Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN"

Transkript

1 Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN

2 SJØTRANSPORTEN VIKTIG FOR NORGE KYSTVERKETS MÅL Å bidra til effektiv sjøtransport Å sikre trygg ferdsel i norske farvann Å hindre eller begrense miljøskade som følge av akutt forurensning Kystverket er en nasjonal etat med ansvar for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Norskekysten er en sentral transportåre for gods som er viktig for befolkningen og norsk næringsliv. 80 % prosent av Norges befolkningen bor mindre enn 10 km fra kysten. 70 % av all import av varer (målt i vekt) ankommer sjøveien. 35 % av all innenriks godstransport (målt i vekt) flyttes sjøveien. Norges viktigste næringsaktiviteter - olje, gass, fiskeri og havbruk drives i kyst- og havområdene. KYSTVERKETS VISJON: Å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste Hvert år skjer ca skipsbevegelser i kommersiell trafikk med los eller farledsbevis i norske farvann. I tillegg går en lang rekke andre fartøy (som ferger og frakteskip) i nasjonal og inter nasjonal trafikk. Ca fritidsbåter ferdes også langs kysten vår. Den norske kystlinjen måler over kilometer. Bare Canada har lengre kyst enn Norge. Vår kyst er også en av de mest værharde og utfordrende i verden. Vi jobber for å gjøre sjøtransporten så effektiv, miljøvennlig og forutsigbar som mulig. Brorparten av vårt arbeid dreier seg om å forebygge uønskede hendelser og ulykker til sjøs. 2 KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN 3

3 KYSTVERKETS OPPGAVER Farleder Fyr- og sjømerketjenester Lostjenester Sjøtrafikkregulering, navigasjonsvarsler, meldings- og informasjonstjenester Kystsoneforvaltning og sjøtransportplanlegging Statlige fiskerihavner Statlig beredskap mot akutt forurensning Statlig slepeberedskap Havnesikring (ISPS) Vi samarbeider med mange andre offentlige etater med ansvar innen sikkerhet, transport, miljø og beredskap. Vi deltar også aktivt i internasjonalt arbeid innenfor våre fagfelt. Virksomheten vår representerer den maritime delen av Nasjonal transportplan (NTP), samt myndighets- og forvaltningsoppgaver i tilknytning til havne- og farvannsloven, losloven, deler av forurensningsloven, plan- og bygningsloven, svalbardmiljøloven, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene. 4 KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN 5

4 SVALBARD HONNINGSVÅG TROMSØ KABELVÅG ORGANISASJON ÅLESUND BERGEN HAUGESUND HORTEN ARENDAL Kystverket Hovedkontoret Kystverket HK Horten Senter for beredskap Regionkontorer Kystverket Rederi Sjøtrafikksentraler Losstasjoner Beredskapsdepot Kystverket ledes av kystdirektøren. Kystverkets hovedkontor er etatens direktorat, med tre fagavdelinger: Kystforvaltning, Sjøsikkerhet og Beredskap (mot akutt forurensing). Etaten har ni driftsenheter: Hovedkontoret, fem regioner, Rederiet, Beredskapssenter og Lostjenesten. Kystverket har cirka 50 operative enheter, og til sammen om lag 1100 medarbeidere. Våre tjenester er delvis brukerfinansiert og delvis finansiert over statsbudsjettet. Kystverket får sine oppdrag gjennom statsbudsjettet og mottar årlige tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet. Våre ansatte har bred og solid fag kompetanse. Etatens oppgaver utføres av nautikere, samfunnsvitere, ingeniører, jurister og økonomer, samt fagfolk innen blant annet IKT, kommunikasjon, miljø, elektro, administra sjon, personal og ledelse. Regionkontorene Regionene har et delegert regionalt ansvar for mange av Kystverkets operative og forvaltningsmessige oppgaver. Disse omfatter drift av sjøtrafikksentraltjenesten, myndighetsutøvelse, planlegging av statlige drifts-, vedlikeholds- og nybyggingstiltak i fiskerihavner, farleder og navigasjonsinnretninger, inkludert fyrtjenesten. Kystverkets rederi Rederiet er vår interne entreprenør, som gjennomfører oppgaver innen n ybygging, vedlikehold og drift av fyrstasjoner, lykter, lanterner, faste og flytende merker. Rederiets arbeidslag og fartøyer inngår også i Kystverkets beredskap mot akutt forurensning. Rederiets utførende mannskap er fordelt over hele kysten. Rederiet har for tiden ti fartøyer i operativ drift. Kystverket Lostjenesten Den operative delen av lostjenesten i Norge drives av Kystverkets Lostjeneste. Drifts enheten inkluderer losformidling, tilbringer tjeneste og selve losingsoppdragene. Tjenesten er brukerfinansiert. 6 KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN 7

5 Utvikling og vedlikehold av farleder og fiskerihavner Kystverket har som oppgave å gjøre sjøveien sikker og fremkommelig. Vi setter ut nye sjømerker, vedlikeholder eksisterende, og sørger for utdyping av farleder og sprenging av farlige undervannsskjær. Kystverket er også byggherre for tiltak i statlige fiskerihavner, der vi videreutvikler eksisterende eller bidrar til bygging av nye fiskerihavner og moloer. I tillegg forvalter vi statens tilskuddsordning for kommunale fiskerihavnetiltak. Bevilgningene følger i hovedsak prioriteringer i Kystverkets handlingsprogram, utarbeidet på grunnlag av Nasjonal transportplan (NTP). Tilsyn og vedlikehold av nær 800 statlige fiskerihavner (hvorav 150 er i aktiv fiskeridrift) er en stor oppgave for Kystverket. KYSTFORVALTNING Akvakultur Kystverket har etter Havne- og farvannsloven ansvar for behandling av alle akvakultursaker. Vi påser blant annet at plasseringen av fiskerioppdrettsanlegg ikke kommer i konflikt med fremkommeligheten og trygg ferdsel for fartøy. Kystverket kan stille vilkår for tillat elser til akvakultur, som merking, forankring og opprydding av anlegg. Utredning og transportplanlegging Vår etat tar initiativ til, og jobber med både egne og eksterne planer og utredninger av betydning for fremkommelighet, sikkerhet og næringsutvikling i kystsonen. Inkludert i dette kommer arbeidet med maritim sektor av NTP, som legger rammene for mye av etatens virksomhet. Nasjonal transportplan (NTP) NTP skisserer Regjeringens langsiktige transportpolitikk. Kystverket og de andre transportetatene 8 KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN 9

6 SJØSIKKERHET (Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor) leverer det faglige grunnlaget for ut arbeidelsen av denne. NTP tar for seg transport til sjøs, på veg, på jernbane og i luften, og skal se utviklingen av disse transportformene i sammenheng. Basert på politiske beslutninger og føringer gjennom NTP og ulike stortingsmeldinger, utformes Kystverkets handlingsprogram. Det viser hovedtrekkene og prioriteringene i det arbeidet som skal gjøres i planperioden, og danner grunnlag for de årlige budsjettene. Eiendoms- og kulturminneforvaltning Gjennom årene er det oppført et betydelig antall bygninger og installasjoner som beskriver og dokumenterer utviklingen av vår maritime infrastruktur og gjennom det byggingen av nasjonen Norge. Kystverket forvalter bygninger og installasjoner av kulturhistorisk verdi. Riksantikvaren har fredet en rekke fyrstasjoner etter kulturminneloven. I tillegg finnes en mengde sjømerker, havner og losvaktstuer som også må betraktes som kulturminner. Kystverkmusea er vårt etatsmuseumsnettverk. Det har hele Kystverkets historie og dagens virkefelt som ansvarsområde. Kystverkmusea skal bidra til dokumenta sjon, bevaring, forskning og formidling av både fyr- og merketjenesten, havn og farled, los tjenesten, moderne trafikkovervåking, oljevernberedskap, og miljø- og sikkerhetsberedskap. For å forebygge ulykker til sjøs, tilbyr Kystverket en rekke tjenester: Fyr- og merketjenester Vår etat skal sørge for en nødvendig merking av farvannet. Hovedmålet er å merke hovedleder og bileder, hindringer i nærheten av farledene og hindringer i farvannet for sjøtrafikk i alminnelighet. Gjennom historien er det bygget over 200 bemannede fyrstasjoner i Norge. Vel 110 av de klassiske fyrstasjonene er fremdeles i drift som ubemannede navigasjonsinstallasjoner. Til sammen har vi om lag fyrlykter langs norskekysten. Vi har også om lag faste sjømerker uten lys, i form av varder, båker og jernstenger og lanterner. Kystverket bygger nye sjømerker, fører tilsyn og vedlikeholder slik at de sjøfarende skal ha pålitelige navigasjonshjelpemidler. Lostjenesten Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap. Tjenesten er operativ hele døgnet hele året. I den inngår om lag 290 loser som er lokalkjent og spesialtrent til å navigere innenfor sine sertifikatområder langs norskekysten og ved Svalbard. Losplikt er lovpålagt for visse fartøy gjennom Losloven. Sjøtrafikksentraltjenesten Sjøtrafikksentraltjenesten Vessel Traffic Service (VTS) er en internasjonal tjeneste 10 KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN 11

7 som i Norge driftes av Kystverket. Våre fem sjøtrafikksentraler er lokalisert på Fedje, Kvitsøy, Brevik, Horten og Vardø. De er utstyrt med moderne elektroniske hjelpeverktøy som setter oss i stand til å overvåke skipstrafikk langs hele kysten og i havområdene. Sjø trafikksentralene overvåker skipsbevegelser, identifiserer og registrerer skipsbevegelser og avvik, og varsler og aksjonerer dersom det er fare for alvorlige hendelser. Våre VTS-opera tører forebygger stadig hendelser ved å drive råd givende kommunikasjon med skipstrafikken. Sentralene er bemannet og yter sin service for skipstrafikken 24/7. Informasjons- og varslingstjenester Kystverket drifter flere informasjons- og meldingstjenester for skipsfarten. Vi sender ut informasjon som har betydning for sikker navigasjon: ismeldinger, bølge-, vind- og strømvarsling og sanntidsmålinger. For å få god oversikt over trafikkbildet og slik forebygge uønskede hendelser i skipstrafikken, blir det tatt i bruk ulike systemer for registrering og sporing av skipsrelatert informasjon, med spesiell fokus på informasjon knyttet til farlig og forurensende last. Meldingstjenesten SafeSeaNet Norway Kystverket driver den nasjonale meldingstjenesten SafeSeaNet Norway, som er et nettbasert meldesystem der skipstrafikken kan melde lovpålagte ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner. Systemet mottar meldinger om farlig eller forurensende last, mannskaps- og passasjerlister, ankomst og avgang, med mer. Kystverket videreformidler informasjonen til en rekke andre etater. Automatisk identifikasjonssystem (AIS) AIS er et antikollisjonssystem som gjør det mulig for skip å se andre skip i nærheten, samt hvilken fart og kurs de har. Vår etat ivaretar det nasjonale AIS-nettverket langs norskekysten. Dette nettverket dekker, med enkelte unntak, området fra grunnlinjen og nautiske mil ut fra kysten. AIS er også et viktig verktøy for myndighetene i overvåkingen og reguleringen av skipstrafikken. Det brukes også under oljevernaksjoner og søk- og rednings aksjoner til sjøs. Kystverket har en egen AIS-satellitt, som gjør det mulig å se skipsbevegelser også i havområdene. Havnesikring (ISPS) Kystverket har nasjonalt ansvar for at det internasjonale regelverket for sikring av havner og havneterminaler blir fulgt. Dette omfatter blant annet: Tilsyn med at havner og havneterminaler følger regelverket Utvikling av nasjonalt regelverk og veiledere Beredskapsvakt for mottak og oppfølging av sikringshendelser Fastsette det maritime sikringsnivå i havner og havneterminaler Godkjenne havneterminaler for mottak av skip i internasjonal fart Godkjenne havnenes sårbarhets - vurder inger og sikringsplaner Per i dag er det over 600 havneterminaler som omfattes av dette regelverket og som Kystverket har ansvar for å følge opp. 12 KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN 13

8 BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSING Kystverket har ansvaret for samordning, drift og utvikling av statens beredskap mot akutt forurensning, både på land og sjø. I følge norsk lov er det den som er ansvarlig for forurensningsutslippet som er ansvarlig for tiltakene og utgiftene til opprydding. Beredskapen mot akutt forurensning ivaretas av tre parter: privat beredskap kommunal beredskap statlig beredskap Også på dette området handler mye av Kystverkets arbeid om å forebygge. Vi står blant annet for en døgnkontinuerlig beredskapsvakt som tar imot spørsmål og varsel om fare for akutt forurensning eller inntruffet akutt forurensning. Beredskapsvaktlaget hånd terer ca henvendelser årlig. Ved et utslipp vil Kystverket føre tilsyn med forurensers aksjon. Dersom den private eller kommunale beredskapen som involveres ikke strekker til kan Kystverket pålegge ytterligere tiltak eller vi kan overta aksjonen. I slike tilfeller vil den private, kommunale og statlige beredskapen sammen bekjempe utslippet, under vår ledelse. I andre tilfeller kan Kystverket bistå forurensers aksjon med rådgivning og utstyr. Kystverket har samarbeidsavtaler om bistand fra andre myndigheter og organisasjoner ved uønskede hendelser nasjonalt og internasjonalt. Hvert år gjennomfører vi og våre samarbeidspartnere en rekke oljevernøvelser for å vedlikeholde og forbedre beredskapsapparatet. Vi driver også utviklingsarbeid for å finne best mulig utstyr til bruk i oljevernaksjoner. Skipsvrak langs kysten Kystverket har oversikt over skipsvrak som har sunket etter 1914 og som er større enn 100 brutto register tonn. Vi overvåker vrakene, og vurderer forurensingsfaren fra dem. Kystverket kan gi pålegg til eier av skipsvrak om å iverksette tiltak, slik at det ikke utgjør en risiko for sjøsikkerheten eller fare for akutt forurensning. Slepeberedskap Kystverket administrerer også den statlige slepeberedskapen. Statlig slepeberedskap er etablert i områder med høy miljørisiko, der det er begrenset med kommersielle aktører til stede. Slepefartøyene er i beredskap og klar til å bistå fartøy for å forhindre ulykker. De styres av Vardø trafikksentral, som overvåker all skipstrafikk utenfor grunnlinjen. Det er per i dag slepeberedskap for Nordområdene til Røst, Sør-/Østlandet og Vestlandet. 14 KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN 15

9 Foto: Nils Harald Ånstad, Frode Pilskog/Kystverkmusea, Gro Kibsgaard-Petersen, Helge Skodvin, Kongsberg Norcontrol KYSTVERKET Telefon Postboks Ålesund

Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050

Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050 Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050 2 KYSTVERKET PERSPEKTIVANALYSE FORORD Transportetatene og Avinor har startet arbeidet med Nasjonal transportplan for 2018 2027 (NTP 2018 2027).

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 03/10 Havnestyre 04.02.2010 Saksbehandlende avdeling: Maritim avdeling Saksbehandler: Paal Waage Dato: 21.01.2010 Saksnummer: 2007/204 Sak: OSLO

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server WWF 7. mars 2007 Foto: WWFs frivillige i aksjon under oppryddingen på Fedje WWF / Nina Jensen Utgitt

Detaljer

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-364-5

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap StrålevernRapport 2012:5 Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap Oppfølging av Kriseutvalget for atomberedskaps trusselvurdering Referanse: Statens strålevern. Roller, ansvar,

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

va vi vil bevare og hvem som gjør det

va vi vil bevare og hvem som gjør det H va vi vil bevare og hvem som gjør det Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Vi må gjøre en utvelgelse. Det viktige er

Detaljer

Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften)

Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften) Utkast til ny lospliktforskrift med sporede endringer Utkastet her er kun til informasjon og viser ny lospliktforskrift med utgangspunkt i gjeldende lospliktforskrift. Bestemmelser som er endret i forhold

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

NOx-avgift - Konsekvenser for fraktefarten s. 4 Hvordan utnytte potensialet til sjøtransporten sett fra industriens ståsted? s. 15

NOx-avgift - Konsekvenser for fraktefarten s. 4 Hvordan utnytte potensialet til sjøtransporten sett fra industriens ståsted? s. 15 NUMMER 3-2006 71. ÅRGANG M/S Thorn Kristine, Sarunto AS, Boks 221, 4299 Avaldsnes. NOx-avgift - Konsekvenser for fraktefarten s. 4 Hvordan utnytte potensialet til sjøtransporten sett fra industriens ståsted?

Detaljer

Håndbok for. Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N. 1 utgave 2008. Justis- og politidepartementet. Dato: 03.01.2008

Håndbok for. Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N. 1 utgave 2008. Justis- og politidepartementet. Dato: 03.01.2008 Håndbok for Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N 1 utgave 2008 Dato: 03.01.2008 Justis- og politidepartementet 2 Utgave 1-2008 R E D N I N G S T J E N E S T E N Forord Fotograf: John Petter

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 1 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer