Å svare på spørsmål i biologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å svare på spørsmål i biologi"

Transkript

1 398 Å svare på spørsmål i biologi Å svare på spørsmål i biologi 399 Å svare på spørsmål i biologi Tips til oppgavene som vises her finner du på Biologi er et muntlig, skriftlig og praktisk fag. Oppgaver du kan få på eksamen og i andre sammenhenger vil ofte inneholde alle disse tre fremstillingsmåtene og metodene i faget. Eksamen kan være skriftlig og muntlig, og svært ofte har begge eksamensformene innslag av praktisk arbeid. Siden biologi er et teksttungt fag vil vi her gi noen tips primært knyttet til hvordan du kan jobbe med ulike oppgaver i Biologi 2 med sikte på en best mulig skriftlig besvarelse. Biologi som skriftlig fag i videregående skole har mange ulike sjangre. Du skal vise din faglighet på svært mange måter, og det krever trening. Biologi kan ofte bli mange ord, og eksamenssettene er intet unntak. Derfor er det særlig viktig å kunne finne ut hva du skal bruke teksten til, og hva du blir bedt om å svare på i oppgavene. Tid er som oftest den begrensende faktoren for mange elever, og øvelse kan gi deg muligheten til raskt å se hvor du bør bruke tiden din i eksamenssettet. Hvilke oppgavetyper du kan forvente å få på skriftlig eksamen i Biologi 2 Den skriftlige eksamenen i Biologi 2 er todelt. Første del inneholder flervalgsoppgaver knyttet til alle hovedområdene i læreplanen, også hovedområdet Den unge biologen. Del 1 har også oppgaver som skal besvares med egenprodusert tekst og figur. De kalles for kortsvarsoppgaver. På denne delen av eksamen har du ikke lov å bruke noen former for hjelpemidler. Den andre delen av eksamen består ofte av to eller tre hovedoppgaver med mange underoppgaver. Disse oppgavene er gjerne knyttet til en tekst, noen gitte data (i for eksempel en tabell og/eller en graf) og/eller et forsøk som du må sette deg inn i. I denne delen kan du benytte alle ikke-kommunikative hjelpemidler, men du må selvsagt oppgi kilde til slik kunnskap og referere korrekt til den. Mer om kildebruk på side 401. Flervalgsoppgaver Flervalgsoppgaver er oppgaver der du blir bedt om å velge blant fire eller fem faglige påstander knyttet til et utsagn eller et spørsmål. Som regel blir du bedt om å finne det riktige svaret. Mye av trikset for å løse flervalgsoppgaver godt er, i tillegg til å kunne stoffet godt, å ha en strategi i møte med dem og ikke bruke for mye tid. Å bruke min. på en flervalgsoppgave kan være en dårlig investering i og med at du får dårligere tid på de delene av eksamen hvor du selv skal utforme teksten og ofte kan hente flere poeng. Her kommer noen tips når du skal løse flervalgsoppgaver: Hva spør oppgavene om? Dette kan virke dumt, men det er svært viktig at du er helt sikkert på hva du skal svare på. Hold gjerne hånda eller et ark over svaralternativene så du ikke fristes til å lese dem for å tenke deg til hva spørsmålet er. Vet du at dette kan du for dårlig til å svare raskt på det, så la det vente gjør det du kan først! Dessuten kan svaralternativene ofte forvirre. Tenk ut et svar før du ser på svaralternativene Dette er en god strategi da den kan gi deg to gevinster raskt å kjenne igjen svaret og også psykologisk du vet svaret og leter etter en formulering som stemmer med din. Stryk ut gale svar Par med motsatte svar Ta pauser Det er krevende å være så konsentrert. De fleste blir slitne og slurver et stykke ut i flervalgsoppgavene. Ta derfor pauser, og jobb rasjonelt. Begynn eventuelt på kortsvarsoppgavene og vend tilbake til flervalgsoppgavene litt senere. Bruk blyant Bruker du blyant fungerer det som en kladd, og du kan pusse ut eventuelle gale svar eller formuleringer To eksempler på flervalgsoppgaver Eksempel 1. Denne oppgaven er teksttung, og krever at du leser teksten og tabellen grundig. Likevel er det en faglig sett god oppgave da den gir deg mulighet til å vise at du kan flere emner innenfor biologifaget. Et mål på effektiviteten til fotosyntesen kan være (1) energien som trengs for å fiksere et molekyl CO 2 eller (2) forholdet mellom hvor mye vann som transpireres og mengden CO 2 fiksert i fotosyntesen. Tabellen under viser verdiene for tre ulike plantearter. Energibehov (forholdet mellom ATP brukt og CO 2 produsert) Transpirasjonsforholdet (forholdet mellom antall H2O og antall CO 2 ) Plante A Plante B Plante C 3 : 1 5 : 1 6,5 : : : 1 70 : 1 Hvilken påstand om fotosyntesen i planter er riktigst? A Plante B er best tilpasset tørre omgivelser med høy temperatur B Plante B krever mer energi, men de bruker mindre vann enn plante A og plante C C Plante C krever mer energi, men de bruker mindre vann enn plante A og plante B D Plante A krever mer energi, men de bruker mindre vann enn plante B og plante C

2 400 Å svare på spørsmål i biologi Å svare på spørsmål i biologi 401 Eksempel 2. Dette er en klar pugge og reprodusere oppgave som ikke er uvanlig som flervalgsoppgave. Hvilke av disse er produkter av fotosyntesens fotodel/lysavhengige del som brukes i Calvin syklus/syntesedelen? A ADP og NADH B CO 2 og H 2 O C ATP og NADPH D C 6 H 12 O 6 og O 2 Disse to flervalgsoppgavene er ikke like enkle og vil kunne bli vektet noe ulikt ved prøver eller eksamen. Ikke nødvendigvis i poeng, men ved at oppgavetype 1 vil kunne kreve noe mer tid enn oppgavetype 2. Svar med hjelpemidler Del to på eksamen inneholder fra to til tre store oppgaver med underoppgaver til. Oppgavene er som regel satt inn i en kontekst, noe som krever at du må lese en tekst og trekke ut vesentlig informasjon av den. I tillegg er det gjerne en graf, en figur og eller en tabell som gir deg informasjon. Det kan være vrient å hente ut kun nødvendig informasjon fra en slik tekst, og det er derfor viktig å trene på dette. Å markere nøkkelord i oppgaveteksten er ett tips. Husk at oppgaver hvor alle hjelpemidler er tillatt ikke i samme grad som oppgaver uten hjelpemidler er interessert i spesifikke detaljer. Slike oppgaver gir deg bedre uttelling om du viser at du kan anvende detaljene i en større sammenheng. Sørg for at du har svart kort og konsist på det oppgavene spør om. Sjekk med disposisjonen din og les oppgaven igjen. Du får ikke ekstrapoeng for ha med andre ting du kan, eller har slått opp om emnet. Kortsvar uten hjelpemidler Kortsvarsoppgaver uten hjelpemidler er oppgaver som gjerne omhandler et tema og er mer spesifikke i spørsmålstillingen. Det kan for eksempel være slik: Sett opp en energikjede fra det økosystemet du har jobbet mest med. Angi organismene med artsnavn fra det økosystemet du hadde feltarbeidet ditt. Hva spør oppgavene om? Dette kan virke dumt, men det er svært viktig at du er helt sikkert på hva du skal svare. Du får raskere en bedre struktur på besvarelsen din når du kan gå rett inn i gang med besvarelsen og ikke skal innom alt for å få noen poeng. Er du usikker så la den vente litt. Når du vender tilbake til oppgaven, les den på nytt og se etter nøkkelbegreper. Kan du forklare disse er du godt på vei til å svare på spørsmålet. Fra oppgavene over vil nøkkelbegrepene kunne være energikjede og arter fra feltarbeidet/valgt økosystem. Disposisjon og stikkord Det er viktig å ikke «skrive seg bort» på disse oppgavene. Lag en disposisjon med stikkord som du skal ha med i svaret ditt. Bruk faguttrykk der du kan, det gir økt presisjon i svaret og er et krav for en karakter over middels. Les spørsmålet en gang til etter at du har skrevet en disposisjon: har jeg svart på spørsmålet? Lag en figur Bruk en tegning, graf eller skisse til å underbygge det du skriver. Ofte kan mange detaljer som det er vanskelig å skrive i korrekt rekkefølge derimot tegnes rett. Ingen sensor forventer profesjonelle figurer. Figur kan gjerne brukes som en introduksjon til svaret ditt også. Bruk tid gjennom året til å få på plass et utvalg av sentrale figurer i pensum som du kan så godt at «de sitter i hånda di». Les alltid spørsmålet på nytt etter at du har svart, og se hvordan du oppfatter spørsmålet nå. Slike oppgaver krever også redelighet med hensyn til bruk av kilder. Det skrivetekniske vil vi ikke omtale her, men noen viktige tips er: Å henvise til andre er svært viktig. Gjør du ikke dette så regnes svaret ditt som juks. Det er ulike regler for hvordan man referer i løpende tekst og hvordan du oppgir kildene dine i en kildeliste. Alt dette kan du ha en mal for liggende på datamaskinen din. Eksempel på kildemal finner du på Hva er hjelpemidler? Hjelpemidler på del 2 er alle ikke-kommunikative midler. Du kan bruke datamaskin og det er lov å ha lastet ned det du vil ha av hjelpemidler på datamaskinen. Noe av det mest fornuftige man kan gjøre med hjelpemidlene er å strukturere dem, og å ikke ha for mange av dem. Stort sett klager elevene over dårlig tid på denne eksamensdelen. Velg ut hjelpemidler tilhørende hvert hovedområde i læreplanen. I økologi er det lurt å ha ekskursjonsrapporten, i genetikk noen ferdig løste oppgaver innenfor de kategoriene du skal kunne. I genetikk vil vi også sterkt anbefale å ha en mal for krysningsskjema som tydelig viser de haploide kjønnscellene. Mal for krysningsskjemaet finner du også på Hovedområdene evolusjon, energiomsetning og økologi knyttes gjerne sammen i en stor oppgave hvor alle hjelpemidler er tillatt. Av mer generelle hjelpemidler vil vi anbefale å ha med en gjennomarbeidet lærebok hvor du lett kan slå opp og hvor du gjerne har merket deg sentrale figurer som vil forenkle skriveprosessen. Du bør også ha en oversikt over relevante faguttrykk slik at du kan være sikker på at du har forstått oppgaveteksten og at du kan formulere et presist svar på oppgaven. Vår erfaring er at mange elever går seg vill i hjelpemidlene de har med seg, eller ikke bruker dem i det hele tatt. Vi vil anbefale å begynne med få hjelpemidler og bruke disse grundig slik at du kjenner dem godt og dermed bruker kort tid på å slå opp det du lurer på. En oversikt over ord og fag uttrykk i biologi vil være et nyttig hjelpemiddel.

3 402 Å svare på spørsmål i biologi Å svare på spørsmål i biologi 403 Konsentrasjon før 1750 Databaserte oppgaver Databaserte oppgaver er oppgaver hvor du må hente informasjon fra tekst og figur. Figurene er ofte en tabell og/eller en graf. Tabeller og grafer er svært viktige hjelpemidler i biologi, og i andre realfag. Typisk tabeller kan være slik som den under. Konsentrasjon 2012 Prosentvis endring Effektivitet som drivhusgass Levetid i atmosfæren Kilder Vanndamp H 2 O Variabelt Variabelt - 0,1 Kort Naturlige CO 2 0,028 % 0,038 % år Naturlige og menneske Metan CH 4 0,00007 % 0,00018 % år Naturlige og Lystgass N 2 O 0, % 0, % år Naturlige og Ozon O 3 0, % 0, % 36 Noen timer Naturlige og Karbondioksid Klorfluorkarboner KFK 0 0, % Tusenvis av år Kun I en slik tabell er det viktig å få oversikt slik at du kan hente ut korrekt informasjon. Ofte er oppgavene nivådelt slik at det enkleste nivået er å hente ut informasjon og skrive med ord det som tabellen gir deg av informasjon. Slike spørsmål er av typen: Hvor mye høyere effektivitet som drivhusgass har metan sammenlignet med CO 2? En mer kompleks oppgave, der du skal anvende den informasjonen du får i tabellen til å svare på et annet spørsmål, kan være: Drøft hvilken drivstoffgass du ville ha prioritert å endre dersom du skulle ha som mål å samlet senke drivhuseffekten? De mer komplekse oppgavene vil du få flere poeng for enn de enkle, men de er naturlig nok også vanskeligere å svare på og det er viktig å strukturere svaret slik at du kun svarer på det du blir bedt om å svare på. En kompleks graf kan være som vist under. gjennomsnittlig kolesterolnivå hos voksne personer (mg/100 cm 3 ) gjennomsnittlig kolesterolnivå hos unge personer (mg/100 cm 3 ) (Kilde: Posada-Romero et al, Salud Publica de Mexico, 34 (2), side , 1992) Grafen over er kompleks. Men det er god trening å lese slike grafer, og det er viktig at du selv øver på å bruke grafer i besvarelsen din. Er den for vanskelig så begynn med noen enklere. Det ligger tips på Ordlyden i oppgaven vil ofte være som for tabeller. Noen ganger blir du også bedt om å skissere en ny graf basert på de samme dataene + noen nye som blir gitt i en tekst. Du skal angi med faglig begrunnelse, hvordan videre forløp høyst sannsynlig vil være. Dette er ofte knyttet til hovedområdene økologi og evolusjon. Vær påpasselig med grafene dine slik at du har med enheter, realistiske måltall/forhold osv. Når du blir bedt om å sammenligne eller drøfte kan være lurt å sette opp en tabell med de ulike argumentene i kladden din. Denne kan også brukes i besvarelsen, men ofte ber oppgaven om flytende tekst. Øv på dette og diskuter det med lærerne din. Struktur og flyt i besvarelsen God struktur er alfa og omega altså så godt som alt. En godt strukturert besvarelse viser at du har oversikt, kan anvende relevant fagstoff og fremstiller det korrekt. Et triks kan være å bruke «5 avsnittsmetoden» som en tommelfingerregel. Det betyr i korthet følgende: Innledning Tre argumenter - ett argument, ett avsnitt. Avslutning

4 404 Å svare på spørsmål i biologi Å svare på spørsmål i biologi 405 Altså: Én og én ting av gangen! Se på eksempelet under. Nedenfor er det gjengitt et tenkt svar på følgende eksamensspørsmål fra 2011, del 1: Forklar kort virkemåten til enzymer og hvordan ytre faktorer påvirker enzymer og enzymreaksjoner. Les svaret nedenfor, rett opp feil, og strukturer svaret. Lag også din egen disposisjon for hvordan du ville løst denne oppgaven. Det finnes mange enzymer i kroppen som alle har ulike funksjoner i kroppen. Som regel bidrar enzymer til ulike reaksjoner i kroppen. Enzymer er katalysatorer. En katalysator er et stoff som ikke inngår i reaksjonen som en reaktant, men som er med på å øke reaksjonshastigheten. Enzymet bidrar ved å senke aktiveringsenergien. Aktiveringsenergien er den energien som kreves for å få reaksjonen til å skje. Ved å minske denne kreves det mindre energi, og reaksjonen kan skje hurtigere. Enzymer er proteiner. Proteiner kan «ødelegges» eller denatureres ved endring av ph eller ved for høye temperaturer. Enzymaktiviteten i reaksjoner kan også påvirkes, for eksempel ved høye temperaturer. Da vil reaksjonshastigheten gå raskere. Enzymer er ofte en minimumsfaktor i en reaksjon. Tekstbaserte oppgaver er vanlig på del 2.Nedenfor ser du et eksempel på en slik oppgave og to tenkte besvarelser. Svarer disse elevene tydelig og presist på oppgaven? Er det god struktur og bruk av faguttrykk? Diskuter med en medelev. Oppgave 3 (våren 2011, noe endret) Emma og Karima er 14 år. Karima: Hvordan gikk det på sykehuset? Fant de ut hva som var i veien med deg? Jeg har en slags blødersykdom. Det er derfor jeg har sånn kjempekraftig menstruasjon som varer så lenge. Karima: Men jenter kan vel ikke få blødersykdom! Er det ikke bare gutter som kan bli blødere? Nei, jenter kan i alle fall få den typen blødersykdom som jeg har. Det heter vwd. Det er faktisk ikke så veldig sjelden heller, sa de. Og det er like vanlig at jenter får det som at gutter får det. Karima: Hvor vanlig er det da? Jeg har aldri hørt om det før! Det er faktisk ganske mange som har det, kanskje én av hundre, sa legen, men de fleste merker lite til det og vet ikke engang at de har det. Karima: Får du medisin for det? Jeg har fått en nesespray som jeg skal bruke når jeg har mensen. Medisinen kommer over i blodet fra innsiden av nesen. Karima: Men du er ikke veldig syk, er du vel? Nei, jeg er ikke det, selv om de som har blodtype O, slik som jeg og mamma har, får sykdommen litt sterkere enn andre. Skulle ønske at jeg heller hadde arvet pappas blodtype. Han har blodtype A. Karima: Hvordan har du fått denne blødersykdommen da? Er den arvelig? De har testet pappa og sier at jeg har arvet det fra ham, så han har genet i seg, men han føler seg helt frisk. Hvis mamma hadde hatt det, ville hun sikkert hatt slik menstruasjon som jeg har, men det har hun ikke. Legen ga meg en kopi av en side i en amerikansk bok for å forklare meg hvordan det virker med arven. Jeg er i alle fall heldig som ikke har arvet det fra både mamma og pappa, for de som får det fra begge foreldrene, blir visst virkelig syke. De får blåmerker bare du tar i dem, de blør neseblod for ingenting og må ta sprøyter for å holde seg friske. Heldigvis er det sjelden. Karima: Jeg kjenner en gutt i Oslo som har den andre blødersykdommen, den som vi har lært om på skolen, og som det ikke er vanlig at jenter får. Han tar sprøyter hele tiden. Han sier at det bare er én av fem tusen gutter som har det. Han er forresten ganske kul. Han heter Anders. Tenk om du og han ble sammen og du fikk barn med ham. Da ville vel alle bli blødersyke? Svar på disse spørsmålene: a Forklar om det Emma forteller er nok til at du kan si hvilken type arv det er snakk om. Blir vwd nedarvet kjønnsbundet eller autosomalt? vwd er en forkortelse for von Willebrandt disease. Forklar hvordan opplysningene i samtalen gjør deg i stand til å avgjøre om vwd blir nedarvet som en recessiv eller en dominant genvariant (allel). Kall genvarianten som gir sykdommen vwd for R og genvarianten for normal blodkoagulering for r. Kall genvariantene for ABO- blodtypene for A, B og (liten) o b Skriv opp de dihybride genotypene til Emma og foreldrene, og fortell hvordan vi kan vite at de må ha akkurat disse genotypene. c Sett opp et dihybrid krysningsskjema for ABO-blodtype og sykdommen vwd for foreldrene til Emma, og gjør greie for hvor stor sannsynlighet det er for at de skal få et barn med både blodtype O og vwd, slik Emma har. d Forklar ut fra genetisk kunnskap om det er riktig at jenter ikke kan få recessiv hemofili A (kjønnsbundet blødersykdom). Svar fra kandidat A Oppgave 3 a) Det Emma forteller er nok til å kunne si hvilken arv det er snakk om. Det kan ikke være Autosomalt arv fordi autosomale kromosomer er kromosomer i en organisme som ikke er kjønnskromosomer. Ved kjønnsbundet arv sitter et gen på et kjønnskromosom. Emma forteller at hun har arvet sykdommen fra faren sin og hvis vi ser på bildet legen har gitt henne så er det beskrevet hvordan det virker ved arv. Menn har XY kromosomer og kvinner har XX. Y kromosomet hos menn har veldig lite gener på den. Ut ifra de opplysningene kan vi si at nedarvingen er et dominant allel. Y kromosomet fra faren dominerer og derfor er det et dominant allel. b) Det jeg vet ut ifra mine biologi kunnskaper så har menn XY kromosomer og kvinner XX. I oppgave a) har jeg forklart hvorfor jeg tror Emma har genotype XY. c) Ikke besvart

5 406 Å svare på spørsmål i biologi Å svare på spørsmål i biologi 407 d) Det er veldig lite sannsynlighet for det. Fordi jenter har to X-kromosomer. Derimot gutter de har et X-kromosom og et Y kromosom de trenger bare en mutasjon i X-kromosomet. Mutasjon vil si en forandring i struktur eller rekkefølge av baser i DNA, men i dette tilfellet siden det er stor del av kromosomet som blir påvirket av mutasjonene kalles det kromosommutasjon. Blodlevringsfunksjonen blir bestemt i X-kromosomet og siden jenter har et ekstra X-kromosom får de ikke blødersykdom med unntak til spesielle tilfeller 1. 1 Wikipedia som kan brukes uten nett tilgang. Søkeord: blødersykdom og Bi2 s. 151 c) Emmas far x Emmas mor RrI A I 0 rr I 0 I 0 F 1 : ri 0 ri 0 ri 0 ri 0 RI A RrI A I 0 RrI A I 0 RrI A I 0 RrI A I 0 ri 0 rri 0 I 0 rri 0 I 0 rri 0 I 0 rri 0 I 0 RI 0 RrI 0 I 0 RrI 0 I 0 RrI 0 I 0 RrI 0 I 0 Svar fra kandidat B Oppgave 3 Etter hva Emma forteller, blir vwd nedarvet autosomalt. Først sier hun at det er like vanlig at jenter får det som at gutter får det; hadde det vært kjønnsbundet hadde det vært hvertfall litt forskjell på kjønnene. Menn har jo bare ett X-kromosom. Så sier hun at det er faren hun har fått det fra og at moren er helt frisk, og så viser hun fram den kopien. Her ser vi at faren har ett allel med sykdommen, og ett som er friskt. Begge morens alleler er friske. Hadde dette vært kjønnsbundet arv, måtte sønnene fått Y-kromosomet fra faren, nettopp for at de skal bli gutter. Dette gir ikke sykdom, fordi det altså ikke er noen gener på det. Fordi man arver halvparten fra far og halvparten fra mor, måtte derfor X-genet kommet fra moren. Siden begge hennes er friske, måtte sønnene fått et friskt allel til, og de ville ikke blitt syke. Men på kopien er den ene sønnen syk, altså kan det ikke være kjønnsbundet. Fordi hun sier at hun har fått det ene fra faren, men at faren virker helt frisk, tyder det på at han er «bærer» av sykdomsgenet. Da skulle sykdommet blitt arvet recessivt. Men fordi hun også sier at mange ikke merker at de har det, og fordi faren ikke får mensen, tyder det på at han kan være dominant syk likevel. At han har blodtype A som gjør at han får den svakere enn de med blodtype 0, tyder også på at han kan ha det dominant uten å merke det (Dette er tydeligvis et veldig svakt sykdomsgen). Når jeg ser på kopien blir jeg helt sikker. Hadde sykdommen vært recessiv, måtte de syke hatt to sykdomsgener. Men de har bare ett, og derfor kan jeg vite at sykdommen nedarves som et dominant allel på et autosomalt kromosom. b) R = vwd I A = blodtype A r = normal I B = blodtype B Ii/I 0 = blodtype 0 Emmas mor: fordi hun er helt frisk, må hun ha to små r. Hadde hun hatt en stor og en liten, ville hun vært syk, siden sykdommen nedarves som et dominant allel. Emma forteller også at moren har blodtype 0 da er eneste mulige kombinasjon I 0 I 0, fordi denne blodtypen er recessiv i forhold til de andre blodtypene. Emmas mor har altså genotypen rr I 0 I 0. Emma har arvet halvparten av genene sine fra moren, og halvparten fra faren, altså har hun arvet en r fra moren, siden hun har to r. Siden hun er syk, må den andre være R. Hun har også blodtype 0: I 0 I 0. Emma har altså genotypen Rr I 0 I 0. Faren til Emma er også syk, og har gitt dette genet til Emma, derfor må han ha en stor R. Fordi han ikke merker noe til sykdommen og fordi Emma sier at hvis man (hun) hadde fått 2 sykdomsgener (RR) ville hun vært veldig syk, er det tydelig at faren ikke har begge to. Han har nok en r i tillegg. Fordi han har blodtype A, har han i hvert fall en I A. Fordi Emma har to I 0 I 0 må hun ha arvet den ene fra ham, altså har han en I 0 i tillegg (men siden I A dominerer over I 0, har han fortsatt blodtype A). Emmas far har altså genotypen RrI A I 0. ri A rri A I 0 rri A I 0 rri A I 0 rri A I 0 Det er ¼ = 25 % sjans for å få et barn med vwd og blodtype 0. d) Hvis hemofili A er en recessiv sykdom, må man ha to utgaver av dette allelet for å få sykdommen (rr). Hvis den også er kjønnsbundet, må gutter ha genotypen X r Y og jenter X r X r for å få sykdommen. For gutter holder det altså å bare ha ett sykdomsgen for å få sykdommen. Derfor er en slik sykdom mye vanligere hos gutter enn hos jenter. Men jenter kan også få sykdommen hvis både moren og faren er syk, eller om faren er syk og moren er bærer (datteren må da få sykdomsgenet fra moren, ikke det friske). Jenter kan altså få sykdommen. Eksempel på en slik lidelse er rød/grønn-fargeblindhet. På naturfag.no vil det bli lagt ut hele eksempelsett fra eksamen. Disse er ferdig sensurert med karakter, men viktigst, de er med veiledning og hint om hva som bør forbedres i besvarelsen. For de to tenkte besvarelsene brukt i teksten over vil du finne kommentarer på Bi 2 sine hjemmesider. Muntlig eksamen Muntlig eksamen i Biologi 2 er organisert fylkesvis. Det betyr at rammene for eksamensavviklingen vil være noe ulik. Det er faglæren din som lager eksamen og som vil være din eksaminator. Muntlig eksamen skal vektlegge det som har skjedd i undervisning gjennom året, men kandidaten skal vise bredde og dybde i alle hovedmål. Ofte vil du også måtte gjennomføre eller diskutere et forsøk du har gjort. Struktur, figurer og presist språk (med korrekt bruk av ord og faguttrykk) vil igjen gi deg uttelling. Tankekart eller en oversiktsfigur av den typen som er på omslaget av boka kan være lurt å ha med seg eller bruke når du øver. Det å se sammenhenger vil alltid gi uttelling.

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Naturfag Tema: Tar for seg følgende i lærerplanen. Beskrive oppbygningen av dyreceller. Gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv. Temaet brukes ofte som

Detaljer

NB! Presentasjonen er basert på en ikke ferdig utgave av boka

NB! Presentasjonen er basert på en ikke ferdig utgave av boka NB! Presentasjonen er basert på en ikke ferdig utgave av boka Fagdag i naturfag og biologi 09:30-10:30 Nye Bi 1 og Bi 2 v/heidi Kristine Grønlien 10:45 11:45 Bruk av genteknologi ved utvikling av nye medisiner

Detaljer

Oppgave 2b V1979 Hvor i cellen foregår proteinsyntesen, og hvordan virker DNA og RNA i cellen under proteinsyntesen?

Oppgave 2b V1979 Hvor i cellen foregår proteinsyntesen, og hvordan virker DNA og RNA i cellen under proteinsyntesen? Bi2 «Genetikk» [3B] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for transkripsjon og translasjon av gen og forklare korleis regulering av gen kan styre biologiske prosessar. Oppgave 2b V1979

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ARV

FLERVALGSOPPGAVER ARV FLERVALGSOPPGAVER ARV Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Arv 1 En organisme med to identiske alleler for en egenskap blir kalt A) homozygot B) dominant C) selvpollinerende D) heterozygot Arv

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag , Emne 1 Biologi

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag , Emne 1 Biologi Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag 2 5-10, Emne 1 Biologi Faglig kontakt under eksamen: Ragnhild Lyngved Staberg Tlf.: 73 55 98 70 / 997 44 855 Eksamensdato: 28.

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlig praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Naturfag. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlig praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Naturfag. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlig praktiske eksamener Lokalt gitt eksamen Naturfag Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på

Detaljer

GRUNNLEGGENDE GENETISKE BEGREPER Del I - en serie om kattegenetikk

GRUNNLEGGENDE GENETISKE BEGREPER Del I - en serie om kattegenetikk GRUNNLEGGENDE GENETISKE BEGREPER Del I - en serie om kattegenetikk Dette er første del i en serie om kattegenetikk. I denne første delen vil jeg ta for meg de ulike genetiske begrepene som blir brukt i

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Kjemi. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Kjemi. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener Lokalt gitt eksamen Kjemi Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlig-praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Fysikk. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlig-praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Fysikk. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlig-praktiske eksamener Lokalt gitt eksamen Fysikk Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på en

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Arv Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om arvestoffet, DNA celledeling genetisk variasjon arv 2 DNA Arvestoffet kalles DNA. DNA er kjempestore molekyler som inneholder

Detaljer

Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag

Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag Tellus 10 10.trinn 2011 NAVN: 1 Hvorfor er det så viktig at nettopp DU lærer om dette? Det er viktig fordi.. 2 Energikilder bare noen varer evig s. 207-209

Detaljer

NB! Presentasjonen er basert på en ikke ferdig utgave av boka

NB! Presentasjonen er basert på en ikke ferdig utgave av boka NB! Presentasjonen er basert på en ikke ferdig utgave av boka Fagdag i naturfag og biologi 09:30-10:30 Nye Bi 2 v/cato Tandberg 10:45 11:45 Bruk av genteknologi ved utvikling av nye medisiner v/grethe

Detaljer

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT 1 DEL 1 MUNTLIG EKSAMEN Hva er en god muntlig eksamen for elevene? Hvordan kan vi legge til rette for å en slik eksamenssituasjon? Hvordan finner vi frem til gode

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelse og vurdering. Christian Jørgensen

Sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelse og vurdering. Christian Jørgensen Sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelse og vurdering Christian Jørgensen Bio100 - Fire deleksamener Deleksamen Maks poeng 1: Flervalg og kortsvar 20 2: Regneøvelse i Excel med rapport 20 3: Presentasjon

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag , Emne 1 Biologi

Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag , Emne 1 Biologi Fakultet for lærar- og tolkeutdanning Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag 2 5-10, Emne 1 Biologi Fagleg kontakt under eksamen: Ragnhild Lyngved Staberg Tlf.: 73 55 98 70 / 997 44 855 Eksamensdato: 28.

Detaljer

Grip teksten Norsk Vg3. PP 2 Skrivefasene

Grip teksten Norsk Vg3. PP 2 Skrivefasene PP 2 Skrivefasene Denne PP-presentasjonen viser de ulike fasene i skriveprosessen. Presentasjonen bygger på Grip teksten Vg3, kapittel 8 «Skrive, analysere og tolke», s. 290 319. 1 Å skrive er blant annet:

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs Første eksamen i videregående skole etter den nye læreplanen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet (K06) ble

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER

UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG EKSAMEN Emnekode: BI0105 Emnenavn: Genetikk og evolusjon Dato: 21. november 2011 Varighet: 2 timer Antall sider inkl. forside 8 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Merknader:

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

Kommentarer fra salen: Lærerne ønsker seg løsningsforslag, eksempelbesvarelser og vek9ng av eksamen forutsigbart flervalgs-, kortsvar- og del 2- oppga

Kommentarer fra salen: Lærerne ønsker seg løsningsforslag, eksempelbesvarelser og vek9ng av eksamen forutsigbart flervalgs-, kortsvar- og del 2- oppga 1 Kommentarer fra salen: Lærerne ønsker seg løsningsforslag, eksempelbesvarelser og vek9ng av eksamen forutsigbart flervalgs-, kortsvar- og del 2- oppgaver eksamensveiledning bør si noe om antall oppgaver

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kontekst basisbok 8 10. Gyldendal forlag. Læreverket har to tekstsamlinger. Tekster 2 er en av disse.

Kontekst basisbok 8 10. Gyldendal forlag. Læreverket har to tekstsamlinger. Tekster 2 er en av disse. Tema: BARN OG KRIG Skjønnlitterær tekst: Blodspor av Bakir Ahmethodzic. Lesing og skriving: 4 økter (60 min) Læreverk: Kontekst 8-10. Tekstbok: Tekster 2 MÅL: 1. Kunne lese og forstå en novelle 2. Kunne

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor GEOV260 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

STK1000 Obligatorisk oppgave 1 av 2

STK1000 Obligatorisk oppgave 1 av 2 6. september 2017 STK1000 Obligatorisk oppgave 1 av 2 Innleveringsfrist Torsdag 21. september 2017, klokken 14:30 i Devilry (https://devilry.ifi.uio.no). Instruksjoner Du velger selv om du skriver besvarelsen

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlige eksamener. Lokalt gitt eksamen. Matematikk. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlige eksamener. Lokalt gitt eksamen. Matematikk. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlige eksamener Lokalt gitt eksamen Matematikk Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på en skala

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering God akademisk praksis Alle som leser det du skriver skal lett forstå hva som er dine tanker og ideer

Detaljer

STUDIETEKNIKK og gode vaner

STUDIETEKNIKK og gode vaner STUDIETEKNIKK og gode vaner Hvorfor skal du jobbe med studieteknikk? Mange tror at man bare trenger å pugge lærestoffet, og bruker mye tid på dette. Dessverre er det slik at mange ikke husker det de har

Detaljer

LGU53004-A NA emne 1

LGU53004-A NA emne 1 Individuell skriftlig eksamen i LGU53004-A NA 2 5-10 emne 1 ORDINÆR EKSAMEN: 16. desember 2013 BOKMÅL Sensur faller innen: 10.01.2014 Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

Hvordan få elevene til å forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem? Erfaringer fra pulje 1

Hvordan få elevene til å forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem? Erfaringer fra pulje 1 Hvordan få elevene til å forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem? Erfaringer fra pulje 1 Camilla Nilsson og Skjalg Thunes Tananger ungdomsskole, Sola kommune MÅL: At tilhørerne etter presentasjonen

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelsen Biologi 2

Resultater fra spørreundersøkelsen Biologi 2 Resultater fra spørreundersøkelsen Biologi 2 Hvor enig er du i at påstandene under gjelder for biologi 2? N = 60 Eksamen styrer hvilke vurderingsformer som brukes i faget Eksamen styrer hvilke arbeidsformer

Detaljer

Oppgave 2b V1983 Hva er et enzym? Forklar hvordan enzymer virker inn på nedbrytningsprosessene.

Oppgave 2b V1983 Hva er et enzym? Forklar hvordan enzymer virker inn på nedbrytningsprosessene. Bi2 «Energiomsetning» [2B] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne forklare korleis enzym, ATP og andre kofaktorar verkar, og korleis aktiviteten til enzym blir regulert i celler og vev. Oppgave

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Emnekode(r): Emnenavn: Studiepoeng: LGU53004 Naturfag 2 5-10, emne 1 - Biologi 40 % av 15 studiepoeng Eksamensdato: 8. desember 2015 Varighet/Timer:

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr?

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr? Eksamen våren 2014 Vårens vakreste eventyr? Hvor mange eksamener SSP? VG3 SSP = 4 eksamener Hovedregel 3 skriftlige og en muntlig eller muntlig-praktisk, men spesiell fagkombinasjon kan gi 2 skriftlige

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Case 2 - Fordeling av sjokoladekake

Case 2 - Fordeling av sjokoladekake Case 2 - Fordeling av sjokoladekake Thomas er lærer på 6.trinn og han begynner timen med å presentere følgende oppgave: Vi skal holde på med en oppgave som handler om at man skal dele rettferdig i mellom

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Spørreskjema til elever med 2BI

Spørreskjema til elever med 2BI Spørreskjema til elever med 2BI A1. Kjønn: Jente Gutt A2. Har noen av dine foreldre/foresatte utdanning i realfag (ingeniør, fysikk, kjemi, biologi, biokjemi, matematikk, geofag, astronomi e.l.) fra universitet

Detaljer

Spørreskjema til elever på VK1

Spørreskjema til elever på VK1 Spørreskjema til elever på VK1 F1. Kjønn: Jente Gutt F2. Har noen av dine foreldre/foresatte utdanning i realfag (ingeniør, fysikk, kjemi, biologi, biokjemi, matematikk, geofag, astronomi e.l.) fra universitet

Detaljer

Årsplan i naturfag for 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Inger Cecilie Neset

Årsplan i naturfag for 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Inger Cecilie Neset Årsplan i naturfag for 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Inger Cecilie Neset Timer pr. uke: 2 Vurderingskriterier: Innsats og ferdighet, fagsamtaler og faktasamtaler og måltester. Uke Mål i kunnskapsløftet

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER EVOLUSJON

FLERVALGSOPPGAVER EVOLUSJON FLERVALGSOPPGAVER EVOLUSJON FLERVALGSOPPGAVER FRA EKSAMEN I BIOLOGI 2 V2008 - V2011 Disse flervalgsoppgavene er hentet fra eksamen i Biologi 2 del 1. Det er fire (eller fem) svaralternativer i hver oppgave,

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Fagkoder: NAT1001, NAT1002, NAT1003, REA3001, REA3003, REA3004, REA3006, REA3007, REA3008, REA3010, REA3011, REA3013 Årstrinn: Vg1,

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. HSE3001 Helsefremmende arbeid HØST 2011. Privatister. Vg3 Helsesekretær. Utdanningsprogram for

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. HSE3001 Helsefremmende arbeid HØST 2011. Privatister. Vg3 Helsesekretær. Utdanningsprogram for OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HSE3001 Helsefremmende

Detaljer

Utforskeren. Stille gode spørsmål

Utforskeren. Stille gode spørsmål Utforskeren Stille gode spørsmål Utforskeren 8-10 En «mal» for timene? Kognisjon og metakognisjon I praksis handler kognisjon om kunnskap (hvor mange meter er det i en kilometer), ordforståelse (hva er,

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: REA3017, REA3018, REA3020 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde:

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T

Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T Eksamensdel 2 består av tre frittstående komponenter som skal besvares i løpet av en 6 timers skoleeksamen: Komponent 1 Flervalgsoppgave. Kandidatene

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Elevaktive arbeidsmåter i biologi. Kari Folkvord og Grethe Mahan

Elevaktive arbeidsmåter i biologi. Kari Folkvord og Grethe Mahan Elevaktive arbeidsmåter i biologi Kari Folkvord og Grethe Mahan Levende naturfag et elevaktivt klasserom (2007) Engasjerende realfag elevaktive arbeidsmåter i biologi og kjemi (2011) Forfatterne har mange

Detaljer

Privatister. Skriftlig eksamen KJP2003. Dokumentasjon og kvalitet HØSTEN 2011. Utdanningsprogram for Teknikk og industriell produksjon

Privatister. Skriftlig eksamen KJP2003. Dokumentasjon og kvalitet HØSTEN 2011. Utdanningsprogram for Teknikk og industriell produksjon Opplæringsregion Nord Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen KJP2003 Dokumentasjon

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer SKOLEEKSAMEN I SOS4010 Kvalitativ metode 20. oktober, 2014 4 timer Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. Sensur for eksamen faller 17. november kl. 14.00. Sensuren publiseres i Studentweb ca kl.

Detaljer

Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T

Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T Eksamensdel 2 består av tre frittstående komponenter som skal besvares i løpet av en 6 timers skoleeksamen: Komponent 1 Flervalgsoppgave. Kandidatene

Detaljer

Vurdering og progresjon i kunst og håndverk

Vurdering og progresjon i kunst og håndverk Vurdering og progresjon i kunst og håndverk Kontinuerlige veilednings- og vurderingssamtaler med elevene er kjernen i faget. Her finner du eksempel på vurderingssamtaler og oversikt over progresjonen i

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD. Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet

EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD. Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet ØVELSE: HVOR STÅR DU I DAG IFHT EKSAMEN? Tenk deg en skala fra 1 til 10. På denne skalaen er 10 det nivået du befinner deg

Detaljer

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler?

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? 1 Er det slik i norsk skole? 2 Læring er hardt individuelt arbeid! Hvordan møter vi kommentaren: «Du har ikke lært meg dette, lærer» 90%

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse 8. 9. september på Hamar. Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF. Oslo VO Sinsen. Ranveig E.

Nasjonal nettverkskonferanse 8. 9. september på Hamar. Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF. Oslo VO Sinsen. Ranveig E. Oslo VO Sinsen Nasjonal nettverkskonferanse 8. 9. september på Hamar Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF Oslo VO Sinsen Ranveig E. Prøven Eksempel på RKV Top / Down Oslo VO Sinsen Rammene rundt

Detaljer

HELLIG OVERBEVIST. En KRL-CAP om: Tro og trossamfunn. Utrolige fenomener

HELLIG OVERBEVIST. En KRL-CAP om: Tro og trossamfunn. Utrolige fenomener HELLIG OVERBEVIST En KRL-CAP om: Tro og trossamfunn Okkultisme Utrolige fenomener Du vil få tre skoletimer til å arbeide med denne CAP`en og du må beregne cirka to timer i lekse. MÅL Bli kjent med Jehovas

Detaljer

P12: Naturvitenskapens egenart gjennom førstehånds kunnskap

P12: Naturvitenskapens egenart gjennom førstehånds kunnskap P12: Naturvitenskapens egenart gjennom førstehånds kunnskap Erfaringer fra to ulike prosjekter der elevene skulle lære naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte 11.15 12.00 Stipendiat Birgitte Bjønness

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer