Anskaffelsessak Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune"

Transkript

1 Anskaffelsessak Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE INNBYDELSE OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT OG TILLEGGSOPPLYSNINGER ØVRE ROMERIKE INNKJØPSSAMARBEID LEVERANSENS OMFANG...3 KVALIFIKASJONSKRAV GENERELT OM KVALIFIKASJONSKRAV ATTESTER LEVERANDØRENS TEKNISKE KVALIFIKASJONER FØLGENDE SKJEMA/ DOKUMENTER SKAL LEVERES MED TILBUDET I FØLGENDE REKKEFØLGE...5 KONKURRANSEGRUNNLAGET DOFFIN OFFENTLIG INNSYN RAMMEAVTALE, AVTALENS LENGDE OPPSIGELSE, MISLIGHOLD OG PRØVETID FORBEHOLD PRIS KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDSTÅELSESFRIST OG SPRÅK INNLEVERING OG INNLEVERINGSSTED INNLEVERINGSFRIST TILBUDSÅPNING HABILITET TILBUD PÅ DELER AV OPPDRAGET ALTERNATIVE TILBUD AVVIK FRA KONKURRANSEGRUNNLAGET...7 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN AVLYSNING AV KONKURRANSEN TILDELINGSKRITERIER INGEN KONTRAKTSTILDELING. NY ANSKAFFELSESPROSEDYRE...8 Vedlegg: VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5 VEDLEGG 6 TILBUDSBREV ALMINNELIGE INNKJØPSVILKÅR FOR ØVRE ROMERIKE INNKJØPSSAMARBEID KRAVSPESIFIKASJON PRISSKJEMA HMS-ERKLÆRING KART Konkurransegrunnlag Side 2 av 16

3 INNBYDELSE 1 Innbydelse Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid er et forpliktende samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid, heretter kalt Oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune. Anskaffelsen er omfattet av Lov og forskrift om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69. Ajourført med endringer, senest ved lov 30. juni 2006 nr. 41. Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april Oppdragsgivers representant og tilleggsopplysninger Navn: Karin Granlund Postadresse: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Tunvegen, Sør-Gardermoen kultur- og næringspark, 2060 Gardermoen Telefon: / E-post All kommunikasjon av administrativ og faglig art i anbudsperioden skal føres mot faste kontaktpersoner. Det aksepteres ikke at det foregår noen form for kommunikasjon vedrørende tilbudet med andre personer som deltar i beslutningsprosessen. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan det skriftlig bes om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver representant. Tilleggsopplysninger kan gis senest 6 dager før utløpet av tilbudsfristen. Muntlige henvendelser vil ikke bli besvart. Oppdragsgiver samler opp skriftelige stilte spørsmål og svarer samlet til samtlige deltakere. Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid skal kun ha en kontaktperson (med navngitt stedfortreder) hos leverandører. Alle formelle henvendelser fra/til Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. 3 Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid er et forpliktende samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Gjennom Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid skal disse kommunene så langt det er praktisk mulig søke samarbeid ved inngåelse av leverandøravtaler for varer og tjenester. Kommunene som inngår i Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid kjøper på årsbasis varer og tjenester for ca millioner kroner. Anskaffelsene omfatter tjenesteproduksjonsleveranser, strukturelle investeringer og innsatsfaktorer til egen tjenesteproduksjon. De operative anskaffelsene er i stor grad desentralisert til virksomhetene i den enkelte kommune. De sentrale rammekontraktene, gjennom Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid, er gjensidig bindende og skal sikre at aktørene gjennomgår anskaffelsesaktivitetene på en profesjonell måte. Forretningsmessige og anskaffelsesfaglige prinsipper, likebehandling, konkurranse og åpenhet skal prege Øvre Romerike Innkjøpssamarbeids anskaffelsesarbeid. 4 Leveransens omfang Nes kommune inviterer til anbudskonkurranse på vintervedlikehold (brøyting og sandstrøing) av kommunale veger. Bygda er delt i 12 roder som skal brøytes. Denne anbudsinnhentingen gjelder rode 1 til 11. Vegene skal vedlikeholdes i perioden 15. oktober 15. april. Brøyting startes evt. ved 5-8 cm snø avhengig av våt eller tørr snø. Dersom snøværet er av kort varighet startes ikke brøyting før dette er over. Konkurransegrunnlag Side 3 av 16

4 KVALIFIKASJONSKRAV 5 Generelt om kvalifikasjonskrav Oppdragsgiver stiller krav til leverandørene. Det stilles krav til leverandørers tekniske kvalifikasjoner, samt juridisk, finansielle og økonomiske stilling. Leverandørenes kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra innlevert dokumentasjon. Etter kvalifikasjonen vil tilbudene til de som har oppfylt kvalifikasjonskravene bli evaluert. Kravene skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Omfanget av de krav som stilles skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres. Oppdragsgiver skal ta hensyn til leverandørens berettigede interesser når det gjelder beskyttelse av tekniske og forretningsmessige hemmeligheter vedrørende deres foretak. 6 Attester Oppdragsgiver har følgende krav til leverandør i henhold til regelverk: Det skal leveres to attester utstedt av henholdsvis kemner/kommunekasserer og skattefogd i Norge, og tilsvarende i det landet hvor anbyder er etablert, som bekreftelse på at anbyder har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og avgifter i henhold til lovbestemmelsene. Attestene skal være utstedt på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet. Følgende etat utsteder for følgende type/avgift/skatt og HMS. Utstedes av Type attester Kemner/skattekontoret Egen skatt Forskuddstrekk Påleggstrekk Arbeidsgiveravgift Renter Skatteetaten Merverdiavgift Renter Representant for de ansatte og daglig leder HMS-attest, vedlegg 5 Oppdragsgiver har følgende krav til leverandør i henhold til regelverk: Det skal leveres to attester utstedt av henholdsvis kemner/kommunekasserer og skattefogd i Norge, og tilsvarende i det landet hvor anbyder er etablert, som bekreftelse på at anbyder har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og avgifter i henhold til lovbestemmelsene. Attestene skal være utstedt på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet. Alle attestene skal foreligge innen innleveringsfristens utløp. Skatteattestene skal ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra anbudsfristen. Manglende skatteattester er avisningsgrunn, jfr. Forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt av kgl. res. 15 juni 2001, med endring 28. juni Oppdragsgiver har plikt til å avvise leverandører som ikke har sendt inn skatteattester og HMS attest innen de angitte frister og de leverandører som ikke oppfyller de kvalifikasjonskrav oppdragsgiver har krevd. Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene nedenfor er en forutsetning for videre deltakelse i konkurransen: 7 Leverandørens tekniske kvalifikasjoner Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Dokumentasjon - bevis for at de stilte krav er oppfylt Tilbyder og dennes underleverandører må ha kompetanse og god gjennomføringsevne innen de fagområder som Konkurransegrunnlag Side 4 av 16 Kort beskrivelse av minimum 2 tilsvarende tidligere gjennomførte oppdrag. En beskrivelse av betjeningsteamet tilbyder disponerer over til oppfyllelse av kontrakten,

5 leveransen krever. enten de tilhører foretaket eller ikke. Forsikring Tilbyder og dennes underleverandører skal ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta avtalens omfang. Leverandør skal forelegge Oppdragsgiver forsikringsbevisene for kontroll senest ved levering av tilbudet. Tilbyderen skal gi en kortfattet beskrivelse av sin organisasjon, antall ansatte fordelt på avdelinger, samt hvordan dette er forutsatt å komme til anvendelse i forbindelse med en eventuell kontrakt. 8 Følgende skjema/ dokumenter skal leveres med tilbudet i følgende rekkefølge Vedlegg: 1 Forpliktende tilbudsbrev, vedlegg 1 i konkurransegrunnlaget 2 Prisskjema, vedlegg 4 i konkurransegrunnlaget 3 Dokumentasjon på kvalifikasjoner, jfr. kapittel 6-7 KONKURRANSEGRUNNLAGET 9 Doffin Oppdragsgiver vil benytte for å administrere konkurransen frem til innlevering av tilbud. Dette kan for eksempel gjelde korrigering av utlysningen og/eller konkurransegrunnlaget, herunder endring av tilbudsfrist, og svar på spørsmål fra leverandørene. Leverandører som selv laster ned konkurransegrunnlaget fra vil automatisk bli varslet om tilleggsinformasjon som legges ut av oppdragsgiver. Leverandører vil motta en e-postbekreftelse med en link til kunngjøringen for nedlasting av dokumenter. Leverandører som henter konkurransegrunnlaget fra andre kilder enn er selv ansvarlig for å skaffe seg tilgang til denne tilleggsinformasjonen. 10 Offentlig innsyn Lov nr.16: Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentliglova) med forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta). Dokumentasjon i forbindelse med offentlige anskaffelser er omfattet av offentlighetsloven. Visse opplysninger kan unntas fra offentlig innsyn, bl. a. forretningshemmeligheter. Av den grunn bes tilbyder opplyse om tilbudet inneholder forretningshemmeligheter, i så fall identifiser disse og begrunn hvorfor det anses som forretningshemmelighet. Dette skal tilkjennegis i tilbudet, se vedlegg 2 taushetsbelagte opplysninger. I slike tilfeller bes leverandøren om å levere tre sett tilbud. Ett av tilbudsettene skal sladdes for taushetsbelagte opplysninger (må merkes sladdet tilbud), dette kan det bli gitt innsyn i. Oppdragsgiver kan overprøve tilbyders sladding av tilbud, dersom dette vedrører elementer som strider mot offentlighetsloven eller Lov og forskrift om offentlige anskaffelser 3-6 taushetsbelagte opplysninger. Det gis ikke innsyn i delpriser/enhetspriser, men det kan gis innsyn i totalprisen hvis denne ikke kan regnes tilbake til delpriser/enhetspriser. Personopplysninger (CV eller lignende) er forretningshemmeligheter. I henhold til offentlighetslov vil anbudsprotokollen og innkommende tilbud være skjermet for innsyn frem til leverandøren er valgt, ref. paragraf 23. tredje ledd. Konkurransegrunnlag Side 5 av 16

6 11 Rammeavtale, avtalens lengde For oppdragsgiver skal det inngås en avtale med Leverandør på 2 år med opsjon år. Varsel om benyttelse av opsjon vil gis i forkant av avtalens utløp. 12 Oppsigelse, mislighold og prøvetid Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves av begge parter med øyeblikkelig virkning. Oppsigelsen skal være skriftlig. Avtalen er gjensidig bindende, dette er tatt med i tilfelle en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser. Som vesentlig mislighold regnes blant annet: Leverandøren fakturerer til andre priser enn avtalt, betalingsbetingelser ikke overholdes, stadige leveringsforsinkelser og feil og mangler. Rammeavtalen har en prøvetid på 6 måneder. I denne perioden er mangelfull levering grunnlag for heving av rammeavtalen. I slike tilfeller kan Kunden velge å forlenge prøvetiden. Ved ny anskaffelses etter avtalens utløp, plikter Leverandøren og avhjelpe Oppdragsgiver med leveranser til ny avtale er på plass. 13 Forbehold Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget (forbehold mot grunnleggende elementer). Tilbud som inneholder slike vesentlige forbehold vil bli avvist. Leverandøren skal prise alle forbehold. Tilbud som inneholder forbehold som medfører at tilbudet ikke lar seg sammenligne med øvrige tilbud, vil bli avvist. Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser. 14 Pris Alle kostnader som er nødvendig for en komplett tjeneste skal være medtatt, dvs. alle andre avgifter, ekspedisjons- og faktureringsgebyr, transport, nødvendig oppfølging og lignende. Prisene anses som faste i hele kontraktsperioden. Eventuelle prisjusteringer skal skje per 1.1. hvert år, må dokumenteres, godkjennes av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid og meddeles innen 15. november året før. 15 Kontraktsbestemmelser For oppdraget gjelder kontraktsvilkårene som angitt i vedlegg Vedståelsesfrist og språk Leverandøren er forpliktet til å opprettholde sitt tilbud 5 måneder regnet fra innleveringsfristen. Tilbudet skal leveres på norsk. 17 Innlevering og innleveringssted Leverandøren må levere to sett tilbud i papirform. Tilbudet må ikke bindes inn slik at det vanskeliggjør kopiering. Ett av tilbudsettene skal sladdes for taushetsbelagte opplysninger (må merkes sladdet tilbud), dette kan det bli gitt innsyn i. Hvis ikke tilbudet inneholder taushetsbelagte opplysninger, leveres det i 2 eksemplarer. Tilbudet skal innleveres datert og underskrevet i lukket konvolutt merket Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune til: Tilbud som sendes per post skal sendes til: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid v/karin Granlund Tunvegen 17 Sør-Gardermoen kultur- og næringspark 2060 Gardermoen Tilbud kan også leveres vår kontoradresse som er den samme som postadresse ovenfor. Konkurransegrunnlag Side 6 av 16

7 Tilbud må leveres i tidsrommet til 15.00, tilbud som ønskes innlevert utenfor dette tidsrom må avtales med den enkelte saksbehandler. Tilbud legges i egen låst kasse merket Innlevering av tilbud i gangen ved våre kontorer. De som ønsker kan be om kvittering. 18 Innleveringsfrist Siste frist for innlevering av tilbud er kl Det er ikke adgang til å oversende tilbud ved elektronisk post eller pr telefaks. Som en del av tilbudet skal det medfølge et underskrevet forpliktende tilbudsbrev. Dersom tilbudet gis i form av en datautskrift har leverandøren risikoen for eventuelle feil, uteglemmelser og andre uoverensstemmelser mellom tilbudet og tilbudsgrunnlaget. Tilbudet er levert i tide dersom det er kommet frem til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Vi får post hver dag kl slik at dersom dere sender tilbud med post må dere ta hensyn til dette. Veibeskrivelse: Du finner oss i Gamle posthuset på Tunet på Sør- Gardermoen Kultur og Næringspark. Ta av fra E6 til Gardermoen (Oslo Lufthavn). Følg RV 35 og ta av mot Hønefoss / Nannestad. Ta til høyre i 3. rundkjøring mot Clarion Hotel (Sør Gardermoen N) Til høyre i neste rundkjøring. Så 1. til venstre (skilt "Tunet"). Følg veien inn til rødt avlangt hus, "Posthuset" inngang syd. 19 Tilbudsåpning Rettidig levert tilbud åpnes umiddelbart etter tilbudsfristens utløp. Leverandører vil ikke ha anledning til å overvære tilbudsåpning. Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. 20 Habilitet Ved behandling av saker som omfattes av denne forskrift gjelder reglene om habilitet i forvaltningsloven 6 til 10 og kommuneloven 40 nr Tilbud på deler av oppdraget Det er anledning til å gi tilbud på roder av oppdraget (hele roder). 22 Alternative tilbud Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. 23 Avvik fra konkurransegrunnlaget Dersom tilbudet er ment å avvike fra konkurransegrunnlaget skal dette klart fremgå av tilbudsbrevet. Avvikene skal spesifiseres i tilbudsbrevet, eventuelt med henvisning til hvor i tilbudet avviket er beskrevet. De skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere avvikene uten kontakt med leverandøren. AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN 24 Avlysning av konkurransen Kommunen forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. Kommunen kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. 25 Tildelingskriterier Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier: Konkurransegrunnlag Side 7 av 16

8 Tildelingskriterium Vekting % Score Pris 30 % 1-6 Timepris beredskapsgodtgjørelse 30 % 1-6 Pris per brøytegjennomkjøring av rode 40 % 1-6 Sum 100 % 1-6 Blir evaluert etter prisskjema på 7cm snøfall, vedlegg Ingen kontraktstildeling. Ny anskaffelsesprosedyre Dersom oppdragsgiver ikke beslutter å tildele kontrakt for oppdraget, eller dersom oppdragsgiver beslutter å gjennomføre anskaffelsesprosedyren på nytt, skal oppdragsgiver overfor en hver leverandør som ber om det, skriftlig opplyse om begrunnelse for beslutningen. Konkurransegrunnlag Side 8 av 16

9 TILBUDSBREV MÅ INNSENDES Vedlegg 1 Dato: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid V/Karin Granlund Sør-Gardermoen kultur- og næringspark 2060 Gardermoen TILBUD VINTERVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEGER, NES KOMMUNE Undertegnede bekrefter herved at jeg på vegne av: har gått nøye gjennom dokumentene som er oversendt oss som grunnlag for tilbud på ovennevnte, og at vedlagte tilbud er i henhold til kravene i konkurransegrunnlaget med vedlegg. Forbehold Andre forbehold tas det ikke hensyn til. Dersom det ikke her opplyses om eventuelle forbehold, er dette å forstå slik at det ikke gjelder noen forbehold. Forbehold skal klart fremgå med henvisning til hvor i tilbudet forbeholdet framkommer (sidetall og punktnummer) hvis en ikke får plass her. Forbehold: Sjekkliste for tilbud Følgende dokumenter skal leveres med tilbudet: Tildelingskriterium: Tilbyders Vedlegg Pris Ja nr: Er prisskjema utfylt og vedlagt? 2 Kvalifikasjonskrav: Skatteattester: Ja Er skatteattest for skatt vedlagt? 3 Er skatteattest for merverdiavgift vedlagt? 3 Er HMS-attest vedlagt? 3 Krav til leverandørens tekniske kvalifikasjoner: Ja Vedlegg nr: Er kort beskrivelse av minimum 3 tilsvarende gjennomførte oppdrag vedlagt? Er beskrivelse av hele betjeningsteamet som er tiltenkt ansvaret for kontrakten vedlagt? 3 3 Konkurransegrunnlag Side 9 av 16

10 Er kort beskrivelse av tilbyders organisasjon vedlagt? 3 Offentlig innsyn (taushetsbelagte opplysninger) Ja Nei Har dere opplysninger som anses som forretningshemmeligheter i deres tilbud? Hvis ja, er et ekstra tilbudsett (sladdet) vedlagt tilbudet? De enkelte punktene som er sladdet må begrunnes med kommentarer Kravspesifikasjonen: Er kravspesifikasjonen lest og akseptert? Hvis nei, vennligst henvis til begrunnelse. Kontraktsbestemmelser: Kan det bekreftes at tilbyder har gått nøye gjennom anbudsdokumentene, og at vedlagte tilbud er i henhold til kravene i konkurransegrunnlaget med vedlegg Dersom tilbyder har eventuelle øvrige forbehold mot anbudsdokumentene, vennligst henvis til begrunnelse. Er kontraktbestemmelsene i vedlegg 2 akseptert? Hvis nei, vennligst henvis til begrunnelse. Videre bekrefter vi i henhold til kravet i konkurransegrunnlaget opprettholder tilbudet 5 måneder fra innleveringsfristen. Ja Nei Begrunn: Ja Nei Begrunn: Firmaets Navn: Firmaets post/besøksadresse: Firmaets kontaktperson: Telefon: Telefon mobil: Alle henvendelser fra oppdragsgiver skal gå til følgende E-post adresse: Dato: Forpliktende signatur: Konkurransegrunnlag Side 10 av 16

11 Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser 1 Brøyteentreprenøren forplikter seg til å utføre de arbeider som er beskrevet i denne kontrakt på overnevnte område i overensstemmelse med vilkårene i kontrakt og instruks. Brøyteentreprenøren plikter videre å rette seg etter de direktiver vedrørende brøyting som blir gitt av ansvarlig kommunale leder i området. 2 Hvis brøyteentreprenøren midlertidig på grunn av bilskade, sykdom eller andre årsaker ikke er i stand til å utføre oppgavene i henhold til denne kontrakt, må vegformann! Kontaktperson varsles snarest mulig. I slike tilfeller kan Nes kommune leie inn tjenester fra en annen leverandør, eller bruke Nes kommune sine egne mannskaper og utstyr inntil brøyteentreprenøren på nytt kan gjennomføre oppgavene. Nes kommune har da krav på å fa dekket alle sine merkostnader av entreprenøren forbundet med det midlertidige opphøret av arbeidet. 3 Brøyteentreprenøren kan ikke overdra forpliktelser etter denne kontrakt til andre. For kortere fravær kan imidlertid entreprenøren stille med vikar som skal være godkjent av Nes kommune. 4 Hvis brøyteentreprenøren p.g.a. konkurs eller andre varige årsaker ikke kan utføre sine oppgaver, bortfaller kontrakten. 5 Nes kommune er uten ansvar for skader brøyteentreprenøren påfører seg selv, sin maskin eller utstyr under brøyting, rydding og annet vintervedlikeholdsarbeid. Likeledes for skader som skyldes usedvanlig hendelsesforløp eller naturbegivenheter. Entreprenøren er selv ansvarlig for skader som påføres tredjemann. 6 Tap som måtte oppstå for brøyteentreprenøren ved Nes kommunes mislighold av kontrakten kan kreves erstattet av entreprenøren Anbudsgrunnlag Nes kommune Vintervedlikehold av kommunale veger Kontrakten gjelder som brukstillatelse/dispensasjon på overnevnte og andre kommunale veistrekninger hvor brøyteentreprenøren er pålagt brøyting eller transport til verksted m.v. 8 Denne kontrakt kan sies opp med tre måneders varsel gjensidig av begge parter. Brøyteentreprenøren kan dog ikke si opp avtalen i tidsrommet juli til februar. Fra kommunens side kan kontrakten sies opp med 14 dagers varsel dersom entreprenøren forsømmer sitt arbeid eller på annen måte misligholder kontrakten. Konkurransegrunnlag Side 11 av 16

12 Konkurransegrunnlag Side 12 av 16 Kravspesifikasjon Vedlegg 3 GENERELT OM OPPDRAGET Anbudsinnbydelsen gjelder innleie av maskiner med fører til snøbrøyting og snorydding. Det fremgår av beskrivelsen hvilke arbeidsoppgaver anbudet gjelder. Bestemmelser for vintervedlikeholdsarbeider i Nes kommune. 1. Brøyteentreprenøren skal gjøre seg kjent med roden(e) før sesongens begynnelse. Brøyting skal utføres etter retningslinjer fastsatt av Nes kommune i serviceerklæring. 2. Vegene skal i det tidsrom de er forutsatt åpne for allmenn ferdsel, være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. 3. Tidspunktet for igangsetting av brøyting er bestemt ut i fra snømengder. Brøyting skal ikke iverksettes før det har kommet 10 cm snø. Nes kommune forebeholder seg retten til å endre iverksetting fra 10 cm til 7 cm på samtlige roder. På angitte steder * * skal brøyting iverksettes ved 7 cm snø. Ved våt snø kan brøyting iverksettes ved 7 cm snø. Ved snøføyke skal brøyting først igangsettes etter avtale med kommunen. 4. Ved snøfall om natten skal vegene være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn kl Utbrøyting til full bredde, brøyting av kryss og busslommer skal utføres umiddelbart etterpå. 5. Brøyting av fortau og gang- og sykkelveg skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Utførelsen må koordineres med brøyting av kjørebanen. Parkeringsplasser, torg og andre plasser skal være tilfredsstillende brøytet til sitt formål. 6. Kommunen forbeholder seg rett til ved egne maskiner og utstyr å kunne rydde alle veger når snømengden ikke er så stor at det betinger full utrykning. Det samme forbeholdet gjelder også for strøing, fjerning av drivsnø, bortkjøring av snø og kanter etter høvling. 7. Hvis det på grunn av uvær eller av andre årsaker ikke er mulig å utføre brøyting, rydding, strøing og annet vintervedlikehold i henhold til retningslinjene, må vegformann underrettes snarest. 8. Vegene skal brøytes i full bredde. Det samme gjelder kryssene inkl usive frisikt i vegens begge ender. 9. Dersom brøyteentreprenøren anser snømåking, is rydding, rydding av snøkanter, høvling av vegbanen eller lignende påkrevet, skal melding snarest gis til vegformann om når og hvor slike arbeider er nødvendig. 10. Bortkjøring av snø med lastebiler skal ikke forekomme uten spesiell avtale eller etter ordre fra vegformann. 11. Grusstrøing skjer i rode 4,6,7, 9 og 10 av brøyteentreprenøren og utføres i henhold til serviceerklæring Anbudsgrunnlag Nes kommune Vintervedlikehold av kommunale veger Når vegen er sperret på grunn av fonner, ras eller andre årsaker skal brøyteentreprenøren straks gi melding til kommunen. Ansvarlige skal også varsles ved vegskader, eller andre forhold som kan være til fare for trafikken. 13. Brøyteentreprenøren skal under brøyting vise tilbørlig hensyn til annen trafikk og vegens naboer. Hvis nødvendig må farten senkes slik at en unngår at møtende kjøretøy får tildekket frontruter med snøføyke fra plogen eller at eiendommer langs vegen påføres skade. 14. Ved passering av bruer må det iakttas at snøkantene ikke presses så hardt mot rekkverkene at disse blir skadet. Forsiktighet må utvises ved passering av overganger over trafikkert veg og planoverganger for skinnebane. Skader som klart skyldes uforsiktig kjøring må brøyteentreprenøren selv svare for. 15. Blinkende gult lys skal, når det er nødvendig for å hindre annen fare, benyttes ved brøyting og snørydding, jfr. trafikkreglenes paragraf 14 og Dersom brøyteentreprenøren påfører skade på fast eiendom under brøyting skal han straks melde fra til vegformann som besiktiger skaden og gjør de nødvendige notater. Skader som klart skyldes uforsiktig kjøring må brøyteentreprenøren selv svare for. 17. Inntrer en situasjon som forårsaker at brøyteentreprenøren må leie andre til å utføre brøyting, skal dette godkjennes av vegformannen. Brøyteentreprenøren må selv gjøre opp for leid hjelp. Det vil si at kommunen kun skal ha rapport fra, og oppgjør med brøyteentreprenør.

13 Skader som klart skyldes uforsiktig kjøring med innleid hjelp påhviler brøyteentreprenøren. 18. Beredskapsvaktordningen starter den 15. oktober og avsluttes 15. april. 19. Brøyterapporter/regninger skal leveres eller sendes Nes kommune,kommunalteknikk,postboks 114, 2151 Årnes. Ved utfylling av regninger/brøyterapporter skal dato være påført for hver utrykning. Brøyterapportskjema utleveres ved henvendelse til kommunen. 20. Nes kommune forbeholder seg retten til å endre hvilke veger og plasser som skal brøytes i hver rode. Prisen for brøyting av rodene skal ved slike endringer forholdsmessig endres tilsvarende den endring i tid bortfall eller økning av antall veger og plasser tilsvarer. Krav til maskiner med utstyr. Entreprenøren for brøyting må bekoste innkjøp og montering av varsellykt av godkjent type som gir blinkende gult lys, samt brøytelys (lysutstyr) og annet nødvendig varselutstyr som monteres på maskinen. Brøyteren plikter å gjøre seg kjent med instruksen for bruk av varsellykt. Det forutsettes at Nes kommune kan nå brøyteren over telefon/mobiltelefon. Alle kostnader forbundet med anskaffelse og bruk av mobiltelefon er brøyte-entreprenørens ansvar. Et eventuelt bytte av maskin i løpet av kontraktsperioden, skal godkjennes av Nes kommune Anbudsgrunnlag Nes kommune Vintervedlikehold av kommunale veger 4 Brøyte- og strømateriell Det stilles krav om at brøytemateriellet må kunne foreta et tilfredsstillende vedlikehold av roden. Brøyteutstyr skal godkjennes av Nes kommune. Vedlikehold og reparasjoner er brøyteentreprenørens ansvar, også skjær og ski med mindre annet er spesielt avtalt. Forhold til offentlige myndigheter, lov- og regelverk. Intern kontrollbestemmelser og kvalitetssikring. Ved utvelgelse av brøyteentreprenør, vil det bli lagt vekt på at entreprenøren overholder sine forpliktelser i forhold til offentlige myndigheter, samt lov- og regelverk. Dette omfatter også de forpliktelser som arbeidsmiljølovgivning, intern kontrollforskriftene m.v. pålegger entreprenøren. Dessuten også regelverk som angår kjøretøyets tekniske stand, avgiftsinnbetalinger, løyver osv. Det kreves ikke transportløyve for å gi anbud på brøyting. Ved sand og salttransport, strøing og transport av opplastet snø, kreves transportløyve dersom kjøretøyet er registrert som lastebil med tillatt totalvekt over 3,5 tonn. Innleide maskiner, dvs., andre maskiner enn de som tilbyderen enten eier eller evt. leaser fra et finansieringsselskap, kan ikke benyttes uten etter spesiell avtale med Nes kommune. Sammen med anbudet ønskes følgende dokumentasjon vedlagt der dette er relevant: - Dokumentasjon på at tilbyder eier, eller vil kunne eie, de maskiner som forutsettes brukt for oppdraget. - Transportløyve. (Når dette krevet for oppdraget) Dersom tilbyder har ansatte, vil det også kunne bli avkrevd dokumentasjon på at yrkesskadeforsikring er tegnet. Beredskapsperiodens lengde. Beredskapen skal gjelde i perioden 15. oktober til 15.april. I de tilfeller hvor vintervedlikeholdet er påkrevet utenom den fastsatte beredskapsperioden. har leverandøren plikt til å utføre slike arbeider hvis Nes kommune forlanger dette Anbudsgrunnlag Nes kommune Vintervedlikehold av kommunale veger 5 Øvrige relevante forhold Ved utvelgelse av brøyteentreprenør blir det lagt vekt på at bil og maskinførere bor i nærheten av brøyteroden. Det forutsettes at skifte av fører som ikke er oppført på førerlista i anbudet, meddeles og godkjennes av Nes kommune før det iverksettes. Arbeidet skal utføres av brøyteentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Det er således ikke tillatt for ansvarlig entreprenør å sette bort hele eller deler av arbeidet til andre. Det er heller ikke tillatt å overføre kontrakten til andre entreprenører unntatt i spesielle tilfeller som i så fall må godkjennes av Nes kommune. Eksempler på dette er: - Brøyteentreprenøren bytter fra å være selvstendig næringsdrivende til å drive virksomheten gjennom et aksjeselskap. - En selvstendig næringsdrivende faller bort, og virksomheten videreføres på en slik måte at Konkurransegrunnlag Side 13 av 16

14 de som har et tjenesteforhold vedr. vinterarbeider, kan fortsette i sin stilling. Brøyteentreprenør er ansvarlig for at førere/avløsere får full opplæring og kjennskap til kontraktens krav til utførelse og ansvar. ARBEIDS-, KONTRAKTS- OG BETALINGSBETINGELSER. Det angis ikke fast arbeidstid for brøyting, rydding, strøing og annet vintervedlikehold. Arbeidsinnsats må påregnes hele døgnet, avhengig av vær - og føreforhold. Godtgjørelse og oppgjørs former. For maskiner er det aktuelt med følgende godtgjørelser: 1. Beredskap. Utbetales uavhengig av antall timer eller ukjørt distanse 2 ganger pr. sesong: 15/1 og 15/4. 2. Variabel godtgjørelse for utført brøytedistanse. Oppgjør etter antall ganger brøytet rode. Regning og brøyterapport sendes Nes kommune 15/12-15/2 og 15/4. Regninger som er fakturert senere enn 15/5 vil ikke bli honorert. 3. Timegodtgjørelse. Beredskap skal oppgis som fast kronebeløp pr. sesong og rode. Beredskapen skal dekke beredskap i kontraktsperioden, telefon, forsikringer og administrative kostnader i forbindelse med kontrakten. Beredskapen skal også dekke utgifter forbundet med installasjon og bruk av mobiltelefon. Variabel godtgiørelse skal dekker alle øvrige vederlag ved brøytingen, også brøyting av busslommer, kryss, møteplasser og lignende på roden dersom ikke annet er avtalt. Godtgjørelsen beregnes i hht. brøyterapport og utfylt regning med angivelse av dato og antall ganger brøytet rode. Timegodtgjørelse skal benyttes ved strøing, ved ekstra snørydding, (stedvis brøyting av drivsnø), opplasting og bortkjøring av snø eller andre spesielle arbeidsoppgaver som er forhåndsavtalt med kommunen. Overtidstillegg utbetales ikke Anbudsgrunnlag Nes kommune Vintervedlikehold av kommunale veger 6 Forsikring. Brøyteentreprenøren er på vanlig måte selv ansvarlig for eventuelle skader på privat og offentlig eiendom under oppdragenes utførelse. Brøyteentreprenøren er selv ansvarlig for at de nødvendige forsikringer er tegnet. Kopi av forsikringspolisen med tilhørende vilkår skal på forlangende kunne legges frem. Prisregulering. Anbyderen må på vedlegg oppgi hvilke biler, maskiner og redskap som vil bli brukt i brøytingen. Anbyderen velger selv hvilke roder og hvor han vil gi anbud. Fordelingen av roder vil skje på grunnlag av angitte priser, kapasiteter og egnet brøyteutstyr. Kontraktene vil gjelde i 3 år. For flerårige avtaler vil prisene bli justert årlig pr 1. august for endringer etter Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for riks - og fylkesveier, vintervedlikehold, med justering for prisstigning. Konkurransegrunnlag Side 14 av 16

15 Vedlegg 4 Prisskjema Se eget excel-ark En fane for hver rode Konkurransegrunnlag Side 15 av 16

16 Vedlegg 5 Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma:... Adresse:... Postnr./-sted:... Land*:... Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder (sign) Dato:. Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte (sign).. Dato: * For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelsen av tilbudet er tatt hensyn til helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forpliktende underskrift..... Daglig leder (sign) Dato: Konkurransegrunnlag Side 16 av 16

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ANBUDSGRUNNLAG Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Side 1 NB! Grunnlaget beholdes av tilbyder! Side 2 A. ANBUDSINNBYDELSE 3 B. ANBUDSREGLER

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm KONKURRANSEGRUNNLAG Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 4 3. BESKRIVELSE AV OPPGAVEN... 5 3.1 DRIFTENS INNHOLD...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT Museene i Sør-Trøndelag AS 1 1. Bakgrunn 1.1 Kort presentasjon av Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) og Ringve Musikkmuseum Ni av museene i Sør-Trøndelag

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 19 26.05.2015 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer