ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet"

Transkript

1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Grue kommune

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Om tilsynet med Grue kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsyn Om gjennomføringen av tilsynet Om tilsynsrapportens struktur Kommunens plikt til å påse regeletterlevelse på barnehageområdet kartlegging av barnehagene og vurdering av behov for veiledning eller tilsyn Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Kommunens plikt til å påse regeletterlevelse på barnehageområdet, gjennomføring av veiledning og tilsyn Rettslige krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Tilsynet avsluttes

3 1 Innledning Fylkesmannen i Hedmark har i perioden fra til dags dato gjennomført tilsyn med Grue kommune som barnehagemyndighet. Fylkesmannen har ikke avdekket regelverksbrudd i tilsynet med Grue kommune. Tilsynet avsluttes med den endelige tilsynsrapporten. Når vi i denne rapporten omtaler «kommunen» er det kommunen som barnehagemyndighet det refereres til, dersom annet ikke er nevnt. 3

4 2 Om tilsynet med Grue kommune 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet jf. barnehageloven 9 første ledd. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannens tilsyn er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet. 2.2 Tema for tilsyn Tema for tilsynet er kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Rapporten omhandler forhold som er avdekket under tilsynet, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av kommunen som barnehagemyndighet. Det overordnede målet med tilsynsvirksomheten er å sikre at virksomheter som omfattes av barnehageloven drives etter barnehagelovens regler og ellers er forsvarlige. Tilsynet skal bidra til å sikre at barna får et godt barnehagetilbud med tanke på omfang og kvalitet. Videre skal tilsynet ivareta innbyggernes rettssikkerhet, og sikre at offentlige midler benyttes i tråd med formålet. Fylkesmannens tilsyn skal bidra til økt kunnskap hos ulike grupper i og utenfor sektoren, og tilrettelegge for forbedring. 2.3 Om gjennomføringen av tilsynet Tilsyn med Grue kommune ble åpnet i brev av Kommunen ble pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven 60 c. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og opplysninger fra intervju. I dette tilsynet er det innhentet skriftlig dokumentasjon fra Grue kommune. Etter gjennomgang av dokumentene har Fylkesmannen gjennomført stedlig tilsyn (intervjuer) i kommunen. Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: 4 Organisasjonskart for Grue kommune Delegasjonsreglement for Grue kommune Videredelegering fra rådmann Plan for tilsyn med kommunale og private barnehager i Grue kommune (vedtatt ) Varsel om tilsyn (Gromungen barnehage) 2016 Rapport fra tilsyn ved Gromungen barnehage 2016 Varsel om tilsyn ved Solungen barnehage 2014 Rapport fra tilsyn ved Solungen barnehage 2014 Invitasjon til veiledningsmøte for Tjura barnehage, vedrørende utbygging av barnehagen Referat fra møte med Tjura barnehage vedr utbygging Redegjørelse hvordan barnehagemyndigheten bruker veiledning som virkemiddel for å påse regeletterlevelse

5 Fylkesmannen har i etterkant av det stedlige tilsynet fått tilsendt nytt delegasjonsreglement for Grue kommune, vedtatt av kommunestyret , samt videredelegering til rådmannen. Det ble gjennomført stedlig tilsyn i Grue kommune den med intervju av: Kommunalsjef Anne Berit Gullikstad Styrer Karin B. Holter i Tjura barnehage Styrer Guri Gjermshus i Gromungen barnehage 2.4 Om tilsynsrapportens struktur De rettslige kravene som gjelder for kommunens plikt til å påse regeletterlevelse, jf. barnehageloven 8, jf. 16, kan deles inn i tre faser. Den første fasen er kommunens kartlegging av barnehagene og vurdering av behovet for veiledning og tilsyn. Den andre fasen er kommunens gjennomføring av veiledning og tilsyn. Den tredje fasen er konsekvenser av ulovlige eller uforsvarlige forhold som er avdekket under tilsyn, herunder bruk av reaksjoner. Grue kommune har i tilsynsperioden ikke avdekket ulovlige eller uforsvarlige forhold i tilsyn. Fylkesmannen har derfor ikke hatt grunnlag for å vurdere hvordan kommunen følger opp lovbrudd, og om kommunens reaksjoner er i samsvar med barnehageloven 16 og de krav som følger av forvaltningsretten. Fylkesmannen vil i det følgende vurdere om kommunen oppfyller de rettslige kravene som følger av fase en og to, som nevnt over. 5

6 3. Kommunens plikt til å påse regeletterlevelse på barnehageområdet kartlegging av barnehagene og vurdering av behov for veiledning eller tilsyn 3.1 Rettslig krav For at kommunen skal kunne påse regeletterlevelse, jf. barnehageloven 8, må den ha overordnet kjennskap til barnehageeiers plikter etter barnehageloven. En annen forutsetning for at kommunen skal kunne påse regeletterlevelse, er at den har tilstrekkelig kunnskap om hvordan barnehagene i kommunen etterlever regelverket. Kommunen kan innhente kunnskap om barnehagene gjennom årsplaner og/eller evalueringsrapporter, årsmelding, vedtekter, brukerundersøkelser og lignende. Rapporteringer fra barnehagene til barnehagemyndigheten kan også inngå i dette arbeidet, samt rapportering fra annen myndighet. Det samme gjelder møter med barnehagene der lovlig og forsvarlig barnehagedrift er et tema. Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver, jf. barnehageloven 8. På bakgrunn av kartleggingen av barnehagene må kommunen ta stilling til i hvilke barnehager risikoen for lovbrudd er størst, innenfor hvilke lovbestemmelser, for deretter å ta stilling til hvor alvorlige konsekvensene av et eventuelt lovbrudd er. Denne kunnskapen må brukes til å vurdere behovet for veiledning og tilsyn i den enkelte barnehage. For at kommunen skal kunne utføre sin plikt til å påse regeletterlevelse, jf. barnehageloven 8, må den altså ha definert behovet for å føre tilsyn og veiledning i kommunens barnehager. Kommunen må kunne vise til hvordan den anvender sine virkemidler og hvorfor den har valgt denne løsningen, for å oppfylle kravet i 8. Det vil ikke være tilstrekkelig at en kommune kun gjennomfører veiledning, uten å ha foretatt en vurdering og evaluering av om dette er tilstrekkelig til å ivareta kommunens ansvar for å påse regeletterlevelse. Bruken av virkemidler må være forsvarlig. 3.2 Fylkesmannens undersøkelser I Grue kommune er det tre kommunale og en privat barnehage. Grue kommune har en plan for tilsyn av barnehagene som er utarbeidet i Det fremgår av tilsynsplanen at alle barnehagene skal ha minst et tilsyn hvert annet år, men spesielle tilfeller eller oppfølgingssaker kan tilsi at det blir oftere. I intervju viste barnehagemyndigheten at den har god oversikt over barnehageeiers oppgaver og ansvar. Barnehagemyndigheten fremsto svært bevisst på hvilke oppgaver den har etter barnehageloven. Styrerne som ble intervjuet er godt kjent med kommunens dobbeltrolle som eier og myndighet. Det avholdes fagmøter hver måned for styrere fra private og kommunale barnehager. Alle styrerne deltar på disse møtene. Fylkesmannen har fått oversendt referat fra de tre siste møtene. Det er tatt opp ulike tema som blant annet psykososialt miljø i 6

7 Gruebarnehagen, den kulturelle bæremeis og kompetanseutvikling. Det blir gitt informasjon fra andre instanser. Nytt regelverk innenfor barnehagelovgivningen blir også tatt opp på disse møtene. Fagmøtene har en post for aktuelt i/fra barnehagene. Tjura barnehage i nye lokaler og funn/resultater fra tilsynet med Gromungen barnehage er eksempler på tema som er tatt opp under denne posten. Styrerne som ble intervjuet ga uttrykk for at samarbeidet med kommunen og barnehagene er svært godt. Den private barnehagen er inkludert og deltar på lik linje med de kommunale i saker som ikke ligger til kommunen som barnehageeier. Den private barnehagen deltar også i kommunens utviklingsprosjekter. Barnehagemyndigheten sender skriftlig informasjon til barnehagene ved endringer i regelverket, i tillegg til at det blir tatt opp på fagmøter. Kommunalsjef oppvekst utfører oppgaver knyttet til både rollen som barnehageeier og barnehagemyndighet. Redegjørelse fra kommunen viser at den har gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse vedrørende sin egen rolle som både barnehageeier og barnehagemyndighet. Barnehagemyndigheten samarbeider tett med fagperson på økonomi-avdelingen når det gjelder tilskuddsberegning, foreldrebetaling, søskenmoderasjon og andre økonomiske temaer innenfor barnehagelovgivningen. Barnehagemyndigheten jobber med ny plan for tilsyn med barnehagene, og risiko og sårbarhetsanalyser vil inngå som en del av denne planen. 3.3 Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannen skal vurdere om kommunen oppfyller de rettslige kravene som følger av barnehageloven 8, ref. punkt 3.1. Etter Fylkesmannens vurdering viser barnehagemyndigheten at den har god oversikt over barnehageeiers plikter etter barnehageloven. Fylkesmannen har også vurdert om barnehagemyndigheten har tilstrekkelig kunnskap om barnehagene for å vurdere behov for veiledning eller tilsyn. Barnehagesektoren i Grue kommune er oversiktlig, med tre kommunale og en privat barnehage. Barnehagemyndigheten har hyppig og regelmessig kontakt med alle barnehagene i kommunen, gjennom fagmøter, telefonhenvendelser og besøk i barnehagene. Etter vår vurdering er dette gode kilder til kunnskap om den enkelte barnehage. Barnehagemyndigheten har ansvaret for godkjenning av årsmelding og årsregnskap. Dette gir god informasjon, spesielt når det gjelder barnehagenes etterlevelse av reglene som gjelder for pedagogisk bemanning, generell bemanning, areal og foreldrebetaling. Barnehagemyndigheten innhenter årsplaner fra alle barnehagene, og gjør seg kjent med innholdet. Årsplanene sier mye om det pedagogiske arbeidet i barnehagene. 7

8 Fylkesmannens vurdering er at barnehagemyndigheten har tilstrekkelig kunnskap om barnehagene til at den kan vurdere behov for veiledning eller tilsyn. Fylkesmannen har vurdert om barnehagemyndigheten bruker denne kunnskapen til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn. Fylkesmannen finner det dokumentert at barnehagesektoren i Grue har et tett og godt samarbeid. At skillet mellom kommunen som eier og myndighet ikke alltid er like skarpt i møte med barnehagene, er naturlig. Det er imidlertid avgjørende at kommunen ivaretar habiliteten i rollene som barnehagemyndighet og barnehageeier. Fylkesmannen mener kommunen fremstår som svært bevisst på sin dobbeltrolle, og har tatt viktige grep for å tydeliggjøre dette overfor barnehagene, blant annet ved at kompetanse fra nabokommuner hentes inn ved tilsyn. At kommunen har vurdert risiko og sårbarhet ved kommunens drift og organisering, er også et svært godt utgangspunkt for kommunens arbeid som barnehagemyndighet. I det kontinuerlige arbeidet til barnehagemyndigheten, har vi sett flere eksempler på hvordan kunnskap om barnehagene brukes til å vurdere behov for veiledning eller tilsyn. At kommunen ikke har hatt flere tilsyn i 2016 ser vi er etter en vurdering av at behovet for tilsyn ikke er tilstede siden kommunen prioriterer hyppig veiledning og samarbeid. Fylkesmannen har sett flere eksempler på aktiv og planlagt veiledning, basert på kunnskap om barnehagene. Barnehagemyndigheten er tydelig til stede i forbindelse med utbygging av Tjura barnehage, hvor det ble gitt veiledning knyttet til regelverk. At barnehagens nye lokaler er et tema på fagmøter, viser god bruk av veiledning som et virkemiddel i barnehagemyndighetens arbeid. Det samme ser vi ved at funn og vurderinger etter tilsyn med Gromungen barnehage blir gjennomgått på fagmøter, slik at øvrige barnehager i kommunen kan lære av dette. Valg av tema for tilsyn med Gromungen barnehage var barnehagens fokus på språk og begrepsutvikling, jf. barnehageloven 1 og 2. Etter Fylkesmannens vurdering fremstår valg av tema som målrettet med tanke på risikoområder ved driften. Grue kommune viser gjennom dette tilsynet at tema velges ut ifra behov, og ikke etter standardiserte skjema. Grue kommune har en plan for tilsyn med barnehagene der det fremgår at alle barnehagene skal ha minst et tilsyn hvert annet år. Etter Fylkesmannens vurdering kan regelmessig tilsyn i alle barnehagene, med kompetanse fra nabokommuner, være en viktig sikkerhetsventil i en liten kommune når det gjelder å fange opp mulige regelverksbrudd i barnehagene. I en større kommune med flere barnehager må innsatsen som oftest være mer målrettet for at kommunen skal klare å oppfylle sin plikt med å påse regeletterlevelse. Etter Fylkesmannens oppfatning vil kommunens nye plan for tilsyn, med ROS analyser, slik det ble skissert i intervju bidra til spisse kommunens veilednings og tilsynsvirksomhet ytterligere. Samlet sett finner Fylkesmannen det tilstrekkelig sannsynliggjort at kommunen bruker kunnskap om barnehagene til å vurdere behov for veiledning eller tilsyn. Det er videre Fylkesmannens vurdering at kommunens valg av virkemidler er forsvarlig. 8

9 3.4 Fylkesmannens konklusjon På bakgrunn av drøftelsene i punkt 3.3 er det Fylkesmannens vurdering at Grue kommune gjennom kunnskap om barnehagene, gjennomfører risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn, jf. barnehageloven 8 første ledd. 4. Kommunens plikt til å påse regeletterlevelse på barnehageområdet, gjennomføring av veiledning og tilsyn 4.1 Rettslige krav Etter barnehageloven 8 og 16 kan kommunen gi veiledning og/eller føre tilsyn med barnehagene. For å påse regeletterlevelse må kommunen gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med sine risikovurderinger. Kommunen må gjennomføre tilsyn og veiledning på en måte som gjør tilsynet egnet til å påse regeletterlevelse i den enkelte barnehage, jf. barnehageloven 8. Dette forutsetter at kommunens veiledning og tilsyn er basert på riktig forståelse av lovgrunnlaget. Særlig om tilsyn Tilsyn er kontroll av om barnehageeierne oppfyller eierpliktene i barnehageloven. Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, jf. barnehageloven 16, og må følge de regler som følger av forvaltningsretten. I motsetning til veiledning, kan tilsyn gjennomføres mot barnehageeiernes vilje. Kommunen må innhente informasjon i tilsyn som gjør at den kan ta stilling til om barnehageeierne oppfyller barnehageloven. Dette innebærer at kommunen må ha et riktig og fullstendig informasjonsgrunnlag for å gjøre riktige vurderinger av om det foreligger uforsvarlige eller ulovlige forhold på barnehagenivå. Dette er nødvendig for å påse regeletterlevelse, jf. barnehageloven 8. For å påse regeletterlevelse med tilsyn som virkemiddel, må kommunen konkludere på om barnehagens praksis er i tråd med regelverket eller ikke innenfor temaene i tilsynet. Det er videre nødvendig at barnehagemyndigheten formidler sine vurderinger og konklusjoner fra tilsynet skriftlig til barnehageeieren, uavhengig av om det er avdekket brudd på regelverket i tilsynet eller ikke. Dette følger også av de ulovfestede prinsippene om forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk. 4.2 Fylkesmannens undersøkelser Grue kommune har i årene gjennomført to stedlige tilsyn i kommunen. I begge tilsynene hentet barnehagemyndigheten inn kompetanse fra nabokommuner. Grue kommune har ikke avdekket ulovlige eller uforsvarlige forhold i noen av disse tilsynene. Tilsynet med Solungen barnehage skiller seg fra tilsynet med Gromungen barnehage ved at barnehagemyndighetens vurderinger og konklusjoner går tydelig frem i rapporten etter tilsyn med Gromungen barnehage. 9

10 De gjennomførte tilsynene er varslet på forhånd og barnehagen får vite hvilke lovkrav som skal kontrolleres. I stedlige tilsyn intervjuer barnehagemyndigheten styrer, pedagogisk leder og representant fra foreldrerådet. 4.3 Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannen skal vurdere om kommunen oppfyller de rettslige kravene som følger av barnehageloven 8, jf. 16 ref. punkt 4.1. Fylkesmannen har ikke sett eksempler på at barnehagemyndigheten har innhentet kunnskap om barnehagene uten at denne har blitt fulgt opp, enten ved tilsyn eller veiledning. Det er derfor Fylkesmannens vurdering at kommunen gjennomfører veiledning og tilsyn i tråd med det behovet som er kartlagt. Fylkesmannen har vurdert om barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn er basert på riktig forståelse av barnehageloven. Dette er en forutsetning for at kommunen skal oppfylle sin plikt til å påse regeletterlevelse, jf. barnehageloven 8. Fylkesmannen har sett på kommunens lovforståelse av enkeltbestemmelser i barnehageloven på bakgrunn av skriftlig dokumentasjon og opplysninger på intervju. Kommunens veiledning skjer hovedsakelig muntlig, men ut ifra den dokumentasjonen vi har fått, ser veiledningen ut til å være basert på riktig lovforståelse. Fylkesmannen har videre sett på kommunens rapporter etter tilsyn med Solungen barnehage (2014) og Gromungen barnehage (2016). Tilsynet med Solungen barnehage har tema knyttet opp mot bestemmelser i barnehageloven, men barnehagemyndigheten viser ikke til hvilke rettslige krav som er utledet av disse bestemmelsene. Det er derfor vanskelig for Fylkesmannen å vurdere om barnehagemyndighetens tilsyn er basert på korrekt lovforståelse eller ikke. Dette kommer klarere frem i tilsynet med Gromungen barnehage. Tema for tilsyn er barnehageloven 1 og 2. Disse bestemmelsene dekker et stort område, og barnehagemyndigheten viser god lovforståelse ved at tilsynet er avgrenset til språk og begrepsutvikling, konkretisert gjennom tre problemstillinger. Det er Fylkesmannens vurdering at tilsynet med Gromungen representerer barnehagemyndighetens arbeid i dag. Vi vurderer det derfor som sannsynlig at barnehagemyndigheten i kommende tilsyn vil vise til innholdet i lovbestemmelsene som den fører tilsyn med. Fylkesmannens vurdering er at kommunens veiledning og tilsyn er basert på riktig forståelse av lovgrunnlaget. Fylkesmannen har vurdert om kommunen innhenter tilstrekkelig dokumentasjon i tilsyn til at den kan ta stilling til lovlighet. Barnehagemyndigheten har klart for seg hvilke lovbestemmelser den skal føre tilsyn med, dette ser vi av varsel om tilsyn med Solungen barnehage og Gromungen barnehage. Kommunen ber om dokumentasjon som er egnet til å belyse disse temaene, i tillegg til at kommunen gjennom stedlig tilsyn har intervjuet sentrale personer tilknyttet barnehagen. Det er følgelig Fylkesmannens vurdering at kommunen innhenter tilstrekkelig dokumentasjon i tilsyn til at den kan ta stilling til lovlighet. 10

11 Fylkesmannen har sett på om barnehagemyndigheten vurderer og konkluderer på om barnehageeier oppfyller lovkravene i barnehageloven. Etter tilsynet med Solungen barnehage er det ingen vurderinger eller konklusjoner, annet enn at det ikke er registrert avvik. Etter tilsynet med Gromungen barnehage fremgår kommunens vurderinger og konklusjon uttrykkelig. Det er tydelig hvilken informasjon kommunen baserer seg på i tilsynet, og denne informasjonen knyttes opp mot regelverket. Barnehagemyndigheten konkluderer med at barnehagen driver lovlig innenfor de temaene som den har vurdert. Fylkesmannens mener derfor at tilsynet med Gromungen barnehage er gjennomført i tråd med barnehageloven 16, og at kommunen dermed påser regeletterlevelse. Vi anser det som sannsynlig at slik gjennomføring er praksis i kommunen i dag, selv om kommunen hadde en annen fremgangsmåte i tilsyn med Solungen barnehage i Fylkesmannens vurdering er at barnehagemyndigheten vurderer og konkluderer på om barnehageeier oppfyller lovkravene i barnehageloven. Fylkesmannen har også vurdert og sett at kommunens vurderinger og konklusjoner i tilsynet er formidlet skriftlig til barnehageeier. 4.4 Fylkesmannens konklusjon Fylkesmannens konklusjon er at Grue kommune gjennomfører tilsyn og veiledning på en slik måte at det er egnet til å påse regeletterlevelse i barnehagene, jf. barnehageloven 8, jf Tilsynet avsluttes Som det fremgår av kapitlene 3 til 4 ovenfor har ikke Fylkesmannen i Hedmark avdekket regelverksbrudd i Grue kommune. Grue kommune som barnehagemyndighet påser at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tilsynet anses med dette som avsluttet. Grue kommune har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. Hamar Kai Arne Lien Gjertrud Aas Moen Synne Skaug 11

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Elverum kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Elverum kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Hamar kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Hamar kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk

TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk Meldal kommune 2018 Innholdsfortegnelse TILSYNSRAPPORT... 1 Kommunens plikt til å påse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsanger kommune ved rådmann Gunnar Lillebo Rådhuset 9712 Lakselv ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet kommunens tilsynsvirksomhet Porsanger kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Gamvik kommune ved rådmann Ellen Beccer Brandvold Vevikveien 6 9770 Gamvik ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehageloven: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lov om barnehager Gamvik

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL SØNDRE NORDSTRAND 2017 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 1.1 Tema og formål...3 1.2 Gjennomføring...3

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Storfjord kommune 24. juni 2016 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 2017 Innhold Innhold...2 Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Om tilsynet med Rygge kommune...4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Lenvik Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn

TILSYNSRAPPORT. Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn Sammendrag Tema og formål Tema for tilsynet er barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn. Det overordnede formålet med tilsynet er at det skal

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Vadsø kommune ved rådmann Jens Betsi Postboks 614 9811 Vadsø Endelig tilsynsrapport Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet Vadsø kommune 26.04.16 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT Vardø kommune 18.01.17 ved rådmann Postboks 292 9951 Vardø TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehageloven: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lov om barnehager Vardø kommune 1 Sammendrag

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tranøy kommune Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av

Detaljer

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Disposisjon Ny veileder og egenvurderingsverktøy for barnehagemyndigheten Aktørene på barnehageområdet Lovgrunnlaget

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE Bydel Grorud 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Oslo kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunens tilsyn med virksomheter etter barnehageloven 16 jf. 8 Røst kommune 15.10.14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Røst kommune... 3 2.1. Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tema for tilsynet : Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

TILSYNSRAPPORT. Tema for tilsynet : Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet : Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk Agdenes kommune 2018 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Kort om Agdenes kommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL ULLERN 2015 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 Tema og formål...3 Gjennomføring...3 Avdekkede

Detaljer

Samling for barnehagemyndigheten

Samling for barnehagemyndigheten FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen Samling for barnehagemyndigheten 26.april 2016 Erfaringer fra tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet fmhesysk@fylkesmannen.no Tilsyn fra Fylkesmannen

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL GAMLE OSLO 2016 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Bydel Gamle

Detaljer

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Sokndal kommune 19.2.2015

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL ALNA 2017 Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag... 3 2. Om tilsynet med Bydel Alna... 5 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

TILSYNSRAPPORT. Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk Flatanger kommune 2018-2019 Sammendrag Fylkesmannen i Trøndelag har i perioden fra 12.

Detaljer

Endelig tilsynsrapport - tilsyn med Tvedestrand kommune 2015

Endelig tilsynsrapport - tilsyn med Tvedestrand kommune 2015 Utdannings- og barnehageavdelingen Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/1514 / FMAAHLA 10.12.2015 Endelig tilsynsrapport - tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune ved rådmann Charles Hansen Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder kommunens bruk av virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene,

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager Innholdsfortegnelse 1 Formål...2 2 Bakgrunn...2 3 Lovgrunnlaget...2 3.1 Valg av virkemiddel...3 4 Rolleavklaring...3 5 Former for tilsyn og veiledning...4 6 Dokumenttilsyn...4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer jf. barnehageloven 17 - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om barnehagens øvrige personale jf. 18 og forskrift

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Disposisjon Fylkesmannens hjemmel for tilsyn Barnehageeiers ansvar Barnehagemyndighetens ansvar Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Lyngen kommune 17. desember 2015 Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens plikt til å påse at barnehagene i Flekkefjord kommune driver i samsvar med barnehageloven

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Rådhusveien 24 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

Tilsynsplan. for barnehagemyndigheten i Færder kommune

Tilsynsplan. for barnehagemyndigheten i Færder kommune Tilsynsplan for barnehagemyndigheten i Færder kommune 1. Innledning Dette dokumentet inneholder Færder kommunes overordnede plan for myndighetsoppgaver knyttet til veiledning og tilsyn med Færderbarnehagene.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Skånland kommune 28. august 2015 Side 2 av 14 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder bruk av virkemidler, opplysningsplikt til barneverntjenesten og godkjenning av barnehager Tana kommune

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET EIDSVOLL KOMMUNE 2016 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Eidsvoll kommune... 5

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE, BYDEL VESTRE AKER 2015 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 1. Innledning... 6 2. Om tilsynet med

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet barnehageloven 8, barnehageloven 18 og Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Tinn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Karmøy kommune. Godkjenning av barnehager Veiledning av og tilsyn med barnehager

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Karmøy kommune. Godkjenning av barnehager Veiledning av og tilsyn med barnehager TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Godkjenning av barnehager Veiledning av og tilsyn med barnehager Karmøy kommune Høsten 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Karmøy

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer, jf. barnehageloven 17 Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Skien kommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens veiledning, tilsyn og godkjenning av barnehager -Barnehageloven 8, 10, 11 og 16- Gran kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...4 1 Om tilsynet med barnehagemyndigheten

Detaljer

1 Innledning Tilsyn med Lund kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsynet...

1 Innledning Tilsyn med Lund kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsynet... TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Lund kommune 11.11.2015

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet - 2014 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Røyrvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Godkjenning av barnehager Veiledning av og tilsyn med barnehager Bjerkreim kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Bjerkreim

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET OSLO KOMMUNE- BYDEL NORDSTRAND 2014 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Etnedal kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Etnedal

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Modum kommune November 2016 Side 1 av 6 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET PÅ BARNEHAGEOMRÅDET ULLENSAKER KOMMUNE 2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Ullensaker kommune...

Detaljer

STRATEGI FOR TILSYN MED BARNEHAGER

STRATEGI FOR TILSYN MED BARNEHAGER STRATEGI FOR TILSYN MED BARNEHAGER Innhold STRATEGI FOR TILSYN MED BARNEHAGER... 0 Innledning... 2 Rettslig grunnlag... 2 De ulike virkemidlene... 3 Delegering av myndighetsoppgaven... 4 Tilsynsnemnd...

Detaljer

Tilsyn med Fræna kommune som. barnehagemyndighet - Endelig tilsynsrapport

Tilsyn med Fræna kommune som. barnehagemyndighet - Endelig tilsynsrapport Fræna kommune v/rådmann Postboks 6440 ELNESVÅGEN Tilsyn med Fræna kommune som barnehagemyndighet - Endelig tilsynsrapport Tilsyn med Fræna kommune som barnehagemyndighet 13.10.2016 Saksnummer 2016/5018

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Unjárgga gielda/nesseby kommune ved rådmann 9840 Unjárgga gielda/nesseby ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet

Detaljer

Endelig rapport etter tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

Endelig rapport etter tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Løten kommune Pb 113 2341 Løten Vår dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2291 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Stine Peterson, 62 55 14 25 610 --- Endelig rapport etter tilsyn med

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Søndre Land kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Søndre Land kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Tromsø Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Om tilsynet med Tromsø

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Gjesdal kommune Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8

TILSYNSRAPPORT. Gjesdal kommune Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 TILSYNSRAPPORT Gjesdal kommune 2017 Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Kommunens behandling av søknader om dispensasjon fra utdanningskravet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Gjøvik kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Gjøvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Overordnet plan for tilsyn av barnehager

Overordnet plan for tilsyn av barnehager Overordnet plan for tilsyn av barnehager Planen er godkjent av rådmannen juni 2016 (revidert 28.02.2019) INNHOLD Kommunen som tilsynsmyndighet... 3 Hensikten med kommunens tilsyn... 3 Lovgrunnlag for tilsyn...

Detaljer

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte 1 Innholdsfortegnelse Kommunen som tilsynsmyndighet... 3 Lovgrunnlaget for tilsyn... 3 Hensikten med kommunens tilsyn:...

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Gol kommune September 2016 Side 1 av 10 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Øyer kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Øyer kommune...

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Nedre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune

Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune 2014-2017 Halland Marianne Odda kommune 18.02.2014 Innhold Innledning 3 Lovgrunnlag for å utføre tilsyn 4 Ansvar for tilsyn 4 Varsla tilsyn / meldte tilsyn

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Bajås addan- ja oahpahusossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana lk,42:k3 Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Jevnaker kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Jevnaker kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE

PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE 2014-2018 Revidert august 2014 PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - oppgaver og rolleforståelse - risikovurderinger, veiledning og tilsyn Yngvild Fløgstad, Utdanningsdirektoratet Hell

Kommunen som barnehagemyndighet - oppgaver og rolleforståelse - risikovurderinger, veiledning og tilsyn Yngvild Fløgstad, Utdanningsdirektoratet Hell Kommunen som barnehagemyndighet - oppgaver og rolleforståelse - risikovurderinger, veiledning og tilsyn Yngvild Fløgstad, Utdanningsdirektoratet Hell 12.04.2018 Litt om Utdanningsdirektoratet KD Utdanningsdirektoratet

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED SOKNDAL KOMMUNE TIDSPUNKT: 7. april 2011 Vår ref: 11/1144 KOMMUNENS ADRESSE: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane KOMMUNENUMMER: 1111 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens virkemidler for å sørge for regelverksetterlevelse jf. barnehageloven 8 - Barnehagemyndighetens tilsyn med barnehagene jf. barnehageloven 16 - Barnehagemyndighetens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet Kongsvinger kommune v/ Rådmann ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Kongsvinger kommune 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1 Innledning...3 2 Om tilsynet med Kongsvinger kommune...3

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 07.06.2017, saksnr. 21/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kristiansund kommune v/ rådmannen Postboks 178 6509 KRISTIANSUND N ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Kristiansund kommune som barnehagemyndighet 24.03.2015 Saksnummer: 15/1133 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED EIGERSUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11. oktober 2010 Vår ref: 10/8763 KOMMUNEN SI ADRESSE: Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Eigersund KOMMUNENUMMER:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Sarpsborg kommune 2017 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Sarpsborg kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE TIDSROM: 16.03.2012 02.07.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Eidskog

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Longyearbyen lokalstyre

TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Longyearbyen lokalstyre TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Longyearbyen lokalstyre 10.juni 2013 Side 2 av 8 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er kontrollert i

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Åmot kommune Ved rådmann Randi Dørum Torget Rena TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åmot kommune

Åmot kommune Ved rådmann Randi Dørum Torget Rena TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åmot kommune Åmot kommune Ved rådmann Randi Dørum Torget 1 2450 Rena TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Åmot kommune 28.10.2014 16.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Åmot kommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet - Kommunen sine virkemiddel for å sørge for regelverketterlevelse, jf. barnehageloven 8 - Kommunens tilsyn med barnehagene, jf. barnehageloven 16

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Hammerfest kommune ved rådmann Leif Vidar Olsen Postboks 1224 9616 Hammerfest ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som tilsynsmyndighet og kommunens håndtering av regelverket om pedagogisk bemanning. Hammerfest

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Torsken kommune 27. juni 2016 Side 2 av 14 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1.

Detaljer

Om kommunens tilsyn med barnehagene. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller

Om kommunens tilsyn med barnehagene. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Om kommunens tilsyn med barnehagene Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller KOMMUNENS ROLLE barnehageeier barnehagemyndighet godkjenning tilsynsmyndighet veilede mv. Hva er tilsyn? Tilsyn

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Lier kommune 12. april 2016 Side 1 av 14 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00

Detaljer

TILSYN PÅ BARNEHAGEOMRÅDET. Samling for barnehageansvarlige i kommunene 5. desember 2012

TILSYN PÅ BARNEHAGEOMRÅDET. Samling for barnehageansvarlige i kommunene 5. desember 2012 TILSYN PÅ BARNEHAGEOMRÅDET Samling for barnehageansvarlige i kommunene 5. desember 2012 1 Historikk tilsyn barnehager Tilsyn inn i barnehageloven i 1996 Kommune og FM hadde da samme hjemmel til å føre

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Skiptvet kommune /249. Telefon:

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Skiptvet kommune /249. Telefon: Vår dato: Vår ref: 12.04.2019 2018/249 TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Skiptvet kommune 2019 E-postadresse: fmovpost@fylkesmannen.no Sikker melding: www.fylkesmannen.no/melding Postadresse:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Askim kommune 2015 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Askim kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer