ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE FROLAND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE"

Transkript

1 ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget fås ved henvendelse til Froland kommune, teknisk virksomhet avd. eiendom. Anbudsgrunnlaget er også lagt ut på kommunens hjemmeside Anbudsfristen er satt til 26. juni 2015 kl. 12:00 Anne Gunn T. Mesel Adm. leder eiendom Teknisk virksomhet Froland kommune 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE A. Anbudsinnbydelse B. Anbudsregler C. Krav til kontraktør D. Krav til lastebiler / traktor / maskiner og utstyr E. Krav til tilgjengelighet og øvrige relevante forhold F. Forhold til offentlige myndigheter, lov og regelverk G. Helse, Miljø og Sikkerhetskrav H. Arbeids-, kontrakts- og betalingsbestemmelser I. Godtgjørelse og oppgjørsformer J. Forsikring K. Prisregulering L. Oppsigelse av kontrakten M. Spesielle opplysninger om kontrakten N. Timeoppgave / Brøytekort Prisregulering (brukes etter kontrakt) O. EKSEMPEL PÅ KONTRAKT VINTERVEDLIKEHOLD Vedlegg P. Anbudspapirer som returenes Froland kommune A) Priser (priser inkl. alle sosiale utgifter, drivstoff etc.) P) Utstyrsliste leveres med anbudet Q) Anbyders erfaring med tilsvarende arbeid Til kontraktørens eget bruk - Hjelpeskjema for vedlegg A) - Vedlegg U Brøyteinstruks for Froland kommune 2

3 A) Anbudsinnbydelse Froland kommune ønsker tilbud på innleie av lastebil / traktor og utstyr til snøbrøyting og snørydding, samt strøing på rode 8, 9 og 13. Det er anledning til å gi inn tilbud på en eller flere roder i anbudet. Rodeinndeling: 8 Moen Moripen Helldalsmo Vehus Omkjøringsveg for strøbil 9 Jomås Olsbu Sleikbekk - Møglerød 13 Askeland Lauvland m/kryss og snuplass Askeland - Heldalsmo Anbudet gjelder fra 1. november april Anbudsfristen utløper fredag 26. juni 2015 kl 12:00 og tilbud og henvendelser vedr. tilbudet skal være på norsk. Anbudskonkurransen er åpen i henhold til gjeldene regler for slike anskaffelser. Åpning av innkomne tilbud vil finne sted samme dag, på kommunehuset i Osedalen, Froland kommune. Anbud sendes: Froland kommune Osedalen 4820 Froland Anbud gis på vedlegg 1 i dette anbudsgrunnlaget og sendes eller leveres i konvolutt merket: ANBUD BRØYTING FROLAND KOMMUNE. Skjemaet i vedlegg M, P og Q skal være fullstendig utfylt og skjema M skal være datert og underskrevet av tilbyder. I anbudsgrunnlaget finnes alle relevante opplysninger og bestemmelser vedrørende anbudsinnbydelsen og kontrakten. Henvendelser og spørsmål vedrørende grunnlaget rettes til fagansvarlig for vegdriften Geir Jomås tlf Froland 30/1-12 Anne Gunn T. Mesel Adm. Leder Eiendom 3

4 B) Anbudsregler 1) Generelt Innleie av brøytetjenester skal etter EØS avtalens bestemmelser foregå i henhold til Lov om offentlige anskaffelser m.v. og Forskrift om tildeling av kontrakter om offentlige tjenestekjøp. Froland kommune forbeholder seg retten til å avvise: - Ethvert anbud som ikke er i samsvar med forespørselen - Ethvert anbud med uriktige eller manglende opplysninger / dokumentasjon - Ethvert anbud på grunnlag av avvisningsgrunner som nevnt i EØS forskriften om tildeling av kontrakter om offentlige tjenestekjøp. - Kommunen forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud uansett grunnlag. Anbud som kommer inn etter anbudsfristen avvises. Unntaket kan være anbud som kommer inn for sent, men før åpning dagen etter frist. 2) Krav til anbudet Anbudet gis ved å sende inn vedlegg 1 fullstendig utfylt inkludert nødvendig underskrift vedlegg 1. Kommunen ønsker i utgangspunktet tre vedlegg / skjema S, R og N innlevert sammen med tilbudet. Manglende utfylling vil kunne medføre avvisning. 3) Anbudets gyldighet og vedståelse Anbyder må vedstå seg sitt tilbud frem til alle anbud er evaluert og anbud antatt, dog senest innen Det forutsettes videre at anbyderen ved inngåelse av kontrakt er inneforestått med at man i beredskapsperioden til enhver tid forplikter seg til å være disponibel og å rette seg etter de instrukser og retningslinjer som gjelder for vinterarbeider i Froland kommune. 4) Konkurranseregulerende avtaler Det gjøres oppmerksom på at det er forbudt med konkurranseregulerende avtaler. Forbudet retter seg mot at ervervsdrivende inngår avtaler (muntlig som skriftlig), samordner praksis eller foretar annet som er egnet til å påvirke konkurransen; jfr. Konkurranselovens kap.3. Overtredelse av forbudet vil føre til at anbudet avvises. 5) Valg av anbud Kommunen vil basere tildelingen av kontraktene på det økonomiske mest fordelaktige kjøpet. Dette innebærer at den leverandør som velges skal ha de kvalitative, faglige, tekniske og økonomiske grunnlag for oppfylling av kontrakten. I dette menes at kontraktør minimum har 3-5 års dokumentert erfaring med tilsvarende arbeid og har traktorer større enn 70HK. Det mest fordelaktige kjøpet blir det anbud med den laveste anbudsprisen sammenstilt med forventet kvalitet på utførelsen av tjenesten, samt andre forhold som kan ha innvirkning på totalkostnaden for kommunen. Vekting av anbudet vil være 80 prosent på pris og 20 prosent på erfaringsmessige, kvalitative, faglige og tekniske kvalifikasjoner. Vurderingsgrunnlaget vil være opplysninger gitt i anbudet samt våre erfaringer med firmaet. 4

5 C) Krav til kontraktør For at en anbyder skal komme i betraktning, må en del krav oppfylles. Nedenfor finnes en oversikt over hvilke krav Froland kommune har til anbyderne. D) Krav til lastebiler / traktor / maskiner og utstyr For tjenesten i Froland kommune kreves minimum traktor med relevant utstyr knyttet til oppdraget. Traktoren / Maskinen skal minimum ha 70 HK og skal være stasjonert på stedet / nær roden. Nødvendig utstyr skal bekostes av entreprenør. Anbyder skal også beskoste innkjøp og montering av varsellykt av godkjent type som gir blinkende gult lys, samt brøytelys og annet nødvendig varselutstyr som monteres på lastebilen / traktor / maskinen. Anbyder og fører skal kunne nås på mobiltelefon og lastebil / traktor / maskin skal ha tilgjengelig mobiltelefon når de er i arbeid. Froland kommune tar forbehold om at kommunen selv ved enkelte roder kan gjøre tiltak på dagtid, spesielt gjelder dette snørydding dersom vi finner dette hensiktsmessig. Dette vil avtales spesielt i hvert tilfelle om det blir aktuelt. E) Krav til tilgjengelighet og øvrige relevante forhold Den anbyder som blir tildelt kontrakt forplikter seg til å overvåke tilstanden på roden i perioden som er beskrevet. Entreprenør plikter å varsle kommunen vakt umiddelbart om forhold som vil påvirke vegstandarden negativt, slik som tette stikkrenner og siktsoner etc. for den aktuelle roden. Arbeidet skal utføres av anbyder og dennes ansatte i tjenesteforhold. Skifte av fører som ikke er oppført på førerlista i anbudet, skal meddeles og godkjennes av kommunen før iverksetting. Anbyder er ansvarlig for at førere / avløsere får full opplæring og kjennskap til kontraktens krav til utførelsen og ansvar. Entreprenør plikter å følge gjeldende arbeidsmiljøbestemmelser, spesielt gjelder dette tiltak mot sosial dumping etc. I vedtak ab heter det at; Leverandører til Froland kommune skal sørge for at ansatte i egen org. og ansatte hos evt. underleverandører ikke har dårligere lønns og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for sted og yrke. Anbyder har ikke mulighet til å sette bort hele eller deler av arbeidet til andre. Anbyder kan ikke overføre kontrakten til andre unntatt i spesielle tilfeller og må godkjennes av kommunen. Eksempler på dette er; - Anbyder bytter fra å være selvstendig næringsdrivende til å drive virksomheten gjennom ett aksjeselskap - En selvstendig næringsdrivende faller bort og virksomheten videreføres på en slik måte at de som har ett tjenesteforhold vedr vinterarbeider kan fortsette i stillingen. Beredskapen pålegger utrykning utenom ordinær arbeidstid på eget initiativ dersom snømengden overskrider 6 cm kram snø eller 8 cm tørr snø. Maksimal snømengde 12 cm kram snø eller 15 cm tørr snø skal ikke overskrides før rodene er gjennombrøytet. Under intens snøvær kan det bli aktuelt å rykke ut før utløsende snømengde inntreffer. Ved snøvær om natta skal brøyterodene være gjennombrøytet innen kl Utbrøyting til full bredde inklusive snuplass skal utføres umiddelbart etter at snøværet har opphørt. Brøyting av fortau og gang- og sykkelveger skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Tidsfrist for gjennombrøyting er av praktiske årsaker satt til ½ time etter tidsfristen for gjennombrøyting av kjørebanen. 5

6 F) Forhold til offentlige myndigheter, lov og regelverk Ved utvelgelse av anbud vil det bli lagt vekt på at anbyder overholder sine forpliktelser i forhold til offentlige myndigheter, samt lov og regelverk. Dette omfatter forpliktelser som arbeidsmiljølovgivning, internkontrollforskriftene m.v. samt regelverk som angår kjøretøyets tekniske stand, avgiftsinnbetalinger, løyver osv. Det kreves ikke transportløyve ved anbud på brøyting. Sammen med anbudet vedlegges følgende dokumentasjon; - Kopi av vognkort / dokumentasjon at anbyder eier / leaser de aktuelle maskinene - Skatteattest (RF-1244). Skatteattesten må ikke være eldre enn 6 mnd regnet fra anbudsfristens utløp - Gyldig forsikringspolise Hvert år før vintersesongen starter, skal entreprenøren på forlangende kunne fremlegge dokumentasjon på at en er à jour med innbetalinger av skatter og avgifter. Denne dokumentasjonen omfatter; - Alle avgifter forbundet med å eie og drive kjøretøyene (årsavgift / vegavgift m.v.) - Skatteinnbetalinger for foretaket evt. for selvstendig næringsdrivende - Merverdiavgift - Dersom anbyder har ansatte (yrkesskadeforsikring) G) Helse, Miljø og Sikkerhetskrav - Miljø Leverandøren skal oppfylle de krav som Lov om vern mot forurensning og om avfall setter, for med dette å hindre uønsket miljøbelastning. Dette gjelder både støy til omgivelsene ved for eksempel nattarbeid og avgass gjennom unødig tomgangskjøring. Bortkjøring og deponering av snø som kan forårsake kjemisk forurensning ved f. ex. smelting mot elver etc. skal skje på kommunens anbefaling. - Bruk av varsellykt Leverandøren plikter å gjøre seg kjent med instruksen for bruk av varsellykt. Det vises til gjeldene bestemmelser utarbeidet av Vegdirektoratet, HB 051 Arbeidsvarsling, 3. utgave januar Internkontroll Leverandøren skal på anmodning kunne fremlegge dokumentasjon på at virksomheten har ett internkontrollsystem. - Personlig verneutstyr Ved arbeid på offentlig veg skal det benyttes verneklær som tilfredsstiller kravene i EN-471, klasse III. Øvrig nødvendig verneutstyr skal være tilgjenglig og alt verneutstyr holdes av anbyder. - Lastebil / maskin, traktor og utstyr Alle innleide maskiner / traktorer og utstyr skal tilfredsstille gjeldene lover og forskrifter. H) Arbeids-, kontrakts- og betalingsbestemmelser Det angis ikke fast arbeidstid. Arbeidsinnsatsen må påregnes det meste av døgnet, avhengig av vær og føreforhold. Det er kontraktøren selv om står ansvarlig for at arbeidstidsbestemmelser følges av alle ansatte. Kontraktøren må derfor selv undertegne og påføre sitt stempel i skjema 1, vedlegg 1. Når kontrakten er undertegnet av begge parter, gjelder anbudsgrunnlaget / anbudet som kontrakt. 6

7 I) Godtgjørelse og oppgjørsformer For oppdraget betales det en fast beredskap som inkluderer alle kostnader. I tillegg betales det for medgåtte timer etter en avtalt timepris. Godtgjørelsen utbetales etter regning etter månedlige oppgjør. J) Forsikring Leverandøren er på vanlig måte ansvarlig for evt. skader på privat og offentlig eiendom under utførelse av oppdragene. Vegkapitalen skal ikke forringes eller skades som følge av oppdraget. Leverandøren er ansvarlig for at de nødvendige forsikringer er tegnet herunder forsikring mot skade på 3. part. Kopi av forsikringspolisen med tilhørende vilkår skal på forlangende kunne legges frem. K) Oppsigelse av kontrakten Ved mislighold av kontrakten kan den sies opp med 14 dagers skriftlig varsel slik som angitt i kontraktens pkt 8. Etter to skriftlige irettesettelser i løpet av samme brøytesesong for manglende oppfyllelse av ett eller flere punkter i kontrakten, er dette å betrakte som mislighold av kontrakten. Overtredelse av bestemmelsene i anbudsgrunnlaget pt D-3 og D-4 er også å betrakte som mislighold av kontrakten. Særlig gjelder dette i de tilfeller hvor kontraktøren oppnår økonomisk vinning av betydning ved å unnlate å overholde sine forpliktelser i forhold til offentlige myndigheter. Hvis det kan påvises at kontraktøren har gitt gale opplysninger for å skaffe seg selv urettmessig økonomisk gevinst, er dette å betrakte som mislighold av kontrakten. Kontraktøren har krav på betaling for utført arbeid fratrukket oppdragsgivers evt. merutgifter med å finne ny kontraktør når kontrakten sies opp. 7

8 L) : Spesielle opplysninger om kontrakten: Oppdrag for andre i beredskapsperioden Anbyder kan utføre oppdrag for andre i beredskapsperioden såfremt krav til utrykning er i henhold til vedlikeholdsstandarden for Froland kommune Materiell skal være registrert som; Egnet for oppdrag Beredskap gjelder i perioden: 1. november 30. april Vedlikeholdsstandarden: For brøyting av det kommunale vegnettet gjelder håndbok 111 Vedlikeholdsstandard for riksveger så langt den passer. Generelt gjelder følgende forutsetninger: Beredskapen pålegger utrykning utenom ordinær arbeidstid på eget initiativ dersom snømengden overskrider 6 cm kram snø eller 8 cm tørr snø. Maksimal snømengde 12 cm kram snø eller 15 cm tørr snø skal ikke overskrides før rodene er gjennombrøytet. Under intens snøvær kan det bli aktuelt å rykke ut før utløsende snømengde inntreffer. Ved snøvær om natta skal brøyterodene være gjennombrøytet innen kl Utbrøyting til full bredde inklusive snuplass skal utføres umiddelbart etter at snøværet har opphørt. Brøyting av fortau og gang- og sykkelveger skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Tidsfrist for gjennombrøyting er av praktiske årsaker satt til ½ time etter tidsfristen for gjennombrøyting av kjørebanen. Siktrydding i vegkryss: Arbeidet igangsettes normalt når snøkantene er 0,5 m over kjørebanen Snøen fjernes slik at sikten kan opprettholdes. Siktrydding og opprydding i vegkryss skal utføres innen et døgn etter at vegen er ferdig brøytet. Målsetting Hovedmålsettingen for brøytingen og strøingen er at vegene til enhver tid skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Bemanning Kommunen krever at minst 1 person kan være tilgjenglig for å kjøre roden. Fører / evt. reservefører oppgis her: Navn: Reserve:. 8

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm KONKURRANSEGRUNNLAG Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 4 3. BESKRIVELSE AV OPPGAVEN... 5 3.1 DRIFTENS INNHOLD...

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Økonomireglement for Berg kommune

Økonomireglement for Berg kommune Økonomireglement for Berg kommune Vedtatt av Berg kommunestyre den 16.12.2008 i sak 85/08. Vedtaks-/endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Kommunestyret 16.12.08 sak 85/08 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtalefor forsikringsmeglertjenester. Selskapets tilbud ble avvist under henvisning til at

Detaljer