8.2 Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt av synodestyret (sak 300/ ).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8.2 Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt av synodestyret 08.-09.10.2010 (sak 300/2008-2011)."

Transkript

1 Organisasjons- og personalhåndbok / Hovedavtale og lønnsavtale / Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke 8.2 Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vedtatt av synodestyret (sak 300/ ). Lønnsavtale for misjonærer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke er gjengitt på de neste 17 sidene. Avtalen gjelder for perioden

2 C. LØNNSAVTALE FOR MISJONÆRER I FRIKIRKEN BASIS FOR LØNNSREGULATIVET FOR MISJONÆRER I FRIKIRKEN Lønnsprinsipp for misjonærer Individuelle avtaler Ansettelsestid Ansettelse før utreise Ansettelse i Norge etter avsluttet tjeneste på feltet LØNNSFASTSETTELSE Elementer i misjonærenes lønn Lønnsgrupper Kompetansetillegg Ansiennitetstillegg Definisjoner Beregning av ansiennitet Godskrivningsregler for ansiennitet Tillegg for feltansvar Indeksfaktor LØNN OG ANDRE YTELSER VED OPPHOLD I NORGE Lønn før utreise Årlig hjemreise Korttidsopphold Forlengelse av korttidsopphold og ferie for misjonærer fra Mali Ekstraordinær hjemreise Ett års engasjementsstilling BOLIG Bolig på feltet YTELSER I FORBINDELSE MED UT- OG HJEMREISE Reisekostnader Utgifter til pass og visum Utstyrsbidrag ved utreise...8 1

3 5.4 Fraktkvoter Forsikring av bagasje Utstyrsbidrag ved hjemreise HELSEUTGIFTER Legeundersøkelser Vaksiner ANDRE YTELSER Skolegang Aviser og faglitteratur Norske aviser og blader Litteraturtilskudd ARBEIDSTID, OVERTID, FRITID OG FERIE Den alminnelige arbeidstid Opptjening og avvikling av avspasering Opptjening og avvikling av tilpasningstid Feriefritid og feriepenger Avvikling av ferie Opptjening av feriepenger Utbetaling av feriepenger PERMISJONSORDNINGER Velferdpermisjoner Studiepermisjon med lønn TRYGDE- OG FORSIKRINGSORDNINGER Pensjonsordning Personalforsikringer Gruppelivsforsikring Yrkesskade og Fritid-Ulykkes forsikring Reise, ferie og fritidsforsikring Misjonærforsikring Trygdeordninger Tjeneste i utlandet utenfor EØS-området Tjeneste i utlandet innenfor EØS-området Barnetrygd SPRÅKSKOLE Kostpenger og lommepenger

4 11.2 Bolig Andre ytelser Billetter og bagasje Studieavgift og materiell Barnepass Utgifter til pass og visum Pensjoner og forsikringer Pensjons- og personalforsikringsordninger Trygdeordninger ETTÅRINGSTJENESTEN Forberedelse og utreise Legeundersøkelse og vaksinasjon Billetter og reiseopplegg Bagasje Arbeidstid, fritid, avspasering Økonomiske ordninger Godtgjørelse Bolig Lege og medisin Lånekassen Pensjoner og forsikringer Pensjons- og personalforsikringsordninger Trygdeordninger ANDRE ORDNINGER Godtgjørelse for utlegg på reiser Diettgodtgjørelse Enkeltstående arbeidsoppdrag mv. Honorarer Lønnet arbeid i tillegg til stilling i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dekking av utgifter til terminalbriller PRINSIPPER VED ENDRINGER I LØNNSREGULATIVET

5 1. BASIS FOR LØNNSREGULATIVET FOR MISJONÆRER I FRIKIRKEN Lønns- og arbeidsforholdene for ansatte i Frikirken er regulert i tariffavtale for Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Tariffavtalen består av tre deler: A. Hovedavtale B. Lønnsregulativ for Frikirken C. Lønnsregulativ for misjonærer i Frikirken Tariffavtalen er en forhandlingsløsning i Frikirkens Lønnsutvalg mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Lønnsutvalget skal ivareta begge siders interesser i spørsmål som angår lønns- og arbeidsforhold. Dette omfatter også Frikirkens misjonærer. Tariffavtalens del A inneholder bestemmelser som er felles for alle Frikirkens ansatte. Del B inneholder bestemmelser som gjelder for Frikirkens ansatte i Norge. Del C inneholder bestemmelser som gjelder for misjonærene. I tariffavtalen er en misjonær å forstå som en medarbeider ansatt i Frikirkens Israels- og Ytremisjon med arbeidssted utenfor Norges grenser og arbeidsoppgaver i overensstemmelse med misjonens vedtatte strategi. 1.1 Lønnsprinsipp for misjonærer Det er bare en stillingstype i misjonsarbeidet: misjonær. Det er dermed bare en lønnsgruppe for misjonærer med en stige. Stilingsbetegnelser som feltleder og stedlig representant, er i bruk, og har tillegg innenfor samme stige. Lærer har status som misjonær og lønnes som misjonær. 1.2 Individuelle avtaler Alle misjonærer ansettes i individuelle avtaler. Ektepar kan ansettes begge i full stilling dersom behovet for det er tilstede. Stillingsprosent fastsettes etter individuelle avtaler mellom misjonærekteparet og Frikirken. Misjonærer som i henhold til denne bestemmelsen er ansatt i mindre enn 100 % stilling, opptjener likevel 100 % ansiennitet gjennom stillingen. 1.3 Ansettelsestid Misjonærer ansettes i faste stillinger knyttet til sted og oppgave. Ansettelsesforholdet starter normalt ved misjonæroforberedende kurs.. Ansettelsesforholdet varer til det sies opp av en av partene. Normalt gjelder en oppsigelsestid på 3 måneder, men partene kan avtale annen oppsigelsestid Ansettelse ved misjonærforberedende kurs Misjonæren ansettes ved oppstart av misjonærforberedende kurs. Misjonsavdelingen fastsetter lønnen, som netto skal tilsvare det de i gjennomsnitt får utbetalt gjennom dagens ordning. 4

6 1.3.2 Ansettelse i Norge etter avsluttet tjeneste på feltet Hvis en misjonær slutter i sin stilling kan han/hun tilbys en ettårig engasjementsstilling i Norge, knyttet til Misjonsavdelingen. Dersom en misjonær slutter i sin stilling etter fire år eller mer, skal vedkommende tilbys en ettårig engasjementstilling i Norge. Ektefeller tilbys normalt bare én samlet stilling. Misjonæren velger selv om han/hun vil ta imot tilbudet om en ettårig engasjementstilling etter avsluttet misjonærtjeneste. 2. LØNNSFASTSETTELSE 2.1 Elementer i misjonærenes lønn Lønnssystemet bygger på følgende elementer: - Plassering i lønnsgruppe D. - Kompetansetillegg - Ansiennitetstillegg - Tillegg for feltansvar - Indeksfaktor i forhold til tjenesteland. 2.2 Lønnsgrupper Misjonærene plasseres i lønnsgruppe D, se vedlegg til misjonærregulativet. Lønnsgruppe D samsvarer med lønnsgruppe B, stige 2 i tariffavtalens del B. 2.3 Kompetansetillegg Lønnsutvalget eller den lønnsutvalget bemyndiger, avgjør hvilke tillegg som skal gis. Det kan gis inntil 4 lønnstrinn i kompetansetillegg for relevant utdannelse og erfaring. Det kan gis kompetansetillegg for relevant utdannelse og relevant erfaring i kombinasjon, men det kan ikke gis mer enn 4 lønnstrinn i kompetansetillegg til sammen. Kompetansetillegg fastsettes av lønnsutvalget eller den lønnsutvalget bemyndiger, etter innstilling fra misjonsavdelingen Relevant utdannelse Relevant utdannelse kan gi inntil 4 lønnstrinn i kompetansetillegg. Hvorvidt utdannelsen skal anses som relevant avhenger av hva slags jobb misjonæren skal utføre på feltet. Dette bør fremgå av stillingsbeskrivelse for misjonæren. Kompetansetillegg for relevant utdannelse gis på følgende måte: Relevant utdannelse på mastergradsnivå, siviltittel mv Relevant utdannelse inntil høyskolenivå (4 år) eller bachelorgrad 3-4 lønnstrinn 1-2 lønnstrinn Kombinasjon av ulike utdannelser som anses å være kompetansegivende i forhold til stillingen vurderes likt som en langvarig utdannelse Relevant erfaring 5

7 Relevant yrkesmessig erfaring og frivillig tjeneste i menighetsrelatert arbeid kan gi inntil 3 lønnstrinn i kompetansetillegg. Kompetansetillegg for relevant erfaring gis etter skjønnsvurdering. Yrkesmessig erfaring som kan gi grunnlagg for kompetansetillegg kan omfatte spesielt lederansvar, omsorgsansvar mv, også utenfor menighetssammenheng. Det skal ikke gis kompetansetillegg for yrkesmessig erfaring som gir ansiennitetestillegg. Ved skjønnsvurderingen skal følgende momenter tillegges vekt: - Om den som ansettes har utvist en særlig interesse for områder som er vesentlige for den stillingen vedkommende skal ha, for eksempel om vedkommende har tilegnet seg kunnskap og erfaring på området i et omfang som går utover vanlig frivillig tjeneste i menigheten eller yrkesmessig erfaring. - Hvor lang tid den som ansettes har arbeidet med dette området. - Graden av ansvarsnivå vedkommende har hatt innenfor området. For at det skal gis kompetansetillegg for relevant erfaring må det fremlegges en beskrivelse fra arbeidsgiver som viser hvilken kompetanse den ansatte har tilegnet seg og som ligger til grunn for ansettelsen. 2.4 Ansiennitetstillegg 2.4.1Definisjoner Med generell utdanning menes all utdanning etter videregående skole som ikke er rettet mot stillingen. Med relevant utdanning menes all utdanning som spesifikt er rettet inn mot stillingen som skal besettes, og er relevant i forhold til stillingen. Med generell praksis menes all yrkeserfaring samt frivillig omsorgsarbeid som ikke er rettet inn mot stillingen. Med relevant praksis menes all yrkeserfaring og omsorgsarbeid som er rettet inn mot stillingen, og er relevant i forhold til stillingen Beregning av ansiennitet Misjonsavdelingen gir innstilling vedrørende ansiennitetsberegning.. Ansienniteten fastsettes av Lønnsutvalget eller den Lønnsutvalget bemyndiger. Ansiennitet etter ansettelse regnes i forhold til stillingens størrelse. Tjenesteansiennitet avbrytes ikke ved permisjoner hvor den ansatte mottar hel eller delvis lønn Godskrivningsregler for ansiennitet Generell utdanning og praksis godskrives 50% Relevant utdanning og praksis godskrives 100% Eldstetjeneste godskrives 25%, dog slik at total ansiennitet ikke overstiger 100% pr år. Personer som ansettes og som kun har generell bakgrunn, kan maksimalt få godskrevet 75% (9 år) ansiennitet ved ansettelsestidspunktet i forhold til max ansiennitet på opprykksstigen. Resterende 25% 6

8 opparbeides i ansettelsestiden. Dette innebærer at man ikke kan oppnå 100% (12 års) ansiennitet uten noen grad av relevant bakgrunn. 2.5 Tillegg for feltansvar Det gis ledertillegg for feltansvar med inntil 3 lønnstrinn. Misjonsavdelingen gir innstilling vedrørende feltansvar. Ledertillegget fastsettes av Lønnsutvalget eller den Lønnsutvalget bemyndiger. 2.6 Indeksfaktor Endret pr , etter vedtak i Lønnsutvalget. Misjonsavdelingen fastsetter landindekser for de land misjonærene tjenestegjør i. Landindeksene skal ta hensyn til levekostnadene og skattetrykket i de aktuelle landene, og fastsettes med utgangspunkt i FN-indeksen, som er en internasjonal indeks for kjøpekraft. Siden misjonærene har en del av sin økonomi i Norge (f.eks. studielån, boliglån, kortopphold, ferieopphold m.v.) vil 35 % av lønnen ikke indeksreguleres. Den ansattes bruttolønn er lik 65 % lønn justert med landindeks, pluss 35 % lønn som ikke er justert. Lønnsutbetalingen vil ha den samme vektingen gjennom hele året, uavhengig av om misjonæren er ute eller på ferie/ kortidsopphold i Norge. Landindeksen reguleres pr. 1. januar og 1. august ut ra nærmest foregående FN-indeks. Ved svingninger mellom disse datoene som er større enn 6 %, reguleres landindeksene ad-hoc. 3. LØNN OG ANDRE YTELSER VED OPPHOLD I NORGE 3.1 Lønn før utreise I den tiden en misjonær er ansatt før utreise (se pkt. 1.3) lønnes vedkommende etter sin lønnsplassering, men uten indeksregulering. 3.2 Årlig hjemreise I år uten korttidsopphold dekkes hjemreise til Norge for misjonærene for avvikling av ferie i Norge. Betingelsene for at reise skal dekkes er deltakelse på Misjonærkonferansen som da regnes som arbeidstid. Reiseutgifter dekkes etter rimeligste og mest praktiske opplegg. Merutgifter på grunn av eventuell omreise dekkes av misjonæren. 3.3 Korttidsopphold Misjonærene gis korttidsopphold i Norge etter to års tjeneste på feltet. Korttidsoppholdet er normalt på 2 måneder og består av 2 ukers avspasering foruten vanlig avvikling av ferie (4 uker), samt deltakelse på Misjonærkonferansen og Visjon (Frikrikens sommerstevne). Ved ordinære korttidsopphold lønnes misjonærene for tidsrommet som gjelder arbeid og avspasering, etter sin lønnsplassering, men uten indeksregulering. Det utbetales feriepenger ved avvikling av ferie under korttidsoppholdet etter reglene i punkt 8.4 Feriefritid og feriepenger. 7

9 3.4 Forlengelse av korttidsopphold og ferie for misjonærer fra Mali Misjonærer fra Mali gis på grunn av de ekstreme klimatiske forholdene i landet forlengelse i korttidsoppholdet med 1 uke, slik at korttidsoppholdet er 58 dager (med 6 dagers uke). I de årene misjonærene ikke har korttidsopphold får misjonærene fra Mali forlenget ferien med 2 uker. 3.5 Ekstraordinær hjemreise Ved ekstraordinære hjemreiser (velferdspermisjoner) i.f.m. for eksempel alvorlig sykdom/begravelser i nærmeste familie (ektefelle, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svigerforeldre, svigerinner, svogere og svigerbarn) gjelder følgende regler: Reise: Dekkes av misjonæren selv eventuelt forsikringen, se punkt Misjonærforsikring. Varighet: Normalt inntil 3 uker Lønn: Det innvilges permisjon med lønn. Ved hjemreise til andre familiemedlemmers sykdom og begravelser kan permisjon uten lønn innvilges av Misjonsavdelingen Hvis misjonæren (ev. familien) kommer til Norge i henhold til denne bestemmelsen lønnes misjonæren etter sin lønnsplassering, uten indeksregulering. 3.6 Ett års engasjementsstilling Hvis misjonæren slutter i stilling på et felt og går inn i et ettåring engasjement knyttet til Misjonsavdelingen, jf. pkt 1.3.2, lønnes han/hun etter sin lønnsplassering som misjonær, men uten indeksregulering. For andre betingelser i arbeidsforholdet enn lønnsplassering, gjelder tariffavtalens del B. 4. BOLIG 4.1 Bolig på feltet Frikirken er ansvarlig for å skaffe bolig til ansatte i Frikirkens Israels og Ytremisjon med fast arbeidssted i utlandet. Den ansatte betaler husleie med 15 % av sin lønn på feltet. 5. YTELSER I FORBINDELSE MED UT- OG HJEMREISE 5.1 Reisekostnader Frikirken dekker ut- og hjemreise etter rimeligste og mest praktiske opplegg. Dersom misjonæren ønsker andre reiseopplegg, dekker misjonen reise med inntil kostnadsbeløpet ved rimeligste og mest praktiske opplegg. 5.2 Utgifter til pass og visum Frikirken dekker kostnadene til pass og visum for alle i misjonærens familie. 5.3 Utstyrsbidrag ved utreise Endret pr Ved første gangs utreise gis det et utstyrsbidrag for anskaffelse av nødvendig husgeråd og hjelpemidler. Utstyrsbidrag betales mot regnskap med bilag for påløpte utgifter til nødvendig utstyr. Bidragets øverste ramme beregnes som en prosentsats av årslønnen i lønnstrinn 19, slik: 8

10 Enslige: inntil 9 % Ektepar: inntil 12 % Hvert barn: inntil 1,5 % Etter mer enn fire års opphold i Norge utbetaler misjonen utstyrsbidrag ved ny utreise. Det må leveres regnskap med bilag for påløpte utgifter til nødvendig utstyr. 5.4 Fraktkvoter Frikirken dekker utgifter ved ut og hjemsending av bagasje etter regning og innenfor satsene i tabellen nedenfor. De oppgitte kvotene gjelder for enten båt eller fly, og kommer i tillegg til den vekt transportørene godkjenner. Der forsendelse med båt ikke er mulig (Etiopia og Mali) utvides flykvoten til samme størrelse som båtkvoten Ved utreise til tjeneste med varighet over ett år. Ved korttidsopphold i Norge (ut- og hjemreise) 9 Ved ut- og hjemreise til korttids tjeneste (ett år eller mindre) Båt Fly Fly Fly Ektepar 3,2 m kg 50 kg 50kg eller 600 kg Barn 10 år og eldre 1 m 3 eller 190 kg 50 kg 20 kg 20kg Barn yngre enn 10 år Enslige 0,6 m 3 eller 110 kg 2 m 3 eller 375 kg 30 kg 20 kg 20 kg 90 kg 30 kg 30 kg Ved hjemreise etter endt tjeneste økes volumsatsene i forhold til satsene ved utreise til tjeneste med varighet over ett år på følgende måte: Hjemreise etter ett års tjeneste økning med 5 % Hjemreise etter to års tjeneste økning med 15 % Hjemreise etter fire års tjeneste eller mer økning med 25 % Ved beregninger der forhold mellom volum og vekt spriker, brukes den beregning som er mest gunstig for Frikirken. Tabellen for fraktkvoter tas opp til ny vurdering i forbindelse med lønnsjusteringer Forsikring av bagasje Misjonen dekker forsikringsutgifter etter følgende regler: Utstyret kalkuleres etter kostpris nytt pluss evt. frakt og toll fra innkjøpssted til brukssted. Maksimum forsikringssum er: Enslige: 1,5 G Ektepar: 2 G Barn 12 år - 0,6 G Barn 12 år 0,4 G

11 Der G er grunnbeløpet i Folketrygden. Ved utreise er det administrasjonen i Norge som er ansvarlig for utbetalinger. Ved hjemreise er det feltet ute som er ansvarlig for dette. 5.6 Utstyrsbidrag ved hjemreise Endret pr Utstyrsbidrag ved hjemreise utbetales til de misjonærer som har vært i ute som misjonær i minimum fire år sammenhengende (bortsett fra ferier/kortopphold). Bidraget beregnes på følgende måte: 0,7 % av årslønnen i lønnstrinn 19 * det antall år misjonæren har vært ute * antall medlemmer av familien. Frikirken kan vedta å utbetale utstyrsbidrag selv om vilkåret om fullført periode ikke er oppfylt, dersom tjenesteavbruddet skyldtes grunner misjonæren ikke selv rår over. Det må leveres regnskap med bilag for påløpte utgifter til nødvendig utstyr. 6. HELSEUTGIFTER 6.1 Legeundersøkelser Frikirken dekker kostnadene til foreskrevne legeundersøkelser som følger av arbeidsoppholdet. 6.2 Vaksiner Frikirken dekker kostnadene til vaksiner som følger av arbeidsoppholdet. 7. ANDRE YTELSER 7.1 Skolegang Frikirken plikter å legge forholdene til rette for barnas skolegang og dekker alle kostnader i forbindelse med dette. Etter samtale med foreldrene er det Frikirken som foretar det endelige valget av skoleløsning. 7.2 Aviser og faglitteratur Norske aviser og blader Budbæreren og Vårt Land eller Dagen sendes til alle misjonærenheter. Et kristent barneblad sendes til misjonærfamilier med barn Litteraturtilskudd Frikirken yter et tilskudd på inntil kr 2.000,- årlig til fagmateriell for sine ansatte. Slike utgifter dekkes etter regning. Materiellet anses som den ansattes eiendom. 10

12 8. ARBEIDSTID, OVERTID, FRITID OG FERIE 8.1 Den alminnelige arbeidstid Normalt vil misjonærens arbeidstid være den definerte arbeidstiden pr. dag i samarbeidskirken, evt. landet. Imidlertid pålegges misjonæren å ta fri minimum én dag pr. uke, og ut over dette etter skjønn sørge for at det blir avsatt tid til tilstrekkelig hvile/rekreasjon. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om den alminnelige arbeidstid er at den som hovedregel ikke må være over 9 timer i døgnet og ikke over 40 timer i uken, jf. 46 nr Opptjening og avvikling av avspasering Etter 2 års arbeid på feltet gis det 2 ukers avspasering som skal tas ut ved korttidsopphold. Dette er kompensasjon for ugunstig arbeidstid og arbeid i forbindelse med høytider. Opptjeningstidsrommet for avspasering er fra juli til juli året etter. Det kan ikke samles opp avspaseringstid til hjemopphold utover 2 uker. Ikke avviklet avspaseringstid i løpet av en 2 års periode kan ikke overføres til neste periode. 8.3 Opptjening og avvikling av tilpasningstid Tilpasningstid opptjenes etter antall år ute på feltet. Ved hjemkomst, etter at misjonæren har avsluttet sitt arbeidsforhold på feltet, gis det en ukes tilpasningstid for hvert år misjonæren har vært i tjeneste. Det kan maksimalt gis 4 ukers tilpasningstid. Dette gis på bakgrunn av den ekstra belastning som skifte mellom arbeidsopphold i utlandet og Norge gir. Tilpasningstiden tas ut umiddelbart etter hjemkomst. Tilpasningstid som tas ut i Norge avlønnes uten indeksregulering av lønnen. 8.4 Feriefritid og feriepenger Feriefritid og feriepenger for ansatte i Frikirken er regulert av Ferieloven samt den tariffbestemte ferieordningen som inkluderer den femte ferieuken i følge Lønnsregulativ for Den Evangelisk Lutherske Frikirke. For øvrig henvises det til tariffavtalens del B pkt Avvikling av ferie I år med korttidsopphold skal 4 ukers ferie tas ut i forbindelse med korttidsoppholdet. Den siste ferieuka tar misjonærene normalt ut på feltet, etter nærmere avtale med lederen på feltet. For avvikling av ferie i Norge i år uten korttidsopphold se punkt Opptjening av feriepenger Både etter ferieloven og etter tariffavtalen vil arbeidstaker opptjene feriepenger. Feriepenger skal beregnes av all arbeidsinntekt i opptjeningsåret. Det er bare vederlag for arbeid som skal regnes med. Det skal ikke beregnes feriegodtgjørelse av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret. Misjonærenes lønn varierer avhengig av hvilket land man arbeider i. Misjonærene avvikler normalt det meste av sin ferie i Norge. For at misjonærene under ferie i Norge skal ha lik ferielønn, beregnes feriepengene til 12 % av beregnet opptjent lønn uten regulering av indeksfaktoren. 11

13 8.4.3 Utbetaling av feriepenger Utbetaling av feriepenger skjer normalt i juni måned eller den måned som er fastsatt i felthåndboka. 9. PERMISJONSORDNINGER 9.1 Velferdpermisjoner Når det gjelder permisjoner henvises til lønnsavtalens del B, kapitel Studiepermisjon med lønn 1. Det gis en ukes studiepermisjon pr. år pr. ansatt. Det er mulighet for å samle opp permisjonstiden i inntil fem år. Det kan inngås lokal avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om en utvidelse av opptjeningstiden til en samlet opptjeningstid på inntil 10 år For ansatte i deltidsstillinger beregnes studiepermisjoner i forhold til stillingens størrelse. Tilsetting som ettåring gir ikke rett til studiepermisjon. Rapport fra studiepermisjoner sendes arbeidsgiver. 2. Den ansatte har full lønn fra arbeidsgiver i permisjonstiden. 3. Det gis anledning til å søke stipend fra Frikirkens Utdanningsfond etter nærmere fastsatte regler. 4. Kurs som arbeidsgiver og arbeidstaker i samråd finner tjenlige, kommer i tillegg til disse regler for studiepermisjoner. Søknad om støtte til slike kurs sendes Frikirkens Studieleder, og belastes ikke stipendordningen. (Se OPH Støtte til kurs) 5. Personalforsikringsordningene beholdes ved studiepermisjon i inntil 1 år. 10. TRYGDE- OG FORSIKRINGSORDNINGER 10.1 Pensjonsordning Misjonærene tas opp i Frikirkens pensjonsordning etter de vilkår som til enhver tid gjelder. I tillegg tas misjonærene opp i egen pensjonsordning for misjonærer etter de vilkår som er fastsatt i avtale. Misjonærer som ikke er norske statsborgere, vil ikke være omfattet av de ordninger som gjelder etter folketrygdloven. Disse må tegne egen forsikring som gir samme rettigheter norske statsborgere har etter loven. Arbeidsgiver dekker utgifter til slike forsirkinger tilsvarende beløp som innbetales til folketrygden for misjonærer som er norske statsborgere. For nærmere detaljer vedrørende pensjonsordningene, se avtalene Personalforsikringer Gruppelivsforsikring Alle misjonærer i Frikirken omfattes av gruppelivsforsikringen i Frikirken 1 Organisasjons- og Personalhåndbok 12

14 Yrkesskade og Fritid-Ulykkes forsikring Frikirken har Fritid-Ulykke forsikring knyttet til yrkesskadeforsikringen. Alle misjonærene omfattes av Fritid-Ulykkesforsikringen i Frikirken Reise, ferie og fritidsforsikring Misjonærene omfattes av reise, ferie og fritidsforsikringen i Frikirken Misjonærforsikring For misjonærer i tjeneste på feltet tegner Frikirken egen misjonærforsikring. For nærmere detaljer vedrørende misjonærforsikringen, se forsikringsavtalen. Barn som følger foreldrene er dekket av misjonærforsikringen inntil fylte 19 år eller til de er ferdige med videregående skole Trygdeordninger Tjeneste i utlandet utenfor EØS-området For misjonærer i utenlandstjeneste trekkes p.t. 10,5 % avgift til NAV Utland. Administrasjonen tar seg av utmelding av Folketrygden og innmelding i NAV Utland. Barna er medlem inntil fylte 19 år. Frikirken sørger for barnets medlemskap til de er ferdige med videregående skole. Misjonæren er medlem av helse- og pensjonsdelen. Dette innebærer at misjonæren opptjener pensjonspoeng. Helsedelen gir - rett til medisinsk stønad, medisiner (eller tilsvarende) som er på blå resept i Norge, gravferdshjelp og engangsstønad ved fødsel. - rett til sykepenger og fødselspenger. - full refusjon ved innleggelse i sykehus (ved de fleste andre former for sykebehandling må Frikirken betale egenandeler.) Pensjonsdelen gir rett til - arbeidsledighetstrygd og attføringspenger - uførepensjon - alderspensjon - ytelser til etterlatte Tjeneste i utlandet innenfor EØS-området Det gjelder spesielle regler innen EØS-området Barnetrygd Under opphold i utlandet har misjonærers barn rett på barnetrygd etter samme regler som i Norge. Den enkelte ansatte må selv ordne denne saken ved søknad til eget trygdekontor. Frikirken ved administrasjonen eller feltleder utsteder attest på oppfordring. 13

15 11. SPRÅKSKOLE Endret pr , som følge av misjonsstyrets vedtak i sak 76/ om endring av tidspunkt for misjonærinnvielse Kostpenger og lommepenger I den tiden en misjonær er ansatt (se pkt. 1.3) lønnes vedkommende etter sin lønnsplassering med indeksregulering Bolig Frikirken er ansvarlig for å skaffe bolig. Misjonærene trekkes 15 % av sin lønn til husleie. Den ansatte dekker utgifter til strøm, vann, gass, renovasjon m.v Andre ytelser Billetter og bagasje Billetter i forbindelse med utreise og hjemreise til språkstudium dekkes av Frikirken. Frikirken dekker frakt av 20 kg bagasje pr. person ut over det billetten dekker. Bagasjen må sendes som uledsaget bagasje. Godtgjørelse for bruk av egen bil gis inntil det som tilsvarer den kostnaden Frikirken ellers ville hatt til billetter og bagasje, og som ikke overstiger statens satser Studieavgift og materiell Under språkstudiet dekker Frikirken kursavgifter og utgifter til nødvendig studiemateriell Barnepass For ansatte som studerer ved språkskole dekkes kostnadene til barnepass for barn under skolealder. Hensikten er å gi begge foreldre mulighet til å studere på heltid. Hvis familien har med barnevakt fra Norge, dekker Frikirken kun kostpenger for barnevakten, jf pkt Utgifter til pass og visum Frikirken dekker utgifter til pass og visum for alle i familien Pensjoner og forsikringer Pensjons- og personalforsikringsordninger Ansatte som studerer ved språkskole meldes inn i de gjeldende pensjons- og forsikringsordninger, se pkt Trygdeordninger Ved studieopphold av inntil 12 måneder varighet innen EØS-sonen, er norske statsborgere omfattet av Folketrygden. Man må imidlertid henvende seg til sitt lokale trygdekontor før utreise for å få et Europeisk helsetrygdkort som vil gjelde som bevis overfor sykehus i utlandet. Dette kortet skal oppbevares sammen med passet. 14

16 Ved studieopphold av lenger varighet enn 12 måneder, eller ved studieopphold utenfor EØS, gjelder bestemmelsene i pkt ETTÅRINGSTJENESTEN 12.1 Forberedelse og utreise Legeundersøkelse og vaksinasjon Frikirken dekker utgiftene til nødvendige legeundersøkelser og vaksinasjoner Billetter og reiseopplegg Frikirken dekker reiseutgiftene til og fra feltet. Feltets misjonærsekretær ordner billetter og reiseopplegg og orienterer feltleder om dette. Dersom ettåringen ønsker et privat reiseopplegg, blir utgiftene refundert tilsvarende billigste reisemåte Bagasje Bagasjekvoten er på 30 kg, utover den vekt transportøren godkjenner. Dersom flyselskapet ikke gir anledning til å få all bagasje innenfor kvoten med som innsjekket bagasje, dekker Frikirken utgiftene til å få sendt resten på billigste måte med fly. Vanligvis vil det si å ekspedere bagasjen med flypost. Toll på personlig gods er Frikirken uvedkommende Arbeidstid, fritid, avspasering Arbeidstid og fridager følger håndboka for feltet. For øvrig skal ettåringen ha minst en fridag hver uke, og gis to uker ferie i løpet av tjenesten. Ferien kan tas ut sammenhengende eller i bolker, og avtales med veileder og feltleder Økonomiske ordninger Godtgjørelse Endret pr Ettåringen får ikke lønn, men godtgjørelse som skal dekke kost og lommepenger. Dette utgjør 30-50% av lønnstrinn 11. Godtgjørelsen utbetales i lokal valuta Bolig Misjonsavdelingen sørger for bolig med nødvendig utstyr som sengetøy, møbler og kjøkkenutstyr, og dekker utgifter til strøm, gass, varme og vann Lege og medisin Utgifter ved legeundersøkelser og vaksinasjoner før utreise dekkes på samme måte som for misjonærer, jf pkt Lånekassen Ettåringen kan søke lånekassen om rentefritak for tjenesteåret, hvis inntektene ikke overskrider en fastsatt sum. Lånekassens vilkår for å innvilge rentefritak er at ettåringen har hatt fulltids arbeid i 12 sammenhengende måneder. Frikirken gir attest for det tidsrommet det utbetales godtgjørelse, altså den tiden ettåringen oppholder seg i tjenestelandet. I tillegg må ettåringen kunne legge fram attest for fulltidsjobb sommeren før og/eller etter ettåringstjenesten, slik at det til sammen blir 12 sammenhengende måneder. Lånekassen innvilger rentefritak på etterskudd. 15

17 12.4 Pensjoner og forsikringer Pensjons- og personalforsikringsordninger Ettåringer meldes inn i de gjeldende pensjons- og personalforsikringsordninger, se pkt Trygdeordninger De samme trygdeordninger som gjelder for misjonærer gjelder også for ettåringer, se pkt ANDRE ORDNINGER 13.1 Godtgjørelse for utlegg på reiser Diettgodtgjørelse Godtgjørelse for utlegg på reiser til diett- og oppholdsutgifter dekkes etter regning. Det forutsettes at den enkelte praktiseres en slik ordning på en forsvarlig og ansvarsfull måte. Ved reiser benyttes eget skjema for reiseregninger. Særskilt ordning for ansatte i misjonsavdelingen med misjonssekretæransvar for felt Da det i enkelte land kan være vanskelig å dokumentere alle utgifter misjonssekretæren har ved reise til misjonsfelt, kan det ytes diettgodtgjørelse etter statens brakkesats 2. Dette ytelsen kan ikke gis til misjonærer. Det ytes ikke nattillegg, men eventuelle faktiske utgifter til overnatting dekkes etter regning. Den ytelsen erstatter diettgodtgjørelse etter regning som beskrevet ovenfor. For de døgn som diett er dekket etter regning, kan det ikke gis diettgodtgjørelse etter brakkesatsen. Når måltidene er dekket kan det i stedet utbetales administrativ forpleining 3. Brakkesatsen gjelder kun i utlandet og ved reiser som er begrunnet i oppfølging av Frikirkens misjonærer og/eller prosjekter. Ved tjenestereiser som finner sted etter innbydelse av fremmede myndigheter, andre organisasjoner, samarbeidskirker mv. og innbydelsen i det vesentlige dekker alle oppholdsutgiftene (herunder lunsj og middag) kan det ikke ytes diettgodtgjørelse. Satsen gjelder kun for reiser under 28 døgn. Døgnene regnes fra det tidspunkt den reisende ankommer første flyplass/havn i oppdragslandet og løper frem til avreise fra flyplass/havn. I følge forskrift av 14.oktober 1976 om Forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser skal reiseregning etter brakkesatsen minst inneholde følgende opplysninger: navn, adresse og underskrift dato og klokkeslett for avreise og hjemreise type losji formålet med reisen reisestedet 13.2 Enkeltstående arbeidsoppdrag mv. Honorarer Godtgjøring/honorering til Frikirkens ansatte for enkeltstående arbeidsoppdrag refunderes arbeidsgiver dersom oppdraget skjer i arbeidstiden Lønnet arbeid i tillegg til stilling i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Ansatte i Frikirken må på forhånd få godkjennelse for engasjement hos annen arbeidsgiver. 2 Brakkesatsen pr 1/3-2002: kr 164,- pr. døgn 3 Satsen for administrativ forpleining pr 1/3 2002: I utlandet kr 60,- pr. døgn, i Norge kr 40,- pr. døgn 16

18 13.4 Dekking av utgifter til terminalbriller Fast ansatte med mer en ½ års tjenestetid kan få refundert utgifter til spesielle brikker for arbeid ved dataskjerm Vilkårene for refusjon er: a) Den ansatte må ha en vesentlig del av sitt arbeid ved dataskjerm. Det vurderes ved skjønn hva som er en vesentlig del av arbeidet. b) Ved søknad om refusjon av utgifter til terminalbriller må det legges fram bekreftelse/attest fra lege eller optiker som dokumenterer at den ansatte har behov for spesielle briller for skjermarbeid for å unngå plager. Dersom ovennevnte vilkår er oppfylt, kan det gis refusjon til terminalbriller innenfor følgende rammer: a) Utgifter til konsultasjon hos lege eller optiker dekkes fullt ut. b) Utgifter til brilleglass til terminalbrillene dekkes fullt ut. c) Utgifter til innfatning til terminalbrillene refunderes med inntil kr. 500, PRINSIPPER VED ENDRINGER I LØNNSREGULATIVET Generelt skal ansatte ikke oppleve inntektstap ved endringer i lønnsregulativet. Endringer i regulativet kan imidlertid medføre forskyvninger mellom ulike ordninger, Dersom endringer i lønnsregulativet gir urimelige og/eller utilsiktede virkninger for misjonærene må dette tas opp til vurdering av Misjonsavdelingen og forelegges Lønnsutvalget for avgjørelse. 17

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012 LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON Gyldighet: Fra 1.5.2012 1 FORORD Dokumentet Lønnsavtale for ansatte i Normisjon presenterer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår slik de enkelte forhold knyttet til lønn,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Ucrew, ETTÅRINGSTJENESTEN I NMS I UTLANDET

RETNINGSLINJER FOR Ucrew, ETTÅRINGSTJENESTEN I NMS I UTLANDET RETNINGSLINJER FOR Ucrew, ETTÅRINGSTJENESTEN I NMS I UTLANDET A MÅLSETTING 1. Definisjoner Ucrew er navnet på Det Norske Misjonsselskaps (NMS) tilbud til ungdom om ett års tjeneste i ett av organisasjonens

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon / Norsk olje og gass og deres medlemmer som driver service- og forsyningsbase

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for virksomheter LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening. For perioden 01.04.2012 31.03.

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening. For perioden 01.04.2012 31.03. OVERENSKOMST Del B FOR POSTEN NORGE AS Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening For perioden 01.04.2012 31.03.2014 Side 1 av 43 INNHOLD OVERENSKOMST DEL B... 7 DEL I... 7 DEL II...

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. For perioden 01.04.2014 31.03.

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. For perioden 01.04.2014 31.03. OVERENSKOMST Del B FOR POSTEN NORGE AS Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund For perioden 01.04.2014 31.03.2016 Side 1 av 43 INNHOLD OVERENSKOMST DEL B... 7 DEL I... 7

Detaljer

Landsoverenskomst for barnehager

Landsoverenskomst for barnehager Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for barnehager LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen.

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen. PROTOKOLL År 2008, den 29. april til 13. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Ergoterapeutforbund vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder forbundenes medlemmer

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014.

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014. TARIFFAVTALE Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund Spesialisthelsetjenesten MAI 2012 april 2014 Korrigert utgave TARIFFAVTALE Spesialisthelsetjenesten Spekter 3 Til NFFs medlemmer

Detaljer

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2012 30.04.2014 Særavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 0 og er inngått mellom KS Bedrift og LO Kommune: EL & IT-forbundet

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående asfalt- og veivedlikeholdsbedrifter på

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS Innhold 1 Fellesbestemmelser... 4 1.1 Særavtalens omfang... 4 1.1. Ansettelse... 4 1.2 Lønn under sykdom... 4 1.3 Permisjoner... 4 1.4 Velferd...

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettigheter under svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Det er redegjort for støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive, arbeidsledige,

Detaljer

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget Kommunenes Sentralforbund Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006 Kommuneforlaget 2004 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2004 ISBN 82-446-0941-9

Detaljer