RETNINGSLINJER FOR Ucrew, ETTÅRINGSTJENESTEN I NMS I UTLANDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR Ucrew, ETTÅRINGSTJENESTEN I NMS I UTLANDET"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR Ucrew, ETTÅRINGSTJENESTEN I NMS I UTLANDET A MÅLSETTING 1. Definisjoner Ucrew er navnet på Det Norske Misjonsselskaps (NMS) tilbud til ungdom om ett års tjeneste i ett av organisasjonens samarbeidsland. Ettåringer er støttespillere for de eksisterende misjonærfellesskap og/eller samarbeidsmenigheter i utlandet. Ettåringen mottar en godtgjørelse som skal dekke levekostnadene i det aktuelle landet (jfr. D5). Tjenestetida justeres mellom 10 og 12 måneder etter behov. NMS har en primærkontakt for ettåringer ved hovedadministrasjon (HA). 2. Målsetting for partene a) for NMS Ucrew tilfører NMS verdifull arbeidskraft, og knytter unge mennesker til organisasjonen. Tjenesten skal utfordre, utruste og veilede ungdom til videre tjeneste og engasjement for misjon, og på sikt rekruttere arbeidere til forskjellige stillinger både nasjonalt og internasjonalt. b) for NMS U Ucrew skal være med på å virkeliggjøre NMS Us visjon: Unge disipler i hele verden. Dette skjer ved at unge mennesker med sine egenskaper og sitt engasjement får ta del i et arbeid som fremmer disippelskap på tvers av kulturer. c) for ettåringen Ucrew er et tilbud til ungdom som ønsker å bruke et år i fulltidstjeneste i Guds rike. Tjenesten skal gi den enkelte utvidede kunnskaper om misjon og kultur og gi mulighet for personlig og åndelig utvikling. Gjennom året vil ettåringen få forskjellige arbeidsoppgaver og jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. 3. Diverse Minstealder på kandidatene er 19 år. Ettåringen må dele NMS grunnsyn. B RAMMER FOR ETTÅRINGSTJENESTEN 1. Plassering Ettåringsstillingene innarbeides i planer og budsjetter for de enkelte felt, og utlysing skjer ved årsskiftet. Etter søknadsprosess og rekrutteringshelg innstiller primærkontakten og NMS U kandidater til de forskjellige stillingene før ledermøtet til sist foretar ansettelsen. Vedtatt NMS Ledermøtet Side 1 av 6

2 2. Tjeneste og innhold Tjenestested på det aktuelle feltet skal, så langt mulig, være klarlagt før ansettelse. Innholdet i tjenesten vil variere, ref. pkt 4 nedenfor. Arbeidsoppgavene tilpasses evner, interesser og eventuell faglig bakgrunn. Ettåringen bør få tildelt så konkrete oppgaver som mulig. 3. Nærmeste overordnede Representant for det aktuelle feltet har personalansvar for ettåringen, og er dermed ettåringens nærmeste overordnede. Ettåringen vil i tillegg ha en, eller flere overordnede på feltet som vil ha det daglige lederansvaret. Lokal overordnedes ansvar: - sette opp arbeidsbeskrivelse med klart definerte og ikke for krevende oppgaver, ref. B4. - gi grundig innføring i arbeidet - oppfølgingssamtaler gjennom året Representants ansvar: - individuell samtale før ettåringens utreise - medarbeidersamtale på eget skjema i november/desember - sørge for at reglene for arbeidstid/fritid/avspasering følges 4. Nærmere arbeidsbeskrivelse - De viktigste arbeidsoppgavene får ettåringen informasjon om via utlysning og jobbintervju. Detaljert arbeidsbeskrivelse settes opp i samarbeid mellom ettåring og ettåringens lokale overordnede i løpet av de første ukene i landet. Denne arbeidsbeskrivelsen skal ikke avvike vesentlig fra det som tidligere er opplyst. Oppstår det behov for å forandre arbeidsbeskrivelsen i løpet av tjenesteåret, skal også det skje i samarbeid mellom ettåring og dennes lokale overordnede. - Ettåringene bruker % av sin arbeidstid til infoarbeid for NMS i Norge. De blir koblet til konsulentene i regionene etter hjemkomst og deltar på en NMS/NMS U leir. - Aktuelle arbeidsoppgaver kan være: - barne- og ungdomsarbeid - evangelisering - menighetsarbeid - diverse praktisk arbeid - andre oppgaver etter evne og interesse - Ettåringen er i en læringssituasjon og skal ikke pålegges for stort ansvar på feltet. 5. Obligatorisk opplæring og veiledning - Sommeren før utreise: Innføringskurs for ettåringer, arrangert av NMS U i samarbeid med primærkontakten. Vedtatt NMS Ledermøtet Side 2 av 6

3 - Ettåringene kan få et intensivspråkkurs (2-3 uker) dersom engelsk ikke er arbeidsspråk i landet. - Ved ankomst misjonsland: Ettåringens overordnede har ansvar for innføring i kultur, miljø og konkrete arbeidsoppgaver. - I løpet av tjenesten: Veileder* har ansvar for kontinuerlig veiledning, samtaler og tilbakemeldinger. Det skal også legges til rette for at ettåringen får oppleve flere sider ved kirkens og misjonens arbeid i landet/området, ref. B6. - I november/desember: Ettåringen og overordnede har medarbeidersamtale og fyller ut skjema som sendes primærkontakten. - Sommeren etter hjemkomst: Oppsummering etter avsluttet tjeneste og to døgns deltagelse på ettåringskurs for neste kull ettåringer. * Veileder (ikke nær medarbeider) skal oppnevnes av representant til hver ettåring. Veileders oppgave er å være samtalepartner og vise omsorg for ettåringen både som menneske og kristen. 6. Arbeidstid/fritid/avspasering - Normal arbeidstid er 7,5 timer pr. dag, og 37,5 timer pr. uke. Eventuell overtid avspaseres time for time. Spesielle forhold kan tilsi at det er naturlig å fravike fra dette. - Ettåringen skal ha minst én fridag hver uke, og deler av ferien kan etter avtale med den lokale overordnede tas ut på feltet, sammenhengende eller i bolker. - Vi anbefaler at ettåringen tar ut 2 ferieuker under oppholdet i utlandet. NMS opprettholder godtgjørelse for disse ukene. C ANSVAR OG ATFERD En ettåring er å forstå som ambassadør for NMS i møte med kirken i det aktuelle landet. Det er viktig at ettåringen er seg dette bevisst og derfor opptrer og handler i tråd med Bibelens retningslinjer for liv og fellesskap. Vi nevner i det følgende noen viktige områder hvor det er ulike oppfatninger og meninger. På noen av punktene gir vi klare regler og krever at de følges. Det henger sammen med to forhold: - NMS sitt ansvar som arbeidsgiver for unge mennesker under annerledes levekår. - NMS krever respekt for de regler for takt og tone som gjelder i det landet og den kulturen vi er satt til å tjene. Disse spørsmålene hører naturlig hjemme i dialogen med veileder. 1. Gudstjenesteliv og fellesskap Det forventes at ettåringen deltar i det lokale menighetsliv og er en del av det kristne fellesskapet på stedet. Som kristen misjonsorganisasjon er NMS til stede for å bygge og støtte framvekst av levedyktige, lokale kirker og menigheter. Å gå på gudstjeneste uten å forstå det som blir sagt, kan være krevende. Ved å delta aktivt, opplever omgivelsene et engasjement og en omsorg for dem som mennesker og gruppe. Vedtatt NMS Ledermøtet Side 3 av 6

4 2. Klesdrakt Det er viktig å vise respekt for lokale forhold og tradisjoner når det gjelder klesdrakt. I de fleste land er det klare regler for hva som er anstendig f eks på offentlige steder og ved kirkegang. Det forventes at en viser respekt for dette. I mange land er det f.eks. uhørt å gå med miniskjørt og shorts, korte topper og lignende. Soling i bikini passer for eksempel ikke på plenen utenfor boligen i Kamerun, men heller på stranda borte fra boligområdene. 3. Vennskap, kjærester og sex Ettåringen må vise stor varsomhet i sin omgang med motsatt kjønn. I mange kulturer tillates ikke den vanlige norske måten hvor man kan prøve seg fram med noen kjæresteforhold før man finner den rette. Offentlige kjærtegn er uanstendig, og om de forekommer, tolkes de gjerne innenfor rammen av livslange, forpliktende forhold. Slike kulturelt betingede misforståelser kan også bli tolket som en invitasjon og i sin ytterste konsekvens føre til seksuelle overgrep. På den andre siden har mange kulturer lave terskler for sex både før og utenom ekteskapet. Aids har gjort spørsmålet om sex relevant i mange sammenhenger som ellers neppe ville ha gjort noe poeng av det. På dette punkt har NMS derfor kommet fram til følgende regler for sine ettåringer: Det frarådes sterkt at ettåringen etablerer kjæresteforhold under utenlandsoppholdet. Seksuelle forbindelser tillates ikke. To personer av motsatt kjønn skal ikke dele rom. Å se bort fra disse råd og/eller bryte disse regler skjer utelukkende på ettåringens eget ansvar, og arbeidsgiver er ansvarsfri for de konsekvensene på kort og lang sikt som dette vil kunne medføre. Her viser vi også til NMS profildokument om samlivsetikk. 4. Uteliv, alkohol og rus - I varierende grad er det muligheter for et uteliv med puber, dansesteder og lignende de stedene ettåringen bor. Når det gjelder hvilke regler ettåringen skal følge i forhold til å besøke slike steder, er det veldig viktig at det tas hensyn til lokal kultur og dens skikk og bruk. Her vil det være rom for en viss variasjon, men det er viktig at det ikke legges opp til å demonstrere vestlig frihet. - Den samme holdning kan sies å måtte gjelde NMS holding til alkohol. Det Norske Misjonsselskap krever ikke et avholdsstandpunkt av sine ansatte, men krever en meget restriktiv omgang med alkohol. Det kreves i tillegg at ansatte viser respekt for lokale kulturelle faktorer. Bruk av andre rusmidler er forbudt. Vedtatt NMS Ledermøtet Side 4 av 6

5 D ØKONOMI 1. Reise og bagasje Ettåringer betaler flybilletter selv, mens NMS ordner med bestilling av billetter og visum. Bagasjekvoten er på 50 kg inklusive den bagasje en får med seg på flyet. Dersom flyselskapet ikke gir anledning til å få alle de femti kilo med seg på denne måten, dekker NMS utgiftene med å få sendt resten på billigste måte med fly. Vanligvis vil det si å ekspedere bagasjen som økonomipakke med flypost. 2. Kontraktbrudd Dersom en av partene sier opp avtalen, så skal dette skje skriftlig. Dersom ettåringen på eget initiativ slutter i tjenesten før kontrakten tilsier det, dekkes reise og bagasjeutgiftene etter en prosent som svarer til forholdet mellom kontraktsperiode og faktisk tjenestetid ute. Det er 1 mnd. gjensidig oppsigelsesfrist. 3. Forsikring - Ved utreise til et felt meldes alle inn i «Forsikring for utestasjonerte» (misjonærforsikringen) i KNIF Trygghet (Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap), og inkludert i denne forsikringen er bl.a. sykeforsikring, ulykkesforsikring, innboforsikring (forsikringssum 2G = ca. kr ), tjenesteavbrudd / hjemreise, - som gir dekning for reiseutgifter til Norge tur/retur ved alvorlig sykdom eller dødsfall i nærmeste familie. - Alle blir også meldt inn i yrkesskadeforsikringen som for misjonærer og ettåringer er utvidet med personalulykke fritid (slik at man er dekket 24 timer i døgnet). Forsikringen dekker både yrkesskade og yrkessykdom. Dessuten blir alle knyttet til gruppelivsforsikring som gir dekning både ved dødsfall (inntil 10G avhengig av alder) og uførhet (inntil 8G avhengig av alder). Folketrygdens grunnbeløp på 1G tilsvarer pr. 1. mai 2014 på kr/år. - Ettåringer innen Europa (EØS-området) må skaffe seg Europeisk Helsetrygdkort, mens innmelding i Folketrygdkontoret for utenlandssaker (FFU) blir ordnet av NMS for dem det gjelder. 4. Godtgjørelse - Ettåringer i Ucrew får ikke lønn, men godtgjørelse som skal dekke kost og lommepenger. Dette regnes ut på grunnlag av NMS lønnsregulativ og en FN indeks som indikerer levekostnadene i det aktuelle landet. De ettåringene som får kost i vertsfamilier, får kun lommepenger som godtgjørelse. - Ettåringer er pliktig å skatte av godtgjørelsen. Dette innrapporteres av NMS til skattemyndighetene som vanlig lønn, kode 113-A. 5. Bolig Det er vanlig at ettåringene bor i vertsfamilie. For de som ikke gjør det holder menigheten eller NMS hus med nødvendig utstyr som sengetøy, møbler og kjøkkenutstyr, og dekker utgifter til strøm, gass, varme og vann. Vedtatt NMS Ledermøtet Side 5 av 6

6 6. Lege og medisin NMS dekker utgifter ved legeundersøkelser og vaksinasjoner før utreise. NMS kan vurdere å påta seg økonomisk ansvar for utgifter til legekonsultasjoner og medisiner som ikke dekkes av de gjeldende forsikringer under utenlandsoppholdet. 7. Lånekassen - Ettåringer som er kunder i Lånekassen, kan søke om rentefritak for tjenesteåret, fordi inntektene ikke vil overskride en fastsatt sum (Inntektsgrenser for rentefritak i 2014: 14200kr/mnd. Brutto). Lånekassens vilkår for å innvilge rentefritak er at ettåringene har hatt fulltidsarbeid i 12 sammenhengende måneder. - NMS gir attest for det tidsrommet det utbetales godtgjørelse. Hvis det er mindre enn 12 måneder, må ettåringen i tillegg legge fram attest for fulltidsjobb for sommeren før og/eller etter ettåringstjenesten slik at det til sammen blir 12 sammenhengende måneder. Lånekassen innvilger rentefritak på etterskudd. E REKRUTTERING Primærkontakten er ansvarlig for rekruttering til ettåringstjenesten ute når stillingene er avklart med programleder. Normalt annonseres stillingene med kort beskrivelse rundt nyttår, med søknadsfrist 15. mars. Primærkontakten sørger for aktuell informasjon om stillingene og leveforhold i de aktuelle land. F SØKNAD OG ANSETTELSE 1. Søknad med attester Søknad med attester sendes til personalavdelingen i NMS. To referansepersoner (over 30 år) oppgis. Primærkontakten i samarbeid med NMS U velger ut aktuelle kandidater, innkaller til og gjennomfører intervju og anbefaler antakelse overfor ledermøtet. 2. Ansettelse Ettåringen og NMS skriver under på arbeidsavtale før utreise. Vedtatt NMS Ledermøtet Side 6 av 6

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012 LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON Gyldighet: Fra 1.5.2012 1 FORORD Dokumentet Lønnsavtale for ansatte i Normisjon presenterer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår slik de enkelte forhold knyttet til lønn,

Detaljer

Tjeneste i utlandet. PymForum.no

Tjeneste i utlandet. PymForum.no Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat om arbeidsregler, lønn, skatt, pensjon, trygd, forsikringer - for misjonærer og annen misjonstjeneste i utlandet 2011.no Side 1 Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Visjon... 5 1.1 Empowerment... 5 2 Formål... 5 3 Kvalitetspolitikk... 5 3.1 Bedriften... 6 3.2 Deltakere... 6 3.3 Kunder... 6 3.4 Ansatte... 6 4 Rettigheter

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon / Norsk olje og gass og deres medlemmer som driver service- og forsyningsbase

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer