Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter Utlysning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning"

Transkript

1 Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter Utlysning Skarsdalen veilag SA (forkortet til SV-SA) er et samvirkeforetak etablert etter «Lov om samvirkeforetak» av (Lov Nr. 81). Foretakets virksomhet foregår i Skarsdalen i Flå kommune. Forretningsadresse er Gulsvik/Skarsdalen, 3539 Flå. Skarsdalen veilag SA er et veilag som fremmer hytteeiernes interesse vedr. saker som gjelder alle veier i Skarsdalen iht. veiloven 54 og 55. SV-SA inviterer til anbudskonkurranse om brøyting, snørydding og strøing i Skarsdalen for vinteren Anbudet omfatter totalt ca 28 kilometer vei, fordelt på en hovedvei på 17 kilometer samt et større antall sideveier med total veilengde 11 km. Totalt betjenes ca 250 hytter av veiene i dalen. Skarsdalen veilag SA vil være oppdragsgiver og kontraktspart for hovedveien. Når det gjelder sideveiene vil Skarsdalen veilag SA innta en koordinerende rolle mellom de relevante rodeledere i dalen og brøyteentreprenøren. Dette innebærer at anbudet blir å forstå som en rammeavtale med entreprenøren som grunnlag for en mer spesifisert kontrakt om lokal brøyteavtale mellom entreprenøren og de lokale hytteeierne som sogner til veien, representert ved rodelederne/lokalt veilag som oppdragsgivere. Til orientering ble det inngått ca 20 lokale brøyteavtaler for ca 8 km av sideveiene vinteren Anbudsfristen er 22.august 2015 klokka Anbudsåpning er 23.august kl Anbud sendes i lukket konvolutt merket «ANBUD BRØYTING» og sendes Skarsdalen Veilag SA c/o Arne Herberg Øvregrenda Reistad Mail adresse: Mobiltlf. nr Side 1 av 16

2 INNHOLDSFORTEGNELSE A. Anbudsinnbydelse... 3 B. Anbudsregler... 3 B1. Generelt... 3 B2. Krav til anbudet... 4 B3. Anbudets gyldighet og vedståelse... 4 B4. Evaluering av anbud... 4 B5. Kontraktsinngåelse... 4 C. Generelt om oppdraget... 5 C1. Brøyterode, beskrivelse... 5 D. Krav til entreprenøren... 9 D1. Krav maskiner med utstyr... 9 D2. Krav til tilgjengelighet og øvrige relevante forhold... 9 D3. Forhold til offentlige myndigheter, lov- og regelverk... 9 D4. Helse-, miljø og sikkerhetskrav E. Arbeids-, kontrakts- og betalingsbestemmelser E1. Godtgjørelses- og oppgjørsformer E2. Arbeid utenom beredskapsperioden E3. Forsikring E4. Prisregulering E5. Oppsigelse av kontrakten E6. SMS varsling 11 Vedlegg 1 Spesielle opplysninger for kontrakten Side 2 av 16

3 A. Anbudsinnbydelse Skarsdalen Veilag SA ønsker anbud på brøyting, strøing og snørydding av veier og plasser i Skarsdalen i Flå kommune som beskrevet i vedlagte excel dokument: <Anbudsunderlag xls>. Anbudet gjelder perioden 15.oktober 2015 til 30. april 2016 med opsjon for ytterligere 2 år. Anbudsfristen utløper 22.august 2015 klokken Åpning av innkomne anbud vil finne sted 23.august kl Anbud sendes: Skarsdalen Veilag SA c/o Arne Herberg Øvregrenda Reistad Anbud gis på vedlegg 1 til dette anbudsgrunnlag og sendes eller leveres i konvolutt merket «ANBUD BRØYTING». Skjemaene i vedlegg 1 skal være fullstendig utfylt, og skjema 1 skal være datert og underskrevet av tilbyder. I anbudsgrunnlaget finnes alle relevante opplysninger og bestemmelser vedrørende anbudsinnbydelsen og kontrakten. Henvendelser og spørsmål vedrørende anbudsgrunnlaget rettes til Arne Herberg, eller mobil nr Reistad 27. juli 2015 Arne Herberg (sign) B. Anbudsregler B1. Generelt Skarsdalen Veilag SA forbeholder seg retten til å avvise: ethvert anbud som ikke er i samsvar med forespørselen ethvert anbud med uriktige eller manglende opplysninger/dokumentasjon Skarsdalen Veilag SA forbeholder seg videre retten til å forkaste samtlige anbud uansett grunnlag. Anbud som kommer inn etter anbudsfristen avvises. Anbud som er poststemplet senest dagen før, dvs senest 21. august 2015, anses som innkommet innen fristen. Side 3 av 16

4 B2. Krav til anbudet Anbudet gis ved å sende inn vedlegg 1 fullstendig utfylt inkludert nødvendig underskrift på skjema 1. Manglende utfylling vil kunne medføre avvisning. Vedlegg 1 inneholder følgende: Spesielle opplysninger for kontrakten. Skjema 1: Anbudssum, enhetspriser, timepriser m.v. Skjema 2: Vurderingsskjema for brøyteutstyr Skjema 3: Anbyders erfaring med tilsvarende arbeid Kontrakt (signeres/stemples av partene ved kontraktsinngåelse) B3. Anbudets gyldighet og vedståelse Anbyder må vedstå seg sitt anbud fram til alle anbud er evaluert og anbud antatt, dog senest innen Det forutsettes videre at anbyderen ved inngåelse av kontrakt er innforstått med at man i kontraktsperioden til enhver tid forplikter seg til å være disponibel og å rette seg etter de instrukser og retningslinjer som gjelder for vinterarbeider. B4. Evaluering av anbud Skarsdalen veilag SA vil basere tildelingen av kontrakten på det økonomisk mest fordelaktige kjøp. Dette innebærer at den leverandør som velges skal ha det kvalitative, faglige, tekniske og økonomiske grunnlag for oppfylling av kontrakten. Det mest fordelaktige kjøpet blir det anbud med den laveste anbudspris for hovedveien pluss 70% av sideveiene, sammenstilt med forventet kvalitet på utførelsen av tjenesten, samt evaluering av andre forhold som kan ha innvirkning på totalkostnaden for Skarsdalen veilag SA. Vurderingsgrunnlaget vil være opplysninger gitt i anbudet samt erfaringer med firmaet. Skarsdalen veilag SA forbeholder seg retten til å forkaste samtlige anbud og velge å ikke inngå avtale under denne anbudsforespørsel. B5. Kontraktsinngåelse Anbyder og kontraktspart (entreprenøren) skal være en juridisk selvstendig enhet. Entreprenøren skal i anbudet dokumentere at denne eier eller leier det brøyteutstyret som skal benyttes i oppdraget. Skarsdalen veilag SA vil være oppdragsgiver og kontraktspart for kontrakt om brøyting av hovedveien (H1) med tilhørende møte- og parkeringsplasser, dvs Skardsdalsveien fra bommen i Gulsvik til renseanlegget etter kryss med Tusenmeteren, men uten sideveier. Vintervedlikeholdet av Hovedvei H1 skal derfor prises separat. For sideveiene skal anbudet betraktes som rammeavtale mellom Skarsdalen veilag SA og entreprenøren. Oppdragsgiver og kontraktspart for sideveiene vil være de lokale hytteeierne som sogner til veien, representert ved rodeleder/ lokalt veilag. Når entreprenøren og Skarsdalen veilag SA har inngått kontrakt for brøyting av hovedveien, gjelder denne som rammeavtale og grunnlag for forhandling om kontrakt om lokale veier mellom anbyder og de hytteeierne som sogner til veien, representert ved rodeleder/ lokalt veilag. Forhandlingene kan medføre endring i pris som følge av endring av brøyteomfang (veilengde, endrete krav til brøytetider). Dette kan skyldes at kartgrunnlaget ikke er ajourført Side 4 av 16

5 for nye veier, at vei til innerste hytte er urimelig lang/kostnadskrevende eller andre lokale forhold. Sideveier med få hytter kan være så kostnadskrevende for den enkelte at hytteeierne velger å avstå fra brøyting. C. Generelt om oppdraget Anbudet gjelder utførelse av snøbrøyting og snørydding, inkludert alle kostnader til mannskap og brøyteutstyr. Entreprenør holder brøytestikker og foretar oppmerking på hovedveien og de sideveier som skal brøytes. Likeledes skal entreprenør merke stikkrenner/ bruer spesielt. Oppgavene som er nevnt ovenfor er heretter omtalt som vinterarbeid. Strøing av isete partier skal utføres etter avtale med oppdragsgivers representant og godtgjøres etter medgått tid og kubikkmeter strøsand. For strøing oppgis derfor timepris og pris pr kubikkmeter sand. Den enkelte hytteeier kontrollerer at brøytestikker er plassert slik at egen parkeringsplass og småveiene inn til den enkelte hytte er tilfredsstillende merket, så langt disse er omfattet av brøyteavtalen. C1. Brøyterode, beskrivelse Følgende veier og plasser inngår i brøyteplanen i Skarsdalen i Flå kommune. Hovedvei - Skardsdalsveien Vei nr Fra til Lengde m. Hovedvei H1 Bom Gulsvik til pumpehus ved renseanlegg på 1000 m.o.h.. (Toppen) Kontrakten for hovedveien inngås med Skarsdalen veilag SA som oppdragsgiver. Side 5 av 16

6 Sideveier som beskrevet i vedlagte kartunderlag og regneark Vei nr Fra til Lengde m. 1 Første sidevei venstre etter Svangtjern Fra H1 til hytte innerst i veien H1 til siste hytte på veien. Beinskardvegen Fra vei 2 til siste hytte. (2 veier) 200 3b Fra H1 på sletta mellom vei 4 og vei 5 til venstre 50 3c Fra H1 på sletta mellom vei 4 og vei 5 til venstre 50 4 H1 til siste hytte på veien 400 4b Fra vei 4 til hytte h.s 70 5 Fra vei 7 til siste hytte på veien 70 6 Fra vei 7 til siste hytte på veien (Skarsetra) 70 7 H1 til kryss vei 8 og 9 (Nordpolskardvegen del 1 ) 8 Fra kryss vei 7 og 9 til siste hytte på veien. Dyrskardvegen 9 Fra kryss vei 7 og 8 til siste hytte på veien (Nordpolskardvegen del 2) Fra vei 8 til siste hytte på veien Fra H1 første til høyre ca 950 m nord for krysset ved Skarsetra mot Damtjern b Fra H1 venstre til hytter innerst i vei. Til begge hyttene Fra H1 venstre til hytte innerst i vei Fra H1 høyre til innerste hytte på veien. (Flagligrende) Fra H1 kryss vei 13 til begge hyttene Fra H1 venstre. Midt på sletta. (Ikke helt sikker på om det er vei her) Fra H1 høyre til innerste hytte på veg over bru b Fra H1 til venstre til 1 hytte 50 Side 6 av 16

7 17 Fra H1 til høyre ved fossen til kryss vei 18 og 19. Fossveien del Fra kryss vei 17 og 19 til innerste hytte Fra kryss vei 17 og 18 til innerste hytte Fossveien del 2 20 Fra H1 venstre til kryss vei 20b og 20c (Olaseterskardvegen del 1) c Fra kryss vei 20 og 20b til innerste hytte. (Ikke helt opp til p-plass) Olaseterskardvegen del b Fra kryss vei 20 og 20c til innerste hytte Fra H1 til venstre etter bekken mot Damtjern Fra H1 til høyre ved P-plass til innerste hytte Fra H1 til innerste hytte mot øst Fra vei 23 til innerste hytte mot nord Fra H1 inn til hver av hyttene b Fra H1 til venstre til innerste hytte c fra H1 inn til hytte Fra H1 til høyre ved trafostasjon til innerste hytte i veien 27 Fra H1 til venstre i svingen til innerste hytte. (Damtjernryggen) 28 Fra H1 til høyre i svingen til innerste hytte i veien 29 Fra H1 til venstre i svingen til innerste hytte. (Gulia) 30 Fra H1 til venstre til innerste hytte i veien. (Mot Hildegrassinga) P-plass + snuplass ved brønnhus B Fra vei 30 etter ca 80 meter til høyre opp til hytte Fra H1 til høyre inn til hytte Fra H1 til høyre inn til innerste hytte Fra H1 til høyre ned til hytte Dyttholveien del 1. Fra hovedvei H1 til vei b Fra vei 34 til venstre mot innerste hytte 50 Side 7 av 16

8 35 Fra vei 34 ned til hytte Dyttholveien del 2. Fra vei 35 til enden Fra H1 (toppen) til venstre til innerste hytte (Tusenmeteren) b Fra H1 til venstre oppover mot hytte m. garasje Damtjernhallin del 1. Fra pumpehus ved renseanlegg til krysset vei 42 og Fra vei 38 til venstre opp til hytte Fra vei 38 til venstre ned til hytte Fra vei 46 til høyre til innerste hytte Damtjernhallin del 2. Fra vei 38 til krysset vei 45 og b Fra vei 42 til venstre opp til hytte Fra vei 42 til venstre opp til hytte Damtjernhallin del 3. Fra krysset vei 42 og 45 rett frem opp til øverste hytte 45 Fra krysset vei 42 og 44 til høyre til nederste hytte. 46 Furulie del 1. Fra krysset vei 38 og 42 ned til krysset vei 49, 50 og Fra vei 46 til venstre til innerste hytte Fra vei 46 til høyre til innerste hytte Fra krysset vei 46, 49 og 51 til innerste hytte Fra krysset vei 46, 50 og 51 til innerste hytte Furulie del 2. Fra krysset vei 46, 49 og 50 ned til krysset vei 53 og Fra vei 51 ned til venstre til nederste hytte Furulie del 3. Fra krysset vei 51 og 54 til innerste hytte Fra krysset vei 51 og 53 til innerste hytte Fra vei 51 til høyre til innerste hytte 50 Side 8 av 16

9 Totalt antall meter sideveier Brøyting av sideveiene vil skje etter særskilt kontrakt med de hytteeierne som sogner til veien, representert ved rodeleder /lokalt veilag. Til orientering ble det vinteren brøytet ca m av sideveiene fordelt på ca 20 lokale kontrakter. D. Krav til entreprenøren For at en anbyder skal komme i betraktning, må en del krav oppfylles. Nedenfor finnes en oversikt over disse kravene. D1. Krav maskiner med utstyr For tjenesten kreves minimum to maskiner (traktorer) med skuff og fres. Minst en maskin skal være stasjonert på stedet. Anbyder må bekoste innkjøp og montering av varsellykt av godkjent type som gir blinkende gult lys, samt brøytelys og annet nødvendig varselutstyr som monteres på /maskinen. Anbyder og fører skal kunne nås på mobiltelefon. Maskiner skal ha tilgjengelig mobiltelefon når de er i bruk. D2. Krav til tilgjengelighet og øvrige relevante forhold Den anbyder som får tildelt brøytekontrakten forplikter seg til å overvåke tilstanden på veiene i beredskapsperioden. Se vedlegg 1 "Spesielle opplysninger for kontrakten". Arbeidet skal utføres av anbyder og dennes ansatte i tjenesteforhold. Bruk av kontraktør for utførelse av deler av arbeidet, skal fremgå av anbudet, og skjer for anbyders regning og risiko i forhold til oppdragsgiver, likt som for egne ansatte. Skifte av fører som ikke er oppført på førerlista i anbudet skal meddeles kontraktspart.( tlf ) Anbyder er ansvarlig for at førere/avløsere får full opplæring og kjennskap til kontraktens krav til utførelse og ansvar. Anbyder kan ikke sette bort hele eller deler av arbeidet til andre. Anbyder kan ikke overføre kontrakten til andre unntatt i spesielle tilfeller som i så fall må godkjennes av Skarsdalen Veilag SA Eksempler på dette er når: anbyder bytter fra å være selvstendig næringsdrivende til å drive virksomheten gjennom et aksjeselskap. en selvstendig næringsdrivende faller bort, og virksomheten videreføres på en slik måte at de som har et tjenesteforhold kan fortsette i stillingen. D3. Forhold til offentlige myndigheter, lov- og regelverk Ved utvelgelse av anbud vil det bli lagt vekt på at anbyder overholder sine egne og eventuelle underentreprenørers forpliktelser i forhold til offentlige myndigheter samt lov- og regelverk. Side 9 av 16

10 Dette omfatter forpliktelser som arbeidsmiljølovgivning, internkontrollforskriften m.v. samt regelverk som angår kjøretøyets tekniske stand, avgiftsinnbetalinger, løyver osv. Det kreves ikke transportløyve ved anbud på brøyting. Sammen med anbudet vedlegges følgende dokumentasjon (se sjekkliste, skjema 2): kopi av vognkort/dokumentasjon på at anbyder eier/leaser de aktuelle maskiner skatteattest (RF-1244). Skatteattestene må ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra anbudsfristens utløp. Skatteattest skal utstedes både av kemner/kommunekasserer og skattefogden. Hvert år før vintersesongen starter, skal entreprenøren på forlangende kunne framlegge dokumentasjon på at en er à jour med innbetaling av skatter og avgifter. Denne dokumentasjonen omfatter: alle avgifter forbundet med å eie og drive kjøretøyene. (årsavgift m.v.) skatteinnbetalinger for foretaket evt. for selvstendig næringsdrivende. merverdiavgift. Dersom anbyder har ansatte, vil det bli krevd dokumentasjon på tegnet yrkesskadeforsikring. D4. Helse-, miljø og sikkerhetskrav Miljø Leverandøren skal oppfylle de krav som "Lov om vern mot forurensning og om avfall" setter, for med dette å hindre uønsket miljøbelastning. Dette gjelder både støy til omgivelsene ved f.eks. nattarbeid og avgass gjennom unødig tomgangskjøring. Bortkjøring og deponering av snø som kan forårsake kjemisk forurensning og forurensede masser skal skje på kommunens anbefaling Bruk av varsellykt Leverandøren plikter å gjøre seg kjent med instruksen for bruk av varsellykt. Det vises til gjeldende bestemmelser utarbeidet av Vegdirektoratet, håndbok 051 "Arbeidsvarsling", 3. utgave januar Internkontroll Leverandøren skal på anmodning kunne framlegge dokumentasjon på at virksomheten har opprettet internkontrollsystem. Personlig verneutstyr Ved arbeid på veinettet skal det benyttes verneklær som tilfredsstiller kravene i EN-471, klasse III. Øvrig nødvendig verneutstyr skal være tilgjengelig, og alt verneutstyr holdes av anbyder. Maskiner og lastebiler Alle innleide maskiner skal tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter. E. Arbeids-, kontrakts- og betalingsbestemmelser Det angis ikke fast arbeidstid. Arbeidsinnsats må påregnes det meste av døgnet, avhengig av vær- og føreforhold. Entreprenøren skal undertegne og påføre sitt stempel i skjema 1, vedlegg Side 10 av 16

11 1. Når kontrakten er underskrevet av begge parter, gjelder anbudsgrunnlag/anbud som kontrakt. E1. Godtgjørelses- og oppgjørsformer For vinterarbeidene (se pkt C) betales en fast godtgjørelse som inkluderer alle kostnader. Strøing godtgjøres pr time og kubikkmeter sand. Tining av stikkrenner godtgjøres pr. time. (tining iverksettes først etter varsling om behov og godkjenning ) Godtgjørelsen utbetales etter regning. Entreprenøren har krav på månedlige oppgjør. E2. Arbeid utenom beredskapsperioden Beredskapen skal gjelde i perioden 15.oktober 2015 til 30. april I de tilfeller hvor vinterarbeider er påkrevd utenom den fastsatte beredskapsperioden, har leverandøren plikt til å utføre dette hvis veilaget forlanger det. Slikt arbeid avregnes med kontraktens priser i forhold til arbeidets varighet (antall dager i forhold til beredskapsperiodens lengde) med et prosentvist tillegg. (jf. skjema 1) E3. Forsikring Leverandøren er på vanlig måte ansvarlig for eventuelle skader på privat og offentlig eiendom under utførelse av oppdragene. Leverandøren er ansvarlig for at de nødvendige forsikringer er tegnet. Kopi av forsikringspolisen med tilhørende vilkår skal på forlangende kunne legges fram. E4. Prisregulering Kontrakten gjelder for en vintersesong og reguleres ikke for prisendring. Ved eventuell forlengelse av kontrakten står partene fritt til å forhandle om prisregulering. For flerårige kontrakter vil prisene bli justert årlig pr 1. august for endringer etter Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks for riks- og fylkesveier, vintervedlikehold. Denne gir kompensasjon for endringer fram til 31. juli hvert år. I ekstraordinære tilfeller hvor drivstoffkostnadene blir vesentlig endret som følge av omlegging av offentlige avgifter, nye beregningsmetoder for avgifter, uro på oljemarkedet o.l. kan endringer som en følge av dette vurderes spesielt. E5. Oppsigelse av kontrakten Ved mislighold av kontrakten kan den sies opp med 14 dagers varsel slik som angitt i kontraktens pkt 8. Etter to skriftlige irettesettelser i løpet av samme brøytesesong for manglende oppfyllelse av ett eller flere punkter i kontrakten, er dette å betrakte som mislighold av kontrakten. Overtredelse av bestemmelsene i anbudsgrunnlagets pkt D3 og D4 er også å betrakte som mislighold av kontrakten. Særlig gjelder dette i de tilfeller hvor kontraktøren oppnår økonomisk vinning av betydning ved å unnlate å overholde sine forpliktelser i forhold til offentlige myndigheter. Hvis det kan påvises at entreprenøren har gitt gale opplysninger for å skaffe seg selv en urettmessig økonomisk gevinst, er dette å betrakte som mislighold av kontrakten. Entreprenøren har krav på betaling for utført arbeid fratrukket oppdragsgivers eventuelle utgifter når kontrakten sies opp. Side 11 av 16

12 Kontrakten skal kunne sies opp av begge parter med 3 måneders varsel hvis oppsigelsen kan begrunnes ut fra forhold som partene ikke hadde eller burde ha hatt kjennskap til ved kontraktsinngåelsen. E6. SMS varsling For å lette arbeidet og unngå unødvendig brøyting, skal hytteeier varsle med SMS til entreprenørens etablerte vakttelefon minimum 24 timer før ankomst slik at veg/parkeringsplass kan brøytes Vedlegg 1 Spesielle opplysninger for kontrakten Dette vedlegget gjelder som anbud for: Vinterarbeid (merking, brøyting/snørydding mv) og strøing i Skarsdalen i Flå kommune Anbudet er gitt av: FIRMA:... KONTAKTPERSON:... ADRESSE:... POSTNR/-STED.:... TELEFON:... MOBILTELEFON:... ANBUDET GJELDER : Vinterarbeid hovedvei: fast sum kr.. Innhold: Spesielle opplysninger om kontrakten Priser Vurderingsskjema for maskiner og utstyr Anbyders erfaring med tilsvarende arbeid Kontrakt Vinterarbeid sideveier: spesifisert i vedlegg, til sammen kr Spesielle opplysninger for kontrakten: Oppdrag for andre i beredskapsperioden: Materiell skal være registret som: Anbyder kan ikke utføre oppdrag for andre med samme mannskap og brøyteutstyr i kontraktsperioden uten etter spesiell avtale eller eventuelle forbehold fra anbyder, som settes inn her: Egnet for oppdraget Side 12 av 16

13 Beredskap gjelder i perioden: Vedlikeholdsstandarden: 15. oktober april 2016 Minstekrav til åpen vei: Hovedveien skal være brøytet og farbar med vanlige personbiler (hvis nødvendig med kjettinger) i disse tidsrom: Kl mandag - torsdag Kl fredag og søndag Kl lørdag Kl hver dag mellom jul og nyttår samt i påsken / offentlig fridag og dagen før. (Julaften og nyttårsaften ) Generelt gjelder følgende forutsetninger: Først når hele hovedveien er ferdig brøytet, herunder god opparbeiding av tilhørende møteplasser og parkeringsplasser, kan brøytemannskap og brøytemateriell benyttes til brøyting av øvrige veier i Skarsdalen. Hvis mulig bør sideveier med mange hytter brøytes parallelt med brøyting av hovedveien, dette for at bilene skal kunne komme seg ut av hovedveien og ikke bli stående og sperre for trafikken. Ingen hytteeier kan kreve å få dette mannskapet og brøytemateriellet til å brøyte sin private avkjørsel eller stikkvei før hele hovedveien er ferdig brøytet. Dersom det på lokale partier på hovedveien oppstår spesielle forhold som kan medføre skade, uhell eller nedsatt farbarhet, skal tiltak raskest mulig settes i verk for å sikre at veien er farbar, og samtidig begrense muligheten for skade og uhell. Hovedmålsettingen for brøytingen og strøing er at veiene til enhver tid skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Under særlig vanskelige værforhold kan imidlertid målsettingen fravikes. Standarden reduseres likeledes om natta. NB! Tining av stikkrenner skal utføres på timebasis etter avtale med oppdragsgiver. Entreprenør skal følge med på snøsmelting og lede vannet vekk slik at skader på veger og eiendom unngås Merknad [1]: alternativt alle dager fra kl til kl (julaften og nyttårsaften til kl 16.00). Bemanning: SV-SA krever at minst 2 personer kan være tilgjengelig som brøytemannskap-. Fører og reservefører oppgis her: Skjema 1. Priser (Priser oppgis inkl. merverdiavgift, alle sosiale utgifter, drivstoff, etc.). Side 13 av 16

14 Vinterarbeid H 1 hovedvegen (eks. strøing) Anbudssum kr.: Vinterarbeid sideveier: Prises per veg eller del av veg, dog slik at totalsum fremkommer Timepris strøing Timepris tining av stikkrenner inkl.utstyr Totalsum kr.: Kr. pr time: Kr. pr time Strøsand - pris pr kubikkmeter Kr. pr m3: Merknad [2]: tas med Alternativ pris ved redusert krav til åpningstid Oppdragsgiver ønsker å vurdere mulig besparelse ved å redusere minstekravet til farbar vei. Tilbudt prisavslag ved redusert minstekrav til åpen vei: Alternativ: redusert minstekrav til åpen vei: Hovedveien skal være brøytet og farbar med vanlige personbiler hvis nødvendig med kjettinger i tidsrommet kl alle dager, men frem til kl 2000 på fredagene og til kl 1600 på julaften og nyttårsaften. % avslag på anbudssummen for H1 (hovedveien). Skjema 2. Vurderingsskjema for brøyteutstyr Traktor: Type/merke nr. 1 Type/merke nr. 2 Type/merke reserve Årsmodell: Antall kw/hk: Frontlessapparat: Snøfres: Skjær/plog: Skjema 3. Anbyders erfaring med tilsvarende arbeid Side 14 av 16

15 Oppdragsgiver: Oppdragets art: KONTRAKT om vinterarbeider og strøing i sesongen med opsjon for ytterligere 2 år. Oppdragsgiver: Skarsdalen veilag SA Entreprenør: Kontrakten gjelder for arbeid utlyst i anbudsinnbydelse av for de strekninger som er angitt i anbudsgrunnlaget. Kontraktssum for hovedveien er avtalt til kr. inkl. merverdiavgift. Kontraktsbestemmelser: 1. Entreprenøren forplikter seg til å utføre arbeidene angitt i anbudsinnbydelsen i henhold til de betingelser og krav som er angitt i anbudsgrunnlaget. Vedlegg 1 til anbudsgrunnlaget er fylt ut i to eksemplarer hvorav partene beholder 1 eks. hver. I anbudsgrunnlaget finnes alle opplysninger om oppdraget, også betaling. 2. Entreprenøren skal rette seg etter de anvisninger som gis av kontaktperson fra SV-SA 3. Hvis entreprenøren midlertidig på grunn av skade på brøyteutstyr, sykdom eller andre årsaker ikke er i stand til å utføre oppgavene i henhold til denne kontrakt, må SV-SA varsles snarest mulig. I slike tilfeller kan SV-SA leie inn tjenester fra en annen entreprenør eller bruke egne mannskaper og utstyr inntil leverandøren på ny kan gjennomføre oppgavene. SV-SA kan kreve å få dekket sine merkostnader av entreprenøren. 4. Hvis entreprenøren pga. konkurs eller andre varige årsaker ikke kan utføre sine oppgaver, bortfaller kontrakten. SV-SA har krav på å få dekket alle sine merkostnader for en periode opp til 3 måneder fra det tidspunkt utførelsen av oppgavene opphørte. 5. SV-SA er uten ansvar for alle typer skader som måtte oppstå under utførelsen av oppdraget, også overfor tredjemann. 6. Tap som måtte oppstå for entreprenøren ved oppdragsgivers mislighold av kontrakten, kan kreves erstattet. Tap som påføres SV-SA pga. at entreprenøren forsettlig eller uaktsomt misligholder kontrakten, erstattes av entreprenøren. 7. Denne kontrakten kan gjensidig sies opp med 3 måneders varsel hvis oppsigelsen kan begrunnes ut fra forhold som partene ikke hadde kjennskap til - eller burde hatt kjennskap til ved kontraktsinngåelse. Entreprenøren kan ikke levere oppsigelse i tidsrommet 1. juli - 1. februar. SV-SA kan si opp kontrakten med 14 dagers varsel hvis leverandøren forsømmer sitt arbeid eller på annen måte misligholder kontrakten. 8. Tvister løses ved normal voldgiftsbehandling. Det presiseres at selv om en tvist har oppstått, fritar ikke dette partene fra å oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten. 9. Partene er innforstått med at arbeidene skal utføres i henhold til de beskrivelser som er gitt anbudsdokument Side 15 av 16

16 Dato:... Dato: For Skarsdalen Veilag SA For entreprenøren Side 16 av 16

17 Anbud sideveier Skarsdalen Versjon Dato basert på anbudsgrunnlag datert 27. juli 2015, fra Skarsdalen veilag SA Vei nr A B C Fast F 1 Fra til Lengde m. sum kr/m Kommentarer Første sidevei venstre etter Svangtjern Fra H1 til hytte innerst i veien H1 til siste hytte på veien. Beinskardveien Fra vei 2 til siste hytte. (2 veier) b Fra H1 på sletta mellom vei 4 og vei 5 til venstre c Fra H1 på sletta mellom vei 4 og vei 5 til venstre H1 til siste hytte på veien b Fra vei 4 til hytte h.s Fra vei 7 til siste hytte på veien Fra vei 7 til siste hytte på veien (Skarsetra) H1 til kryss vei 8 og 9 (Nordpolskardveien del 1 ) Fra kryss vei 7 og 9 til siste hytte på veien. Dyrskardveien Fra kryss vei 7 og 8 til siste hytte på veien (Nordpolskardveien del 2) Fra vei 8 til siste hytte på veien NB: alle priser skal inkludere merverdiavgift (inkl. mva). Fra H1 første til høyre ca 950 m nord for krysset ved Skarsetra mot Damtjern

18 11b Fra H1 venstre til hytter innerst i vei. Til begge hyttene Fra H1 venstre til hytte innerst i vei Fra H1 høyre til innerste hytte på veien. (Flaggligrenda) Fra H1 kryss vei 13 til begge hyttene Fra H1 venstre. Midt på sletta. (Ikke helt sikker på om det er vei her) Fra H1 høyre til innerste hytte på veg over bru b Fra H1 til venstre til 1 hytte Fra H1 til høyre ved fossen til kryss vei 18 og 19. Fossveien del Fra kryss vei 17 og 19 til innerste hytte Fra kryss vei 17 og 18 til innerste hytte Fossveien del c Fra H1 venstre til kryss vei 20b og 20c (Olaseterskardveien del 1) Fra kryss vei 20 og 20b til innerste hytte. (Ikke helt opp til p-plass) Olaseterskadveien del b Fra kryss vei 20 og 20c til innerste hytte Fra H1 til venstre etter bekken mot Damtjern Fra H1 til høyre ved P-plass til innerste hytte Fra H1 til innerste hytte mot øst Fra vei 23 til innerste hytte mot nord Fra H1 inn til hver av hyttene b Fra H1 til venstre til innerste hytte c fra H1 inn til hytte

19 26 27 Fra H1 til høyre ved trafostasjon til innerste hytte i veien Fra H1 til venstre i svingen til innerste hytte. (Damtjernryggen) Fra H1 til høyre i svingen til innerste hytte i veien Fra H1 til venstre i svingen til innerste hytte. (Gulia) Fra H1 til venstre til innerste hytte i veien. (Mot Hildegrassinga) P-plass + snuplass ved brønnhus B Fra vei 30 etter ca 80 meter til høyre opp til hytte Fra H1 til høyre inn til hytte Fra H1 til høyre inn til innerste hytte Fra H1 til høyre ned til hytte Dyttholveien del 1. Fra hovedvei H1 til vei b Fra vei 34 til venstre mot innerste hytte Fra vei 34 ned til hytte Dyttholveien del 2. Fra vei 35 til enden Fra H1 (toppen) til venstre til innerste hytte (Tusenmeterveien) b Fra H1 til venstre oppover mot hytte m. garasje Damtjernhallin del 1. Fra pumpehus ved renseanlegg til krysset vei 42 og Fra vei 38 til venstre opp til hytte Fra vei 38 til venstre ned til hytte Fra vei 46 til høyre til innerste hytte Damtjernhallin del 2. Fra vei 38 til krysset vei 45 og

20 42b Fra vei 42 til venstre opp til hytte Fra vei 42 til venstre opp til hytte Damtjernhallin del 3. Fra krysset vei 42 og 45 rett frem opp til øverste hytte Fra krysset vei 42 og 44 til høyre til nederste hytte Furulie del 1. Fra krysset vei 38 og 42 ned til krysset vei 49, 50 og Fra vei 46 til venstre til innerste hytte Fra vei 46 til høyre til innerste hytte Fra krysset vei 46, 49 og 51 til innerste hytte Fra krysset vei 46, 50 og 51 til innerste hytte Furulie del 2. Fra krysset vei 46, 49 og 50 ned til krysset vei 53 og Fra vei 51 ned til venstre til nederste hytte Furulie del 3. Fra krysset vei 51 og 54 til innerste hytte Fra krysset vei 51 og 53 til innerste hytte Fra vei 51 til høyre til innerste hytte Sum

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES Innleie av private maskiner til vintervedlikehold INNHOLD: A. ANBUDSINNBYDELSE... side 3 B. ANBUDSREGLER... side 4 B1 Generelt... side 4 B2 Krav til anbudet... side 4 B3

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ANBUDSGRUNNLAG Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Side 1 NB! Grunnlaget beholdes av tilbyder! Side 2 A. ANBUDSINNBYDELSE 3 B. ANBUDSREGLER

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser

Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Tinn kommune Teknisk avd. Åpen anbudskonkurranse Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 21.08.2015 kl 12.00 Sted for levering: Servicetorget v/torget

Detaljer

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 0.3.1 ANBUDSSKJEMA BRØYTING... 3 0.3.2 ANTALL RODER... 4 0.3.3 SAMARBEIDSPARTNER... 4 0.3.4 FIRMAOPPLYSNINGER...

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE Side 1 VINTER- VEDLIKEHOLD. Rode: 1-13. Tilbudsgrunnlag for perioden 2009-2014 KLÆBU KOMMUNE

KLÆBU KOMMUNE Side 1 VINTER- VEDLIKEHOLD. Rode: 1-13. Tilbudsgrunnlag for perioden 2009-2014 KLÆBU KOMMUNE KLÆBU KOMMUNE Side 1 VINTER- VEDLIKEHOLD Rode: 1-13 Tilbudsgrunnlag for perioden 2009-2014 KLÆBU KOMMUNE 2009 KLÆBU KOMMUNE Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNNLAGSMATERIALE...3 2. ORGANISERING...3 3. TILBUDSFRIST...3

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-109. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-109. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-109 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE For 2 år med opsjonsmuligheter for 1 + 1 år Doffin id: 116118

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved:

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved: Bedriftsnavn: Havforskningsinstituttet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved: Leie av tre kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av Norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer