8.2 Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt av synodestyret (sak 300/ ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8.2 Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt av synodestyret 08.-09.10.2010 (sak 300/2008-2011)."

Transkript

1 Organisasjons- og personalhåndbok / Hovedavtale og lønnsavtale / Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke 8.2 Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt av synodestyret (sak 300/ ). Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke er gjengitt på de neste 17 sidene. Avtalen gjelder for perioden

2 C. LØNNSAVTALE FOR MISJONÆRER I FRIKIRKEN BASIS FOR LØNNSREGULATIVET FOR MISJONÆRER I FRIKIRKEN Lønnsprinsipp for misjonærer Individuelle avtaler Ansettelsestid Ansettelse før utreise Ansettelse i Norge etter avsluttet tjeneste på feltet LØNNSFASTSETTELSE Elementer i misjonærenes lønn Lønnsgrupper Kompetansetillegg Ansiennitetstillegg Definisjoner Beregning av ansiennitet Godskrivningsregler for ansiennitet Tillegg for feltansvar Indeksfaktor LØNN OG ANDRE YTELSER VED OPPHOLD I NORGE Lønn før utreise Årlig hjemreise Korttidsopphold Forlengelse av korttidsopphold og ferie for misjonærer fra Mali Ekstraordinær hjemreise Ett års engasjementsstilling BOLIG Bolig på feltet YTELSER I FORBINDELSE MED UT- OG HJEMREISE Reisekostnader Utgifter til pass og visum Utstyrsbidrag ved utreise...8 1

3 5.4 Fraktkvoter Forsikring av bagasje Utstyrsbidrag ved hjemreise HELSEUTGIFTER Legeundersøkelser Vaksiner ANDRE YTELSER Skolegang Aviser og faglitteratur Norske aviser og blader Litteraturtilskudd ARBEIDSTID, OVERTID, FRITID OG FERIE Den alminnelige arbeidstid Opptjening og avvikling av avspasering Opptjening og avvikling av tilpasningstid Feriefritid og feriepenger Avvikling av ferie Opptjening av feriepenger Utbetaling av feriepenger PERMISJONSORDNINGER Velferdpermisjoner Studiepermisjon med lønn TRYGDE- OG FORSIKRINGSORDNINGER Pensjonsordning Personalforsikringer Gruppelivsforsikring Yrkesskade og Fritid-Ulykkes forsikring Reise, ferie og fritidsforsikring Misjonærforsikring Trygdeordninger Tjeneste i utlandet utenfor EØS-området Tjeneste i utlandet innenfor EØS-området Barnetrygd SPRÅKSKOLE Kostpenger og lommepenger

4 11.2 Bolig Andre ytelser Billetter og bagasje Studieavgift og materiell Barnepass Utgifter til pass og visum Pensjoner og forsikringer Pensjons- og personalforsikringsordninger Trygdeordninger ETTÅRINGSTJENESTEN Forberedelse og utreise Legeundersøkelse og vaksinasjon Billetter og reiseopplegg Bagasje Arbeidstid, fritid, avspasering Økonomiske ordninger Godtgjørelse Bolig Lege og medisin Lånekassen Pensjoner og forsikringer Pensjons- og personalforsikringsordninger Trygdeordninger ANDRE ORDNINGER Godtgjørelse for utlegg på reiser Diettgodtgjørelse Enkeltstående arbeidsoppdrag mv. Honorarer Lønnet arbeid i tillegg til stilling i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dekking av utgifter til terminalbriller PRINSIPPER VED ENDRINGER I LØNNSREGULATIVET

5 1. BASIS FOR LØNNSREGULATIVET FOR MISJONÆRER I FRIKIRKEN Lønns- og arbeidsforholdene for ansatte i Frikirken er regulert i tariffavtale for Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Tariffavtalen består av tre deler: A. Hovedavtale B. Lønnsregulativ for Frikirken C. Lønnsregulativ for misjonærer i Frikirken Tariffavtalen er en forhandlingsløsning i Frikirkens Lønnsutvalg mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Lønnsutvalget skal ivareta begge siders interesser i spørsmål som angår lønns- og arbeidsforhold. Dette omfatter også Frikirkens misjonærer. Tariffavtalens del A inneholder bestemmelser som er felles for alle Frikirkens ansatte. Del B inneholder bestemmelser som gjelder for Frikirkens ansatte i Norge. Del C inneholder bestemmelser som gjelder for misjonærene. I tariffavtalen er en misjonær å forstå som en medarbeider ansatt i Frikirkens Israels- og Ytremisjon med arbeidssted utenfor Norges grenser og arbeidsoppgaver i overensstemmelse med misjonens vedtatte strategi. 1.1 Lønnsprinsipp for misjonærer Det er bare en stillingstype i misjonsarbeidet: misjonær. Det er dermed bare en lønnsgruppe for misjonærer med en stige. Stilingsbetegnelser som feltleder og stedlig representant, er i bruk, og har tillegg innenfor samme stige. Lærer har status som misjonær og lønnes som misjonær. 1.2 Individuelle avtaler Alle misjonærer ansettes i individuelle avtaler. Ektepar kan ansettes begge i full stilling dersom behovet for det er tilstede. Stillingsprosent fastsettes etter individuelle avtaler mellom misjonærekteparet og Frikirken. Misjonærer som i henhold til denne bestemmelsen er ansatt i mindre enn 100 % stilling, opptjener likevel 100 % ansiennitet gjennom stillingen. 1.3 Ansettelsestid Misjonærer ansettes i faste stillinger knyttet til sted og oppgave. Ansettelsesforholdet starter normalt ved misjonæroforberedende kurs.. Ansettelsesforholdet varer til det sies opp av en av partene. Normalt gjelder en oppsigelsestid på 3 måneder, men partene kan avtale annen oppsigelsestid Ansettelse ved misjonærforberedende kurs Misjonæren ansettes ved oppstart av misjonærforberedende kurs. Misjonsavdelingen fastsetter lønnen, som netto skal tilsvare det de i gjennomsnitt får utbetalt gjennom dagens ordning. 4

6 1.3.2 Ansettelse i Norge etter avsluttet tjeneste på feltet Hvis en misjonær slutter i sin stilling kan han/hun tilbys en ettårig engasjementsstilling i Norge, knyttet til Misjonsavdelingen. Dersom en misjonær slutter i sin stilling etter fire år eller mer, skal vedkommende tilbys en ettårig engasjementstilling i Norge. Ektefeller tilbys normalt bare én samlet stilling. Misjonæren velger selv om han/hun vil ta imot tilbudet om en ettårig engasjementstilling etter avsluttet misjonærtjeneste. 2. LØNNSFASTSETTELSE 2.1 Elementer i misjonærenes lønn Lønnssystemet bygger på følgende elementer: - Plassering i lønnsgruppe D. - Kompetansetillegg - Ansiennitetstillegg - Tillegg for feltansvar - Indeksfaktor i forhold til tjenesteland. 2.2 Lønnsgrupper Misjonærene plasseres i lønnsgruppe D, se vedlegg til misjonærregulativet. Lønnsgruppe D samsvarer med lønnsgruppe B, stige 2 i tariffavtalens del B. 2.3 Kompetansetillegg Lønnsutvalget eller den lønnsutvalget bemyndiger, avgjør hvilke tillegg som skal gis. Det kan gis inntil 4 lønnstrinn i kompetansetillegg for relevant utdannelse og erfaring. Det kan gis kompetansetillegg for relevant utdannelse og relevant erfaring i kombinasjon, men det kan ikke gis mer enn 4 lønnstrinn i kompetansetillegg til sammen. Kompetansetillegg fastsettes av lønnsutvalget eller den lønnsutvalget bemyndiger, etter innstilling fra misjonsavdelingen Relevant utdannelse Relevant utdannelse kan gi inntil 4 lønnstrinn i kompetansetillegg. Hvorvidt utdannelsen skal anses som relevant avhenger av hva slags jobb misjonæren skal utføre på feltet. Dette bør fremgå av stillingsbeskrivelse for misjonæren. Kompetansetillegg for relevant utdannelse gis på følgende måte: Relevant utdannelse på mastergradsnivå, siviltittel mv Relevant utdannelse inntil høyskolenivå (4 år) eller bachelorgrad 3-4 lønnstrinn 1-2 lønnstrinn Kombinasjon av ulike utdannelser som anses å være kompetansegivende i forhold til stillingen vurderes likt som en langvarig utdannelse Relevant erfaring 5

7 Relevant yrkesmessig erfaring og frivillig tjeneste i menighetsrelatert arbeid kan gi inntil 3 lønnstrinn i kompetansetillegg. Kompetansetillegg for relevant erfaring gis etter skjønnsvurdering. Yrkesmessig erfaring som kan gi grunnlagg for kompetansetillegg kan omfatte spesielt lederansvar, omsorgsansvar mv, også utenfor menighetssammenheng. Det skal ikke gis kompetansetillegg for yrkesmessig erfaring som gir ansiennitetestillegg. Ved skjønnsvurderingen skal følgende momenter tillegges vekt: - Om den som ansettes har utvist en særlig interesse for områder som er vesentlige for den stillingen vedkommende skal ha, for eksempel om vedkommende har tilegnet seg kunnskap og erfaring på området i et omfang som går utover vanlig frivillig tjeneste i menigheten eller yrkesmessig erfaring. - Hvor lang tid den som ansettes har arbeidet med dette området. - Graden av ansvarsnivå vedkommende har hatt innenfor området. For at det skal gis kompetansetillegg for relevant erfaring må det fremlegges en beskrivelse fra arbeidsgiver som viser hvilken kompetanse den ansatte har tilegnet seg og som ligger til grunn for ansettelsen. 2.4 Ansiennitetstillegg 2.4.1Definisjoner Med generell utdanning menes all utdanning etter videregående skole som ikke er rettet mot stillingen. Med relevant utdanning menes all utdanning som spesifikt er rettet inn mot stillingen som skal besettes, og er relevant i forhold til stillingen. Med generell praksis menes all yrkeserfaring samt frivillig omsorgsarbeid som ikke er rettet inn mot stillingen. Med relevant praksis menes all yrkeserfaring og omsorgsarbeid som er rettet inn mot stillingen, og er relevant i forhold til stillingen Beregning av ansiennitet Misjonsavdelingen gir innstilling vedrørende ansiennitetsberegning.. Ansienniteten fastsettes av Lønnsutvalget eller den Lønnsutvalget bemyndiger. Ansiennitet etter ansettelse regnes i forhold til stillingens størrelse. Tjenesteansiennitet avbrytes ikke ved permisjoner hvor den ansatte mottar hel eller delvis lønn Godskrivningsregler for ansiennitet Generell utdanning og praksis godskrives 50% Relevant utdanning og praksis godskrives 100% Eldstetjeneste godskrives 25%, dog slik at total ansiennitet ikke overstiger 100% pr år. Personer som ansettes og som kun har generell bakgrunn, kan maksimalt få godskrevet 75% (9 år) ansiennitet ved ansettelsestidspunktet i forhold til max ansiennitet på opprykksstigen. Resterende 25% 6

8 opparbeides i ansettelsestiden. Dette innebærer at man ikke kan oppnå 100% (12 års) ansiennitet uten noen grad av relevant bakgrunn. 2.5 Tillegg for feltansvar Det gis ledertillegg for feltansvar med inntil 3 lønnstrinn. Misjonsavdelingen gir innstilling vedrørende feltansvar. Ledertillegget fastsettes av Lønnsutvalget eller den Lønnsutvalget bemyndiger. 2.6 Indeksfaktor Endret pr , etter vedtak i Lønnsutvalget. Misjonsavdelingen fastsetter landindekser for de land misjonærene tjenestegjør i. Landindeksene skal ta hensyn til levekostnadene og skattetrykket i de aktuelle landene, og fastsettes med utgangspunkt i FN-indeksen, som er en internasjonal indeks for kjøpekraft. Siden misjonærene har en del av sin økonomi i Norge (f.eks. studielån, boliglån, kortopphold, ferieopphold m.v.) vil 35 % av lønnen ikke indeksreguleres. Den ansattes bruttolønn er lik 65 % lønn justert med landindeks, pluss 35 % lønn som ikke er justert. Lønnsutbetalingen vil ha den samme vektingen gjennom hele året, uavhengig av om misjonæren er ute eller på ferie/ kortidsopphold i Norge. Landindeksen reguleres pr. 1. januar og 1. august ut ra nærmest foregående FN-indeks. Ved svingninger mellom disse datoene som er større enn 6 %, reguleres landindeksene ad-hoc. 3. LØNN OG ANDRE YTELSER VED OPPHOLD I NORGE 3.1 Lønn før utreise I den tiden en misjonær er ansatt før utreise (se pkt. 1.3) lønnes vedkommende etter sin lønnsplassering, men uten indeksregulering. 3.2 Årlig hjemreise I år uten korttidsopphold dekkes hjemreise til Norge for misjonærene for avvikling av ferie i Norge. Betingelsene for at reise skal dekkes er deltakelse på Misjonærkonferansen som da regnes som arbeidstid. Reiseutgifter dekkes etter rimeligste og mest praktiske opplegg. Merutgifter på grunn av eventuell omreise dekkes av misjonæren. 3.3 Korttidsopphold Misjonærene gis korttidsopphold i Norge etter to års tjeneste på feltet. Korttidsoppholdet er normalt på 2 måneder og består av 2 ukers avspasering foruten vanlig avvikling av ferie (4 uker), samt deltakelse på Misjonærkonferansen og Visjon (Frikrikens sommerstevne). Ved ordinære korttidsopphold lønnes misjonærene for tidsrommet som gjelder arbeid og avspasering, etter sin lønnsplassering, men uten indeksregulering. Det utbetales feriepenger ved avvikling av ferie under korttidsoppholdet etter reglene i punkt 8.4 Feriefritid og feriepenger. 7

9 3.4 Forlengelse av korttidsopphold og ferie for misjonærer fra Mali Misjonærer fra Mali gis på grunn av de ekstreme klimatiske forholdene i landet forlengelse i korttidsoppholdet med 1 uke, slik at korttidsoppholdet er 58 dager (med 6 dagers uke). I de årene misjonærene ikke har korttidsopphold får misjonærene fra Mali forlenget ferien med 2 uker. 3.5 Ekstraordinær hjemreise Ved ekstraordinære hjemreiser (velferdspermisjoner) i.f.m. for eksempel alvorlig sykdom/begravelser i nærmeste familie (ektefelle, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svigerforeldre, svigerinner, svogere og svigerbarn) gjelder følgende regler: Reise: Dekkes av misjonæren selv eventuelt forsikringen, se punkt Misjonærforsikring. Varighet: Normalt inntil 3 uker Lønn: Det innvilges permisjon med lønn. Ved hjemreise til andre familiemedlemmers sykdom og begravelser kan permisjon uten lønn innvilges av Misjonsavdelingen Hvis misjonæren (ev. familien) kommer til Norge i henhold til denne bestemmelsen lønnes misjonæren etter sin lønnsplassering, uten indeksregulering. 3.6 Ett års engasjementsstilling Hvis misjonæren slutter i stilling på et felt og går inn i et ettåring engasjement knyttet til Misjonsavdelingen, jf. pkt 1.3.2, lønnes han/hun etter sin lønnsplassering som misjonær, men uten indeksregulering. For andre betingelser i arbeidsforholdet enn lønnsplassering, gjelder tariffavtalens del B. 4. BOLIG 4.1 Bolig på feltet Frikirken er ansvarlig for å skaffe bolig til ansatte i Frikirkens Israels og Ytremisjon med fast arbeidssted i utlandet. Den ansatte betaler husleie med 15 % av sin lønn på feltet. 5. YTELSER I FORBINDELSE MED UT- OG HJEMREISE 5.1 Reisekostnader Frikirken dekker ut- og hjemreise etter rimeligste og mest praktiske opplegg. Dersom misjonæren ønsker andre reiseopplegg, dekker misjonen reise med inntil kostnadsbeløpet ved rimeligste og mest praktiske opplegg. 5.2 Utgifter til pass og visum Frikirken dekker kostnadene til pass og visum for alle i misjonærens familie. 5.3 Utstyrsbidrag ved utreise Endret pr Ved første gangs utreise gis det et utstyrsbidrag for anskaffelse av nødvendig husgeråd og hjelpemidler. Utstyrsbidrag betales mot regnskap med bilag for påløpte utgifter til nødvendig utstyr. Bidragets øverste ramme beregnes som en prosentsats av årslønnen i lønnstrinn 19, slik: 8

10 Enslige: inntil 9 % Ektepar: inntil 12 % Hvert barn: inntil 1,5 % Etter mer enn fire års opphold i Norge utbetaler misjonen utstyrsbidrag ved ny utreise. Det må leveres regnskap med bilag for påløpte utgifter til nødvendig utstyr. 5.4 Fraktkvoter Frikirken dekker utgifter ved ut og hjemsending av bagasje etter regning og innenfor satsene i tabellen nedenfor. De oppgitte kvotene gjelder for enten båt eller fly, og kommer i tillegg til den vekt transportørene godkjenner. Der forsendelse med båt ikke er mulig (Etiopia og Mali) utvides flykvoten til samme størrelse som båtkvoten Ved utreise til tjeneste med varighet over ett år. Ved korttidsopphold i Norge (ut- og hjemreise) 9 Ved ut- og hjemreise til korttids tjeneste (ett år eller mindre) Båt Fly Fly Fly Ektepar 3,2 m kg 50 kg 50kg eller 600 kg Barn 10 år og eldre 1 m 3 eller 190 kg 50 kg 20 kg 20kg Barn yngre enn 10 år Enslige 0,6 m 3 eller 110 kg 2 m 3 eller 375 kg 30 kg 20 kg 20 kg 90 kg 30 kg 30 kg Ved hjemreise etter endt tjeneste økes volumsatsene i forhold til satsene ved utreise til tjeneste med varighet over ett år på følgende måte: Hjemreise etter ett års tjeneste økning med 5 % Hjemreise etter to års tjeneste økning med 15 % Hjemreise etter fire års tjeneste eller mer økning med 25 % Ved beregninger der forhold mellom volum og vekt spriker, brukes den beregning som er mest gunstig for Frikirken. Tabellen for fraktkvoter tas opp til ny vurdering i forbindelse med lønnsjusteringer Forsikring av bagasje Misjonen dekker forsikringsutgifter etter følgende regler: Utstyret kalkuleres etter kostpris nytt pluss evt. frakt og toll fra innkjøpssted til brukssted. Maksimum forsikringssum er: Enslige: 1,5 G Ektepar: 2 G Barn 12 år - 0,6 G Barn 12 år 0,4 G

11 Der G er grunnbeløpet i Folketrygden. Ved utreise er det administrasjonen i Norge som er ansvarlig for utbetalinger. Ved hjemreise er det feltet ute som er ansvarlig for dette. 5.6 Utstyrsbidrag ved hjemreise Endret pr Utstyrsbidrag ved hjemreise utbetales til de misjonærer som har vært i ute som misjonær i minimum fire år sammenhengende (bortsett fra ferier/kortopphold). Bidraget beregnes på følgende måte: 0,7 % av årslønnen i lønnstrinn 19 * det antall år misjonæren har vært ute * antall medlemmer av familien. Frikirken kan vedta å utbetale utstyrsbidrag selv om vilkåret om fullført periode ikke er oppfylt, dersom tjenesteavbruddet skyldtes grunner misjonæren ikke selv rår over. Det må leveres regnskap med bilag for påløpte utgifter til nødvendig utstyr. 6. HELSEUTGIFTER 6.1 Legeundersøkelser Frikirken dekker kostnadene til foreskrevne legeundersøkelser som følger av arbeidsoppholdet. 6.2 Vaksiner Frikirken dekker kostnadene til vaksiner som følger av arbeidsoppholdet. 7. ANDRE YTELSER 7.1 Skolegang Frikirken plikter å legge forholdene til rette for barnas skolegang og dekker alle kostnader i forbindelse med dette. Etter samtale med foreldrene er det Frikirken som foretar det endelige valget av skoleløsning. 7.2 Aviser og faglitteratur Norske aviser og blader Budbæreren og Vårt Land eller Dagen sendes til alle misjonærenheter. Et kristent barneblad sendes til misjonærfamilier med barn Litteraturtilskudd Frikirken yter et tilskudd på inntil kr 2.000,- årlig til fagmateriell for sine ansatte. Slike utgifter dekkes etter regning. Materiellet anses som den ansattes eiendom. 10

12 8. ARBEIDSTID, OVERTID, FRITID OG FERIE 8.1 Den alminnelige arbeidstid Normalt vil misjonærens arbeidstid være den definerte arbeidstiden pr. dag i samarbeidskirken, evt. landet. Imidlertid pålegges misjonæren å ta fri minimum én dag pr. uke, og ut over dette etter skjønn sørge for at det blir avsatt tid til tilstrekkelig hvile/rekreasjon. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om den alminnelige arbeidstid er at den som hovedregel ikke må være over 9 timer i døgnet og ikke over 40 timer i uken, jf. 46 nr Opptjening og avvikling av avspasering Etter 2 års arbeid på feltet gis det 2 ukers avspasering som skal tas ut ved korttidsopphold. Dette er kompensasjon for ugunstig arbeidstid og arbeid i forbindelse med høytider. Opptjeningstidsrommet for avspasering er fra juli til juli året etter. Det kan ikke samles opp avspaseringstid til hjemopphold utover 2 uker. Ikke avviklet avspaseringstid i løpet av en 2 års periode kan ikke overføres til neste periode. 8.3 Opptjening og avvikling av tilpasningstid Tilpasningstid opptjenes etter antall år ute på feltet. Ved hjemkomst, etter at misjonæren har avsluttet sitt arbeidsforhold på feltet, gis det en ukes tilpasningstid for hvert år misjonæren har vært i tjeneste. Det kan maksimalt gis 4 ukers tilpasningstid. Dette gis på bakgrunn av den ekstra belastning som skifte mellom arbeidsopphold i utlandet og Norge gir. Tilpasningstiden tas ut umiddelbart etter hjemkomst. Tilpasningstid som tas ut i Norge avlønnes uten indeksregulering av lønnen. 8.4 Feriefritid og feriepenger Feriefritid og feriepenger for ansatte i Frikirken er regulert av Ferieloven samt den tariffbestemte ferieordningen som inkluderer den femte ferieuken i følge Lønnsregulativ for Den Evangelisk Lutherske Frikirke. For øvrig henvises det til tariffavtalens del B pkt Avvikling av ferie I år med korttidsopphold skal 4 ukers ferie tas ut i forbindelse med korttidsoppholdet. Den siste ferieuka tar misjonærene normalt ut på feltet, etter nærmere avtale med lederen på feltet. For avvikling av ferie i Norge i år uten korttidsopphold se punkt Opptjening av feriepenger Både etter ferieloven og etter tariffavtalen vil arbeidstaker opptjene feriepenger. Feriepenger skal beregnes av all arbeidsinntekt i opptjeningsåret. Det er bare vederlag for arbeid som skal regnes med. Det skal ikke beregnes feriegodtgjørelse av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret. Misjonærenes lønn varierer avhengig av hvilket land man arbeider i. Misjonærene avvikler normalt det meste av sin ferie i Norge. For at misjonærene under ferie i Norge skal ha lik ferielønn, beregnes feriepengene til 12 % av beregnet opptjent lønn uten regulering av indeksfaktoren. 11

13 8.4.3 Utbetaling av feriepenger Utbetaling av feriepenger skjer normalt i juni måned eller den måned som er fastsatt i felthåndboka. 9. PERMISJONSORDNINGER 9.1 Velferdpermisjoner Når det gjelder permisjoner henvises til lønnsavtalens del B, kapitel Studiepermisjon med lønn 1. Det gis en ukes studiepermisjon pr. år pr. ansatt. Det er mulighet for å samle opp permisjonstiden i inntil fem år. Det kan inngås lokal avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om en utvidelse av opptjeningstiden til en samlet opptjeningstid på inntil 10 år For ansatte i deltidsstillinger beregnes studiepermisjoner i forhold til stillingens størrelse. Tilsetting som ettåring gir ikke rett til studiepermisjon. Rapport fra studiepermisjoner sendes arbeidsgiver. 2. Den ansatte har full lønn fra arbeidsgiver i permisjonstiden. 3. Det gis anledning til å søke stipend fra Frikirkens Utdanningsfond etter nærmere fastsatte regler. 4. Kurs som arbeidsgiver og arbeidstaker i samråd finner tjenlige, kommer i tillegg til disse regler for studiepermisjoner. Søknad om støtte til slike kurs sendes Frikirkens Studieleder, og belastes ikke stipendordningen. (Se OPH Støtte til kurs) 5. Personalforsikringsordningene beholdes ved studiepermisjon i inntil 1 år. 10. TRYGDE- OG FORSIKRINGSORDNINGER 10.1 Pensjonsordning Misjonærene tas opp i Frikirkens pensjonsordning etter de vilkår som til enhver tid gjelder. I tillegg tas misjonærene opp i egen pensjonsordning for misjonærer etter de vilkår som er fastsatt i avtale. Misjonærer som ikke er norske statsborgere, vil ikke være omfattet av de ordninger som gjelder etter folketrygdloven. Disse må tegne egen forsikring som gir samme rettigheter norske statsborgere har etter loven. Arbeidsgiver dekker utgifter til slike forsirkinger tilsvarende beløp som innbetales til folketrygden for misjonærer som er norske statsborgere. For nærmere detaljer vedrørende pensjonsordningene, se avtalene Personalforsikringer Gruppelivsforsikring Alle misjonærer i Frikirken omfattes av gruppelivsforsikringen i Frikirken 1 Organisasjons- og Personalhåndbok 12

14 Yrkesskade og Fritid-Ulykkes forsikring Frikirken har Fritid-Ulykke forsikring knyttet til yrkesskadeforsikringen. Alle misjonærene omfattes av Fritid-Ulykkesforsikringen i Frikirken Reise, ferie og fritidsforsikring Misjonærene omfattes av reise, ferie og fritidsforsikringen i Frikirken Misjonærforsikring For misjonærer i tjeneste på feltet tegner Frikirken egen misjonærforsikring. For nærmere detaljer vedrørende misjonærforsikringen, se forsikringsavtalen. Barn som følger foreldrene er dekket av misjonærforsikringen inntil fylte 19 år eller til de er ferdige med videregående skole Trygdeordninger Tjeneste i utlandet utenfor EØS-området For misjonærer i utenlandstjeneste trekkes p.t. 10,5 % avgift til NAV Utland. Administrasjonen tar seg av utmelding av Folketrygden og innmelding i NAV Utland. Barna er medlem inntil fylte 19 år. Frikirken sørger for barnets medlemskap til de er ferdige med videregående skole. Misjonæren er medlem av helse- og pensjonsdelen. Dette innebærer at misjonæren opptjener pensjonspoeng. Helsedelen gir - rett til medisinsk stønad, medisiner (eller tilsvarende) som er på blå resept i Norge, gravferdshjelp og engangsstønad ved fødsel. - rett til sykepenger og fødselspenger. - full refusjon ved innleggelse i sykehus (ved de fleste andre former for sykebehandling må Frikirken betale egenandeler.) Pensjonsdelen gir rett til - arbeidsledighetstrygd og attføringspenger - uførepensjon - alderspensjon - ytelser til etterlatte Tjeneste i utlandet innenfor EØS-området Det gjelder spesielle regler innen EØS-området Barnetrygd Under opphold i utlandet har misjonærers barn rett på barnetrygd etter samme regler som i Norge. Den enkelte ansatte må selv ordne denne saken ved søknad til eget trygdekontor. Frikirken ved administrasjonen eller feltleder utsteder attest på oppfordring. 13

15 11. SPRÅKSKOLE Endret pr , som følge av misjonsstyrets vedtak i sak 76/ om endring av tidspunkt for misjonærinnvielse Kostpenger og lommepenger I den tiden en misjonær er ansatt (se pkt. 1.3) lønnes vedkommende etter sin lønnsplassering med indeksregulering Bolig Frikirken er ansvarlig for å skaffe bolig. Misjonærene trekkes 15 % av sin lønn til husleie. Den ansatte dekker utgifter til strøm, vann, gass, renovasjon m.v Andre ytelser Billetter og bagasje Billetter i forbindelse med utreise og hjemreise til språkstudium dekkes av Frikirken. Frikirken dekker frakt av 20 kg bagasje pr. person ut over det billetten dekker. Bagasjen må sendes som uledsaget bagasje. Godtgjørelse for bruk av egen bil gis inntil det som tilsvarer den kostnaden Frikirken ellers ville hatt til billetter og bagasje, og som ikke overstiger statens satser Studieavgift og materiell Under språkstudiet dekker Frikirken kursavgifter og utgifter til nødvendig studiemateriell Barnepass For ansatte som studerer ved språkskole dekkes kostnadene til barnepass for barn under skolealder. Hensikten er å gi begge foreldre mulighet til å studere på heltid. Hvis familien har med barnevakt fra Norge, dekker Frikirken kun kostpenger for barnevakten, jf pkt Utgifter til pass og visum Frikirken dekker utgifter til pass og visum for alle i familien Pensjoner og forsikringer Pensjons- og personalforsikringsordninger Ansatte som studerer ved språkskole meldes inn i de gjeldende pensjons- og forsikringsordninger, se pkt Trygdeordninger Ved studieopphold av inntil 12 måneder varighet innen EØS-sonen, er norske statsborgere omfattet av Folketrygden. Man må imidlertid henvende seg til sitt lokale trygdekontor før utreise for å få et Europeisk helsetrygdkort som vil gjelde som bevis overfor sykehus i utlandet. Dette kortet skal oppbevares sammen med passet. 14

16 Ved studieopphold av lenger varighet enn 12 måneder, eller ved studieopphold utenfor EØS, gjelder bestemmelsene i pkt ETTÅRINGSTJENESTEN 12.1 Forberedelse og utreise Legeundersøkelse og vaksinasjon Frikirken dekker utgiftene til nødvendige legeundersøkelser og vaksinasjoner Billetter og reiseopplegg Frikirken dekker reiseutgiftene til og fra feltet. Feltets misjonærsekretær ordner billetter og reiseopplegg og orienterer feltleder om dette. Dersom ettåringen ønsker et privat reiseopplegg, blir utgiftene refundert tilsvarende billigste reisemåte Bagasje Bagasjekvoten er på 30 kg, utover den vekt transportøren godkjenner. Dersom flyselskapet ikke gir anledning til å få all bagasje innenfor kvoten med som innsjekket bagasje, dekker Frikirken utgiftene til å få sendt resten på billigste måte med fly. Vanligvis vil det si å ekspedere bagasjen med flypost. Toll på personlig gods er Frikirken uvedkommende Arbeidstid, fritid, avspasering Arbeidstid og fridager følger håndboka for feltet. For øvrig skal ettåringen ha minst en fridag hver uke, og gis to uker ferie i løpet av tjenesten. Ferien kan tas ut sammenhengende eller i bolker, og avtales med veileder og feltleder Økonomiske ordninger Godtgjørelse Endret pr Ettåringen får ikke lønn, men godtgjørelse som skal dekke kost og lommepenger. Dette utgjør 30-50% av lønnstrinn 11. Godtgjørelsen utbetales i lokal valuta Bolig Misjonsavdelingen sørger for bolig med nødvendig utstyr som sengetøy, møbler og kjøkkenutstyr, og dekker utgifter til strøm, gass, varme og vann Lege og medisin Utgifter ved legeundersøkelser og vaksinasjoner før utreise dekkes på samme måte som for misjonærer, jf pkt Lånekassen Ettåringen kan søke lånekassen om rentefritak for tjenesteåret, hvis inntektene ikke overskrider en fastsatt sum. Lånekassens vilkår for å innvilge rentefritak er at ettåringen har hatt fulltids arbeid i 12 sammenhengende måneder. Frikirken gir attest for det tidsrommet det utbetales godtgjørelse, altså den tiden ettåringen oppholder seg i tjenestelandet. I tillegg må ettåringen kunne legge fram attest for fulltidsjobb sommeren før og/eller etter ettåringstjenesten, slik at det til sammen blir 12 sammenhengende måneder. Lånekassen innvilger rentefritak på etterskudd. 15

17 12.4 Pensjoner og forsikringer Pensjons- og personalforsikringsordninger Ettåringer meldes inn i de gjeldende pensjons- og personalforsikringsordninger, se pkt Trygdeordninger De samme trygdeordninger som gjelder for misjonærer gjelder også for ettåringer, se pkt ANDRE ORDNINGER 13.1 Godtgjørelse for utlegg på reiser Diettgodtgjørelse Godtgjørelse for utlegg på reiser til diett- og oppholdsutgifter dekkes etter regning. Det forutsettes at den enkelte praktiseres en slik ordning på en forsvarlig og ansvarsfull måte. Ved reiser benyttes eget skjema for reiseregninger. Særskilt ordning for ansatte i misjonsavdelingen med misjonssekretæransvar for felt Da det i enkelte land kan være vanskelig å dokumentere alle utgifter misjonssekretæren har ved reise til misjonsfelt, kan det ytes diettgodtgjørelse etter statens brakkesats 2. Dette ytelsen kan ikke gis til misjonærer. Det ytes ikke nattillegg, men eventuelle faktiske utgifter til overnatting dekkes etter regning. Den ytelsen erstatter diettgodtgjørelse etter regning som beskrevet ovenfor. For de døgn som diett er dekket etter regning, kan det ikke gis diettgodtgjørelse etter brakkesatsen. Når måltidene er dekket kan det i stedet utbetales administrativ forpleining 3. Brakkesatsen gjelder kun i utlandet og ved reiser som er begrunnet i oppfølging av Frikirkens misjonærer og/eller prosjekter. Ved tjenestereiser som finner sted etter innbydelse av fremmede myndigheter, andre organisasjoner, samarbeidskirker mv. og innbydelsen i det vesentlige dekker alle oppholdsutgiftene (herunder lunsj og middag) kan det ikke ytes diettgodtgjørelse. Satsen gjelder kun for reiser under 28 døgn. Døgnene regnes fra det tidspunkt den reisende ankommer første flyplass/havn i oppdragslandet og løper frem til avreise fra flyplass/havn. I følge forskrift av 14.oktober 1976 om Forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser skal reiseregning etter brakkesatsen minst inneholde følgende opplysninger: navn, adresse og underskrift dato og klokkeslett for avreise og hjemreise type losji formålet med reisen reisestedet 13.2 Enkeltstående arbeidsoppdrag mv. Honorarer Godtgjøring/honorering til Frikirkens ansatte for enkeltstående arbeidsoppdrag refunderes arbeidsgiver dersom oppdraget skjer i arbeidstiden Lønnet arbeid i tillegg til stilling i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Ansatte i Frikirken må på forhånd få godkjennelse for engasjement hos annen arbeidsgiver. 2 Brakkesatsen pr 1/3-2002: kr 164,- pr. døgn 3 Satsen for administrativ forpleining pr 1/3 2002: I utlandet kr 60,- pr. døgn, i Norge kr 40,- pr. døgn 16

18 13.4 Dekking av utgifter til terminalbriller Fast ansatte med mer en ½ års tjenestetid kan få refundert utgifter til spesielle brikker for arbeid ved dataskjerm Vilkårene for refusjon er: a) Den ansatte må ha en vesentlig del av sitt arbeid ved dataskjerm. Det vurderes ved skjønn hva som er en vesentlig del av arbeidet. b) Ved søknad om refusjon av utgifter til terminalbriller må det legges fram bekreftelse/attest fra lege eller optiker som dokumenterer at den ansatte har behov for spesielle briller for skjermarbeid for å unngå plager. Dersom ovennevnte vilkår er oppfylt, kan det gis refusjon til terminalbriller innenfor følgende rammer: a) Utgifter til konsultasjon hos lege eller optiker dekkes fullt ut. b) Utgifter til brilleglass til terminalbrillene dekkes fullt ut. c) Utgifter til innfatning til terminalbrillene refunderes med inntil kr. 500, PRINSIPPER VED ENDRINGER I LØNNSREGULATIVET Generelt skal ansatte ikke oppleve inntektstap ved endringer i lønnsregulativet. Endringer i regulativet kan imidlertid medføre forskyvninger mellom ulike ordninger, Dersom endringer i lønnsregulativet gir urimelige og/eller utilsiktede virkninger for misjonærene må dette tas opp til vurdering av Misjonsavdelingen og forelegges Lønnsutvalget for avgjørelse. 17

LØNNSAVTALE FOR DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE

LØNNSAVTALE FOR DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE LØNNSAVTALE FOR DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 01.05.2014-30.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: A. HOVEDAVTALE... 4 B. LØNNSAVTALE FOR FRIKIRKEN... 7 1. BASIS FOR LØNNSAVTALEN... 7 2. GRUPPERING AV STILLINGER...

Detaljer

LØNNSAVTALE FOR DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE

LØNNSAVTALE FOR DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE LØNNSAVTALE FOR DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 01.05.2014-30.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: A. HOVEDAVTALE... 4 B. LØNNSAVTALE FOR FRIKIRKEN... 7 1. BASIS FOR LØNNSAVTALEN... 7 2. GRUPPERING AV STILLINGER...

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Ucrew, ETTÅRINGSTJENESTEN I NMS I UTLANDET

RETNINGSLINJER FOR Ucrew, ETTÅRINGSTJENESTEN I NMS I UTLANDET RETNINGSLINJER FOR Ucrew, ETTÅRINGSTJENESTEN I NMS I UTLANDET A MÅLSETTING 1. Definisjoner Ucrew er navnet på Det Norske Misjonsselskaps (NMS) tilbud til ungdom om ett års tjeneste i ett av organisasjonens

Detaljer

8.1 Hovedavtale og lønnsavtale for ansatte i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt av synodestyret 08.-09.10.2010 (sak 300/2008-2011).

8.1 Hovedavtale og lønnsavtale for ansatte i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt av synodestyret 08.-09.10.2010 (sak 300/2008-2011). Organisasjons- og personalhåndbok / Hovedavtale og lønnsavtale / Hovedavtale og lønnsavtale for ansatte i Den Evangelisk Lutherske Frikirke 8.1 Hovedavtale og lønnsavtale for ansatte i Den Evangelisk Lutherske

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Ucrew, ETTÅRINGSTJENESTEN I NMS I UTLANDET

RETNINGSLINJER FOR Ucrew, ETTÅRINGSTJENESTEN I NMS I UTLANDET RETNINGSLINJER FOR Ucrew, ETTÅRINGSTJENESTEN I NMS I UTLANDET A MÅLSETTING 1. Definisjoner Ucrew er navnet på Det Norske Misjonsselskaps (NMS) tilbud til ungdom om ett års tjeneste i ett av organisasjonens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Ucrew, ETTÅRINGSTJENESTEN I NMS I UTLANDET

RETNINGSLINJER FOR Ucrew, ETTÅRINGSTJENESTEN I NMS I UTLANDET RETNINGSLINJER FOR Ucrew, ETTÅRINGSTJENESTEN I NMS I UTLANDET A MÅLSETTING 1. Definisjoner Ucrew er navnet på Det Norske Misjonsselskaps (NMS) tilbud til ungdom om ett års tjeneste i ett av organisasjonens

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Vedlegg 2. VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015. Gjeldende fra 09.04.2015

Vedlegg 2. VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015. Gjeldende fra 09.04.2015 Vedlegg 2 VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015 Gjeldende fra 09.04.2015 1. FORUTSETNINGER FOR OG DEFINISJON AV MEDFØLGENDE FAMILIE Samboer, registrert partner og ektefelle

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Ettåringen vil gjennom hele tjenestetiden motta lommepenger som utgjør 10 % av LWF (Local Wage Factor) per mnd. (Jfr. J.1.1.1).

Ettåringen vil gjennom hele tjenestetiden motta lommepenger som utgjør 10 % av LWF (Local Wage Factor) per mnd. (Jfr. J.1.1.1). ETTÅRING per desember 2014 J.2.9 ETTÅRING GODTGJØRELSE OG DEKNING AV UTGIFTER (K.2.9) Ettåringer mottar ikke lønn i vanlig forstand, men får lommepenger og dekning av utgifter som beskrevet i følgende

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, komiteer, utvalg, styrer og råd. Godkjent av: Fylkestinget. Gjelder fra: 01.01.

Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, komiteer, utvalg, styrer og råd. Godkjent av: Fylkestinget. Gjelder fra: 01.01. Dok.id.: 1.1.1.3 Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, Utgave: 1.00 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 01.01.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr:

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2015 Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet HELFO forvalter årlig

Detaljer

GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE 1. Generelt Med kommunale ombud menes, der annet ikke er presisert, folkevalgte i Lørenskog kommune og medlemmer i råd og utvalg som er opprettet

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

Velkommen til kurs. Permisjonsavtalen i staten

Velkommen til kurs. Permisjonsavtalen i staten Velkommen til kurs Permisjonsavtalen i staten 1 Produktoversikt med mer Oppsatt rettighet Gruppeliv Yrkesskade Produkter, forsikringer og lån AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Boliglån Ventelønn

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 21.11.2012 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2015 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. Sosiale bestemmelser Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjøring

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. Denne avtalen er inngått mellom (1) XX (2) XX. XXX tiltrer stillingen som administrerende direktør ved XX HF med virkning fra XX

ARBEIDSAVTALE. Denne avtalen er inngått mellom (1) XX (2) XX. XXX tiltrer stillingen som administrerende direktør ved XX HF med virkning fra XX ARBEIDSAVTALE Denne avtalen er inngått mellom (1) XX og (2) XX 1. STILLING XXX tiltrer stillingen som administrerende direktør ved XX HF med virkning fra XX 2. ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER Administrerende

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Endringer i ferieloven fra 01.07.2014 Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 30.09.2015 i utvalgssak 094/15 og sist endret i kommunestyremøte 17.12.2015 i utvalgssak 117/15. 1 1. GENERELLE

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

GODTGJØRING TIL MEDLEMMER

GODTGJØRING TIL MEDLEMMER Dok.id.: 1.1.1.3 Regler for godtgjøring til medlemmer av fylkesting, fylkesråd, Utgave: 1.00 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 14.02.2014 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 8

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE

Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE Retningslinjer stipend Eigersund kommune Formål Eigersund kommune tilbyr stipend for å støtte jobbrettet kompetanseutvikling i kommunen. Utdanningsstipendordningen

Detaljer

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG RAPPORTERING FRA FORSKNINGSTERMIN VED MNF Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 149-97

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 20.6.2012 Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 1 Formål og anvendelsesområde Disse vilkårene gjelder for utførelse av oppdrag i Den kulturelle skolesekken når oppdragene utføres av midlertidig

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE I henhold kommunelovens 42 vedr. arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Flekkefjord kommune Vedtatt av Flekkefjord bystyre 23.10.2014 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Flekkefjord kommune Vilje til vekst Innhold 1.0 De folkevalgtes arbeidsvilkår

Detaljer

Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg

Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter og Fagforbundet Fellesorganisasjonen vedrørende

Detaljer

AVTALE. mellom REDERIENES LANDSFORENING DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende

AVTALE. mellom REDERIENES LANDSFORENING DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende Gjelder fra 1. april 2008 til 31. mars 2010 AVTALE mellom REDERIENES LANDSFORENING og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING OM BORD TIL

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

Retningslinjer For tjenestereiser. Regulativ for reiser innenlands Gjeldende fra 01.01.2013. RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER

Retningslinjer For tjenestereiser. Regulativ for reiser innenlands Gjeldende fra 01.01.2013. RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER Retningslinjer For tjenestereiser Regulativ for reiser innenlands Gjeldende fra 01.01.2013. RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER OG REGULATIV FOR REISER INNENLANDS RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER 1. Formål

Detaljer