Handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2014-2023"

Transkript

1 Handlingsprogram

2

3 Innhold 1. Forord 4 2. Om Kystverket 2.1. Transportpolitiske mål 2.2. Kystverkets mål og visjon 2.3. BarentsWatch Økonomiske planrammer 9 4. Fagområder og prioriteringer 4.1. Beredskap mot akutt forurensning 4.2. og fiskerihavner 4.3. Lostjenesten 4.4. Sjøtrafikksentraler 4.5. Navigasjons- og meldingssystemer 4.6. Navigasjonsinnretninger 4.7. Eiendoms- og kulturminneforvaltning 4.8. Kystverkets rederi 4.9. Sjøtransport og havner Havnesikkerhet Sikker lasting og lossing av bulkskip Tverretatlig samordning Korridorer, tiltak og prosjekter Korridor 1: Oslo Svinesund/Kornsjø 6.2. Korridor 3: Oslo - Grenland - Kristiansand - Stavanger 6.3. Korridor 4: Stavanger - Bergen - Ålesund - Trondheim 6.4. Korridor 7: Trondheim - Bodø m/armer til Sverige 6.5. Korridor 8: Bodø - Narvik - Tromsø - Kirkenes med arm til Lofoten og armer til grensene mot Sverige, Finland og Russland 6.6. Fiskerihavntiltak Farledstiltak Sjøtrafikksentraler og navigasjons- og meldingssystemer Foto: Frank Vold

4 20 milliarder til spennende oppgaver Handlingsprogrammet er en konkretisering av Kystverkets tiltak i Stortingsmelding nr. 26 ( ) Nasjonal transportplan (NTP). Stortingsmeldingen omhandler infrastruktur for veg, sjø, jernbane og luftfart. Kystverkets handlingsprogram viser hvordan vi vil arbeide for å nå målene i NTP. Jeg vil understreke at selv om et tiltak er oppført i Handlingsprogrammet for tiårsperioden , så er gjennomføringen avhengig av de årlige budsjettene som Stortinget vedtar. I NTP er det satt av nesten 20 milliarder kroner til Kystverkets tiltak. Av dette er omtrent tre milliarder kroner øremerket for å bedre sjøtransportens konkurransekraft. Dette signaliserer at også den nye regjeringen vil ha overføring av gods fra veg til sjø, og en tydeliggjøring av sjøtransportens og havnenes rolle som en viktig del av transportsystemet for gods. Foto: Tony Hall Det er verdt å merke seg at det i løpet av tiårsperioden er en nedgang i midlene til tiltak i fiskerihavnene, mens midlene til farledstiltak øker vesentlig. Et viktig satsingsområde i Handlingsprogrammet er fornying av Kystverkets fartøyer. Kystverket har i løpet av de siste årene satt i drift to nye fartøy, Utvær og Skomvær, og skal anskaffe ytterligere to nye fartøy de kommende fire årene. Den norske maritime overvåkingssatellitten AISSat-1 har gitt oss en bedre informasjon om skipstrafikken i norske havområder. Satellitten har oppfylt forventningene, og det er satt av penger i NTP til å opprettholde denne havovervåkingstjenesten. Et annet kystverksprosjekt som jeg finner spesielt spennende er Stad skipstunnel. Et så stort prosjekt krever gode forberedelser, og det er satt av midler til planlegging fra Ålesund, 20 desember 2013 Kirsti L. Slotsvik kystdirektør 4

5 MS "Trænen" på oppdrag. Foto: Leif Andersen

6 2 Om Kystverket Kystverket er en nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Kystverket arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner. Kystverket forebygger og begrenser skadeeffektene ved akutt forurensning, og medvirker til en bærekraftig utvikling av kystsona. Sjøsikkerhetsavdeling Stab for interne tjenester (IKT/adm./anskaffelse) Kystforvaltningsavdeling KYSTDIREKTØR ASSISTERENDE KYSTDIREKTØR HOVEDKONTORET Utviklingsstab (styring/personal/ kommunikasjon) Beredskapsavdeling (Horten) ÅLESUND Stab for tilsyn, revisjon og kvalitet Senter for beredskap (Horten) Nasjonal beredskap mot akutt forurensning SØRØST ARENDAL VEST HAUGESUND MIDT-NORGE ÅLESUND NORDLAND KABELVÅG TROMS OG FINNMARK HONNINGSVÅG REDERI ÅLESUND Operative oppgaver Operative oppgaver Operative oppgaver Operative oppgaver Operative oppgaver Operative oppgaver Spesialoppgaver: Transportplanlegging, plan og utredning GIS-system Kultur- og eiendomsforvaltning Spesialoppgaver: Lostjenester Trafikksentraltjenester (VTS) Spesialoppgaver: Farled, fyr og merker Farledsutvikling Elektroutvikling Spesialoppgaver: Utbygging av fiskerihavner og farleder Spesialoppgaver: Regnskap og lønn Administrativ IKT Spesialoppgaver: Drift, vedlikehold og nybygg av navigasjoninstallasjoner Forsyningsenheten 6

7 2.1. TRANSPORTPOLITISKE MÅL Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er: «Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling». Det er videre fastsatt fire hovedmål for framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming: Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet. Et transportsystem som er universelt utformet KYSTVERKETS MÅL OG VISJON Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Kystverket har følgende overordnede mål: Hovedmål 1: Bidra til effektiv sjøtransport. Delmål Sikre havne- og sjøtransportinteressene i offentlige planprosesser. Utøve myndighet gjennom regelverksutvikling, saksbehandling og veiledning på en måte som ivaretar sikker og effektiv sjøtransport. Bygge ut og vedlikeholde fiskerihavner og farleder i samsvar med vedtatte planer og budsjetter. Benytte samfunnsøkonomiske analyser i vurderinger av investeringer. Ta vare på, utvikle og formidle kystkulturen. Hovedmål 2: Sikre trygg ferdsel i norske farvann og havområder. forurensning i norske havområder eller på norsk territorium. Delmål Sikre at statlig beredskap og tiltak mot akutt forurensning er tilpasset akseptert risiko for miljøskade. Sikre best mulig kunnskapsgrunnlag for beslutninger om dimensjonering av statlig beredskap mot akutt forurensning basert på beredskapsanalysen fra Sikre effektiv samordning av private, kommunale og statlige beredskapsressurser. Sikre best mulig bruk av hele Kystverkets organisasjon ved håndtering av ulykker. Fra høsten 2013 er Kystverket underlagt Samferdselsdepartementet, nye delmål er under utarbeidelse. Delmål Det skal ikke forekomme kollisjoner eller grunnstøtinger på grunn av svikt i Kystverkets sjøsikkerhetstjenester. Vedlikeholdsetterslepet for fysiske og elektroniske navigasjonshjelpemidler skal reduseres. Operativ tilgjengelighet for innretningene og tjenestene skal være i samsvar med internasjonale retningslinjer. Lostjenesten og sjøtrafikksentralene skal tilby brukervennlige og kostnadseffektive tjenester. Sjøtrafikksentralene skal ha oversikt over risikofartøy og iverksette tiltak ved avvik eller hendelser i norske havområder. Hovedmål 3: Hindre/begrense miljøskade som følge av akutt 7

8 2.3. BARENTSWATCH I 2010 fikk Kystverket i oppdrag å forberede etablering av BarentsWatch, et helhetlig informasjonssystem for de norske hav- og kystområdene. BarentsWatch skal ha ansvaret for å drifte og videreutvikle et informasjonssystem som skal gjøre det mulig å utveksle og tilgjengeliggjøre data og tjenester, samt legge til rette for analyser på tvers av fag og etater. BarentsWatch består av en åpen og en lukket del, og bygger på et nært samarbeid mellom om lag 30 etater og forskningsinstitusjoner. For hele prosjektet er det lagt opp til en trinnvis utviklingsprosess gjennom løpende tjenesteutviklingsprosjekter, basert på iterative utviklingsmetoder med brukerstyrte forslag til nye tjenester. Den åpne delen ble lansert 30. mai 2012 og er en offentlig tilgjengelig informasjonsportal for havområdene, se Portalen skal forenkle tilgang til og sikre utveksling av offentlig informasjon. Ved å samordne kombinasjoner av data, skal BarentsWatch formidle et bedre faktagrunnlag og et mer helhetlig bilde av aktivitet og tilstand i våre havområder. Den lukkede delen skal være et operativt system for relevante myndigheter som skal kunne kombinere informasjon ved å integrere data fra ulike etaters fagsystemer og å distribuere disse seg i mellom. Målet er å bidra til at etater med operativt ansvar til sjøs sikres et felles situasjonsbilde som vil gjøre det lettere å opptre enhetlig og håndtere spesielle situasjoner som forurensing, ulykker med mer. BarentsWatch vil ha nær tilknytning til de ulike etatenes informasjonssystemer og inngår i nasjonal transportplan (NTP). PRIORITERINGER I PERIODEN Det forventes at første planperiode i NTP må betraktes som etableringsår for BarentsWatch. Særlig gjelder dette lukket del, der det både vil bli utviklet teknologi og tjenester og etablert påkrevde løsninger, også hos samarbeidspartnerne. Det vil derfor utarbeides egne satsingsforslag for disse årene. For 2014 vil arbeidet med å komme i gang med operative lukkede tjenester prioriteres, samt at arbeidet med utvikling av et arealverktøy for fremstilling og sammenstilling av kartbaserte data for oppdatering av forvaltningsplanene for sjø og havområder og formidling av disse, intensiveres. PRIORITERTE TJENESTER: Opprettholde og videreutvikle et helhetlig informasjonsog overvåkningssystem med høy kvalitet som har fokus på riktige data og tjenester, delt inn i åpne tjenester uten gradering, lukkede tjenester med gradering og begrensede tjenester med tilgangsstyring. Videreutvikle samarbeidet mellom statlige marine og maritime etater for å avdekke felles og egne dataog tjenestebehov i og mellom etatene. Forbedre det teknologiske systemet for mer effektiv utveksling av data- og tjenester på tvers av fag og etater med funksjonelle grensesnitt av høy kvalitet, og bidra til utvikling av algoritmer som skaper merverdi for brukerne. Delta i og påvirke nasjonale og internasjonale fora og organisasjoner som har betydning for utvikling av informasjons- og overvåkingssystem for kystog havområdene i Norge og i norske interesseområder. UTREDNINGS- OG UTVIKLINGSOPPGAVER: Utvikle nye åpne, lukkede og begrensede tjenester. Bidra til internasjonale utvikling av systemer og standarder for utveksling av data mellom systemer og land. PRIORITERINGER I PERIODEN For NTP settes det av 19 millioner kroner per år til drift av BarentsWatch. Videre settes det av i gjennomsnitt 45 millioner kroner til investeringer per år fordelt på teknologisk infrastruktur og utvikling av tjenester. Budsjettet legger til grunn at driftskostnadene omfatter personalkost internt i BarentsWatch driftsorganisasjon, drift- og forvaltningskostnader knyttet til teknologi, husleie, kommunikasjonskostnader og øvrige driftskostnader. Budsjettets investeringskostnader er knyttet til videre utvikling av tjenester og teknologi. Kostnader knyttet til drift av nye tjenester forutsettes blir dekket over de samarbeidende etaters budsjetter. 8

9 3 Økonomiske planrammer Den samlede rammen for Kystverket i planperioden er millioner kroner. For første del av planperioden betyr dette en gjennomsnittlig økonomisk ramme på millioner kroner per år. For andre delen av planperioden er den gjennomsnittlige rammen på millioner kroner per år. Det er gjennomsnittstallene for hver delperiode som legges til grunn for Handlingsprogrammet. TABELL 1 Gjennomsnittlig statlig ramme per år for Kystverket i planperioden Millioner 2013-kroner SALDERT BUDSJETT 2013 NTP NTP NTP Navigasjonsinfrastruktur VTS Transportplanlegging, administrasjon og kystforvaltning Virkemidler for godsoverføring Fiskerihavner og tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg Fartøy SUM Brukerfinansierte tjenester (lostjenesten og fire trafikksentraler i Sør-Norge) og beredskap mot akutt forurensing, omfattes ikke av denne planrammen. I 2013 ble det budsjettert med avgiftsinntekter på 763 millioner kroner. Av dette utgjør drift og investering i lostjenesten 689 millioner kroner og i de fire trafikksentralene i Sør-Norge 74 millioner kroner. 9

10 10 Vraket etter den russiske krysseren "Murmansk" blir fjernet. Foto: Webkamera

11 4 Fagområder og prioriteringer Systemet av farleder, havner og havneterminaler spiller en viktig rolle i det norske transportsystemet, og nyttes både til innenriks og utenriks godstransport samt passasjerbefordring. Mye av næringslivet og bosettingen langs kysten er avhengig av sjøtransporten. Sjøtransporten har sin særlige styrke i transport av store godsmengder over lange avstander BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING Beredskap mot akutt forurensning omfatter de aktiviteter som gjennomføres for å samordne den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning, redusere sannsynlighet for akutt forurensning, redusere konsekvensene av akutt forurensning og føre tilsyn når andre enn staten aksjonerer. Det er det ytre miljø som gis prioritet i dette arbeidet. I tillegg håndteres akutt forurensning fra skipsvrak. Virksomhetsområdet er delt i områdene: Forvaltning og tilsyn Forebyggende (sannsynlighetsreduserende) beredskap Skadebegrensende (konsekvensreduserende) beredskap FORVALTNING OG TILSYN MED HENSYN TIL AKUTT FORURENSNING Kystverket har som etat på direktoratsnivå en forvaltningsmyndighet som er landsdekkende med hensyn til akutt forurensning. Dette medfører at Kystverket har hjemmel til å gi pålegg ved akutt forurensning og det tilligger Kystverket å føre tilsyn ved hendelser med akutt forurensning. Kystverket har også et landsdekkende ansvar for å samordne privat, kommunal og statlig beredskap mot akutt forurensning. FOREBYGGENDE BEREDSKAP Det viktigste i beredskapsarbeid er å gjennomføre tiltak som virker forebyggende slik at akutt forurensning ikke oppstår. Kystverket har derfor tilgang til ressurser for effektiv overvåkning og slepeberedskap langs kysten. Kystverket jobber videre for at forurensning fra skipsvrak ikke utgjør en miljørisiko. Kystverket deltar i internasjonalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning. SKADEBEGRENSENDE TILTAK Dersom det skulle oppstå akutt forurensning er det avgjørende for det ytre miljø at det aktiveres en organisasjon med kapasitet og kompetanse som kan redusere omfanget av skadene og sette miljøet i stand til selvrensing. Kystverket kan selv lede og gjennomføre aksjoner på vegne av den ansvarlige forurenser når denne ikke aksjonerer selv. Kystverket har derfor en tilgjengelig aksjonsorganisasjon som kan iverksette skadebegrensende tiltak ved egne ressurser eller ved å trekke på nasjonale og internasjonale ressurser. Kostnadene ved aksjoneringen skal i tråd med forurensningsloven refunderes av den ansvarlige forurenser. Vraket etter det russiske lasteskipet "Petrozavodsk" ved fuglefjellene på Bjørnøya. Foto: Sysselmannen på Svalbard 11

12 4.2. FARLEDER OG FISKERIHAVNER FARLEDSSYSTEMET Kystverket har ansvar for et statlig farledsystem bestående av hovedleder og bileder langs kysten. Gjennom havne- og farvannsloven med tilhørende farledsforskrift har kommunene et utvidet ansvar for øvrige leder i kommunens sjøareal. Kystverket arbeider med en kontinuerlig tilpasning av farledsystemet, der både farledens fremkommelighet i dybde og bredde blir vedlikeholdt og utvidet ved behov. Et omfattende navigasjonssystem blir vedlikeholdt i både hovedleder og bileder, i tillegg til lokale leder. Ledsystemet er koblet opp mot landkorridorer og utenlands transportkorridorer, der hovedledsystemet følger stamnettssystemet på sjø. Farledene langs kysten og inn til havnene må tilfredsstille både eksisterende og fremtidige kapasitetskrav til skipstrafikk. For hver farledskategori er det ulike krav til dimensjonering, navigasjonshjelpemidler, servicenivå og seilingsbestemmelser for skipstrafikken. Disse veiledende dimensjoneringskriterier danner grunnlag for Kystverkets prosjektering av tiltak, og tilfredsstiller krav til sikker og effektiv transportavvikling. Et økende behov for vedlikehold av offshoreinstallasjoner ved norske verft og forsyningsbaser for pretoleumsvirksomhet medfører andre krav til dimensjonering av farleden enn ved tradisjonell skipstrafikk. Dette gir nye utfordringer med hensyn til planlegging og bygging av farleder. Denne type farledstiltak har høyere kostnader en tradisjonelle farledstiltak. I første planperiode vil etaten ha farledstiltakene innseiling Florø og innseiling Polarbase der rigger er dimensjonerende. Kystverket har utarbeidet et forslag til farledsnormal hvor de ulike dimensjonerings- og kvalitetskravene til farledene er nærmere beskrevet. Dette arbeidet er forankret i havneog farvannsloven. Foto: Kystverket 12

13 FORURENSENDE BUNNSEDIMENTER I forbindelse med Kystverkets utdypningsarbeid blir det i mange områder foretatt miljømudring med fjerning av forurensede masser. Dette bidrar til at miljøtilstanden i disse havnene og farledene har blitt vesentlig forbedret. For flere av de kommende utdypingsprosjektene vil miljøsanering være en vesentlig del av utdypingsarbeidet. Kystverket, miljøvernmyndigheter og kommuner samarbeider om miljøopprydding i havner og fjordområder der det er hensiktsmessig å samordne prosjektgjennomføring. STATUS Samlet bevilgning for farleder, fiskerihavner og tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak i planperioden var på millioner kroner. Dette er en økning på 47 millioner kroner i forhold til planrammen i Handlingsprogrammet Budsjettene har bidratt til å oppfylle investeringsmålene i Handlingsprogrammet. Fra Ren Harstad havn-prosjektet. Foto: Kystverket 13

14 Foto: Kystverket SAMFUNNSØKONOMISKE ANALYSER Det er utarbeidet samfunnsøkonomiske analyser på store og mellomstore tiltak som skal gjennomføres i perioden Tabell 2 gir oversikt over disse tiltakene. TABELL 2 Oversikt over tiltak etter farleder og fiskerihavner FARLEDER Innseiling Tromsø Polarbase Innseiling til Borg (I & II) Indre Oslofjord Nordre innseiling Bergen Innseiling til Bodø FISKERIHAVNER Napp Gjerdsvika Fosnavåg Båtsfjord Sommarøy Vannavalen Alle farledstiltak med unntak av «Innseiling Tromsø» er analysert med FRAM (beregningsmodell for store tiltak). Fiskerihavntiltak og «Innseiling Tromsø» er analysert med KVIRK (forenklet analyseverktøy for mindre tiltak). Samfunnsøkonomiske analyser verdsetter nytte- og kostnadseffekter av tiltakene i kroneverdier så langt det lar seg gjøre. Ikke alle tiltakseffekter lar seg verdsette i kroneverdier, for eksempel effekter på naturmiljø. Slike effekter vurderes kvalitativt. I samfunnsøkonomiske analyser sammenstilles alle typer effekter, og utgjør et samlet beslutningsgrunnlag. Prissatte effekter er uttrykt i nåverdi 2014-kroner (neddiskonterte nytte- og kostnadseffekter). Det er lagt til grunn en analyseperiode på 75 år med avtakende kalkulasjonsrente (4 prosent første 40 år, og 3 prosent fra år). Analysene har tatt hensyn til økonomisk vekst og økt realinntekt i analyseperioden med en vekstrate på 1,4 prosent årlig. Det er tatt hensyn til investeringer av andre aktører dersom slike investeringer utløses og er avhengige av Kystverkets tiltak. På de fleste farledstiltak er det utarbeidet risikoanalyser som ligger til grunn for verdsetting av endret risiko for ulykkeshendelser. Den samfunnsøkonomiske analysen for Borg omfatter både Borg havn Røsvikrenna I og Innseiling Borg del II. De samfunnsøkonomiske analysene er utarbeidet på tiltakenes dimensjonering per november Tabellen under oppsummerer tiltaksporteføljens nytte- og kostnadseffekter. Kystverkets samlede investeringer og vedlikehold av farledstiltak beløper seg til mill. kroner. Kystverkets tiltak utløser få investeringer av andre offentlige og private aktører. Farledstiltakenes samfunnsøkonomiske nytte er verdsatt til mill. kroner, mens samlede kostnader er verdsatt til mill. kroner. De samfunnsøkonomiske kostnadene inneholder et påslag «Skattekostnaden» som uttrykker effektivitetstapet som følge av vridninger i ressursbruk ved skattefinansierte investeringer, og er bestemt av Finansdepartementet. Verdi av redusert risiko for ulykkeshendelser utgjør en betydelig positiv effekt på farledstiltak. Farledstiltak gir positive effekter på rekreasjon/friluftsliv og naturmiljø som følge av redusert risiko for ulykker og mindre negative konsekvenser av oljeutslipp. Utbedring av farleder gir også positive effekter på fjerning av forurensede sedimenter. De ikkeprissatte effekter må ha en årlig nytteverdi på om lag 24 mill. kroner for at farledstiltakene skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Ikke-prissatte effekter skal gis betydelig vekt i samlet vurdering av farledstiltakene. Kystverkets samlede investeringer og vedlikehold til fiskerihavntiltak beløper seg til 414 mill. kroner. Fiskerihavntiltakenes samfunnsøkonomiske nytte er verdsatt til 333 mill. kroner, mens samlede kostnader er verdsatt til 608 mill. kroner. Fiskerihavntiltak er analysert med en enklere metode med flere ikke-prissatte effekter. Fiskerihavntiltakene vil ha en betydelig positiv effekt på redusert ventetid, på redusert risiko for ulykkeshendelser og på overført/nyskapt trafikk. Fiskerihavntiltakene har også en positiv effekt for nærings-aktører i fiskerihavnene. De ikke-prissatte effekter må ha en årlig nytteverdi på om lag 9 mill. kroner for at fiskerihavntiltakene skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Ikke-prissatte effekter må gis betydelig vekt i samlet vurdering av fiskerihavntiltakene. 14

15 TABELL 3 Samfunnsøkonomiske effekter av farleder og fiskerihavner. Nåverdi 2014-kroner. Tall i 1000-kroner PRISSATTE EFFEKTER Investeringskostnad Vedlikeholdskostnader og reinvesteringer Kostnad andre aktører Skattekostnad Sum prissatt kostnad FARLEDER FISKERIHAVNER Verdi av redusert risko Verdi av endrende reisekostnader Verdi av endrende tidskostnader Verdi av økt tilgang nød-/liggekaier Verdi nye næringsarealer Verdi av endrende logistikkostnader for næringsaktører næringsaktører Sum prissatt nytte Netto prissatt nytte IKKE-PRISSATTE EFFEKTER Rekreasjon Naturmiljø Forurensede sedimenter Økt pålitelighet Endret ulykkesrisiko Overført og nyskapt trafikk Mer last per båt/større båter FARLEDER Liten/middels positiv effekt Liten/middels positiv effekt Liten/middels positiv effekt Liten positiv effekt Prissatte effekt Prissatte effekt Prissatte effekt FISKERIHAVNER Liten positiv effekt Liten positiv effekt Liten positiv effekt Ikke vurdert Liten/middels positiv effekt Liten/middels positiv effekt Liten/middels positiv effekt Figur 1. Samfunnsøkonomiske effekter av farledstiltak. Nåverdi 2012 kroner.tall i 1000 kroner Figur 2. Samfunnsøkonomiske effekter av fiskerihavntiltak. Nåverdi 2014 kroner. Tall i 1000 kroner Borg 1 & 2 PRISATTE KOSTNADER PRISATT NYTTE Oslo Nordlig innseiling Bergen Innseiling Bodø Polarbase Innseiling Tromsø 0 Båtsfjord Gjerdsvika Napp Sommarøy Vannavalen Fosnavåg PRISATTE KOSTNADER PRISATT NYTTE Figur 1 og 2 over viser samlede samfunnsøkonomiske virkninger av henholdsvis farledstiltak og fiskerihavntiltak. Figurene viser nytte- og kostnadseffekter som er verdsatt i kroneverdier, og viser således ikke et fullstendig bilde av samfunnsøkonomiske effekter. 15

16 FARLEDER Utbygging av farleder skal bidra til trygge og effektive transportkorridorer. Farledene utgjør en sentral del av transportinfrastrukturen og er en forutsetning for fremme av sjøtransport. Kystverkets investeringer i utdyping av farleder medfører ofte behov for endret merking av farledene. Kostnader til endret farledsoppmerking blir dermed inkludert i tiltakets totale kostnader. PRIORITERINGER FOR UTVIKLING AV FARLEDER Kystverket prioriterer ferdigstilling av igangsatte anlegg før oppstart av nye. Kystverket prioriterer tiltak som bidrar til bedre sikkerhet og framkommelighet. UTREDNINGS- OG UTVIKLINGSOPPGAVER Kystverket vil videreføre og videreutvikle bruken av samfunnsøkonomiske analyser som et viktig grunnlag for prioriteringer av farledstiltak. Kystverket skal implementere farledsnormalen som benyttes ved blant annet prosjektering. Dette vil bidra til å gi trygge farleder med lik standard langs hele kysten. Kystverket skal bidra til å utvikle internasjonale retningslinjer og anbefalingar for maritim infrastruktur. Kystverket skal effektivisere og optimalisere planlegging og utførelse i arbeid med nye farleder. Kystverket prioriterer tiltak som gir størst reduksjon i reisetid og transportkostnader. Kystverket skal ved behov gjennomføre vedlikeholdsmudring av farleder som har oppgrunning/sandvandring. TABELL , beløp i hele kroner KORRIDOR & FYLKE TILTAK BESKRIVELSE Gjenstående forpliktelser etter 2017 Totalkostnad Igangsatte Investeringstiltak: 4 Rogaland 1 Østfold 8 Troms 8 Troms Husøy Melandsflua Borg havn Røsvikrenna Harstadbotn Finnsnesrenna Utdyping/nymerking Utdyping/nymerking Utdyping/nymerking Utdyping/nymerking Investeringstiltak: 4 Sogn og Fjord. 4 Sogn og Fjord. 1 Akershus 4 Møre og Rom. 1 Østfold 7 Nordland 8 Troms 8 Finnmark 4 Hordaland 4 Hordaland 8 IInnseiling Svelgen Innseiling Florø Innseiling Oslo Innseiling Ålesund Innseiling Borg - Del II Innseiling Bodø Innseiling Tromsø Polarbase, Hammerfest Innseiling Bergen, Askøy Nordlig innseiling Bergen Mindre farled/merketiltak Longyearbyen havn Utdyping/nymerking Utdyping/nymerking Utdyping Utdyping Utdyping/nymerking Utdyping Utdyping/nymerking Utdyping Utdyping/nymerking Utdyping/nymerking Kai/havneinfrastruktur Sum investeringstiltak og vedlikehold Tabell 4 viser prioriterte tiltak i farleder i første del av planperioden ( ). Alle tall er i 2013-kroner. For mer utfyllende informasjon om tiltakene, se kapittel 6. Ved inngangen til planperioden er det flere igangsatte investeringstiltak som vil binde opp henholdsvis 73, 42, 26 og 20 prosent av årlig ramme i perioden Kystverket får gjenstående forpliktelser på totalt 643 millioner kroner etter Av dette utgjør økte kostnadsanslag på tiltaksporteføljen 425 millioner kroner sammenlignet med NTP Dette medfører videre en forskyvning av oppstartstidspunktet for flere tiltak frem mot siste del av planperioden. Oppgradering av havneinfrastrukturen på Svalbard er omtalt i NTP som et tiltak i nordområdene. Hovedutfordringene for Longyearbyen er å betjene den sammensatte skipstrafikken innenfor en forholdsvis kort sesong, med eksisterende kapasitetsbegrensninger ved havneanlegget. Longyearbyen lokalstyre arbeider med nye arealplaner, hvor blant annet plan for havneområdet og behov for havnekapasitet er vurdert. På bakgrunn av de helt spesielle forholdene på Svalbard, og som en del av regjeringens nordområdepolitikk, settes det av 200 millioner kroner i statlige midler i planperioden til oppgradering og bygging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen. 16

17 TABELL 5, beløp i hele kroner KORRIDOR & FYLKE TILTAK BESKRIVELSE 1 Østfold 1 Østfold 7 Nordland 8 Troms 8 Finnmark 4 Hordaland 4 Hordaland 8 Igangsatte investeringstiltak Borg havn-røsvikrenna Innseiling Borg - Del II Innseiling Bodø Innseiling Tromsø Polarbase, Hammerfest Innseiling Bergen, Askøy Nordlig innseiling Bergen Mindre farled/merketiltak Utdyping/nymerking Utdyping/nymerking Utdyping/nymerking Utdyping/nymerking Utdyping Utdyping/nymerking Utdyping/nymerking Møre og Romsdal 4 Møre og Romsdal 7 4 Møre og Romsdal 4 Møre og Romsdal 4 Møre og Romsdal 4 8 Nordland 8 Finnmark 3 Telemark 4 Sogn og Fjordane 8 Nordland 4 Sogn og Fjordane 4 Møre og Romsdal 8 Troms 7 Sør-Trøndelag 7 Nordland 7 Nordland 4 Sogn og Fjordane 7 Nordland 7 Nordland 3 Rogaland 7 Nordland 4 Sogn og Fjordane 8 Nordland 3 Vest-Agder 3 Rogaland 8 Nordland 3 3 Telemark 8 Nordland 8 Nordland 4 Sogn og Fjordane 8 4 Sogn og Fjordane Investeringstiltak: Indre Ålesund havn Hjertøysundet, Molde Mindre farled/merketiltak Vaulane, Herøy Ringholmen, Aure Nordling innseiling Ålesund Mindre farled/merketiltak Grøtøyleden, Steigen Leirpollen, Tana Innseiling Grenland Ytre Steinsund, Solund Raftsundet, Vågan/Hadsel Ulvesundet, Vågsøy Djupflua, Giske Tjeldsundet, Harstad Leiskjærsgrunnen, Åfjord Innseiling Rana Stabbsundet, Meløy Innseiling Måløy Innseiling Sandnessjøen Alstahaugfjorden, Alstahaug Innseiling Risavika, Stavanger Åmøy, Rødøy/Meløy Florø øst for Nekkøya Risøyrenna, Andøy Innseiling Farsund Indre Stavanger havn Innseiling Østre Svolvær Mindre farled/merketiltak Innseiling Kragerø Landegode, Bodø Bognes-Lødingen, Lødingen Flåm, Aurland Mindre farled/merketiltak Stad Skipstunnel Utdyping Utdyping Utdyping Utdyping Utdyping Utdyping/nymerking Utdyping/nymerking Utdyping Utdyping/nymerking Utdyping/nymerking Utdyping/nymerking Utdyping Utdyping Utdyping Utdyping/nymerking Utdyping/nymerking Utdyping Utdyping Utdyping/nymerking Utdyping Utdyping Utdyping Utdyping Utdyping Utdyping Utdyping Utdyping Utdyping/nymerking Utdyping/nymerking Utdyping Tunnel/nymerking/utdyping Sum investeringstiltak Tabell 5 viser farledstiltak i andre del av planperioden (). Tiltakene er ikke i prioritert rekkefølge. Alle tall er i 2013-kroner. For mer informasjon om tiltakene, se kapittel 6. Fagadministrasjon inngår i kostnader for det enkelte prosjekt i tabell 4 og 5 og inneholder kostnader til prosjektadministrasjon, planlegging, utredning og undersøkelser. Størrelsen på dette varierer mye fra tiltak til tiltak, men i snitt utgjør dette om lag 15 prosent. 17

NTP Betydning for utbygging av fiskerihavner og farleder. Per Jan Osdal Assisterende kystdirektør

NTP Betydning for utbygging av fiskerihavner og farleder. Per Jan Osdal Assisterende kystdirektør NTP 2014-2023 Betydning for utbygging av fiskerihavner og farleder Per Jan Osdal Assisterende kystdirektør Kystverket Kystverket er en statlig etat under Fiskeri- og kystdepartementet Kystverket er en

Detaljer

Kystverkets Handlingsprogram Kyst- og havnekonferansen 2013 Avdelingssjef Arve Andersen

Kystverkets Handlingsprogram Kyst- og havnekonferansen 2013 Avdelingssjef Arve Andersen Kystverkets Handlingsprogram 2014 2023 Kyst- og havnekonferansen 2013 Avdelingssjef Arve Andersen Evaluering av Kystverkets HP 2010 2019 Kystverkets innspill til NTP 2014 202 Meld. St. 26, (2012-2013)

Detaljer

St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan

St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 Spørsmål 86. Spesifikasjon av prosjekter Hvilke prosjekter innenfor planrammen er ikke enkeltvis spesifisert i hver periode 2010-2013 og 2013-2019?

Detaljer

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN SJØTRANSPORTEN VIKTIG FOR NORGE KYSTVERKETS MÅL Å bidra til effektiv sjøtransport Å sikre trygg ferdsel i norske farvann Å hindre

Detaljer

Presentasjon av Kystverket

Presentasjon av Kystverket Presentasjon av Kystverket - Mål, oppgaver og grunnlag Jan Morten Hansen, regiondirektør Kystverket En nasjonal etat for sjøsikkerhet, kystforvaltning og beredskap mot akutt forurensning. Et rådgivende

Detaljer

Med stø kurs i ukjent. farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar. Seniorrådgiver Olav Uldal

Med stø kurs i ukjent. farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar. Seniorrådgiver Olav Uldal Med stø kurs i ukjent farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar Seniorrådgiver Olav Uldal Oppdrag og rammer Retningslinjer fra Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Organisasjon Kystdirektorat - Ålesund 40 - Beredskapsavd 32 5 distriktskontor: - Arendal 225 - Haugesund

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret,

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning, Sandvika, 29. og 30.10.2013

Detaljer

Kystverkets handlingsprogram 2010 2019

Kystverkets handlingsprogram 2010 2019 Utkast Kystverkets handlingsprogram 2010 2019 1 Kystdirektørens forord Kystverkets handlingsprogram bygger opp om Stortingsmelding nr.16 (2008 2009) Nasjonal transportplan for 2010 2019 (NTP). Det viser

Detaljer

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Fagdirektør Johán H. Williams, Havressurs- og kystavdelingen Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen, 24. og 25. mars 2011 Verdier

Detaljer

Fremtidens utviklingsbehov i fiskerihavnene

Fremtidens utviklingsbehov i fiskerihavnene Fremtidens utviklingsbehov i fiskerihavnene Arve Andersen Sjefingeniør Hasvik 7. mars 2017 Torsvåg fiskerihavn 1920 Fiskekjøperen i 1920 Torsvåg Statlige Fiskerihavn 2017 Hovedrammer Kystverket

Detaljer

Prosjektering av havne- og farledstiltak Troms & Finnmark

Prosjektering av havne- og farledstiltak Troms & Finnmark Prosjektering av havne- og farledstiltak Troms & Finnmark Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg 18.10.2012 Arnt Edmund Ofstad, Senioringeniør Plan- og Kystforvaltning Investeringstiltak i Troms og Finnmark

Detaljer

Samvirke og nordområdene

Samvirke og nordområdene Samvirke og nordområdene Samarbeid om beredskap i nordområdene Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapskonferansen 2017, Bodø 31. mai 2017 Norske havområder porten til Arktis Utfordringer i Nordområdene

Detaljer

Brukerkonferanse 2014 Farled, Fyr og Merker

Brukerkonferanse 2014 Farled, Fyr og Merker Brukerkonferanse 2014 Farled, Fyr og Merker 9.4.2014 Kystverket - rådgivende og utøvende organ for Samferdselsdepartementet (f.o.m. 1.1.2014, tidl. Fiskeri- og Kystdep.), ledet av kystdirektøren. Kystdirektør

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3. Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.2011 Hva skal jeg si noe om.. Kystverkets rolle og mandat Ansvar og oppgaver

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning, Sandvika, 30. og 31.10.2012 Kystverkets

Detaljer

Nytt fra beredskapsavdelingen. Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2.

Nytt fra beredskapsavdelingen. Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. Nytt fra beredskapsavdelingen Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg si noe om? Kystverket Innrapporterte hendelser til Kystverket

Detaljer

Haugesundskonferansen 2003

Haugesundskonferansen 2003 Haugesundskonferansen 2003 Utfordringer innen sjøsikkerhet Fiskeridepartementets arbeid Haugesund, 18. februar 2003 Statsråd Svein Ludvigsen Verdier fra havet - Norges framtid Norge har Europas lengste

Detaljer

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN SJØTRANSPORTEN VIKTIG FOR NORGE KYSTVERKETS VISJON: Å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste 2 KYSTVERKET

Detaljer

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle generelt Opprettholde forsvarlig beredskap mot akutt forurensning Foto:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2 etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Nytt møtetidspunkt: kl. 09:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Kystverkets arbeid med å fremme sjøtransporten og havnenes posisjon som nav i logistikk-kjeden Årsmøte Norsk Havneforening, 6.9.

Kystverkets arbeid med å fremme sjøtransporten og havnenes posisjon som nav i logistikk-kjeden Årsmøte Norsk Havneforening, 6.9. Kystverkets arbeid med å fremme sjøtransporten og havnenes posisjon som nav i logistikk-kjeden Årsmøte Norsk Havneforening, 6.9.2012 Thor Vartdal, Kystverket Sørøst, Avd.sjef, Senter for transportplanlegging,

Detaljer

Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet. NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service

Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet. NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service Bistår sjøtrafikken Kystverket er en nasjonal etat for: Kystforvaltning Sjøsikkerhet Sjøtransport

Detaljer

Integrerte Maritime Tjenester

Integrerte Maritime Tjenester Integrerte Maritime Tjenester efarled Horten 15 februar 2007 Runar Knutsen Hensikten med Kystverket og Sjøkartverket: Gjøre vårt for at dette ikke skal skje!! Kystverket ansvar: - sjømerker - lykter -

Detaljer

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap. Kystverket tar ansvar for sjøveien

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap. Kystverket tar ansvar for sjøveien Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap Kystverket tar ansvar for sjøveien Kystverkets samfunnsoppgave Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.

Detaljer

NAVPLAN og Farledsnormal

NAVPLAN og Farledsnormal NAVPLAN og Farledsnormal Rune Midtkandal NTP 2014-2023 s.23: Regjeringen vil: - Utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør det enklere, raskere og sikrere å reise og frakte gods i framtiden.

Detaljer

Sjøsikkerhetsanalysen beredskap i forhold til behov. Sjøsikkerhetskonferansen, Haugesund 24/9-2014

Sjøsikkerhetsanalysen beredskap i forhold til behov. Sjøsikkerhetskonferansen, Haugesund 24/9-2014 Sjøsikkerhetsanalysen beredskap i forhold til behov Sjøsikkerhetskonferansen, Haugesund 24/9-2014 Sjøsikkerhetsanalysen 2014 Helhetlig analyse som ser de ulike sjøsikkerhetstiltakene i sammenheng Sammenhengen

Detaljer

Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan

Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan Transport- og kommunikasjonskomiteen Oslo, 23.4.2017 Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 2018-2029 Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser. Skal Norge oppfylle forpliktelser

Detaljer

Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak

Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak Rita Svendsbøe, senioringeniør Haugesund, 29.11.2016 MÅL OG ANSVAR Kystverkets mål er knyttet til fremkommelighet, transportsikkerhet og miljø.

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten?

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Haugesundkonferansen 2004 Kystdirektør Øyvind Stene Sjøsikkerhet og beredskap er prioritert høyt Utfordringer Værhard og komplisert kyst Betydelig

Detaljer

Ferjekonferansen 2014 Kystverkets ansvar og arbeid for sikkerhet relatert til ferjedriften

Ferjekonferansen 2014 Kystverkets ansvar og arbeid for sikkerhet relatert til ferjedriften Ferjekonferansen 2014 Kystverkets ansvar og arbeid for sikkerhet relatert til ferjedriften Bjørn Erik Krosness Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor Kystverket regioner med kontorsteder Troms

Detaljer

SAMARBEIDSFORUM FOR SAMFERDSEL MIDTNORGE STJØRDAL APRIL 2011

SAMARBEIDSFORUM FOR SAMFERDSEL MIDTNORGE STJØRDAL APRIL 2011 SAMARBEIDSFORUM FOR SAMFERDSEL MIDTNORGE STJØRDAL APRIL 2011 Informasjon om levering fra Kystverket Midt Norge Børre Tennfjord Avdelingssjef Plan og Kystforvaltningsavdelingen Kystverket Midt Norge Hovedmålet

Detaljer

Åpningshilsen fra Samferdselsdepartementet Kyst- og havnekonferansen 2014

Åpningshilsen fra Samferdselsdepartementet Kyst- og havnekonferansen 2014 Åpningshilsen fra Kyst- og havnekonferansen 2014 Ekspedisjonssjef Alvhild Hedstein Honningsvåg 22. oktober 2014 Fra fisk til samferdsel - transport er nå samlet i ett departement Statsbudsjettet 2015 Miljøbase/Oljevernbase

Detaljer

e-navigasjon i Nasjonal transportplan

e-navigasjon i Nasjonal transportplan e-navigasjon i Nasjonal transportplan e-nav.no 2014, Oslo Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik De siste årene har overvåking og kommunikasjon mellom land og fartøy økt i omfang, og det pågår nå internasjonale

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Uttalelse fra Kystverket - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG Deres ref.: 2013/1143 Vår ref.: 2014/5140-5 Arkiv nr.: 413.2 Saksbehandler: Jan Morten Hansen Dato: 18.02.2016 Uttalelse fra Kystverket

Detaljer

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Naionell konferens oljeskadeskydd, Göteborg, 2. desember 2015 Kystverket Kystverkets ansvarsområder

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bakgrunn Samferdselsdepartementet, med Kystverket som underliggende etat, har ansvar for forebyggende sjøsikkerhet i norske farvann og statens beredskap mot akutt

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Rev. A SENTER FOR UTBYGGING

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Rev. A SENTER FOR UTBYGGING TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Rev. A SENTER FOR UTBYGGING Innhold 1. Bevilgede midler til UTB-nettverket post 30, 34 og 60 pr 30. 08.16... 1 2. Rapport ift budsjett på... 2 3. Sammenligning mellom årsplan

Detaljer

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Agenda 1. KS Bedrift Havn 2. Dagens havnestruktur Historisk betinget Formet av lokalt næringsliv 3. NTP og Regjeringserklæringen

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

MAL - RAPPORTERING STATUS TILTAK MILJØHANDLINGSPLAN 2016 Tiltak som er planlagt gjennomført i 2016, årlig eller løpende.

MAL - RAPPORTERING STATUS TILTAK MILJØHANDLINGSPLAN 2016 Tiltak som er planlagt gjennomført i 2016, årlig eller løpende. MAL - RAPPORTERING STATUS TILTAK MILJØHANDLINGSPLAN 2016 Tiltak som er planlagt gjennomført i 2016, årlig eller løpende. Tiltak Tidsløp Virksomhetsområde Rapportering Miljøledelse Utpeke ledelsens representant

Detaljer

Kystverket. Regulativlønte Timelønte, lederlønte, overenskomstlønte, dommerlønte Totalt Antall

Kystverket. Regulativlønte Timelønte, lederlønte, overenskomstlønte, dommerlønte Totalt Antall Kystverket Vi ber om at dere kvalitetssikrer antall ansatte og årsverk i mars 2016. Dette inkluderer altså de som fikk utbetalt lønn i mars. For sammenligningsgrunnlag inkluderer vi antall ansatte per

Detaljer

Nye farledstiltak hvordan planlegger Kystverket fremover

Nye farledstiltak hvordan planlegger Kystverket fremover Nye farledstiltak hvordan planlegger Kystverket fremover Rita Svendsbøe Haugesund, 14.11.2017 Strekningsvise tiltak Hittil har vi hovedsakelig planlagt for enkelttiltak, f.eks. «Vestre Storesund flu, Vatlestraumen,

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Global e-navigasjon: Muligheter for norsk maritim industri

Global e-navigasjon: Muligheter for norsk maritim industri Global e-navigasjon: Muligheter for norsk maritim industri e-nav.no 2014, Oslo John Erik Hagen, regiondirektør, Kystverket Vest Koordinator, IMOs korrespondansegruppe for e-navigasjon Utviklingslinjer

Detaljer

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Hensikt og prosess Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk og nasjonale mål Strategi for utvikling og forvaltning av det nasjonale

Detaljer

Kystverkets uttale til høring av strategisk konsekvensutredning av havvindområder

Kystverkets uttale til høring av strategisk konsekvensutredning av havvindområder Hovedkontoret Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref: Vår ref: 2011/4393-33 Arkiv nr: Saksbehandler: Lene Gjelsvik Dato: 13.03.2013 Kystverkets uttale til høring av strategisk

Detaljer

Kystberedskap. Status for Oslofjorden. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21.

Kystberedskap. Status for Oslofjorden. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21. Kystberedskap Status for Oslofjorden Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21. april 2016 Kystverket - ansvarsområder Nøkkelinformasjon: - Ca 1100 ansatte - Budsjett

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET Se liste over mottakere Deres ref.: Vår ref.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbehandler: Elisabeth Voldsund Andreassen Dato: 19.12.2014 Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL ; - OVERORDNEDE MÅLSETTINGER

REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL ; - OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Arkivsak-dok. 12/04211-34 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 03.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.10.2014 i Vest-Agder

Detaljer

Tiltaksnavn: Værlandet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane Fylke - Fiskerihavnetiltak

Tiltaksnavn: Værlandet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane Fylke - Fiskerihavnetiltak Tiltaksnavn: Værlandet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane Fylke - Fiskerihavnetiltak Fiskerihavn 6 millioner Estimert start: 0 Estimert slutt: 0 Målsetning med tiltaket: Øke sikkerheten til fartøy som

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Kystverkets innspill til kunnskapsgrunnlaget - Regional planstrategi Troms fylke

Kystverkets innspill til kunnskapsgrunnlaget - Regional planstrategi Troms fylke TROMS OG FINNMARK Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ Att: Synnøve Lode Deres ref.: 15/3397-3 Vår ref.: 2011/4523-12 Arkiv nr.: 413.1 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 12.10.2015 Kystverkets innspill

Detaljer

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak Transportplan Nordland Og Nasjonal Transportplan Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel 22.02.2012 Foto: Beate Tverbak Nasjonal Transportplan 2014 23 I Stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder Finnmarks prosjekter i NTP 2018-21(29) Remi Strand Hovedutvalgsleder 31.8.2015 1 Lars E Utfordringer i NTP prosessen Modellen for samfunnsøkonomiske beregninger ivaretar ikke «verdien» av regional utvikling,

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket 1 -Organisasjon -Atomreaktorulykke i skip -Akutt oljeforurensning fra skip Roger Hoel

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,90 pr. BT for de første BT og kr 0,78 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,90 pr. BT for de første BT og kr 0,78 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2018 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

TFO Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse

TFO Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse HOVEDKONTORET Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref.: 14/2181- Vår ref.: 2011/5866-30 Arkiv nr.: 421.1 Saksbehandler: B E Krosness Dato: 2015-03-06 TFO 2015 - Høringsuttalelse

Detaljer

Opplæringskurs i KVIRK

Opplæringskurs i KVIRK Opplæringskurs i KVIRK Gardermoen mandag den 28. og 29. januar 2013 Simen Pedersen og Nic Heldal www.vista-analyse.no Agenda dag 2 09:00-11:00 Gruppeoppgave (grupper på 2) farledstiltak 11:00-11:30 Gjennomgang

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2017 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Sjø og land rett havn?

Sjø og land rett havn? Sjø og land rett havn? 24.10.2014 Havnenes rolle som transportknutepunkt Samspillet mellom havn og øvrig infrastruktur K transportknutepunkt Regionvegsjef Torbjørn Naimak Aktuelle tema Havner og øvrig

Detaljer

Arkiv nr.: 122. Kystverkets innspill til arbeidet med tiltaksprogram i vannregionene

Arkiv nr.: 122. Kystverkets innspill til arbeidet med tiltaksprogram i vannregionene HOVEDKONTORET Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2013/1163-4 Arkiv nr.: 122 Saksbehandler: Elisabeth Voldsund Andreassen Dato: 19.12.2013 Kystverkets innspill til arbeidet med tiltaksprogram i vannregionene

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,78 pr. BT for de første BT og kr 0,69 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,78 pr. BT for de første BT og kr 0,69 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2014 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Vedrørende Regional transportplan for Finnmark

Vedrørende Regional transportplan for Finnmark Troms og Finnmark Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ Deres ref.: Vår ref.: 2016/5828-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 02.01.2017 Vedrørende Regional transportplan 2018-2027 for Finnmark

Detaljer

KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET

KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET (oppdatert 19.01.2006) Bakgrunn formålet med forvaltningsplanen for Barentshavet Opplegget for en mer helhetlig forvaltning av havområdene og for etableringen

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket - Interkommunal kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy - Planprogram - høringsutkast

Uttalelse fra Kystverket - Interkommunal kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy - Planprogram - høringsutkast KYSTVE RKET Troms og Finnmark Nordreisa kommune 9156 STORSLETT 5De ried) (;* ikuj Deres ref: Vår ref: Arkiv nr: Saksbehandler: Dato: 2012/4936-2 Rakel Hagen Olsen 14.12.2012 Uttalelse fra Kystverket -

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,81 pr. BT for de første BT og kr 0,71 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,81 pr. BT for de første BT og kr 0,71 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2015 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Kystnær beredskap Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013 Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Innhold Kystverket virksomhetsområde beredskap Statlige ressurser Beredskapsavtaler

Detaljer

Helhetlig forvaltning av hav og kystområder

Helhetlig forvaltning av hav og kystområder Helhetlig forvaltning av hav og kystområder Statssekretær Henriette Westhrin Larvik, 29. mai 2013 29. mai 2013 Forvaltningsplan Nordsjøen og Skagerrak 1 Miljøverndepartementet 26. april 2013 Forvaltningsplan

Detaljer

Lostjenesten I dag og i fremtiden

Lostjenesten I dag og i fremtiden Lostjenesten I dag og i fremtiden Kyst og havnekonferansen 2015 Losdirektør John Evensen Bestilling fra Samferdselsdepartementet, 11. april 2014 Skille mellom forvaltningsmessige oppgaver og drift Effektiviseringsgevinster

Detaljer

Vedrørende planstrategi Storfjord kommune - Troms fylke

Vedrørende planstrategi Storfjord kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Storfjord kommune Hatteng 9046 OTEREN Deres ref.: Vår ref.: 2012/1024-6 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 16.01.2017 Vedrørende planstrategi 2016-2019 - Storfjord kommune - Troms

Detaljer

Redningsselskapet. Standardpresentasjon. Redningsselskapet Trygg på sjøen

Redningsselskapet. Standardpresentasjon. Redningsselskapet Trygg på sjøen Standardpresentasjon En stolt historie, fra seil til vannjet på 124 år Om organisasjonen Ca. 60 ansatte på hovedkontoret i Oslo 5 regionskontorer 25 redningsskøyter med fast bemanning (190 ansatte) 25

Detaljer

Vedrørende kommunal planstrategi Porsanger kommune - Finnmark fylke

Vedrørende kommunal planstrategi Porsanger kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV Deres ref.: Vår ref.: 2012/1449-6 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 02.11.2016 Vedrørende kommunal planstrategi 2016-2019 - Porsanger kommune

Detaljer

ITS Handlingsplan for Statens vegvesen

ITS Handlingsplan for Statens vegvesen ITS Handlingsplan for Statens vegvesen Trafikksikkerhet med ITS NTNU 07.01.2010 Per J. Lillestøl INNHOLD Hva er ITS? Utfordringer og bakgrunn Statens vegvesen sin tilnærming til bruk av ITS ITS-Tiltak

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag vedlegg 1

Kvalifikasjonsgrunnlag vedlegg 1 Kvalifikasjonsgrunnlag vedlegg 1 1 Sjøtrafikkavdelinger (områder) Landet skal deles inn i syv områder, likt dagens sjøtrafikkavdelinger. Se kartene nedenfor. Områdene er: - Troms og Finnmark - Nordland

Detaljer

Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer?

Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer? Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer? Haugesundkonferansen 2004 Statssekretær Janne Johnsen Alle foto: Kystverket Verdier fra havet - Norges framtid Rocknes -ulykken

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Nordområdene Hovedgrep i planperioden Prioritering av E6 + de grensekryssende

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen

Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen Kvitsøy Sjøtrafikksentral Vi tar ansvar for sjøvegen Formål Redusere risikoen for skipsulykker samt bidra til en effektiv trafikkavvikling Vi tar ansvar for sjøvegen Sjøtrafikkforskriften Fra 1 Januar

Detaljer

KVU-prosessen fra A til Å

KVU-prosessen fra A til Å KVU for kryssing av Oslofjorden KVU-prosessen fra A til Å I KVU for kryssing av Oslofjorden utredes muligheter for mer effektiv transport over Oslofjorden, blant annet mulighet for faste forbindelser for

Detaljer

NY HAVNE- OG FARVANNSLOV. Seniorrådgiver Charles Hansen Kystverket Troms og Finnmark

NY HAVNE- OG FARVANNSLOV. Seniorrådgiver Charles Hansen Kystverket Troms og Finnmark NY HAVNE- OG FARVANNSLOV Seniorrådgiver Charles Hansen Kystverket Troms og Finnmark INNHOLD Sentrale forskrifter LOV 2009-04-17 nr 19: Lov om havner og farvann LOV 2009-04-17 nr 19: Lov om havner og farvann

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken.

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken. Behandling i fylkestinget - 14.06.2016: Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken... Rune Hagestrans fremmet følgende felles endringsforslag: Nasjonal transportplans

Detaljer

BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN

BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN KAP 1360 KYSTVERKET Post - 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 34 Kompensasjon til infrastrukturtiltak Post 60 - Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Årsplan i henhold til

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

ITS i Kystverket. ITS konferansen Trondheim 29.mars Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen

ITS i Kystverket. ITS konferansen Trondheim 29.mars Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen ITS i Kystverket ITS konferansen Trondheim 29.mars 2011 Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen Los fresnel Los-PC AISSat-1 Norges første overvåkningssatellitt Skutt opp 12 juli 2010 Utviklet av FFI i samarbeid

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle det statlige transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning

Beredskap mot akutt forurensning Beredskap mot akutt forurensning - Ansvar, roller og forventinger - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør Sjts Sikkerhetsseminar 2013 15. oktober Kystverkets ansvarsområder Maritim infrastruktur og maritime

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket - Planstrategi - Torsken kommune - Troms fylke

Uttalelse fra Kystverket - Planstrategi - Torsken kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Torsken kommune 9380 GRYLLEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2012/4203-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Marte Olsen Hennes Dato: 30.11.2016 Uttalelse fra Kystverket - Planstrategi - Torsken kommune

Detaljer

Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS

Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS 16. Februar 2010 Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS 1. Bakgrunn og formål I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

KYSTVERKETS KLIMA- OG MILJØSTRATEGI

KYSTVERKETS KLIMA- OG MILJØSTRATEGI KYSTVERKETS KLIMA- OG MILJØSTRATEGI 2016 2018 Foto for- og bakside: Karin Reime EFFEKTIV, TRYGG OG REN KYST STRATEGIENS FORMÅL De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket

Detaljer

MS Trænen og dens ferdafolk. (Foto: Leif Andersen)

MS Trænen og dens ferdafolk. (Foto: Leif Andersen) MS Trænen og dens ferdafolk. (Foto: Leif Andersen) ÅRSMELDING 2010 1 2 Deltakere på Kystverkets Kyst2010- arrangement samlet på Lindesnes. (Foto: Kystverket) Kystverkets årsmelding for 2010 Kystverkets

Detaljer

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter

Høring - Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter VEST Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/53024 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 04.11.2016 Høring Forslag til avgiftssatser for 2017, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket

Detaljer