Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13"

Transkript

1 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn Hov, Adresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnummer: Hovsbakken 1, 2860 Hov

2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER Oppdragsgiver Kunngjøring Regelverk for gjennomføring av anskaffelsen Anskaffelsesprosedyre PRAKTISK GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Henvendelser oppdragsgivers kontaktpersoner - tilleggsopplysninger Innlevering og tilbudsfrist Tilbudsåpning Vedståelsesfrist for tilbudet Avlysning av konkurransen eller totalforkastelse KRAV TIL TILBUDET Tilbudets utforming og krav til avgivelse Obligatoriske og ufravikelige krav... 4 HMS - egenerklæring Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet Krav til tilbudets priser/oppbygging/tabeller og kommentarer Forbehold, avvisning og alternative løsninger Prisregulering Betalingsvilkår KRAV OG VILKÅR KNYTTET TIL LEVERANSEN OG OPPDRAGET lnstruks for snøbrøyting Generelt Kontrakt Tillegg og/eller endringer AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN Tildelingskriterier Melding om kontraktstildeling og kontrakt LISTE OVER VEDLEGG

3 3 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Oppdragsgiver Søndre Land kommune ved teknisk drift skal innhente tilbud på vintervedlikehold på deler av det kommunale vegnettet i perioden fra høsten 2013, med mulig forlengelse på 1 år + 1 år. For avtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. Det ønskes pris pr. tur, det vil si for hvert snøfall. Priser for strøing og skraping skal oppgis for hver veglengde, innbefattet strøgrus. Timepriser kan også benyttes. Pris for strøgrus oppgis pr. m Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i Oppland Arbeiderblad og på kommunens hjemmeside. 1.3 Regelverk for gjennomføring av anskaffelsen Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser 13. juli 1999 nr. 69 med endringer senest ved lov 30. juni 2006 nr. 14, og forskrift 7. april 2006 nr. 204 endret ved forskrift 24. november 2006 nr For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og II 1.4 Anskaffelsesprosedyre Denne anskaffelsen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse som betyr at det er ikke er adgang til å forhandle om endringer eller suppleringer av sider ved tilbudene, så som forretningsmessige vilkår, priser og tekniske spesifikasjoner. 2. PRAKTISK GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 2.1 Henvendelser oppdragsgivers kontaktpersoner tilleggsopplysninger Evt. spørsmål rettes fortrinnsvis pr. e-post til: Bjørn Runar Eriksen E-post: Telefon: Innlevering og tilbudsfrist Tilbudet merket Snøbrøyting/strøing på Trevatn må være innlevert til Søndre Land kommune, Postmottak, Rådhuset, Hovsbakken 1, 2860 Hov senest fredag 27. september 2013 kl Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt, korrekt merket. Levering via faks eller mail vil ikke bli akseptert. Avtale om eventuell befaring kan skje ved henvendelse til teknisk sjef Bjørn Runar Eriksen på tlf eller oppsynsmann Kåre Rennehvammen på tlf Tilbudsåpning Tilbudsåpning vil finne sted i Søndre Land kommune, kommunalt lager, den Tilbyder har ikke anledning til å delta på åpningen. Protokoll fra tilbudsåpningen vil ikke bli sendt ut, men vil være tilgjengelig på forespørsel. 2.4 Vedståelsesfrist for tilbudet Vedståelsesfristen settes til 60 dager.

4 2.5 Avlysning av konkurransen eller totalforkastelse Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, foreks. ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. 3. KRAV TIL TILBUDET 3.1 Tilbudets utforming og krav til avgivelse Tilbud mottatt etter tilbudsfristens utløp kan bli forkastet uten videre begrunnelse Hvis tilbyder er i tvil om opplysninger eller krav som er gitt i konkurransegrunnlaget skal kommunens saksbehandler kontaktes snarest. Hvis slike oppklaringer vurderes å være av betydning for de øvrige tilbyderne så vil disse også bli informert. Tilbudet skal være ordentlig presentert, slik at arbeidet med tilbudet ikke vanskeliggjøres. Kommunen har ikke noe økonomisk ansvar for nedlagt arbeide, eller andre kostnader i forbindelse med Deres tilbud. Tilbud avgitt pr. telefaks aksepteres ikke. Hvis Deres tilbud på noen måte avviker fra de krav som er gitt i konkurransegrunnlaget må dette spesielt angis som Avvik i tilbudet. 3.2 Obligatoriske og ufravikelige krav Skatteattest og momsattest: Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet hvor tilbyder er etablert, som bekrefter at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter (henv. til kemner / kommunekasserer for skjema RF 1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder. Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet hvor tilbyder er etablert, som bekrefter at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift (henv. til skattefogden for skjema RF 1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder. HMS - egenerklæring For dette oppdraget skal leverandør fremlegge egenerklæring i samsvar med vedlegg nr. 4 om at leverandør oppfyller lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. 3.3 Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Følgende dokumentasjon avkreves: Firmaattest. Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav) 3.4 Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Følgende dokumentasjon avkreves: Liste over foretakets totale bemanning Redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhetspolicy Beskrivelse av utstyr, maskinpark og annet tilgjengelig utstyr med relevans for utførelsen av denne kontrakten (gjelder for bygge- og anleggskontrakter) 4

5 5 3.5 Tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet Foretakets siste årsberetning. Erklæring om foretakets omsetning de siste årene med relevans til denne kontrakten. 3.6 Krav til tilbudets priser/oppbygging/tabeller og kommentarer Leverandøren skal avgi sitt tilbud i vedlagte prisskjema (vedlegg 2). I tillegg skal det vedlegges et følgebrev og eller videre utfyllende svar og dokumentasjon fra leverandøren. Tilbudet skal også inneholde opplysninger, forutsetninger og priser som leverandøren mener er relevante for å gjøre en helhetlig leveranse for oppdragsgiver, selv om det ikke er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Leverandør er ansvarlig for at slik informasjon er gitt og kan ikke i ettertid påregne å få dekket ekstra kostnader p.g.a. dette. 3.7 Forbehold, avvisning og alternative løsninger Oppdragsgiver forbeholder seg retten til erstatningsfritt å avlyse konkurransen på ethvert tidspunkt, samt ha fri adgang til erstatningsfritt å forkaste hele eller deler av samtlige tilbud. Dersom tilbudene forkastes eller konkurransen avlyses, vil kommunen gi leverandørene melding om dette sammen med en saklig begrunnelse. 3.8 Prisregulering Regulering av priser skal skje en gang pr. år med basis i aktuell lastebilstatistikk Nærtransport 2 akslet bil for alle typer kjøretøy som benyttes. Prisregulering skal tas opp med oppdragsgiver. Første gangs prisregulering skjer for sesongen 2014/2015 med grunnlag i indeksen for april/mai/juni 2014 til april/mai/juni Prisstigningen må sendes på egen faktura fra tilbyder. Etterbetaling finner ikke sted før indeksen for juni 2015 foreligger. 3.9 Betalingsvilkår Fakturering kan skje etter behov. Betalingsfristen er pr. 30 dager etter at fakturaen er mottatt. Ved for sen betaling betales det 1 % rente pr. påbegynt måned. Snøbrøyting/strøing for kommunale eiendommer skal faktureres uten MVA. Strøgrus skal faktureres med 25 % MVA.

6 6 4. KRAV OG VILKÅR KNYTTET TIL LEVERANSEN OG OPPDRAGET 4.1 INSTRUKS FOR SNØBRØYTING AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER I SØNDRE LAND KOMMUNE 1. Kontraktøren plikter å gjøre seg kjent med roden før brøytesesongen begynner. 2. Veger og plasser skal i tidsrommet de er åpne for alminnelig ferdsel være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. 3. Brøyting av veger og plasser skal normalt ikke skje ved snøfall under 10 cm målt senter veg og senter plass, med følgende unntak: Er det meldt store snømengder skal arbeidet med rydding av snø starte tidligere enn ved 10 cm. For følgende veger gjelder oppstart av snørydding ved 7 cm: Skruklivegen, Røstefeltet, Eidfeltet, Grettegutua, Røbergvegen, Sørhågåvegen, Fjordvegen, Veg til Land Sag og Dambåtvegen. 4. Ved snøfall om natten som overstiger grensene i pkt 3, bør veger og plasser være gjennombrøytet før kl Gjennomfartsveger skal prioriteres. 5. Vegbanen skal brøytes i sin opprinnelige bredde. 6. Dersom kontraktør mener at det er behov for bearbeidelse av snøkanter, høvling av vegbane, tining av stikkrenner eller lignende, skal driftavdelingen kontaktes umiddelbart. 7. Kontraktør plikter å vise hensyn til andre trafikanter og vegens naboer, spesielt gjelder dette ved bruk av fres. Vegtrafikkloven skal uansett respekteres. 8. All motorredskap som benyttes til snøbrøyting skal være utstyrt med blinkende gult lys. 9. Strøing skal skje ved behov, kontraktør kan holde eget lager av strøgrus. 10. All brøyting av veier skal skje med frontmontert skjær. Gangveier/plasser kan ryddes med fres. Kommunen gjør oppmerksom på at det foreligger usikkerhet til de lengder som er oppgitt. Kontraktøren må påregne å være ansvarlig for hele vintervedlikeholdet. Søndre Land kommune forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert tilbud. 4.2 Generelt Generelt avkrever kommunen at det arbeidet som vil bli utført av leverandør er i h.h.t. gjeldende lover, forskrifter og andre myndighetskrav og som minimum vil bli utført i samsvar med krav til kompetanse, nøyaktighet og faglig dyktighet som er vanlig i bransjen. 4.3 Kontrakt Utarbeides i forbindelse med inngåelse av avtale med den enkelte tilbyder. 4.4 Tillegg og/ eller endringer Alle endringer det være seg tillegg eller fradrag skal meldes som endringer. Alle endringer skal avtales i tilleggs-/endringsavtale for å være gyldige.

7 7 5. AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN 5.1 Tildelingskriterier Tilbudene vil bli evaluert mht kontraktstildeling ut fra hva som er økonomisk mest fordelaktig for oppdragsgiver, hvor følgende tildelingskriterier inngår: Ved utvelgelse av tilbydere vil det bli tatt hensyn til redskap, mannskap, erfaring med utførelse av oppdraget, punktlighet og andre forhold som er vesentlig for kontrakten, herunder forhold som er regulert av lov eller forskrift. Det må fremlegges en oversikt over disse forhold. Tildelingskriterier Vekting A Total kostnad 70 % B Kapasitet og erfaring 15 % C Økonomi 15 % 5.2 Melding om kontraktstildeling og kontrakt Kommunens beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil bli skriftlig meddelt alle leverandører som deltar i konkurransen i rimelig tid før kontrakt inngås. Rimelig tid i denne konkurransen blir inntil 10 dager. De leverandører som er avvist under konkurransen er ikke deltakende leverandører lenger. Melding om kontraktstildeling (karensbrev) vil inneholde angivelse av hvem som er innstilt, begrunnelse og frist for leverandøren til å klage på innstillingen. 6. LISTE OVER VEDLEGG Vedlegg 1: Oversikt steder for brøyting og strøing. Vedlegg 2: Tilbudsformular Vedlegg 3: Kart Vedlegg 4: HMS egenerklæring

8 8 VEDLEGG 1 og 2 RUTE TREVATN BRØYTESTED/STRØING LENGDE I KM PLASSER I M2 Veg til Trevatn renseanlegg 0,240 km ANBUDSPRISER Plass ved Trevatn renseanlegg Veg til inntakspumpestasjon Busslomme og vei til samfunnshuset Boligfelt Eid med trykkøkningsstasjon 200 m2 0,200 km 0,700 km 0,450 km Busslomme ved Eidfeltet Veg Røstefeltet 0,450 km

9 9 VEDLEGG 4 EGENERKLÆRING OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Denne bekreftelsen gjelder: FIRMA ADRESSE POSTNR./-STED LAND* Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljø-regelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder (sign) Dato Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Repr. for de ansatte (sign) Dato *For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse- miljø og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. Res. 6 desember 1996 i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forpliktende underskrift Daglig leder (sign) Dato

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser

Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Tinn kommune Teknisk avd. Åpen anbudskonkurranse Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 21.08.2015 kl 12.00 Sted for levering: Servicetorget v/torget

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse Prisavtaler Prisavtaler versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i Søknadsgrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Omfang av oppdraget... 5 1.4 Lovanvendelse og konkurranseform...

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011"

Invitasjon til prekvalifikasjon - Busstjenester Oslo vest 2011 Ruter As Side 1 av 14 Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011" Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Tidsfrister... 3 4. Om oppdragsgiver... 3 5. Omfang

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved:

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved: Bedriftsnavn: Havforskningsinstituttet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved: Leie av tre kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av Norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES Innleie av private maskiner til vintervedlikehold INNHOLD: A. ANBUDSINNBYDELSE... side 3 B. ANBUDSREGLER... side 4 B1 Generelt... side 4 B2 Krav til anbudet... side 4 B3

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer