U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N"

Transkript

1 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r Norge i uføre Tema: Uføreepidemi 4-14 Talentspeiding 18-32

2 Nr Innhold 4 Uførekrise må løses innen få år Mer enn mennesker i Norge er uføretrygdet. Antallet uføretrygdede fortsetter å vokse til tross for et meget godt arbeidsmarked. Hvis ikke politikerne tar fatt i dette innen få år, kan vi vente oss kutt i velferdsordninger eller annen offentlig aktivitet. Alternativt høyere skatter, sier professor Øystein Thøgersen, som får støtte av Karl Ove Aarbu (til høyre). 4 8 Trygdeordningene alt for gode Det er blitt meir legitimt å vere sjuk, å bli ufør og å gå ut i tidlegpensjon enn det var før, seier professor Øivind Anti Nilsen Effektivt, men hjerterått Forskningssjef Svenn-Åge Dahl mener det er urimelig å kutte i uføretrygden. Effektivt, men hjerterått. 14 Når tak over hodet blir politikk Steffen Gausemel Backe, analysesjef i Aftonbladet skriver NHH Bulletins spalte. 18 Talentspeiding Talentutvikling dreier seg om å finne, utvikle og å beholde talenter. Flere vestlige land står overfor en situasjon hvor det å rekruttere de gode lederne eksternt blir vanskeligere og vanskeligere Designar på rett veg Siviløkonom Sissel Nybø Berven stolte på sitt eige talent. Ho satsa på design av regnkåper. 26 Ønsker både jobb og fritid Interessante arbeidsoppgaver og kompetanseutvikling er viktigere enn høy lønn og lange arbeidsdager. Blant årets favoritter hos studentene: Statoil, Ernst & Young, PriceWaterhouseCoopers og DnB Nor. 24

3 NHH Bulletin Leder 28 Ein illusjon at det er ope for alle Då Kari Rueslåtten intervjua toppleiarar i ei av Noregs største telekommunikasjonsbedrifter, fekk ho høyre at her har alle like moglegheiter. Men det er berre ein illusjon at det er ope for alle. Trur ein det, vil det ikkje skje noko, seier Rueslåtten. 32 Master i energi 34 Håp for bygdene Næring basert på opplevelser kan både gi verdifull ekstrainntekt og bidra til å ivareta norsk kulturarv. 28 Heile folket I denne utgåva av NHH Bulletin set vi søkelys på uførekrisa og talentspeiding. Medan dette blir skrive, blir Noreg omtalt som landet som flyt over av pengar i Holmgang på TV2. Skattane bør senkast, høyrer vi, samstundes som krav om auka offentleg innsats innan skule, helse og andre område er stadig sterkare. På statsbudsjettseminaret til NHH og SNF 8. oktober, der professorane Guttorm Schjelderup og Øystein Thøgersen inviterer finanseliten til ei fagleg vurdering av statsbudsjettet kvart år, var tonen meir bekymra. 36 Det store rollebyttet Christine B. Meyer. Byråd for finans, konkurranse og omstilling i Bergen. 40 Hektisk liv i London city Jeg tror egentlig ikke dette er noe for sarte sjeler, sier Ronny Karlsen. Han jobber i Perella Weinberg Partners. 47 Hva skjer 48 Medieklipp 48 Notiser 51 Nytt om navn 53 Disputaser 55 Fakta om NHH NHH Bulletin Redaksjonen tar i mot tips om saker, og debattinnlegg. Send epost til NHH Bulletins adresseliste har på grunn av tekniske problemer ikke blitt oppdatert til dette nummeret. Alle adresseendringer er registrert. Thøgersen og Harald Magnus Andreassen frå First Securities forklarte at dei finansielt sterke åra Noreg opplever no ikkje vil halde fram. Dei offentlege utgiftene til pensjonar og trygd stig alarmerande, og vil raskt bli større enn inntektene, sjølv utan høgare kvalitet i eldreomsorga. Ikkje noko land vi likar å samanlikne oss med står overfor ei slik endring. Vi må få kontroll over utgiftene eller sjå i auga ei formidabel auke i skattenivået om det skal gå opp. Spørsmålet er om vi gjer noko no medan vi har styringsfart eller om vi venter til vi ikkje har noko val. Då kan vi bli tvungne til å bli hjartelause, som forskingssjef Svenn-Åge Dahl ved SNF åtvarar om i dette nummeret. Viktig for ei god framtid er å få dei gode talenta fram der dei gjer best nytte. Dette er eit sentralt tema for AFF, for NHH og for talentspeidarar i til dømes norsk diplomati eller for rekruttering av jagarflygarar. Andre har mot til å satse for seg sjølv med eigne produkt. Det illustrerer professor Øivind Anti Nilsen si påminning om at oljeressursane er ikkje så store, arbeidsstyrken er den største ressursen vi har. Vi treng nytt innhald til det gamle slagordet: Heile folket i arbeid. Asle Haukaas, ansvarleg redaktør

4 Uførekrise må løses innen få år Tekst: Sigrid Folkestad Foto: Helge Skodvin Mer enn mennesker i Norge er uføretrygdet. Antallet uføretrygdede fortsetter å vokse til tross for et meget godt arbeidsmarked. Dette koster. Utgiftene til uføretrygd, sykepenger og attføring ligger rundt 75 milliarder kroner i året. Hvis ikke politikerne tar fatt i dette innen få år, kan vi vente oss kutt i velferdsordninger eller annen offentlig aktivitet. Alternativt høyere skatter, sier professor Øystein Thøgersen. 4 NHH Bulletin nr

5 Uføreepidemi Professor Øystein Thøgersen ved NHH ser at det er politisk krevende å sette i gang reformer i ordningen for uførepensjon, men at det må gjøres innen få år. Både sykefraværet og andelen uføre er høyere i Norge enn i de fleste andre OECD-land. I dag er nærmere en halv million mennesker på uføretrygd, attføring, rehabilitering eller avtalefestet pensjon. Går ikke i hop Veksten i antall personer på helserelaterte ytelser har fått en nærmest epidemisk utvikling, og det koster dyrt. Utgiftene til uføretrygd, sykepenger og attføring ligger nå rundt 75 milliarder kroner i året. I dag er hver femte person i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Arbeids- og velferdsetaten har beregnet at den demografiske utviklingen, med konstante uførerater, vil kunne bidra til en gjennomsnittlig økning i antallet uførepensjonister på i underkant av hvert år fram til 2010 (St.meld. nr Arbeid, velferd og inkludering). Dette går ikke i hop. Noe må gi etter. Et valg mellom kutt i velferd og offentlig aktivitet eller økte skatter vil tvinge seg frem. Ingen av disse alternativene er nr NHH Bulletin 5

6 Den sosiale normen for yrkesaktivitet har nok endret seg og står i fare for å forvitre, sier Aarbu. Karl Ove Aarbu mener at den sosiale normen for yrkesaktivitet har endret seg og står i fare for å forvitre. populære, sier professor Øystein Thøgersen. Dagens politikere er klar over hvor gunstige norske konjunkturer og statsfinanser er akkurat nå. Paradoksalt nok kan dette gjøre det vanskelig å få gjennomslag for nødvendige reformer i trygde- og pensjonssystemet. De makroøkonomiske utfordringene knyttet til stadig færre yrkesaktive i forhold til antall trygdede og pensjonister er velkjente, men stor statsfinansiell rikdom ser ut til å hindre politisk handlekraft, sier Thøgersen nøkternt. Professoren mener at en utsettelse av reformene vil ha en snøballeffekt i form av at fremtidige reformer vil måtte bli desto beskere. Ingen ønsker mindre velferd, tvert imot. I dag stilles det stadig høyere krav til tilbudene innen helse, omsorg, skole og så videre. Dette gjør det enda viktigere å stimulere arbeidstilbudet. Det er krevende, men forhåpentligvis mulig å gjøre noe med afp-ordningen. Enda mer politiske krevende er det å initiere reformer i ordningen for uførepensjon, mener Thøgersen. Thøgersen har tidligere gått hardt ut mot dagens afp-ordning. Han har måttet tåle kraftig kritikk etter å ha hevdet at ordningen i stor grad gir en subsidiert tidligpensjonering av friske folk. Norge: 10 prosent uføre Karl Ove Aarbu er doktorgradsstipendiat ved NHH. Han peker på et tydelig faktum. I 1976 var 6 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder uføre. I dag er 10 prosent av den arbeidsføre befolkning på uføretrygd. Nyere forskning viser at omstillingsprosesser kan ha betydning. Eksempelvis viser en norsk studie at omstillinger innenfor offentlig helsevesen førte til høyere sykefravær og mer uførhet. Det er naturlig å anta at omstillinger i arbeidslivet kan føre til usikkerhet og fremmedgjøring blant dem som berøres. Dette kan bidra til utstøting fra arbeidslivet, og uføreordningen er således en naturlig vei ut. Denne forskningen gjør det også tydelig hvor viktig det er å skape omstillingsprosesser som ivaretar den enkelte arbeidstaker på en god måte. En utfordring både det offentlige og det private næringslivet må jobbe med fremover, sier Aarbu. I flere internasjonale undersøkelser om befolkningens oppfatning av velstand og velferd forteller nordmenn at de er godt fornøyde, og i ulike kåringer fremstår Norge som et av de beste landene å bo i. Vi lever lenger, og når vi jobber, så jobber vi kortere dager enn i de fleste andre OECD- land, forteller Thøgersen. Alt dette fremstår som et paradoks når man ser utviklingen i uføretrygding og sykefravær, sier han. Kanskje kan et tøffere arbeidsliv med omstillinger være utslagsgivende for en del, men jeg tror også at tålegrensen for å se seg selv som kandidat for å gå over på uføretrygd har sunket, sier Thøgersen. Den sosiale normen for yrkesaktivitet har nok endret seg og står i fare for å forvitre, sier Aarbu. Men vi snakker nok her om store forskjeller mellom ulike segmenter av befolkningen, sier Thøgersen. Unge, lavt utdannede øker Sammenhengen mellom uførhet og utdannelse er tydelig. For personer som kun har obligatorisk grunnskole, er sannsynligheten for å bli 6 NHH Bulletin nr

7 Uføreepidemi uførepensjonist mye høyere enn for dem som har høyskole- eller universitetsutdanning. Andelen uføretrygdede er høyest blant frisører, servitører, hjelpepleiere og personer med utdanning innenfor hotell- og reiselivsfag. Oversikt fra Arbeids- og viser til nedgangen i antall industriarbeidsplasser som et eksempel. Aarbu peker på at norsk lovgivning ikke gir tydelige grenser for hva som er medisinsk uførhet. Dermed blir det i for stor grad overlatt til den enkelte lege å sykdom, skade eller lyte som er påvist medisinsk. Dette er et problem. Mange har subjektive helseplager, selvopplevde plager, uten at denne gjenspeiles i konkrete medisinske diagnoser, sier Dette går ikke i hop. Noe må gi etter. Et valg mellom kutt i velferd og offentlig aktivitet eller økte skatter vil tvinge seg frem. velferdsdirektoratet viser dessuten at innvandrere fra Nord-Afrika og Midtøsten har en relativt høy uføresannsynlighet. Trygdehistorien starter med sykepenger, arbeidsledighet eller sosialhjelp. Uføretrygdingen av unge mennesker har vært sterkt økende, og mange i denne gruppen vil aldri komme i fast arbeid. Studier viser at dette bare i begrenset grad skyldes objektive helsefaktorer. Spesielt i lavinntektsgruppene er nok de økonomiske insentivene slik at den økonomiske gevinsten ved å komme seg tilbake i jobb er for liten. Dessuten er flere typer jobber som tiltrakk seg dette segmentet, falt bort, sier Thøgersen og avgjøre hvorvidt pasienten er kvalifisert for uføretrygd. Hvis du ser på uførestatistikken, så viser den at 6 av 10 personer på uføretrygd har diffuse lidelser, slik som muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser, sier forskeren. Han viser til forskning foretatt ved Folkehelseinstituttet i Her kommer det frem at mange av dem som blir innvilget uføretrygd, blir det fordi de selv opplever å ha dårlig helse, til tross for at loven krever at man må ha en anerkjent sykdom eller skade for å få uføretrygd. Den nedsatte funksjonsevnen skyldes altså i liten grad Aarbu. Og jeg tror også at legenes rolle er viktig. Der er det en stor jobb å gjøre, sier Thøgersen. Avslutningsvis presiserer både Thøgersen og Aarbu at de slutter seg til den allmenne oppfatningen om behovet for et godt og velfungerende trygdesystem. Vi kan dessverre ha kommet i skade for å overekspandere ordningene slik at resultatet har blitt overutnyttelse av velferdsstaten, sier de. Fakta fra NAV: Ved utgangen av september 2007 mottok totalt nordmenn uføreytelser. Dette utgjør en økning på 1,7 prosent fra september 2006 til september Fra 30. september 2006 til 30. september 2007 økte antallet som mottok uføreytelser med nærmere Hedmark og Nordland er de fylkene som har flest uføremottakere i forhold til folketallet. Det siste året har det vært en økning på 6,7 prosent (631 personer) i uføremottakere i aldersgruppen år. Professor Øystein Thøgersen ved Institutt for samfunnsøkonomi. Hans spesialområder er blant annet rente- og pengepolitikk, finanspolitikk, pensjonssystemer og folketrygd og internasjonal makroøkonomi. Thøgersen er styremedlem i Norges Bank. Karl Ove Aarbu er doktorgradsstipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi. Han har jobbet i Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet og har for tiden studiepermisjon fra TrygVesta. Illustrasjon: Willy Skramstad nr NHH Bulletin 7

8 Det må alltid lønne seg å jobbe Professor Øivind Anti Nilsen synest pensjons- og trygdeordningane er blitt altfor gode. Han meiner norske politikarar må leggje veljarjakt til side og våge å ta tak i problemet. Tekst: Maria Melfald Tveten Etter pensjonsreformene er den effektive skatten under AFP-ordninga blitt så stor at du tener veldig lite på å jobbe ekstra. Vi økonomar ser dette som eit effektivitetstap. Slike feil i pensjons- og trygdeordningane må berre lukast bort, hevdar Øivind Anti Nilsen, professor i samfunnsøkonomi ved NHH. AFP-ordninga, eller avtalefesta pensjon, er ei frivillig tidlegpensjonering for dei som arbeider på område der tariffavtalane omfattar denne ordninga. Ho gjeld for personar som har fylt 62 år. Ved utgangen av september i år fekk personar AFP, ein auke på 7,7 prosent frå Inga politisk vinnarsak Pensjons- og trygdeordningar er ei betent sak i det politiske miljøet. Kvart år når statsbudsjettet blir framlagt, blir politikarane kritiserte for å vere handlingslamma. Å stramme inn trygdeordningane er ikkje ei vinnarsak å sanke stemmer med, slår Nilsen fast. Han viser til sjukelønnssaka i fjor haust, der statsminister Jens Stoltenberg blei fillerista og tvinga til retrett av LO-leiar Gerd-Liv Valla. I tillegg til den politisk usemja gjer fokuseringa på oljeformuen at det er ekstra vanskeleg å nå gjennom med bodskapen om innstramming. Oljeressursane er ikkje så store, arbeidsstyrken er den viktigaste ressursen vi har, seier Nilsen. Verdien av arbeidskrafta utgjer nesten 90 prosent av Noregs nasjonalformue. Medisinsk sett er ikkje nordmenn dei siste tiåra blitt sjukare, likevel aukar talet på langtidssjukemelde og uføre jamt og trutt. Nilsen legg mykje av skylda på endra haldningar. Når vi lagar nye trygdeordningar, er vi samde om at dei skal gjelde dei som treng det mest. Når slike ordningar har eksistert i år, er ikkje haldningane lenger dei same, seier han. Nilsen meiner det er blitt meir legitimt å vere sjuk, å bli ufør og å gå ut i tidlegpensjon enn det var før. Smitteeffekten er òg stor, folk er meir tilbøyelege til å bli tidlegpensjonerte når andre i miljøet deira blir det. Legar som portvakter Nilsen poengterer at hovudårsaka til sjukefråvær er at folk er sjuke, men at det i marginaltilfelle dreier seg om skulk. Når det gjeld å redusere skulk, meiner han legane har ei viktig rolle som portvakter. Etter at reglane for sjukmelding blei endra i 2004, grip fastlegane raskare til friskmelding og sjeldnare til sjukmelding enn før. I Sverige har dei karensdagar. Der får du ikkje full kompensasjon frå første dag du er sjukmeld. Som økonom vil ein seie at det er rett å la arbeidstakaren betale noko av den første dagen. Men då får ein igjen til svar at det er dei svakaste som blir ramma, seier han. Baksida av velferdsstaten Mantraet om at alle har like moglegheiter i velferdsstaten, kan vere tungt å svelgje for dei som likevel fell utanfor. Før kunne ein skylde på samfunnet om ein ikkje hadde fått sjansen til utdanning og med det 8 NHH Bulletin nr

9 Uføreepidemi Å stramme inn trygdeordningane er ikkje noka vinnarsak å sanke stemmer med. Øivind Anti Nilsen er professor ved Insitutt for samfunnsøkonomi: Lønningane i Noreg er etter måten høge. Du må vere veldig produktiv for å forsvare ei så høg lønn inngangsbillett til arbeidsmarknaden og høve til sosial mobilitet. Men i dag får alle tilbod om gratis skulegang og lånefinansiert utdanning. Om du ikkje lykkast i arbeidslivet i dag, er det ikkje så lett å skylde på samfunnet. Det å ikkje lykkast blir meir stigmatiserande når det i større grad enn før må tilskrivast skort på eigne evner, forklarer Nilsen. Samtidig gjer det høge lønnsnivået i Noreg at det er vanskelegare for mindre produktive personar å få arbeid. Lønningane i Noreg er etter måten høge. Du må vere veldig produktiv for å forsvare ei så høg lønn. Dei som ikkje er så høgproduktive, får derfor ikkje så lett jobb, seier Nilsen. Han peiker på ei årsak til at ein så stor del av arbeidsstyrken er blitt kategorisert som ufør: Det er blitt meir legitimt å vere sjuk eller ufør enn å bli stempla som uproduktiv eller mindre dugeleg. Dette må vi berre innsjå, det er baksida av medaljen ulempa ved rause velferdsordningar. Ei anna ulempe er at sjukefråværet følgjer konjunkturane; det blir lettare å skulke i gode tider når jobben er trygg. Forsking som Nilsen og professorane Jan Erik Askildsen og Espen Bratberg ved Universitetet i Bergen har gjort, viser at sjukefråværet svingar mest for dei som står i arbeidsstyrken heile tida. Som ein kan vente, er folk er tryggare på jobben i oppgangstider. Då er det vanskeleg for arbeidsgivaren å finne ein erstattar, og derfor skal det meir til for å miste jobben, forklarer Nilsen. Han tek samtidig funna som ein klar indikasjon på at det ikkje er dei sist tilsette arbeidarane, rekrutterte frå ei befolkningsgruppe som kan vere meir tilbøyeleg til å bli sjuk, som utnyttar systemet i oppgangstider. Større klasseskilje? Det finst alltid klasseskilje. Men om vi ser på store talmateriale frå Statistisk sentralbyrå og skatteregisteret, er ikkje klasseskilja blitt større i Noreg dei siste åra, hevdar Nilsen. Samtidig framhevar han at den intergenerasjonelle inntektsmobiliteten i Noreg og Skandinavia generelt har auka dei siste tiåra, særleg for kvinner. Intergenerasjonell inntektsmobilitet handlar om kvar du hamnar i lønnsfordelinga jamført med foreldra dine. Vi ser at den intergenerasjonelle inntektsmobiliteten er relativt låg i England og USA, mens han er relativt høg i Noreg. Lønnsnivået til foreldra dine har ikkje så mykje å seie for ditt eige, seier Nilsen til slutt. Øivind Anti Nilsen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH. Hans spesialområder er mellom anna arbeidsmarknadsøkonomi, investeringar og makroøkonomi. Aktuell artikkel: Trends in Intergenerational Mobility Across Offspring's Earnings Distribution in Norway. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, Vol. 46, (with E. Bratberg and K. Vaage). nr NHH Bulletin 9

10 Sannsynligvis effektivt, men hjerterått Tekst: Sigrid Folkestad Prognosen for 2050 viser at vi da kan forvente å ha personer på uførepensjon. SNF-forsker Svenn-Åge Dahl mener dette er en moderat prognose. Kanskje vil vi ha langt flere. Kostnadene for enkeltindivider og samfunn blir enorme. Men det er hjerterått å kutte i pensjonene til de uføre, sier han. Forskningssjef ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Svenn-Åge Dahl, har fulgt utviklingen de siste tre tiårene og sett nærmere på hvordan loven om uførhet har endret seg fra Ulykker og diffuse lidelser Utgangspunktet for uførepensjonen var loven om ulykkesforsikring for fabrikkarbeidere av I 1936 fikk vi en lov som også gjaldt blinde og vanføre og personer med alvorlige funksjonshemminger. I 1960 ble denne loven videreført og utvidet til også å gjelde mindre alvorlige fysiske sykdommer og alvorlige mentale lidelser. Ved innføringen av folketrygden i 1967 ble lettere mentale lidelser også omfattet av regelverket for uførhet. Etter denne tid har sykdomsbegrepet stadig blitt tøyd til å omfatte nye tilstander. En må huske på at den medisinske vitenskapen ikke har noen eksakt definisjon av sykdom. Det medisinske sykdomsbegrepet må derfor beskrives gjennom den til enhver tid gjeldende medisinske praksis. Det følger av dette at det begrepsmessige innholdet stadig endres. Poenget er at vi får en utvidelse av hva som skal til for å få ytelse. Vi har gått fra alvorlige, objektiver skader til også å inkludere psykiske og diffuse lidelser, - Uføredebatten er en never-ending story, sier Svenn-Åge Dahl. 10 NHH Bulletin nr

11 Uføreepidemi sier Dahl. I dag er to av tre uføre innenfor de to diagnosegruppene «psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser» og «sykdommer i muskel skjelettsystem og bindevev». Sammen med utvidelsen av hva som kvalifiserer for å bli uførepensjonist, har antall uføre eksplodert. I 1967 hadde Norge uføre. I år ligger tallet på uføre, det vil si at 11 prosent av befolkningen i alderen år er uføretrygdet. Dette er en utrolig økning. Og se på prognosen for Da kan vi vente oss å ha personer på uføretrygd. Alle tidligere prognoser har undervurdert veksten sterkt, og ser vi på tidligere prognoser, for eksempel fra tidlig på 1980-tallet, så mente en på den tiden at det ville være uføretrygdede i Altså bare halvparten av det vi regner for sannsynlig i dag. Dette gir jo grunn til å reise spørsmål ved om også dagens prognoser er for forsiktige, sier Dahl. Politiske problem vokser i takt På 70-tallet var man opptatt av at det kunne være et underforbruk av uførepensjon, og man var bekymret for at mange som hadde rett til pensjon, ikke søkte på grunn av stigmaet det medførte å være trygdet. Men pipen fikk snart en annen lyd etter som antall utredningen etter den andre dukker opp, og bekymringen er den samme. Hvorfor ser vi den voldsomme økningen i antall uføre, og hvilke tiltak skal en sette inn, spør en seg. Det er en never-ending story. Dahl mener at stigmaet ved å være uførepensjonist er forsvunnet i deler av befolkningen. I dag er det blitt alminneliggjort, og i enkelte tilfeller ser vi også en smitteeffekt, slik førsteamanuensis Mari Rege ved Universitetet i Stavanger har funnet i sine studier. Den dramatiske økningen i antall uføre i Norge er blitt en kjempeutfordring, og etter hvert som gruppen vokser, så øker det politiske problemet. 51 milliarder kroner går til dette formålet over statsbudsjettet i år, og det er lett å finne gode alternative anvendelser for disse pengene innen for eksempel utdanning og eldreomsorg. SNF-forskeren mener omleggingen til NAV og prinsippet om å følge arbeidsledige og sykmeldte mye tettere kan bli effektiv. Å sette inn tiltak tidlig vil bidra til å fange opp personer slik at de kan komme raskere tilbake til arbeidslivet. Arbeidsgiverne har også betydelige utfordringer her ved å i større grad samme problemene, og der arbeidsgiverne nå må betale sykelønnen til de ansatte i to år. Bør en redusere utbetalingene til uføre? Det er effektivt, men det ville slått hardt ut for enkelte. Effektivt, men hjerterått, fordi det i all hovedsak vil ramme personer som i utgangspunktet har lave inntekter, avslutter forskeren. Svenn-Åge Dahl er forskningssjef ved Senter for strategi og ledelse ved Samfunns- og næringslivsforskning, NHH. Han har en gjennomført en rekke forskningsprosjekter innen trygd, arbeidsmarked og sykefravær. Effektivt, men hjerterått fordi det i all hovedsak vil ramme personer som i utgangspunktet har lave inntekter. trygdemottakere økte kraftig. Allerede tidlig på 1980-tallet begynte diskusjonen om den voksende gruppen uføre i det norske samfunnet. Det har vært en strøm av offentlige utredninger og stortingsmeldinger i løpet av de tre siste tiårene som drøfter problemene om igjen og om igjen. Den ene tilrettelegge arbeidsoppgaver og arbeidstid for arbeidstakere med helseproblemer. De kan ikke lenger fortsette å skyve ansvaret over på det offentlige de må i mye større grad ta ansvar selv. Hvis ikke kan de risikere at det blir slik som i Nederland, der man har hatt de nr NHH Bulletin 11

12 Uføreepidemi Helsehierarkiet De rike og velutdannede har systematisk færre helseplager enn mennesker i lavere sjikt, samtidig som de har større tilgang på spesialistleger. Tekst: Maria Melfald Tveten Til tross for et velutbygd helsesystem i Norge varierer tilgangen på viktige spesialisttjenester med folks sosiale status. Særlig i det private spesialistmarkedet i byene ser vi en tendens til opphopning av høystatuspasienter, forteller Jon Ivar Elstad, forsker ved NOVA og professor II i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Kjøper seg helsegevinster Pasienter med lavere utdanningsnivå blir sjeldnere henvist til spesialist. En av årsakene til dette er, ifølge Elstad, at høyt utdannende pasienter er bedre informert om hvordan velferdssystemet fungerer, og hvordan det er mulig å yte press for å oppnå knappe goder, her henvisning til spesialist. Det er sammenheng mellom sosioøkonomisk klasse og helsetilstand, og Elstad mener svak helse kan være en hindring for sosial mobilitet. Det er viktig å være klar over hvordan helsetilstand er involvert i de sosiale prosessene. Blir man uføretrygdet raser man raskt i både det sosialt og økonomisk. Helseproblemer kan samtidig gjøre at man ikke får opprykk, eller ikke vil søke opprykk, påpeker han. Arbeidsmiljøbelastningen er større i lavstatusyrker enn i høystatusyrker. I en pyntelig kontorjobb er musesyke det nærmeste du kommer skaderisiko I tråd med omfanget av helseplager er det de lavt utdannende som utgjør størst del av de uføretrygdede. Elstad trekker frem helsemessig belastning i arbeidsmiljøet som en viktig faktor. Arbeidsmiljøbelastningen er større i lavstatusyrker enn i høystatusyrker. I en pyntelig kontorjobb er musesyke det nærmeste du kommer skaderisiko, mens mennesker i lavstatusyrker oftere har fysisk tøffe og risikoutsatte jobber, sier Elstad. Autonomi avgjørende Flere undersøkelser viser at autonomi i arbeidshverdagen bedrer arbeidsforhold og reduserer usunt stress. I SSBs Levekårsundersøkelse fra 2006 fremkommer det at nærmere 40 prosent av de sysselsatte har mulighet til å velge tidspunkt og tempo for arbeidsoppgavene sine. En slik form for kontroll gjør det også lettere å kamuflere sykefravær, for eksempel ved å ha mulighet til å jobbe hjemmefra. Det er mye halvfravær i høystatusyrker. En slik kamuflering er ikke mulig i lavstatusjobber der man må være fysisk tilstede hele tiden, fastslår Elstad. Enkelte hevder at vi i dag har en slappere holdning til det å gå på jobb hver dag, også når man føler seg litt klein. De kulturelle normene for hva man regner som ubehag har endret seg. Det ser vi mange tegn til i samfunnet. Det kan godt tenkes at den standhaftige arbeidsetikken er på vikende front i tråd med at velferdsstandarden har økt. Alle typer krav har økt, det være seg til inntekt, arbeidstid, ferier, mat og klær. Det er mulig at også kravet om å gå fri for smerte har økt. Slike endrede standarder er imidlertid ikke individuelle påfunn, men normer som gradvis har blitt endret av pasientene selv, leger og trygdeverk, avslutter Elstad. 12 NHH Bulletin nr

13 Leserinnlegg Fairtrade-kommunen Sauda I artikkelen «Du trodde penger var alt» i årets første nummer av NHH Bulletin uttalte professor Knut Johannesen Ims blant annet at «innenfor dypøkologi tenker mennesker globalt og handler lokalt ved å ta større personlig ansvar for å få verden inn i et mer bærekraftig spor». I artikkelen ble det også vist til at NHH-studentene i mange år har drukket rettferdig kaffe. «Men det nytter ikke bare med bevisste studenter. Alle konsumenter må ha et tilbud om rettferdige varer og økologisk mat.» I samme NHH Bulletin var det et intervju med doktorgradsstipendiat Anna Milford, som arbeider med en doktorgradsavhandling om kaffekooperativer. Hun hadde nylig vært ti måneder i Chiapas i Mexico for å gjøre feltstudier. Hennes erfaringer er at Fairtrade-systemet er viktig og et gode for kaffebøndene og -arbeiderne. ble Norges første Fairtrade-kommune i august Sauda viste vei for resten av kommunene i Norge og bidro som den første Fairtrade-kommunen til stor oppmerksomhet om Fairtrade-ordningen. Fire kommuner og byer, Lier, Asker, Stavanger og Fredrikstad, har fulgt Saudas eksempel og blitt Fairtrade-kommuner eller -byer, og det er tilsvarende prosesser i gang i nærmere 40 kommuner. Ett konkret eksempel på hva Fairtrade-kommune-konseptet kan føre til, er at salget av Fairtrade-merka kaffe økte med 1000 (ett tusen) prosent i Sauda i løpet av fire måneder høsten Salget har økt langt mer enn det i løpet av det siste året, og det samme har salget av andre Fairtrade-varer som te, juice, ris og bananer. Dette viser hvilket enormt potensial som ligger i Fairtradekommune-konseptet. Nå er vi fem kommuner. Det er 431 kommuner i dette landet. Sauda kan være et godt eksempel på folkelig engasjement, på at mennesker tenker globalt og handler lokalt, slik Ims etterlyser. Og Sauda kan også være et eksempel på hvilken betydning kommunene kan ha framover i arbeid for mobilisere til et større folkelig engasjement for en litt bedre verden og i arbeid for å nå FNs tusenårsmål. Ståle Pedersen, spesialrådgiver i Sauda kommune og leder av styringsgruppa for Fairtrade-kommunen Sauda. Det er nok ulike syn på hva kommunene kan bidra med i arbeidet med de globale utfordringene. Mange ordførere og rådmenn mener fremdeles at de har nok med å følge opp de lokale utfordringene innen eldreomsorg, skole og barnehage, nærings- og befolkningsutvikling i distriktene med mer, og at «utenrikspolitikk» er et ansvar for de sentrale myndighetene. Og det er også gledelig at vi nå har en regjering som bruker store ressurser på blant annet gjeldssletting for fattige land og store vaksinasjonsprogram. Men større oppmerksomhet fra regjeringen vil også kunne føre til økt bevisstgjøring hos folk flest om de globale utfordringene vi står overfor. I den nevnte artikkelen sier Ims: «Vi må ta et personlig ansvar. Mange ser på seg selv som en liten del av det store maskineriet og velger derfor å unngå å ta ansvar, for eksempel det som angår utarming av kloden eller urettferdig handel. Vi bør alle ta et tak for et etisk næringsliv.» Sauda kan være et eksempel på hva kommunene, og et lokalt folkelig engasjement, kan bidra med. Sauda nr NHH Bulletin 13

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

En vei ut av fattigdom

En vei ut av fattigdom NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 1-2 0 0 9 Banebrytende forskning på utdannelse og mikrokreditt: En vei ut av fattigdom Krise i verdensøkonomien 4 Ny sjef i AFF 34 Nr.1 2009 Innhold

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia!

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Det var ein gong ein landshøvding som budde i eit stort og mektig land.

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Profilen: Finn Roar Bruun Tid for å gi seg! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014. tema Sjekk pensjonen din!

Profilen: Finn Roar Bruun Tid for å gi seg! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014. tema Sjekk pensjonen din! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014 tema Sjekk pensjonen din! / 6 gi støtte Bli bøssebærer på TV-aksjonen! / 12 Aktuelt Landets største nydyrkingsprosjekt / 14 Profilen: Finn Roar Bruun

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer nr. 5 - november 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer Roar Lundeby (60) oppdaterte kompetansen sin og er i nytt yrke som lektor i realfagene matematikk og IT på Lambertseter

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 2-2 0 1 2. Klimapolitikkens dilemma. Brennemerket etter ledighet 4 Paranoid. Empirisk.

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 2-2 0 1 2. Klimapolitikkens dilemma. Brennemerket etter ledighet 4 Paranoid. Empirisk. NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 2-2 0 1 2 Klimapolitikkens dilemma Brennemerket etter ledighet 4 Paranoid. Empirisk. Disiplinert 28 Nr. 2 2012 NHH Bulletin Leder Innhold 4 Brennemerket

Detaljer

på skinner med sunn lunsj

på skinner med sunn lunsj 04/08 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON på skinner med sunn lunsj Flytoget har satset på kostråd og sunn mat på jobben. Resultatet har blitt slankere og mer fornøyde medarbeidere

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer