Kystverkets handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kystverkets handlingsprogram 2010 2019"

Transkript

1 Utkast Kystverkets handlingsprogram

2 1 Kystdirektørens forord Kystverkets handlingsprogram bygger opp om Stortingsmelding nr.16 ( ) Nasjonal transportplan for (NTP). Det viser hvordan Kystverket vil arbeide for å oppnå de ambisiøse målene som er satt der. Nytt i St.meld nr.16 er at fiskerihavnene er satt opp i prioritert rekkefølge. Regjeringen har presisert i stortingsmeldingen at fiskerihavntiltak er en del av Kystverkets forslag til handlingsprogram, og blir sendt på en bred høring. Med andre ord er ikke prioriteringene i stortingsmeldingen å betrakte som opp og avgjort. Kystverket vil understreke at selv om et tiltak blir oppført i det endelige handlingsprogrammet for Kystverket for perioden , så er gjennomføringen av tiltakene avhengig av de årlige budsjettene som Stortinget vedtar. Tiltakene i den første delen av handlingsprogrammet, perioden , er mer grundig utredet enn tiltakene i den siste delen av planperioden. For andre delen av planperioden vil tiltakene bli utredet nærmere for neste handlingsprogramperiode som blir Høringsdokumentet omhandler deler av Kystverkets virksomhet. Lostjenesten og beredskap mot akutt forurensning vil bli omtalt i det endelige handlingsprogrammet for Kystverket. Frist for å avgi uttalelse til handlingsprogrammet er 1. juli Vi imøteser mange konstruktive innspill! Ålesund, 13. mai 2009 Kirsti L. Slotsvik kystdirektør

3 Innhold: 1 Overordnede politiske mål og prioriteringer Nasjonale tverrsektorielle prioriteringer Foreløpige retningslinjer fra Fiskeri- og kystdepartementet Kystverkets mål og strategier Økonomisk planramme Tiltak Maritim Infrastruktur Fiskerihavner Farleder Navigasjonsinnretninger Kystverket rederi Maritime tjenester Trafikksentraler (VTS) Elektroniske navigasjonshjelpemidler og meldingstjenester Transportkorridorer Korridor 1. Oslo Svinesund/Kornsjø Korridor 3. Oslo Grenland Kristiansand Stavanger Se omtalen under korridor Korridor 4. Stavanger Bergen Ålesund Trondheim Korridor 7. Trondheim Bodø Korridor 8. Bodø Kirkenes Prioriterte fiskerihavner i første del av planperiode ( )

4 3 1 Overordnede politiske mål og prioriteringer Nasjonale tverrsektorielle prioriteringer I St. meld. nr 16 ( ) Nasjonal transportplan er mål og strategier for transportpolitikken trukket opp. Regjeringens overordende mål for transportpolitikken er å tilby et sikkert, effektivt, tilgjengelig og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Regjeringens transportpolitikk skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport og bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet. Regjeringen vil i programperioden særlig prioritere å øke trafikksikkerheten, forbedre framkommeligheten og redusere avstandskostnadene. St. meld. nr 16 ( ) Mål for fiskerihavner er å bidra til at Norge har bærekraftige marine næringer med høyest mulig samlet verdiskaping, god lønnsomhet og internasjonal konkurransekraft i hele verdikjeden. 1.2 Foreløpige retningslinjer fra Fiskeri- og kystdepartementet I og med at Stortinget foreløpige ikke har behandlet St. meld. Nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan , må arbeidet med handlingsprogrammet ta utgangspunkt i stortingsmeldingen, og de foreløpige retningslinjene. I de foreløpige retningslinjene er Kystverket bedt om å omtale farleds- og fiskerihavnprosjekter, fornyelse av utstyr på trafikksentralene og fornyelse av fartøyflåten. I tillegg bør større merkeprosjekter synliggjøres. Handlingsprogrammet skal utarbeides med fokus på de fire første årene av programperioden. Dette innebærer at det for de siste seks årene kan være større usikkerhet knyttet til plangrunnlaget.

5 4 1.3 Kystverkets mål og strategier Kystverket skal arbeide aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport og en sterk fiskerinæring gjennom å: ivareta sjøtransportens behov for framkommelighet og en sikker farled medvirke til en bærekraftig utvikling av kystsonen bidra til at moderne fiskerihavner i hele landet kan motta en differensiert fiskeflåte dokumentere, bevare og formidle kystens kulturhistorie Kystverket legger disse strategiene til grunn: Fiskerihavner Prioritere fiskerihavnetiltak ut fra kriterier som kostnyttebetraktninger, marin verdiskaping og bidrag til levende kystsamfunn. Farleder Prioritere tiltak som bidrar til bedre sikkerhet og framkommelighet i farleder og i innseilinger til viktige trafikkhavner, samt tiltak som gir størst mulig reduksjon i reisetid og transportkostnader. Navigasjonsinnretninger Prioritere tiltak som øker sikkerheten for passasjertrafikk. Prioritere tiltak som gir gevinster i forhold til drifts- og vedlikeholdskostnader. Kulturminneforvaltning Prioritere vedlikehold av etatens kulturminner. Maritime tjenester Hovedstrategien er å bidra til høy sikkerhet og god framkommelighet i norske farvann, ved å tilføre nødvendig farvannskunnskap. Trafikksentraler (VTS) De viktigste strategiene innen VTS er: Fornying av teknisk utstyr og bygningsmasse på trafikksentralene. Utvikling av systemer, integrering av flere sensordata og implementering av ny teknologi for å oppnå tilstrekkelig dekning for Kystverkets overvåkingssystem. Elektroniske navigasjonshjelpemidler og meldingstjenester Kystverket sitt AIS nettverk skal ha tilstrekkelig dekning i områder hvor reguleringer er fastsatt grunnet særlig høy risiko og i områder hvor behovet for overvåking er stort. Kystverkets DGPS-tjeneste (digital GPS) skal videreføres og fornyes.

6 5 Transportplanlegging og kystforvaltning Fremme sjøtransportens interesser i Nasjonal transportplan og annen regional og sentral transportplanlegging. Ivareta havne- og farvannsinteressene gjennom myndighetsutøvelse og aktiv deltakelse i planlegging på fylkes- og kommunenivå. Samle inn og distribuere tilgjengelige data og statistikk om sjøtransport. Arbeide for å ivareta og formidle kystkultur. Havnesikkerhet. Medvirke til utforming og implementering av havnesikkerhetsregimet. Utarbeide prosedyrer for plangodkjenning og tilsyn av ISPS-terminaler, og for øvrig ha god kontakt med havnene.

7 6 2 Økonomisk planramme Den samlede ramme for statlige midler til Kystverket for planperioden er mill. kr. For første del av planperioden betyr dette en gjennomsnittlig økonomisk ramme på 1010 mill. kroner per år. Brukerfinansierte tjenester (lostjenesten og drift av trafikksentraler) og beredskap mot akutt forurensning omfattes ikke av denne planrammen. Tabellen nedenfor viser Kystverkets planramme fordelt etter de ulike fagområdene og sammenligning med inneværende Handlingsprogram. Tabell 1: Statlig ramme for Kystverket fordelt etter fagområder. Alle beløp i mill kr. Fagområde Saldert budsjett 2009 NTP NTP NTP Fiskerihavner Tilsk. fisk.havn 1) Farleder Nav.innrett Fartøy Nav. og meld VTS 2) Transportpl.3) Sum NTP ) Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak fordeles etter søknad fra kommunene, og prioriteres i de årlige budsjettene 2) VTS omfatter driften av Vardø trafikksentral (som ble etablert i 2007) og investering ved alle fem trafikksentralene 3) Transportplanlegging inkluderer også kystforvaltning og havnesikkerhet

8 7 3 Tiltak Tiltak som bedrer sikkerhet og framkommelighet langs kysten vil bli prioritert. I tillegg vil innsatsen rettet mot drift og vedlikehold bli styrket, slik at eksisterende infrastruktur ikke forringes. Virkemidlene rettes inn mot tiltak som farledsutbedringer, oppmerking, og andre sjøtrafikktjenester. Tiltakene er presentert i tabeller fordelt på korridorene og fylkene. Noen av de tiltakene har en nasjonal betydning og er fremstilt med bokstaven N. Alle tiltak, med unntak av de nasjonale tiltakene, hurtigbåtleder og nyanlegg for navigasjonsinnretningene, fremstilles i kapittel 4 Transportkorridorer. Det presiseres at de økonomiske rammene i handlingsprogrammet ikke er bindende, og at gjennomføringen av tiltakene avhenger av budsjettmessig tildeling det enkelte år. 3.1 Maritim Infrastruktur I 2010 og 2011 er det bundet større beløp til tiltak i fiskerihavner enn det som er angitt i den årlige NTP-planrammen for årene Dette gjelder påbegynte tiltak, og medfører at man i må ha en annen fordeling mellom fiskerihavner og farleder enn angitt i NTP. Det rettes opp i 2012 og 2013 slik at en ved periodens utløp har en tilnærmet riktig fordeling. Dette synliggjøres i de 2 siste linjene i tabellene for fiskerihavner og farleder i den første planperioden. Ved inngangen til planperioden pågår flere tiltak som er kontraktsfestet. Disse må ferdigstilles før nye tiltak kan iverksettes. I tabellene vises disse som påbegynte tiltak. I St.meld. nr. 16 er kostnadsoverslagene for fiskerihavner og farleder omtalt inklusiv fagadministrasjon. I dette utkast til Handlingsprogram er fagadministrasjon beskrevet som et eget beløp i tabellene. Fagadministrasjon inneholder kostnader til prosjektadministrasjon, planlegging, utredning og undersøkelser. Prioriteringene for den første del av planperioden baseres på de strategiske føringene gitt i kapittel 1.3.

9 Fiskerihavner Fiskerihavnetiltak skal bidra til marin verdiskaping, samt levekraftige kystsamfunn, og inkluderer mudring/utdyping så vel som molobygging. I tillegg skal eksisterende infrastruktur vedlikeholdes for å unngå forringelse av tidligere investeringer. Tabell 2 viser forslag til prioriterte tiltak i fiskerihavner i første del av planperioden. For mer utfyllende informasjon om tiltakene ser kapittel 4.6. Tabell 2: Fiskerihavner FISKERIHAVNER Beløp i 1000 kr Korridor Fylke Tiltak Sum Påbegynte tiltak: 8 Finnmark Havøysund, Måsøy Nordland Andenes, Andøy Nordland Stamsund, Vestvågøy Troms Gryllefjord, Torsken Nye tiltak: 3 Østfold Utgårdskilen, Hvaler Møre og Romsdal Fosnavåg, Herøy Nord-Trøndelag Ramstadlandet, Vikna Nordland Træna, Træna (oppstart) Finnmark Honningsvåg Sum tiltak Fagadministrasjon Reparasjoner Sum tiltak, fagadministrasjon og reparasjoner Planramme Overført fra/til farleder

10 9 Tabellen 3 viser fiskerihavner tiltak i andre del av planperioden. Tiltakene er ikke i prioritert rekkefølge. Tabell 3: Fiskerihavner FISKERIHAVNER Beløp Korridor Fylke Tiltak Beskrivelse Fylke i 1000 kr Påbegynte tiltak, oppstart før 2014: 7 Nordland Træna, Træna Utdyping Nordland Nye tiltak: 4 Hordaland Rabben-Salthella, Austevoll Molo/utdyping Hordaland Møre og Romsdal Gjersvika Utdyping Møre og Romsdal Møre og Romsdal Roald, Giske Utdyping Møre og Romsdal Møre og Romsdal Rindarøy, Aukra Molo/utdyping Møre og Romsdal Nordland Napp, Flakstad Molo Nordland Nordland Hovden Utdyping Nordland Nordland Myre (oppstart) Molo/utdyping Nordland Troms Årviksand, Skjærvøy Molo/utdyping Troms Finnmark Honningsvåg Molo/mudring Finnmark Finnmark Båtsfjord Mudring Finnmark Finnmark Berlevåg Utdyping Finnmark Sum tiltak Fagadministrasjon Reparasjoner Sum tiltak og fagadministrasjon

11 Farleder Kystverkets utbygging av farleder skal gi trygge og effektive transportkorridorer. Tabell 4 viser forslag til prioritert tiltak i farleder i første del av planperioden. Tabell 4: Farleder FARLEDER Beløp i 1000 kr Korridor Fylke Tiltak Sum Påbegynte tiltak: 8 Nordland Salttønna, Svolvær Troms Rystraumen/Gisundet Nye tiltak: 1 Østfold Borg havn, Røsvikrenna, del Karmsundet/Husøy/ 4 Rogaland Melandsflua (oppstart) Karmsundet / Nord 4 Rogaland om Karmsund bru Karmsund 4 Rogaland (V. Storesundflu) Hordaland Vatlestraumen Sogn og Fjordane Flora/Leiskjærgrunnen Sogn og Fjordane Skatestraumen/ Hornellflua Sogn og Fjordane Måløysundet (Trollebøflua) Sogn og Fjordane Måløysundet (under Måløybrua) Møre og Romsdal Åramsundet del Møre og Romsdal Lepsøyrevet Nordland Torgværleden Troms Harstadbotn, Harstad Troms Finnsnesrenna Troms Sandnessundet Sum tiltak Fagadministrasjon Sum tiltak og fagadministrasjon Planramme Overført til/fra fiskerihavner

12 11 Tabell 5 viser tiltak i andre del av planperioden. Tiltakene er ikke i prioritert rekkefølge. Tabell 5: Farleder FARLEDER Beløp Korridor Fylke Tiltak Beskrivelse i 1000 kr Påbegynte tiltak, oppstartet før 2014: 4 Rogaland Karmsundet/Husøy/ Melandsflua Nye tiltak: 1 Østfold Borg havn Videgrunnen/ Røsvikrenna, del 2 Hovedled/innseiling Akershus Innseiling til Oslo - Gåsøyrenna Hovedled/innseiling Telemark Innseiling til Grenland (oppstart, totalkostnad ) Hovedled/innseiling Vest-Agder Innseiling Farsund Hovedled/innseiling Rogaland Innseiling til Stavanger havn Risavika (oppstart, totalkostnad 30000) Hovedled/innseiling Hordaland Færøyfluene, Askøy Hovedled Sogn og Fjordane Stad skipstunnel (oppstart, totalkostnad ) Hovedled Sogn og Fjordane Ytre Steinsund,Solund Hovedled Sogn og Fjordane Skatestraumen (Skaten), Bremanger Hovedled Møre og Romsdal Innseiling Ålesund Utdyping i havn Møre og Romsdal Djupflua, Giske Hovedled Møre og Romsdal Ringholmen, Aure Biled, hurtigbåtled Møre og Romsdal Vaulane, Herøy Biled Sør-Trøndelag Leiskjærgrunnen (Bjugn) Hovedled Nord-Trøndelag Risværflua, Nærøy Hovedled Nord-Trøndelag Haverskjærgrunnen/Håvelråsa Hovedled Nordland Bodø havn Hovedled/havn Nordland Olstokvær, Meløy Hovedled Nordland Grøtøyleia, Steigen Biled/ hurtigbåtled Nordland Raftsundet, Hadsel/Vågan (oppstart, totalkostnad ) Hovedled Troms Tjeldsundet nord, Harstad Hovedled Finnmark Honningsvåg havn Utdyping i havn Finnmark Tana Biled/ innseiling Sum tiltak Fagadministrasjon Sum tiltak og fagadministrasjon

13 Navigasjonsinnretninger Navigasjonsinfrastrukturen favner over et vidt spenn i alder, teknologi, tilstandsgrad, navigasjonsmessing betydning og krav til vedlikeholdsintensitet. Et betydelig vedlikeholdsetterslep er opparbeidet, og dagens tildelinger er ikke tilstrekkelige for å ta igjen dette. Ny teknologi kan gjøre det mulig å utvikle innretninger med lavere vedlikeholdsbehov, men man må fortsatt benytte deler av dagens infrastruktur i mange år fremover. Kystverket har et betydelig vedlikeholdsetterslep som en i første del av planperioden ikke vil være i stand til å redusere vesentlig. I siste 6 års periode derimot legges det opp til en betydelig innsats for å redusere vedlikeholdsetterslepet ved at rammen til navigasjonsinnretninger økes til 370 mill. kr årlig. Prioriteringene for første del av planperioden baseres på de strategiske føringene gitt i kapittel 1.3. Kystverket har valgt å dele transportkorridorene i nummerert strekninger. Disse strekningene fremstilles i de ulike korridorkartene i kapittel 4. I tabellene nedenfor oppgis de totale beløp som brukes til hurtigbåtleder, nyanlegg og vedlikehold i første del av planperioden. Videre detaljering gjennomføres av hver enkelt region i de årlige budsjettfordelingene. Tabell 6 viser prioritering i første del av planperioden for hurtigbåtleder og nyanlegg innenfor hver korridorstrekning. Strekningene 3.1 og 3.2 omfatter et stort antall fylker, og er derfor omtalt som Sørøst. Tabell 6: Navigasjonsinnretningene hurtigbåtleder og nyanlegg NAVIGASJONSINNRETNINGER HURTIGBÅTLEDER Beløp i Korridor Fylke Tiltaksnavn 1000 kr 4 Sogn og Fjordane Hurtigbåtled Fensfjorden - Stadt Hordaland Hurtigbåtled Sletta - Fensfjorden Troms og Finnmark Hurtigbåtled Troms og Finnmark Møre og Romsdal Hurtigbåtled Møre og Romsdal Nordland Hurtigbåtled Onøy-Sleneset-Selvær-Træna-Lovund Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag Hurtigbåtled Kristiansund N - Trondheim 7 Nord-Trøndelag Hurtigbåtled Namsos - Rørvik Sør- Trøndelag Hurtigbåtled Sandstad - Sistrand - Halten - Sula Sum tiltak hurtigbåtleder NYANLEGG Beløp i Korridor Fylke Tiltaksnavn 1000 kr 3 Sørøst Nyanlegg Oslofjordområdet Sørøst Nyanlegg Sørlandskysten og 4 Rogaland Nyanlegg Risavika - Sletta Hordaland, Sogn og Fjordane Nyanlegg Fensfjoden Stadt Sum tiltak nyanlegg Sum tiltak hurtigbåtleder og nyanlegg

14 13 Tabell 7 viser de årlige fordelingene til vedlikehold innenfor hver strekning, og den totale investeringen i første del av planperioden. I fagadministrasjon for navigasjonsinnretninger inngår kostnader til administrasjon, planlegging, undersøkelser og eiendomsforvaltning. Tabell 7: Navigasjonsinnretninger, NAVIGASJONSINNRETNINGER VEDLIKEHOLD Beløp i 1000 kr Korridor Fylke Tiltaksnavn Sum Nordland og Troms Vesterålen - Troms gr Nord-Trøndelag og Nordland Nord-Trønderlag gr. - Sandnessjøen Nordland Sandnessjøen - Bodø Nordland Bodø - Tjeldsundet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Sør- og Nord- Trøndelag Sørøst Oslofjordområdet Sørøst Sørlandskysten Rogaland Åna Sira - Risavika Rogaland Risavika - Sletta Rogaland og Hordaland Sletta - Fensfjorden Hordaland, Sogn og Fjordane Fensfjoden - Stadt Troms Harstad - Tromsø Troms og Finnmark Tromsø - Honningsvåg Finnmark Honningsvåg - Kirkenes Sum tiltak vedlikehold Sum tiltak hurtigbåtleder og nyanlegg Fagadministrasjon Total sum Tabell 8 viser Kystverkets fordeling av planrammen i siste del av planperioden fordelt på hver region, eksklusiv fagadministrasjon. Tabell 8: Navigasjonsinnretninger, NAVIGASJONSINNRETNINGER VEDLIKEHOLD Beløp i Korridor Tiltaksnavn 1000 kr 1 og 3 KV Sørøst og 4 KV Vest og 7 KV Midt-Norge og 8 KV Nordland KV Troms og Finnmark Sum tiltak vedlikehold

15 Kystverket rederi Fartøyene som nyttes til installasjon, drift og vedlikehold av navigasjonsinnretninger er samlet i en egen enhet Kystverket rederi. Anleggsmidlene (rederiets fartøysflåte) er ikke tidsmessige, og man står her foran et betydelig investeringsprogram. Rederiets 10 hovedfartøy og 2 hjelpefartøy er i dag i gjennomsnitt 31 år gamle, og har økende vedlikeholdsbehov. I tråd med Kystverkets fornyelsesplan, vil antallet fartøy reduseres ytterligere ved en overgang til mer effektive og multifunksjonelle anleggs-, vedlikeholds- og oljevernfartøy. Tabell 9 viser fornyelsesplan for hele planperioden. Tabell 9: Fornyelsesplan, rederi, Fartøyer Kalkyle i 1000 kr Transp. Korridor Prosjekt Sum N Nytt fartøy N Nytt fartøy N Nytt fartøy N Nytt fartøy N Nytt fartøy N Sum N Sum Total sum

16 Maritime tjenester Trafikksentraler (VTS) Kystverket skal overvåke skipstrafikken i norske kyst- og havområder med spesiell fokus på fartøyer som fører farlig eller forurensende last. Tjenesten skal kontrollere fastsatte reguleringer etablert i områder med særlig høy risiko og iverksette tiltak ved avvik eller hendelser. Driftskostnadene for Vardø VTS er budsjettert til 21 mill. kroner pr år og utgjør totalt 84 mill. kroner for planperioden. Driftskostnadene for de fire trafikksentralene i Sør- Norge er brukerfinansiert og holdes utenfor i denne sammenheng. Tabell 10: Prioriterte tiltak VTS, VTS Beløp i 1000 kr Transp. korridor Fylke Tiltaksnavn Sum og 3 Vestfold Horten VTS, fornying utstyr/system Telemark Brevik VTS, fornying utstyr/system og 4 Rogaland Kvitsøy VTS, fornying og N Finnmark Vardø VTS, fornying N Nasjonalt Systemutvikling og nye sensorer N Nasjonalt Havovervåking Sum tiltak VTS Budsjettramme Tabell 11: Tiltak VTS, VTS Transp. korridor Fylke Tiltaksnavn Beløp i 1000-kr 3 og 4 Rogaland Kvitsøy VTS, fornying og N Finnmark Vardø VTS, fornying Hordaland Fedje VTS, fornying og 3 Vestfold Horten VTS, fornying utstyr/system Telemark Brevik VTS, fornying utstyr/system N Nasjonalt Systemutvikling og nye sensorer N Nasjonalt Havovervåking ,3,4,8,N Nasjonalt Utstyrsfornying på VTS (ufordelt) Sum tiltak VTS Budsjettramme x

17 Elektroniske navigasjonshjelpemidler og meldingstjenester Kystverket skal ivareta en god meldings- og informasjonstjeneste som gir skipsfarten de relevante og nødvendige navigasjonsvarsler som trengs for å kunne ferdes sikkert i farledene. Oppgavene innen virksomhetsområdet har de siste årene økt i omfang. Nye oppgaver er tildelt og kostnadsnivået har økt etter hvert som nye systemer er utviklet og satt i drift. De nye datakildene bidrar med viktig informasjon til blant annet trafikkovervåking og VTS-tjenesten. Disse tjenestene bidrar også med vital informasjon til andre etater. Den statlige rammen er satt til 8 mill. kroner pr år og utgjør totalt 32 mill. kroner for første del av planperioden. Den årlige rammen skal dekke driften av DGPS, AIS, farledsvarsel, ismeldingstjeneste, SafeSeaNet og bølge-/strømvarsel. Det er planlagt 0,3 mill. kr årlig til utvikling av bølge- og strømvarsel. I første del av planperioden er det et stort behov for fornying av DGPS-stasjonene. Kystverket foreslår også etablering av DGPS-stasjon på Svalbard og Jan Mayen, samt videreutvikling av SafeSeaNet. I siste del av planperioden vil Kystverkets landbaserte AIS-kjede ha behov for fornying. Det er kartlagt et behov på 70,4 mill. kr, hvorav størsteparten av midlene er fornying av eksisterende utstyr som vil oppnå forventet levetid i perioden. Virksomhetsområdet er ikke tildelt investeringsmidler i programperioden. De nødvendige tiltakene (som mangler tildeling) er vist i tabellen. Tabell 12: Navigasjonshjelpemidler og meldingstjenester, El. navigasjonshjelpemidler og meldingstjenester, og reserve Transp. korridor Fylke Tiltaksnavn År Beløp i 1000-kr N Nasjonalt DGPS 12 stasjoner (fornying) N Svalbard DGPS Svalbard (nyinvestering) N Jan Mayen DGPS Jan Mayen (nyinvestering) N Nasjonalt SafeSeaNet (nyinvestering) N Nasjonalt AIS (fornying) N Nasjonalt Bølge- og strømvarsel (nyinvestering) N Nasjonalt SafeSeaNet (nyinvestering) Sum el. navigasjonshjelpemidler og meldingstjenester Andel av driftsbudsjett for bølge- og strømvarsel 1 800

18 17 4 Transportkorridorer I planperioden vil det bli gjennomført en rekke tiltak i hovedleden og i innseilingen til viktige trafikk- og fiskerihavner. Tiltakene er først og fremst begrunnet med sikkerhetshensyn ved at det særlig gjøres utbedringer på ulykkesutsatte punkter. Tiltakene er presentert korridorvis. For hver korridor gis en kort beskrivelsen av tiltakene. For fiskerihavnene i første del av planperiode ( ) vises det til punkt 4.6. Som omtalt i kapittel er tiltakene for navigasjonsinnretninger fordelt strekningsvis. Disse strekningene fremkommer for hver korridor. 4.1 Korridor 1. Oslo Svinesund/Kornsjø Deler av korridor 1 overlapper i betydelig grad med korridor 3. Derfor omtales tiltakene i begge korridorene under korridor Korridor 3. Oslo Grenland Kristiansand Stavanger Det er mange større havner i Oslofjorden og sjøtransporten i korridoren preges av stor og sammensatt trafikk. Det gjelder containertrafikk, bulkbåter, spesialskip, kombinerte passasjer- og godsferjer, samt en betydelig cruisetrafikk. Det er store krav til effektiv navigasjonsveiledning og andre tilpassede tiltak for trygg navigasjon. Farleder : Innseiling Borg havn, Fredrikstad, Østfold (del 1) I første del av planperioden blir det foretatt utdyping i Røsvikrenna i innseilingen til Borg havn. Hensikten med utbedring av seilingsleden er å øke sikkerheten for skipstrafikken til og fra Fredrikstad. Farleden skal gjøres bredere og dypere og på denne måten øke fartøyenes manøvreringsrom og dermed sikkerhetsmargin. Tiltaket vil også bidra til økt framkommelighet og regularitet for fartøyene, og vil dermed kunne bidra til å gjøre sjøtransporten mer attraktiv. Leden skal utdypes til -13 meters dybde og 150 meters bredde. Farleder : Innseiling Borg havn, Fredrikstad, Østfold (del 2) Annen del av arbeidet med forbedring av innseilingen til Borg havn omfatter utdypingstiltak Vidgrunnen Røsvikrenna. Tiltaket vil ytterligere bedre sikkerheten og framkommeligheten i innseilingen. Virkningsberegninger som Kystverket har gjort for begge prosjektene under ett viser betydelig bedre resultater med hensyn til samfunnsøkonomisk nettonytte og reduksjon i samfunnets transportkostnader enn første del isolert sett. Innseiling til Oslo Gåsøyrenna, Asker og Bærum, Akershus Tiltaket omfatter utdyping til -14 m og vil gi bedre mulighet for separering mellom inn og utgående trafikk i en av landets mest trafikkerte farleder.

19 18 Innseilingen til Grenland, Porsgrunn og Bamble, Telemark. Tiltaket vil bidra til økt sikkerhet og framkommelighet ved at farleden rettes ut. Dette er en svært trafikkert farled med transport av betydelige mengder farlig last. Tiltaket startes opp i planperioden. Innseiling Farsund, Vest-Agder. Farleden er stedvis trang og større skip er i dag avhengig av seilas i dagslys. Utbedringen består i å utvide bredden og dybden i Håøysundet ved Håøyflua. Bredden planlegges økt til 100 meter og -17 meter dybde. Innseiling til Stavanger havn/risavika, Sola, Rogaland Prosjektet vil bidra til økt sikkerhet og framkommelighet for større skip. Trafikksentraler : Horten VTS, Vestfold Horten VTS overvåker skipstrafikken i Oslofjorden. For at tjenesten skal opprettholdes over tid må radarer, VHF, kamera, overvåkingssystem og tekniske installasjoner fornyes i perioden når levetiden på 8 12 år er oppnådd eller tilstanden tilsier det. Brevik VTS, Telemark Brevik VTS overvåker skipstrafikken i Grenlandsområdet. For at tjenesten skal opprettholdes over tid må radarer, VHF, kamera, overvåkingssystem og tekniske installasjoner fornyes i perioden når levetiden på 8 12 år er oppnådd eller tilstanden tilsier det. Kvitsøy VTS, Rogaland. Se omtalen under korridor 4.

20 Figur 1: Korridor 1 og 3 19

21 Korridor 4. Stavanger Bergen Ålesund Trondheim Sjøtransport spiller en viktig rolle i hele korridoren. Godstrafikken preges av store olje- og gassvolum, dvs. at det er et stort innslag av trafikk med farlig gods. Den betydelige eksportrettede prosessindustrien på Vestlandet skaper mye sjøtransport av bulkvarer. Det er reell konkurranse mellom veg- og sjøtransport for enkelte varer i korridoren. Det er ønskelig med bedring av merkingen i farleden for hurtigbåttrafikken. Det er også behov for bedret framkommelighet og sikkerhet for store skip i deler av korridoren. Fiskerihavner : Rabben Salthella, Austevoll, Hordaland Havneprosjektet består av to nye skjermingsmoloer og utdyping. Utbyggingen vil gi en stor og god havn med nye liggekaier og næringsareal på land. Det er i dag etablert flere bedrifter rettet mot fiskeflåten og havbruksnæringen i området Rabben Salthella, men mangel på havneareal og havnefasiliteter begrenser bedriftenes ekspansjonsmuligheter. Havnetiltaket vil også legge til rette for nyetablering av servicevirksomhet for fiskeflåten. Gjersvika, Sande, Møre og Romsdal Tiltaket består av utdyping til -7 m i innseilingen og ned til -6 m i havnen. Det vil gi adgang for større fartøy. Stedets fiskeforedlingsbedrift er avhengig av å ta i mot større fiskefartøy enn det dagens dybde gir anledning til. Kommunen planlegger å bygge en innfatningssjete for å nytte mudringsmassen til oppfylling av areal til framtidig fiske/industriformål. Roald, Giske, Møre og Romsdal Tiltaket innebærer utdyping til -7,5 m og gir økt tilgjengelighet og tilpassing til dagens fartøystørrelse. Havnens størrelse er slik at store båter kan gå inn, men med begrenset dypgående. Tiltaket vil bedre forholdene for fartøy som benytter havna og fiskeindustrien. Rindarøy, Aukra, Møre og Romsdal Tiltaket innebærer ny molo, sprengning av to grunner, mudring og utdyping av havnen til - 7m og vil gi en tryggere havn. Oppdrettsanlegg og landing av store mengder fisk medfører stor aktivitet i havnen. I dag medfører enkelte vindretninger svært urolige og vanskelige forhold. Farleder : Husøy/Melandsflua, Karmøy, Rogaland Behovet for utdyping av Melandsflua og en -7 meters grunne like nord for Melandsflua, knyttes til behovet for et større manøvreringsareal for de store fartøyene som skal inn til Karmsund havn og for å kunne benytte området som ankringsplass. Det er pr. i dag for få ankringsplasser i dette travle havneområdet. Nord om Karmsund bru, Karmøy, Rogaland Det er i dag begrensninger på skipsstørrelse gjennom Karmsundet slik at flere skip som ønsker å gå gjennom Karmsundet må gå rundt Karmøy. Tiltaket omfatter utdyping og vil gjøre det mulig for større båter å gå gjennom Karmsundet.

22 21 Vestre Storesundflu, Haugesund, Rogaland I denne sterkt trafikkerte leden vil det bli gjennomført utdyping ned til -12 meter. Undervannsskjæret er et uromoment ved møtende trafikk i det trange farvannet. På grunn av mange lyskilder er det også vanskelig å se lanternen ved Vestre Storesundflu i mørket. Lanternen er blitt påseilt flere ganger. Tiltaket vil gi økt sikkerhet. Vatlestraumen, Fjell, Hordaland Vatlestraumen ligger i hovedleden inn til Bergen fra syd. Farleden er nautisk krevende på grunn av topografi med flere kursendringer, sterk strøm og stor trafikktetthet. Tiltaket omfatter utdyping av et grunnflak ved Revskolten lykt, fra -9 meter ned til -14 meter. Tiltaket vil øke sikkerheten i farleden. Flora/Leiskjærgrunnen, Flora, Sogn og Fjordane Tiltaket innebærer utdyping av en grunne på 6 meter ned til 12 meter og vil øke sikkerheten i farleden. Leiskjærgrunnen er et vanskelig punkt i hovedleden; farvannet er smalt og leden er vanskelig å seile for større fartøy i dårlig sikt, kraftig vind og med møtende trafikk. Det har skjedd uhell/grunnstøtninger i dette farvannsområdet. I perioder med dårlig vær, øker trafikken i farvannet ved Leiskjær. Skatestraumen/Hornellflua, Bremanger, Sogn og Fjordane Tiltaket omfatter utdyping og flytting av eksisterende merke. Farvannet er uoversiktlig og svingete, og tiltaket som omfatter utdyping og flytting av merke, vil gi bedre sikkerhet. Måløysundet (Trollebøflua), Vågsøy, Sogn og Fjordane Trollebøflua ligger i hovedleden ved Måløy havn. Det har vært flere grunnstøtinger her, og tiltaket omfatter utdyping ned til -12 meter. Dette vil gi økt sikkerhet og noe bedre fremkommelighet. Måløysundet (under Måløybrua), Vågsøy, Sogn og Fjordane Dette er et ulykkesbelastet punkt og en flaskehals. En utdyping til -12 meter gir separeringsmuligheter mellom nord- og sørgående trafikk, noe som både gir økt sikkerhet og bedre framkommelighet. Åramsundet, Sande og Vanylven, Møre og Romsdal (del 1) Det er til tider sterk tidevannsstrøm i området, noe som gjør seilasen for større fartøy som skal passere krevende. Del 1 av tiltaket omfatter utdyping ned til -11 m. Del 2 utredes for neste planperiode. Lepsøyrevet, Haram, Møre og Romsdal Lepsøyrevet ligger i hovedleden nord for Ålesund. Seilingsleden er sterkt trafikkert, smal og har begrenset minimumsdybde. På grunn av liten dybde er farvannet også strømutsatt, og det har vært flere grunnstøtinger. Store fartøy må i dag gå vest for Lepsøy, noe som forlenger seilasen og utsetter skip og last for store påkjenninger i dårlig vær. Tiltaket omfatter utdyping fra -8 meter til -11 meter, og en økning av bredden fra 60 til 100 meter. Prosjektet vil bli gjennomført i første fireårsperiode. Det vil øke sikkerheten i farleden og redusere seilingstiden for store skip.

23 22 Farleder : Færøyfluene Askøy, Hordaland Utbedring av eksisterende farled inn mot Bergen havn slik at leden blir bredere. Farleden har stor trafikk, blant annet gjennomgangstrafikk som ikke går i åpent farvann. Ytre Steinsund Solund, Sogn og Fjordane Dette er en trang og vanskelig led med urent farvann. Prosjektet bidrar til økt sikkerhet og åpner leden for mer trafikk. Skatestraumen Bremanger, Sogn og Fjordane Tiltaket innebærer en utdyping i hovedled i et område med trangt og uoversiktlig farvann. Tiltaket vil bidra til økt sikkerhet for lasteskip og cruisebåter som går her. Vaulane Herøy, Møre og Romsdal Utbedring i mye brukt skjermet led mellom Nerlandsøy/Remøy og Bergsøy/Leinøy slik at den får tilstrekkelig dybde og bredde. Leden er også brukt av trafikk i transitt langs kysten. Tiltaket vil bidra til økt fremkommelighet og økt sikkerhet. Djupflua Giske, Møre og Romsdal Utdyping av grunner i et møte- og svingeområde i farleden. Prosjektet vil gi økt sikkerhet for større skip. Innseiling Ålesund Utdypingen i Aspvågen, med en viktig fiskerihavn, vil ha betydning for sikkerheten til større fiskebåter. Utenfor ny containerhavn på Flatholmen vil det også foretas utdyping. Ringholmen Aure, Møre og Romsdal Utbedring av hurtigbåtled som i dag har trang passasje og skarpe kanter. Tiltaket vil bidra til økt sikkerhet. Stad skipstunnel, Selje, Sogn og Fjordane Det foreliggende prosjekt for Stad skipstunnel er lokalisert der halvøya på Stadlandet er smalest, mellom Kjødepollen og Moldefjorden. Trafikksentraler Kvitsøy VTS, Rogaland Kvitsøy VTS overvåker skipstrafikken i et definert område i Rogaland og en liten del av Hordaland. For at tjenesten skal opprettholdes over tid må bygg, radarer, VHF, kamera, værsensorer, overvåkingssystem og tekniske installasjoner fornyes når levetiden er oppnådd eller tilstanden tilsier det. Fedje VTS, Hordaland Fedje VTS overvåker skipstrafikken i et definert område fra Sognesjøen i nord til Hjeltefjorden ved Sture i sør. For at tjenesten skal opprettholdes over tid må bygg, radarer, VHF, værsensorer, overvåkingssystem og tekniske installasjoner fornyes når levetiden er oppnådd eller tilstanden tilsier det.

24 Figur 2: Korridor 4 23

25 Korridor 7. Trondheim Bodø Sjøtransport er viktig for bulklast på strekningene Nord-Trøndelag Bodø og Helgeland Bodø. Fiskeri- og havbruksnæringen stiller økte krav til hurtig og sikker transport til sine ferskvarer. Hovedleden går i hovedsak innaskjærs og i le, men må krysse svært værutsatte partier Dette ern en korridor med en del flaskehalser som ikke tilfredsstiller dagens behov for skipstrafikken. Derfor er det behov for flere tiltak i farleden Det er områder med trangt og urent farvann og relativt mye trafikk. Dette skaper særlige sikkerhetsutfordringer. Været forårsaker også store skader på navigasjonsinnretningene, noe som medfører store vedlikeholdsutgifter. Farleder : Torgværleden, Brønnøy, Nordland Torgværleden er en 11 km lang led med betydelig trafikk. Leden er utsatt for syd- og nordvestlige vinder og mye havsjø. Den har begrenset bredde og store kursendringer over en kort distanse. En utdyping ned til -13 meter vil gi økt sikkerhet. Farleder : Leiskjærsgrunnen, Bjugn, Sør-Trøndelag Utdyping i en trang hovedled som vil øke sikkerheten og fremkommeligheten. Haverskjærgrunnen/Humulråsa, Vikna og Nærøy, Nord-Trøndelag Utdyping ned til -12 meter. Leden benyttes av større fartøy og med stor dyptgående, spesielt ved dårlig vær. Tiltaket vil bedre fremkommeligheten og sikkerheten. Risværflu, Nærøy, Nord-Trøndelag Risværflu ligger i hovedleden og benyttes av Hurtigruten og annen trafikk i transitt langs kysten, samt trafikk til/fra Rørvik. Tiltaket består i utdyping og vil øke sikkerheten. Olstokvær, Meløy, Nordland Utdyping i hovedled sør for Bodø. Leden er trang med hyppige retningsendringer. Tiltaket består i utdyping ned til -13 meter, og vil gjøre det enklere å navigere og dermed øke sikkerheten. Innseiling og utdyping i Bodø havn, Nordland Tiltaket består i utdyping på to steder i leden inn til Bodø havn. Tiltaket vil medføre økt sikkerhet og gi større fartøy bedre tilgang til havna.

26 Figur 3: Korridor 7 25

27 Korridor 8. Bodø Kirkenes Korridoren er meget langstrakt; det er over km langs sjøveien mellom Bodø og Kirkenes. Bosetting og næringsliv ligger i stor grad ved kysten. Fiskeindustrien i Nord-Norge stiller krav til hurtig og sikker transport. Skip tar hånd om en relativt stor andel av containertransporten. Opp mot 50 % av godset transporteres sjøveien på strekningene Tromsø Finnmark og Oslo Tromsø. På visse strekninger er det lokal hurtigbåttrafikk. Hurtigruten og kystgodstrafikken har en viktig rolle, spesielt mellom Tromsø og Finnmark. Det er behov for å utbedre farledene for å sikre trygg seilas, styrke næringsutviklingen langs kysten, og bidra til økt sjøtransport. Det er en utfordring at enkelte deler av stamleden i korridoren ligger utsatt til for vær og vind og har flere områder med sterk strøm. Fiskerihavner : Napp, Flakstad, Nordland Tiltaket innebærer bygging av ny molo for å skjerme liggekaier mot bølger fra øst/nordøst. Innseilingen vil bli noe trangere enn i dag. Hovden, Bø, Nordland Tiltaket innebærer en utbedring av innseilingen til havnen ved at minste dybde skal senkes fra -3,2m til -5 m. Det er tilfredsstillende dybde i resten av havnebassenget. Etter dette vil havnen kunne ta i mot større og mer dyptgående fartøy. Myre, Øksnes, Nordland Tiltaket omfatter utvidelse og utdyping av innseilingen til havnen, samt bygging av ny molo til Gjæva med tilhørende merking. Formålet er bl.a. å legge til rette for økt trafikk til foredlingsvirksomheten på stedet. Årviksand, Skjærvøy, Troms Tiltaket innebærer mudring og bygging av sandfangermolo. Bedre havneforhold vil kunne medføre ekspansjon i flåten med lave kostnader, gi større sikkerhet og bedre trivsel blant fiskerne. Tiltaket vil kunne gi økt verdiskaping i fiskeindustrien ved at en sikrer råstofftilgangen. Honningsvåg, Nordkapp, Finnmark Tiltaket består av forlengelse av eksisterende molo. Sammen med mudring i indre havn, som ble satt av midler til i regjerningens tiltakspakke, vil det gi bedre tilrettelegging for den omfattende trafikken i indre Honningsvåg havn. Ved forlenging av moloen og større dybde kan en tilby flere og gode liggeplasser for fremmedflåten. Berlevåg, Finnmark Tiltaket innebærer utdyping, dvs. mudring og sprengning. Minste dybde vil øke til 7 m. Trålere må i dag tilpasse sine anløp i forhold til tidevannet, eller eventuelt losse ved trafikkaien i ytre havn. Bedre havneforhold vil kunne medføre ekspansjon i flåten med lave kostnader, gi større sikkerhet og bedre trivsel blant fiskerne. Båtsfjord, Finnmark Tiltaket består av mudring i Fomabukta, indre havn, ned til en dybde på -9 m fra dagens dybde på -6 7 m for å øke arealet til fartøyer som trafikkerer Båtsfjord.

28 27 Sammen med ny molo som bygges med midler fra tiltakspakken, vil en få bedre forhold for større fartøy. Fiskeindustrien i Båtsfjord har landing i indre havn. Farleder : I begynnelsen av den første fireårsperioden vil tiltak i Gisundet og Rystraumen bli ferdigstilt. Gisundet/ Rystraumen er en del av hovedleden gjennom Troms, og utdypingen vil redusere faren for ulykker. Utdyping av innseilingen til Svolvær vestre havn (Salttønna) vil også ferdigstilles i begynnelsen av planperioden. Tiltaket vil føre til at større skip kan anløpe havna og gi bedre sikkerhet. Harstadbotn, Harstad, Troms Tiltaket vil bedre innseilingen til fiskerihavn. Det er i dag sterke begrensninger når det gjelder dybdeforhold, samt nødvendig manøverareal for større fiskefartøy. Finnsnesrenna (oppstart), Lenvik, Troms Finnsnesrenna ligger i stamleden mellom Harstad og Tromsø. Utdyping i hovedled og biled inn til Finnsnes vil gi kortere seilingstid og bidra til økt sikkerhet. Sandnessundet, Tromsø, Troms Mye av dagens trafikk til Tromsø går via Tromsøysundet. Økte størrelser på fartøyene og det faktum at Tromsø legger sine industriarealer på nordenden av Tromsøya, vil medføre økt trafikk gjennom Sandnessundet. Det er sterk strøm i farvannet og en utdyping ned til -11 meter vil gi økt sikkerhet og framkommelighet. Farleder : Grøtøyleia, Steigen, Nordland Tiltaket omfatter utdyping av hurtigbåtled/ biled som i dag er trang med hyppige retningsforandringer. Tiltaket vil øke sikkerheten for hurtigbåter, fraktefartøy og fiskefartøy som trafikkerer leden. Raftsundet, Hadsel og Vågan, Nordland Leden gjennom Raftsundet er blant annet trafikkert av Hurtigruta. Tiltaket består i utdyping av leden tre steder for å øke sikkerheten. Tjeldsundet, Harstad, Troms Tiltaket består i utdyping av hovedled på fem steder, og vil øke sikkerheten i en led som i dag er trang og vanskelig å navigere. Honningsvåg havn, Nordkapp, Finnmark Utdyping ned til -15 meter i innseilingen til Honningsvåg havn. Utdypingen vil øke sikkerheten, særlig for større cruise- og tankfartøy. Tana havn, Finnmark Utdyping i biled inn til Elkems kvartsgruve. Tiltaket vil øke sikkerheten og fremkommeligheten. Trafikksentraler Vardø VTS, Finnmark Vardø VTS overvåke skipstrafikken i nordområdene, fra Barentshavet til Lofoten. I tillegg overvåkes områder som ikke dekkes av andre trafikksentraler. For at tjenesten

29 28 skal opprettholdes over tid må bygg, VHF, ulike sensorkilder som blant annet AIS, værsensor, meldingssentral og overvåkingssystem fornyes når levetiden er oppnådd eller tilstanden tilsier det. Figur 4: Korridor 8

30 Prioriterte fiskerihavner i første del av planperiode ( ) Tiltaksnavn: Havøysund, Måsøy Målsettinger med tiltaket Tiltaket vil øke fremkommeligheten og tilrettelegge for distrikts- og næringsutvikling. Som følge av tiltaket vil også havna få en miljømessig gevinst som følge av at bunnsedimentene med miljøgifter blir fjernet. Geografiske beskrivelse Finnmark fylke- Måsøy kommune Havøysund - sjøkart nr Havøysund er kommunesenteret i Måsøy kommune, beliggende nordvest i Finnmark fylke. Eksisterende forhold Leden i Havøysund benyttes av fiskebåter, godsbåter, og hurtigbåt. Den store strømføringen gjennom sundet fører med seg sand som gjør havna grunnere, og behovet for regelmessig mudring er stort. Strømføringen legger også begrensninger på manøvreringsforholdene. Havøysund har fiske og fiskemottak/-foredling som hovednæring. Det er behov for utdypning pga økt dypgående i fiskeflåten. Havøysund som kommunesenter stiller også krav til havna som trafikkhavn for befordring av passasjerer og gods. Planlagte tiltak I prosjektet inngår utdypning av innseilingen til -7 m dybde i 60 m bredde i en lengde av ca 1000 m. I tillegg skal det foretas utdypning inntil -7 m dybde i indre havn. De forurensede massene vil bli dumpet i et område i Eiterfjorden for deretter å bli tildekket av rene masser. Kostnadsoverslag: 70 mill kr. Gjenstående investering i første del av planperioden 17 mill kr.

31 30 Tiltaksnavn: Andenes, Andøy Målsettinger med tiltaket Formålet med utbyggingen er å vedlikeholde eksisterende moloanlegg slik at sikkerheten for fiskeflåten og utbygget infrastruktur i havna ivaretas. Geografiske beskrivelse Andenes er kommunesenteret i Andøy kommune - sjøkart nr. 81. Andenes havn har en strategisk beliggenhet i forhold til fiskefeltene utenfor Vesterålen. Eksisterende forhold Moloene som beskytter havna har flere ganger vært skadet og mindre reparasjoner er utført. De frittliggende moloene har liten bredde og er således ikke tilpasset dagens maskiner og transportmidler for molobygging. Dette medfører at også bredden på moloene må økes. Planlagte tiltak Til forsterkning av moloene foreslås nytt filterlag i 1,5 meters bredde og omlegging av det eksisterende dekksteinlag som er skadet. Ett ekstra dekksteinlag legges i tillegg til det gamle. Moloene vil dermed få to lag dekkstein med en tykkelse på totalt 2,5 meter helt opp til topp brystvern som har en høyde på 1,5 meter over topp dekke. Kostnadsoverslag: 45 mill kr. Gjenstående investeringen i første del av planperioden 40 mill. kr.

32 31 Tiltaksnavn: Stamsund, Vestvågøy Målsettinger med tiltaket Fiskeriaktiviteten i Stamsund er viktig for all næringsvirksomhet på stedet. Utbygging av Stamsund havn vil utløse både private og lokale offentlige investeringer som vil utvikle Stamsund til ei fullverdig servicehavn for fiskeflåten. Geografiske beskrivelse Stamsund havn er den største fiskerihavna i Vest-Lofoten og utgjør sammen med Ballstad havn de viktigste fiskerihavnene i Vestvågøy kommune. Sjøkart nr. 73. Eksisterende forhold Den ytre del av havna anløpes i hovedsak av hurtigruta og godsbåter. Indre havn, der fiskeribedriftene er lokalisert, benyttes av både kystfiske- og trålerflåten. Under dårlige værforhold hender det at hurtigruta får problemer med å legge til kai og i enkelte tilfeller må anløp kanselleres. Fiskefartøy som skal inn til indre havn, går inn via Langsundet i øst. Innseilingen har en minste bredde på i underkant av 30 meter med en skarp kurve, tett mot 90 grader i enden av sundet. De vanskelige innseilingsforholdene synliggjøres ytterligere ved at havdønningene under dårlige værforhold går rundt 200 meter inn i sundet. Planlagte tiltak Planlagte tiltak omfatter utdyping av ny innseiling til indre havn sør for Tankholmen. Krav til dybde i den nye innseilingsleden er satt til 8,5 meter. For å skjerme innseilingen og gi noe skjerming for hurtigrutekaia skal det bygges en ca 200 meter lang molo fra Store Joøy. Tiltaket omfatter også utdyping av indre havn til 8,0 meters dybde. Manøverfelt og dybde i innseilingsleden er dimensjonert ut fra tilsvarende fartøystørrelse som Vesttind. Kostnadsoverslag: 156 mill kr. Gjenstående investeringen i første del av planperioden 115 mill. kr

33 32 Tiltaksnavn: Gryllefjord, Torsken Målsettinger med tiltaket Formålet med ny molo er å bedre roligheten langs de viktigste kaianleggene, i tillegg til arealer for opplagsplass for fiskeflåten. Geografiske beskrivelse Gryllefjord ligger på vestsiden av Senja i Torsken kommune. Sjøkart nr. 82. Eksisterende forhold Gryllefjord har i lang tid hatt stor betydning som fiskerihavn på grunn av sin gunstige beliggenhet i forhold til Svendsgrunnen og andre fiskebanker utenfor Senja. Det har i lengre tid vært et krav fra Gryllefjord om en molo for å bedre roligheten langs de viktigste kaianleggene. Bedring av liggeforholdene for fiskeflåten har også vært et krav. Planlagte tiltak Planlagte tiltak omfatter ny molo på ca 300 meter. Over m³ er beregnet medgått i moloen, der ca m³ utføres som underfylling med lekter. Resten kjøres ut fra endetipp. Massene omlastes til lekter for å dumpes i molotraseen. Moloen vil ha største dybde på ca -44 m. Her vil bunnbredden være 120 m. Kostnadsoverslag: 124 mill kr. Gjenstående investeringen i første del av planperioden 119 mill. kr

34 33 Tiltaksnavn: Utgårdskilen, Hvaler Målsettinger med tiltaket Redusert gangtid/distanse fra fangstfelt til mottaksanlegg. Redusere gangtid/distanse for fiskefartøyer fra mottaksanlegg til liggekai. Redusere faren for grunnstøting. Utvikle Utgårdskilen som en fullverdig fiskerihavn med tanke på etablering av tilknyttede virksomheter. Geografiske beskrivelse Utgårdskilen fiskerihavn ligger på Vesterøy i Hvaler kommune i Østfold fylke. Sjøkart nr. 1 Eksisterende forhold I Utgårdskilen regionale fiskerihavn er det behov for mudring av havnebassenget slik at nye arealer på østsiden av havna blir tigjengelig for etablering av liggekaier for fiskefartøyer. Slik det er i dag må enkelte av fiskefartøyene, etter å ha levert fangst, gå til Skjærhallen eller Vikerhavna for å få tilgang til ledig plass ved liggekai. Dette utgjør ca 2 timers ekstra gangtid for det enkelte fartøy. Fiskefartøyene har også blitt større og det er behov for mudring av manøvreringsarealet ved mottakskai. Planlagte tiltak Det er behov for utdyping av ytre og indre del av havnebassenget. I ytre del for å bedre tilgangen til det nye planlagte havneavsnittet på østsiden av havna, i indre del for å etablere manøvreringsområde og tilflott til utrustningskai. For å ta vare på mudret masse må det etableres en sjeté i den indre del av havnebassenget samt ankomst til denne. Tiltaket er i henhold til godkjent reguleringsplan. Kostnadsoverslag: 36 mill kr

St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan

St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 Spørsmål 86. Spesifikasjon av prosjekter Hvilke prosjekter innenfor planrammen er ikke enkeltvis spesifisert i hver periode 2010-2013 og 2013-2019?

Detaljer

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle generelt Opprettholde forsvarlig beredskap mot akutt forurensning Foto:

Detaljer

NTP Betydning for utbygging av fiskerihavner og farleder. Per Jan Osdal Assisterende kystdirektør

NTP Betydning for utbygging av fiskerihavner og farleder. Per Jan Osdal Assisterende kystdirektør NTP 2014-2023 Betydning for utbygging av fiskerihavner og farleder Per Jan Osdal Assisterende kystdirektør Kystverket Kystverket er en statlig etat under Fiskeri- og kystdepartementet Kystverket er en

Detaljer

Tiltaksnavn: Værlandet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane Fylke - Fiskerihavnetiltak

Tiltaksnavn: Værlandet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane Fylke - Fiskerihavnetiltak Tiltaksnavn: Værlandet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane Fylke - Fiskerihavnetiltak Fiskerihavn 6 millioner Estimert start: 0 Estimert slutt: 0 Målsetning med tiltaket: Øke sikkerheten til fartøy som

Detaljer

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 8/09 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen 10.02.2015

Detaljer

NAVPLAN og Farledsnormal

NAVPLAN og Farledsnormal NAVPLAN og Farledsnormal Rune Midtkandal NTP 2014-2023 s.23: Regjeringen vil: - Utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør det enklere, raskere og sikrere å reise og frakte gods i framtiden.

Detaljer

Kystverkets arbeid med å fremme sjøtransporten og havnenes posisjon som nav i logistikk-kjeden Årsmøte Norsk Havneforening, 6.9.

Kystverkets arbeid med å fremme sjøtransporten og havnenes posisjon som nav i logistikk-kjeden Årsmøte Norsk Havneforening, 6.9. Kystverkets arbeid med å fremme sjøtransporten og havnenes posisjon som nav i logistikk-kjeden Årsmøte Norsk Havneforening, 6.9.2012 Thor Vartdal, Kystverket Sørøst, Avd.sjef, Senter for transportplanlegging,

Detaljer

Med stø kurs i ukjent. farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar. Seniorrådgiver Olav Uldal

Med stø kurs i ukjent. farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar. Seniorrådgiver Olav Uldal Med stø kurs i ukjent farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar Seniorrådgiver Olav Uldal Oppdrag og rammer Retningslinjer fra Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/12 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken

Detaljer

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren», 9/2 2016 Audun Iversen, Edgar Henriksen og Thomas Nyrud 1 Hvor er

Detaljer

Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan

Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan Transport- og kommunikasjonskomiteen Oslo, 23.4.2017 Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 2018-2029 Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser. Skal Norge oppfylle forpliktelser

Detaljer

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN SJØTRANSPORTEN VIKTIG FOR NORGE KYSTVERKETS MÅL Å bidra til effektiv sjøtransport Å sikre trygg ferdsel i norske farvann Å hindre

Detaljer

Kystverkets Handlingsprogram Kyst- og havnekonferansen 2013 Avdelingssjef Arve Andersen

Kystverkets Handlingsprogram Kyst- og havnekonferansen 2013 Avdelingssjef Arve Andersen Kystverkets Handlingsprogram 2014 2023 Kyst- og havnekonferansen 2013 Avdelingssjef Arve Andersen Evaluering av Kystverkets HP 2010 2019 Kystverkets innspill til NTP 2014 202 Meld. St. 26, (2012-2013)

Detaljer

Nye farledstiltak hvordan planlegger Kystverket fremover

Nye farledstiltak hvordan planlegger Kystverket fremover Nye farledstiltak hvordan planlegger Kystverket fremover Rita Svendsbøe Haugesund, 14.11.2017 Strekningsvise tiltak Hittil har vi hovedsakelig planlagt for enkelttiltak, f.eks. «Vestre Storesund flu, Vatlestraumen,

Detaljer

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Organisasjon Kystdirektorat - Ålesund 40 - Beredskapsavd 32 5 distriktskontor: - Arendal 225 - Haugesund

Detaljer

Presentasjon av Kystverket

Presentasjon av Kystverket Presentasjon av Kystverket - Mål, oppgaver og grunnlag Jan Morten Hansen, regiondirektør Kystverket En nasjonal etat for sjøsikkerhet, kystforvaltning og beredskap mot akutt forurensning. Et rådgivende

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2 etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Nytt møtetidspunkt: kl. 09:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune: SAMFERDSELDEPARTEMENTET HAVNEAVD. VARDØ KOMMUNE. - HØRINGSUTTALELSE TIL NTP. Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den 15.04.2016 og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN

BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN KAP 1360 KYSTVERKET Post - 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 34 Kompensasjon til infrastrukturtiltak Post 60 - Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Årsplan i henhold til

Detaljer

Innspill til Transportplan for Nordland

Innspill til Transportplan for Nordland Sør-Helgeland Regionråd v/ Arnljot Arntsen 8900 Brønnøysund Brønnøysund, 3.11.11 Innspill til Transportplan for Nordland Brønnøy Havn KF vil med dette melde inn Brønnøyleden som tiltak i transportplan

Detaljer

- fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

- fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 18/06 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og Bjørn-Inge Bendiksen 10.02.2015

Detaljer

Ålesund Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal

Ålesund Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal Ålesund Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal Innhold 1 TILTAKSIDÉ OG HISTORIKK... 3 2 OMFANG OG BEGRENSNINGER... 3 3 PLAN- OG INFLUENSOMRÅDE... 4 4 DAGENS SITUASJON... 5 4.1 FARLEDER OG

Detaljer

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap. Kystverket tar ansvar for sjøveien

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap. Kystverket tar ansvar for sjøveien Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap Kystverket tar ansvar for sjøveien Kystverkets samfunnsoppgave Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.

Detaljer

Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest

Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest Postboks 1502 Saksbehandler: Kari Morvik Telefon: 90734161 6025 ÅLESUND Vår referanse: 17/5583 Deres 2017/1550-2 referanse: Dato: 24.05.2017

Detaljer

FORPROSJEKT. Innseiling Ålesund, Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal

FORPROSJEKT. Innseiling Ålesund, Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal FORPROSJEKT Innseiling Ålesund, Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal April 2014 Innhold 1 PROSJEKTIDENTIFIKASJON, SAMMENDRAG... 3 2 PLAN- OG INFLUENSOMRÅDE... 4 2.1 OMFANG OG BEGRENSNINGER...

Detaljer

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Fagdirektør Johán H. Williams, Havressurs- og kystavdelingen Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen, 24. og 25. mars 2011 Verdier

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

SAMARBEIDSFORUM FOR SAMFERDSEL MIDTNORGE STJØRDAL APRIL 2011

SAMARBEIDSFORUM FOR SAMFERDSEL MIDTNORGE STJØRDAL APRIL 2011 SAMARBEIDSFORUM FOR SAMFERDSEL MIDTNORGE STJØRDAL APRIL 2011 Informasjon om levering fra Kystverket Midt Norge Børre Tennfjord Avdelingssjef Plan og Kystforvaltningsavdelingen Kystverket Midt Norge Hovedmålet

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Brukerkonferanse 2014 Farled, Fyr og Merker

Brukerkonferanse 2014 Farled, Fyr og Merker Brukerkonferanse 2014 Farled, Fyr og Merker 9.4.2014 Kystverket - rådgivende og utøvende organ for Samferdselsdepartementet (f.o.m. 1.1.2014, tidl. Fiskeri- og Kystdep.), ledet av kystdirektøren. Kystdirektør

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2023

Handlingsprogram 2014-2023 Handlingsprogram 2014-2023 Innhold 1. Forord 4 2. Om Kystverket 2.1. Transportpolitiske mål 2.2. Kystverkets mål og visjon 2.3. BarentsWatch 6 7 7 8 3. Økonomiske planrammer 9 4. Fagområder og prioriteringer

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder Finnmarks prosjekter i NTP 2018-21(29) Remi Strand Hovedutvalgsleder 31.8.2015 1 Lars E Utfordringer i NTP prosessen Modellen for samfunnsøkonomiske beregninger ivaretar ikke «verdien» av regional utvikling,

Detaljer

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Foto: Yrjali/Roxrud/Velihavn.no/Andøy VELKOMMEN TIL SEMINARET UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Oslo Plaza, 9. Januar 2018 BAKGRUNNEN FOR

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen kommune - Nordland fylke

Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen kommune - Nordland fylke NORDLAND Mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/4174-7 Arkiv nr.: 500 Saksbehandler: Thomas M. Jensen Dato: 18.07.2016 Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen

Detaljer

Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland

Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland 123 Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland E6 Fauske Nordkjosbotn med tilknytninger 1. Innledning Ruta

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak

Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak Rita Svendsbøe, senioringeniør Haugesund, 29.11.2016 MÅL OG ANSVAR Kystverkets mål er knyttet til fremkommelighet, transportsikkerhet og miljø.

Detaljer

e-navigasjon i Nasjonal transportplan

e-navigasjon i Nasjonal transportplan e-navigasjon i Nasjonal transportplan e-nav.no 2014, Oslo Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik De siste årene har overvåking og kommunikasjon mellom land og fartøy økt i omfang, og det pågår nå internasjonale

Detaljer

Fremtidens utviklingsbehov i fiskerihavnene

Fremtidens utviklingsbehov i fiskerihavnene Fremtidens utviklingsbehov i fiskerihavnene Arve Andersen Sjefingeniør Hasvik 7. mars 2017 Torsvåg fiskerihavn 1920 Fiskekjøperen i 1920 Torsvåg Statlige Fiskerihavn 2017 Hovedrammer Kystverket

Detaljer

Kystverket. Regulativlønte Timelønte, lederlønte, overenskomstlønte, dommerlønte Totalt Antall

Kystverket. Regulativlønte Timelønte, lederlønte, overenskomstlønte, dommerlønte Totalt Antall Kystverket Vi ber om at dere kvalitetssikrer antall ansatte og årsverk i mars 2016. Dette inkluderer altså de som fikk utbetalt lønn i mars. For sammenligningsgrunnlag inkluderer vi antall ansatte per

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN SJØTRANSPORTEN VIKTIG FOR NORGE KYSTVERKETS VISJON: Å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste 2 KYSTVERKET

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Uttalelse fra Kystverket - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG Deres ref.: 2013/1143 Vår ref.: 2014/5140-5 Arkiv nr.: 413.2 Saksbehandler: Jan Morten Hansen Dato: 18.02.2016 Uttalelse fra Kystverket

Detaljer

Havner - regionale vannforvaltningsplaner

Havner - regionale vannforvaltningsplaner Havner - regionale vannforvaltningsplaner Litt om Kystverket Utgangspunktet for vårt arbeid - sjøtrafikk Sikre trygg ferdsel i norske farvann Bidra til effektiv sjøtransport og havner Hindre og begrense

Detaljer

Kystverkets arbeid med miljørisiko tilknyttet statlig beredskap

Kystverkets arbeid med miljørisiko tilknyttet statlig beredskap Kystverkets arbeid med miljørisiko tilknyttet statlig beredskap Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på grunnlag

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag vedlegg 1

Kvalifikasjonsgrunnlag vedlegg 1 Kvalifikasjonsgrunnlag vedlegg 1 1 Sjøtrafikkavdelinger (områder) Landet skal deles inn i syv områder, likt dagens sjøtrafikkavdelinger. Se kartene nedenfor. Områdene er: - Troms og Finnmark - Nordland

Detaljer

Kystverkets innspill til kunnskapsgrunnlaget - Regional planstrategi Troms fylke

Kystverkets innspill til kunnskapsgrunnlaget - Regional planstrategi Troms fylke TROMS OG FINNMARK Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ Att: Synnøve Lode Deres ref.: 15/3397-3 Vår ref.: 2011/4523-12 Arkiv nr.: 413.1 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 12.10.2015 Kystverkets innspill

Detaljer

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak Transportplan Nordland Og Nasjonal Transportplan Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel 22.02.2012 Foto: Beate Tverbak Nasjonal Transportplan 2014 23 I Stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste.

å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste. å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste. Sikre trygg ferdsel i norske farvann Bidra til effektiv sjøtransport Hindre og begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

KYSTVERKET. Nordland sjøtrafikkavdeling NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE.

KYSTVERKET. Nordland sjøtrafikkavdeling NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE. KYSTVERKET Nordland sjøtrafikkavdeling Kåringen Næringsselskap AS 16. mai 2014 NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE. Innledning Kåringen

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Gryllefjord havn/molo

Gryllefjord havn/molo Gryllefjord havn/molo Ett eksempel på godt samarbeid Fred Ove Flakstad Ordfører i kommune Hvor i Norge er vi? - Troms Fylke - Senja - kommune - Gryllefjord Historikk og status - Lokalt har man arbeidet

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,90 pr. BT for de første BT og kr 0,78 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,90 pr. BT for de første BT og kr 0,78 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2018 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Ferjekonferansen 2014 Kystverkets ansvar og arbeid for sikkerhet relatert til ferjedriften

Ferjekonferansen 2014 Kystverkets ansvar og arbeid for sikkerhet relatert til ferjedriften Ferjekonferansen 2014 Kystverkets ansvar og arbeid for sikkerhet relatert til ferjedriften Bjørn Erik Krosness Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor Kystverket regioner med kontorsteder Troms

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Redningsselskapet. Standardpresentasjon. Redningsselskapet Trygg på sjøen

Redningsselskapet. Standardpresentasjon. Redningsselskapet Trygg på sjøen Standardpresentasjon En stolt historie, fra seil til vannjet på 124 år Om organisasjonen Ca. 60 ansatte på hovedkontoret i Oslo 5 regionskontorer 25 redningsskøyter med fast bemanning (190 ansatte) 25

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2017 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

Temakart i kystsonen til planlegging og forvaltning

Temakart i kystsonen til planlegging og forvaltning Temakart i kystsonen til planlegging og forvaltning Birgitte Arstein Geodatautvalget Nordland 20.10.16 Fiskeridirektoratets regioner og kontorer 2016 NOK 375 mill. 429 årsverk Fiskeridirektøren personal-

Detaljer

Høringsuttalelse til NTP , Brønnøyleia Uttalelse: Samferdselsdepartementet. v/ Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Høringsuttalelse til NTP , Brønnøyleia Uttalelse: Samferdselsdepartementet. v/ Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 29. juni 2016 12:34 Til: postmottak SD Emne: Nytt høringssvar til 16/485 - Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Vedlegg: Brønnøyleia - skisseprosjekt

Detaljer

Kystverkets mål. Kystverket tar ansvar for sjøveien. Bronsealder 1800-500 f.kr. Kvit sektor i blå sone farleier og sjøtransport i arealplanen

Kystverkets mål. Kystverket tar ansvar for sjøveien. Bronsealder 1800-500 f.kr. Kvit sektor i blå sone farleier og sjøtransport i arealplanen Kystverket tar ansvar for sjøveien Kvit sektor i blå sone farleier og sjøtransport i arealplanen Visjon Kystverket utvikler kysten og havneområdene til verdens sikreste og reneste Avd.sjef Knut Stenevik

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten?

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Haugesundkonferansen 2004 Kystdirektør Øyvind Stene Sjøsikkerhet og beredskap er prioritert høyt Utfordringer Værhard og komplisert kyst Betydelig

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret MUDRING I INDRE HAVN - POLITISKE AVKLARINGER Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret 22.03.2012 Vedtak: Etablering av liggehavn for fiskeflåten

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

16Vurderinger ved endring av planrammene

16Vurderinger ved endring av planrammene 16Vurderinger ved endring av planrammene Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet har Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen gjort vurderinger av en økning og reduksjon

Detaljer

Regional transportplan KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018

Regional transportplan KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018 Regional transportplan 2018-29 KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018 Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for samferdsel og miljø Om fylkeskommunens eierskap og ansvar samferdsel Rundt 3000 kilometer

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Utsteder/eier: Losoldermann Antonsen, Andor. Begrensninger for losoppdrag, Nordland Sjøtrafikkavdeling

Utsteder/eier: Losoldermann Antonsen, Andor. Begrensninger for losoppdrag, Nordland Sjøtrafikkavdeling Spesifikasjon Side: 1 av 6 1 Hensikt Sikre lik forståelse og underbygge instruks lokale retningslinjer 2 Detaljert beskrivelse av Hva Formålet med denne spesifikasjonen er å få en felles forståelse og

Detaljer

Integrerte Maritime Tjenester

Integrerte Maritime Tjenester Integrerte Maritime Tjenester efarled Horten 15 februar 2007 Runar Knutsen Hensikten med Kystverket og Sjøkartverket: Gjøre vårt for at dette ikke skal skje!! Kystverket ansvar: - sjømerker - lykter -

Detaljer

Høring endring av forskrift 23. september 2015 nr om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann

Høring endring av forskrift 23. september 2015 nr om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann Hovedkontoret Sjøfartsdirektoratet Postboks 2222 5509 HAUGESUND Deres ref.: Vår ref.: 2017/1549-25 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jeanette Assev-Lindin/Trond Ski Dato: 1.12.2017 Høring endring av forskrift

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

LIVSKRAFTIGE KYSTSAMFUNN

LIVSKRAFTIGE KYSTSAMFUNN LIVSKRAFTIGE KYSTSAMFUNN Hva bidrar Kystverket med? Hva vil vi bidra med i fremtiden? Regiondirektør John Evensen Kystverket Kystverket er rådgivende og utøvende organ for Fiskeriog kystdepartementet i

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Høring - forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleia - Steigen kommune - Nordland fylke

Høring - forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleia - Steigen kommune - Nordland fylke Nordland Mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/4174-10 Arkiv nr.: Saksbehandler: Thomas M. Jensen Dato: 01.02.2017 Høring - forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleia - Steigen kommune - Nordland

Detaljer

1 Hensikt. 1 Detaljert beskrivelse av. Sikre lik forståelse og underbygge instruks lokale retningslinjer

1 Hensikt. 1 Detaljert beskrivelse av. Sikre lik forståelse og underbygge instruks lokale retningslinjer 1 Hensikt Sikre lik forståelse og underbygge instruks lokale retningslinjer 1 Detaljert beskrivelse av Hva Formålet med denne spesifikasjonen er å få en felles forståelse og praksis i utførelsen av lostjenesten

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Nordområdene Hovedgrep i planperioden Prioritering av E6 + de grensekryssende

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,78 pr. BT for de første BT og kr 0,69 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,78 pr. BT for de første BT og kr 0,69 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2014 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn KF er: Et kommunalt foretak, heleid av Bodø kommune en nærings-, service-, miljø og forvaltningsaktør

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER i Døvekirken Føringer: Kirkepolitiske mål: «8 levende og aktive

Detaljer

Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region. Deres referanse: 2016/ Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region. Deres referanse: 2016/ Vår dato: Deres dato: Kystverket Saksbehandler: Kari Morvik Postboks 1502 Telefon: 90734161 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Vest 6025 ÅLESUND Vår referanse: 16/5987 Att: Rita M. Svendsbøe Deres referanse: 2016/1551-5

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 23

Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 23 VAKTRAPPORT Tidsrom: 07.04.2017 12:00-14.04.2017 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 23 Antall øvelser: 1 2. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser Figur 1:

Detaljer