VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE"

Transkript

1 Telefonnr. til barnehagen: / mob adresse: Østlia nord 12, 2440 ENGERDAL E-post: Foreldre og brukere av barnehagen finner mer informasjon om barnehagetilbudet på kommunens nettside: og når dere logger inn på Godkjent i SU nov.2013 Årsplan side 0

2 VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE Årsplanen inneholder mye informasjon om Engerdal barnehage og vårt arbeid sammen med dere. Den beskriver hva som er spesifikt for vår barnehage av praktisk informasjon, tema med mer. Et årshjul som på en enkel og oversiktlig måte viser temaer, arrangementer og andre viktige datoer gjennom året. I tillegg til årsplanen legges det fortløpende ut informasjon på Mykid. Alle brukere av barnehagen får tilgang til å logge seg på der med mobilnummer og passord. Kommunen`s Pedagogiske plattform beskriver de ulikene temaene og fagområdene i Rammeplanen og sveiser Rammeplan for barnehagen og vårt arbeid i barnehagen sammen. Den Pedagogiske plattformen finner dere på kommunens nettside eller på Mykid. Årsplanens to funksjoner er å være et grunnlagsdokument for personalgruppen og et utgangspunkt for samarbeidet med foreldrene. Den er grunnlaget for å styre og vurdere det som foregår i barnehagen og den skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eiere av barnehagen, politikere, ansatte i kommunen, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Tilbakemeldinger, både positive og mindre positive, fra barna og foreldrene er viktig for det videre arbeidet i barnehagen. Retten til medvirkning er et viktig krav i loven. Vi håper årsplanen blir til nytte for dere og barna i tiden dere skal tilbringe i Engerdal barnehage. Nå er det opp til oss alle å gjøre det beste vi kan for barna våre. Vi håper alle sammen får et lekende og lærerikt barnehageår 2013/2014 Wenche Kjølvang Holdbak, styrer Et vennlig ord kan holde en varm hele vinteren Dere finner bl.a. mer om følgende på Mykid: * Oversikt over barnegruppa * Hjertevekst og arbeid med verdier * Tøyvettregler * Mer utfyllende om dagsrytmen * Mer utfyllende om samlingstund * Mer om syke barn * FAU`s arbeidsoppgaver * Pedagogisk Plattform Årsplan side 1

3 Om barnehagen: Engerdal barnehage ligger i Engerdal sentrum (Østlia). Bygget er fra Det ble rehabilitert og påbygd i Vi har lyse og trivelige lokaler. Vi er en heldagsbarnehage med åpningstid fra kl til kl fem dager pr. uke. Barnehagen er godkjent for 27 barn pr. dag. Barn under 3 år telles som to. Det gis også tilbud om SFO til barn i 1.-4.klasse. Nærmiljøet gir anledning til varierte opplevelser. Naturen er nært innpå; med åa, sjø og skog. I sentrum er det butikker, badestrand, industri, kontorer, bensinstasjon, kafé, kirke og bank. Barnehagens uteområde er variert med lekeapparater og bakker til allsidig bruk sommer som vinter. Mulighetene for fysisk fostring og uteliv er mange. Der har vi også en gapahuk og en bekk med mange muligheter. Personalet 2013/2014: Wenche Kjølvang Holdbak styrer 100 % st. Ingunn Sømåen pedagogisk leder 60 % st. Gunnel Axelsson Lillestu barne- og ungdomsarbeider 100 % st. Bjørg Nysted Flobak assistent barnepleier 80 % st. Gun Helen Sorkmo assistent 70 % st Gun Helen Sorkmo renholder 20 % st Hovedmål for arbeidet i barnehagen: Hovedmålsetting for Engerdal barnehage er at barna skal trives og få et allsidig leketilbud som virker positivt inn på deres ulike utviklingsområder. Vi ønsker at barna skal utvikle evnen til å vise omsorg for hverandre, for andre og for alt som lever. Vi ønsker at barna skal utvikle selvtillit, et positivt selvbilde og selvstendighet. Barna, uavhengig av kjønn, skal ha muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle typer aktiviteter. Forsøk å gjøre noen glad hver dag, om det så er bare deg selv. Årsplan side 2

4 Fokusområder: Natur og friluftsliv: Her i Engerdal barnehage har vi fokus på naturen og friluftsliv. Å bli glad i å være ute er en god egenskap å ha. Viktig for kroppen og helsa vår i et mer stillesittende samfunn. I de fleste temaene våre vil noe av fokuset være knyttet opp mot naturen og hva som skjer der. Arbeidsmetoder vil bl.a. være turer bort fra barnehagen ut i skogen for å se, smake, lukte, høre og føle, turer i nærmiljøet for å utforske og oppdage, mye utetid i barnehagen med lek og aktiviteter, spontane utedager med matlaging utendørs. Språkarbeid: Språkarbeid har også stort fokus hos oss med flere minoritetsspråklige barn i gruppa vår, er dette viktig. Vi jobber med begreper og språkforståelse i flere sammenhenger i løpet av dagen eks. i samling, under måltidet mm. Likestillingsarbeid: alle barna skal respekteres for den de er og hva de vil gjøre uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn og ferdighetsnivå. Det er like tøft å være jente som gutt og omvendt. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter. Vi fortsetter arbeidet vårt i forhold til likestilling og likeverd, selv om vi ikke er med i noe prosjekt lenger. Vi må alle fortsette å reflektere over egne holdninger til og samfunnets forventinger til gutter og jenter. Medbestemmelse: I følge 3 i Lov om barnehager har barn rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av virksomheten og deres synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Vi lar barna være med i planlegging og vurdering. Samtaler med barna og observasjoner i det daglige blir viktig. Å ta vare på her-og-nå-situasjoner og barnas spontanitet må vi være flinke til. Viktig å ta hensyn til barnas innspill. I alt vårt arbeid legger vi vekt på at omsorg, lek, læring, kreativitet, glede og humor skal være sentrale arbeidsmåter i temaarbeidet og i hverdagen i barnehagen. Det skal være muligheter for spontanitet og fleksibilitet. Ingen plan er for fastspikret. Årsplan side 3

5 Lek: Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Lek er barnas viktigste aktivitet. Det er ingen motsetning mellom lek og læring, men barna lærer og utvikler seg mye gjennom leken. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping. Lek er en frivillig og lystbetont aktivitet og barn leker for å ha det morsomt, lære og forstå verden rundt seg. Leken er viktig fordi: Barna utvikler ferdigheter på alle områder - språk og begreper utvikles og læres, samhandling med andre legger grunnlaget for læring og sosial kompetanse, kroppsbeherskelsen trenes og oppøves, bearbeiding av følelser og læring av grunnleggende ferdigheter. barna får en følelse av frihet, der de ikke er underlagt de voksnes kontroll og begrensninger barna får mulighet til å utfolde seg på en sosial arena som er mindre farlig enn det virkelige liv. barna får mulighet til å være midtpunktet, være med å kontrollere omgivelsene og oppleve mestring. barna kan leve ut/bearbeide følelser som ellers kan være vanskelig å gi uttrykk for. barna får brukt fantasien sin til å skape forståelse og sammenheng. barna får mulighet til å bearbeide inntrykk barna utvikler sitt eget selvbilde og sine personlige uttrykk. barna får være sammen i gruppe, hjelpe hverandre og få hjelp, bestemme selv og bli bestemt over og lære å respektere egne og andres grenser. Noe av det mest vesentlige barn lærer i barndommen er å forholde seg til andre. Spørmålet er ikke om vi tør å satse på lek i barnehagen, men om vi tør å la være. Fantasien er en gave la den blomstre. Fantasi er minst like viktig som kunnskap. Årsplan side 4

6 Barnehagens verdigrunnlag: Å leve etter den Den gyldne regel. Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg. Barn er utrolig gode imitatorer. Hvor hardt man enn sliter for å lære dem gode manerer, oppfører de seg nøyaktig som sine foreldre. (Lis Byrdal) En metode å jobbe med verdier på, er Hjertevekst (av Helene Dæhlin): Målet er å ta foreldre, barn og ansatte med i et konkret samarbeid om verdier, verdier som inkluderer trening av sosiale ferdigheter. Vi må sette det på dagsorden både hjemme og i barnehagen. Vi må snakke ofte om verdier og riktig/ønsket adferd og la barna se hvordan du forholder deg til mennesker som trenger deg. I dette arbeidet er det viktig at vi voksne er gode forbilder. Foreldre/voksen- adferd som fremmer barns moralske utvikling kan være å: kunne forklare tydelig hvorfor noe er riktig og galt kunne forklare med følelsesmessig overbevisning kunne gi masse støtte og ros kunne være troverdige kunne skape et varmt forhold mellom voksne/foreldre og barn der det er rom for positive tilbakemeldinger Viktige Hjertevekstverdier å jobbe med er bl.a.: Vi trenger ikke være like Innrømme feil og si unnskyld Si vennlige ting til hverandre. Passe på at ingen er alene. Hjelpe andre Dele Det vi gjør for andre betyr mye, men vi får sjelden vite det. Å sette grenser er å vise at man er glad i noen. Årsplan side 5

7 Generell informasjon: Foreldresamarbeid: Det er dere foreldre som kjenner barna deres best. Barnehagen er et supplement til foreldre/foresatte og hjemmet. Det er derfor viktig med et godt samarbeid mellom barnehage og hjem god kommunikasjon, gjensidig åpenhet, tillit og respekt. I fellesskap skal vi ta ansvar for barnas trivsel og utvikling. Den daglige kontakten er en viktig del av foreldresamarbeidet. Til foreldre med bussbarn brukes telefon, sms eller melding på Mykid. For å få til dette må vi og dere: Dere leser og følger opp oppslag, info, periodeplaner, MyKid og årsplan. Dere snakker med barna om det som skjer i barnehagen Dere tar kontakt med oss og gir tilbakemeldinger Vi tar kontakt og gir tilbakemeldinger Vi gir informasjon skriftlig, muntlig og via MyKid. Vi avholder to foreldremøter i året høst og vår. Vi tilbyr foreldresamtaler to ganger i året - nov./des. og apr./mai. Dette er en dialog, hvor vi snakker om deres barn og hvordan det går i barnehagen, utvikling m.m. Viktig: Skal barnet hentes av andre enn foresatte, skal vi ha beskjed om det. Viktig: Foreldrene overtar ansvaret for sine barn når dem kommer og henter. Pass ekstra nøye på trafikken på veien. Viktig: Gi beskjed ved fravær. Er det pga sykdom, vil vi vite hvilken sykdom barnet har. Det kan oppstå flere tilfeller av samme sykdom hvis først et barn er sykt, og da er det greit for personalet å vite hva det kan være hvis andre barn blir syke - eks. brennkopper, diare, øyekatarr, oppkast mm. Viktig: Gi beskjed hvis barnet har hatt ei urolig natt/sovet unormalt dårlig. Dette kan virke inn på dagsformen og kanskje brygger barnet på noe også? Det er en trøst at høsten er så vakker. FAU ved Engerdal barnehage: Foreldrerådet er alle foreldrene. FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg: Leder: Tor Åsheim (1 år til) Medlem: Synne Guro Haugseng (Ny: 2 år) Kasserer: Lene Stensaas Rismyhr (Ny: 2 år) Medlem: Anne Berit Solvang (1 år til) Samarbeidsutvalget (SU) i Engerdal barnehage: j.fr. Lov om barnehager Leder: Øyvind Rismyhr (eiers repr.) Vara: Barbro Sorkmo Nestleder : Tor Åsheim (foreldre repr.) Vara: Anne Berit Solvang Medlem: Gunnel Axelsson Lillestu (personalets repr.) Vara: Bjørg N. Flobak (barnehagens styrer er sekretær med møte- og talerett) Årsplan side 6

8 Ferie og fridager: Barnehagen holdes stengt 5 planleggingsdager, jula, påsken og 3 uker om sommeren, uke 29, 30 og 31 dette året. Det vil bli rettet forespørsel til foreldrene om barnet skal ha noe fri utover dette (f.eks. høst- /vinterferie, før jul, før sommerferie). Viktig for planleggingen av dagen(e) og for personalets mulighet til å ta ut opparbeidet avspasering. (avvikles i utgangspunktet uten bruk av vikar/viktig for oss å vite hvor mange barn som kommer.) ANNET: Klær, bleier, vogn: Innendørs: - kledd for aktivitet - sandaler eller tøfler. Disse kan stå igjen i barnehagen. Utendørs: - vi er ute hver deg og i all slags vær - klær og sko etter vær- og føreforhold. De vennlige ord som sies i dag, kan bære frukter i morgen. - Klærne må være så romslige at barnet kan bevege seg fritt - tøye og bøye seg i alle retninger. - Vintersko og støvler store nok så det er plass til ekstra sokker i dem og tærne får luft rundt seg. - Et ekstra sett med tøy. Dette kan ligge igjen i skapet til barna, og fylles på/skiftes ut ved behov. - For bleiebarn - Ta med vanlige bleier (ikke trusebleier). - Barn som skal hvile har med egen vogn. Alt tøy bør navnemerkes, - spesielt sokker, votter og sko. Det er deres ansvar hvis noe skulle bli borte. Sykdom: Barnets allmenntilstand avgjør om barnet kan gå i barnehagen eller være hjemme. (Ikke om det har/ikke har feber.) Vurdering av dette vil alltid baseres på skjønn. I tillegg kommer spørsmålet om barnet skal være hjemme for å unngå smittespredning til andre barn. Syke barn skal naturligvis ikke gå i barnehagen. En god regel er: er jeg i tvil, så er jeg ikke i tvil. Syke barn har det best hjemme. Barnet blir ikke friskere av å gå i barnehagen. Det er slitsomt for en unge å være i barnehagen når dagsformen/allmentilstanden er dårlig. Barnet vil så gjerne være med, men orker det ikke. Se også i Helsefolder for barnehagene i Engerdal kommune - på kommunens nettside eller MyKid. Skulle barnet bli sykt i løpet av dagen, vil vi kontakte dere og be dere hente barnet. Blir barnet bli akutt sykt eller utsettes for et uhell, tar vi kontakt med helsesenteret og foreldrene. Årsplan side 7

9 Medisinering i barnehagen: Ingen kan pålegge de barnehageansatte å gi medisiner til barna her på dagtid. Det er foreldrenes ansvar å gi barnet medisin. Vi vil prøve å få det til i de tilfellene det er helt nødvendig. MEN før vi kan gi barna medisin her, må dere fylle ut et medisineringsskjema. Der dere gir oss myndighet til å gi deres barn medisin. Der skal det stå hva det er, dosering, tidspunkt med mer. Medisinen dere kommer med, må ha barnets navn og dosering på. Bursdager: Barnas fødselsdager blir feiret. Bursdagsbarnet blir feiret med krone som de selv bestemmer farge, glansbilder/klistremerker og glitter til, i samlingstund synger vi bursdagssang og sender raketter. På bursdagsmenyen får barnet velge: En varmrett til mat og flere slag frukt til dessert. Det er frivillig om foreldrene vil ordne noe ekstra (kake, mat, is, gele etc.) VIKTIG: Bursdagsinvitasjoner ber vi dere om å ikke dele ut i barnehagen. Dette av hensyn til de barna som ikke blir bedt. Private Leker: Det er ikke lov til å ta med leker hjemmefra, dette for å unngå krangling om leker eller at private leker blir borte eller ødelagt. Mulig det blir Ha-med-dag i løpet av året. Viktig: Langrennsski kan barna ha med seg når forholdene tilsier det. Gruppeaktiviteter: I perioder deler vi barna inn i forskjellige grupper lekegrupper (spill, lese, leke), språkgrupper og i samlingstund. 5 åringene/skolestarterne har sin egen førskoleklubb ca. 1 gang i uken fra aug/sept til ca. mars. Her vil de få utfordringer tilpasset deres alder oppgaver, praktiske aktiviteter og turer. Dette blir en forberedelse til skolestart. Fra ca. mars/april treffes alle skolestarterne i kommunen på førskoletreff. De besøker hverandres barnehager og har 5 besøk på skola for å bli kjent der. Årsplan side 8

10 Dagsrytmen: ÅPNER medbrakt frokost og lek etter hvert bussbarn fra sør kommer bussbarn fra nord kommer ca ca Ca Ca ca Ca Ca.14 fysisk aktivitet (når det står på plan) lekegrupper/andre grupper/tilrettelagte aktiviteter starter (når det står på plan) rydding Samlingstund Lunsj utelek felles rydding bussbarn nordover reiser bussbarn sørover går til butikken STENGER Ute-/innelek frem til vi stenger En forandring innebærer ofte flere forandringer. En god barnehage gir barna frihet, med mulighet for selv å kunne styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre i forhold til alder og utvikling. jf. tidl. Rammeplan. Perioden mellom kl.10 og 14: Barna bør være i barnehagen senest kl. 10 pga. lek og andre aktiviteter. Skal vi på tur, drar vi kl.10. Drar vi før, får dere beskjed. Hvis dere kommer etter ti eller før to, må dere gi beskjed. Mellom ti og to kan vi være ute fra barnehagens område. Årsplan side 9

11 Måltider/mat: Frokst: Foreldrene ordner selv med frokost til de barna som trenger å spise den her. (ikke har tid hjemme) De spiser etter hvert som de kommer. Følg barna inn fra garderoben, for å unngå uro ved frokostbordet. Frokosten skal være ferdig før kl Melk eller vann fås i barnehagen. Lunsj: Lunsjen ordner vi her og det blir servert brød, variert pålegg, frukt og grønnsaker. Barna smører på maten selv. Noen ganger har vi varm mat. Eftasfrukt: På ettermiddagen (ca.14.30) serverer barnehagen frukt og/eller grønnsaker og vann. Har barnet behov for mer enn dette, må foreldrene sende med det selv. Husk navn på matbokser/yoghurter. De som kjører buss, får frukt før dem drar. Temaarbeid : En hovedtemaperiode går over 2-3 måneder. Med mer tid, blir det større rom for barnas medvirkning og ønsker. Hjertevekst skal være med som en rød tråd i høsthalvåret og Astrid Lindgren i vårhalvåret. I disse hovedtemaperiodene putter vi inn tradisjoner og tema som kommer igjen hvert år eks. høytidene, årstidene, karneval, fastelavn, brann og trafikk. Temaet går igjen i valg av samtaletema, litteratur, evt. filmer og sanger i samlingstund, aktiviteter, forming, ekskursjoner m.m. Følg med på MyKid for mer detaljer. Årsplan side 10

12 August - september: Oppstart/Tilvenning: Innarbeide dagsrytmen og rutiner og god kommunikasjon mellom foreldre, personalet og barna. Både små og store trenger tid til å komme seg inn i barnehagehverdagen igjen og innarbeide gode rutiner. Barna skal tas imot på en god måte og vi skal bli kjent. Barna skal oppleve barnehagen som et trygt sted å være. Jakt, høst og brannvern Vi går på turer i nærmiljøet. Plukker bær og lager trollkrem. Finne naturmaterialer og bruke dem i formingsaktivitet. Snakker sammen om hva som skjer om høsten. Kanskje blir det en jakttur eller to også? Eldar og Vanja lærer oss om brannvern. Vite mer om hva som skjer om høsten. Få kjennskap til ulike typer bær. Bli bedre kjent i nærmiljøet. Få gode opplevelser ved det å være ute. Lære mer om brannvern. Oktober desember: Barn i andre land FORUT: Vi jobber med materialet vi har fått fra FORUT. Det er fortellinger, filmsnutter og sanger. Vi snakker sammen om det vi ser og leser - bl.a om forskjeller og likheter. En liten innsamlingsaksjon Jobber med verdier. Bli bedre kjent med barna i Bawatele. Vite mer om at det er forskjeller blant oss. Gjennomføre en innsamlingsaksjon. Advent og jul Tradisjonelle juleforberedelser som baking, julegaver, Lucia og nissefest. Adventstunder, boklesing og filmsnutter. Øke barnas forståelse for hvorfor vi feirer jul. Skape julestemning. Og en hyggelig førjulstid. Se gleden i å lage gaver selv og i det å gi. Årsplan side 11

13 Januar - mars Vinter, vinteraktiviteter og hallturer. Vi er mye ute i snøen og bruker den på mange måter gå på ski, ake, forme figurer mm. Turer til hallen, fysisk aktivitet. Få kjennskap til hva som skjer i naturen om vinteren. Få positive vinteropplevelser. Bli glad i vinteren Være kreative med snø og is. Astrid Lindgren tilbakevendende tema januar til juni. Vi leser bøker, ser filmer mm for å bli kjent med denne forfatteren. Øve inn noen tekster. Formingsaktiviteter. Få kjennskap til en forfatter og noe av hennes litteratur. Noe til underholdning på avslutningen i juni. April juni/juli Påsken Tradisjonelle påskeforberedelser lage litt påskepynt, lese og synge. Øke barnas forståelse for hvorfor vi feirer påsken. Være kreative og lage noe selv. 17. mai og våren 17.mai-sanger, tegner flagget vårt, rydder og gjør det trivelig ute. Følger med på våren, det spirer og gror. Turer i nærmiljøet. Lære noen 17.mai-sanger. Få kjennskap til hva som skjer i naturen når det lir mot vår. Undre seg over alt som våkner til liv. Sommer og sol (avrunde året) Vi er mye ute, gjerne hele dager, og tar turer i nærmiljøet. Vi rydder, ordner og vasker litt og avrunder året. Barna skal få mulighet til å bli glad i sommeren og den muligheter for uteliv. Barna skal få oppleve turglede i nærmiljøet. Ta avskjed med dem som slutter og ønske hverandre god ferie. Det er like viktig å bruke en god ide som å komme på den. Årsplan side 12

14 Årshjul 2013/2014: MÅNED/UKE TEMA VIKTIGE DATOER å notere i kalenderen din August September (uke 32-40) Tilvenning, høst og jakt Brannvern Hjertevekst planleggingsdag STENGT oppstart førskoleklubb man uke kl foreldremøte Oktober November (uke 41-47) Barn i andre land/forut Hjertevekst (uke41-høstferie skola) farsdag Høsttakkefest planleggingsdag-stengt ca. uke 47 tilbud om samtaler planleggingsdag - STENGT Desember (uke 48-uke 1) Advent og jul Astrid Lindgren NB! Lucia kl PRESIS Nissefest juleferie Januar Februar mars Vinter, hallturer, ski Astrid Lindgren morsdag (uke 8 vinterferie skola) planleggingsdag STENGT 4-6 turer til hallen Karneval Uke 11 foreldremøte Ski-/akt.dag FAU arr.? Feire barnehagedagen (uke 12?) April Mai Juni Påsken (uke 12-17) Astrid Lindgren Våren, 17.mai avslutning STENGT STENGT 1. og 29. mai og 9.juni planleggingsdag - STENGT ca. uke 19/20 tilbud om samtaler 4.juni Sommeravslutning Juli Sommer og sol. UKE 29, 30 & 31 FERIESTENGT August/ september Oppstart/tilvenning - - samme rutine som for Vil du få noen til å vokse, så klapp dem på skulderen. Det vi trenger mest her i livet, er noen som får oss til å gjøre vårt beste. Takk for i år! God sommer Årsplan side 13

15 Når en morragretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvler på. Når melkeglasset veltes og geitostmaten eltes mellom fingre som er klønete og små. Så husk at denne dag må du ta vare på, den forsvinner mellom fingran dine nå En gang vil du savne slitet da er det for sent å vite Det er du som gjør din dag og tinning grå. Du er kysten som de en gang seiler fra Si meg hvem er stor og hvem er liten da Når fremtidshavet ligger som et speil Så blås din medvind inn i deres seil. Hverdag (Luis Jacoby) Når skrikinga og skrålet blir litt mer enn du kan tåle Og du kjefter på en glede og en lek Når du har glemt å leve midt i hverdagen og strevet Og tålmodigheten din har satt sin strek Så husk at denne dag må du ta vare på den forsvinner mellom fingran dine nå. En gang vil du savne slitet Da er det for sent å vite Det er du som gjør din dag og tinning grå Du er kysten som de en gang seiler fra Si meg hvem er stor og hvem er liten da Når fremtidshavet ligger som et speil Så blås din medvind inn i deres seil. Når lørdan blir til sønda Du ber en stille bønn da Om at unga ikke våkner klokka fem Men vårherre kan`ke love At du skal kunne sove Når to små kommer inn med morraklem Så husk at denne dag må du ta vare på den forsvinner mellom fingran dine nå. En gang vil du savne slitet Da er det for sent å vite Det er du som gjør din dag og tinning grå Du er kysten som de en gang seiler fra Si meg hvem er stor og hvem er liten da Når fremtidshavet ligger som et speil Så blås din medvind inn i deres seil. For hvert minutt du er sint mister du seksti sekunder med glede. Årsplan side 14

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer