Veiledning for beregning av rammetilskudd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for beregning av rammetilskudd"

Transkript

1 Veiledning for beregning av rammetilskudd GENERELT Dette er en veiledning til organisasjoner som søker LNU Utveksling. Denne veiledning vil gå inn på de ulike postene i budsjettarket, og forklare kort om hva som ligger i hver post. LNU ønsker å synliggjøre hvor mye midler som ligger i hver post, slik at organisasjonene kan søke på de midlene som er til rådighet. De budsjettpostene som er merket LNU er midler som går til koordinators stilling, til kursing og koordinering gjennom året og betales direkte av LNU. I tillegg har LNU ansvar for å betale forsikringen av deltakerne. Om søkerorganisasjonen ønsker å omdisponere midler fra en post til en annen må dette avklares med LNU om endringen det er et avvik på mer enn 10%. Det er ikke mulig å gjøre omdisponeringer mellom budsjettkategoriene for å flytte penger fra nord/sørdeltakere og over til generelle kostnader. Det er imidlertid lov å flytte penger fra generelle kostnader og over til nord/sør deltagere. NORD-DELTAKERE Forberedelse av Nord-deltakerne LNU arrangerer hvert år en uke med forberedelseskurs for deltakerne på LNU utveksling. Her er reise til og fra kurset samt kost og losji. Herunder ligger også utgifter til tolk. Betales av LNU. Reise til Fredskorpset-ung kurs LNU organiserer og betaler transport mellom eget kurssted og stedet der Fredskorpsets Youth camp finner sted. Godtgjørelse kost og losji Godtgjørelsen skal sikre en enkel levestandard for deltaker i utvekslingsperioden. Enkel levestandart vil f. eks. kunne være å bo hos vertsfamilie, i studentbolig, gjestehus eller dele en leilighet med andre. I tillegg ligger midler til å dekke deltakerens kost og lommepenger her. NB: Deltagerne er skattepliktige for lommepengene og for boutgiftene knyttet til deltakeren, og organisasjonene må i forkant beregne hvor mye som går bort til skatt når nivå på lommepenger skal settes. Forsikringer for Nord-deltagere Ute LNU kjøper forsikring for Nord- deltakernes forsikring gjennom Europeiske i god tid før avreise til vertsland. 201X [sett inn årstall / tidsperiode] 1

2 Hjemme Nord-deltakerne er, mens de er i Norge, kun dekt gjennom Folketrygden, og må selv ta ansvar for å tegne reiseforsikring om de ønsker dette mens de er i Norge. Reiseforsikring i Norge dekkes ikke av LNU. Utreisetilskudd Utreisetilskuddet, som skal benyttes til å anskaffe de nødvendige papirer, vaksinasjoner, medisiner og legeundersøkelse før utreise, og blir gitt uansett faktiske utgifter til dette. Denne posten dekker også utgiftene for visum. Organisasjonene skaffer deltakerne visum og må være klar over utgiftene knyttet til visum. Språkkurs Tilskudd til språkkurs kan tildeles dersom dette er nødvendig for nord-deltaker for å kunne fungere i arbeidssituasjonen i vertslandet. Reise hjemland/vertsland Det gis et tilskudd til ut- og hjemreise mellom Norge og vertsland. Tilskuddet beregnes ut fra de antatte kostnader ved reisen. Reisen skjer normalt med fly etter billigste måte. Det gis ikke tilskudd for besøksreise hjem under uteoppholdet. Tjenestereiser Tilskudd dersom det er aktuelt med lokal reisevirksomhet i vertslandet i forbindelse med jobben deltakerne skal gjøre. Etterarbeid Deltaker skal bruke to måneder på hjemkomstseminar og etterarbeid i organisasjon. Posten skal dekke utgiftene deltakeren har ved reise og opphold på ulike informasjonsoppdrag for organisasjonen. SØR-DELTAKERE Forberedelse av Sør-deltakerne LNU arrangerer hvert år en uke med forberedelseskurs for deltakerne på LNU utveksling. Her er reise til og fra kurset samt kost og losji. Herunder ligger også utgifter til tolk. Dekkes av LNU. Reise til Fredskorpset-ung kurs LNU organiserer og betaler transport mellom eget kurssted og stedet der Fredskorpsets Youth Camp finner sted. 201X [sett inn årstall / tidsperiode] 2

3 Godtgjørelse kost og losji Godtgjørelsen skal sikre en enkel levestandard for deltaker i utvekslingsperioden. Enkel levestandard vil f. eks. kunne være å bo hos vertsfamilie, i studentbolig, gjestehus eller dele en leilighet med andre. I tillegg ligger midler til å dekke deltakerens kost og lommepenger her. NB: Deltagerne er skattepliktige for lommepengene og for boutgiftene knyttet til deltakeren, og organisasjonene må i forkant beregne hvor mye som går bort til skatt når de skal beregne nivå på lommepengene. Forsikringer for Sør-deltagerne I Norge LNU bestiller og betaler forsikring for Sør- deltakerne som gjelder fra ankomst i Norge til ankomst i hjemlandet. Forsikringen kjøpes av Europeiske. Hjemme Søkerorganisasjon avtaler sammen med LNU og partner i sør hvilken forsikringsordning som er best for sørdeltakerne i perioden de er i hjemlandet. Det skal deretter avtales med LNU hvordan refundering skal foregå. Det er LNU som til slutt betaler for sør- deltakernes forsikring. Her kan det kjøpes en kombinert reise-, sykeog ulykkesforsikring som dekker deltaker under hele uteoppholdet, men dekningsgrad vil kunne variere i forhold til pris. Utreisetilskudd Utreisetilskuddet skal benyttes til å anskaffe de nødvendige papirer, vaksinasjoner, medisiner og legeundersøkelse før utreise, og blir gitt uansett faktiske utgifter til dette. Denne posten dekker også utgiftene for visum. Organisasjonene skaffer visum til deltakerne, og må være klar over utgiftene knyttet til visum. Etableringstilskudd Det gis et fast tilskudd som skal nyttes til å ordne papirer, kjøpe nødvendige klær, kjøkkenutstyr mm. i forkant og ved ankomst til Norge. Språkkurs Tilskudd til språkkurs kan gis dersom dette er nødvendig for sør-deltaker for å kunne fungere i arbeidssituasjonen i Norge. Reise hjemland/vertsland Det gis et tilskudd til ut- og hjemreise mellom Norge og vertsland. Tilskuddet beregnes ut fra de antatte kostnader ved reisen. Reisen skjer normalt med fly etter billigste måte. Det gis ikke tilskudd for besøksreise hjem under uteoppholdet. Tjenestereiser Tilskudd dersom det er aktuelt med lokal reisevirksomhet i vertslandet i forbindelse med jobben deltakerne skal gjøre Etterarbeid Deltaker skal bruke to måneder på hjemkomstseminar og etterarbeid i sin egen organisasjon. Posten skal dekke utgiftene deltakeren har ved reise og opphold på ulike informasjonsoppdrag for organisasjonen. 201X [sett inn årstall / tidsperiode] 3

4 GENERELLE KOSTNADER Prosjektkoordinator LNUs post går til å delfinansiere stillingen internasjonal rådgiver ved LNU Utveksling. Tilskudd til rekruttering, åpne prosjekt LNUs post går til å fremme og promotere LNU Utveksling, for å rekruttere nye organisasjoner til støtteordningen. Administrasjonstilskudd (søkerorganisasjon) Det tildeles et administrasjonstilskudd som er ment å dekke utvikling, gjennomføring, rapportering og generell administrasjon av prosjektet, samt de spesielle forpliktelser som følger med å være ansvarlig kontraktspartner med LNU. Administrasjonstilskudd (sør-partner) Det tildeles et administrasjonstilskudd per sør-partner som er ment å dekke utvikling, gjennomføring, rapportering, generell oppfølging og administrasjon av prosjektet. Partnermøte Tilskuddet er ment å dekke kostnader for et årlig møte for partnerne for å gå gjennom fremdrift, resultater, økonomi, administrasjon og videreutvikling av prosjektet. Tilskuddet er ment å bidra til reisekostnadene for en person. For partner som er vertskap for møte kan tilskuddet brukes til møterelaterte kostnader. Vertskap for partnermøte bør rotere mellom partnerne. Revisjon Endelig rapport skal sendes til LNU innen 2,5 måneder etter avsluttet prosjekt. Den endelige rapporten skal være sammensatt av skriftlig rapport og revidert prosjektregnskap. Ved rapportering skal rapportskjema for LNU Utveksling benyttes. Organisasjonene gis tilskudd for å dekke revisjonskostnader. Revisjonen skal foretas av en godkjent, uavhengig revisor og revisjonen skal gjennomføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale revisjonsstandarder. Det skal avgis revisjonsberetning og konklusjon, med høy grad av sikkerhet. Revisjonen må utføres av en offentlig godkjent (det vil si registrert eller statsautorisert) revisor og lastes opp som vedlegg til rapporten. Tilskuddsmottaker står selv ansvarlig for å oppbevare bilag, og disse skal ikke sendes til LNU. Regnskap og revisjon skal omfatte utbetalinger i søkerorganisasjonens land så vel som overførsler til og utbetalinger i andre land. Søkerorganisasjons revisor skal lage én samlet beretning til LNU. Rådsmøte Tilskuddet er ment å dekke reisekostnader for én representant for hver søkerorganisasjon til Fredskorpsets Rådsmøte som holdes i Norge hvert annet år. Deltakeroppfølging/midtveissamling Under uteoppholdet forventes det at primær- og eller sekundær-partner arrangerer en samling med alle norddeltakerne i et land/region, og oppsummerer erfaringer og legger til rette for systematisk refleksjon og realitetsorientering. Det forventes også at tilsvarende samling arrangeres for sør-deltakere i deres vertsland. Disse samlingene kan eventuelt gjøres sammen med andre Fredskorpspartnere i samme land/område. Det gis et tilskudd per partnerskap til gjennomføring av denne typen deltakersamlinger. 201X [sett inn årstall / tidsperiode] 4

5 ANDRE FINANSIERINGSKILDER I noen prosjekter vil også deltakerne/prosjektet ha andre finansieringskilder utenom LNU. Når dette er tilfellet må dette være reflektert i søknaden og for det enkelte prosjekt. Partnerorganisasjonen kan kreve inn en egenandel fra deltakerne og disponere den til andre utgifter ved prosjektet som LNU ikke dekker. Dette skal imidlertid framgå i regnskapet. FORELØPIG OVERFØRINGSPLAN FRA LNU TIL SØKERORGANISASJON Tilskuddet utbetales til organisasjonene i følgende rater: 1. rate: 30% ved tildeling 2. rate: 70% etter at prosjektdokumentene iht. pkt. 7 har blitt godkjent av LNU FORELØPIG OVERFØRINGSPLAN HOVEDPARTNER TIL SEKUNDÆRPARTNER Det er søkerorganisasjonens ansvar, etter enighet med sør-partner å utarbeide et budsjett og en overføringsplan for overføring av midler til sekundærpartner. Overføringene skal dekke budsjetterte kostnader hos sør-partner, og utbetalinger som gjøres i sør av sør partner. 201X [sett inn årstall / tidsperiode] 5

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige tariffområdet

Retningslinjer. Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige tariffområdet Retningslinjer Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige tariffområdet MOBILITETSORDNINGER INNENFOR DET STATLIGE TARIFFOMRÅDET Forord Dette dokumentet beskriver retningslinjene

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE Gjennomføring av pasienttransporter til og fra utlandet IS-1560 1 Heftets tittel: Hjemsendelse av alvorlig psykisk syke. Gjennomføring av pasienttransporter til og

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Overenskomst Del B mellom DNLF og Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Side 1 av 18 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PARTSFORHOLD OG VIRKEOMRÅDE MM.... 4 1.1 Partsforhold...4 1.2 Lokale parter...4

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg i utlandet,

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer