KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT"

Transkript

1 KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT

2 innhold HMS og arbeidsmiljø...4 Avfall...6 Lovpålagt HMS-opplæring...6 HMS og arbeidsmiljø...6 Kjemikaliehåndtering...8 HMS Verneingeniørskolen...9 Miljøledelse Miljøstyring etter ISO Avfall Miljølederskolen Revisjon Ytre miljø kvalitet Kvalitetsstyring (ISO 9001) Revisjon Kvalitetslederskolen risiko og sikkerhet Risiko Drikkevannsproduksjon og -kontroll Brannsikkerhet/Sprinkleranlegg Trykkluftflasker lean og forbedring Lean Forbedringsprosesser knyttet til kvalitetsstyring Leanskolen ledelse og kommunikasjon Arbeidslederskolen Kommunikasjon og konflikthåndtering Lederutvikling Kurs for håndverkere Varme arbeider Våtrom Gass Innføring i gassteknikk Gassanlegg i bolig (anleggstype 1) Gassanlegg i nærings- og industribygg (anleggstype 2) Kontroll av gassanlegg Midlertidige gassanlegg Salg av gassutstyr Sertifikatutsteder - offshore og kjemisk industri renhold Rengjøringskvalitet (NS-INSTA 800) Renhold fagbrev Renhold på anbud Renholdsledelse Smitterenhold materialteknologi og sveising Driftsinspektør NDT-kurs iht. NS-EN 473 / Nordtest Materialer Plastsveising Sveiseinspektør og sveisekoordinator Sveising og lodding Varme arbeider FROSIO Opplæringsfilmer Planlegg dine kurs etter kvartal Kurskatalogen gir deg en enkel oversikt over når på året kursene går. Se våre nettsider for datoer. 2 Mer info: kurstelefon:

3 din kursskredder Vår grunnfilosofi Vi vet at veien fra kunnskap til faktisk endring i adferd er lang. Kurs bestående av teori og monolog fra kursholder gir sjelden maksimalt utbytte, og innholdet kan ofte være vanskelig å implementere i egen hverdag. Alle våre kurs bygger selvfølgelig på grunnleggende teori, uten forståelse for rammebetingelsene blir det vanskelig å lære noe nytt. Men - vi mener at for å oppnå reelle endringer i våre handlingsmønstre må vi også trene. Høy grad av egenaktivitet Våre kurs har derfor en svært praktisk tilnærming. Vi benytter teori, diskusjoner, gruppearbeid og øvelser for å gi deg best mulig læringseffekt. I flere av kursene bruker vi også opplæringsfilmer innen ulik tematikk for å konkretisere stoffet ytterligere. E-læring I mange av våre kurs kan du også gjennomføre deler av pensum som nettkurs før du kommer og deltar på en eller flere samlinger hos oss. Ved å trene gjennom praktiske øvelser øker sjansen for at kurset gir deg direkte tilbakeføringsverdi til eget virke, og gjør arbeids hverdagen din lettere og bedre. Ønsker du å videreutvikle organisasjonen din, og gjennomføre kompetansetiltak som virkelig synes? Alle våre kurs kan gjennomføres bedriftsinternt. Med utgangspunkt i dine strategiske føringer til passer vi kurset til deg og din bedrift. Vi lager et skreddersydd program slik at de små nyansene som er utslagsgivende for en vellykket implementering vektlegges riktig. Gjenkjennelse av egne behov og egen situasjon gir virksomheten din mulighet til realistisk trening. Gjennom samtaler og en nøye kartlegging i for kant kan vi sammen identifisere utfordringene i virk somheten. Dermed finner vi også den beste løsningen som sørger for å tette hullene gjennom riktig kompetanseheving. Vår lange erfaring med både små og store virksomheter, innen vidt forskjellige bransjer, gir oss en enestående kunnskapsbank. Våre rådgivere og trenere er ikke kun teoretikere, men personer som selv har erfart hvor viktig det er med tilpasning og involvering for å få maksimalt utbytte av kompetansetiltak. Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

4 Tor Håvard Andreassen er rådgiver med nøkkelkompetanse innen miljøog kvalitetsstyring og samfunnsansvar. Tor Håvard er utdannet sivilingeniør, har mastergrad i miljø og utvikling og er sertifisert kvalitetsleder EOQ Quality System Manager (QSM) og kvalitetsrevisor EOQ Quality Auditor (QA). Han er kursholder på deler av Miljølederskolen, Kvalitetslederskolen og Verneingeniørskolen.

5 hms og arbeidsmiljø Lisbeth Aamodt er seniorrådgiver med nøkkelkompetanse innen HMS. Hun er faglig ansvarlig for HMS Verneingeniørskolen, Grunnopplæring i arbeidsmiljø, HMS for ledere og Revisjon iht. NS-EN ISO Hun er utdannet kjemiingeniør og yrkeshygieniker, og er godkjent Miljøfyrtårnkonsulent. Lisbeth har jobbet mange år som daglig leder og har bred erfaring innen HMS-arbeid.

6 HMS og arbeidsmiljø Avfall Avfallsreduksjon og gjenvinning V180 Lær hvordan avfall påvirker miljøet, og hvordan din virksomhet kan redusere avfallsmengden og øke gjenvinningsgraden. Kurset tar også for seg avfallsøkonomi, og du får kunnskap om hvordan kostnader knyttet til avfallshåndtering kan reduseres. Kurset passer for deg som jobber med HMS, miljøstyring og avfallshåndtering. 5 dager Lovpålagt HMS-opplæring Grunnopplæring i arbeidsmiljø Kurset gir deg kjennskap til arbeidsmiljølovens bestemmelser for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og om roller og ansvar for aktørene i HMS-arbeidet. Du vil også få kjennskap til arbeidsmetoder for å kartlegge, forebygge og løse problemer i arbeidsmiljøet. Kurset er lovpålagt for verneombud og hovedverneombud samt ledere, ansatte, tillitsvalgte og representanter i arbeidsmiljøutvalg. Grunnopplæring i arbeidsmiljø - nettkurs Liker du å studere på egenhånd kan e-læring være et godt alternativ for å tilegne seg kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser samt roller, ansvar og oppgaver. Nettkurset kombineres med en to dagers samling med vekt på roller og ansvar for aktørene i HMS-arbeidet. Du vil også få kjennskap til arbeidsmetoder for å kartlegge, forebygge og løse problemer i arbeidsmiljøet. 4 dager Kr Nett + 2 dager Kr HMS for ledere Dette kurset fokuserer på lederens rolle i bedriftens HMS-arbeid. Vi legger spesielt vekt på hvordan du som leder kan fremme verdiskapning, konkurranseevne og bærekraft gjennom HMS-arbeidet. Kurset passer for alle som har en lederfunksjon med arbeidsgiveransvar. 1 dag Kr HMS og arbeidsmiljø Systematisk HMS-arbeid V090 Øk dine HMS-prestasjoner og jobb mer målrettet og effektivt med HMS-arbeidet. Lær hvilke krav som gjelder for HMS-arbeidet og oppbygging av HMS-systemer. Du får også kjennskap til metoder og verktøy for å ivareta økonomiske forhold knyttet til HMS. Etter fullført kurs skal du kunne etablere, utvikle og implementere HMS-/internkontrollsystemer. Ytre miljø V100 Jobb mer målrettet og effektivt med å redusere din bedrifts belastning på miljøet. Kurset tar for seg ulike miljøutfordringer, aktuelle miljøregelverk og miljøledelse. Du får også en innføring i saksbehandling og vil etter gjennomført kurs kunne fungere som saksbehandler og myndighetskontakt i saker som omhandler ytre miljø. Kurset avsluttes med en betydelig innføring i miljøstyring etter ISO standarden. 5 dager 5 dager 6 Mer info: kurstelefon:

7 HMS og arbeidsmiljø Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø V110 Lær hvordan du kan skape en helsefremmende arbeidsplass. Bruk kunnskap fra kurset til å kartlegge det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet og til å iverksette forebyggende tiltak. Kurset tar for seg faktorer som påvirker arbeidsmiljøet, ulike kartleggingsmetoder, løsningsfokusert tilnærming (LØFT), konflikthåndtering og helsefremmende arbeid. Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering V130 Få kunnskap om hvordan du kan kartlegge og måle kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet, og hvordan du kan bruke dette som grunnlag for risikovurderinger og forebyggende arbeid. Du får også kjennskap til systemer for kjemikaliehåndtering. Kurset passer for deg som jobber med HMS i virksomheter som importerer, produserer, håndterer og lagrer kjemikalier. Inneklima V140 Hvordan kan du bidra til å skape optimale inneklimaforhold? Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i faktorer som påvirker inneklima, ventilasjonstekniske forhold og renhold. Lær hvordan du kan kartlegge og måle inneklimaet samt foreslå tiltak og forebygge helseplager forårsaket av dårlig inneklima. Ergonomi og belysning V150 Reduser sykefraværet med optimale lysforhold og ved å forebygge muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen. Kurset gir deg en grunnleggende innføring i ergonomiske prinsipper og belysningsteori. Du lærer metoder og får kjennskap til verktøy for å kartlegge og gjennomføre risikovurderinger av ergonomiske forhold på arbeidsplassen. Støy og vibrasjoner V160 Lær hvordan du kan forebygge helseskader som følge av støy og vibrasjoner. Kurset gir deg en grunnleggende innføring i lydteori og mekaniske vibrasjoner. Du får kunnskap om hvordan støy og vibrasjoner påvirker helsen på arbeidsplassen. Etter kurset skal du kjenne til aktuelle målemetoder, kunne kartlegge støy og vibrasjoner på arbeidsplassen samt utføre risikovurdering. Sikkerhet og beredskap V170 Lær hvordan du kan planlegge og gjennomføre risikoanalyser, og hvordan resultatene fra risikoanalysene kan brukes til å prioritere risikoreduserende tiltak samt dimensjonering av virksomheters beredskap og industrivern. Kurset tar også for seg lover, forskrifter og ansvarsforhold innen brann- og ulykkesforebyggende arbeid. Avfallsreduksjon og gjenvinning V180 Lær hvordan avfall påvirker miljøet, og hvordan din virksomhet kan redusere avfallsmengden og øke gjenvinningsgraden. Kurset tar også for seg avfallsøkonomi, og du får kunnskap om hvordan kostnader knyttet til avfallshåndtering kan reduseres. Kurset passer for deg som jobber med HMS, miljøstyring og avfallshåndtering. Systematisk overvåking, HMS-revisjon V190 Kurset gjør deg i stand til å jobbe mer målrettet og effektivt i HMS-arbeidet med fokus på kontinuerlig forbedring. Du lærer metoder for overvåking av styringssystemer for HMS for å sikre at de fungerer som forutsatt. Etter gjennomført kurs skal du kunne gjennomføre revisjoner basert på ISO , Haugesund 5 dager 5 dager 5 dager 5 dager 5 dager 5 dager 5 dager Kr Haugesund 5 dager Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

8 HMS og arbeidsmiljø Kjemikaliehåndtering Kjemikaliehåndtering Det er bedriftens ansvar at alle ansatte som arbeider med kjemikalier har nødvendig opplæring for å hindre skader som følge av ukorrekt behandling. Dette kurset gir deg kjennskap til hvilke krav som stilles av myndighetene til arbeid med kjemikalier, og hvordan din bedrift kan imøtekomme dem. Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering V130 Få kunnskap om hvordan du kan kartlegge og måle kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet, og hvordan du kan bruke dette som grunnlag for risikovurderinger og forebyggende arbeid. Du får også kjennskap til systemer for kjemikaliehåndtering. Kurset passer for deg som jobber med HMS i virksomheter som importerer, produserer, håndterer og lagrer kjemikalier. Klassifisering, faremerking og emballering (CLP) Med CLP innføres helt nye merkeelementer for kjemikalier med nye fareklasser og farekategorier, nye farepiktogrammer og nye advarselssetninger. Gjennom dette kurset lærer du omfanget av EUs nye kjemikalieregelverk, REACH, samt plikter knyttet til stoffer, blandinger og produkter iht. regelverket. På forespørsel 5 dager 2 dager Kr Ytre miljø og miljøstyring Se side 10 for alle våre kurs i ytre miljø og miljøstyring. Risiko og sikkerhet Se side 18 for alle våre kurs i risiko og sikkerhet. 8 Mer info: kurstelefon:

9 Fagskoleutdanning HMS og arbeidsmiljø Norges beste videreutdanning innen HMS Verneingeniørskolen HMS Norges mest komplette videreutdanningstilbud innen HMS. Gjennom skolen får du en grundig innføring i de viktigste HMS-faglige emnene samt en unik dybdespesialisering i utvalgte fagdisipliner innen HMS. HMS Verneingeniørskolen har et samarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund. Dette innebærer blant annet at du kan opparbeide deg studiepoeng, som du kan benytte som en del av en høgskoleutdanning. Skolen passer for deg som jobber med HMS i egen virksomhet som koordinator, rådgiver eller leder. Er du linjeleder med personalansvar og opptatt av ivaretakelse og utvikling av arbeidsmiljø og HMS kan skolen være noe for deg. Utdanningen er også en skole for deg som jobber i bedriftshelsetjenesten eller andre virksomheter som leverer HMStjenester til offentlige og private virksomheter. Ved fullført skole kan du oppnå 60 studiepoeng og bli uteksaminert som HMS Verneingeniør. «Jeg anbefaler HMS Verneingeniørskolen på det varmeste. Skolen gir grundig opplæring, og viser deg hvordan du kan skape en systematisk og robust HMS-kultur.» Kristian Danielsen, Q/HSE medarbeider, TDW Offshore Services AS Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

10 miljøledelse

11 Terje Harberg er seniorrådgiver med nøkkelkompetanse innen miljø- og kvalitetsstyring og HMS. Han er cand.scient. i biologi, med administrativ tilleggsutdannelse fra BI. Han er også sertifisert kvalitetsleder EOQ Quality System Manager (QSM) og kvalitetsrevisor Terje Harberg planlegging, forbedrings prosesser og lederutvikling. Han er utdannet EOQ Quality Auditor (QA). Terje har bred ledelseserfaring fra offentlig og privat er seniorrådgiver sektor, der han også og har har arbeidet lang med erfaring endringsprosesser med og omstilling. bedriftsutvikling, strategisk ingeniør og driftsøkonom, samt sertifisert Coach

12 miljøledelse Miljøstyring etter ISO Grunnkurs i miljøledelse etter ISO Få grunnleggende kunnskap om miljøledelse og innsikt i hvordan ISO standardene kan brukes som retningslinjer og verktøy i miljøledelse. Grunnkurs i miljøledelse er det første kurset i Miljølederskolen, men kan også tas frittstående. Alle som jobber med kvalitetsstyring, miljøstyring og HMS vil dra nytte av dette kurset. Miljøstyring etter ISO Systemoppbygging og miljøfag Dette kurset gjør deg i stand til å lede arbeidet med utvikling og implementering av miljøstyringssystemer iht. ISO Du får kunnskap om hvordan du kan tilpasse miljøledelsessystemet til virksomheten, samtidig som du sikrer at alle kravpunktene i ISO-standarden tilfredsstilles. Du får også en grunnleggende innføring i sentrale miljøfaglige temaer. Miljøfag Bli kjent med aktuelle miljøutfordringer knyttet til industriell økologi, forurensning, utslipps tillatelser, avfall, bygg, støy, energibruk og innkjøp. Kurset gir deg oversikt over ulike forurensningskilder, hvordan disse påvirker miljøet og hvordan din bedrift kan redusere forurensningen. Du vil lære grunnleggende prinsipper innen økologi og miljø. Miljøprestasjon og livsløpsvurdering Kurset gjør deg i stand til å forstå, bevise og forbedre bedriftens miljøprestasjoner, slik at målet om kontinuerlig forbedring ivaretas. Du vil lære relevante begreper og få kjennskap til internasjonale standarder for evaluering av miljøprestasjoner (ISO 14031), livsløpsvurderinger (ISO og 14044) og klimaregnskap (ISO 14064). Styringssystemer for arbeidsmiljø (OHSAS 18001) og samfunnsansvar (ISO 26000) Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om styringssystemer for arbeidsmiljø etter OHSAS og samfunnsansvar iht. ISO Kurset kan også splittes og tas som to separate kurs. OHSAS (2 dager) eller ISO (2 dager). Risikoledelse - Risk management Bli sertifisert Risk Manager med dette kurset. Risikostyring er en sentral del av mange virksomheter. Kurset vil gjøre deg i stand til å analysere og håndtere risiko i overenstemmelse med myndighetskrav. Du lærer også hvordan resultater fra risikoanalyser kan brukes i bedriftens forbedringsarbeid. 2+2 dager 2+2 dager 2+2 dager 2+2 dager 2+2 dager, Haugesund, Stavanger 2+2 dager Avfall Avfallsreduksjon og gjenvinning V180 Lær hvordan avfall påvirker miljøet, og hvordan din virksomhet kan redusere avfallsmengden og øke gjenvinningsgraden. Kurset tar også for seg avfallsøkonomi, og du får kunnskap til hvordan kostnader knyttet til avfallshåndtering kan reduseres. Kurset passer for deg som jobber med HMS, miljøstyring og avfallshåndtering. 5 dager 12 Mer info: kurstelefon:

13 miljøledelse Fagskoleutdanning Styrk din bedrifts evne til å ivareta et miljøstyringssystem på en profesjonell måte. Miljøstyring aktualiseres inn i både offentlig og privat sektor og krav om miljøstyringssystemer blir mer og mer fremtredende for å opprettholde konkurranseevnen i forhold til andre bransjeaktører. Dette krever at du som miljøansvarlig aktivt videreutvikler deg, både miljøfaglig og ledelsesrelatert, for å møte både interne og eksterne krav til miljøledelse. Bli SERTIFISERT miljøleder Skolen er utviklet spesielt for deg som jobber med miljørelatert arbeid innen privat eller offentlig sektor. Utdanningen passer også godt for deg som jobber i en organisasjon, sektor eller departement hvor miljøfokuset er en del av den daglige agenda, og hvor man planlegger implementering av et miljøstyringssystem. Basert på det utdanningsløpet du velger får du tittel som enten Miljøkoordinator TI eller Miljøleder TI. I tillegg danner skolen, avhengig av modulene du velger, grunnlag for sertifisering som Environmental Systems Manager. Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

14 miljøledelse Revisjon Revisjon (Quality Auditor-sertifisering) Revisjoner er et viktig verktøy for å bedømme om et styringssystem er etablert på en god måte, fungerer hensiktsmessig og etterleves. Kurset gjør deg i stand til å planlegge og gjennomføre revisjoner av kvalitets-, HMS- og miljøstyringssystemer. Kurset inngår i Kvalitetslederskolen og Miljølederskolen og er obligatorisk dersom du ønsker å bli sertifisert Quality Auditor. Revisjon iht NS-EN ISO Dette kurset gjør deg i stand til å delta eller lede revisjoner iht. ISO Standarden er en veiledning til systemrevisjoner av kvalitetssystemer og miljøstyringssystemer. Du lærer også forskjeller og likheter mellom revisjon av styringssystemer for kvalitetsstyring (ISO 9001), miljøstyring (ISO 14001), EMAS og Forskrift om systematisk HMS-arbeid. Systematisk overvåking, HMS-revisjon V190 Kurset gjør deg i stand til å jobbe mer målrettet og effektivt i HMS-arbeidet med fokus på kontinuerlig forbedring. Du lærer metoder for overvåking av styringssystemer for HMS for å sikre at de fungerer som forutsatt. Etter gjennomført kurs skal du kunne gjennomføre revisjoner basert på ISO , Haugesund, Stavanger 2+2 dager 3 dager Kr dager Ytre miljø Ytre miljø V100 Jobb mer målrettet og effektivt med å redusere din bedrifts belastning på miljøet. Kurset tar for seg ulike miljøutfordringer, aktuelle miljøregelverk og miljøledelse. Du får også en innføring i saksbehandling og vil etter fullført kurs kunne fungere som saksbehandler og myndighetskontakt i saker som omhandler ytre miljø. Kurset avsluttes med en betydelig innføring i miljøstyring etter ISO standarden. 5 dager «Miljølederskolen kombinerer teori og praktiske oppgaver innen miljøfag og gir en veldig grundig inn føring i de ulike aspektene relatert til miljø i et bredt aspekt. Innholdet har gitt meg god forståelse på helhetlig miljøtenkning kombinert med praktiske løsninger og ikke minst hvordan man skal strukturere miljøledelse i både bedrifter og offentlig virksomhet slik at det blir en kontinuerlig forbedring i miljøarbeidet.» Nils-Ivar Dyngeland, Partner/Project Director, Greenzone AS 14 Mer info: kurstelefon:

15 kvalitet Daniel Lawton er seniorrådgiver innen Kvalitet og forbedrings prosesser. Med en doktorgrad i biokjemi har Daniel over 10 års erfaring i legemiddelutvikling, både fra England, Tyskland og Danmark. Han har erfaring som kvalitetssjef og har ledet Lean- og forbedringsprosjekter i en rekke bedrifter. Daniel holder våre kurs i kvalitetsstyring, ledelse og Lean. Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

16 kvalitet Kvalitetsstyring (ISO 9001) Grunnkurs i kvalitetsledelse Få grunnleggende kunnskap om kvalitetsledelse og innsikt i hvordan ISO 9000-standardene kan brukes som retningslinjer og verktøy til kvalitetsstyring. Grunnkurs i kvalitetsledelse er det første kurset i Kvalitetslederskolen, men kan også tas frittstående. Alle som jobber med kvalitetsstyring og HMS vil dra nytte av dette kurset. Kvalitetssystemer oppbygging Dette kurset gjør deg i stand til å lede arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer iht. ISO Gjennom kurset vil du lære metoder for hvordan du kan tilpasse kvalitetssystemet til prosessflyten i bedriften, samtidig som du sikrer at alle kravene fra ISO-standarden blir møtt. Du vil også få kjennskap til IT-verktøy for dokumentasjon av kvalitetssystemet. Forbedringsprosesser Kurset gir deg kunnskap til å lede forbedringsarbeidet i egen bedrift. Du får innsikt i hvordan man etablerer og iverksetter forbedringsprosesser og lærer metoder og teknikker som gjør deg i stand til å forbedre eksisterende kvalitetssystem og prosesser. Etter endt kurs vil du også kunne gjennomføre internrevisjoner av kvalitetssystem. Risikoledelse - Risk management Bli sertifisert Risk Manager med dette kurset. Risikostyring er en sentral del av mange virksomheter. Kurset gjør deg i stand til å analysere og håndtere risiko i overenstemmelse med myndighetskrav. Du lærer også hvordan resultater fra risikoanalyser kan brukes i bedriftens forbedringsarbeid., Haugesund, Stavanger 2+2 dager, Haugesund, Stavanger 2+2 dager, Haugesund, Stavanger 2+2 dager, Haugesund, Stavanger 2+2 dager Revisjon Revisjon (Quality Auditor-sertifisering) Revisjoner er et viktig verktøy for å bedømme om et styringssystem er etablert på en god måte, fungerer hensiktsmessig og etterleves. Kurset gjør deg i stand til å planlegge og gjennomføre revisjoner av kvalitets-, HMS- og miljøstyringssystemer. Kurset inngår i Kvalitetslederskolen og Miljølederskolen og er obligatorisk dersom du ønsker å bli sertifisert Quality Auditor. Revisjon iht NS-EN ISO Dette kurset gjør deg i stand til å delta eller lede revisjoner iht. ISO Standarden er en veiledning til systemrevisjoner av kvalitetssystemer og miljøstyringssystemer. Du lærer også forskjeller og likheter mellom revisjon av styringssystemer for kvalitetsstyring (ISO 9001), miljøstyring (ISO 14001), EMAS og Forskrift om systematisk HMS-arbeid. Oppfriskningskurs i revisjonsmetodikk Frisk opp dine kunnskaper i revisjonsmetodikk. Gjennom dette dagskurset får du kjennskap til siste utgave av retningslinjene for revisjon av styringssystemer (ISO 19011:2011). Kurset tar også for seg intervjuteknikk og vurdering av observasjoner. Deltakerne oppmuntres til å dele erfaringer, og gjennom dialog og gruppeoppgaver finner vi best practice ved revisjon av styringssystemer., Haugesund, Stavanger 2+2 dager 3 dager Kr dag Kr Mer info: kurstelefon:

17 kvalitet Fagskoleutdanning Gjennom Kvalitetslederskolen får du Norges mest solide utdanning innen kvalitet som kvalifiserer deg til å bli kvalitetssjef innen både privat og offentlig sektor. For å oppnå konkurransekraft og gode resultater i markedet kreves systematiske arbeidsmetoder, riktige holdninger og adferd. Klart definerte mål for kvalitet og kundetilfredsstillelse er en forutsetning, og alle deler av verdikjeden i virksomheten er viktige. Dette krever at du som kvalitetsleder aktivt videreutvikler både fag- og ledelsesrelatert kompetanse, for å kunne møte både interne og eksterne krav til kvalitetsarbeidet. Skolen er utviklet spesielt for deg som jobber med kvalitetsrelatert arbeid innenfor leveranse av produkter og tjenester. Utdanningen passer også godt for deg som jobber med innovasjon og utvikling. Skolen, avhengig av modulene du velger, gir grunnlag for EOQ-sertifisering som Quality System Manager og/eller Quality Auditor, samt Risk Manager. Bli SERTIFISERT kvalitetsleder «Kvalitetslederskolen har gitt meg god kunnskap og innsikt i grunnleggende prinsipper i ulike kvalitetssystemer. Jeg har allerede hatt stor nytte av studiet i mitt kvalitetsarbeid i ASKO. Jeg anbefaler kurs i kvalitetsledelse gjennom Teknologisk Institutt. Kursene har gode foredragsholdere og er godt planlagt.» Marit Nordberg, Kvalitetsleder, ASKO MIDT-NORGE AS Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

18 Farhaan Cabdi er automasjonsingeniør med nøkkelkompetanse innen design, programmering og testing av automasjonssystemer. Han jobber tett sammen med fagmiljøer innen elektronikkutvikling, teknisk design og mekanisk konstruksjon i produktutviklingsprosjekter.

19 risiko og sikkerhet Anne B. Mosland er spesialrådgiver med bred kunnskap innen risikoog sikkerhetsarbeid. Anne er utdannet sivilingeniør og sertifisert Risk Manager. Hun står blant annet for gjennomføring av kurs innen måling av helsefarlige og brannfarlige gasser for offshore-personell, kjemisk industri og tankrengjørere. Anne foreleser også i flere kurs innen risikostyring på HMS Verneingeniørskolen og Kvalitetslederskolen. Caroline Holme er rådgiver med nøkkelkompetanse innen metallurgi, herunder materialteknisk råd givning, testing, skadeanalyser og havariundersøkelser. Hun er også kursholder for «Lesing av materialsertifikater». Caroline er utdannet sivilingeniør innen materialteknologi. Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

20 risiko og sikkerhet Risiko Risikoledelse - Risk management Bli sertifisert Risk Manager med dette kurset. Risikostyring er en sentral del av mange virksomheter. Dette kurset vil gjøre deg i stand til å analysere og håndtere risiko i overens stemmelse med myndighetskrav. Du lærer også hvordan resultater fra risiko - analyser kan brukes i bedriftens forbedringsarbeid. Metodekurs i sikker-jobb-analyse (SJA) I dette kurset lærer du hvordan du systematisk kan gå gjennom alle risikoelementene i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller arbeidsoperasjon. Du får også kunnskap om hvordan du fjerner eller kontrollerer de identifiserte risikoelementene gjennom konkrete tiltak. Kurset bygger på Oljeindustriens landsforening sine anbefalte retningslinjer. Risikoanalyse i praksis Internkontrollforskriften krever at alle virksomheter gjennomfører risikoanalyser. I dette kurset lærer du grovanalysemetoden. Dette er en praktisk og effektiv metode for å redusere risikoen for uønskede hendelser og identifisere kritiske faktorer som krever spesiell oppmerksomhet i HMS-styringen. Sikkerhet og beredskap V170 Lær hvordan du kan planlegge og gjennomføre risikoanalyser og risikoreduserende tiltak, og hvordan resultatene fra risikoanalysene kan brukes til planlegging og dimensjonering av virksomheters beredskap og industrivern. Kurset tar også for seg lover, forskrifter og ansvarsforhold innen brann- og ulykkesforebyggende arbeid., Haugesund, Stavanger 2+2 dager 1 dag Kr dager Kr dager Drikkevannsproduksjon og kontroll Drikkevannsproduksjon og -kontroll Lær hvordan du kan sikre hygienisk betryggende og bruksmessig tilfredsstillende drikkevann i tilstrekkelig mengde. Kurset gir teoretisk og praktisk innføring og øvelse i produksjon av drikkevann samt kontroll og analyser av drikkevann. Kurset oppfyller kompetansekrav for teknisk personell og helsepersonell som arbeider med drikkevann offshore. Stavanger 3 dager Kr Mer info: kurstelefon:

21 risiko og sikkerhet Brannsikkerhet/Sprinkleranlegg Sertifisering for personell som jobber med automatiske slokkesystemer (sprinkleranlegg) Myndighetene krever at slokketeknisk personell skal kunne dokumentere sin kompetanse. For å imøtekomme disse kravene har FG bidratt med å etablere en sertifiseringsordning (FG-900). Våre kurs dekker kravene for sertifisering iht. FG-900. Det finnes tre sertifikatklasser: FG-900 Prosjektering av sprinkleranlegg Dette kurset er beregnet på deg som skal skal prosjektere og/eller kontrollere sprinkleranlegg. Du vil få kunnskap om alle vesentlige oppgaver i en prosjektering, med spesiell vekt på lover og forskrifter og bruk av de aktuelle standardene. Kurset gjennomføres over sju dager fordelt på to samlinger. Bestått eksamen sammen med angitte praksiskrav i FG 900, gir grunnlag for å søke akkreditert sertifikat som prosjekterende. FG-900 Utførelse/installering av sprinkleranlegg Kurset er beregnet på deg som skal kontrollere, installere eller har ansvar for installering av sprinkleranlegg. Kurset gjennomføres med en samling over fire dager og avsluttes med eksamen siste dag. Undervisningen er både teoretisk og praktisk. Bestått eksamen sammen med angitte praksiskrav i FG 900, gir grunnlag for å søke akkreditert sertifikat for utførende. Haugesund 7 dager Kr Haugesund 4 dager Kr FG-900 Kontroll av sprinkleranlegg - sertifisering Bestått eksamen fra henholdsvis prosjektering og utførelse/installering av sprinkleranlegg, sammen med angitte praksiskrav i FG-900, gir grunnlag for å søke akkreditert sertifikat som kontrollør. Ved påmelding til begge kurs gis en rabatt. Trykkluftflasker Kontroll av bærbare trykkluftflasker - kompositt og metall Kontroll, prøving, merking og fylling av trykkluftflasker er et ansvarsfullt, krevende og risikofylt arbeid. Personer som skal foreta denne type arbeid må ha en grundig opplæring og godkjenning. Godkjennelse gis av Arbeidstilsynet. Bestått kurs i henholdsvis metall og fiberarmert kompositt tilfredsstiller kravene til denne godkjennelsen. 4 dager Kr Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

22 lean og forbedring Johan Solhaug er seniorrådgiver med nøkkelkompetanse innen produktivitet, prosessutvikling, Lean, forbedringsprosjekter, strategi- og organisasjonsutvikling. Du møter Johan på flere av våre kurs i Leanskolen og Arbeidslederskolen.

23 Viggo Johannessen er seniorrådgiver med nøkkelkompetanse innen bedriftsutvikling, strategisk planlegging, forbedringsprosesser og lederutvikling. Han er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom i tillegg til sertifisert Coach fra Ringom Instituttet og Lean Manager TI. Viggo har faglig ansvar for både Arbeidslederskolen og Leanskolen, og underviser i de fleste av skolenes kurs.

INNHOLD. MATERIALTEKNOLOGI...18 Innføring i materialteknologi... 19 Driftsinspektør... 19 FROSIO... 19

INNHOLD. MATERIALTEKNOLOGI...18 Innføring i materialteknologi... 19 Driftsinspektør... 19 FROSIO... 19 INNHOLD HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 6 Lovpålagt HMS-opplæring... 7 HMS og arbeidsmiljø... 7 Kjemikaliehåndtering... 7 Renhold... 7 HMS Verneingeniørskolen... 8 MILJØLEDELSE YTRE MILJØ...10 Miljølederskolen...

Detaljer

KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT. Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler. Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no.

KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT. Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler. Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no. KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler Bred kompetanseheving innen en rekke fagområder! Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no Innhold Helse, miljø

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnopplæring i arbeidsmiljø er grunnsteinen i HMS opplæringen som ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være aktive aktører for

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Sertifisering, kursvirksomhet erfaringer og status

Sertifisering, kursvirksomhet erfaringer og status Sertifisering, kursvirksomhet erfaringer og status FG-Sprinklerkonferansen 2013 Torleif Østrem-Olsen Teknologisk Institutt AS Kompetanseutvikling alles ansvar Innhold: Status etter ett år med sertifisering

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Våren 2015. Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø. Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Våren 2015. Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø. Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 av styringssystemer for kvalitet og miljø Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as Kvalifikasjon og dokumentasjon Tore Woll Teknologisk Institutt as Hvorfor stoler vi på piloten? Har sporbar kompetanse Internasjonalt system Krav om sertifikat Krav til selskapet Krav til dem som lærer

Detaljer

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad FG-750:1 FG-760:1 Håvard Grønstad Sertifisering - Kontroll Finans Norge FG Endringer for FG- godkjente foretak NS 3960:2013 erstatter FG-regler Sertifisering av personell og foretak FG-770 FG-750 FG-760

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Transportkonferansen 2017 Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Innhold - Kort info om Kiwa TI-Sertifisering - ISO 9000-familien, intensjon og oppbygging - Prosess- og risikobasert ledelsessystem, praktisk

Detaljer

SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910. Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter

SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910. Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910 Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter Oslo, 22.03.2012 Er sertifisering nok et pålagt krav? Sprinklermarkedet i Norge: Ca 500 000 monterte sprinkler

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING OG SERTIFISERING * Erfaringer og utvikling av opplæringssenteret * Revisjon av FG-900 og FG- 910 * Etablert kurs og iverksetting

KOMPETANSEUTVIKLING OG SERTIFISERING * Erfaringer og utvikling av opplæringssenteret * Revisjon av FG-900 og FG- 910 * Etablert kurs og iverksetting KOMPETANSEUTVIKLING OG SERTIFISERING * Erfaringer og utvikling av opplæringssenteret * Revisjon av FG-900 og FG- 910 * Etablert kurs og iverksetting av sertifisering for brannalarm Sprinkler redder liv

Detaljer

BIS Industrier AS

BIS Industrier AS BIS Industrier AS 11.12.12 Agenda Risikoutsatte grupper Forventninger Myndigheter Kunder Interne - HMS Mål og Politikk HMS statistikk 2005 2011 Aksjoner Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte grupper type

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

SVEISESKOLEN. Opplæring og sertifisering av sveisere

SVEISESKOLEN. Opplæring og sertifisering av sveisere SVEISESKOLEN Opplæring og sertifisering av sveisere Sveiseskolen Sveiseskolen er en veletablert utdanning for deg som vil bli sertifisert sveiser. Denne kompetansen er sterkt etterspurt i olje- og gassindustrien

Detaljer

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften.

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljølovens 3-5 krever at øverste

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

KURS OG SERTIFISERING Status og erfaringer fra TI kompetansesenter i Haugesund. * Automatiske slukkesystemer * Automatiske brannalarmanlegg Torleif

KURS OG SERTIFISERING Status og erfaringer fra TI kompetansesenter i Haugesund. * Automatiske slukkesystemer * Automatiske brannalarmanlegg Torleif KURS OG SERTIFISERING Status og erfaringer fra TI kompetansesenter i Haugesund. * Automatiske slukkesystemer * Automatiske brannalarmanlegg Torleif Østrem-Olsen Sprinkler og alarmanlegg redder liv og verdier

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert NO EN Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver / daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg forplikter den nye arbeidsmiljøloven arbeidsgiver å

Detaljer

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS KURSKATALOG Sjåførkompetanse AS 2010 Sjåførkompetanse AS Oslo Transportservice (OTS), Transportformidlingen (TF), Transportsentralen Lillestrøm (TSL), Transportsentralen Asker og Bærum (TAB) og Transportsentralen

Detaljer

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet:

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet: HMS-revisjon 2015 Internkontroll HMS Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid HMS er hjemlet i arbeidsmilovens 3-1 og internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert NO EN Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver / daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg forplikter den nye arbeidsmiljøloven arbeidsgiver å

Detaljer

Bedriftssupport Bergen Fokus på utvikling og muligheter. Medarbeidersamtalen. Gull verd både for leder og medarbeider. www.bsbergen.

Bedriftssupport Bergen Fokus på utvikling og muligheter. Medarbeidersamtalen. Gull verd både for leder og medarbeider. www.bsbergen. Medarbeidersamtalen Gull verd både for leder og medarbeider Bedriftssupport Bergen in a nutshell BEDRIFTSSUPPORT BERGEN Bedriftsutvikling Kvalitetsstyring HMS Organisasjonsutvikling Internanalyser Måling

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med et felles Vg2 plast for fagene polymerkomposittfaget, termoplastfaget

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Kursbrosjyre andre halvår 2015

Kursbrosjyre andre halvår 2015 Kursbrosjyre andre halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-20187 Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN Hva: Overordnet HMS - plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: 24.03.17

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg JØRN HOLTAN

NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg JØRN HOLTAN NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg Utgangspunkt Det brenner for mye grunnet feil i, eller feil bruk av elektriske anlegg og elektrisk

Detaljer

Bedriftshåndbok. Med garanti for kvalitet og godt håndverk

Bedriftshåndbok. Med garanti for kvalitet og godt håndverk Bedriftshåndbok Med garanti for kvalitet og godt håndverk 2010 Vår intensjon med Bedriftshåndboken er å beskrive for våre eiere, kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Kursplan høsten 2013/våren 2014

Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kurs Dato sfrist Side HMS Innføringskurs 24. september 3. september 3 Truckførerkurs 14. 17. oktober 23. september 4 Hygienisk Design 19. november 29. oktober 5 Lean Workshop

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Guideline. HMS Policy

Guideline. HMS Policy Guideline HMS Policy Bilfinger Industrial Services Norway AS Kort beskrivelse Denne guideline skal anvendes av Selskapets enheter ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Hvorfor velge HMS fra KLP?

Hvorfor velge HMS fra KLP? Hvorfor velge HMS fra KLP? HMS fra KLP i korte trekk HMS-teamet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De 10 siste årene har vi samarbeidet med kommuner, helseforetak

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder».

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». MENINGSFULL LEDELSE «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». Programmet gir deg en innføring i viktige elementer for å lykkes i lederrollen. Du får kunnskap og praktisk verktøy som

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco Risikoutsatte grupper i Apply Sørco AGENDA Krav om kartlegging av Risikoutsatte grupper Metode for kartlegging av risikoutsatte grupper i Apply Sørco Mapping Health (Risikoreduserende tiltak, arbeidsmiljøfaktorer)

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no Kurskatalog 2012 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING Skreddersydd for din virksomhet Utvid din læringshorisont positiv.no - et selskap i Hegnar Gruppen Spesialtilpasset opplæring for din virksomhet Store omstillinger i næringslivet

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

Kursbrosjyre første halvår 2015

Kursbrosjyre første halvår 2015 Kursbrosjyre første halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent.

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no Kurskatalog 2014 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Evy B. Jaksland. Husøkonom Lærer Høgskolen i Oslo og Akershus

Evy B. Jaksland. Husøkonom Lærer Høgskolen i Oslo og Akershus Evy B. Jaksland Husøkonom Lærer Høgskolen i Oslo og Akershus NS-INSTA 800: Første utgave: Oktober 2000 Andre utgave: Juli 2006 Tatt i bruk allerede i 1999 av noen brukere Solgt i ca. 3000 eksemplarer Ny

Detaljer

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

TRENGER VI ET NORSK GASSTEKNISK BRANSJERÅD? TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE

TRENGER VI ET NORSK GASSTEKNISK BRANSJERÅD? TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE TRENGER VI ET NORSK GASSTEKNISK BRANSJERÅD? TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE FORBEHOLD Synspunktene som fremmes i dette innlegget står for min egen regning Saken er luftet flere steder, men det

Detaljer

Opplæringsportalen finner du på intranettet på www.pasientreiser.no

Opplæringsportalen finner du på intranettet på www.pasientreiser.no Opplæringsplan Opplæringsplan Pasientreiser ANS tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram. Målet er å bidra til å sikre lik praksis og utvikle gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e-læringskurs, kurs

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg myndighet på arbeidsmiljøet 1893-2014. Gunnar Løvås Midt- Norge foredrag Steinkjer kommune verneombud 05.03.2014 2 Nøkkeltall

Detaljer