ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling J.F.Aarseth

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth"

Transkript

1 ANBUD Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling J.F.Aarseth

2 Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: ALMINNELIG DEL ANBUDSINNBYDELSE 00.1 Ås kommune innbyr Dem herved til å gi anbud på: - Leie av gravemaskin med fører. Anbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. For å være med i anbudskonkurransen må anbudet være ankommet til: Ås kommune, Kommunalteknisk avdeling innen fredag 4. mai 2012 kl Anbudet skal være merket: "Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling" Det vil ikke bli holdt offisiell anbudsåpning. Ås, Jan Fredrik Aarseth Seksjonsleder VAR

3 Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: ANBUDSSKJEMA I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende: - Leie av gravemaskin med fører til følgende priser: 01.1 Timepriser for gravemaskin m/fører (eks. mva) kr Mannskapstimer (eks. mva) kr.... Opplysninger om underentreprenører og samarbeidende firmaer er gitt på side Øvrige opplysninger vedrørende anbudet er gitt i medf lgende anbudsbrev.... den Anbyder stempel Adresse Telefon

4 Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMAER Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra - eventuelt vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører: Følgende dokumenter ligger til grunn for anbudet: - Denne prosjektbeskrivelse 00.5 BYGGHERRE: Navn: Ås kommune, Teknisk etat Adresse: Postboks 195, 1431 Ås Tlf Fax Mail Saksbeh. Jan Fredrik Aarseth 00.6 GENERELT Innkjøpet vil bli foretatt ved en åpen forhandlet prosedyre. Som anbudsregler gjelder Forskrift om offentlig anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402.

5 Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: ORIENTERING OM PROSJEKTET Ås kommune v/kommunalteknisk avdeling har ansvar for nyanlegg, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg og tjenester. Dette omfatter kommunens vann- og avløpsanlegg, vei og trafikksystem samt park og idrettsanlegg. Ås kommune har i denne forbindelse behov for å leie en gravemaskin med fører til å å bistå oss med akutte arbeider (vannlekkasjer og kloakkstopp, oversvømmelser/hull i veier etc). Dette vil være arbeid som kan foregå utenfor normal arbeidstid, og evt. tillegg for vakt/beredskap må være inkludert i timeprisene. På dagtid vil det normalt være gjennomføring/graving for daglige driftsoppgaver samt gjennomførelse av mindre anlegg i kommunal regi. Det må også påregnes at det i perioder kun vil være arbeid for mann (ikke gravemaskin). Dette kan f.eks. være bistand ved snøbrøyting, lekkasjesøk samt andre arbeidsoppgaver som ikke krever gravemaskin. Totalt antall timer kan være opp mot et årsverk.

6 Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: DIVERSE PRESISERINGER OG UTDRAG AV FORSKRIFTENS BESTEMMELSER Tilbudsfrist For å være med i anbudskonkurransen må tilbudet være innkommet til: Ås kommune, Kommunalteknisk avdeling Skoleveien Ås innen fredag kl Kontraktsperiode Kontraktens varighet vil være 2 år med mulig opsjon på år Forbehold politisk behandling Det tas forbehold om at tilbudet godkjennes av de politiske myndighetene i kommune Tilbudets utforming Det henvises til 15-5: "(1) Tilbudet skal være skriftlig og avgis i lukket og merket forsendelse, enten direkte eller pr. post. (2) Det gis ikke tilgang til å avgi tilbudet pr. elektronisk middel (E-post). (3) Tilbudet skal være undertegnet."

7 Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: Avvik fra konkurransegrunnlaget og alternative løsninger Det henvises til 15-6: "(3) Det kan ikke tas vesentlige forbehold mot kontraktvilkårene." Pressisering: Forbehold av substansiell (vesentlig/avgjørende) karakter eller forbehold som medfører tvil om hvordan anbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige anbudene, vil medføre avvisning av anbudet. Eventuelle forbehold skal spesifiseres i anbudsbrevet og skal være gitt i en slik form at de økonomiske konsekvenser kan vurderes ved anbudsbedømmelsen. Forbehold og anmerkninger som anbyder gjør i teksten eller i mengdebeskrivelsen uten å omtale dem konkret i anbudsbrevet, er ugyldige. Anbyder kan gi pris på alternative løsninger, men det skal uansett gis tilbud på den løsning som er skissert i anbudsdokumentet. Alternative løsninger må samlet sett oppfylle funksjonskrav som klart er tilsvarende gode som den løsningen som er beskrevet i anbudsdokumentet Vedståelsesfrist Vedståelsesfristen utløper kl , 90 dager etter anbudsfristens utløp Tilbudsåpning ved anbudskonkurranser Det henvises til 15-9 "(1) Rettidig levert tilbud skal åpnes på det tidspunkt og på det sted som er oppgitt i konkurransegrunnlaget. (2) Åpning skal foretas av minst to representanter for oppdragsgiver." Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet Det henvises til 15-10: "(1) Et tilbud skal avvises når: a. det ikke er levert i tide, b. det ikke er levert i samsvar med 15-3 (forespørsel om deltakelse i begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling) og 15-5 (1) eller (2) (anbudets utforming), c. det inneholder et avvik fra konkurransegrunnlaget som er i strid med reglene i 15-6 (avvik fra konkurransegrunnlaget og alternative løsninger), eller d. det på grunn av forbehold eller på grunn av feil, uklarheter, ufullstendigheter eller lignende i en åpen eller begrenset anbudskonkurranse kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene."

8 Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: Avvisning av unormalt lave tilbud Det henvises til "(1) Før et tilbud avvises fordi det virker unormalt lavt skal oppdragsgiver skriftlig forlange relevante opplysninger om de enkelte delene av tilbudet og etterprøve disse på grunnlag av de forklaringer som blir gitt. (2) Oppdragsgiver kan ta hensyn til forklaringer som er berettiget ut fra objektive grunner, herunder besparelser ved fremstillingsmåten, tekniske løsninger, usedvanlig gunstige vilkår for leveransen eller varens nyskapende karakter." Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren Det henvises til 15-12: "(1) Oppdragsgiver skal avvise leverandører som: a. ikke oppfyller krav som er satt til leverandørens deltakelse i konkurransen, b. har unnlatt å innlevere skatteattest i samsvar med 12-9 (skatteattest), eller c. har unnlatt å innlevere HMS-erklæring i samsvar med (HMS-egenerklæring). (2) Oppdragsgiver kan avvise leverandører som: a. er konkurs, under gjeldsforhandlinger eller under avvikling, eller har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i en tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter, b. er begjært konkurs, eller har begjært åpning av gjeldsforhandling eller begjært tvangsoppløsning eller annen prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter, c. ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel, d. i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje, e. ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av trygdeavgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert, eller i Norge, f. ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert, eller i Norge, eller g. har gitt grovt feilaktige opplysninger eller har unnlatt å gi opplysninger som det er stilt krav om i medhold av 12-5 (kvalifikasjonskrav) til 12-8 (fast ansatte)." Fremgangsmåte ved avvisning Det henvises til 15-13: "(1) Oppdragsgiver skal snarest mulig ta stilling til spørsmålet om avvisning. (2) Leverandører som blir avvist skal informeres i samsvar med 3-8 (oppdragsgivers opplysningsplikt). (3) Tilbud som er levert for sent returneres uåpnet."

9 Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: Kriterier for valg av tilbud Tildelingen av kontrakten vil skje på bakgrunn av det tilbud som er det mest økonomisk fordelaktige etter forhandlinger. Følgende kriterier vil bli lagt til grunn (i uprioritert rekkefølge): Pris (40%) Kompetanse (30%) Kvalitet/teknisk verdi (15%) Tilgjengelighet (15%) Forkastede anbud Ikke antatte anbud vil ikke bli returnert Kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskravene er absolutte krav som må oppfylles av tilbyder for å kunne delta i konkurransen. Det er derfor viktig at alle underpunktene nedenfor blir besvart i tilbudet i henhold til hvert underpunkts beskrivelse Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling 1. Bedrifter med restanser på skatter og avgifter kan bli avvist, alternativt kan en godkjent tilbakebetalingsplan godtas. Manglende skatteattester gir grunnlag for avvisning. Dokumenteres gjennom attest fra 1) kommunekasserer og 2)skattefogd, (RF-1244). Disse skal ikke være eldre enn 6 mnd. 2. Tilbyder skal arbeide systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i Internkontrollforskriften. Dette dokumenteres gjennom utfylt HMS-egenerklæring, jf Oppdragsgiver krever at tilbydere som ønsker å delta i konkurransen dokumenterer at de er registrert i et bransjeregister eller annet foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i den stat hvor de er etablert. Dokumenteres gjennom å vedlegge firmaattest fra foretaksregisteret i Brønnøysund, evt tilsvarende for utenlandske foretak. 4. Oppdragsgiver kan avvise tilbydere som ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandelen. Tilbyder skal bekrefte at det ikke foreligger slik dom i forhold til foretaket, daglig leder eller styreleder Tilbyders økonomiske og finansielle stilling 1. Regnskap eller utdrag av regnskap med revisorberetning, for de to siste årene (2010 og 2011). Nystartede foretak kan som alternativ dokumentere økonomisk evne til minst 3 måneders drift.

10 Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: Tilbyders egnethet med tanke på kapasitet og tekniske og faglige kvalifikasjoner Det legges til grunn at tilbyder er tilstrekkelig egnet til å oppfylle kontraktens omfang og tekniske og faglige vilkår. Det kreves god gjennomføringsevne som dokumenteres gjennom: 1. Beskrivelse av kompetanse innenfor fagområdet, herunder CV for nøkkelpersonell. Her skal nødvendige sertifikater for å benytte maskinparken fremkomme. 2. Kopi av gyldig ansvarsforsikring. 3. Kopi av gyldig arbeidsvarslingskurs. 4. Tilbyder skal gi en kort beskrivelse av firmaets organisasjon med tanke på å løse dette oppdraget. 5. Gravemaskin og utstyr. Hjulgående gravemaskin, størrelse ca tonn. Skuffer: Vanlig skuff med og uten tenner, smalskuff, planeringsskuff. Utstyr til telebryting, rippertann eller pigghammer. Rototilt eller tilsvarende Det kreves erfaring fra tilsvarende oppdrag. Dette skal dokumenteres med en referanseliste over de 3 viktigste relevante oppdrag de siste 2 årene, herunder opplysninger om verdi, mottaker og tidspunkt. Det skal også oppgis kontaktinformasjon om de aktuelle referansene i form av kontaktpersons navn, e-postadresse og telefonnummer Vaktordning, responstid Entreprenøren skal ha en vaktordning som gjør at maskin og fører er tilgjengelig hele året. Ved akutte hendelser skal maskin og fører være på arbeidsstedet innen maks 4 timer. Dette er å anse som maks. tidsfrist. Ved oppmøte senere enn dette vil dette bli bøtelagt med 2 x timepris m/fører for hver for sent kommet time. Kostnader til vaktordningen skal innkalkuleres i de ordinære timeprisene.

11 Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS8405:2008, med de tilføyelser/endringer som følger av kap KONTRAKTEN Kontraktform Kontrakten som skal opprettes for arbeidene blir en enhetspriskontrakt hvor avregning vil skje på grunnlag av anbudets priser og medgåtte mengder bestemt i henhold til målereglene som er angitt i anbudsdokumentene Kontraktssum Kontraktssummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er nødvendig for å utføre samtlige arbeider som fremgår av anbudsdokumentene. Kontraktssummen skal også omfatte alle omkostninger som følge av gjeldende offentlige påbud, verne- og miljøtiltak Avtaledokument Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom byggherren og tilbyder. Ås kommunes eget standard kontraktsformular benyttes.

12 Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: DIREKTE ENDRINGER TIL NS 8405 Her er det i tillegg til det som fremgår av de øvrige kontraktsbestemmelser angitt noen direkte endringer og tilføyelser til enkelte punkter i NS NS 8405 pkt. 29 Generelle betalingsbestemmelser Pkt. 29 Generelt. Fakturarettigheter kan ikke overdras til andre uten kommunens skriftlige samtykke. Pkt Betalingsfrist. Betalingsfrist settes til 30 dager regnet fra mottakelsen av faktura.

13 Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: 01-1 Kapittel: 01 Timepriser for gravemaskin og mannskap NS-kode/ Enhet Mengde Pris Sum 01 Timepriser for gravemaskin og mannskap 01.1 Gravemaskin m/fører timer 1, Mannskapstimer timer 1,0 Sum denne side: Sum Kapittel 01:

14 Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: 02-1 Kapittel: 02 Diverse utstyr NS-kode/ Enhet Mengde Pris Sum 02 Diverse utstyr 02.1 Utstyr... timer Sum denne side: Sum Kapittel 02:

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE Sykehusservice Bygg- og eiendoms seksjon KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Ref 2013-41 TJE Tilbudsfrist: 19. april 2013 kl 12:00 INNLEDNING...3 1 GENERELL

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta kommune Drift og utbygging Kommunale Bygg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta 9.6.15 Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Ministudie av samordning og deling

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider. Hitra Kommune Driftsavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider. Hitra Kommune Driftsavdelingen KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV

Kvalifikasjonsgrunnlag KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV Kvalifikasjonsgrunnlag nr. 09/378 KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFORM(LMS) til Hedmark fylkeskommune Frist for

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer