Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter Utlysning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning"

Transkript

1 Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter Utlysning Skarsdalen veilag SA (forkortet til SV-SA) er et samvirkeforetak etablert etter «Lov om samvirkeforetak» av (Lov Nr. 81). Foretakets virksomhet foregår i Skarsdalen i Flå kommune. Forretningsadresse er Gulsvik/Skarsdalen, 3539 Flå. Skarsdalen veilag SA er et veilag som fremmer hytteeiernes interesse vedr. saker som gjelder alle veier i Skarsdalen iht. veiloven 54 og 55. SV-SA inviterer til anbudskonkurranse om brøyting, snørydding og strøing i Skarsdalen for vinteren Anbudet omfatter totalt ca 28 kilometer vei, fordelt på en hovedvei på 17 kilometer samt et større antall sideveier med total veilengde 11 km. Totalt betjenes ca 250 hytter av veiene i dalen. Skarsdalen veilag SA vil være oppdragsgiver og kontraktspart for hovedveien. Når det gjelder sideveiene vil Skarsdalen veilag SA innta en koordinerende rolle mellom de relevante rodeledere i dalen og brøyteentreprenøren. Dette innebærer at anbudet blir å forstå som en rammeavtale med entreprenøren som grunnlag for en mer spesifisert kontrakt om lokal brøyteavtale mellom entreprenøren og de lokale hytteeierne som sogner til veien, representert ved rodelederne/lokalt veilag som oppdragsgivere. Til orientering ble det inngått ca 20 lokale brøyteavtaler for ca 8 km av sideveiene vinteren Anbudsfristen er 22.august 2015 klokka Anbudsåpning er 23.august kl Anbud sendes i lukket konvolutt merket «ANBUD BRØYTING» og sendes Skarsdalen Veilag SA c/o Arne Herberg Øvregrenda Reistad Mail adresse: Mobiltlf. nr Side 1 av 16

2 INNHOLDSFORTEGNELSE A. Anbudsinnbydelse... 3 B. Anbudsregler... 3 B1. Generelt... 3 B2. Krav til anbudet... 4 B3. Anbudets gyldighet og vedståelse... 4 B4. Evaluering av anbud... 4 B5. Kontraktsinngåelse... 4 C. Generelt om oppdraget... 5 C1. Brøyterode, beskrivelse... 5 D. Krav til entreprenøren... 9 D1. Krav maskiner med utstyr... 9 D2. Krav til tilgjengelighet og øvrige relevante forhold... 9 D3. Forhold til offentlige myndigheter, lov- og regelverk... 9 D4. Helse-, miljø og sikkerhetskrav E. Arbeids-, kontrakts- og betalingsbestemmelser E1. Godtgjørelses- og oppgjørsformer E2. Arbeid utenom beredskapsperioden E3. Forsikring E4. Prisregulering E5. Oppsigelse av kontrakten E6. SMS varsling 11 Vedlegg 1 Spesielle opplysninger for kontrakten Side 2 av 16

3 A. Anbudsinnbydelse Skarsdalen Veilag SA ønsker anbud på brøyting, strøing og snørydding av veier og plasser i Skarsdalen i Flå kommune som beskrevet i vedlagte excel dokument: <Anbudsunderlag xls>. Anbudet gjelder perioden 15.oktober 2015 til 30. april 2016 med opsjon for ytterligere 2 år. Anbudsfristen utløper 22.august 2015 klokken Åpning av innkomne anbud vil finne sted 23.august kl Anbud sendes: Skarsdalen Veilag SA c/o Arne Herberg Øvregrenda Reistad Anbud gis på vedlegg 1 til dette anbudsgrunnlag og sendes eller leveres i konvolutt merket «ANBUD BRØYTING». Skjemaene i vedlegg 1 skal være fullstendig utfylt, og skjema 1 skal være datert og underskrevet av tilbyder. I anbudsgrunnlaget finnes alle relevante opplysninger og bestemmelser vedrørende anbudsinnbydelsen og kontrakten. Henvendelser og spørsmål vedrørende anbudsgrunnlaget rettes til Arne Herberg, eller mobil nr Reistad 27. juli 2015 Arne Herberg (sign) B. Anbudsregler B1. Generelt Skarsdalen Veilag SA forbeholder seg retten til å avvise: ethvert anbud som ikke er i samsvar med forespørselen ethvert anbud med uriktige eller manglende opplysninger/dokumentasjon Skarsdalen Veilag SA forbeholder seg videre retten til å forkaste samtlige anbud uansett grunnlag. Anbud som kommer inn etter anbudsfristen avvises. Anbud som er poststemplet senest dagen før, dvs senest 21. august 2015, anses som innkommet innen fristen. Side 3 av 16

4 B2. Krav til anbudet Anbudet gis ved å sende inn vedlegg 1 fullstendig utfylt inkludert nødvendig underskrift på skjema 1. Manglende utfylling vil kunne medføre avvisning. Vedlegg 1 inneholder følgende: Spesielle opplysninger for kontrakten. Skjema 1: Anbudssum, enhetspriser, timepriser m.v. Skjema 2: Vurderingsskjema for brøyteutstyr Skjema 3: Anbyders erfaring med tilsvarende arbeid Kontrakt (signeres/stemples av partene ved kontraktsinngåelse) B3. Anbudets gyldighet og vedståelse Anbyder må vedstå seg sitt anbud fram til alle anbud er evaluert og anbud antatt, dog senest innen Det forutsettes videre at anbyderen ved inngåelse av kontrakt er innforstått med at man i kontraktsperioden til enhver tid forplikter seg til å være disponibel og å rette seg etter de instrukser og retningslinjer som gjelder for vinterarbeider. B4. Evaluering av anbud Skarsdalen veilag SA vil basere tildelingen av kontrakten på det økonomisk mest fordelaktige kjøp. Dette innebærer at den leverandør som velges skal ha det kvalitative, faglige, tekniske og økonomiske grunnlag for oppfylling av kontrakten. Det mest fordelaktige kjøpet blir det anbud med den laveste anbudspris for hovedveien pluss 70% av sideveiene, sammenstilt med forventet kvalitet på utførelsen av tjenesten, samt evaluering av andre forhold som kan ha innvirkning på totalkostnaden for Skarsdalen veilag SA. Vurderingsgrunnlaget vil være opplysninger gitt i anbudet samt erfaringer med firmaet. Skarsdalen veilag SA forbeholder seg retten til å forkaste samtlige anbud og velge å ikke inngå avtale under denne anbudsforespørsel. B5. Kontraktsinngåelse Anbyder og kontraktspart (entreprenøren) skal være en juridisk selvstendig enhet. Entreprenøren skal i anbudet dokumentere at denne eier eller leier det brøyteutstyret som skal benyttes i oppdraget. Skarsdalen veilag SA vil være oppdragsgiver og kontraktspart for kontrakt om brøyting av hovedveien (H1) med tilhørende møte- og parkeringsplasser, dvs Skardsdalsveien fra bommen i Gulsvik til renseanlegget etter kryss med Tusenmeteren, men uten sideveier. Vintervedlikeholdet av Hovedvei H1 skal derfor prises separat. For sideveiene skal anbudet betraktes som rammeavtale mellom Skarsdalen veilag SA og entreprenøren. Oppdragsgiver og kontraktspart for sideveiene vil være de lokale hytteeierne som sogner til veien, representert ved rodeleder/ lokalt veilag. Når entreprenøren og Skarsdalen veilag SA har inngått kontrakt for brøyting av hovedveien, gjelder denne som rammeavtale og grunnlag for forhandling om kontrakt om lokale veier mellom anbyder og de hytteeierne som sogner til veien, representert ved rodeleder/ lokalt veilag. Forhandlingene kan medføre endring i pris som følge av endring av brøyteomfang (veilengde, endrete krav til brøytetider). Dette kan skyldes at kartgrunnlaget ikke er ajourført Side 4 av 16

5 for nye veier, at vei til innerste hytte er urimelig lang/kostnadskrevende eller andre lokale forhold. Sideveier med få hytter kan være så kostnadskrevende for den enkelte at hytteeierne velger å avstå fra brøyting. C. Generelt om oppdraget Anbudet gjelder utførelse av snøbrøyting og snørydding, inkludert alle kostnader til mannskap og brøyteutstyr. Entreprenør holder brøytestikker og foretar oppmerking på hovedveien og de sideveier som skal brøytes. Likeledes skal entreprenør merke stikkrenner/ bruer spesielt. Oppgavene som er nevnt ovenfor er heretter omtalt som vinterarbeid. Strøing av isete partier skal utføres etter avtale med oppdragsgivers representant og godtgjøres etter medgått tid og kubikkmeter strøsand. For strøing oppgis derfor timepris og pris pr kubikkmeter sand. Den enkelte hytteeier kontrollerer at brøytestikker er plassert slik at egen parkeringsplass og småveiene inn til den enkelte hytte er tilfredsstillende merket, så langt disse er omfattet av brøyteavtalen. C1. Brøyterode, beskrivelse Følgende veier og plasser inngår i brøyteplanen i Skarsdalen i Flå kommune. Hovedvei - Skardsdalsveien Vei nr Fra til Lengde m. Hovedvei H1 Bom Gulsvik til pumpehus ved renseanlegg på 1000 m.o.h.. (Toppen) Kontrakten for hovedveien inngås med Skarsdalen veilag SA som oppdragsgiver. Side 5 av 16

6 Sideveier som beskrevet i vedlagte kartunderlag og regneark Vei nr Fra til Lengde m. 1 Første sidevei venstre etter Svangtjern Fra H1 til hytte innerst i veien H1 til siste hytte på veien. Beinskardvegen Fra vei 2 til siste hytte. (2 veier) 200 3b Fra H1 på sletta mellom vei 4 og vei 5 til venstre 50 3c Fra H1 på sletta mellom vei 4 og vei 5 til venstre 50 4 H1 til siste hytte på veien 400 4b Fra vei 4 til hytte h.s 70 5 Fra vei 7 til siste hytte på veien 70 6 Fra vei 7 til siste hytte på veien (Skarsetra) 70 7 H1 til kryss vei 8 og 9 (Nordpolskardvegen del 1 ) 8 Fra kryss vei 7 og 9 til siste hytte på veien. Dyrskardvegen 9 Fra kryss vei 7 og 8 til siste hytte på veien (Nordpolskardvegen del 2) Fra vei 8 til siste hytte på veien Fra H1 første til høyre ca 950 m nord for krysset ved Skarsetra mot Damtjern b Fra H1 venstre til hytter innerst i vei. Til begge hyttene Fra H1 venstre til hytte innerst i vei Fra H1 høyre til innerste hytte på veien. (Flagligrende) Fra H1 kryss vei 13 til begge hyttene Fra H1 venstre. Midt på sletta. (Ikke helt sikker på om det er vei her) Fra H1 høyre til innerste hytte på veg over bru b Fra H1 til venstre til 1 hytte 50 Side 6 av 16

7 17 Fra H1 til høyre ved fossen til kryss vei 18 og 19. Fossveien del Fra kryss vei 17 og 19 til innerste hytte Fra kryss vei 17 og 18 til innerste hytte Fossveien del 2 20 Fra H1 venstre til kryss vei 20b og 20c (Olaseterskardvegen del 1) c Fra kryss vei 20 og 20b til innerste hytte. (Ikke helt opp til p-plass) Olaseterskardvegen del b Fra kryss vei 20 og 20c til innerste hytte Fra H1 til venstre etter bekken mot Damtjern Fra H1 til høyre ved P-plass til innerste hytte Fra H1 til innerste hytte mot øst Fra vei 23 til innerste hytte mot nord Fra H1 inn til hver av hyttene b Fra H1 til venstre til innerste hytte c fra H1 inn til hytte Fra H1 til høyre ved trafostasjon til innerste hytte i veien 27 Fra H1 til venstre i svingen til innerste hytte. (Damtjernryggen) 28 Fra H1 til høyre i svingen til innerste hytte i veien 29 Fra H1 til venstre i svingen til innerste hytte. (Gulia) 30 Fra H1 til venstre til innerste hytte i veien. (Mot Hildegrassinga) P-plass + snuplass ved brønnhus B Fra vei 30 etter ca 80 meter til høyre opp til hytte Fra H1 til høyre inn til hytte Fra H1 til høyre inn til innerste hytte Fra H1 til høyre ned til hytte Dyttholveien del 1. Fra hovedvei H1 til vei b Fra vei 34 til venstre mot innerste hytte 50 Side 7 av 16

8 35 Fra vei 34 ned til hytte Dyttholveien del 2. Fra vei 35 til enden Fra H1 (toppen) til venstre til innerste hytte (Tusenmeteren) b Fra H1 til venstre oppover mot hytte m. garasje Damtjernhallin del 1. Fra pumpehus ved renseanlegg til krysset vei 42 og Fra vei 38 til venstre opp til hytte Fra vei 38 til venstre ned til hytte Fra vei 46 til høyre til innerste hytte Damtjernhallin del 2. Fra vei 38 til krysset vei 45 og b Fra vei 42 til venstre opp til hytte Fra vei 42 til venstre opp til hytte Damtjernhallin del 3. Fra krysset vei 42 og 45 rett frem opp til øverste hytte 45 Fra krysset vei 42 og 44 til høyre til nederste hytte. 46 Furulie del 1. Fra krysset vei 38 og 42 ned til krysset vei 49, 50 og Fra vei 46 til venstre til innerste hytte Fra vei 46 til høyre til innerste hytte Fra krysset vei 46, 49 og 51 til innerste hytte Fra krysset vei 46, 50 og 51 til innerste hytte Furulie del 2. Fra krysset vei 46, 49 og 50 ned til krysset vei 53 og Fra vei 51 ned til venstre til nederste hytte Furulie del 3. Fra krysset vei 51 og 54 til innerste hytte Fra krysset vei 51 og 53 til innerste hytte Fra vei 51 til høyre til innerste hytte 50 Side 8 av 16

9 Totalt antall meter sideveier Brøyting av sideveiene vil skje etter særskilt kontrakt med de hytteeierne som sogner til veien, representert ved rodeleder /lokalt veilag. Til orientering ble det vinteren brøytet ca m av sideveiene fordelt på ca 20 lokale kontrakter. D. Krav til entreprenøren For at en anbyder skal komme i betraktning, må en del krav oppfylles. Nedenfor finnes en oversikt over disse kravene. D1. Krav maskiner med utstyr For tjenesten kreves minimum to maskiner (traktorer) med skuff og fres. Minst en maskin skal være stasjonert på stedet. Anbyder må bekoste innkjøp og montering av varsellykt av godkjent type som gir blinkende gult lys, samt brøytelys og annet nødvendig varselutstyr som monteres på /maskinen. Anbyder og fører skal kunne nås på mobiltelefon. Maskiner skal ha tilgjengelig mobiltelefon når de er i bruk. D2. Krav til tilgjengelighet og øvrige relevante forhold Den anbyder som får tildelt brøytekontrakten forplikter seg til å overvåke tilstanden på veiene i beredskapsperioden. Se vedlegg 1 "Spesielle opplysninger for kontrakten". Arbeidet skal utføres av anbyder og dennes ansatte i tjenesteforhold. Bruk av kontraktør for utførelse av deler av arbeidet, skal fremgå av anbudet, og skjer for anbyders regning og risiko i forhold til oppdragsgiver, likt som for egne ansatte. Skifte av fører som ikke er oppført på førerlista i anbudet skal meddeles kontraktspart.( tlf ) Anbyder er ansvarlig for at førere/avløsere får full opplæring og kjennskap til kontraktens krav til utførelse og ansvar. Anbyder kan ikke sette bort hele eller deler av arbeidet til andre. Anbyder kan ikke overføre kontrakten til andre unntatt i spesielle tilfeller som i så fall må godkjennes av Skarsdalen Veilag SA Eksempler på dette er når: anbyder bytter fra å være selvstendig næringsdrivende til å drive virksomheten gjennom et aksjeselskap. en selvstendig næringsdrivende faller bort, og virksomheten videreføres på en slik måte at de som har et tjenesteforhold kan fortsette i stillingen. D3. Forhold til offentlige myndigheter, lov- og regelverk Ved utvelgelse av anbud vil det bli lagt vekt på at anbyder overholder sine egne og eventuelle underentreprenørers forpliktelser i forhold til offentlige myndigheter samt lov- og regelverk. Side 9 av 16

10 Dette omfatter forpliktelser som arbeidsmiljølovgivning, internkontrollforskriften m.v. samt regelverk som angår kjøretøyets tekniske stand, avgiftsinnbetalinger, løyver osv. Det kreves ikke transportløyve ved anbud på brøyting. Sammen med anbudet vedlegges følgende dokumentasjon (se sjekkliste, skjema 2): kopi av vognkort/dokumentasjon på at anbyder eier/leaser de aktuelle maskiner skatteattest (RF-1244). Skatteattestene må ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra anbudsfristens utløp. Skatteattest skal utstedes både av kemner/kommunekasserer og skattefogden. Hvert år før vintersesongen starter, skal entreprenøren på forlangende kunne framlegge dokumentasjon på at en er à jour med innbetaling av skatter og avgifter. Denne dokumentasjonen omfatter: alle avgifter forbundet med å eie og drive kjøretøyene. (årsavgift m.v.) skatteinnbetalinger for foretaket evt. for selvstendig næringsdrivende. merverdiavgift. Dersom anbyder har ansatte, vil det bli krevd dokumentasjon på tegnet yrkesskadeforsikring. D4. Helse-, miljø og sikkerhetskrav Miljø Leverandøren skal oppfylle de krav som "Lov om vern mot forurensning og om avfall" setter, for med dette å hindre uønsket miljøbelastning. Dette gjelder både støy til omgivelsene ved f.eks. nattarbeid og avgass gjennom unødig tomgangskjøring. Bortkjøring og deponering av snø som kan forårsake kjemisk forurensning og forurensede masser skal skje på kommunens anbefaling Bruk av varsellykt Leverandøren plikter å gjøre seg kjent med instruksen for bruk av varsellykt. Det vises til gjeldende bestemmelser utarbeidet av Vegdirektoratet, håndbok 051 "Arbeidsvarsling", 3. utgave januar Internkontroll Leverandøren skal på anmodning kunne framlegge dokumentasjon på at virksomheten har opprettet internkontrollsystem. Personlig verneutstyr Ved arbeid på veinettet skal det benyttes verneklær som tilfredsstiller kravene i EN-471, klasse III. Øvrig nødvendig verneutstyr skal være tilgjengelig, og alt verneutstyr holdes av anbyder. Maskiner og lastebiler Alle innleide maskiner skal tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter. E. Arbeids-, kontrakts- og betalingsbestemmelser Det angis ikke fast arbeidstid. Arbeidsinnsats må påregnes det meste av døgnet, avhengig av vær- og føreforhold. Entreprenøren skal undertegne og påføre sitt stempel i skjema 1, vedlegg Side 10 av 16

11 1. Når kontrakten er underskrevet av begge parter, gjelder anbudsgrunnlag/anbud som kontrakt. E1. Godtgjørelses- og oppgjørsformer For vinterarbeidene (se pkt C) betales en fast godtgjørelse som inkluderer alle kostnader. Strøing godtgjøres pr time og kubikkmeter sand. Tining av stikkrenner godtgjøres pr. time. (tining iverksettes først etter varsling om behov og godkjenning ) Godtgjørelsen utbetales etter regning. Entreprenøren har krav på månedlige oppgjør. E2. Arbeid utenom beredskapsperioden Beredskapen skal gjelde i perioden 15.oktober 2015 til 30. april I de tilfeller hvor vinterarbeider er påkrevd utenom den fastsatte beredskapsperioden, har leverandøren plikt til å utføre dette hvis veilaget forlanger det. Slikt arbeid avregnes med kontraktens priser i forhold til arbeidets varighet (antall dager i forhold til beredskapsperiodens lengde) med et prosentvist tillegg. (jf. skjema 1) E3. Forsikring Leverandøren er på vanlig måte ansvarlig for eventuelle skader på privat og offentlig eiendom under utførelse av oppdragene. Leverandøren er ansvarlig for at de nødvendige forsikringer er tegnet. Kopi av forsikringspolisen med tilhørende vilkår skal på forlangende kunne legges fram. E4. Prisregulering Kontrakten gjelder for en vintersesong og reguleres ikke for prisendring. Ved eventuell forlengelse av kontrakten står partene fritt til å forhandle om prisregulering. For flerårige kontrakter vil prisene bli justert årlig pr 1. august for endringer etter Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks for riks- og fylkesveier, vintervedlikehold. Denne gir kompensasjon for endringer fram til 31. juli hvert år. I ekstraordinære tilfeller hvor drivstoffkostnadene blir vesentlig endret som følge av omlegging av offentlige avgifter, nye beregningsmetoder for avgifter, uro på oljemarkedet o.l. kan endringer som en følge av dette vurderes spesielt. E5. Oppsigelse av kontrakten Ved mislighold av kontrakten kan den sies opp med 14 dagers varsel slik som angitt i kontraktens pkt 8. Etter to skriftlige irettesettelser i løpet av samme brøytesesong for manglende oppfyllelse av ett eller flere punkter i kontrakten, er dette å betrakte som mislighold av kontrakten. Overtredelse av bestemmelsene i anbudsgrunnlagets pkt D3 og D4 er også å betrakte som mislighold av kontrakten. Særlig gjelder dette i de tilfeller hvor kontraktøren oppnår økonomisk vinning av betydning ved å unnlate å overholde sine forpliktelser i forhold til offentlige myndigheter. Hvis det kan påvises at entreprenøren har gitt gale opplysninger for å skaffe seg selv en urettmessig økonomisk gevinst, er dette å betrakte som mislighold av kontrakten. Entreprenøren har krav på betaling for utført arbeid fratrukket oppdragsgivers eventuelle utgifter når kontrakten sies opp. Side 11 av 16

12 Kontrakten skal kunne sies opp av begge parter med 3 måneders varsel hvis oppsigelsen kan begrunnes ut fra forhold som partene ikke hadde eller burde ha hatt kjennskap til ved kontraktsinngåelsen. E6. SMS varsling For å lette arbeidet og unngå unødvendig brøyting, skal hytteeier varsle med SMS til entreprenørens etablerte vakttelefon minimum 24 timer før ankomst slik at veg/parkeringsplass kan brøytes Vedlegg 1 Spesielle opplysninger for kontrakten Dette vedlegget gjelder som anbud for: Vinterarbeid (merking, brøyting/snørydding mv) og strøing i Skarsdalen i Flå kommune Anbudet er gitt av: FIRMA:... KONTAKTPERSON:... ADRESSE:... POSTNR/-STED.:... TELEFON:... MOBILTELEFON:... ANBUDET GJELDER : Vinterarbeid hovedvei: fast sum kr.. Innhold: Spesielle opplysninger om kontrakten Priser Vurderingsskjema for maskiner og utstyr Anbyders erfaring med tilsvarende arbeid Kontrakt Vinterarbeid sideveier: spesifisert i vedlegg, til sammen kr Spesielle opplysninger for kontrakten: Oppdrag for andre i beredskapsperioden: Materiell skal være registret som: Anbyder kan ikke utføre oppdrag for andre med samme mannskap og brøyteutstyr i kontraktsperioden uten etter spesiell avtale eller eventuelle forbehold fra anbyder, som settes inn her: Egnet for oppdraget Side 12 av 16

13 Beredskap gjelder i perioden: Vedlikeholdsstandarden: 15. oktober april 2016 Minstekrav til åpen vei: Hovedveien skal være brøytet og farbar med vanlige personbiler (hvis nødvendig med kjettinger) i disse tidsrom: Kl mandag - torsdag Kl fredag og søndag Kl lørdag Kl hver dag mellom jul og nyttår samt i påsken / offentlig fridag og dagen før. (Julaften og nyttårsaften ) Generelt gjelder følgende forutsetninger: Først når hele hovedveien er ferdig brøytet, herunder god opparbeiding av tilhørende møteplasser og parkeringsplasser, kan brøytemannskap og brøytemateriell benyttes til brøyting av øvrige veier i Skarsdalen. Hvis mulig bør sideveier med mange hytter brøytes parallelt med brøyting av hovedveien, dette for at bilene skal kunne komme seg ut av hovedveien og ikke bli stående og sperre for trafikken. Ingen hytteeier kan kreve å få dette mannskapet og brøytemateriellet til å brøyte sin private avkjørsel eller stikkvei før hele hovedveien er ferdig brøytet. Dersom det på lokale partier på hovedveien oppstår spesielle forhold som kan medføre skade, uhell eller nedsatt farbarhet, skal tiltak raskest mulig settes i verk for å sikre at veien er farbar, og samtidig begrense muligheten for skade og uhell. Hovedmålsettingen for brøytingen og strøing er at veiene til enhver tid skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Under særlig vanskelige værforhold kan imidlertid målsettingen fravikes. Standarden reduseres likeledes om natta. NB! Tining av stikkrenner skal utføres på timebasis etter avtale med oppdragsgiver. Entreprenør skal følge med på snøsmelting og lede vannet vekk slik at skader på veger og eiendom unngås Merknad [1]: alternativt alle dager fra kl til kl (julaften og nyttårsaften til kl 16.00). Bemanning: SV-SA krever at minst 2 personer kan være tilgjengelig som brøytemannskap-. Fører og reservefører oppgis her: Skjema 1. Priser (Priser oppgis inkl. merverdiavgift, alle sosiale utgifter, drivstoff, etc.). Side 13 av 16

14 Vinterarbeid H 1 hovedvegen (eks. strøing) Anbudssum kr.: Vinterarbeid sideveier: Prises per veg eller del av veg, dog slik at totalsum fremkommer Timepris strøing Timepris tining av stikkrenner inkl.utstyr Totalsum kr.: Kr. pr time: Kr. pr time Strøsand - pris pr kubikkmeter Kr. pr m3: Merknad [2]: tas med Alternativ pris ved redusert krav til åpningstid Oppdragsgiver ønsker å vurdere mulig besparelse ved å redusere minstekravet til farbar vei. Tilbudt prisavslag ved redusert minstekrav til åpen vei: Alternativ: redusert minstekrav til åpen vei: Hovedveien skal være brøytet og farbar med vanlige personbiler hvis nødvendig med kjettinger i tidsrommet kl alle dager, men frem til kl 2000 på fredagene og til kl 1600 på julaften og nyttårsaften. % avslag på anbudssummen for H1 (hovedveien). Skjema 2. Vurderingsskjema for brøyteutstyr Traktor: Type/merke nr. 1 Type/merke nr. 2 Type/merke reserve Årsmodell: Antall kw/hk: Frontlessapparat: Snøfres: Skjær/plog: Skjema 3. Anbyders erfaring med tilsvarende arbeid Side 14 av 16

15 Oppdragsgiver: Oppdragets art: KONTRAKT om vinterarbeider og strøing i sesongen med opsjon for ytterligere 2 år. Oppdragsgiver: Skarsdalen veilag SA Entreprenør: Kontrakten gjelder for arbeid utlyst i anbudsinnbydelse av for de strekninger som er angitt i anbudsgrunnlaget. Kontraktssum for hovedveien er avtalt til kr. inkl. merverdiavgift. Kontraktsbestemmelser: 1. Entreprenøren forplikter seg til å utføre arbeidene angitt i anbudsinnbydelsen i henhold til de betingelser og krav som er angitt i anbudsgrunnlaget. Vedlegg 1 til anbudsgrunnlaget er fylt ut i to eksemplarer hvorav partene beholder 1 eks. hver. I anbudsgrunnlaget finnes alle opplysninger om oppdraget, også betaling. 2. Entreprenøren skal rette seg etter de anvisninger som gis av kontaktperson fra SV-SA 3. Hvis entreprenøren midlertidig på grunn av skade på brøyteutstyr, sykdom eller andre årsaker ikke er i stand til å utføre oppgavene i henhold til denne kontrakt, må SV-SA varsles snarest mulig. I slike tilfeller kan SV-SA leie inn tjenester fra en annen entreprenør eller bruke egne mannskaper og utstyr inntil leverandøren på ny kan gjennomføre oppgavene. SV-SA kan kreve å få dekket sine merkostnader av entreprenøren. 4. Hvis entreprenøren pga. konkurs eller andre varige årsaker ikke kan utføre sine oppgaver, bortfaller kontrakten. SV-SA har krav på å få dekket alle sine merkostnader for en periode opp til 3 måneder fra det tidspunkt utførelsen av oppgavene opphørte. 5. SV-SA er uten ansvar for alle typer skader som måtte oppstå under utførelsen av oppdraget, også overfor tredjemann. 6. Tap som måtte oppstå for entreprenøren ved oppdragsgivers mislighold av kontrakten, kan kreves erstattet. Tap som påføres SV-SA pga. at entreprenøren forsettlig eller uaktsomt misligholder kontrakten, erstattes av entreprenøren. 7. Denne kontrakten kan gjensidig sies opp med 3 måneders varsel hvis oppsigelsen kan begrunnes ut fra forhold som partene ikke hadde kjennskap til - eller burde hatt kjennskap til ved kontraktsinngåelse. Entreprenøren kan ikke levere oppsigelse i tidsrommet 1. juli - 1. februar. SV-SA kan si opp kontrakten med 14 dagers varsel hvis leverandøren forsømmer sitt arbeid eller på annen måte misligholder kontrakten. 8. Tvister løses ved normal voldgiftsbehandling. Det presiseres at selv om en tvist har oppstått, fritar ikke dette partene fra å oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten. 9. Partene er innforstått med at arbeidene skal utføres i henhold til de beskrivelser som er gitt anbudsdokument Side 15 av 16

16 Dato:... Dato: For Skarsdalen Veilag SA For entreprenøren Side 16 av 16

17 Anbud sideveier Skarsdalen Versjon Dato basert på anbudsgrunnlag datert 27. juli 2015, fra Skarsdalen veilag SA Vei nr A B C Fast F 1 Fra til Lengde m. sum kr/m Kommentarer Første sidevei venstre etter Svangtjern Fra H1 til hytte innerst i veien H1 til siste hytte på veien. Beinskardveien Fra vei 2 til siste hytte. (2 veier) b Fra H1 på sletta mellom vei 4 og vei 5 til venstre c Fra H1 på sletta mellom vei 4 og vei 5 til venstre H1 til siste hytte på veien b Fra vei 4 til hytte h.s Fra vei 7 til siste hytte på veien Fra vei 7 til siste hytte på veien (Skarsetra) H1 til kryss vei 8 og 9 (Nordpolskardveien del 1 ) Fra kryss vei 7 og 9 til siste hytte på veien. Dyrskardveien Fra kryss vei 7 og 8 til siste hytte på veien (Nordpolskardveien del 2) Fra vei 8 til siste hytte på veien NB: alle priser skal inkludere merverdiavgift (inkl. mva). Fra H1 første til høyre ca 950 m nord for krysset ved Skarsetra mot Damtjern

18 11b Fra H1 venstre til hytter innerst i vei. Til begge hyttene Fra H1 venstre til hytte innerst i vei Fra H1 høyre til innerste hytte på veien. (Flaggligrenda) Fra H1 kryss vei 13 til begge hyttene Fra H1 venstre. Midt på sletta. (Ikke helt sikker på om det er vei her) Fra H1 høyre til innerste hytte på veg over bru b Fra H1 til venstre til 1 hytte Fra H1 til høyre ved fossen til kryss vei 18 og 19. Fossveien del Fra kryss vei 17 og 19 til innerste hytte Fra kryss vei 17 og 18 til innerste hytte Fossveien del c Fra H1 venstre til kryss vei 20b og 20c (Olaseterskardveien del 1) Fra kryss vei 20 og 20b til innerste hytte. (Ikke helt opp til p-plass) Olaseterskadveien del b Fra kryss vei 20 og 20c til innerste hytte Fra H1 til venstre etter bekken mot Damtjern Fra H1 til høyre ved P-plass til innerste hytte Fra H1 til innerste hytte mot øst Fra vei 23 til innerste hytte mot nord Fra H1 inn til hver av hyttene b Fra H1 til venstre til innerste hytte c fra H1 inn til hytte

19 26 27 Fra H1 til høyre ved trafostasjon til innerste hytte i veien Fra H1 til venstre i svingen til innerste hytte. (Damtjernryggen) Fra H1 til høyre i svingen til innerste hytte i veien Fra H1 til venstre i svingen til innerste hytte. (Gulia) Fra H1 til venstre til innerste hytte i veien. (Mot Hildegrassinga) P-plass + snuplass ved brønnhus B Fra vei 30 etter ca 80 meter til høyre opp til hytte Fra H1 til høyre inn til hytte Fra H1 til høyre inn til innerste hytte Fra H1 til høyre ned til hytte Dyttholveien del 1. Fra hovedvei H1 til vei b Fra vei 34 til venstre mot innerste hytte Fra vei 34 ned til hytte Dyttholveien del 2. Fra vei 35 til enden Fra H1 (toppen) til venstre til innerste hytte (Tusenmeterveien) b Fra H1 til venstre oppover mot hytte m. garasje Damtjernhallin del 1. Fra pumpehus ved renseanlegg til krysset vei 42 og Fra vei 38 til venstre opp til hytte Fra vei 38 til venstre ned til hytte Fra vei 46 til høyre til innerste hytte Damtjernhallin del 2. Fra vei 38 til krysset vei 45 og

20 42b Fra vei 42 til venstre opp til hytte Fra vei 42 til venstre opp til hytte Damtjernhallin del 3. Fra krysset vei 42 og 45 rett frem opp til øverste hytte Fra krysset vei 42 og 44 til høyre til nederste hytte Furulie del 1. Fra krysset vei 38 og 42 ned til krysset vei 49, 50 og Fra vei 46 til venstre til innerste hytte Fra vei 46 til høyre til innerste hytte Fra krysset vei 46, 49 og 51 til innerste hytte Fra krysset vei 46, 50 og 51 til innerste hytte Furulie del 2. Fra krysset vei 46, 49 og 50 ned til krysset vei 53 og Fra vei 51 ned til venstre til nederste hytte Furulie del 3. Fra krysset vei 51 og 54 til innerste hytte Fra krysset vei 51 og 53 til innerste hytte Fra vei 51 til høyre til innerste hytte Sum

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES Innleie av private maskiner til vintervedlikehold INNHOLD: A. ANBUDSINNBYDELSE... side 3 B. ANBUDSREGLER... side 4 B1 Generelt... side 4 B2 Krav til anbudet... side 4 B3

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR VEGER OG PLASSER PERIODE 2012-2015 (1+1) FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR VEGER OG PLASSER PERIODE 2012-2015 (1+1) FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR VEGER OG PLASSER PERIODE 2012-2015 (1+1) FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune.

Detaljer

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017.

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. På kommende ekstraordinær generalforsamling skal det voteres over styrets forslag på reduksjon av hovedveinettet, samt kostnadsfordeling

Detaljer

Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018

Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018 Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018 Tolga Kommune ønsker pris pr time (for plogbil/traktor) for brøyting av kommunale veier og plasser. Det er beskrevet rode inndeling fra rode 1 til og

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Vintervedlikehold kommunale veier Batnfjord, Heggem, Fagerlia Gjemnes kommune

Konkurransegrunnlag. Vintervedlikehold kommunale veier Batnfjord, Heggem, Fagerlia Gjemnes kommune Konkurransegrunnlag Vintervedlikehold kommunale veier Batnfjord, Heggem, Fagerlia Gjemnes kommune Periode 2014-2017 Innhold 1. Kunden: Kunden er: Adresse: Gjemnes kommune Areal og Drift, 6631 Batnfjordsøra

Detaljer

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

1. FORMÅL Avtalen gjelder partenes bruk, vedlikehold og finansiering av hovedveien i Skarsdalen.

1. FORMÅL Avtalen gjelder partenes bruk, vedlikehold og finansiering av hovedveien i Skarsdalen. AVTALE FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOVEDVEIEN I SKARSDALEN (I DET FØLGENDE KALT HOVEDVEIAVTALEN) Mellom følgende parter: Veien Gulsvik Damtjern Sameie ved grunneierne Jon Erik Wee, Karsten Ekeren, Erling

Detaljer

Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617

Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617 Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Tid: onsdag 2. september 2015 kl 19.00. Sted: Korsvollhuset, Langåsveien 14, Oslo Styret innkaller herved alle hytteeiere

Detaljer

Skarsdalen veilag SA Org.nr

Skarsdalen veilag SA Org.nr Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Tid: onsdag 2. september 2015 kl 19.00. Sted: Korsvollhuset, Langåsveien 14, Oslo Styret innkaller herved alle hytteeiere

Detaljer

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET BREIVIK 15.10.11. 15.05.16. INNHOLDSFORTEGNELSE BREIVIK... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 T I L B U D S I N N B Y D E L S E... 3 T I L B U D S B E S K

Detaljer

FIRMA:... KONTAKTPERSON:... ADRESSE:... POST:... TELEFON:... FAX:... MOBILTLF:...

FIRMA:... KONTAKTPERSON:... ADRESSE:... POST:... TELEFON:... FAX:... MOBILTLF:... VEDLEGG 1 Anbudet gjelder, Kryss av:: 1. VINTERVEIER 2. GANG/SYKKEKSTI FORTAU OG PLASSER 3. VINTERVEIER, GANG/SYKKELSTI/FORTAU OG PLASSER I DYRØY KOMMUNE ANBUDET er gitt av: FIRMA:... KONTAKTPERSON:...

Detaljer

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ANBUDSGRUNNLAG Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Side 1 NB! Grunnlaget beholdes av tilbyder! Side 2 A. ANBUDSINNBYDELSE 3 B. ANBUDSREGLER

Detaljer

Risør kommune Enhet for eiendom og tekniske tjenester RETNINGSLINJER. Innleie av private traktorer, lastebiler og maskiner. til vintervedlikehold

Risør kommune Enhet for eiendom og tekniske tjenester RETNINGSLINJER. Innleie av private traktorer, lastebiler og maskiner. til vintervedlikehold Risør kommune Enhet for eiendom og tekniske tjenester RETNINGSLINJER Innleie av private traktorer, lastebiler og maskiner til vintervedlikehold 1. REGELVERK Innleie av tjenester som brøyting, evt. strøing

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

Innstilling fra Veigruppen til Velstyret

Innstilling fra Veigruppen til Velstyret Innstilling fra Veigruppen til Velstyret Veigruppens medlemmer (markert med (x) var tilstede på møtet den 26.01.2015): Ole P. Nordheim (x) Kjetil Gamre (x) May Reppe (x) Kjetil Gard Skogen Roar Schinnes

Detaljer

Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø TILBUDSGRUNNLAG INNLEIE AV MASKINER TIL BRØYTING OG RYDDING AV KOMMUNALE OG PRIVATE VEGER/PLASSER PERIODEN 01.10.14-01.06.19 Gjelder rodene: Nr.

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Eksempel kontrakt Anbudskonkurranse Brøyting 2013 2014.

Eksempel kontrakt Anbudskonkurranse Brøyting 2013 2014. KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

Strøing for Området Sparbu Øst

Strøing for Området Sparbu Øst STEINKJER KOMMUNE Avdeling for kommunaltekniske tjenester ANBUDSINNBYDELSE Anbud 33/08: Strøing for Området Sparbu Øst Steinkjer den 25.07.08 Anbud 33/08 Vintervedlikehold - Strøing Sparbu øst for E 6.

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET SØRVÆR 15.10.11. 15.05.16. INNHOLDSFORTEGNELSE SØRVÆR... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 T I L B U D S I N N B Y D E L S E... 3 T I L B U D S B E S K R

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth ANBUD Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling 16.04.2012 J.F.Aarseth Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: 00-1 00 ALMINNELIG DEL ANBUDSINNBYDELSE 00.1 Ås kommune innbyr Dem herved til

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl. 12.00 1. KORT BESKRIVELSE AV OPPDRAGET Konkurransen gjelder

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Vintervedlikehold kommunale veier Gjemnes kommune

Konkurransegrunnlag. Vintervedlikehold kommunale veier Gjemnes kommune Konkurransegrunnlag Vintervedlikehold kommunale veier Gjemnes kommune Periode 2015-2018 Innhold 1. Kunden: Kunden er: Adresse: Gjemnes kommune Areal og Drift, 6631 Batnfjordsøra Kundens kontaktperson:

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08

STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08 STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08 Steinkjer 27. februar 2008 INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRIVSELSREISER TIL STEINKJER KOMMUNE INNLEDNING Steinkjer

Detaljer

Gjerstad kommune Teknisk drift

Gjerstad kommune Teknisk drift Gjerstad kommune Teknisk drift Anbudskonkurranse med forhandling brøyting og vintervedlikehold for kommunale veier og plasser i Gjerstad kommune Gjerstad kommunen innbyr til åpen anbudskonkurranse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

Hammerfest kommune. ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN

Hammerfest kommune. ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN Hammerfest kommune ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: HMS erklæring INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Oppdragsgiver og omfang Side 2 6

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE TILBUDSFRIST: 12.5.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/01130 Konkurransegrunnlag sak 14/01130 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold (Snøbrøyting/høvling/strøing/stiming/Isgrøfting / slamsuging) 2013 2017(2018) Opsjoner: Nedsetting av brøytestikk Renhold/kosting av veger og plasser

Detaljer

SKARSDALEN VEL. Org.nr. 914 150 787

SKARSDALEN VEL. Org.nr. 914 150 787 SKARSDALEN VEL. Org.nr. 914 150 787 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SAK TIL BEHANDLING: NY HOVEDVEIAVTALE TORSDAG 16. OKTOBER 2014 KL 18.30 Korsvollhuset, Langåsveien 18, Oslo SAKSLISTE: 1.

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Bygging og drift av Holt private barnehage

Bygging og drift av Holt private barnehage KONTRAKT mellom Trygge Barnehager AS (heretter benevnt Leverandøren) OG Kongsvinger kommune (heretter benevnt Oppdragsgiver) Bygging og drift av Holt private barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTRAKTSDOKUMENTER...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag del 2 kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Firma: Selskapsform:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav Firma: Konkurransegrunnlag Del II Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Kvalifikasjonskrav NB: Skal leveres i egen konvolutt

Detaljer

SKARSDALEN VEL. Org. Nr. 914 150 787 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SAK TIL BEHANDLING: NY HOVEDVEIAVTALE

SKARSDALEN VEL. Org. Nr. 914 150 787 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SAK TIL BEHANDLING: NY HOVEDVEIAVTALE SKARSDALEN VEL. Org. Nr. 914 150 787 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SAK TIL BEHANDLING: NY HOVEDVEIAVTALE TORSDAG 16. OKTOBER 2014 KL 1830. Korsvollhuset, Langåsveien 18, Oslo (Samme møtested

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Brøytekontraktør til Kragerø kommune Sannidal m/ plasser Tilbudsfrist: 20.06.13. kl: 12.00 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 3 2 Gjennomføring

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse. Hægebostad kommune brøyting/snørydding/strøing. Kvalifiseringsgrunnlag og konkurransegrunnlag HÆGEBOSTAD KOMMUNE

Åpen anbudskonkurranse. Hægebostad kommune brøyting/snørydding/strøing. Kvalifiseringsgrunnlag og konkurransegrunnlag HÆGEBOSTAD KOMMUNE HÆGEBOSTAD KOMMUNE Enhet for plan og drift Åpen anbudskonkurranse Hægebostad kommune brøyting/snørydding/strøing Kvalifiseringsgrunnlag og konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 15.09.2014 kl 13:00 Hægebostad

Detaljer

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER Varighet 2 med opsjon på1+1 år KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 20.02.2014 kl. 12.00 Vedlegg: 1. Standarkontraktsvilkår kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K.

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Arkiv: Q03 Vår dato Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Hansen GAMVIK KOMMUNE TILBUDSGRUNNLAG BRØYTING I GAMVIK Innleie

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte FORESPØRSEL: 2013000113-136 Side 1 av 6 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på elektrisk lastebil med tilhenger Forespørsel

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

AVTALE. mellom. STATSBYGG VEST som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør. for

AVTALE. mellom. STATSBYGG VEST som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør. for AVTALE mellom STATSBYGG VEST som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for Rammeavtale: Elektroarbeider i Sogn Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument

Detaljer

Lindesnes kommune - Innleie av maskiner, utstyr og personell for drift og vedlikehold av vei og andre kommunale anlegg

Lindesnes kommune - Innleie av maskiner, utstyr og personell for drift og vedlikehold av vei og andre kommunale anlegg Lindesnes kommune Teknisk etat Åpen tilbudskonkurranse Lindesnes kommune - Innleie av maskiner, utstyr og personell for drift og vedlikehold av vei og andre kommunale anlegg Kvalifiseringsgrunnlag og Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav SFO Andebu skole Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt: thore.helge.larsen@andebu.kommune.no

Detaljer

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID Kvalifikasjonsgrunnlagets vedlegg 5 RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren)

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse 2+1årig Rammeavtale for leie av gravemaskiner, lastebiler, borerigg, traktorer, mannskap mv Utlyst doffin.no / FED Varhaug,

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region Nord E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2015-04-07 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner,

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokat Richard Koester Postboks 442 Nesttun 5853 BERGEN Deres ref.:richard Koester Vår ref.: 2015/0067-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 09.09.2015 Avvisning

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/3242-8522/2009/BIAS 601 27.03.2009 Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Orientering Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.5.2014 Tidspunkt: 10:00 Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset i Misvær Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag Rammeavtale om Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag 1. Generelt om innlevering av tilbud Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager)

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager) TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte Prisene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007. Tilbudet merkes: Tilbud 01 / 2007 Redskapsbærende maskin.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007. Tilbudet merkes: Tilbud 01 / 2007 Redskapsbærende maskin. Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007 Anbud - Redskapsbærende maskin 1. Generelt Steinkjer kommune skal bytte ut eksisterende utstyr og gå til anskaffelse av en leddstyrt

Detaljer