VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE"

Transkript

1 Telefonnr. til barnehagen: / mob adresse: Østlia nord 12, 2440 ENGERDAL E-post: Foreldre og brukere av barnehagen finner mer informasjon om barnehagetilbudet på kommunens nettside: og når dere logger inn på Godkjent i SU nov.2013 Årsplan side 0

2 VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE Årsplanen inneholder mye informasjon om Engerdal barnehage og vårt arbeid sammen med dere. Den beskriver hva som er spesifikt for vår barnehage av praktisk informasjon, tema med mer. Et årshjul som på en enkel og oversiktlig måte viser temaer, arrangementer og andre viktige datoer gjennom året. I tillegg til årsplanen legges det fortløpende ut informasjon på Mykid. Alle brukere av barnehagen får tilgang til å logge seg på der med mobilnummer og passord. Kommunen`s Pedagogiske plattform beskriver de ulikene temaene og fagområdene i Rammeplanen og sveiser Rammeplan for barnehagen og vårt arbeid i barnehagen sammen. Den Pedagogiske plattformen finner dere på kommunens nettside eller på Mykid. Årsplanens to funksjoner er å være et grunnlagsdokument for personalgruppen og et utgangspunkt for samarbeidet med foreldrene. Den er grunnlaget for å styre og vurdere det som foregår i barnehagen og den skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eiere av barnehagen, politikere, ansatte i kommunen, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Tilbakemeldinger, både positive og mindre positive, fra barna og foreldrene er viktig for det videre arbeidet i barnehagen. Retten til medvirkning er et viktig krav i loven. Vi håper årsplanen blir til nytte for dere og barna i tiden dere skal tilbringe i Engerdal barnehage. Nå er det opp til oss alle å gjøre det beste vi kan for barna våre. Vi håper alle sammen får et lekende og lærerikt barnehageår 2013/2014 Wenche Kjølvang Holdbak, styrer Et vennlig ord kan holde en varm hele vinteren Dere finner bl.a. mer om følgende på Mykid: * Oversikt over barnegruppa * Hjertevekst og arbeid med verdier * Tøyvettregler * Mer utfyllende om dagsrytmen * Mer utfyllende om samlingstund * Mer om syke barn * FAU`s arbeidsoppgaver * Pedagogisk Plattform Årsplan side 1

3 Om barnehagen: Engerdal barnehage ligger i Engerdal sentrum (Østlia). Bygget er fra Det ble rehabilitert og påbygd i Vi har lyse og trivelige lokaler. Vi er en heldagsbarnehage med åpningstid fra kl til kl fem dager pr. uke. Barnehagen er godkjent for 27 barn pr. dag. Barn under 3 år telles som to. Det gis også tilbud om SFO til barn i 1.-4.klasse. Nærmiljøet gir anledning til varierte opplevelser. Naturen er nært innpå; med åa, sjø og skog. I sentrum er det butikker, badestrand, industri, kontorer, bensinstasjon, kafé, kirke og bank. Barnehagens uteområde er variert med lekeapparater og bakker til allsidig bruk sommer som vinter. Mulighetene for fysisk fostring og uteliv er mange. Der har vi også en gapahuk og en bekk med mange muligheter. Personalet 2013/2014: Wenche Kjølvang Holdbak styrer 100 % st. Ingunn Sømåen pedagogisk leder 60 % st. Gunnel Axelsson Lillestu barne- og ungdomsarbeider 100 % st. Bjørg Nysted Flobak assistent barnepleier 80 % st. Gun Helen Sorkmo assistent 70 % st Gun Helen Sorkmo renholder 20 % st Hovedmål for arbeidet i barnehagen: Hovedmålsetting for Engerdal barnehage er at barna skal trives og få et allsidig leketilbud som virker positivt inn på deres ulike utviklingsområder. Vi ønsker at barna skal utvikle evnen til å vise omsorg for hverandre, for andre og for alt som lever. Vi ønsker at barna skal utvikle selvtillit, et positivt selvbilde og selvstendighet. Barna, uavhengig av kjønn, skal ha muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle typer aktiviteter. Forsøk å gjøre noen glad hver dag, om det så er bare deg selv. Årsplan side 2

4 Fokusområder: Natur og friluftsliv: Her i Engerdal barnehage har vi fokus på naturen og friluftsliv. Å bli glad i å være ute er en god egenskap å ha. Viktig for kroppen og helsa vår i et mer stillesittende samfunn. I de fleste temaene våre vil noe av fokuset være knyttet opp mot naturen og hva som skjer der. Arbeidsmetoder vil bl.a. være turer bort fra barnehagen ut i skogen for å se, smake, lukte, høre og føle, turer i nærmiljøet for å utforske og oppdage, mye utetid i barnehagen med lek og aktiviteter, spontane utedager med matlaging utendørs. Språkarbeid: Språkarbeid har også stort fokus hos oss med flere minoritetsspråklige barn i gruppa vår, er dette viktig. Vi jobber med begreper og språkforståelse i flere sammenhenger i løpet av dagen eks. i samling, under måltidet mm. Likestillingsarbeid: alle barna skal respekteres for den de er og hva de vil gjøre uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn og ferdighetsnivå. Det er like tøft å være jente som gutt og omvendt. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter. Vi fortsetter arbeidet vårt i forhold til likestilling og likeverd, selv om vi ikke er med i noe prosjekt lenger. Vi må alle fortsette å reflektere over egne holdninger til og samfunnets forventinger til gutter og jenter. Medbestemmelse: I følge 3 i Lov om barnehager har barn rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av virksomheten og deres synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Vi lar barna være med i planlegging og vurdering. Samtaler med barna og observasjoner i det daglige blir viktig. Å ta vare på her-og-nå-situasjoner og barnas spontanitet må vi være flinke til. Viktig å ta hensyn til barnas innspill. I alt vårt arbeid legger vi vekt på at omsorg, lek, læring, kreativitet, glede og humor skal være sentrale arbeidsmåter i temaarbeidet og i hverdagen i barnehagen. Det skal være muligheter for spontanitet og fleksibilitet. Ingen plan er for fastspikret. Årsplan side 3

5 Lek: Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Lek er barnas viktigste aktivitet. Det er ingen motsetning mellom lek og læring, men barna lærer og utvikler seg mye gjennom leken. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping. Lek er en frivillig og lystbetont aktivitet og barn leker for å ha det morsomt, lære og forstå verden rundt seg. Leken er viktig fordi: Barna utvikler ferdigheter på alle områder - språk og begreper utvikles og læres, samhandling med andre legger grunnlaget for læring og sosial kompetanse, kroppsbeherskelsen trenes og oppøves, bearbeiding av følelser og læring av grunnleggende ferdigheter. barna får en følelse av frihet, der de ikke er underlagt de voksnes kontroll og begrensninger barna får mulighet til å utfolde seg på en sosial arena som er mindre farlig enn det virkelige liv. barna får mulighet til å være midtpunktet, være med å kontrollere omgivelsene og oppleve mestring. barna kan leve ut/bearbeide følelser som ellers kan være vanskelig å gi uttrykk for. barna får brukt fantasien sin til å skape forståelse og sammenheng. barna får mulighet til å bearbeide inntrykk barna utvikler sitt eget selvbilde og sine personlige uttrykk. barna får være sammen i gruppe, hjelpe hverandre og få hjelp, bestemme selv og bli bestemt over og lære å respektere egne og andres grenser. Noe av det mest vesentlige barn lærer i barndommen er å forholde seg til andre. Spørmålet er ikke om vi tør å satse på lek i barnehagen, men om vi tør å la være. Fantasien er en gave la den blomstre. Fantasi er minst like viktig som kunnskap. Årsplan side 4

6 Barnehagens verdigrunnlag: Å leve etter den Den gyldne regel. Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg. Barn er utrolig gode imitatorer. Hvor hardt man enn sliter for å lære dem gode manerer, oppfører de seg nøyaktig som sine foreldre. (Lis Byrdal) En metode å jobbe med verdier på, er Hjertevekst (av Helene Dæhlin): Målet er å ta foreldre, barn og ansatte med i et konkret samarbeid om verdier, verdier som inkluderer trening av sosiale ferdigheter. Vi må sette det på dagsorden både hjemme og i barnehagen. Vi må snakke ofte om verdier og riktig/ønsket adferd og la barna se hvordan du forholder deg til mennesker som trenger deg. I dette arbeidet er det viktig at vi voksne er gode forbilder. Foreldre/voksen- adferd som fremmer barns moralske utvikling kan være å: kunne forklare tydelig hvorfor noe er riktig og galt kunne forklare med følelsesmessig overbevisning kunne gi masse støtte og ros kunne være troverdige kunne skape et varmt forhold mellom voksne/foreldre og barn der det er rom for positive tilbakemeldinger Viktige Hjertevekstverdier å jobbe med er bl.a.: Vi trenger ikke være like Innrømme feil og si unnskyld Si vennlige ting til hverandre. Passe på at ingen er alene. Hjelpe andre Dele Det vi gjør for andre betyr mye, men vi får sjelden vite det. Å sette grenser er å vise at man er glad i noen. Årsplan side 5

7 Generell informasjon: Foreldresamarbeid: Det er dere foreldre som kjenner barna deres best. Barnehagen er et supplement til foreldre/foresatte og hjemmet. Det er derfor viktig med et godt samarbeid mellom barnehage og hjem god kommunikasjon, gjensidig åpenhet, tillit og respekt. I fellesskap skal vi ta ansvar for barnas trivsel og utvikling. Den daglige kontakten er en viktig del av foreldresamarbeidet. Til foreldre med bussbarn brukes telefon, sms eller melding på Mykid. For å få til dette må vi og dere: Dere leser og følger opp oppslag, info, periodeplaner, MyKid og årsplan. Dere snakker med barna om det som skjer i barnehagen Dere tar kontakt med oss og gir tilbakemeldinger Vi tar kontakt og gir tilbakemeldinger Vi gir informasjon skriftlig, muntlig og via MyKid. Vi avholder to foreldremøter i året høst og vår. Vi tilbyr foreldresamtaler to ganger i året - nov./des. og apr./mai. Dette er en dialog, hvor vi snakker om deres barn og hvordan det går i barnehagen, utvikling m.m. Viktig: Skal barnet hentes av andre enn foresatte, skal vi ha beskjed om det. Viktig: Foreldrene overtar ansvaret for sine barn når dem kommer og henter. Pass ekstra nøye på trafikken på veien. Viktig: Gi beskjed ved fravær. Er det pga sykdom, vil vi vite hvilken sykdom barnet har. Det kan oppstå flere tilfeller av samme sykdom hvis først et barn er sykt, og da er det greit for personalet å vite hva det kan være hvis andre barn blir syke - eks. brennkopper, diare, øyekatarr, oppkast mm. Viktig: Gi beskjed hvis barnet har hatt ei urolig natt/sovet unormalt dårlig. Dette kan virke inn på dagsformen og kanskje brygger barnet på noe også? Det er en trøst at høsten er så vakker. FAU ved Engerdal barnehage: Foreldrerådet er alle foreldrene. FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg: Leder: Tor Åsheim (1 år til) Medlem: Synne Guro Haugseng (Ny: 2 år) Kasserer: Lene Stensaas Rismyhr (Ny: 2 år) Medlem: Anne Berit Solvang (1 år til) Samarbeidsutvalget (SU) i Engerdal barnehage: j.fr. Lov om barnehager Leder: Øyvind Rismyhr (eiers repr.) Vara: Barbro Sorkmo Nestleder : Tor Åsheim (foreldre repr.) Vara: Anne Berit Solvang Medlem: Gunnel Axelsson Lillestu (personalets repr.) Vara: Bjørg N. Flobak (barnehagens styrer er sekretær med møte- og talerett) Årsplan side 6

8 Ferie og fridager: Barnehagen holdes stengt 5 planleggingsdager, jula, påsken og 3 uker om sommeren, uke 29, 30 og 31 dette året. Det vil bli rettet forespørsel til foreldrene om barnet skal ha noe fri utover dette (f.eks. høst- /vinterferie, før jul, før sommerferie). Viktig for planleggingen av dagen(e) og for personalets mulighet til å ta ut opparbeidet avspasering. (avvikles i utgangspunktet uten bruk av vikar/viktig for oss å vite hvor mange barn som kommer.) ANNET: Klær, bleier, vogn: Innendørs: - kledd for aktivitet - sandaler eller tøfler. Disse kan stå igjen i barnehagen. Utendørs: - vi er ute hver deg og i all slags vær - klær og sko etter vær- og føreforhold. De vennlige ord som sies i dag, kan bære frukter i morgen. - Klærne må være så romslige at barnet kan bevege seg fritt - tøye og bøye seg i alle retninger. - Vintersko og støvler store nok så det er plass til ekstra sokker i dem og tærne får luft rundt seg. - Et ekstra sett med tøy. Dette kan ligge igjen i skapet til barna, og fylles på/skiftes ut ved behov. - For bleiebarn - Ta med vanlige bleier (ikke trusebleier). - Barn som skal hvile har med egen vogn. Alt tøy bør navnemerkes, - spesielt sokker, votter og sko. Det er deres ansvar hvis noe skulle bli borte. Sykdom: Barnets allmenntilstand avgjør om barnet kan gå i barnehagen eller være hjemme. (Ikke om det har/ikke har feber.) Vurdering av dette vil alltid baseres på skjønn. I tillegg kommer spørsmålet om barnet skal være hjemme for å unngå smittespredning til andre barn. Syke barn skal naturligvis ikke gå i barnehagen. En god regel er: er jeg i tvil, så er jeg ikke i tvil. Syke barn har det best hjemme. Barnet blir ikke friskere av å gå i barnehagen. Det er slitsomt for en unge å være i barnehagen når dagsformen/allmentilstanden er dårlig. Barnet vil så gjerne være med, men orker det ikke. Se også i Helsefolder for barnehagene i Engerdal kommune - på kommunens nettside eller MyKid. Skulle barnet bli sykt i løpet av dagen, vil vi kontakte dere og be dere hente barnet. Blir barnet bli akutt sykt eller utsettes for et uhell, tar vi kontakt med helsesenteret og foreldrene. Årsplan side 7

9 Medisinering i barnehagen: Ingen kan pålegge de barnehageansatte å gi medisiner til barna her på dagtid. Det er foreldrenes ansvar å gi barnet medisin. Vi vil prøve å få det til i de tilfellene det er helt nødvendig. MEN før vi kan gi barna medisin her, må dere fylle ut et medisineringsskjema. Der dere gir oss myndighet til å gi deres barn medisin. Der skal det stå hva det er, dosering, tidspunkt med mer. Medisinen dere kommer med, må ha barnets navn og dosering på. Bursdager: Barnas fødselsdager blir feiret. Bursdagsbarnet blir feiret med krone som de selv bestemmer farge, glansbilder/klistremerker og glitter til, i samlingstund synger vi bursdagssang og sender raketter. På bursdagsmenyen får barnet velge: En varmrett til mat og flere slag frukt til dessert. Det er frivillig om foreldrene vil ordne noe ekstra (kake, mat, is, gele etc.) VIKTIG: Bursdagsinvitasjoner ber vi dere om å ikke dele ut i barnehagen. Dette av hensyn til de barna som ikke blir bedt. Private Leker: Det er ikke lov til å ta med leker hjemmefra, dette for å unngå krangling om leker eller at private leker blir borte eller ødelagt. Mulig det blir Ha-med-dag i løpet av året. Viktig: Langrennsski kan barna ha med seg når forholdene tilsier det. Gruppeaktiviteter: I perioder deler vi barna inn i forskjellige grupper lekegrupper (spill, lese, leke), språkgrupper og i samlingstund. 5 åringene/skolestarterne har sin egen førskoleklubb ca. 1 gang i uken fra aug/sept til ca. mars. Her vil de få utfordringer tilpasset deres alder oppgaver, praktiske aktiviteter og turer. Dette blir en forberedelse til skolestart. Fra ca. mars/april treffes alle skolestarterne i kommunen på førskoletreff. De besøker hverandres barnehager og har 5 besøk på skola for å bli kjent der. Årsplan side 8

10 Dagsrytmen: ÅPNER medbrakt frokost og lek etter hvert bussbarn fra sør kommer bussbarn fra nord kommer ca ca Ca Ca ca Ca Ca.14 fysisk aktivitet (når det står på plan) lekegrupper/andre grupper/tilrettelagte aktiviteter starter (når det står på plan) rydding Samlingstund Lunsj utelek felles rydding bussbarn nordover reiser bussbarn sørover går til butikken STENGER Ute-/innelek frem til vi stenger En forandring innebærer ofte flere forandringer. En god barnehage gir barna frihet, med mulighet for selv å kunne styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre i forhold til alder og utvikling. jf. tidl. Rammeplan. Perioden mellom kl.10 og 14: Barna bør være i barnehagen senest kl. 10 pga. lek og andre aktiviteter. Skal vi på tur, drar vi kl.10. Drar vi før, får dere beskjed. Hvis dere kommer etter ti eller før to, må dere gi beskjed. Mellom ti og to kan vi være ute fra barnehagens område. Årsplan side 9

11 Måltider/mat: Frokst: Foreldrene ordner selv med frokost til de barna som trenger å spise den her. (ikke har tid hjemme) De spiser etter hvert som de kommer. Følg barna inn fra garderoben, for å unngå uro ved frokostbordet. Frokosten skal være ferdig før kl Melk eller vann fås i barnehagen. Lunsj: Lunsjen ordner vi her og det blir servert brød, variert pålegg, frukt og grønnsaker. Barna smører på maten selv. Noen ganger har vi varm mat. Eftasfrukt: På ettermiddagen (ca.14.30) serverer barnehagen frukt og/eller grønnsaker og vann. Har barnet behov for mer enn dette, må foreldrene sende med det selv. Husk navn på matbokser/yoghurter. De som kjører buss, får frukt før dem drar. Temaarbeid : En hovedtemaperiode går over 2-3 måneder. Med mer tid, blir det større rom for barnas medvirkning og ønsker. Hjertevekst skal være med som en rød tråd i høsthalvåret og Astrid Lindgren i vårhalvåret. I disse hovedtemaperiodene putter vi inn tradisjoner og tema som kommer igjen hvert år eks. høytidene, årstidene, karneval, fastelavn, brann og trafikk. Temaet går igjen i valg av samtaletema, litteratur, evt. filmer og sanger i samlingstund, aktiviteter, forming, ekskursjoner m.m. Følg med på MyKid for mer detaljer. Årsplan side 10

12 August - september: Oppstart/Tilvenning: Innarbeide dagsrytmen og rutiner og god kommunikasjon mellom foreldre, personalet og barna. Både små og store trenger tid til å komme seg inn i barnehagehverdagen igjen og innarbeide gode rutiner. Barna skal tas imot på en god måte og vi skal bli kjent. Barna skal oppleve barnehagen som et trygt sted å være. Jakt, høst og brannvern Vi går på turer i nærmiljøet. Plukker bær og lager trollkrem. Finne naturmaterialer og bruke dem i formingsaktivitet. Snakker sammen om hva som skjer om høsten. Kanskje blir det en jakttur eller to også? Eldar og Vanja lærer oss om brannvern. Vite mer om hva som skjer om høsten. Få kjennskap til ulike typer bær. Bli bedre kjent i nærmiljøet. Få gode opplevelser ved det å være ute. Lære mer om brannvern. Oktober desember: Barn i andre land FORUT: Vi jobber med materialet vi har fått fra FORUT. Det er fortellinger, filmsnutter og sanger. Vi snakker sammen om det vi ser og leser - bl.a om forskjeller og likheter. En liten innsamlingsaksjon Jobber med verdier. Bli bedre kjent med barna i Bawatele. Vite mer om at det er forskjeller blant oss. Gjennomføre en innsamlingsaksjon. Advent og jul Tradisjonelle juleforberedelser som baking, julegaver, Lucia og nissefest. Adventstunder, boklesing og filmsnutter. Øke barnas forståelse for hvorfor vi feirer jul. Skape julestemning. Og en hyggelig førjulstid. Se gleden i å lage gaver selv og i det å gi. Årsplan side 11

13 Januar - mars Vinter, vinteraktiviteter og hallturer. Vi er mye ute i snøen og bruker den på mange måter gå på ski, ake, forme figurer mm. Turer til hallen, fysisk aktivitet. Få kjennskap til hva som skjer i naturen om vinteren. Få positive vinteropplevelser. Bli glad i vinteren Være kreative med snø og is. Astrid Lindgren tilbakevendende tema januar til juni. Vi leser bøker, ser filmer mm for å bli kjent med denne forfatteren. Øve inn noen tekster. Formingsaktiviteter. Få kjennskap til en forfatter og noe av hennes litteratur. Noe til underholdning på avslutningen i juni. April juni/juli Påsken Tradisjonelle påskeforberedelser lage litt påskepynt, lese og synge. Øke barnas forståelse for hvorfor vi feirer påsken. Være kreative og lage noe selv. 17. mai og våren 17.mai-sanger, tegner flagget vårt, rydder og gjør det trivelig ute. Følger med på våren, det spirer og gror. Turer i nærmiljøet. Lære noen 17.mai-sanger. Få kjennskap til hva som skjer i naturen når det lir mot vår. Undre seg over alt som våkner til liv. Sommer og sol (avrunde året) Vi er mye ute, gjerne hele dager, og tar turer i nærmiljøet. Vi rydder, ordner og vasker litt og avrunder året. Barna skal få mulighet til å bli glad i sommeren og den muligheter for uteliv. Barna skal få oppleve turglede i nærmiljøet. Ta avskjed med dem som slutter og ønske hverandre god ferie. Det er like viktig å bruke en god ide som å komme på den. Årsplan side 12

14 Årshjul 2013/2014: MÅNED/UKE TEMA VIKTIGE DATOER å notere i kalenderen din August September (uke 32-40) Tilvenning, høst og jakt Brannvern Hjertevekst planleggingsdag STENGT oppstart førskoleklubb man uke kl foreldremøte Oktober November (uke 41-47) Barn i andre land/forut Hjertevekst (uke41-høstferie skola) farsdag Høsttakkefest planleggingsdag-stengt ca. uke 47 tilbud om samtaler planleggingsdag - STENGT Desember (uke 48-uke 1) Advent og jul Astrid Lindgren NB! Lucia kl PRESIS Nissefest juleferie Januar Februar mars Vinter, hallturer, ski Astrid Lindgren morsdag (uke 8 vinterferie skola) planleggingsdag STENGT 4-6 turer til hallen Karneval Uke 11 foreldremøte Ski-/akt.dag FAU arr.? Feire barnehagedagen (uke 12?) April Mai Juni Påsken (uke 12-17) Astrid Lindgren Våren, 17.mai avslutning STENGT STENGT 1. og 29. mai og 9.juni planleggingsdag - STENGT ca. uke 19/20 tilbud om samtaler 4.juni Sommeravslutning Juli Sommer og sol. UKE 29, 30 & 31 FERIESTENGT August/ september Oppstart/tilvenning - - samme rutine som for Vil du få noen til å vokse, så klapp dem på skulderen. Det vi trenger mest her i livet, er noen som får oss til å gjøre vårt beste. Takk for i år! God sommer Årsplan side 13

15 Når en morragretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvler på. Når melkeglasset veltes og geitostmaten eltes mellom fingre som er klønete og små. Så husk at denne dag må du ta vare på, den forsvinner mellom fingran dine nå En gang vil du savne slitet da er det for sent å vite Det er du som gjør din dag og tinning grå. Du er kysten som de en gang seiler fra Si meg hvem er stor og hvem er liten da Når fremtidshavet ligger som et speil Så blås din medvind inn i deres seil. Hverdag (Luis Jacoby) Når skrikinga og skrålet blir litt mer enn du kan tåle Og du kjefter på en glede og en lek Når du har glemt å leve midt i hverdagen og strevet Og tålmodigheten din har satt sin strek Så husk at denne dag må du ta vare på den forsvinner mellom fingran dine nå. En gang vil du savne slitet Da er det for sent å vite Det er du som gjør din dag og tinning grå Du er kysten som de en gang seiler fra Si meg hvem er stor og hvem er liten da Når fremtidshavet ligger som et speil Så blås din medvind inn i deres seil. Når lørdan blir til sønda Du ber en stille bønn da Om at unga ikke våkner klokka fem Men vårherre kan`ke love At du skal kunne sove Når to små kommer inn med morraklem Så husk at denne dag må du ta vare på den forsvinner mellom fingran dine nå. En gang vil du savne slitet Da er det for sent å vite Det er du som gjør din dag og tinning grå Du er kysten som de en gang seiler fra Si meg hvem er stor og hvem er liten da Når fremtidshavet ligger som et speil Så blås din medvind inn i deres seil. For hvert minutt du er sint mister du seksti sekunder med glede. Årsplan side 14

Godkjent i SU 13.nov.2012

Godkjent i SU 13.nov.2012 Velkommen s. 1 Våre forutsetninger s. 2 Barna i Engerdal barnehage s. 2 Personalet s. 2 Mål s. 3 Fokusområde s. 3 Barnehagens verdigrunnlag s. 4 Generell informasjon s. 4 7 - foreldresamarbeid, FAU, SU,

Detaljer

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet Godt sted å være Godt sted å lære Lek og moro Revehiet Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet 07.00 Barnehagen åpner Dagsrytmen på Revehiet: 08.45 Frokost 10-12 Utetid / inneaktiviteter

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Velkommen til Osanstua Barnehage

Velkommen til Osanstua Barnehage Velkommen til Osanstua Barnehage Hallo.og familien din. Vi i Osanstua barnehage ønsker deg hjertelig velkommen til vår barnehage klokken 10.00. Hvis det ikke passer vær så snill å gi beskjed. (Telefon

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 1 ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE Hvem er vi Fladbyseter barnehage VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 2 Velkommen til Fladbyseter Barnehage Lek og glede voksne tilstede 3 Kjære foreldre og foresatte

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAURTUA

PERIODEPLAN FOR MAURTUA PERIODEPLAN FOR MAURTUA AUGUST OG SEPTEMBER 2016 HEI ALLE SAMMEN! Velkommen til et nytt barnehageår! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie er vi nå klare og vi ser frem i

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Velkommen til Fladbyseter Barnehage

Velkommen til Fladbyseter Barnehage Velkommen til Fladbyseter Barnehage Lek og glede voksne tilstede Kjære foreldre og foresatte Velkommen til Fladbyseter barnehage! Dette heftet er ment å være et hjelpemiddel for dere som foreldre. Her

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

PERIODEPLAN HØST 2012

PERIODEPLAN HØST 2012 PERIODEPLAN HØST 2012 SOLTRALL Innhold Innledning.... 3 Om Soltrall.... 4 Satsningsområder 2012/2013.... 5 September.... 7 Oktober/november.... 9 Desember.... 11 2 Innledning. Nå har vi begynt på et nytt

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE 2008 2009 Telefonnummer direkte til Odin: 98 26 45 56 Telefonnummer direkte til Balder: 98 25 64 57 HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG

VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG Valler barnehage er en kommunal institusjon. Barnehagen består av to avdelinger (hus): Hamang og Vallersvingen. Barnehagene ble slått sammen i mars 2017,

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

ALTEREN SFO ÅRSPLAN FOR ALTEREN SFO 2015 2016

ALTEREN SFO ÅRSPLAN FOR ALTEREN SFO 2015 2016 ÅRSPLAN FOR ALTEREN SFO 2015 2016 1 INNHOLD Innledning side 3. Info side 4. Foreldresamarbeid side 5. Pedagogikken i sfo side 6. Målsetting for aktivitetene side 7. Målsetting for sfo side 8. Oversikt

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE SVENSEDAMMEN BARNEHAGE: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne 2 SVENSEDAMMEN

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Horten kommune. Informasjonsbrosjyre. Nordskogen barnehage

Horten kommune. Informasjonsbrosjyre. Nordskogen barnehage Horten kommune Informasjonsbrosjyre Nordskogen barnehage Nordskogen barnehage Nordskogen 15 3188 Horten Styrerassistent/fungerer som leder: Unni Jacobsen unni.jacobsen@horten.kommune.no Styrerassistent:

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Innledning. Adresser: Mestervik Barnehage. Mestermannsveien 12. 9055 Mestervik. Enhetsleder mailadresse: karin.jernberg@balsfjord.kommune.

Innledning. Adresser: Mestervik Barnehage. Mestermannsveien 12. 9055 Mestervik. Enhetsleder mailadresse: karin.jernberg@balsfjord.kommune. ÅRSPLAN FOR MESTERVIK BARNEHAGE «MESTERVIK BARNEHAGE SKAL VÆRE EN TRYGG PLASS Å VOKSE» Barnehageåret 2009-2010 Adresser: Mestervik Barnehage Mestermannsveien 12 9055 Mestervik Enhetsleder mailadresse:

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling)

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) Føringer i Rammeplan for barnehagen(2011): Barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER NORDLYS POSTEN! Nr.1. August 2013. MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER VELKOMMEN GAMLE OG NYE FORESATTE OG BARN! Så mange flotte og herlige barn vi har på Nordlys. Personalet var veldig spente på de nye barna og

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991)

ÅRSPLAN 2014-2015. ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991) ÅRSPLAN 2014-2015 ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991) 1 Lovgrunnlag Alle barnehager skal drives etter Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen med tilhørende temahefter. I tillegg har hver

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Våren 2015 Litt om hverdagen vår Temaer vi jobber med 2 Så er vi godt i gang med det nye året, på kalenderen står det 2015, det har endelig blitt ordentlig vinter og vi gleder oss til nye eventyr sammen.

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Informasjon til foreldre. svensedammen

Informasjon til foreldre. svensedammen Informasjon til foreldre svensedammen BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne SVENSEDAMMEN

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE a INFORMASJONSHEFTE Grefsenlyst a KJÆRE FORELDE / FORESATTE Dette informasjonsheftet inneholder generelle opplysninger om Grefsenlyst FUS barnehage, og er beregnet for foresatte, nyansatte og evt. andre

Detaljer

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Velkommen til Markaplassen Barnehage!

Velkommen til Markaplassen Barnehage! Velkommen til Markaplassen Barnehage! Et lite hefte med informasjon om oss Markaplassen 192, 7054 Ranheim Telefon: 73 57 04 30 E-post: vera@markaplassen-barnehage.no Hjemmeside: www.markaplassen-barnehage.no

Detaljer

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon Velkommen til Sentrum Barnehager Informasjon INNLEDNING. Velkommen til Sentrum barnehager. Dette informasjonsskrivet er ment å gi dere generell informasjon om barnehagene. Dette skrivet vil fungere som

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

RANHEIMSLETTA BARNEHAGE

RANHEIMSLETTA BARNEHAGE Ranheim barnehager TIL RANHEIM BARNEHAGER RANHEIM BARNEHAGE RANHEIMSLETTA BARNEHAGE Peder myhres vei 10 Ranheimsveien 211 Tlf 72 54 30 80 Tlf 952 63 056 Epost: ranheim-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no

Detaljer

Pedagogisk leder Ragnhild Engh 80% Berit Nordby 100%

Pedagogisk leder Ragnhild Engh 80% Berit Nordby 100% Jeg vil først benytte anledningen til å ønske alle barn og foreldre velkommen til Krøderen barnhage. Håper vi har et positivt og spennende år foran oss. Barnehageåret 2010/ 2011 er allerede godt i gang

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013-2014 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdagen som ditt barn

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE 1 ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE Del 1 - Informasjonshefte INFORMASJONSHEFTE ADRESSE: LENSBYGDA, 2850 LENA TLF/FAX : 61 16 66 40 e-post: vilberg.barnehage@ostre-toten.kommune.no Revidert mai 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Vinter/Vår 2014 Del 2. Barnas Hus, Tyrihans

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Vinter/Vår 2014 Del 2. Barnas Hus, Tyrihans Halvårsplan for avdeling Tyrihans Vinter/Vår 2014 Del 2 1 Evaluering av høst halvåret 2013. Ting vi var opptatt av i oppstarten: Trygghet og vennskap: Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt,

Detaljer

Innhold. Presentasjon av barnehagen. Samarbeidsbarnehager og planleggingsdager. Hovedmål og delmål. Foreldresamarbeid. Dagsrytme og kjekt og vite

Innhold. Presentasjon av barnehagen. Samarbeidsbarnehager og planleggingsdager. Hovedmål og delmål. Foreldresamarbeid. Dagsrytme og kjekt og vite Innhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Innledning Presentasjon av barnehagen Samarbeidsbarnehager og planleggingsdager Hovedmål og delmål Fagområder Foreldresamarbeid Dagsrytme

Detaljer

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE Gaustadgrenda barnehage er en (barne)hage der trygghet, samarbeid, likeverd og utvikling gror, og hvor barn og voksne trives, leker og lærer. VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN

Detaljer

Plant barna i god jord -OMSORG -NÆRING -VARME -RØTTER -PÅFYLL VELKOMMEN TIL HØYJORD BARNEHAGE. Barnehagens visjon:

Plant barna i god jord -OMSORG -NÆRING -VARME -RØTTER -PÅFYLL VELKOMMEN TIL HØYJORD BARNEHAGE. Barnehagens visjon: Barnehagens visjon: Plant barna i god jord -OMSORG -NÆRING -VARME -RØTTER -PÅFYLL VELKOMMEN TIL HØYJORD BARNEHAGE Sammen med foreldrene skal barnehagen gi barna et godt fundament for livet Heimdalåsen

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer