ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE."

Transkript

1 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres i henhold til Instruks for brøyting i Siljan kommune, vedlegg nr. 2. I anbudskonkurransen skal det innhentes tilbud på brøyting av 3 roder. Rode 1 og 2 er forbeholdt traktor og rode 3 lastebil. Rodeoversikten er vist i vedlegg 1 i tilbudsgrunnlaget. I tillegg gjelder anbudet også øvrig vintervedlikehold etter oppdrag fra Siljan kommune, avd. for Samfunn. Med øvrig vintervedlikehold menes rydding/bortkjøring av snø og høvling av is og sandstrøing. 2 TILBUDSREGLER 2.1 Anskaffelsesprosedyrer Åpen anbudskonkurranse 2.2 Avtaleform Kontrakt 3 år, med mulighet for oppdragsgiver til å kunne prolongere avtalen med 1 år (3+1) Det vil bli inngått kontrakt med de tilbydere som blir valgt. 2.3 Oppdragsgiver Siljan kommune, avd. for Samfunn 2.4 Kunngjøring Utlysningen er kunngjort på DOFFIN Annonse i Telemarksavisa og Varden og på Siljan kommunes internettside. 2.5 Spørsmål Siljan kommune, Avdeling Samfunn v/morten Thorvaldsen Postboks Siljan Telefon: E-post: 2.6 Innlevering Tilbudsfrist: kl Særlige betingelser Eventuelle spørsmål vedrørende anbudet sendes skriftlig pr. post eller e-post og vil bli besvart på samme måte. Kopier av alle henvendelser og svar vil bli sendt de øvrige tilbyderne. Tilbudet sendes til: Siljan kommune, Avd. for Samfunn Postboks Siljan E-post: Merking av tilbudet: Signert og datert tilbud sendes i nøytral konvolutt merket: «Anbudskonkurranse brøyting Tilbud pr e-post eller telefaks aksepteres ikke. Mottatte tilbud returneres ikke.

2 2 2.8 Åpning Det vil ikke være noen offentlig åpning av tilbudene. Avd. for Samfunn vil åpne og protokollføre de innkomne tilbudene etter anbudsfristen. 2.9 Forhandlinger Kommunene forbeholder seg retten til å avklare enkeltelementer i tilbudet. Prisene vil ikke være gjenstand for forhandlinger Vedståelsesfrist Tilbudene skal være bindende i 3 måneder fra tilbudsåpningen 2.11 Språk i tilbudet Tilbudet skal være på norsk 3 ØKONOMISK OG TEKNISK MINSTEKRAV 3.1 Økonomiske forpliktelser og orientering om egen organisasjon Som et grunnlag for å vurdere hvorvidt oppdragsgiver kan kvalifisere tilbyderen, skal minimum slik dokumentasjon fremlegges: Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet (*), som bekrefter at leverandøren/entreprenøren/tjenesteyteren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet (*). Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. (*) hvor oppdragsgiver hører hjemme/hvor leverandør/entreprenør/tjenesteyteren hører hjemme. Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet (*), som bekrefter at leverandøren/entreprenøren/tjenesteyteren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift (henvendelse til skattefogden for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsen i landet (*). Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. (*) hvor oppdragsgiver hører hjemme/hvor leverandøren/entreprenøren/tjenesteyteren hører hjemme. Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra det. Undertegnet HMS-erklæring, jf vedlegg 3. Orientering om egen organisasjon og omsetning jf vedlegg Krav til tilbudet Tilbudet gis på vedlagte tilbudsskjema (vedlegg 5). Skjemaet må være utfylt med alle etterspurte data for den eller de lastebiler, traktorer, redskapsbærere og brøyteutstyr som tilbys. Det er anledning til å gi tilbud på lastebil, traktor, redskapsbærer og utstyr som planlegges anskaffet når dette kan sannsynliggjøres, f.eks. gjennom fremleggelse av dokumentasjon for kjøpekontrakt, intensjonsavtale, finansiering m.v. Hvert tilbud som blir levert inn, skal være datert og underskrevet. 3.3 Krav til lastebiler, traktorer, redskapsbærere og brøyteutstyr Det vil kun bli reflektert på driftsmessige fullgode lastebiler, traktorer og redskapsbærere 3.4 Krav til eier av lastebiler, traktorer og redskapsbærere Sammen med tilbudet vedlegges også dokumentasjon på at tilbyder eier, eller vil kunne eie, de maskiner som forutsettes brukt for oppdraget. Innleide maskiner som andre enn tilbyderen eier, kan ikke benyttes uten etter spesiell avtale med Siljan kommune. Det kreves ikke transportløyve for å gi tilbud på brøyting.

3 3 3.5 Faglige krav Dokumentasjon/referanser på tilbyders erfaring med tilsvarende arbeider Manglende dokumentasjon av økonomiske og tekniske minstekrav kan føre til at tilbudet blir avvist. 3.5 Krav til lønns- og arbeidsforhold Leverandøren skal sørge for at de ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Under enhver omstendighet er minstesats for lønn den allmenngjorte tariff for byggfag. Alle avtaler leverandøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende krav. Leverandøren skal på anmodning legge frem all dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkår som benyttes. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører og underleverandører. Dersom entreprenøren bryter disse bestemmelsene, kan oppdragsgiver heve kontrakten umiddelbart. Entreprenøren er videre erstatningsansvarlig for alt økonomisk tap som oppstår på oppdragsgivers hånd. 3.7 Antikontraktørklausul Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprenør og deres ansatte. Entreprenøren skal til enhver tid kunne fremlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft krever skriftlig begrunnelse fra entreprenøren. Arbeidskraften skal være innleid i samsvar med arbeidsmiljølovens og Entreprenøren plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne ansatte, enmannsforetak og innleid arbeidskraft inntas i kontrakter med underentreprenører. Etter ligningsloven 6-1 med tilhørende forskrifter, plikter næringsdrivende som har gitt noen oppdrag på byggeplass å gi melding til Sentralskattekontoret for utenlandssaker om enhver utenlandsk oppdragstaker eller utenlandsk arbeidstaker som utfører oppdrag på byggeplassen. Entreprenøren er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk arbeidskraft i alle ledd i kontraktspyramiden, herunder fremskaffe og fremlegge for oppdragsgiveren kopi av innsendte melding for den enkelte utenlandske oppdragstaker eller oppdragsgiver. Oppdragsgiveren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra oppdragsgiver. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1- en promille av kontraktssummen, med ikke mindre enn kr 1000,- pr hverdag. 4 KVALIFIKASJON Tilbyderne vil bli kvalifisert for den videre evaluering på grunnlag av opplysninger som angitt i pkt 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 og 3.5. Fremlagt dokumentasjon vil gi grunnlag for å vurdere hvorvidt tilbyder oppfyller minstekravene. Manglende oppfyllelse av minstekravene fører til at tilbyder ikke får sitt tilbud vurdert. 5 OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer, redskapsbærere med nødvendig brøyteutstyr og fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres i henhold til Instruks for brøyting og snørydding i Siljan kommune som følger vedlagt.

4 4 5.1 Utstyr til lastebil, traktorer og redskapsbærere Det forutsettes at anbyder selv holder alt nødvendig brøyteutstyr, plogmateriell og fresere, og selv sørger for alt nødvendig vedlikehold av dette. 5.2 Skifte av fører Det forutsettes at eventuelt skifte av fører meddeles og godkjennes av Siljan kommune. Arbeidet skal utføres av leverandør eller dennes ansatte. Det er således ikke tillatt for leverandør å sette bort hele eller deler av arbeidet til andre. Det er heller ikke tillatt å overføre kontrakten til andre leverandører. I spesielle tilfeller kan slik overdragelse likevel gjøres etter nærmere avtale med Siljan kommune. 5.3 Opplæring Leverandøren er ansvarlig for at fører/avløsere får full opplæring og kjennskap til kontraktens krav til utførelse og ansvar. Alt personell som skal utføre vinterarbeider, plikter å delta på eventuelle møter/ kurs uten kostnad for oppdragsgiver. 5.4 Forsikring/erstatning for skader Leverandøren er ansvarlig for at de nødvendige forsikringer er tegnet. Kopi av forsikringspolisen med tilhørende vilkår skal på forlangende kunne legges fram. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle skader på privat og offentlig eiendom ifm arbeidene. Ved eventuelle skader skal leverandøren kontakte skadelidte etter avklaring med oppdragsgiver og utbedre skadene. 6 PRISER OG BETINGELSER Tilbudt timepris og fastgodtgjørelse legges inn i vedlagte pris/tilbudsskjema (vedlegg nr. 5). Prisene skal oppgis i NOK eks. mva., men inkludert leverandørens øvrige kostnader (gebyrer, godtgjørelser og lignende). 6.1 Timepris Den angitte timepris skal benyttes ved brøyting, snørydding, eller andre spesielle arbeidsoppgaver etter forhåndsavtale med Siljan kommune. Det utbetales ikke overtidstillegg. 6.2 Betaling/oppgjør Oppgjør vil bli gitt på grunnlag av kjøreoppgaver attestert av representant for oppdragsgiver. Faktura sendes fortløpende og ikke senere enn 14 dager etter at arbeidene er avsluttet. 6.3 Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser er fri leveringsmåned + 30 dager 6.4 Fastgodtgjørelse Fastgodtgjørelsen skal dekke telefon/mobiltelefon, beredskap i kontraktsperioden og alle administrative kostnader i forbindelse med kontrakten. Fastgodtgjørelsen utbetales i månedlige like store beløp over sesongens varighet, og første utbetaling vil skje den måneden beredskapen starter. 6.5 Prisregulering Fastgodtgjørelse og timepris vil bli regulert årlig og senest innen 1. oktober etter Statistisk Sentralbyrås Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger, Vinterdrift. Basis for indeksen er 3. kvartal 2012.

5 5 7 ARBEIDSBETINGELSER 7.1 Arbeidstid Det angis ikke fast arbeidstid for brøyting. Arbeidene utføres i henhold til Instruks for brøyting i Siljan kommune. 7.2 Beredskapsperiodens lengde. Beredskapen skal gjelde i perioden 01/10 til 30/04. I de tilfeller hvor vinterarbeider er påkrevet utenom den fastsatte perioden, har leverandøren plikt til å utføre slike arbeider etter nærmere avtale med Siljan kommune 8 TILDELINGSKRITERIER Ved kontraktstildeling velges den tilbyder med det økonomisk mest fordelaktig tilbud. Kriteriene som vil bli lagt til grunn ved evalueringen er: Pris og kostnader Eventuelle forbehold til forespørselen Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud dersom oppdragsgivers forventninger ikke oppnås. 9 KONTRAKT Det inngås kontrakt mellom Siljan kommune avd. for Samfunn som oppdragsgiver, og valgte leverandører.

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ANBUDSGRUNNLAG Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Side 1 NB! Grunnlaget beholdes av tilbyder! Side 2 A. ANBUDSINNBYDELSE 3 B. ANBUDSREGLER

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 ANBUDSDOKUMENT Samarbeid om kjøp av Teleskopisk brannlift Trondheim m Levanger Stjørdal Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG HENSIKT MED ANBUDSINNBYDELSEN...Side

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT Museene i Sør-Trøndelag AS 1 1. Bakgrunn 1.1 Kort presentasjon av Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) og Ringve Musikkmuseum Ni av museene i Sør-Trøndelag

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer