ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015"

Transkript

1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 Barnehageloven Hobøl kommune

2 Innhold Sammendrag Innledning Om tilsynet med Hobøl kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsyn Om gjennomføringen av tilsynet Kommunens ansvar som barnehagemyndighet tilsyn og veiledning Rettslig krav Fylkesmannens observasjoner Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Frist for retting av lovbrudd Vedlegg: : Oversikt over dokumentasjon til tilsynet med Hobøl kommune : Oversikt over navn og funksjon på de som deltok på åpningsmøtet og sluttmøtet, og på de som er intervjuet... 13

3 Sammendrag Fylkesmannen i Østfold har gjennomført tilsyn med Hobøl kommune som barnehagemyndighet. Tema for tilsynet er kommunens ansvar etter barnehageloven for å påse at barnehagene drives i henhold til gjeldende regelverk. Fylkesmannen har undersøkt hvordan kommunen gjennom veiledning og tilsyn påser regeletterlevelse. Kommunens ansvar som barnehagemyndighet ble særlig belyst gjennom kravene til pedagogisk bemanning og kravene om politiattest i barnehageloven. Formålet med å stille krav til personalets kompetanse er å sørge for at personalet er i stand til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. På denne måten bidrar bestemmelsene til god kvalitet i barnehagene. Formålet med reglene om politiattest for personer tilknyttet barnehager er å forhindre overgrep eller skadelig innflytelse på barna, samt bidra til å øke tilliten til at barna tas hånd om av skikkede personer. Det overordnede målet med tilsynet er å føre til en styrking av barnehagebarnas og barnehagenes rettsikkerhet. Dette gjøres ved å kontrollere at kommunen overholder rettslige krav. Dersom tilsynet avdekker lovstridig praksis, skal kommunen rette opp dette. Tilsynet er gjennomført ved å gjennomgå dokumentasjon fra Hobøl kommune. Videre har Fylkesmannen intervjuet personer fra kommunen og to barnehager. Kommunen har tidligere mottatt en foreløpig rapport, og Hobøl kommune har kommentert denne. Vurderinger av kommunens kommentarer til foreløpig rapport er tatt inn i denne rapporten. Fylkesmannen har i den endelige tilsynsrapporten konkludert med ett lovbrudd med ett korreksjonspunkt: 1. Pålegg: Hobøl kommune skal gjennom veiledning og tilsyn påse at barnehagene i kommunen etterlever kravene i barnehageloven, jf. 16 jf. 8 Korreksjonspunkt: Pålegget innebærer at a. Kommunen må formidle sine vurderinger og konkusjoner etter tilsyn skriftlig til barnehagen. Denne tilsynsrapporten inneholder frist for retting av de ulovlige forholdene. Kommunens frist for retting er Dersom forholdet ikke rettes innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting.

4 1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra til dags dato gjennomført tilsyn med kommunens ansvar som barnehagemyndighet i Hobøl kommune. I denne tilsynsrapporten er det gitt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Fristen er Dersom lovbruddene ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Østfold vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven 60 d. 2 Om tilsynet med Hobøl kommune 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet jf. barnehageloven 9 første ledd. Fylkesmannens tilsyn etter barnehageloven er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er barnehageloven eller forskrift fastsatt i medhold av denne som er brutt. 2.2 Tema for tilsyn Tema for tilsynet er kommunens ansvar etter barnehageloven 8 første ledd for å påse at barnehagene drives i henhold til gjeldende regelverk, herunder: Kommunens adgang etter barnehageloven 16 til å føre tilsyn med barnehagene, belyst gjennom o barnehageloven 18 første og annet ledd om krav til pedagogisk leder o forskrift 16. desember 2005 om pedagogisk bemanning o barnehageloven 19 om politiattest o forskrift 16. desember 2005 om politiattest i henhold til barnehageloven Det overordnede målet med tilsynet er å føre til en styrking av barnehagebarnas og barnehagenes rettsikkerhet. Gjennom kontroll med kommunens overholdelse av de rettslige kravene skal eventuell lovstridig praksis avdekkes og rettes opp. Kommunens tilsyn med barnehagene er sentralt i barnehagemyndighetens arbeid med å sikre at barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. Kommunens tilsyn er dermed også et sentralt tilsynstema for Fylkesmannen. Kontroll med pedagogbemanningen i barnehagene er viktig med tanke på den kvaliteten barnehagene tilbyr. Politiattester er et viktig tema i kommunens myndighetsutøvelse, for å ivareta barnehagebarnas beskyttelsesbehov. Svikt på dette området kan få alvorlige følger for barn. 2.3 Om gjennomføringen av tilsynet Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og opplysninger fra intervju.

5 Tilsynets gang Varsel om tilsyn med pålegg om å sende inn redegjørelse og dokumentasjon, datert Dokumentasjon og redegjørelse mottatt Tilleggsdokumentasjon mottatt Brev med dagsorden for tilsynet, datert Åpningsmøte og intervjuer Varsel om vedtak og foreløpig rapport Sluttmøte Hobøl kommunes tilbakemelding på foreløpig rapport mottatt E-post med spørsmål til kommunens tilbakemelding E-post med svar fra kommunen Endelig rapport med frist for retting datert Avslutning av tilsyn evt. pålegg om retting Oversikt over de dokumenter som er lagt til grunn i tilsynet finnes i vedlegg 1. Oversikt over de som ble intervjuet kommer fram i vedlegg Kommunens ansvar som barnehagemyndighet tilsyn og veiledning 3.1 Rettslig krav Barnehageloven 8 første ledd lyder: Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehageloven 16 om tilsyn lyder: Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. I stedet for eller i tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske reaksjoner overfor ikke-kommunale barnehager dersom krav etter 14 a, eller forskrift i medhold av samme bestemmelse, ikke er overholdt. Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av økonomiske reaksjonsmidler kan påklages til fylkesmannen. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven 8. Etter barnehageloven 16 fører kommunen tilsyn med barnehagene i kommunen. Tilsynet skal bidra til å sikre at barna får det de har krav på etter ulike regelverk, og at foreldrene skal føle trygghet når barna oppholder seg i barnehagen. Ot.prp. nr. 72 ( ) angir at tilsynsmyndigheten skal vurdere om barnehagene drives etter barnehagelovens regler og ellers er forsvarlige. Kommunen skal ved godkjenningen og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven med forskrifter. I dette ligger at kommunen har tre virkemidler til rådighet for å påse regelverksetterlevelse; godkjenning, veiledning og tilsyn. Kommunen må bruke disse virkemidlene slik at brudd på gjeldende regelverk avdekkes og følges opp. Barnehageloven gir ingen bindende regler for hvordan og hvor ofte tilsyn skal gjennomføres. I Ot.prp. nr. 76 ( ) heter det at tilsynsansvaret innebærer at kommunen gjennom

6 veiledning og pålegg skal se til at virksomheter som omfattes av barnehageloven drives etter barnehagelovens bestemmelser og ellers er forsvarlige. For å kunne påse regeletterlevelse i tilsynet, må kommunen vurdere forholdene i barnehagen opp mot det aktuelle regelverket og konkludere på om forholdene er i tråd med dette. Barnehagen har gjennom ulovfestede regler om god forvaltningsskikk krav på å få vite kommunens vurderinger og konklusjon i tilsynet. Dette må gjøres skriftlig. Dersom kommunen oppdager ulovlige eller uforsvarlige forhold, kan den gi pålegg om retting. Pålegget skal gis i form av et vedtak, og forvaltningslovens regler skal følges. Dersom pålegg om retting ikke overholdes, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens vedtak om retting og stenging kan påklages til Fylkesmannen. Barnehageloven 18 lyder: Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid. Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning. Barnehageloven 18 bestemmer at pedagogiske ledere må ha førskolelærerutdanning eller annen likeverdig utdanning. Departementet uttaler i merknadene til loven at personalets kompetanse er den viktigste kvalitetsfaktoren i barnehagen og at utdanningskravet er gitt for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse til å drive barnehagen til beste for barn og foreldre, i tråd med lov og rammeplan. Med hjemmel i barnehageloven 18 har departementet utarbeidet forskrift om pedagogisk bemanning. Etter forskriften 1 skal det være minimum én pedagogisk leder per barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. Reglene gir ikke adgang for en praksis med utgangspunkt i en beregnet prosentandel av en pedagogstilling pr. barn. Ved beregning av antall pedagoger en barnehage trenger, skal man ta utgangspunkt i det totale antallet barn i barnehagen, og ikke telle barn som er til stede samtidig. Barnehageloven 19 lyder: Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven 39 første ledd. Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige er utelukket fra fast eller midlertidig ansettelse i barnehager. I andre tilfeller må konsekvensene av merknader på politiattesten vurderes i det enkelte tilfellet. Departementet gir nærmere forskrifter om gjennomføring av denne paragrafen. Barnehageloven 19 første ledd fastsetter at alle som skal ansettes i barnehage skal legge fram politiattest som nevnt i politiregisterloven 39 første ledd (barneomsorgsattest). Barnehageloven 19 er nylig endret. Endringen trådte i kraft 1. august Nærmere regler for innhenting og behandling av politiattester finner vi i Forskrift om politiattest i

7 henhold til barnehageloven. Etter forskriften 4 skal politiattesten legges fram før arbeidstaker tiltrer stillingen. Av barnehageloven 19 annet ledd framgår det at barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet også kan kreve politiattest fra andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift. Det framkommer av Prop 120 L ( ) at dette ikke innebærer noen generell plikt til å fremlegge politiattest for alle som oppholder seg regelmessig i barnehagen. Det er kommunen og barnehageeier som innenfor regelverkets skjønnsmessige rammer bør vurdere hvilke personer som skal levere politiattest. Det sentrale vurderingstemaet vil etter Prop 120 L ( ) være om oppholdet gir direkte kontakt med barna, og om vedkommende vil oppholde seg i barnehagen jevnlig eller over tid. Eksempler på personer det vil kunne være aktuelt å kreve politiattest for, er personer med vaktmesteroppgaver og personer som gir spesialpedagogisk hjelp. Departementet oppsummerer at det må legges avgjørende vekt på beskyttelseshensynet og tillitshensynet i vurderingen av hvilke personer som skal framlegge politiattest. 3.2 Fylkesmannens observasjoner Det framkommer av dokumentasjon og intervjuer at i Hobøl kommune er barnehagemyndighetsrollen etter lov om barnehager delegert fra rådmannen til barnehagefaglig rådgiver. Barnehagefaglig rådgiver er plassert på forvaltningskontoret, mens de kommunale barnehagene er egne enheter som er organisert direkte under rådmannen. I delegasjonsreglementet er både enhetslederne og barnehagefaglig rådgiver delegert fullmakt etter barnehageloven. Av stillingsbeskrivelsen framkommer det at barnehagefaglig rådgiver blant annet har ansvaret for å godkjenne barnehager, føre tilsyn med og gi veiledning til barnehagene. Enhetslederne for de kommunale barnehagene har i sin stillingsbeskrivelse at de representerer barnehagens eier og blant annet har ansvar for personal, økonomi og pedagogikk i barnehagen. I intervjuer og dokumentasjon framkommer det at kommunen har flere aktiviteter hvor de skaffer seg informasjon om risikoen for lovbrudd og behovet for tilsyn og veiledning i barnehagene. Slike aktiviteter er blant annet: Styrerkollegiet en gang pr. måned. Her deltar kommunale og ikke-kommunale barnehager sammen med barnehagefaglig rådgiver. Løpende kontakt med barnehagene Klager og andre meldinger fra brukere Varslete og uanmeldte tilsyn Annet besøk i barnehagene BASIL-rapporteringer Elektronisk plattform der alle barn og plasseringer er registrert Hobøl kommune har utarbeidet en tilsynsplan. Av denne framgår det at kommunen skal gjennomføre stedlige tilsyn hvert annet år. Det framkommer av intervju og dokumentasjon at alle barnehagene hadde stedlige tilsyn i 2012 og høsten I forkant av det stedlige tilsynet fylte barnehagene ut et egenerklæringsskjema. Egenerklæringsskjemaet består av en rekke spørsmål med tema fra ulike deler av barnehageloven. Under tilsynsbesøket ble skjemaet gjennomgått og barnehagen la fram ytterligere dokumentasjon der dette var ønsket av kommunen. Tilsynsbesøket tok i tillegg for seg noen temaer som var varslet på forhånd.

8 Det framkommer av dokumentasjon og intervjuer at kommunen kontrollerer barnehagens årsmeldinger i BASIL og sammenholder denne med opplysninger kommunen har blant annet fra opptakssystemet. Det framkommer også at kommunen tar kontakt med barnehagen dersom det er noe som ikke stemmer i rapporteringen. Det framkommer videre at kommunen veileder i regelverket via styrerkollegiet og gjennom hyppig kontakt med den enkelte barnehage. Kommunen opplyser at når enkeltsaker oppstår, for eksempel via foreldrehenvendelser, tar kommunen kontakt med den barnehagen det gjelder. Kommunen har utarbeidet sluttrapporter fra alle tilsynene. I disse framkommer bl.a. hovedtemaene for tilsynet, gjennomføring og eventuelle avvik og merknader. I 2012 og 2014 ble det ikke konkludert med avvik i noen av barnehagene, men det ble gitt flere merknader. I tilbakemeldingen på foreløpig tilsynsrapport skriver kommunen at konklusjonene i tilsynsrapportene er gjort på grunnlag av tett oppfølging muntlig og stedlig, samt ved e- postkontakt. Fylkesmannen har ikke mottatt kopi av slike e-poster. Av årsmeldingene i BASIL pr framgår det at tre av barnehagene har for lite pedagogisk bemanning i henhold til regelverket. Disse barnehagene hadde også for lite pedagogisk bemanning I forbindelse med årsmeldingen kommenterte kommunen i BASIL at barnehagene var varslet om at dette skal være i orden pr I brev til alle barnehagene i februar 2014 ble frist for å få tilstrekkelig pedagogbemanning på plass, satt til Ved tilsynet høsten 2014 er det for en av de samme barnehagene gitt en merknad om at barnegruppa er for stor i forhold til pedagogbemanningen, og ny frist ble gitt til nytt barnehageår 2015/16. Kommunen skriver i sin tilbakemelding på foreløpig rapport at grunnen til at for lav pedagogbemanning i den ene barnehagen ble registrert som en merknad og ikke et avvik, var at fristen for innfrielse ikke var nådd ved tilsynstidspunktet. Kommunen skriver videre at det har vært en løpende dialog om pedagognormen med den barnehagen det gjelder. I egenerklæringsskjemaet som ble brukt i tilsynet høsten 2014, ble barnehagene spurt om samtlige ansatte og vikarer hadde levert politiattest. I følge intervjuene ble dokumentasjon av barnehagens rutiner for politiattest etterspurt i tilsynsbesøket. Det framkommer av dokumentasjonen at en av barnehagene opplyste i egenerklæringsskjemaet at de to sist ansatte vikarene ennå ikke hadde levert politiattest. I tilsynsrapporten er det konkludert med ingen avvik. Det framkommer i intervjuene at de kommunale barnehagene har renholdere som arbeider på dagtid. Det framkommer videre at kommunen og barnehagen ikke har undersøkt om disse har levert politiattest. Intervjuene viser at kravene til politiattest er gjennomgått i styrerkollegiet og at kommunen og barnehagene er opptatt av at det er viktig at dette er i orden. I kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport framkommer det at vikarene som ikke hadde levert politiattest ikke var tatt i bruk som vikarer på det tidspunktet skjemaet ble fylt ut. Videre skriver kommunen at statusen for både renholdere og vaktmestere i de kommunale barnehagene nå er gjennomgått, slik at rutiner for å innhente politiattest for disse nå er på plass.

9 3.3 Fylkesmannens vurderinger Kommunen er lokal barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8. I Hobøl kommune viser organisasjonskart, delegasjonsreglement og tilhørende stillingsbeskrivelser at det er barnehagefaglig rådgiver som har fått delegert denne myndigheten. Etter Fylkesmannens vurdering viser også intervjuene at rollen er klar og forstått av barnehagene. Kommunen skal etter barnehageloven 8 gi veiledning og påse regelverksetterlevelse. I forarbeidene til barnehageloven er dette ytterligere presisert: «Kommunen skal ved godkjenningen og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven». I dette ligger at kommunen har tre virkemidler til rådighet for å påse regelverksetterlevelse; godkjenning, veiledning og tilsyn. Kravet til å påse regelverksetterlevelse gjennom veiledning og tilsyn innebærer imidlertid at kommunene må kunne vise hvordan de anvender sine virkemidler og hvorfor de har valgt denne løsningen, for å oppfylle kravet i 8. Hobøl kommune oppgir i sin redegjørelse at de skaffer seg informasjon om risikoen for lovbrudd og behovet for tilsyn og veiledning i barnehagene, blant annet gjennom løpende kontakt med barnehagene, i styrerkollegiet, via henvendelser fra brukere, gjennom BASIL, og ved tilsyn og annet besøk i barnehagene. Etter Fylkesmannens vurdering viser dokumenter og intervju at kommunen gjennom disse aktivitetene skaffer seg nødvendig informasjon til å kunne få et bilde av regeletterlevelsen i barnehagene. Etter Fylkesmannens vurdering velger også kommunen tema og virkemiddel ut fra den informasjonen som er innhentet. For eksempel ble det i det stedlige tilsynet i 2014 tatt inn temaer der kommunen hadde sett manglende regeletterlevelse, blant annet visse bestemmelser i barnehagenes vedtekter. Etter 16 i barnehageloven er det kommunen som fører tilsyn med barnehagene. Tilsynsansvaret innebærer at kommunen skal se til at virksomheter som omfattes av barnehageloven drives etter barnehagelovens bestemmelser og ellers er forsvarlige. Hensikten med tilsyn er altså regeletterlevelse. Tilsynet må vurdere barnehagens praksis opp mot de kravene som kan utledes av lovverket, og konkludere på om forholdene i barnehagen er i tråd med disse. Hobøl kommune har i 2012 og 2014 ført stedlige tilsyn i barnehagene. Kommunen definerer «avvik» som mangel på oppfylling av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Det ble verken i 2012 eller 2014 konkludert med avvik i noen av tilsynsrapportene. For å påse regelverketterlevelse i tilsynet, må altså kommunen vurdere forholdene i barnehagen opp mot aktuelle krav i loven. Vurderingene og konklusjonene til kommunen må formidles skriftlig til barnehagen, jf. ulovfestede prinsipper om god forvaltningsskikk. Dersom kommunen oppdager brudd på gjeldende regelverk, skal kommunen følge opp dette på en måte som fører til at lovbruddene blir rettet. Dette kan skje gjennom veiledning eller gjennom pålegg om retting. Myndigheten må følge opp funnene slik at man oppnår regeletterlevelse i barnehagen. Hobøl kommunes tilsynsrapporter fra 2014 inneholder ingen vurderinger fra barnehagemyndigheten. I rapportene fra 2012 er det likeledes svært få vurderinger. Etter vår vurdering kan vi derfor ikke se hvordan barnehagemyndigheten har kommet fram til konklusjonene i de ulike tilsynsrapportene. I følge kommunens tilbakemelding er slike vurderinger gitt muntlig og pr. e-post. Fylkesmannen har ikke fått dokumentasjon på dette, og vi opprettholder derfor vår vurdering om at kommunen ikke skriftlig har formidlet vurderingene av funn til barnehagene, jf. ulovfestede prinsipper om god forvaltningsskikk. Gjennom BASIL avdekket kommunen i 2013 og i 2014 at flere av barnehagene hadde for lite pedagogisk bemanning i henhold til regelverket, jf. forskrift om pedagogisk bemanning 1.

10 Slik Fylkesmannen har oppfattet det, var disse forholdene også til stede ved tilsynet høsten 2014, der pedagogisk bemanning var ett av temaene. I en av tilsynsrapportene, hvor det ikke ble konkludert med avvik, ga kommunen en merknad om at barnegruppa var «i største laget» i forhold til pedagogbemanningen. Det ble gitt en ny frist til å rette dette. Etter Fylkesmannens vurdering hadde denne barnehagen for lite pedagogbemanning også under tilsynet, og vi vurderer at dette var et lovbrudd. Kommunen har også i BASIL i 2013 og 2014 kommentert at pedagogbemanningen var for lav i denne barnehagen. Barnehagen er gitt utsatt frist flere ganger for å bringe forholdet i orden, uten at dette har skjedd. Kommunens beskriver i tilbakemeldingen på foreløpig rapport på hvilken måte de etter tilsynet har fulgt opp denne barnehagen. Fylkesmannens vurderer nå at kommunen følger opp regelverket for pedagogisk bemanning i denne barnehagen. Barnehageloven 19 første ledd fastsetter at alle som skal ansettes i barnehage skal legge fram politiattest. Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan også kreve politiattest fra andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift, jf. 19 annet ledd. Kommunen skal innrette sitt tilsyn slik at brudd på gjeldende regelverk avdekkes og følges opp. I Hobøl kommune var politiattest ett av temaene på tilsynet i En av barnehagene opplyste i skjemaet at to vikarer ikke hadde levert politiattest. I intervjuer framkommer det at ikke alle barnehager vet om renholder har levert slik attest. Etter Fylkesmannens vurdering kan man ikke ut av tilsynsrapportene lese hvordan kommunen har vurdert disse opplysningene. Kommunens vurderinger av forholdet ble heller ikke klart for oss gjennom intervjuene. Gjennom kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport har vi imidlertid fått vite at ingen av disse vikarene startet i sitt arbeid før politiattest var framskaffet. Slik Fylkesmannen forstår det, hadde kommunen ikke etterspurt barnehagenes rutiner når det gjelder å vurdere om «andre personer», som nevnt i 19 annet ledd, skal levere politiattest. Det er uklart for Fylkesmannens hvorvidt kommunens tilsyn med politiattester også kontrollerer de rettslige kravene som framgår av barnehageloven 19 annet ledd. Når det gjelder renholdere og vaktmestere i de kommunale barnehagene, har kommunen i tidsrommet mellom foreløpig og endelig rapport gjennomgått rutiner. Etter vår vurdering har kommunen nå fulgt opp de forholdene som gjaldt politiattest i barnehagene. 3.3 Fylkesmannens konklusjon Etter Fylkesmannens vurdering har Hobøl kommune systemer og rutiner som er egnet til å kartlegge hvorvidt barnehagene i kommunen følger regelverket. Kommunen har også valgt virkemidler, både veiledning og tilsyn. Gjennom stedlig tilsyn og dokumenttilsyn innhenter kommunen informasjon som er egnet til å avdekke lovbrudd. Imidlertid kan vi ikke se at kommunen synliggjør sine vurderinger og konklusjoner etter tilsyn. Etter vår vurdering gjennomfører derfor kommunen ikke tilsyn i tråd med barnehageloven Frist for retting av lovbrudd Fylkesmannen har i kapitel 3 konstatert lovbrudd. I denne rapporten får Hobøl kommune frist til å rette det ulovlige forholdet, jf. kommuneloven 60 d. Frist for retting er Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen en erklæring om at det ulovlige forholdet er rettet og en redegjørelse for hvordan lovbruddet er rettet.

11 Dersom forholdet ikke rettes innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil være et enkeltvedtak og vil kunne påklages i henhold til forvaltningslovens regler for dette, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18 flg., med unntak av referat fra intervjuer jf. offentlighetsloven 3, jf forvaltningsloven 18 a. Følgende pålegg er aktuelt å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten: 1. Pålegg: Hobøl kommune skal gjennom veiledning og tilsyn påse at barnehagene i kommunen etterlever kravene i barnehageloven, jf. 16 jf. 8 Korreksjonspunkt: Pålegget innebærer at a. Kommunen må formidle sine vurderinger og konklusjoner etter tilsyn skriftlig til barnehagen. Moss, Kari Smith-Meyer Miloslav Rozmara Karianne Åsheim Tilsynsleder revisor revisor

12 Vedlegg: 1: Oversikt over dokumentasjon til tilsynet med Hobøl kommune Mottatt : Redegjørelse fra kommunen Kommunens organisasjonskart Delegering av fullmakt fra rådmannen Saksframstilling : Tilsyn med barnehager i Hobøl Tilsyn kvalitetssikringsplan Oversikt over gjennomførte tilsyn 2012, 2013, 2014 og 2015 Kommunens plan for tilsyn og veiledning i 2015 Pedagogisk bemanning i barnehager, brev til barnehagene Varsel om tilsyn 2012 til alle barnehagene Samlerapport fra tilsyn i alle barnehager 2012 Tilsynsrapporter fra 2012 for hver barnehage, 6 stk Varsel om tilsyn 2014 til alle barnehagene Saksframlegg: Tilsyn i Hobøl kommunes barnehager 2014 Tilsynsrapporter fra 2014 for hver barnehage, 6 stk Mottatt : Organisasjonskart med stillingsbeskrivelser før og etter omorganisering Rutiner for innhenting av politiattest for styrer Mottatt fra Nordre Øyen barnehage: Kopi av årsmelding i BASIL Oversikt over styrer, pedagogiske ledere og barnehagelærere Redegjørelse vedr. politiattest Mottatt fra Symrelunden barnehage og : Antall barn i barnehagen mars 2015 fordelt på fødselsår Styrer og pedagoger i Symrelunden barnehage Barnehagens system for innhenting av politiattest Annen dokumentasjon: Hobøl kommune, årsmelding 2013, fra kommunens hjemmeside Årsmeldinger for barnehagene pr i BASIL

13 2: Oversikt over navn og funksjon på de som deltok på åpningsmøtet og sluttmøtet, og på de som er intervjuet Navn Tittel Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Anne-Lise Ringerike Økonomisjef X X Solveig Fredriksen Barnehagefaglig rådgiver X X X Kristin Bjelland Enhetsleder Symrelunden barnehage X X Merete Soløy Eier Nordre Øyen barnehage X X Katja M. Andersen Daglig leder Nordre Øyen barnehage X X X Bjørn Sjøvold Rådmann X Fra Fylkesmannen i Østfold deltok: Miloslav Rozmara Karianne Åsheim Kari Smith-Meyer, tilsynsleder

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Askim kommune 2015 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Askim kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Eidsberg kommune 2016 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet med Eidberg kommune... 5 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Om tilsynet med Rygge kommune 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet 3 2.2 Tema for tilsyn 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 2017 Innhold Innhold...2 Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Om tilsynet med Rygge kommune...4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Fredrikstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Fredrikstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Ringerike kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rakkestad kommune 2015 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Rakkestad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsanger kommune ved rådmann Gunnar Lillebo Rådhuset 9712 Lakselv ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet kommunens tilsynsvirksomhet Porsanger kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 3, 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Tana kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1

Detaljer

Tilsynsrapport. Lardal kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Lardal kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Lardal kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 11. mars-18. juni 2013 Arkivnr. 2013/1308 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Cathrine Leistad Christian Duus,

Detaljer

RAPPORT. Askim kommune

RAPPORT. Askim kommune Avdeling for barnehage og utdanning RAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten foretar det lovpålagte tilsynet med barnehagene og behandler søknader om dispensasjon i samsvar med gjeldende regelverk Askim

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE. Drammen kommune

Fylkesmannen i Buskerud ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE. Drammen kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Drammen kommune 1 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT Vardø kommune 18.01.17 ved rådmann Postboks 292 9951 Vardø TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehageloven: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lov om barnehager Vardø kommune 1 Sammendrag

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Hammerfest kommune ved rådmann Leif Vidar Olsen Postboks 1224 9616 Hammerfest ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som tilsynsmyndighet og kommunens håndtering av regelverket om pedagogisk bemanning. Hammerfest

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hurum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

TILSYN MED OS KOMMUNE

TILSYN MED OS KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED OS KOMMUNE TIDSROM: 24.5.2013 18.11.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Rytrøa 14, 2550 OS Guri Hustad, revisor Anita

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager Innholdsfortegnelse 1 Formål...2 2 Bakgrunn...2 3 Lovgrunnlaget...2 3.1 Valg av virkemiddel...3 4 Rolleavklaring...3 5 Former for tilsyn og veiledning...4 6 Dokumenttilsyn...4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Hasvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om

Detaljer

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Disposisjon Fylkesmannens hjemmel for tilsyn Barnehageeiers ansvar Barnehagemyndighetens ansvar Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Elverum kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Elverum kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tranøy kommune Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer jf. barnehageloven 17 - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om barnehagens øvrige personale jf. 18 og forskrift

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune ved rådmann Charles Hansen Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder kommunens bruk av virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene,

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED ENGER BARNEHAGE

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED ENGER BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED ENGER BARNEHAGE Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med barnehagene... 5 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med barnehagene

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hole kommune 1 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Lardal kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2016/766 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lardal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED BÅSHEIM BARNEHAGE

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED BÅSHEIM BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED BÅSHEIM BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med barnehagene... 5 2.1 Sigdal kommune fører

Detaljer

PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE

PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE 2014-2018 Revidert august 2014 PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer, jf. barnehageloven 17 Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Skien kommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Disposisjon Ny veileder og egenvurderingsverktøy for barnehagemyndigheten Aktørene på barnehageområdet Lovgrunnlaget

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Bajås addan- ja oahpahusossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana lk,42:k3 Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sør-Varanger kommune ved rådmann Bente Larssen Boks 406 9915 Kirkenes ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Sør-Varanger kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunens tilsyn med virksomheter etter barnehageloven 16 jf. 8 Røst kommune 15.10.14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Røst kommune... 3 2.1. Fylkesmannens

Detaljer

MED PRESTFOSS BARNEHAGE

MED PRESTFOSS BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager RAPPORT FRA TILSYN MED PRESTFOSS BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med barnehagene 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Larvik kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2016/768 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Larvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Lenvik Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL SØNDRE NORDSTRAND 2017 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 1.1 Tema og formål...3 1.2 Gjennomføring...3

Detaljer

Tilsynsrapport. Larvik kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Larvik kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Larvik kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 1. juli- 29. november 2013 Arkivnr. 2013/1366 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Selma Hadžić (tilsynsleder) Tone Øhrbom Lene Hove (observatør) Kontaktperson

Detaljer

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Moss kommune

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Moss kommune TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN Moss kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten foretar det lovpålagte tilsynet med barnehagene og behandler søknader om godkjenning i samsvar med gjeldende

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 Barnehageloven Trøgstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Trøgstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED SOKNDAL KOMMUNE TIDSPUNKT: 7. april 2011 Vår ref: 11/1144 KOMMUNENS ADRESSE: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane KOMMUNENUMMER: 1111 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Tilsynsrapport. Svelvik kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Svelvik kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Svelvik kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 23. oktober-26. november 2012 Arkivnr. 2012/945 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Helena Glede Fekete Kontaktperson

Detaljer

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte 1 Innholdsfortegnelse Kommunen som tilsynsmyndighet... 3 Lovgrunnlaget for tilsyn... 3 Hensikten med kommunens tilsyn:...

Detaljer

Rapport. Andebu kommune som barnehagemyndighet

Rapport. Andebu kommune som barnehagemyndighet Rapport Andebu kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 23. september- 7. oktober 2013 Arkivnr. 2013/1365 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Selma Hadžić (tilsynsleder) Tone Øhrbom Sissel Tveito Kontaktperson

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Stokke kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2015/266

TILSYNSRAPPORT. Stokke kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2015/266 TILSYNSRAPPORT Stokke kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2015/266 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning 4 2. Om tilsynet med Stokke kommune.4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen

Detaljer

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED EGGEDAL BARNEHAGE

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED EGGEDAL BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED EGGEDAL BARNEHAGE Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med barnehagen... 5 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med barnehagene

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Storfjord kommune 24. juni 2016 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1.

Detaljer

TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE

TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11.11.2011 Vår ref: 2011/9497 KOMMUNEN SI ADRESSE: Haugesund kommune Rådhusgt.66 5504 Haugesund KOMMUNENUMMER: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Molde kommune ved rådmann Arne Sverre Dahl Rådhusplassen 1 6413 Molde ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens godkjenningsvirksomhet og kommunens bruk av reaksjoner etter barnehageloven - Molde kommune - Molde

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL GAMLE OSLO 2016 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Bydel Gamle

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Bjerkreim kommune som barnehagemyndighet

FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Bjerkreim kommune som barnehagemyndighet FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Bjerkreim kommune som barnehagemyndighet 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet... 3 3. Kontrollområde

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Modum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

MED NERSTAD BARNEHAGE

MED NERSTAD BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager RAPPORT FRA TILSYN MED NERSTAD BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med barnehagene 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med barnehagene

Detaljer

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE Randaberg kommune 2015-2016 1 INNHOLD Kommunen som tilsynsmyndighet s.3 Hva tilsynet innebærer s.3 Plan for tilsyn s.5 Plan for tilsynsbesøk s.6 Delegasjon s.6 Uanmeldt tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Holmestrand kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2015/267

TILSYNSRAPPORT. Holmestrand kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2015/267 TILSYNSRAPPORT Holmestrand kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2015/267 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning 5 2. Generelt om tilsynet med Holmestrand kommune.5 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Bemanning. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller

Bemanning. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Bemanning Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Styrer 17 «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Gjøvik kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Gjøvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet - 2014 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Røyrvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER.

TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER. TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Eigersund kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Krav til bemanning i barnehager

Detaljer

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 VEILEDER Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 INNLEDNING Barnehagene spiller en viktig rolle i Aurskog-Høland kommune. Kommunens to hovedoppgaver

Detaljer

TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Longyearbyen lokalstyre

TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Longyearbyen lokalstyre TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Longyearbyen lokalstyre 10.juni 2013 Side 2 av 8 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er kontrollert i

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Lier kommune 12. april 2016 Side 1 av 14 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00

Detaljer

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN Halden kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten tilbyr plass i barnehage til alle barn med rett til plass etter barnehageloven Halden kommune Tidsrom for

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET ULLENSAKER KOMMUNE 2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Ullensaker kommune...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 07.06.2017, saksnr. 21/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE Bydel Grorud 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Oslo kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN Eidsvoll kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Jf. barnehageloven 16 PLAN FOR TILSYN Regler og rutiner Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010 1 INNHOLD 1. INNLEDNING s.3 2. EIDSVOLL

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sandefjord kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2015/265 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Sandefjord kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Sarpsborg kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Sarpsborg kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens virkemidler for å sørge for regelverksetterlevelse jf. barnehageloven 8 - Barnehagemyndighetens tilsyn med barnehagene jf. barnehageloven 16 - Barnehagemyndighetens

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

TILSYN MED ELVERUM KOMMUNE

TILSYN MED ELVERUM KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ELVERUM KOMMUNE TIDSROM: 19.12.2011. 08.05.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2406 Elverum

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet barnehageloven 8, barnehageloven 18 og Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Tinn

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Vadsø kommune ved rådmann Jens Betsi Postboks 614 9811 Vadsø Endelig tilsynsrapport Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet Vadsø kommune 26.04.16 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Sokndal kommune 19.2.2015

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL ALNA 2017 Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag... 3 2. Om tilsynet med Bydel Alna... 5 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE TIDSROM: 16.03.2012 02.07.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Eidskog

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Jevnaker kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Jevnaker kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Etnedal kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Etnedal

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Søndre Land kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Søndre Land kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer