KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT"

Transkript

1 KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT

2 innhold HMS og arbeidsmiljø...4 Avfall...6 Lovpålagt HMS-opplæring...6 HMS og arbeidsmiljø...6 Kjemikaliehåndtering...8 HMS Verneingeniørskolen...9 Miljøledelse Miljøstyring etter ISO Avfall Miljølederskolen Revisjon Ytre miljø kvalitet Kvalitetsstyring (ISO 9001) Revisjon Kvalitetslederskolen risiko og sikkerhet Risiko Drikkevannsproduksjon og -kontroll Brannsikkerhet/Sprinkleranlegg Trykkluftflasker lean og forbedring Lean Forbedringsprosesser knyttet til kvalitetsstyring Leanskolen ledelse og kommunikasjon Arbeidslederskolen Kommunikasjon og konflikthåndtering Lederutvikling Kurs for håndverkere Varme arbeider Våtrom Gass Innføring i gassteknikk Gassanlegg i bolig (anleggstype 1) Gassanlegg i nærings- og industribygg (anleggstype 2) Kontroll av gassanlegg Midlertidige gassanlegg Salg av gassutstyr Sertifikatutsteder - offshore og kjemisk industri renhold Rengjøringskvalitet (NS-INSTA 800) Renhold fagbrev Renhold på anbud Renholdsledelse Smitterenhold materialteknologi og sveising Driftsinspektør NDT-kurs iht. NS-EN 473 / Nordtest Materialer Plastsveising Sveiseinspektør og sveisekoordinator Sveising og lodding Varme arbeider FROSIO Opplæringsfilmer Planlegg dine kurs etter kvartal Kurskatalogen gir deg en enkel oversikt over når på året kursene går. Se våre nettsider for datoer. 2 Mer info: kurstelefon:

3 din kursskredder Vår grunnfilosofi Vi vet at veien fra kunnskap til faktisk endring i adferd er lang. Kurs bestående av teori og monolog fra kursholder gir sjelden maksimalt utbytte, og innholdet kan ofte være vanskelig å implementere i egen hverdag. Alle våre kurs bygger selvfølgelig på grunnleggende teori, uten forståelse for rammebetingelsene blir det vanskelig å lære noe nytt. Men - vi mener at for å oppnå reelle endringer i våre handlingsmønstre må vi også trene. Høy grad av egenaktivitet Våre kurs har derfor en svært praktisk tilnærming. Vi benytter teori, diskusjoner, gruppearbeid og øvelser for å gi deg best mulig læringseffekt. I flere av kursene bruker vi også opplæringsfilmer innen ulik tematikk for å konkretisere stoffet ytterligere. E-læring I mange av våre kurs kan du også gjennomføre deler av pensum som nettkurs før du kommer og deltar på en eller flere samlinger hos oss. Ved å trene gjennom praktiske øvelser øker sjansen for at kurset gir deg direkte tilbakeføringsverdi til eget virke, og gjør arbeids hverdagen din lettere og bedre. Ønsker du å videreutvikle organisasjonen din, og gjennomføre kompetansetiltak som virkelig synes? Alle våre kurs kan gjennomføres bedriftsinternt. Med utgangspunkt i dine strategiske føringer til passer vi kurset til deg og din bedrift. Vi lager et skreddersydd program slik at de små nyansene som er utslagsgivende for en vellykket implementering vektlegges riktig. Gjenkjennelse av egne behov og egen situasjon gir virksomheten din mulighet til realistisk trening. Gjennom samtaler og en nøye kartlegging i for kant kan vi sammen identifisere utfordringene i virk somheten. Dermed finner vi også den beste løsningen som sørger for å tette hullene gjennom riktig kompetanseheving. Vår lange erfaring med både små og store virksomheter, innen vidt forskjellige bransjer, gir oss en enestående kunnskapsbank. Våre rådgivere og trenere er ikke kun teoretikere, men personer som selv har erfart hvor viktig det er med tilpasning og involvering for å få maksimalt utbytte av kompetansetiltak. Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

4 Tor Håvard Andreassen er rådgiver med nøkkelkompetanse innen miljøog kvalitetsstyring og samfunnsansvar. Tor Håvard er utdannet sivilingeniør, har mastergrad i miljø og utvikling og er sertifisert kvalitetsleder EOQ Quality System Manager (QSM) og kvalitetsrevisor EOQ Quality Auditor (QA). Han er kursholder på deler av Miljølederskolen, Kvalitetslederskolen og Verneingeniørskolen.

5 hms og arbeidsmiljø Lisbeth Aamodt er seniorrådgiver med nøkkelkompetanse innen HMS. Hun er faglig ansvarlig for HMS Verneingeniørskolen, Grunnopplæring i arbeidsmiljø, HMS for ledere og Revisjon iht. NS-EN ISO Hun er utdannet kjemiingeniør og yrkeshygieniker, og er godkjent Miljøfyrtårnkonsulent. Lisbeth har jobbet mange år som daglig leder og har bred erfaring innen HMS-arbeid.

6 HMS og arbeidsmiljø Avfall Avfallsreduksjon og gjenvinning V180 Lær hvordan avfall påvirker miljøet, og hvordan din virksomhet kan redusere avfallsmengden og øke gjenvinningsgraden. Kurset tar også for seg avfallsøkonomi, og du får kunnskap om hvordan kostnader knyttet til avfallshåndtering kan reduseres. Kurset passer for deg som jobber med HMS, miljøstyring og avfallshåndtering. 5 dager Lovpålagt HMS-opplæring Grunnopplæring i arbeidsmiljø Kurset gir deg kjennskap til arbeidsmiljølovens bestemmelser for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og om roller og ansvar for aktørene i HMS-arbeidet. Du vil også få kjennskap til arbeidsmetoder for å kartlegge, forebygge og løse problemer i arbeidsmiljøet. Kurset er lovpålagt for verneombud og hovedverneombud samt ledere, ansatte, tillitsvalgte og representanter i arbeidsmiljøutvalg. Grunnopplæring i arbeidsmiljø - nettkurs Liker du å studere på egenhånd kan e-læring være et godt alternativ for å tilegne seg kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser samt roller, ansvar og oppgaver. Nettkurset kombineres med en to dagers samling med vekt på roller og ansvar for aktørene i HMS-arbeidet. Du vil også få kjennskap til arbeidsmetoder for å kartlegge, forebygge og løse problemer i arbeidsmiljøet. 4 dager Kr Nett + 2 dager Kr HMS for ledere Dette kurset fokuserer på lederens rolle i bedriftens HMS-arbeid. Vi legger spesielt vekt på hvordan du som leder kan fremme verdiskapning, konkurranseevne og bærekraft gjennom HMS-arbeidet. Kurset passer for alle som har en lederfunksjon med arbeidsgiveransvar. 1 dag Kr HMS og arbeidsmiljø Systematisk HMS-arbeid V090 Øk dine HMS-prestasjoner og jobb mer målrettet og effektivt med HMS-arbeidet. Lær hvilke krav som gjelder for HMS-arbeidet og oppbygging av HMS-systemer. Du får også kjennskap til metoder og verktøy for å ivareta økonomiske forhold knyttet til HMS. Etter fullført kurs skal du kunne etablere, utvikle og implementere HMS-/internkontrollsystemer. Ytre miljø V100 Jobb mer målrettet og effektivt med å redusere din bedrifts belastning på miljøet. Kurset tar for seg ulike miljøutfordringer, aktuelle miljøregelverk og miljøledelse. Du får også en innføring i saksbehandling og vil etter gjennomført kurs kunne fungere som saksbehandler og myndighetskontakt i saker som omhandler ytre miljø. Kurset avsluttes med en betydelig innføring i miljøstyring etter ISO standarden. 5 dager 5 dager 6 Mer info: kurstelefon:

7 HMS og arbeidsmiljø Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø V110 Lær hvordan du kan skape en helsefremmende arbeidsplass. Bruk kunnskap fra kurset til å kartlegge det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet og til å iverksette forebyggende tiltak. Kurset tar for seg faktorer som påvirker arbeidsmiljøet, ulike kartleggingsmetoder, løsningsfokusert tilnærming (LØFT), konflikthåndtering og helsefremmende arbeid. Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering V130 Få kunnskap om hvordan du kan kartlegge og måle kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet, og hvordan du kan bruke dette som grunnlag for risikovurderinger og forebyggende arbeid. Du får også kjennskap til systemer for kjemikaliehåndtering. Kurset passer for deg som jobber med HMS i virksomheter som importerer, produserer, håndterer og lagrer kjemikalier. Inneklima V140 Hvordan kan du bidra til å skape optimale inneklimaforhold? Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i faktorer som påvirker inneklima, ventilasjonstekniske forhold og renhold. Lær hvordan du kan kartlegge og måle inneklimaet samt foreslå tiltak og forebygge helseplager forårsaket av dårlig inneklima. Ergonomi og belysning V150 Reduser sykefraværet med optimale lysforhold og ved å forebygge muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen. Kurset gir deg en grunnleggende innføring i ergonomiske prinsipper og belysningsteori. Du lærer metoder og får kjennskap til verktøy for å kartlegge og gjennomføre risikovurderinger av ergonomiske forhold på arbeidsplassen. Støy og vibrasjoner V160 Lær hvordan du kan forebygge helseskader som følge av støy og vibrasjoner. Kurset gir deg en grunnleggende innføring i lydteori og mekaniske vibrasjoner. Du får kunnskap om hvordan støy og vibrasjoner påvirker helsen på arbeidsplassen. Etter kurset skal du kjenne til aktuelle målemetoder, kunne kartlegge støy og vibrasjoner på arbeidsplassen samt utføre risikovurdering. Sikkerhet og beredskap V170 Lær hvordan du kan planlegge og gjennomføre risikoanalyser, og hvordan resultatene fra risikoanalysene kan brukes til å prioritere risikoreduserende tiltak samt dimensjonering av virksomheters beredskap og industrivern. Kurset tar også for seg lover, forskrifter og ansvarsforhold innen brann- og ulykkesforebyggende arbeid. Avfallsreduksjon og gjenvinning V180 Lær hvordan avfall påvirker miljøet, og hvordan din virksomhet kan redusere avfallsmengden og øke gjenvinningsgraden. Kurset tar også for seg avfallsøkonomi, og du får kunnskap om hvordan kostnader knyttet til avfallshåndtering kan reduseres. Kurset passer for deg som jobber med HMS, miljøstyring og avfallshåndtering. Systematisk overvåking, HMS-revisjon V190 Kurset gjør deg i stand til å jobbe mer målrettet og effektivt i HMS-arbeidet med fokus på kontinuerlig forbedring. Du lærer metoder for overvåking av styringssystemer for HMS for å sikre at de fungerer som forutsatt. Etter gjennomført kurs skal du kunne gjennomføre revisjoner basert på ISO , Haugesund 5 dager 5 dager 5 dager 5 dager 5 dager 5 dager 5 dager Kr Haugesund 5 dager Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

8 HMS og arbeidsmiljø Kjemikaliehåndtering Kjemikaliehåndtering Det er bedriftens ansvar at alle ansatte som arbeider med kjemikalier har nødvendig opplæring for å hindre skader som følge av ukorrekt behandling. Dette kurset gir deg kjennskap til hvilke krav som stilles av myndighetene til arbeid med kjemikalier, og hvordan din bedrift kan imøtekomme dem. Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering V130 Få kunnskap om hvordan du kan kartlegge og måle kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet, og hvordan du kan bruke dette som grunnlag for risikovurderinger og forebyggende arbeid. Du får også kjennskap til systemer for kjemikaliehåndtering. Kurset passer for deg som jobber med HMS i virksomheter som importerer, produserer, håndterer og lagrer kjemikalier. Klassifisering, faremerking og emballering (CLP) Med CLP innføres helt nye merkeelementer for kjemikalier med nye fareklasser og farekategorier, nye farepiktogrammer og nye advarselssetninger. Gjennom dette kurset lærer du omfanget av EUs nye kjemikalieregelverk, REACH, samt plikter knyttet til stoffer, blandinger og produkter iht. regelverket. På forespørsel 5 dager 2 dager Kr Ytre miljø og miljøstyring Se side 10 for alle våre kurs i ytre miljø og miljøstyring. Risiko og sikkerhet Se side 18 for alle våre kurs i risiko og sikkerhet. 8 Mer info: kurstelefon:

9 Fagskoleutdanning HMS og arbeidsmiljø Norges beste videreutdanning innen HMS Verneingeniørskolen HMS Norges mest komplette videreutdanningstilbud innen HMS. Gjennom skolen får du en grundig innføring i de viktigste HMS-faglige emnene samt en unik dybdespesialisering i utvalgte fagdisipliner innen HMS. HMS Verneingeniørskolen har et samarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund. Dette innebærer blant annet at du kan opparbeide deg studiepoeng, som du kan benytte som en del av en høgskoleutdanning. Skolen passer for deg som jobber med HMS i egen virksomhet som koordinator, rådgiver eller leder. Er du linjeleder med personalansvar og opptatt av ivaretakelse og utvikling av arbeidsmiljø og HMS kan skolen være noe for deg. Utdanningen er også en skole for deg som jobber i bedriftshelsetjenesten eller andre virksomheter som leverer HMStjenester til offentlige og private virksomheter. Ved fullført skole kan du oppnå 60 studiepoeng og bli uteksaminert som HMS Verneingeniør. «Jeg anbefaler HMS Verneingeniørskolen på det varmeste. Skolen gir grundig opplæring, og viser deg hvordan du kan skape en systematisk og robust HMS-kultur.» Kristian Danielsen, Q/HSE medarbeider, TDW Offshore Services AS Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

10 miljøledelse

11 Terje Harberg er seniorrådgiver med nøkkelkompetanse innen miljø- og kvalitetsstyring og HMS. Han er cand.scient. i biologi, med administrativ tilleggsutdannelse fra BI. Han er også sertifisert kvalitetsleder EOQ Quality System Manager (QSM) og kvalitetsrevisor Terje Harberg planlegging, forbedrings prosesser og lederutvikling. Han er utdannet EOQ Quality Auditor (QA). Terje har bred ledelseserfaring fra offentlig og privat er seniorrådgiver sektor, der han også og har har arbeidet lang med erfaring endringsprosesser med og omstilling. bedriftsutvikling, strategisk ingeniør og driftsøkonom, samt sertifisert Coach

12 miljøledelse Miljøstyring etter ISO Grunnkurs i miljøledelse etter ISO Få grunnleggende kunnskap om miljøledelse og innsikt i hvordan ISO standardene kan brukes som retningslinjer og verktøy i miljøledelse. Grunnkurs i miljøledelse er det første kurset i Miljølederskolen, men kan også tas frittstående. Alle som jobber med kvalitetsstyring, miljøstyring og HMS vil dra nytte av dette kurset. Miljøstyring etter ISO Systemoppbygging og miljøfag Dette kurset gjør deg i stand til å lede arbeidet med utvikling og implementering av miljøstyringssystemer iht. ISO Du får kunnskap om hvordan du kan tilpasse miljøledelsessystemet til virksomheten, samtidig som du sikrer at alle kravpunktene i ISO-standarden tilfredsstilles. Du får også en grunnleggende innføring i sentrale miljøfaglige temaer. Miljøfag Bli kjent med aktuelle miljøutfordringer knyttet til industriell økologi, forurensning, utslipps tillatelser, avfall, bygg, støy, energibruk og innkjøp. Kurset gir deg oversikt over ulike forurensningskilder, hvordan disse påvirker miljøet og hvordan din bedrift kan redusere forurensningen. Du vil lære grunnleggende prinsipper innen økologi og miljø. Miljøprestasjon og livsløpsvurdering Kurset gjør deg i stand til å forstå, bevise og forbedre bedriftens miljøprestasjoner, slik at målet om kontinuerlig forbedring ivaretas. Du vil lære relevante begreper og få kjennskap til internasjonale standarder for evaluering av miljøprestasjoner (ISO 14031), livsløpsvurderinger (ISO og 14044) og klimaregnskap (ISO 14064). Styringssystemer for arbeidsmiljø (OHSAS 18001) og samfunnsansvar (ISO 26000) Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om styringssystemer for arbeidsmiljø etter OHSAS og samfunnsansvar iht. ISO Kurset kan også splittes og tas som to separate kurs. OHSAS (2 dager) eller ISO (2 dager). Risikoledelse - Risk management Bli sertifisert Risk Manager med dette kurset. Risikostyring er en sentral del av mange virksomheter. Kurset vil gjøre deg i stand til å analysere og håndtere risiko i overenstemmelse med myndighetskrav. Du lærer også hvordan resultater fra risikoanalyser kan brukes i bedriftens forbedringsarbeid. 2+2 dager 2+2 dager 2+2 dager 2+2 dager 2+2 dager, Haugesund, Stavanger 2+2 dager Avfall Avfallsreduksjon og gjenvinning V180 Lær hvordan avfall påvirker miljøet, og hvordan din virksomhet kan redusere avfallsmengden og øke gjenvinningsgraden. Kurset tar også for seg avfallsøkonomi, og du får kunnskap til hvordan kostnader knyttet til avfallshåndtering kan reduseres. Kurset passer for deg som jobber med HMS, miljøstyring og avfallshåndtering. 5 dager 12 Mer info: kurstelefon:

13 miljøledelse Fagskoleutdanning Styrk din bedrifts evne til å ivareta et miljøstyringssystem på en profesjonell måte. Miljøstyring aktualiseres inn i både offentlig og privat sektor og krav om miljøstyringssystemer blir mer og mer fremtredende for å opprettholde konkurranseevnen i forhold til andre bransjeaktører. Dette krever at du som miljøansvarlig aktivt videreutvikler deg, både miljøfaglig og ledelsesrelatert, for å møte både interne og eksterne krav til miljøledelse. Bli SERTIFISERT miljøleder Skolen er utviklet spesielt for deg som jobber med miljørelatert arbeid innen privat eller offentlig sektor. Utdanningen passer også godt for deg som jobber i en organisasjon, sektor eller departement hvor miljøfokuset er en del av den daglige agenda, og hvor man planlegger implementering av et miljøstyringssystem. Basert på det utdanningsløpet du velger får du tittel som enten Miljøkoordinator TI eller Miljøleder TI. I tillegg danner skolen, avhengig av modulene du velger, grunnlag for sertifisering som Environmental Systems Manager. Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

14 miljøledelse Revisjon Revisjon (Quality Auditor-sertifisering) Revisjoner er et viktig verktøy for å bedømme om et styringssystem er etablert på en god måte, fungerer hensiktsmessig og etterleves. Kurset gjør deg i stand til å planlegge og gjennomføre revisjoner av kvalitets-, HMS- og miljøstyringssystemer. Kurset inngår i Kvalitetslederskolen og Miljølederskolen og er obligatorisk dersom du ønsker å bli sertifisert Quality Auditor. Revisjon iht NS-EN ISO Dette kurset gjør deg i stand til å delta eller lede revisjoner iht. ISO Standarden er en veiledning til systemrevisjoner av kvalitetssystemer og miljøstyringssystemer. Du lærer også forskjeller og likheter mellom revisjon av styringssystemer for kvalitetsstyring (ISO 9001), miljøstyring (ISO 14001), EMAS og Forskrift om systematisk HMS-arbeid. Systematisk overvåking, HMS-revisjon V190 Kurset gjør deg i stand til å jobbe mer målrettet og effektivt i HMS-arbeidet med fokus på kontinuerlig forbedring. Du lærer metoder for overvåking av styringssystemer for HMS for å sikre at de fungerer som forutsatt. Etter gjennomført kurs skal du kunne gjennomføre revisjoner basert på ISO , Haugesund, Stavanger 2+2 dager 3 dager Kr dager Ytre miljø Ytre miljø V100 Jobb mer målrettet og effektivt med å redusere din bedrifts belastning på miljøet. Kurset tar for seg ulike miljøutfordringer, aktuelle miljøregelverk og miljøledelse. Du får også en innføring i saksbehandling og vil etter fullført kurs kunne fungere som saksbehandler og myndighetskontakt i saker som omhandler ytre miljø. Kurset avsluttes med en betydelig innføring i miljøstyring etter ISO standarden. 5 dager «Miljølederskolen kombinerer teori og praktiske oppgaver innen miljøfag og gir en veldig grundig inn føring i de ulike aspektene relatert til miljø i et bredt aspekt. Innholdet har gitt meg god forståelse på helhetlig miljøtenkning kombinert med praktiske løsninger og ikke minst hvordan man skal strukturere miljøledelse i både bedrifter og offentlig virksomhet slik at det blir en kontinuerlig forbedring i miljøarbeidet.» Nils-Ivar Dyngeland, Partner/Project Director, Greenzone AS 14 Mer info: kurstelefon:

15 kvalitet Daniel Lawton er seniorrådgiver innen Kvalitet og forbedrings prosesser. Med en doktorgrad i biokjemi har Daniel over 10 års erfaring i legemiddelutvikling, både fra England, Tyskland og Danmark. Han har erfaring som kvalitetssjef og har ledet Lean- og forbedringsprosjekter i en rekke bedrifter. Daniel holder våre kurs i kvalitetsstyring, ledelse og Lean. Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

16 kvalitet Kvalitetsstyring (ISO 9001) Grunnkurs i kvalitetsledelse Få grunnleggende kunnskap om kvalitetsledelse og innsikt i hvordan ISO 9000-standardene kan brukes som retningslinjer og verktøy til kvalitetsstyring. Grunnkurs i kvalitetsledelse er det første kurset i Kvalitetslederskolen, men kan også tas frittstående. Alle som jobber med kvalitetsstyring og HMS vil dra nytte av dette kurset. Kvalitetssystemer oppbygging Dette kurset gjør deg i stand til å lede arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer iht. ISO Gjennom kurset vil du lære metoder for hvordan du kan tilpasse kvalitetssystemet til prosessflyten i bedriften, samtidig som du sikrer at alle kravene fra ISO-standarden blir møtt. Du vil også få kjennskap til IT-verktøy for dokumentasjon av kvalitetssystemet. Forbedringsprosesser Kurset gir deg kunnskap til å lede forbedringsarbeidet i egen bedrift. Du får innsikt i hvordan man etablerer og iverksetter forbedringsprosesser og lærer metoder og teknikker som gjør deg i stand til å forbedre eksisterende kvalitetssystem og prosesser. Etter endt kurs vil du også kunne gjennomføre internrevisjoner av kvalitetssystem. Risikoledelse - Risk management Bli sertifisert Risk Manager med dette kurset. Risikostyring er en sentral del av mange virksomheter. Kurset gjør deg i stand til å analysere og håndtere risiko i overenstemmelse med myndighetskrav. Du lærer også hvordan resultater fra risikoanalyser kan brukes i bedriftens forbedringsarbeid., Haugesund, Stavanger 2+2 dager, Haugesund, Stavanger 2+2 dager, Haugesund, Stavanger 2+2 dager, Haugesund, Stavanger 2+2 dager Revisjon Revisjon (Quality Auditor-sertifisering) Revisjoner er et viktig verktøy for å bedømme om et styringssystem er etablert på en god måte, fungerer hensiktsmessig og etterleves. Kurset gjør deg i stand til å planlegge og gjennomføre revisjoner av kvalitets-, HMS- og miljøstyringssystemer. Kurset inngår i Kvalitetslederskolen og Miljølederskolen og er obligatorisk dersom du ønsker å bli sertifisert Quality Auditor. Revisjon iht NS-EN ISO Dette kurset gjør deg i stand til å delta eller lede revisjoner iht. ISO Standarden er en veiledning til systemrevisjoner av kvalitetssystemer og miljøstyringssystemer. Du lærer også forskjeller og likheter mellom revisjon av styringssystemer for kvalitetsstyring (ISO 9001), miljøstyring (ISO 14001), EMAS og Forskrift om systematisk HMS-arbeid. Oppfriskningskurs i revisjonsmetodikk Frisk opp dine kunnskaper i revisjonsmetodikk. Gjennom dette dagskurset får du kjennskap til siste utgave av retningslinjene for revisjon av styringssystemer (ISO 19011:2011). Kurset tar også for seg intervjuteknikk og vurdering av observasjoner. Deltakerne oppmuntres til å dele erfaringer, og gjennom dialog og gruppeoppgaver finner vi best practice ved revisjon av styringssystemer., Haugesund, Stavanger 2+2 dager 3 dager Kr dag Kr Mer info: kurstelefon:

17 kvalitet Fagskoleutdanning Gjennom Kvalitetslederskolen får du Norges mest solide utdanning innen kvalitet som kvalifiserer deg til å bli kvalitetssjef innen både privat og offentlig sektor. For å oppnå konkurransekraft og gode resultater i markedet kreves systematiske arbeidsmetoder, riktige holdninger og adferd. Klart definerte mål for kvalitet og kundetilfredsstillelse er en forutsetning, og alle deler av verdikjeden i virksomheten er viktige. Dette krever at du som kvalitetsleder aktivt videreutvikler både fag- og ledelsesrelatert kompetanse, for å kunne møte både interne og eksterne krav til kvalitetsarbeidet. Skolen er utviklet spesielt for deg som jobber med kvalitetsrelatert arbeid innenfor leveranse av produkter og tjenester. Utdanningen passer også godt for deg som jobber med innovasjon og utvikling. Skolen, avhengig av modulene du velger, gir grunnlag for EOQ-sertifisering som Quality System Manager og/eller Quality Auditor, samt Risk Manager. Bli SERTIFISERT kvalitetsleder «Kvalitetslederskolen har gitt meg god kunnskap og innsikt i grunnleggende prinsipper i ulike kvalitetssystemer. Jeg har allerede hatt stor nytte av studiet i mitt kvalitetsarbeid i ASKO. Jeg anbefaler kurs i kvalitetsledelse gjennom Teknologisk Institutt. Kursene har gode foredragsholdere og er godt planlagt.» Marit Nordberg, Kvalitetsleder, ASKO MIDT-NORGE AS Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

18 Farhaan Cabdi er automasjonsingeniør med nøkkelkompetanse innen design, programmering og testing av automasjonssystemer. Han jobber tett sammen med fagmiljøer innen elektronikkutvikling, teknisk design og mekanisk konstruksjon i produktutviklingsprosjekter.

19 risiko og sikkerhet Anne B. Mosland er spesialrådgiver med bred kunnskap innen risikoog sikkerhetsarbeid. Anne er utdannet sivilingeniør og sertifisert Risk Manager. Hun står blant annet for gjennomføring av kurs innen måling av helsefarlige og brannfarlige gasser for offshore-personell, kjemisk industri og tankrengjørere. Anne foreleser også i flere kurs innen risikostyring på HMS Verneingeniørskolen og Kvalitetslederskolen. Caroline Holme er rådgiver med nøkkelkompetanse innen metallurgi, herunder materialteknisk råd givning, testing, skadeanalyser og havariundersøkelser. Hun er også kursholder for «Lesing av materialsertifikater». Caroline er utdannet sivilingeniør innen materialteknologi. Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

20 risiko og sikkerhet Risiko Risikoledelse - Risk management Bli sertifisert Risk Manager med dette kurset. Risikostyring er en sentral del av mange virksomheter. Dette kurset vil gjøre deg i stand til å analysere og håndtere risiko i overens stemmelse med myndighetskrav. Du lærer også hvordan resultater fra risiko - analyser kan brukes i bedriftens forbedringsarbeid. Metodekurs i sikker-jobb-analyse (SJA) I dette kurset lærer du hvordan du systematisk kan gå gjennom alle risikoelementene i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller arbeidsoperasjon. Du får også kunnskap om hvordan du fjerner eller kontrollerer de identifiserte risikoelementene gjennom konkrete tiltak. Kurset bygger på Oljeindustriens landsforening sine anbefalte retningslinjer. Risikoanalyse i praksis Internkontrollforskriften krever at alle virksomheter gjennomfører risikoanalyser. I dette kurset lærer du grovanalysemetoden. Dette er en praktisk og effektiv metode for å redusere risikoen for uønskede hendelser og identifisere kritiske faktorer som krever spesiell oppmerksomhet i HMS-styringen. Sikkerhet og beredskap V170 Lær hvordan du kan planlegge og gjennomføre risikoanalyser og risikoreduserende tiltak, og hvordan resultatene fra risikoanalysene kan brukes til planlegging og dimensjonering av virksomheters beredskap og industrivern. Kurset tar også for seg lover, forskrifter og ansvarsforhold innen brann- og ulykkesforebyggende arbeid., Haugesund, Stavanger 2+2 dager 1 dag Kr dager Kr dager Drikkevannsproduksjon og kontroll Drikkevannsproduksjon og -kontroll Lær hvordan du kan sikre hygienisk betryggende og bruksmessig tilfredsstillende drikkevann i tilstrekkelig mengde. Kurset gir teoretisk og praktisk innføring og øvelse i produksjon av drikkevann samt kontroll og analyser av drikkevann. Kurset oppfyller kompetansekrav for teknisk personell og helsepersonell som arbeider med drikkevann offshore. Stavanger 3 dager Kr Mer info: kurstelefon:

21 risiko og sikkerhet Brannsikkerhet/Sprinkleranlegg Sertifisering for personell som jobber med automatiske slokkesystemer (sprinkleranlegg) Myndighetene krever at slokketeknisk personell skal kunne dokumentere sin kompetanse. For å imøtekomme disse kravene har FG bidratt med å etablere en sertifiseringsordning (FG-900). Våre kurs dekker kravene for sertifisering iht. FG-900. Det finnes tre sertifikatklasser: FG-900 Prosjektering av sprinkleranlegg Dette kurset er beregnet på deg som skal skal prosjektere og/eller kontrollere sprinkleranlegg. Du vil få kunnskap om alle vesentlige oppgaver i en prosjektering, med spesiell vekt på lover og forskrifter og bruk av de aktuelle standardene. Kurset gjennomføres over sju dager fordelt på to samlinger. Bestått eksamen sammen med angitte praksiskrav i FG 900, gir grunnlag for å søke akkreditert sertifikat som prosjekterende. FG-900 Utførelse/installering av sprinkleranlegg Kurset er beregnet på deg som skal kontrollere, installere eller har ansvar for installering av sprinkleranlegg. Kurset gjennomføres med en samling over fire dager og avsluttes med eksamen siste dag. Undervisningen er både teoretisk og praktisk. Bestått eksamen sammen med angitte praksiskrav i FG 900, gir grunnlag for å søke akkreditert sertifikat for utførende. Haugesund 7 dager Kr Haugesund 4 dager Kr FG-900 Kontroll av sprinkleranlegg - sertifisering Bestått eksamen fra henholdsvis prosjektering og utførelse/installering av sprinkleranlegg, sammen med angitte praksiskrav i FG-900, gir grunnlag for å søke akkreditert sertifikat som kontrollør. Ved påmelding til begge kurs gis en rabatt. Trykkluftflasker Kontroll av bærbare trykkluftflasker - kompositt og metall Kontroll, prøving, merking og fylling av trykkluftflasker er et ansvarsfullt, krevende og risikofylt arbeid. Personer som skal foreta denne type arbeid må ha en grundig opplæring og godkjenning. Godkjennelse gis av Arbeidstilsynet. Bestått kurs i henholdsvis metall og fiberarmert kompositt tilfredsstiller kravene til denne godkjennelsen. 4 dager Kr Alle kurs kan skreddersys for din bedrift. Ta kontakt på tlf:

22 lean og forbedring Johan Solhaug er seniorrådgiver med nøkkelkompetanse innen produktivitet, prosessutvikling, Lean, forbedringsprosjekter, strategi- og organisasjonsutvikling. Du møter Johan på flere av våre kurs i Leanskolen og Arbeidslederskolen.

23 Viggo Johannessen er seniorrådgiver med nøkkelkompetanse innen bedriftsutvikling, strategisk planlegging, forbedringsprosesser og lederutvikling. Han er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom i tillegg til sertifisert Coach fra Ringom Instituttet og Lean Manager TI. Viggo har faglig ansvar for både Arbeidslederskolen og Leanskolen, og underviser i de fleste av skolenes kurs.

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer