RAPPORT. Askim kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Askim kommune"

Transkript

1 Avdeling for barnehage og utdanning RAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten foretar det lovpålagte tilsynet med barnehagene og behandler søknader om dispensasjon i samsvar med gjeldende regelverk Askim kommune Tidspunkt for tilsynsmøter: 7. og 16. november 2012 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Karianne Åsheim Miloslav Rozmara Kommunens kontaktperson: Navn: Trond Morgan Kalhagen Tilsyn etter følgende regelverk: Seniorrådgiver - revisjonsleder Seniorrådgiver - revisor Tittel: virksomhetsleder Lov om barnehager (barnehageloven) Tilsyn omhandlet følgende emne: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jfr barnehageloven 8, herunder kommunens plikt etter barnehageloven 16 til å føre tilsyn med barnehagene, belyst gjennom barnehageloven 17 første og annet ledd om krav til styrer mv. barnehageloven 18 første og annet ledd om krav til pedagogisk leder og forskrift 16. desember 2005 om pedagogisk bemanning Videre omhandlet tilsynet kommunens håndtering av dispensasjonsadgangen i barnehageloven 17 tredje ledd og 18 tredje ledd, samt forskrift 16.desember 2005 om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Fylkesmannen avdekket to avvik under tilsynet. Avvik nr. 1: Askim kommunes tilsynspraksis er ikke tilstrekkelig til å sikre at barnehagene drives i henhold til gjeldende regelverk. Avvik nr. 2: Askim kommune behandler ikke søknader om dispensasjon for utdanningskravet for pedagogisk leder i henhold til regelverket.

2 Innhold: Vedlegg: 1. Innledning 2. Dokumentunderlag 3. Avvik 4. Gjennomføring 5. Oppfølging og frister Vedlegg: Vedlegg 1: Dokumentunderlag for Fylkesmannens tilsyn Vedlegg 2: Deltakere ved Fylkesmannens tilsyn 1. Innledning Hjemmel for tilsynet er barnehageloven 9 og kommuneloven kapittel 10A. Disse bestemmelsene gir Fylkesmannen myndighet til å gjennomføre tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Tilsynet er ledd i Fylkesmannens planlagte tilsyn med barnehagesektoren i et utvalg kommuner i Tilsynet utføres som systemrevisjon og er rettet mot Askim kommune som barnehagemyndighet. Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen sikrer at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, herunder fører tilsyn med barnehagene i kommunen, samt kommunens håndtering av dispensasjonsadgangen Rapporten er utarbeidet etter gjennomført tilsyn med Askim kommune 7.november Rapporten gir ikke en helhetlig vurdering av tilstanden i kommunen på barnehageområdet, men omhandler avvik som ble avdekket under tilsynet. Tilsynet ble gjennomført ved vurdering og gjennomgang av mottatt dokumentasjon og ved intervju av ansatte på ulike nivåer og med ulike funksjoner innen barnehageområdet i kommunen og i barnehagene. I rapporten fremkommer de avvik som ble avdekket under tilsynet: Avvik er definert som brudd på gjeldende lover og forskrifter. 2. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for tilsynet var: -Korrespondanse mellom kommunen og Fylkesmannen -Dokumentasjon fra kommunen -KOSTRA, kommunens nettsider m.m. 3. Avvik 3.1 Avvik nr 1: Askim kommunes tilsynspraksis er ikke tilstrekkelig til å sikre at barnehagene drives i henhold til gjeldende regelverk. Avvik fra følgende myndighetskrav: Barnehageloven 16, jf. 8

3 Lovkommentarer: Barnehageloven: 8 første ledd. Kommunens ansvar Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. 16. Tilsyn Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven 8. Etter barnehageloven 16 skal kommunen føre tilsyn med barnehagene i kommunen. Tilsynet skal bidra til å sikre at barna får det de har krav på etter ulike regelverk, og at foreldrene skal føle trygghet i forhold til barnas opphold i barnehagen. I Kunnskapsdepartementets veileder om tilsyn heter det at tilsyn må forstås som de aktiviteter kommunen utøver for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. I kommunens arbeid er det mange aktiviteter som inngår under tilsynsbegrepet, ett av dem er det stedlige tilsynet med barnehagene. Ot.prp. nr. 72 ( ) angir at tilsynsmyndigheten skal vurdere om barnehagene drives etter barnehagelovens regler og ellers er forsvarlige. Kommunen skal ved godkjenningen og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven med forskrifter. I dette ligger at kommunen må innrette sitt tilsyn slik at brudd på gjeldende regelverk avdekkes og følges opp. Regelverket for tilsyn setter ikke krav til metode og hyppighet, men tilsynet skal påse at alle barnehagene drives i tråd med gjeldende regelverk. I veileder om tilsyn med barnehager fra Kunnskapsdepartementet presiseres det at tilsynet etter barnehageloven skal omfatte alle myndighetskrav, dvs. krav stilt i både lov og forskrifter. Dette krever en viss systematikk i tilsyns- og kontrollarbeidet. Tilsyn er altså først og fremst en lovlighetskontroll. I veilederen påpekes det også at det er ulike aktiviteter som inngår i tilsynsbegrepet, for eksempel innhenting av informasjon gjennom årsplaner, årsmelding, vedtekter og annet. I tillegg kommer det stedlige tilsynet. I nevnte veileder fremkommer det at kommunen bør ha rutiner på rapportskriving etter hvert tilsyn, samt oversikt over hvem som skal ha kopi av rapporten. Rapporten kan være en sammenfatning av de forhold som fremkommer som følge av tilsynet. Rapporten underskrives av de som har utført tilsynet. Hvis tilsynet gir grunnlag for pålegg, må også tilsynsmyndigheten underskrive rapporten. Av rapporten vil det framgå om tilsynet har avdekket ulovlige eller uforsvarlige forhold som medfører pålegg om retting til barnehageeier, jf. barnehageloven 16. Kommunen må også ha rutiner for oppfølging av pålegg. Slike rutiner bør bl.a. omfatte frister, regler for oppfølging og planer for nye tilsyn. Ved revisjon av barnehageloven i 2006, ble kommunens veiledningsplikt flyttet fra 16 til 8 første ledd. Dette ble gjort for å markere at tilsyn og veiledning er to ulike oppgaver kommunen har som barnehagemyndighet. Klargjøringen av myndighetsrollen i 8 skal forebygge eventuelle habilitetskonflikter mellom myndighetsansvaret og eierinteressene. Kommunens dobbeltrolle som eier og myndighet kan være en balansegang for kommunen. I Ot.prp. nr. 72 ( ) ble det uttrykt at det er et mål at loven skal være et godt hjelpemiddel i

4 håndteringen av denne oppgaven. Departementet mente på den bakgrunnen at det var viktig at kommunens oppgaver som barnehagemyndighet ble tydeliggjort i loven. Videre mente departementet at en klargjøring av myndighetsrollen ville bidra til å forebygge konflikt mellom myndighetsansvaret og eierinteressene. Kommunens dobbeltrolle stiller store krav til ryddighet, og kommunen må selv ta initiativ til å problematisere temaet. Forskrift om pedagogisk bemanning 1. Norm for pedagogisk bemanning Det skal være minimum én pedagogisk leder per barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder. 2. Styrers tid til administrasjon og ledelse Styrerens tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning. I departementets merknader til forskriften presiseres det at styrerressursen kun kan medregnes i pedagognormen dersom styreren faktisk er til stede i det daglige arbeidet med barna. Avviket bygger på følgende observasjoner: Det fremkommer i kommunens delegasjonsreglement og av intervjuene at i Askim kommune er tilsynsansvaret etter lov om barnehager delegert direkte fra rådmann til barnehagefaglig rådgiver. Barnehagefaglig rådgiver rapporterer imidlertid til virksomhetsleder. I dokumentasjon og i intervjuer fremkommer det at det er Kommunedelplan for barnehageutvikling som er grunnlaget for kommunens tilsynsplan og praksis. Her fremkommer det at Askim kommune skal ha tilsyn som sikrer at private og kommunale barnehager har en drift i henhold til gjeldende regelverk. Kommunen skal ha stedlig tilsynsbesøk minimum hvert 3. år i kommunale og private barnehager. Det fremkommer av etterspurt dokumentasjon og intervju at kommunen hadde tilsyn med de fleste barnehagene i løpet av årene 2008, 2009 og i januar Neste stedlige tilsyn var i 2 barnehager våren Det er ikke skrevet rapport etter de siste tilsynene pt. Rapport fra tilsynene i 2009 og januar 2010 er skrevet i desember Det fremkommer av dokumentasjon at kommunen ikke har konkludert med ulovlige eller uforsvarlige forhold i tilsynene utført i 2009 og januar Kommunen har imidlertid benyttet merknader i sine rapporter. Det er i en av rapportene gitt merknad på at barnehagen må ha et system som viser at de som skal levere politiattest har gjort dette. Videre at observasjonene merknaden bygde på var at de som arbeidet eller oppholdt seg regelmessig i barnehagen ikke hadde levert politiattest. Det er ikke gitt frister eller dokumentert oppfølging på annen måte av merknadene etter tilsyn utført i 2009 og januar Askim kommune har i noen av de stedlige tilsynene hatt en representant fra Eidsberg kommune med. Dette er pt ikke et formalisert samarbeid. Det fremkommer av dokumentasjon og intervjuer at en av barnehagene i kommunen ikke har tilstrekkelig antall pedagoger i forhold til antall barn. Det er noe uklart om dette var tema ved tilsyn våren Rapport etter tilsynet er ikke utarbeidet og pedagogbemanningen er ikke fulgt opp av barnehagemyndigheten på annen måte. Videre fremkommer det av intervju at styrerressursen i samme barnehage var en del av tilsynet. Barnehagen ansatte styrer i 13,5 prosent stilling etter muntlig påpeking om mangel av styrer på tilsynsdagen. Barnehagen

5 opplyste selv barnehagemyndigeten pr e-post at styrer var ansatt. Det fremkommer ingen dokumentasjon på at barnehagemyndigheten har vurdert størrelsen på styrerressursen. Videre fremkommer det i Kommunedelplan for barnehageutvikling at det er utarbeidet et skjema som barnehagen skal fylle ut en gang i året og som skal sendes tilsynsmyndigheten. Det skal gis skriftlig tilbakemelding til barnehage/eier med eventuelle merknader. Det fremkommer av intervjuer at dette skjemaet ble sendt ut til samtlige barnehager i 2008, men at det ikke har vært utført etter dette. Kommunen har videre utarbeidet et informasjonsskriv om tilsyn som sendes barnehagene før et stedlig tilsyn. Det foreligger ingen tilsynsplan som sier noe om når det skal gjennomføres stedlig tilsyn i konkrete barnehager. Det fremkommer i intervjuer at barnehagemyndigheten i Askim mottar årsmeldinger og årsplaner. Det fremkommer ingen opplysninger i dokumentasjon eller intervju at kommunen gjennomgående bruker disse dokumentene til å kontrollere at barnehagens krav er oppfylt. I forbindelse med kommunalt tilskudd til private barnehager ber kommunen de private barnehagene fylle ut et skjema over antall barn i barnehagen 4 ganger pr år. De ber i dette skjemaet også om opplysninger om antall pedagoger. Dette skjemaet sendes ikke de kommunale barnehagene. Det fremkommer i intervjuer at kommunen inviterer til barnehageforum 3-4 ganger pr halvår. Her deltar alle styrerne i barnehagene i Askim kommune. De kommunale styrerne har i tillegg faste møter med virksomhetsleder hver 14 dag. Her er bl.a. økonomi, planer, etc. tema. Fylkesmannens vurdering Fylkesmannens vurdering er at kommunens samlede tilsynsaktiviteter ikke er tilstrekkelige til å oppfylle kravet om tilsyn i bhl. 16, jf. 8 første ledd. Regelverket for tilsyn setter ikke krav til metode og hyppighet, men tilsynet skal påse at alle barnehagene drives i tråd med gjeldende regelverk. I veileder om tilsyn med barnehager fra Kunnskapsdepartementet presiseres det at tilsynet etter barnehageloven skal omfatte alle myndighetskrav, dvs. krav stilt i både lov og forskrifter. Dette krever en viss systematikk i tilsyns- og kontrollarbeidet. Tilsyn er altså først og fremst en lovlighetskontroll. Etter Fylkesmannens vurdering kan kommunens tilsynsplan være et godt verktøy for å sikre at tilsynsvirksomheten påser at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Imidlertid har ikke Fylkesmannen fått informasjon om at planen følges, og at den er et sentralt arbeidsverktøy. Det ble bl.a. ikke fremlagt tilsynsplan for 2011 og 2012, men Fylkesmannen er kjent med at kommunen gjennomførte 2 tilsyn våren Ved dokumentasjon og i intervjuene fremkommer det ingen planer for videre tilsyn. Merknader gitt i tilsyn i 2008, 2009 og januar 2010 er ikke dokumentert fulgt opp av barnehagemyndigheten. Det er heller ikke utarbeidet rapporter etter tilsyn utført våren Tilsyn er kontroll av at lov og forskrift følges, og kan være grunnlag for pålegg av retting. Det er derfor etter Fylkesmannens vurdering vesentlig at barnehageeier får tilbakemelding om resultatet av tilsynet. I Askim kommune har flere av barnehagene ikke fått vite resultatet av tilsynet før 1 år etterpå, og tilsyn utført våren 2012 er ikke ferdigstilt. Etter Fylkesmannens vurdering svekker dette verdien av de stedlige tilsyn kommunen har gjennomført. Der lovbrudd ble oppdaget, er etter vår vurdering ikke oppfølgingen av tilsynet egnet til å gjenopprette lovlig tilstand i barnehagen. I en av tilsynsrapportene fremkommer det at ansatte ikke har levert politiattest. Likevel konkluderer rapporten med at barnehagemyndigheten ikke avdekket uforsvarlige eller ulovlige forhold, men gitt merknader på dette. Det er ikke gitt frist eller dokumentert oppfølging på annen måte av denne merknaden.

6 I nevnte veileder påpekes det at det er ulike aktiviteter som inngår under tilsynsbegrepet, for eksempel innhenting av informasjon gjennom årsplaner, årsmelding, vedtekter og annet. Dette kommer i tillegg til det stedlige tilsynet. Det fremkommer i intervjuer at barnehagemyndigheten i Askim mottar årsmeldinger og årsplaner. Det fremkommer imidlertid ingen opplysninger i dokumentasjon eller intervju at kommunen bruker disse dokumentene til å kontrollere at barnehagelovens krav er oppfylt. Etter Fylkesmannens vurdering kan ikke innhenting av årsmelding og årsplaner inngå som en del av tilsynsvirksomheten dersom de ikke kontrolleres opp mot barnhagelovens krav. 3.2 Avvik nr 2 Askim kommune behandler ikke søknader om dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder i henhold til regelverket. Avvik fra følgende myndighetskrav: Barnehagelovens 18 tredje ledd, samt forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1 Lovkommentarer: Forskrift om varig og midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder: 1 første ledd. Midlertidig dispensasjon Kommunen kan, etter søknad fra barnehagens eier, innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år av gangen etter at stillingen har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker. Bestemmelsen i barnehageloven 18 slår fast at pedagogiske ledere må ha førskolelærerutdanning eller annen likeverdig utdanning. Departementet uttaler i merknadene til loven at personalets kompetanse er den viktigste kvalitetsfaktoren i barnehagen og at utdanningskravet er gitt for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse til å drive barnehagen til beste for barn og foreldre, i tråd med lov og rammeplan. Rent unntaksvis kan det være behov for å gi dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogiske ledere. Kommunen er derfor gitt hjemmel til å kunne dispensere fra utdanningskravet. Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder gir nærmere regler for barnehageeiers og kommunens håndtering av dispensasjonsadgangen. Forskriften 1 første ledd stiller krav om at stillingen må ha vært utlyst offentlig før dispensasjon kan innvilges. I departementets merknader til forskriften heter det at det må kunne dokumenteres av eier at stillingen har vært offentlig utlyst og at det er gjort en reell innsats for å skaffe kvalifisert personell til stillingen. Det ovennevnte medfører at dersom barnehageeier søker dispensasjon fra utdanningskravet i loven, skal kommunen avslå søknaden dersom barnehageeier har unnlatt utlyse stillingen offentlig.

7 Avviket bygger på følgende observasjoner: Det fremkommer av dokumentasjon og intervju at adgang til å fatte vedtak om dispensasjon er delegert fra rådmann til virksomhetsleder. Det er i hovedsak barnehagefaglig rådgiver som fatter og undertegner vedtak om dispensasjon. Det fremkommer av dokumentasjon og intervju at Askim kommune har utarbeidet en rutine for midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet. Denne er kjent for barnehagene og benyttes ved innsending av søknad om dispensasjon. I denne rutinen fremkommer det bl.a. at søknaden skal inneholde uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg. Det fremkommer av dokumentasjon at kommunen i noen vedtak har innvilget dispensasjon utover 1 år. Det er også fattet et vedtak om dispensasjon i en søknad hvor stillingen ikke har vært utlyst. Søknad om dispensasjon er i hovedsak oversendt kommunen etter at personen det søkes dispensasjon for er tiltrådt stillingen. Svaret fra kommunen er videre gitt lang tid etter kommunens egen frist for saksbehandlingstid. Fylkesmannens vurdering: Fylkesmannens vurdering er at kommunens behandling av søknad om dispensasjon ikke alltid er i henhold til Forskrift om varig og midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Det foreligger en rutinebeskrivelse for søknader om dispensasjon for utdanningskravet hvor det fremkommer krav om at søknaden skal behandles i barnehagens samarbeidsutvalg før oversendelse til kommune. Dette er imidlertid ikke korrekt i forhold til lov og forskrifter. Kommunen kan ikke kreve en slik uttalelse dersom barnehagen ikke selv ønsker å oversende dette. Videre fremkommer det klart i nevnte forskrift at det kun er anledning til å innvilge dispensasjon for inntil ett år av gangen. Det fremkommer i mottatt dokumentasjon at kommunen ved flere anledninger har innvilget dispensasjon utover 1 år. Dette er det ikke gitt anledning til i gjeldende regelverk. Kommunen har i ett tilfelle innvilget dispensasjon i en sak hvor stilling ikke har vært utlyst. Det er etter forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder ikke anledning til å innvilge dispensasjon fra utdanningskravet dersom en stilling ikke har vært offentlig utlyst. 4. Gjennomføring Tilsynet omfattet følgende aktiviteter: Melding om tilsyn, datert Frist for innsending av dokumentasjon, Brev med dagsorden for tilsynet Åpningsmøte ble avholdt Intervjuer ble gjennomført Sluttmøte ble avholdt Varsel om vedtak datert Rapport og vedtak datert

8 5. Oppfølging og frister Forhold som er beskrevet under avvik, representerer brudd på lov eller forskrift. Avvik må utbedres snarest, jf. vedtak med pålegg om retting datert Moss, Karianne Åsheim Miloslav Rozmara revisjonsleder revisor

9 VEDLEGG 1 Dokumentunderlag for Fylkesmannens tilsyn med Askim kommune november Organisasjonskart Askim kommune Stillingsbeskrivelser Delegasjonsreglement Informasjonsskriv om tilsyn med selvangivelse 2008 Kopi av brev til kommunale og private barnehageeiere med informasjon om tilsyn, datert Kopi av brev varsel om tilsyn med Betania barnehage i 2009 Kopi av 5 rapporter fra tilsyn i 2010 Kopi av rapporteringsskjema av antall barn i ikke-kommunale barnehager Kommunedelplan for barnehageutvikling Kommunens årsberetning 2011 Orientering om rutiner ved behandling av søknad om dispensasjon 13 søknader (med dokumentasjon) om dispensasjon 10 vedtak om dispensasjon Dokumentasjon fra Rom barnehage o Informasjonshefte om barnehagen o Pedagogisk plan o Virksomhetsplan 2012 o Stillingsbeskrivelse for pedagogisk leder o Stillingsbeskrivelse for assisterende styrer o Stillingsbeskrivelse for pedagog uten lederansvar o Stillingsbeskrivelse for styrer/ enhetsleder o Vedtekter Dokumentasjon fra Portveien 2 barnehage o Beskrivelse av bemanning o Stillingsbeskrivelser for assistenter eier kontormedarbeider Styrer Pedagogisk leder o Vedtekter o Årsplan Årsmelding Rom barnehage Årsmelding Portveien 2

10 VEDLEGG 2 Oversikt over hvilke personer som var direkte involvert i tilsynet I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere fra Askim kommune og barnehagene under åpningsmøtet og sluttmøtet, og over hvilke personer som ble intervjuet. Navn Funksjon Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Synnøve Rambek Rådmann X X X Trond Kalhagen Virksomhetsleder X X X Sissel Martinsen Barnehagefaglig rådgiver X X X Anne-Mari Riber Lene Ruud Andresen Enhetsleder/styrer Rom barnehage Pedagogisk leder Rom barnehage X X X X X X Mette Lise Steen Styrer Portveien 2 X X Bente Gjerstad Eiere Portveien 2 barnehage X Helene Westbye Pedagogisk leder Portveien 2 barnehage X Fra Fylkesmannen deltok seniorrådgiver Miloslav Rozmara og seniorrådgiver Karianne Åsheim, med sistnevnte som revisjonsleder.

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Askim kommune 2015 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Askim kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

Tilsynsrapport. Lardal kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Lardal kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Lardal kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 11. mars-18. juni 2013 Arkivnr. 2013/1308 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Cathrine Leistad Christian Duus,

Detaljer

TILSYN MED OS KOMMUNE

TILSYN MED OS KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED OS KOMMUNE TIDSROM: 24.5.2013 18.11.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Rytrøa 14, 2550 OS Guri Hustad, revisor Anita

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Om tilsynet med Rygge kommune 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet 3 2.2 Tema for tilsyn 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Ringerike kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 Barnehageloven Hobøl kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Hobøl kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE TIDSROM: 16.03.2012 02.07.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Eidskog

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager Innholdsfortegnelse 1 Formål...2 2 Bakgrunn...2 3 Lovgrunnlaget...2 3.1 Valg av virkemiddel...3 4 Rolleavklaring...3 5 Former for tilsyn og veiledning...4 6 Dokumenttilsyn...4

Detaljer

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Moss kommune

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Moss kommune TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN Moss kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten foretar det lovpålagte tilsynet med barnehagene og behandler søknader om godkjenning i samsvar med gjeldende

Detaljer

TILSYN MED ELVERUM KOMMUNE

TILSYN MED ELVERUM KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ELVERUM KOMMUNE TIDSROM: 19.12.2011. 08.05.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2406 Elverum

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hurum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE

TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11.11.2011 Vår ref: 2011/9497 KOMMUNEN SI ADRESSE: Haugesund kommune Rådhusgt.66 5504 Haugesund KOMMUNENUMMER: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Tilsynsrapport. Larvik kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Larvik kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Larvik kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 1. juli- 29. november 2013 Arkivnr. 2013/1366 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Selma Hadžić (tilsynsleder) Tone Øhrbom Lene Hove (observatør) Kontaktperson

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED SOKNDAL KOMMUNE TIDSPUNKT: 7. april 2011 Vår ref: 11/1144 KOMMUNENS ADRESSE: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane KOMMUNENUMMER: 1111 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED EIGERSUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11. oktober 2010 Vår ref: 10/8763 KOMMUNEN SI ADRESSE: Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Eigersund KOMMUNENUMMER:

Detaljer

Rapport. Andebu kommune som barnehagemyndighet

Rapport. Andebu kommune som barnehagemyndighet Rapport Andebu kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 23. september- 7. oktober 2013 Arkivnr. 2013/1365 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Selma Hadžić (tilsynsleder) Tone Øhrbom Sissel Tveito Kontaktperson

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE. Drammen kommune

Fylkesmannen i Buskerud ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE. Drammen kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Drammen kommune 1 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Hasvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsanger kommune ved rådmann Gunnar Lillebo Rådhuset 9712 Lakselv ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet kommunens tilsynsvirksomhet Porsanger kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Hammerfest kommune ved rådmann Leif Vidar Olsen Postboks 1224 9616 Hammerfest ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som tilsynsmyndighet og kommunens håndtering av regelverket om pedagogisk bemanning. Hammerfest

Detaljer

TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Longyearbyen lokalstyre

TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Longyearbyen lokalstyre TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Longyearbyen lokalstyre 10.juni 2013 Side 2 av 8 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er kontrollert i

Detaljer

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN Eidsvoll kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Jf. barnehageloven 16 PLAN FOR TILSYN Regler og rutiner Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010 1 INNHOLD 1. INNLEDNING s.3 2. EIDSVOLL

Detaljer

Averøy kommune som barnehageeier og barnehagemyndighet

Averøy kommune som barnehageeier og barnehagemyndighet Averøy kommune som barnehageeier og barnehagemyndighet Rådmannen i Averøy, revidert februar 2016 1 Innhold 1. Kommunens roller og ansvarsforhold 3 2. Forholdet mellom veiledning og tilsyn 4 3. Innhold

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 3, 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Tana kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Eidsberg kommune 2016 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet med Eidberg kommune... 5 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hole kommune 1 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

Tilsynsrapport. Svelvik kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Svelvik kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Svelvik kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 23. oktober-26. november 2012 Arkivnr. 2012/945 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Helena Glede Fekete Kontaktperson

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Tilsynsrapport. Hof kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Hof kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Hof kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 8. juli-7. november 2013 Arkivnr. 2013/1354 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Sissel Tveito Kari Evensen, utdanningsdirektør

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Sarpsborg kommune 2017 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Sarpsborg kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Unjárgga gielda/nesseby kommune ved rådmann 9840 Unjárgga gielda/nesseby ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet

Detaljer

Rapport fra tilsyn med barnehageområdet - Evenes kommune

Rapport fra tilsyn med barnehageområdet - Evenes kommune Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Wiveca N. Wilhelmsen-Holm, 75 53 15 87 16.12.2010 2010/7682 wwi@fmno.no Deres dato Deres referanse Evenes kommune v/ rådmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 Barnehageloven Trøgstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Trøgstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Modum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Lenvik Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte 1 Innholdsfortegnelse Kommunen som tilsynsmyndighet... 3 Lovgrunnlaget for tilsyn... 3 Hensikten med kommunens tilsyn:...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Nordkapp kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Disposisjon Fylkesmannens hjemmel for tilsyn Barnehageeiers ansvar Barnehagemyndighetens ansvar Fylkesmannens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN Halden kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten tilbyr plass i barnehage til alle barn med rett til plass etter barnehageloven Halden kommune Tidsrom for

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Karmøy kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Rådhusveien 24 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

Oversendelse av tilsynsrapport - tilsyn med Sigdal kommune - barnehagemyndigheten

Oversendelse av tilsynsrapport - tilsyn med Sigdal kommune - barnehagemyndigheten Vår dato: 19.02.2013 Vår referanse: 2012/8258 Arkivnr.: 611 Deres referanse: Saksbehandler: Anne Christensson Hermansen Sigdal kommune Innvalgstelefon: 32266858 3350 PRESTFOSS Oversendelse av tilsynsrapport

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE Randaberg kommune 2015-2016 1 INNHOLD Kommunen som tilsynsmyndighet s.3 Hva tilsynet innebærer s.3 Plan for tilsyn s.5 Plan for tilsynsbesøk s.6 Delegasjon s.6 Uanmeldt tilsyn

Detaljer

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 VEILEDER Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 INNLEDNING Barnehagene spiller en viktig rolle i Aurskog-Høland kommune. Kommunens to hovedoppgaver

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sør-Varanger kommune ved rådmann Bente Larssen Boks 406 9915 Kirkenes ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Sør-Varanger kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rakkestad kommune 2015 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Rakkestad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TILSYN MED Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TIDSROM: 18.02.2013 høst 2013 Arkivkode 631.1 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Cecilie

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret TILSYN MED LINDESNES KOMMUNE. TIDSROM: 08. november 2011 ARKIVKODE: 11/5337

Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret TILSYN MED LINDESNES KOMMUNE. TIDSROM: 08. november 2011 ARKIVKODE: 11/5337 Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret TILSYN MED LINDESNES KOMMUNE TIDSROM: 08. november 2011 ARKIVKODE: 11/5337 KOMMUNENS ADRESSE: Lindesnes kommune FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Bodil Fjelde og

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Gol kommune September 2016 Side 1 av 10 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA RAPPORT FRA TILSYN MED RENNESØY KOMMUNE TIDSPUNKT: 15. april 2009 Vår ref: 09/2124 KOMMUNENS ADRESSE: Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159 Rennesøy KOMMUNENUMMER:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Fredrikstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Fredrikstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Tilsynsplan. for barnehagemyndigheten i Færder kommune

Tilsynsplan. for barnehagemyndigheten i Færder kommune Tilsynsplan for barnehagemyndigheten i Færder kommune 1. Innledning Dette dokumentet inneholder Færder kommunes overordnede plan for myndighetsoppgaver knyttet til veiledning og tilsyn med Færderbarnehagene.

Detaljer

Når det gjelder søknad om dispensasjon må kommunen skille mellom kommunen som barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet.

Når det gjelder søknad om dispensasjon må kommunen skille mellom kommunen som barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet. Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret TILSYN MED KVINESDAL KOMMUNE TIDSROM: 09. november 2011 ARKIVKODE: 11/5338 KOMMUNENS ADRESSE: Kvinesdal kommune FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Bodil Fjelde og

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Oppvekst- og utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Oppvekst- og utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED Levanger kommune ENDELIG RAPPORT TIDSROM: 03.04.13 Arkivkode 631.1 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 130, 7601 Levanger FYLKESMANNENS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Gjesdal kommune Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8

TILSYNSRAPPORT. Gjesdal kommune Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 TILSYNSRAPPORT Gjesdal kommune 2017 Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Kommunens behandling av søknader om dispensasjon fra utdanningskravet

Detaljer

PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER LOV OM BARNEHAGER 16

PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER LOV OM BARNEHAGER 16 ENEBAKK KOMMUNE PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER LOV OM BARNEHAGER 16 Revidert i 2018 Innhold Barnehagetilsyn Enebakk kommune 1 Bakgrunn...3 Lovgrunnlaget...3 Former for tilsyn...3 Dokumenttilsyn...4 Planlagt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Storfjord kommune 24. juni 2016 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet barnehageloven 8, barnehageloven 18 og Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Tinn

Detaljer

Åmot kommune Ved rådmann Randi Dørum Torget Rena TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åmot kommune

Åmot kommune Ved rådmann Randi Dørum Torget Rena TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åmot kommune Åmot kommune Ved rådmann Randi Dørum Torget 1 2450 Rena TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Åmot kommune 28.10.2014 16.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Åmot kommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet - 2014 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Røyrvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT Vardø kommune 18.01.17 ved rådmann Postboks 292 9951 Vardø TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehageloven: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lov om barnehager Vardø kommune 1 Sammendrag

Detaljer

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016.

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016. Rådmannen Saksbehandler Marte Schrøder Telefon 72858025 Dato 23.11.2016 Saksnr. 16/101-5 «f1» «f13» «f3» «f4» «f5» «f6» Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med

Detaljer

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Disposisjon Ny veileder og egenvurderingsverktøy for barnehagemyndigheten Aktørene på barnehageområdet Lovgrunnlaget

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Midlertidig dispensasjon og unntak for utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder Grimstad kommune

Detaljer

System for tilsyn med barnehager i Rælingen

System for tilsyn med barnehager i Rælingen System for med barnehager i Rælingen Behandlet i kommunestyret 14.09.2016 Innhold 1 Formål...3 2 Bakgrunn...3 3 Lovgrunnlaget...3 4 Rolleavklaring...3 5 Forholdet mellom veiledning og...4 6 Ulike former

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 07.06.2017, saksnr. 21/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Holmestrand kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2015/267

TILSYNSRAPPORT. Holmestrand kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2015/267 TILSYNSRAPPORT Holmestrand kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2015/267 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning 5 2. Generelt om tilsynet med Holmestrand kommune.5 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Velkommen. Barnehageforum 8. januar 2014. Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg

Velkommen. Barnehageforum 8. januar 2014. Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg Velkommen Barnehageforum 8. januar 2014 Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg Litt om dagen 08.30 Innledning ved utdanningsdirektør Kari Evensen. 09.00 Årsmeldingsskjema per 15. desember

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Lier kommune 12. april 2016 Side 1 av 14 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer jf. barnehageloven 17 - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om barnehagens øvrige personale jf. 18 og forskrift

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tranøy kommune Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 2017 Innhold Innhold...2 Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Om tilsynet med Rygge kommune...4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune ved rådmann Charles Hansen Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder kommunens bruk av virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene,

Detaljer

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019 Rennesøy kommune Notat 1 av 9 Vår dato Vår referanse Oppvekst og læring Vår saksbehandler Hege Totland, tlf. Til Ingunn Folgerø/Oppvekst og læring Kopi til Kommunal plan for tilsyn med barnehager - Rennesøy

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER.

TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER. TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Eigersund kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Krav til bemanning i barnehager

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Lardal kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2016/766 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lardal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Sokndal kommune 19.2.2015

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Lyngen kommune 17. desember 2015 Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET ULLENSAKER KOMMUNE 2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Ullensaker kommune...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN Halden kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten foretar det lovpålagte tilsynet med barnehagene og behandler søknader om dispensasjon i samsvar med gjeldende

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Fosnes kommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Fosnes kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder bruk av virkemidler, opplysningsplikt til barneverntjenesten og godkjenning av barnehager Tana kommune

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Midlertidig dispensasjon og unntak for utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder Arendal kommune

Detaljer