regler som gis i denne forskriften, gjelder de bestemmelser som er fastsatt i eller med hjemmel i barnehageloven.» Det går frem av forskriften 2 at «..Familiebarnehagen skal som hovedregel være et fellesskap mellom minst to hjem, eller mellom minst ett hjem og en vanlig barnehage. I særlige tilfeller kan kommunen godkjenne enkeltstående hjem som én familiebarnehage.» Det følger også av forskriften 3 at familiebarnehagedriften «skal fortrinnsvis foregå i bebodde hjem. Ved godkjenning av det enkelte hjem og eventuelt baselokale skal det vurderes om hjemmet og lokalet egner seg for familiebarnehagedrift. Kommunen kan i særlige tilfeller godkjenne ubebodde lokaler som ett hjem i en familiebarnehage. Ved slik godkjenning skal lokalenes hjemlige kvaliteter vektlegges. Det kan ikke gis godkjenning til doble grupper i ubebodde lokaler.» Om antall barn heter det i forskriften 4 at: «et hjem kan godkjennes for maksimalt fem barn over tre år som er til stede samtidig.» Det heter videre at «Et hjem som er egnet for det kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt ti barn over tre år som er til stede samtidig.» Det fremgår av annet ledd at antallet barn må reduseres dersom flertallet av barna er under tre år. Om annet ledd heter det i departementets merknader: «Leddet slår fast at antall barn som kan være til stede samtidig når barna er under tre år, må reduseres. Dette betyr at en enkel gruppe maksimalt kan ha fire barn under tre år. Departementet vil presisere at ved doble grupper må hver enkelt gruppe reduseres. Det betyr at en dobbel gruppe maksimalt kan ha åtte barn under tre år.» I forskrift om familiebarnehager 5 går det fram at «det skal gis pedagogisk veiledning til assistenten i det enkelte hjem i barnehagens åpningstid. Den pedagogiske veiledning skal gis av utdannet førskolelærer.» I merknadene til ovennevnte 5 står det blant annet at «I familiebarnehager er styrer og pedagogisk veileder ofte samme person. I store familiebarnehageordninger kan barnehagen ha både pedagogisk veileder og styrer. Der familiebarnehagen er knyttet til en vanlig barnehage, vil styrer i barnehagen være styrer også for familiebarnehagen. På denne måten vil familiebarnehagen ha både pedagogisk veileder og styrer.» Det står videre i merknadene til 5 at «Som det går fram av Ot.prp. nr. 72 ( ) Om lov om barnehager (barnehageloven), foreslo departementet å samle alle reglene om dispensasjon fra utdanningskrav i en felles forskrift med mest mulig felles regelverk. Bestemmelsene om dispensasjon fra utdanningskrav til personalet i familiebarnehager er derfor flyttet fra forskriften om familiebarnehager til forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder.» I barnehageloven 17 om styrer, går det fram at «barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd.» 12. april 2016 Side 7 av 14

8 I merknadene til loven 17 står det blant annet at det i utgangspunktet stilles krav om at hver barnehage skal ha en styrer. I forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1 går det fram at: «Kommunen kan, etter søknad fra barnehagens eier, innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år av gangen etter at stillingen har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker. Etter en samlet vurdering av den reelle kompetansen hos den det søkes dispensasjon for, kan kommunen stille relevante vilkår ved innvilgelse av dispensasjonen. Dispensasjonen som gis er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage». 3.2 Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannen har mottatt svar på tilsendte spørreskjemaer fra kommunen for Mikkel Rev, Plutten, Hennum og Filibombom familiebarnehager. I tillegg har vi mottatt svar på spørreskjemaer fra eier for alle de fire ovennevnte familiebarnehagene. Ansatt i Mikkel Rev familiebarnehage har også svart på spørreskjema. Vi har også mottatt godkjenningsdokumenter for familiebarnehagene. Ovennevnte dokumentasjon samt informasjon fra barnehagenes rapportering i Basil per danner grunnlaget for Fylkesmannens undersøkelser. I Basil framgår det at Lier kommune har totalt fire familiebarnehager. Plutten og Filibombombom familiebarnehager har godkjenning som et fellesskap mellom to hjem. Mikkel Rev og Hennum familiebarnehager er godkjent som to enkeltstående hjem. Kommunen har ikke mottatt nye søknader om godkjenning av familiebarnehager for 2015/2016. Fylkesmannens undersøkelser i etterkant av foreløpig rapport: I etterkant av foreløpig tilsynsrapport har kommunen oversendt en uttalelse om påleggene som ble varslet av Fylkesmannen. Kommunen har valgt å kommentere hvert varslet pålegg for seg. Kommunen skriver også at den har avtalt et møte med familiebarnehagene hvor funnene fra den foreløpige tilsynsrapporten er tema. 3.3 Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannen har vurdert om kommunen oppfyller sin plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen skal som lokal barnehagemyndighet påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven 8, jf. 11 og 17 med tilhørende forskrifter Godkjenning Kommunen har svart i sitt spørreskjema at alle familiebarnehagene er godkjente. Det går videre fram av svar fra spørreskjemaene at kommunen har kontrollert virksomhetenes organisering og at hjemmene tilfredsstiller de krav som loven krever. I barnehageloven 11 går det fram at «Godkjenning av familiebarnehager omfatter virksomhetens organisering og det enkelte hjems egnethet som lokale for familiebarnehagedrift.» Det blir videre presisert i forskriften om familiebarnehager 2 at «Kommunen skal foreta en kontroll av at familiebarnehagen tilfredsstiller krav i eller i medhold av barnehageloven og godkjenne den sammenslutning/ordningen som samlet sett utgjør familiebarnehagen(fylkesmannens utheving). Familiebarnehagen skal som hovedregel være et fellesskap mellom minst to hjem eller mellom minst ett hjem og en 12. april 2016 Side 8 av 14

9 vanlig barnehage. I særlige tilfeller kan kommunen godkjenne enkeltstående hjem som en (fylkesmannens utheving) familiebarnehage.» Kommunen har svart i sitt spørreskjema at Mikkel Rev familiebarnehage er godkjent som et enkeltstående hjem, dvs. at den verken er et fellesskap mellom to hjem eller flere eller mellom et hjem og en vanlig barnehage, men den har godkjenning som dobbel gruppe i et bebodd hjem. Kommunens svar bekreftes i rapporteringen. Eier svarer at barnehagen er godkjent som et fellesskap mellom to hjem eller flere og mellom et hjem og en ordinær barnehage. Ansatt i Mikkel Rev familiebarnehage krysser av for at familiebarnehagen samarbeider med et annet hjem og en ordinær barnehage. Det står i kommunens svar at bakgrunnen for at familiebarnehagen nå er et enkeltstående hjem er at den tidligere har hatt et samarbeid med andre familiebarnehager, men disse er nå nedlagt. I godkjenningsvedtaket står det at familiebarnehagen er tilknyttet Hakkespetten. Denne barnehagen eksisterer ikke lenger ut fra det Fylkesmannen ser i Basil. Når det gjelder Mikkel Rev familiebarnehage kan ikke Fylkesmannen se at kommunen har foretatt en ny vurdering da familiebarnehagen ikke lenger har et samarbeid med andre hjem eller vanlig barnehage. Ved en tilstrekkelig stor endring i vilkårene som lå til grunn for godkjenningen, kan ikke den opprinnelige godkjenningen lengre være i behold. At en familiebarnehage ikke lenger har et samarbeid med andre vil være en så stor endring i godkjenningen at den opprinnelige godkjenningen ikke er gyldig lengre, og det må søkes på nytt. Når et hjem ikke er et fellesskap med andre barnehager skal det særlige grunner til at en slik ordning skal godkjennes. De særlige grunnene må kommunen vurdere på nytt. Kommunen må påse at en ny vurdering og kontroll av familiebarnehagen foretas, hvorpå en eventuell ny godkjenning kan gjøres hvis forholdene ligger til rette for det. Dette kan ikke Fylkesmannen se at kommunen har gjort i dette tilfellet her. Kommunen har svart i sitt spørreskjema at Hennum familiebarnehage er godkjent som et enkeltstående hjem, dvs. at den verken er et fellesskap mellom to hjem eller flere eller mellom et hjem og en vanlig barnehage, men den har godkjenning som enkel gruppe i et bebodd hjem. Dette bekreftes både i eiers svar på spørreskjema og i rapporteringen. Det står i kommunens svar at bakgrunnen for at familiebarnehagen er et enkeltstående hjem er at den tidligere hadde et samarbeid med Stuvstad familiebarnehage, men denne er nedlagt. Det står i kommunens godkjenning at Hennum familiebarnehage muligens skal samarbeide med Hennummarka barnehage, men dette var ikke avklart ved godkjenningstidspunktet. Stuvstad eksisterer ikke lenger ut fra det Fylkesmannen ser i Basil. Det går ikke fram i kommunens godkjenningsvedtak av Hennum familiebarnehage at den har fått godkjenning som enkeltstående hjem. Loven åpner for i særlige tilfeller å godkjenne et hjem som dobbel gruppe når dets hjemlige kvaliteter er vurdert. Når et hjem ikke er et fellesskap med andre barnehager skal det særlige grunner til at en slik ordning skal godkjennes. Slik Fylkesmannen ser det er det ikke gjort nye vurderinger i etterkant av den opprinnelige godkjenningen for å se om familiebarnehagen har et samarbeid med andre hjem/barnehager. Kommunen plikter å påse at familiebarnehager har et samarbeid. Hvis en familiebarnehage ikke skal ha samarbeid med andre må kommunen ha foretatt en vurdering i det opprinnelige godkjenningsvedtaket. Dette kan ikke Fylkesmannen se er foretatt i dette tilfellet. Det går fram av svar fra både kommunen, eier og ansatt, samt av godkjenningsvedtaket at Plutten og Filibombombom familiebarnehager er godkjent som dobbel gruppe med inntil 10 barn. I svarskjemaet fra kommunen står det at disse familiebarnehagene er et fellesskap mellom to hjem. Eierne for Plutten og Filibombombom familiebarnehager svarer på samme spørsmål at de ikke er et fellesskap mellom to hjem. Svarene fra eierne for Plutten og Filibombombom bekreftes i rapporteringen per april 2016 Side 9 av 14

10 Kommunen skriver i sitt godkjenningsvedtak vedrørende Plutten og Filibombombom familiebarnehager at: «Marianne Kløvning har kjøpt et nytt hus i Lahelldammen 8, og de ønsker å fortsette familiebarnehagedrift i de nye lokalene med de samme familiebarnehagene som en dobbeltgruppe med to eiere med hvert sitt organisasjonsnummer.» Videre står det i godkjenningsvedtaket fra kommunen: «Plutten og Filibombombom familiebarnehager godkjennes som dobbeltgruppe med inntil 10 barn. Godkjenning av familiebarnehager 11 omfatter familiebarnehagens organisering inkludert bemanning, egnethet og lokalenes hjemlige preg.» Slik Fylkesmannen forstår det har kommunen godkjent to familiebarnehager som en dobbel gruppe i ett hjem (Plutten og Filibombombom familiebarnehager). Disse to familiebarnehagene har hvert sitt organisasjonsnummer. Barnehageloven åpner ikke for at kommunen kan godkjenne flere familiebarnehager der virksomhetene foregår i ett hjem. Etter loven kan det fattes vedtak om godkjenning for én familiebarnehage med ett hjem eller flere hjem. Familiebarnehagen skal ha et samarbeid med et eller flere hjem eller en annen vanlig barnehage. Loven åpner ikke for at to familiebarnehager kan ha sin virksomhet i ett hjem samtidig. Kommunens godkjenning er ikke i tråd med gjeldende regelverk og kommunens godkjenningspraksis bygger dermed ikke på riktig lovforståelse. Fylkesmannens vurdering i etterkant av foreløpig rapport: Kommunen kommenterer at den vil forsøke å få til et samarbeid mellom Mikkel Rev og Hennum familiebarnehager og andre hjem/andre ordinære barnehager. Kommunen skriver at den ikke har vært klar over at nye fellesskap skulle vært opprettet der det tidligere har vært samarbeid, men som har blitt avsluttet på grunn av nedleggelse. Videre skriver kommunen at Plutten og Filibombombom familiebarnehager, som driver i ett hjem, vil få to valgmuligheter til å drive etter gjeldende regler. Slik Fylkesmannen forstår det så har kommunen nå fått rett lovforståelse vedrørende kravet i barnehageloven om at familiebarnehager som regel skal ha et fellesskap mellom to hjem eller et hjem og en ordinær barnehage, samt at den jobber med familiebarnehagene for å rette opp feil organisering. I og med at kommunen nå har rett lovforståelse og jobber med at familiebarnehagenes organisering oppfyller kravene etter barnehageloven anser Fylkesmannen at det varslede pålegget er lukket. Fylkesmannen ber allikevel om en bekreftelse fra kommunen når familiebarnehagene har korrekt organisering Antall barn og alderssammensetning Kommunen, eier og ansatt svarer likelydende på totalt antall barn og når de er født for Hennum og Mikkel Rev familiebarnehager. Dette stemmer overens med rapportering i Basil. Det er rapportert for Hennum familiebarnehage: ett barn født i 2014, tre barn født i Alle barna har heltidsplasser. For Mikkel Rev familiebarnehage er det rapportert: ett barn født i 2015, ett barn født i 2014, ett barn født i 2013, to født i 2012, tre født i 2011 og to født i 2010 hvorpå det ene barnet har redusert plass, mens resten har heltidsplasser. Hennum familiebarnehage er godkjent for enkel gruppe. Det går totalt fire barn i barnehagen, ett av disse er under tre år. Mikkel Rev familiebarnehage er godkjent for dobbel gruppe. Det går totalt ti barn hvor to barn er under tre år. Dette overstiger ikke det antall barn loven setter begrensninger for. For Plutten familiebarnehage har kommunen og eier svart likelydende på totalt antall barn og når de er født, men rapporteringen i Basil avviker fra dette. I svarskjemaene går det fram at det går to barn født i 2014, ett barn født i 2013, ett barn født i 2012 og ett 12. april 2016 Side 10 av 14

11 barn født i 2011, mens det i Basil-rapporteringen står at det går to barn født i 2014, ett barn født i 2012, ett barn født i 2011 og ett barn født i 2010 i barnehagen. Det går totalt fem barn i barnehagen. På bakgrunn av avvikende rapportering er Fylkesmannen usikker på hvilke tall som er korrekte. Kommunen skal påse at barnehager etterlever barnehageloven, jf. barnehageloven 8. Ved at kommunen muligens ikke har korrekt informasjon om når barna er født for Plutten familiebarnehage, mener Fylkesmannen at dette kunne ført til et lovbrudd etter 8, jf. forskriften 4 tredje ledd. Fylkesmannen anser likevel at den avvikende informasjonen som kommer fram i kommunens og eiers svar opp mot Basil-rapporteringen ikke har fått betydning, i og med at begge rapporteringene viser at de barna som det er avvikende tall for er alle over tre år. Kommunen, eier og ansatt svarer likelydende på totalt antall barn og når de er født for Filibombombom familiebarnehage. Dette stemmer overens med rapportering i Basil. I svarskjemaene går det fram at to barn er født i 2015, ett barn født i 2014, ett barn født i 2013 og ett barn født i Uavhengig av om vi ser på antall barn i Filibombombom familiebarnehage som et enkeltstående hjem med enkel gruppe eller dobbel gruppe sammen med Plutten familiebarnehage i et enkeltstående hjem, er det for mange barn under tre år for Filibombombom. Det går fram av forskriften 4 andre ledd at «Er flertallet av barna under tre år, må antallet reduseres». Det presiseres i merknadene til forskriften 4 andre ledd at «Leddet slår fast at antall barn som kan være til stede samtidig når barna er under tre år må reduseres. Dette betyr at en enkel gruppe maksimalt kan ha fire barn under tre år. Departementet vil presisere at ved doble grupper må hver enkelt gruppe reduseres. Det betyr at en dobbel gruppe maksimalt kan ha åtte barn under tre år.» Dette betyr at når flertallet av barna i gruppen er under tre år kan det ikke være flere enn maksimalt fire barn i gruppa selv om to av disse er over tre år. Filibombombom familiebarnehage har fem barn totalt og tre av disse er under tre år og utgjør dermed flertallet av barna i gruppen. Fylkesmannen kan ikke se at kommunen påser at antall barn i barnegruppen reduseres når flertallet av barna er under tre år, jf. forskriften 4. Fylkesmannens vurdering i etterkant av foreløpig rapport: Kommunen bekrefter i sin tilbakemelding at en av familiebarnehagene har for mange barn under tre år og skriver at barnet ikke burde fått tilbud. Den kommenterer videre at et av barna i familiebarnehagen har fått plass i en ordinær barnehage fra august 2016, men at kommunen vil forsøke å flytte barnet så snart det er mulig. I og med at kommunen nå arbeider for å flytte barnet så snart som mulig anser Fylkesmannen at det varslede pålegget er lukket. Fylkesmannen ber allikevel om en bekreftelse fra kommunen når barnet er flyttet over i ordinær barnehage Bemanningsnorm Alle familiebarnehagene svarer at de får veiledning i barnehagens åpningstid. Dette bekreftes også i kommunens svar i spørreskjemaet. Dette er i henhold til lovkravet. I Basil rapporterer Hennum familiebarnehage at styrer har 0,01 årsverk, vaktmester har 0,01 årsverk og at assistenten har 0,98 årsverk. Dette utgjør til sammen 1 helt årsverk og det er eier som innehar disse. Det rapporteres at pedagogisk veileder har 0,13 årsverk. I kommunens svar er det ikke rapportert noe for styrer. Kommunen skriver at assistent/eier har 1 årsverk og at pedagogisk veileder har 0,13 årsverk. Eier skriver i sitt svar at det er 1 årsverk for assistent ellers er det ikke utfylt for andre stillinger. 12. april 2016 Side 11 av 14

12 Mikkel Rev rapporterer i Basil at styrer har 1 årsverk, assistenten har 1 årsverk og at vaktmester har 0,10 årsverk. Kommunen skriver i sitt svar at styrer har 0,20 årsverk (eier), pedagogisk veileder har 0,33 årsverk og at assistent/er har 2,6 årsverk (en er eier). Eier svarer i sitt spørreskjema at styrer (eier) har 1 årsverk, pedagogisk veileder har 1 årsverk og assistenter (eier) har 3 årsverk. Totalt 5 årsverk. Plutten familiebarnehage og Filibombombom familiebarnehage rapporterer i Basil at det i hver av familiebarnehagene er styrer i 0,10 årsverk, pedagogisk veileder i 0,17 årsverk og assistenter i 0,90 årsverk. Dette bekreftes i kommunens svar, bortsett fra for assistenten, der kommunen svarer at assistentene har 1 årsverk hver. Begge eierne bekrefter Basil rapporteringen, bortsett fra for assistentene, hvor de svarer at assistentene har 1,10 årsverk hver. I forskriften 6 annet og tredje ledd står det at: «En assistent kan ha ansvar for inntil fem barn der flertallet av barna er over tre år. Er flertallet under tre år, må antallet reduseres. Bemanningen må være forsvarlig i forhold til barnas alder og forutsetninger.» Det går videre fram i merknadene til 6: «I dette ligger et krav om vurdering i det enkelte tilfellet, ikke bare en automatisk reduksjon til for eksempel fire barn dersom flertallet av barna er under tre år.» Som det framkommer av ovennevnte opplysninger om stillinger og personale og deres årsverk, er det stor variasjon i hva som er rapportert i Basil og det kommunen og eier svarer. Ved endringer i barnegruppene skal kommunen gjøre vurderinger om bemanningen er tilstrekkelig og forsvarlig jf. barnehageloven 8, jf. forskriften 6. Når det er avvik i opplysningene om årsverk for familiebarnehagene mener Fylkesmannen at kommunen ikke har full oversikt over om bemanningen i familiebarnehagene til enhver tid er forsvarlig og tilstrekkelig. Fylkesmannens vurdering i etterkant av foreløpig rapport: Kommunen viser til i sin tilbakemelding at det er ført feil både i Basil og i tilbakemeldingene for tilsynet fra Fylkesmannen vedrørende bemanning. Dette gjelder både for styrer og assistent. Slik Fylkesmannen forstår det så har antall barn og alder på barna variert i de ulike familiebarnehagene i løpet av året. Fylkesmannen kan ikke se at kommunen i sin tilbakemelding har kommentert om den har gjort vurderinger når antall barn og alder har variert i familiebarnehagene. For at Fylkesmannen skal kunne lukke pålegget må kommunen vise til at den gjør vurderinger når antall barn og alder på disse varierer i familiebarnehagene i løpet av året Styrer I Basil rapporteres det at alle familiebarnehagene har styrer. Det står også at det er eierne som er styrerne, bortsett fra for Filibombombom familiebarnehage. Under punkt 8c i Basil rapporterer barnehageeierne at styrer har «Annen bakgrunn». Likevel er det ikke rapportert i Basil eller krysset av i spørreskjemaene for verken kommunen eller eierne at noen av styrerne har dispensasjon fra utdanningskravet. I barnehageloven 17 går det fram at «(B)barnehagen skal ha en forsvarlig og pedagogisk administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning ( ). Kommunen skal påse at alle barnehager i utgangspunktet har en styrer som er utdannet som førskolelærer/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jf. barnehageloven 8, jf. 17. I forskrift om utdanningskravet går det fram at styrerstillinger som blir ledige skal lyses ut offentlig. I tillegg står det at hvis det ikke melder seg kvalifiserte søkere kan eier fremme søknad om dispensasjon fra utdanningskravet til kommunen. Det er kommunen 12. april 2016 Side 12 av 14

13 som fatter vedtak om dispensasjon fra utdanningskravet. Det går fram i forskriftene om utdanningskrav hvordan søknader skal håndteres av kommunen. Kommunen kan avslå en søknad selv om vilkårene for å søke er til stede. Den vurderingen må kommunen også gjøre før den eventuelt gir dispensasjon fra utdanningskravet. Dispensasjonsadgangen forutsetter at barnehagen ikke klarer å skaffe rett utdannet personale og det fordrer både at stillingen har vært offentlig utlyst og at det ikke har meldt seg kvalifisert personale. Reglene om dispensasjon innebærer at barnehagen ikke kan ansette en ikke-kvalifisert søker til stilling som styrer dersom det foreligger en eller flere søkere til stillingen som oppfyller utdanningskravet etter loven. Forskriften åpner ikke for at det kan legges vekt på en søkers personlige egnethet i denne sammenhengen. Kommunen må sikre, når den får søknader om dispensasjon fra utdanningskravet, at barnehageeier kan dokumentere at stillingen har vært utlyst og at det er gjort en reell innsats for å skaffe kvalifisert person til stillingen. Fylkesmannen kan ikke se at kommunen påser at familiebarnehagene har styrer med utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse. Kommunen må også påse at barnehagene lyser ut ledige styrerstillinger ved behov og at familiebarnehagene gjør en reell innsats for å skaffe kvalifisert person. I tillegg må kommunen påse at barnehager søker om dispensasjon fra utdanningskravet hvis det etter utlysning ikke er mulig å skaffe styrer som har førskolelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse. Fylkesmannens vurdering i etterkant av foreløpig rapport: Kommunen skriver i sin tilbakemelding at Mikkel Rev familiebarnehage er fulgt opp gjennom tilsyn, senest i november 2015 og gjennom samtaler med eier og pedagogisk veileder gjennom flere år. Bakgrunnen er at kommunen blant annet har fått klager på barnehagen. Kommunen beskriver at familiebarnehagen en kort tid var uten pedagogisk veileder, men at det nå er ansatt en midlertidig med førskolelærerutdanning. Kommunen beskriver i sin tilbakemelding at den vil påse at barnehagen lyser ut etter styrer/pedagogisk veileder og at eier har fått informasjon om dette. Fylkesmannen mener derfor at kommunen ser til at familiebarnehagen gjør en reell innsats for å skaffe kvalifisert personale. Allikevel ber Fylkesmannen om en tilbakemelding på når bemanning som styrer/pedagogisk veileder er på plass. Kommunen har lagt ved: «avtale om kommunalt ansatt førskolelærer som styrer/pedagogisk veileder i private familiebarnehager» og en arbeidsbeskrivelse for stillingen. Kommunen skriver at Hennum, Plutten og Filibombombom familiebarnehager har avtale med Lier kommune om kjøp av styrer/pedagogisk veileder. Avtalen Fylkesmannen har fått oversendt, ser ikke ut til at den gjelder for noen av de ovennevnte familiebarnehagene, den er ikke undertegnet, det står ikke navn på hvilke barnehager avtalen gjelder for og det ser ikke ut til at avtalen er oppdatert jf. gjeldende regelverk. Ut fra tidligere mottatt informasjon er det også knyttet usikkerhet til om de pedagogiske veilederne også fungerer som styrere i praksis. Kommunen skriver videre i sin tilbakemelding at det er ført feil både i Basil og i kommunens opplysninger gitt til Fylkesmannen i tilsynet. Slik ovennevte dokumentasjon og opplysninger er framlagt for Fylkesmannen er det ikke tilstrekkelig for å lukke det varslede pålegget. 12. april 2016 Side 13 av 14

14 4. Frist for retting av lovbrudd Fylkesmannen har i kapitlene og konstatert lovbrudd. Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten: Pålegg: 1. Pålegg: Lier kommune skal påse at familiebarnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk hva gjelder kravene til bemanning og antall barn, jf. barnehageloven 8, jf. 11 og forskrift om familiebarnehager. Kommunen må herunder sikre at a) bemanningen er forsvarlig og tilstrekkelig i forhold til barnas alderssammensetning, jf. forskriften 6 b) kommunen gjør en vurdering av bemanningen når flertallet av barna i en familiebarnehage er under tre år, jf. forskriften 6 2. Pålegg: Lier kommune skal påse at familiebarnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk hva gjelder kravene til styrerutdanning, jf. barnehageloven 8, jf. 11, 17, forskrift om familiebarnehager og forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Kommunen må herunder sikre at a) barnehagene lyser ut ledige styrerstillinger ved behov og at de gjør en reell innsats for å skaffe kvalifisert person b) alle familiebarnehagene ansetter styrer som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse eller c) barnehager søker om dispensasjon fra utdanningskravet hvis det etter utlysning ikke er mulig å skaffe styrer som har førskolelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse 5. Kommunens frist til å rette I denne rapporten gis Lier kommune frist til å rette det ulovlige forholdet, jf. kommuneloven 60 d. Frist for retting er 6. juni Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen en erklæring om at det ulovlige forholdet er rettet og en redegjørelse for hvordan lovbruddet er rettet. Dersom forholdene ikke rettes innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages in henhold til forvaltningslovens regler for dette, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven april 2016 Side 14 av 14

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Gol kommune September 2016 Side 1 av 10 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Ringerike kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Modum kommune November 2016 Side 1 av 6 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hurum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 3, 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Tana kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hole kommune 1 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE. Drammen kommune

Fylkesmannen i Buskerud ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE. Drammen kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Drammen kommune 1 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet barnehageloven 8, barnehageloven 18 og Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Tinn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer jf. barnehageloven 17 - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om barnehagens øvrige personale jf. 18 og forskrift

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Bajås addan- ja oahpahusossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana lk,42:k3 Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer, jf. barnehageloven 17 Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Skien kommune...

Detaljer

MED PRESTFOSS BARNEHAGE

MED PRESTFOSS BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager RAPPORT FRA TILSYN MED PRESTFOSS BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med barnehagene 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sør-Varanger kommune ved rådmann Bente Larssen Boks 406 9915 Kirkenes ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Sør-Varanger kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED BÅSHEIM BARNEHAGE

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED BÅSHEIM BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED BÅSHEIM BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med barnehagene... 5 2.1 Sigdal kommune fører

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Modum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager Øvre Eiker kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Lenvik Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet - 2014 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Røyrvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Hammerfest kommune ved rådmann Leif Vidar Olsen Postboks 1224 9616 Hammerfest ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som tilsynsmyndighet og kommunens håndtering av regelverket om pedagogisk bemanning. Hammerfest

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunens tilsyn med virksomheter etter barnehageloven 16 jf. 8 Røst kommune 15.10.14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Røst kommune... 3 2.1. Fylkesmannens

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Midlertidig dispensasjon og unntak for utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder Grimstad kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Fredrikstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Fredrikstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Elverum kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Elverum kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Hasvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET Gamvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om Gamvik

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens virkemidler for å sørge for regelverksetterlevelse jf. barnehageloven 8 - Barnehagemyndighetens tilsyn med barnehagene jf. barnehageloven 16 - Barnehagemyndighetens

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vinje kommune ved rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde barnehagelova 8, barnehagelova 18 og forskrift om mellombels og varig dispensasjon og unntak frå utdanningskravet

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med Steinkjer kommune som barnehagemyndighet 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Steinkjer kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tranøy kommune Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av

Detaljer

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Sokndal kommune 19.2.2015

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune ved rådmann Charles Hansen Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder kommunens bruk av virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Longyearbyen lokalstyre

TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Longyearbyen lokalstyre TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Longyearbyen lokalstyre 10.juni 2013 Side 2 av 8 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er kontrollert i

Detaljer

TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE

TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11.11.2011 Vår ref: 2011/9497 KOMMUNEN SI ADRESSE: Haugesund kommune Rådhusgt.66 5504 Haugesund KOMMUNENUMMER: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsanger kommune ved rådmann Gunnar Lillebo Rådhuset 9712 Lakselv ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet kommunens tilsynsvirksomhet Porsanger kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Askim kommune 2015 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Askim kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

MED NERSTAD BARNEHAGE

MED NERSTAD BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager RAPPORT FRA TILSYN MED NERSTAD BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med barnehagene 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med barnehagene

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Storfjord kommune 24. juni 2016 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1.

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET ULLENSAKER KOMMUNE 2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Ullensaker kommune...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Bjerkreim kommune som barnehagemyndighet

FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Bjerkreim kommune som barnehagemyndighet FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Bjerkreim kommune som barnehagemyndighet 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet... 3 3. Kontrollområde

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE,

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE, Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE, BARNEHAGEMYNDIGHETENS BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR STYRER OG PEDAGOGISK

Detaljer

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED ENGER BARNEHAGE

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED ENGER BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED ENGER BARNEHAGE Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med barnehagene... 5 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med barnehagene

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Søndre Land kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Søndre Land kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Grue kommune 2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Grue kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Bemanning. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller

Bemanning. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Bemanning Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Styrer 17 «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR STYRER OG PEDAGOGISK LEDER OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA 2015 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER.

TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER. TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Eigersund kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Krav til bemanning i barnehager

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT FORELØPIG TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Eigersund kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Krav til bemanning

Detaljer

1 Innledning Tilsyn med Lund kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsynet...

1 Innledning Tilsyn med Lund kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsynet... TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Lund kommune 11.11.2015

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Stokke kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2015/266

TILSYNSRAPPORT. Stokke kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2015/266 TILSYNSRAPPORT Stokke kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2015/266 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning 4 2. Om tilsynet med Stokke kommune.4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Lunner kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lunner kommune...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena Alta kommune 23. april 2014 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med Stjørdal kommune som barnehagemyndighet - 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Stjørdal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Molde kommune ved rådmann Arne Sverre Dahl Rådhusplassen 1 6413 Molde ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens godkjenningsvirksomhet og kommunens bruk av reaksjoner etter barnehageloven - Molde kommune - Molde

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR STYRER OG PEDAGOGISK LEDER OSLO KOMMUNE, BYDEL BJERKE 2015 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Svelvik kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2014/3457

TILSYNSRAPPORT. Svelvik kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2014/3457 TILSYNSRAPPORT Svelvik kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2014/3457 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning.4 2 Om tilsynet med Svelvik kommune..4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager Innholdsfortegnelse 1 Formål...2 2 Bakgrunn...2 3 Lovgrunnlaget...2 3.1 Valg av virkemiddel...3 4 Rolleavklaring...3 5 Former for tilsyn og veiledning...4 6 Dokumenttilsyn...4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Rett til plass i barnehage Lillehammer kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lillehammer kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med

Detaljer

Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2012/1486-6994/2012 Arkiv: A10 Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet - 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Inderøy kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

RAPPORT. Askim kommune

RAPPORT. Askim kommune Avdeling for barnehage og utdanning RAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten foretar det lovpålagte tilsynet med barnehagene og behandler søknader om dispensasjon i samsvar med gjeldende regelverk Askim

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Etnedal kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Etnedal

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Midlertidig dispensasjon og unntak for utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder Arendal kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Fosnes kommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Fosnes kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Tilsynsrapport. Hof kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Hof kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Hof kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 8. juli-7. november 2013 Arkivnr. 2013/1354 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Sissel Tveito Kari Evensen, utdanningsdirektør

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Om tilsynet med Rygge kommune 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet 3 2.2 Tema for tilsyn 3

Detaljer

Om kommunens tilsyn med barnehagene. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller

Om kommunens tilsyn med barnehagene. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Om kommunens tilsyn med barnehagene Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller KOMMUNENS ROLLE barnehageeier barnehagemyndighet godkjenning tilsynsmyndighet veilede mv. Hva er tilsyn? Tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Gjøvik kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Gjøvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Karmøy kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Lardal kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2016/766 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lardal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Meråker videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TIDSROM:1. SEPTEMBER 2014 TILSYN MED LINDESNES KOMMUNE KOMMUNENS ADRESSE: Lindesnes kommune FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Bodil Fjelde og Tor Øyvind Endresen

Detaljer

Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åsnes kommune

Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åsnes kommune Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Åsnes kommune 25.9.2015 28.1.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Åsnes kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Skånland kommune 28. august 2015 Side 2 av 14 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Lyngen kommune 17. desember 2015 Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 Barnehageloven Trøgstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Trøgstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

TILSYN MED OS KOMMUNE

TILSYN MED OS KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED OS KOMMUNE TIDSROM: 24.5.2013 18.11.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Rytrøa 14, 2550 OS Guri Hustad, revisor Anita

Detaljer